Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL NIVEL 3

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: Instalatii de canalizare
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Calificarea: Constructii, instalatii si lucrari publice
Anul de studiu: an 1
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana/150 ore pe an
Autori: Prof. ing. Stefanescu Marian
Prof. ing. Muntean Ioan
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social………………
Avizat agent economic partener…………….

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Notei introductive
Listei unităţilor de competenţe relevante pentru modul
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare
Continuturilor (asociate competentelor)
Sugestiilor metodologice (inclusiv metode de evaluare)
Sugestii cu privire la evaluare
Lista temelor specifice domeniului de pregătire de bază
Adecvarea modalitătilor de evaluare la demersul didactic propus
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei metodice a ariei curriculareTehnologii: .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………


Director,
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Instalatii de canalizare
(pregătire practică comasată)

Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCTII


Domeniul de pregătire generală: Constructii, instalatii si lucrari publice
clasa a IX-a, invatamant profesional de 3 ani

Autori: ing. Stefanescu Marian Calin


ing. Muntean Ioan

Agenţi economoici:

2016-2017
Curriculum elaborat la nivel local

Modulul VII: Instalatii de canalizare

I. Argument
Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori
implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici,
instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ). Opţiunea pentru o astfel de componenta a
curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale
trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi
angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitate şi are în vedere:
 resursele locale pentru instruire( baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii
economici )
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări în domeniul construcţiilor, care să
servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să
devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise;
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale;
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu clienţi reali, cu
informaţiireale şi cu resurse reale;
Curriculum de dezvoltare locala: “ Instalatii de canalizare” pentru clasa a IX-a invatamant
profesional de trei ani, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, are alocate, conform OMEN nr.
3152 din 26.06.2014, în planul cadru de invăţământ un numar de 30 ore/săptămână pentru 150 de ore de
instruire practica comasata pe parcursul a 5 săptămâni.
Prin unitatăţile de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de
muncă” din standardul de pregătire profesională, elevul va fi solicitat in multe activitati practice care ii vor
stimula creativitatea şi va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi aplicarea cunostintelor
dobândite.Parcurgerea modulului Instalaţii de canalizare, prin conţinuturile lui, permite atingerea şi
evaluarea competenţelor tehnice specializate din unitatea de competenţă tehnică specializată:
Executarea instalaţiilor de canalizare.
Modulul propune elevilor să rezolve probleme reale specifice domeniului construcţii şi instalaţii.
Problemele propuse spre rezolvare au fost adaptate la cerinţele locale dar şi la resursele materiale
disponibile, necesare simulării şi soluţionării problemelor.
Prin acest modul
 Profesorul are rol de mentor punăndu-i pe elevi în situaţia de căutare şi de descoperire stimutând
spiritul de explorare şi nu le dezvăluie elevilor cunoştinţe gata elaborate.
 Elevul este beneficiarul şi este implicat şi direct interesat;
 Agentul economic este viitorul beneficiar al unui angajat bine pregătit;
Pentru soluţionarea problemelor propuse elevii trebuie:
 să opereze cu seturi de cunoştinţe;
 să asimileze noi informaţii necesare pentru realizarea sarcinilor(învăţare activă);
 să aplice cunoştinţele în rezolvarea unor probleme reale;
 să-şi împărtăşească cunoştinţele şi experienţele stimulând învăţarea prin cooperare;
 să alcătuiască şi să implementeze un plan de rezolvare a problemei;
 să verifice rezultatele obţinute în urma implementării planului de rezolvare;
 să asigure ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 să aplice principiile ergonomice în organizarea locului de muncă;
 să utilizeze instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor primite la locul de muncă.
Competenţele dobândite au un caracter general şi îi ajută pe elevi să opereze cu seturi de
cunoştinţe în vederea rezolvării de probleme la locul de muncă, indiferent de domeniul în care aceştia vor
profesa. Asigurarea unei pregătiri profesionale flexibile este necesară în vederea adăptării la cerinţele de
pe piaţa muncii.

II. Structura

Nr.cr Unitatea de Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare


t competenţă
0 1 2 3
1. Identificarea meseriilor din Culegere de informaţii necesare
construcţii şi instalaţii identificării meseriilor şi a ocupaţiilor, din
documente, internet, experienta
personala, familie, grup de prieteni, grup
de lucru, agenţi economoci.
2. Alcatuirea unui plan de
rezolvare necesar întocmirii unei Intocmirea unei liste cu meserii specifice
evidenţe cu meseriile din domeniul domeniului construcţii şi instalaţii.
construcţii şi instalaţii
Intocmirea unei liste de activitati
1 Rezolvare specifice fiecărei meserii.
de probleme
Intocmirea unei fişe de descriere a
activitatilor si a cerintelor descrise in
C.O.R.specifice fiecărei ocupaţii.

Executarea unor activităţi specifice


fiecărei meserii descrise.

Intocmirea unei evidente cu numarul de


locuri de munca de la agenţi economici
3. Verificarea rezultatele obtinute locali.
in urma aplicarii planului de
rezolvare Compararea rezultatelor obţínute cu
rezultatele din planul stabilit

Evaluarea comparării rezultatelor prin


acceptarea sau respingerea rezultatelor
obtinute, satisfactie sau insatisfactie.

