Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL NIVEL 3

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: Atelierul mecanic
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Calificarea: Constructor montator de structuri metalice
Anul de studiu: an 1, invatamant special
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana /120 ore pe an
Autori: Prof. ing. Vlad Isidor
Prof. ing. Griga Vasile
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social… S.C.  ‘’Matex ‘’ S.R.L. Alba Iulia
Avizat agent economic partener…………….

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Notei introductive
Listei unităţilor de competenţe relevante pentru modul
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare
Continuturilor (asociate competentelor)
Sugestiilor metodologice (inclusiv metode de evaluare)
Sugestii cu privire la evaluare
Lista temelor specifice domeniului de pregătire de bază
Adecvarea modalitătilor de evaluare la demersul didactic propus
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus
Avizul Comisiei metodice a ariei curriculareTehnologii: .......................................
Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………
Director,
Curriculum în dezvoltare locală pentru clasa a IX-a invatamant
profesional de 3 ani

INTERPRETAREA ŞI UTILIZAREA DOCUMENTAŢIEI


TEHNICE ÎN PRACTICA DE ATELIER

Catedra tehnică : Mecanică

Autori: prof. ing. Griga Vasile


prof. ing. Vlad Isidor

An şcolar 2016-2017

2
1. Argument

Curriculum-ul pentru modulul CDL Interpretarea şi utilizarea documentaţiei tehnice în


practica de atelier se adresează elevilor din clasa a IX-a invatamant profesional de 3 ani,
invatamant special, domeniul mecanică , având alocate 120 de ore în stagiul de pregătire
practică.
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat
motivele esenţiale pentru includerea acestui curriculum. Tinerilor trebuie să li se ofere
posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.
Din acest considerent, programa a fost concepută astfel încât să dezvolte o arie extinsă de
abilităţi transferabile: rezolvarea de probleme şi organizarea locului de munca. Acestea sunt
abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru asumarea rolului în
societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe,
necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în
abilităţile cheie.
Propunerea privind programa acestui madul a pornit de la constatarea că dobândirea
abilităţilor practice necesită un număr mai mare de ore şi că acest modul poate constitui o
modalitate eficientă de corelare a conţinuturilor modulelor din cultura de specialitate.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea de către elevi a unor competenţe suplimentare faţă de cele propuse prin
curriculum-ul diferenţiat necesare formării abilităţilor practice necesare la viitorul loc de
muncă şi, ţine cont de calificarea care va fi dobândită la sfârşitul studiilor liceale.
 lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de
competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică,
asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;

2. Structura
 Unităţi de competenţă :
A. Rezolvarea de probleme
B. Organizarea locului de muncă

Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare


3
A.1.Identifică problemele simple Elevii vor învăţa să găsească informaţii în
documentaţia tehnică şi standarde.

Elevii vor recunoaşte în desenele oferite


datele necesare prelucrării produselor.

Recunoaşterea materialelor şi
semifabricatelor specifice domeniului
mecanic.

Identifică IMC-urile necesare verificării


calităţii produselor .

A.2. Alcătuieşte şi aplică un plan de Alege în mod adecvat utilajele şi SDV-


rezolvare a unei probleme simple urile necesare executării operaţiilor
specifice domeniului mecanic.

A.3. Verifică rezultatele obţinute în urma Utilizează IMC-urile necesare verificării


aplicării planului de rezolvare a unei calităţii produselor realizate.
probleme simple
Compară valorile efective cu cele prescise
în documentaţia tehnologică

B.1 Identifică particularităţile locului de Identifică particularităţile locului de muncă


din atelierul mecanic.
muncă

Identifică spaţiul de derulare a activităţilor


în funcţie de tipul lucrării de executat şi de
metoda de lucru utilizată.

Vizite de studiu la agenţii economici.

B.2. Identifică mijloacele de muncă Alege correct SDV - urile pe baza fişelor
tehnologice ale lucrărilor de executat.
necesare

Alege materialele şi semifabricatele


necesare

4
Alege utilajele şi echipamentele de lucru
B.3. Aprovizionează cu mijloacele de Pregăteşte locul de muncă cu materialele,
semifabricate şi SDV-urile necesare în
muncă necesare pe locul de muncă
conformitate cu prevederile fişei
tehnologice.

Verifică starea utilajelor şi echipamentelor


de lucru la începutul activităţii.
B.4.Asigură curăţenia la finalul Realizeză degajarea locului de muncă în
vederea curăţeniei şi se asigură de
programului de lucru
recuperarea materialelor refolosibile.

Depozitează deşeurile rezultate din


activităţile zilnice în locuri special
amenajate.

Curăţenia este realizată utilizându-se


sculele şi uneltele adecvate scopului propus
cu respectarea condiţiilor de igienă şi
siguranţă.

