Sunteți pe pagina 1din 1

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE


Luna ...... Anul .........
Aprobat1,
Nume, prenume, semnătură:
Dată: ...
Denumire PP/Partener:
Cod proiect:
Numele şi prenumele angajatului/consultantului: ....
Poziţia în cadrul proiectului: ...
Nr. şi tipul contractului2: ...
1. Prezentarea, pe scurt, a activităţii prestate în perioada de raportare
Nr. Codul și titlul activității Descrierea activităţilor Rezultate Nr ore lucrate5
Crt conform cererii de prestate3 obţinute/materiale
. finanțare elaborate/livrabil
e4
1.
2.
..
2. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
Notă:
Angajatul va detalia motivele care au dus la întârzieri în realizarea sarcinilor alocate, dacă acestea
sunt de natură a periclita implementarea activităţilor proiectului, precum şi măsurile luate pentru
soluţionarea acestora şi preîntâmpinarea altor asemenea situaţii.
...
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în
declaraţii, că informațiile menţionate în prezentul raport sunt conforme cu realitatea şi activitatea
prestată nu a fost decontată din altă sursă de finanţare.

Nume, prenume, semnătură:


Dată: ...

1
Activitatea angajaţilor va fi aprobată de coordonatorul de proiect. Raportului coordonatorului va fi aprobat de
reprezentantul legal al PP/Partenerului.
2
Se va menţiona numărul, tipul contractului/deciziei/alt document.
3
Se vor descrie, pe scurt, activităţile prestate, în funcţie de sarcinile/responsabilităţile asumate prin contract.
4
Se vor menţiona rezultatele obţinute/livrabilele sau materialele elaborate în contextul activităţii prestate
(dacă este cazul).
5
Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru derularea activității în luna de raportare