3. Conţinuturi

1. Documentaţia tehnică specifică domeniului mecanic


 Desene de execuţie
 Fişe tehnologice
 Planuri de operaţie
 Standarde
2. Stabilirea tehnologiei de execuţie a pieselor simple, prin operaţii de
lăcătuşerie:
 Succesiunea operaţiilor;
 Descrierea tehnologică a operaţiilor;
3. Materiale şi semifabricate specifice
 Materiale metalice feroase şi neferoase

5
 Semifabricate turnate, forjate, matriţate, laminate.
4. Utilaje şi echipamente pentru prelucrări mecanice
 Polizoare
 Maşini de roluit
 Foarfece mecanice
 Maşini de găurit.
5. Scule specifice prelucrărilor mecanice
 Trusa lăcătuşului
 Burghie
 Tarozi şi filiere
6. Dispozitive
 Universale (menghină de banc şi de maşină, mandrine, bucşe
de reducţie, manivele port-tarod şi port-filieră, masă de trasat,
placă de îndreptat, colţare, cale )
 Speciale (dispozitiv de îndoit ţevi )
7. Instrumente de măsură şi control
 Rigle gradate, rulete
 Echere, raportoare
 Şublere
 Micrometre
 Calibre şi şabloane

8. Organizarea locului de muncă


 Amplasarea utilajelor
 Microclimatul din atelier
 Organizarea ergonomică a locului de muncă

4. Modalităţi de evaluare
Proba de evaluare poate avea diferite forme: observarea sistematică, exerciţii practice, portofoliu,
raport, prezentare, interviu scurt .
Instrumente de evaluare:
 fişe de observaţie
 fişe de lucru
 portofoliul

6
 miniproiectul
 produs finit
Evaluarea poate avea diferite forme,metodele de evaluare posibile fiind:
 Nota de grup(munca exprimata in produsul grupului poate fi evaluata,iar
apoi aceeasi nota poate fi data fiecarui memru al grupului)
 Diviziunea muncii in grup si contracte(fiecare membru al grupului se
poate oferi sa faca sau poate fi desemnat sa faca,fiind apoi evaluat pe
aceasta baza,o anumita parte a muncii)
 Nota de grup impartita(grupului i se poate da o singura nota ,dupa care in
functie de numarul membrilor grupului se obtine punctajul total al
grupului;distribuirea punctelor pe membrii grupului se face pe baza unor
criterii stabilite anterior ,in functie de contributia fiecaruia la rezolvarea
problemei)
Aceste metode pot fi combinate in diverse feluri:
 Note individuale si de grup(elevii pot sa primeasca fiecare aceeasi nota
pentru produsul proiectului si o nota individuala pentru contributia lor la
proiect)
 Evaluarea contributiilor de catre colegi(elevii pot primi o nota de
grup,care este distribuita in functie de diversele etape sau elemente ale
proiectului;apoi grupul poate decide sa dea fiecarui membru unul sau doua
procente peste /sau sub media grupului pentru fiecare etapa sau element)
 Scurt interviu individual(un scurt interviu individual cu fiecare membru al
grupului da o idee in privinta naturii si marimii contributiei fiecarui elev la
munca grupului)
Indiferent de metoda folosita,este vital ca elevilor sa le fie in intregime clara metoda ce
urmeaza sa fie folosita.
Evaluarea trebuie să fie de tip continuu corelată cu criterii de performanţă şi cu tipul
probelor de evaluare precizate în Standardul de Pregătire Profesională.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback. În cazul unei nereuşite
este necesară transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu
elevul pentru identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare precum şi sprijin suplimentar.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (lista de observaţii) şi să fie evitate
suprapunerile cu perioadele de evaluare de la celelalte module.

5. Mijloace/dotări necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte observaţii /sugestii


metodologice pentru o cât mai completă dobândire a competenţelor specifice identificate.
 Manuale
 Standarde
 Cataloage
 Pliante
 Planşe didactice
 Desene industriale
 Documentaţie tehnică adecvată
 Utilajele, SDV-urile şi IMC-urile din dotarea atelierului

7
6. Bibliografie

 Gh. Husein, Aplicatii si probleme de desen tehnic, E.D.P., Bucureşti 1981


 *** Colectie de standarde, Desene tehnice, Editura Tehnica, Bucureşti 1996
 Popescu ,N.: Studiul materialelor , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
 G. S. Georgescu – Îndrumător pentru atelierele mecanice, E.T. Bucuresti, 1978
 Dodoc P. – Metrologie generală, E.D.P. Bucuresti, 1979
 Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare din 22 decembrie
2005;
 Legea 319/2006 - Legea securitatii şi sănătăţii în munca