Aplicarea rezultatului evaluării prin


exprimarea optiuni privind traseul
personal de educatie si formarea
profesiei.
2 Organizare 1. Asigurarea ordinei şi curăţeniei Selectarea şi ordonarea mijloacelor de
locului de la locul de muncă specifice muncă( materii prime şi auxiliare,
muncă meseriei echipamente şi utilaje, instalaţii, S.D.V.-
uri), respectând succesiunea operaţiilor
de lucru specifice meseriei.

Întreţinerea curăţeniei la locul de muncă


folosind materiale de curăţenie specifice
locului de muncă (lavete, detergenţi,
dezinfectanţi, solvenţi) prin metode
manuale, mecanice sau semiautomate
specifice meseriei.

Culegerea de informaţii privind principiile


2. Aplicarea principiilor ergonomice ergonomice de bază( microclimat,
în organizarea locului de muncă economia mişcărilor, poziţia de lucru) şi
specifice meseriei a măsurilor de reducere a efortului(
poziţia de lucru, succesiunea mişcărilor,
dozarea efortului) şi de menţinere a
microclimatului( ventilaţie, temperatură,
iluminare, zgomot).

Executarea corectă a mişcărilor în timpul


lucrului în scopul reducerii efortului fizic
depus şi menţiereaă condiţiilor optime de
microclimat la locul de muncă specifice
meseriei.
3. Folosirea instrucţiunilor de lucru Culegerea de informaţii privind
pentru îndeplinirea sarcinilor la instrucţiunile de lucru( fişe de lucru,
locul de muncă regulamente, schiţe simple, explicaţii),
de verificarea individuală a realizării
sarcinii date pe baza instrucţiunilor de
lucru prin comparare şi măsurare şi de
corectare a erorilor de realizare a
sarcinilor de lucru, pe baza instrucţiunilor
prin repetarea operaţiei, ajustări.

Utilizarea în practică a instrucţiunilor de


lucru specifice meseriei, în funcţie de
sarcinile de lucru primite.
3 Instalaţii de 1.Recunoaşte tipurile de Tipuri de instalaţiide canalizare:
canalizare instalaţii de canalizare - rol, definiţii clasificări
Condiţii standard: de execuţie, de
funcţionare, de calitate

2.Identifică elementele Instalaţii interioare şi exterioare de


componente canalizare menajeră şi pluvială .
Emente componente specifice
instalaţiilor interioare şi exterioare de
canalizare conform documentaţiei de
execuţie
Tehnologii specifice: de îmbinare a
conductelor din instalaţii interioare şi
exterioare de canalizare din tuburi de
polibutilenă sau PVC tip U.

Condiţii de funcţionare: regim de


curgere, pante de curgere, conducte de
3.Descrie funcţionarea instalaţiilor ventilare.
de canalizare Scheme funcţionale pentru instalaţii:
interioare şi exterioare de canalizare
menajeră şi pluvială.conform
standardelor

III. Conţinuturi
1. Definirea termenilor de referinţă
1.1. Ocupaţie
1.2. Meserie
1.3. Profesie
1.4. Funcţie
1.5. Calificare
1.6. Loc de muncă

2. Clasificarea şi descrierea meseriilor din domeniul construcţii şi instalaţii


2.1. Subdomeniul construcţii CCIA
2.1.a. Specializări/calificări:
Constructor structuri: Constructor structuri monolite, Fierar betonist – montator
prefabricate,
Zidar – pietrar – tencuitor, Dulgher – tâmplar – parchetar
Constructor finisor: Mozaicar – montator placaje, Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Constructor izolator: izolaţii termice, hidrofuge, fonice
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole
Arhitect clădiri
2. 2. Subdomeniul instalaţii pentru construcţii
2. 2 .a. Specializări/calificări:
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Instalator instalaţii încălzire centrală
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Inginer constructor instalatii

3.Instalatii de canalizare

3.1 Utilizarea ţevilor şi pieselor, din PVC neplastifiat tip U (uşor)


3.2 Montarea ţevilor de scurgere din PVC
3.3 Retele exterioare secundare de canalizare
3.4 Probarea, receptia şi exploatarea reţelelor exterioare de canalizare
3.5 Metode şi scheme pentru epurarea apelor uzate menajere

IV. Modalităţi de evaluare


Evaluarea se realizează în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a
rezultatelor învăţării.
Probele de evaluare trebuie să fie corelate cu criteriile de evaluare şi cu tipul probelor de
evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Se vor folosi evaluarea iniţială, evaluarea
formativă şi cea sumativă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă ca formă de verificare
continuă a rezultatelor învăţării. La sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă, pentru
verificarea atingerii rezultatelor învăţării .
Instrumentele de evaluare pot fi diverse în funcţie de activităţile propuse pentru fiecare temă
stabilită. Prezentăm câteva variante de activităţi şi posibilităţi de evaluare potrivite pentru acestui modul.
Lucrul în grup încurajează învăţarea între colegi, care se poate realiza prin: verificarea între colegi
(verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), îndrumarea unui coleg (profesorul prezintă detaliat
sarcinile elevului îndrumător, care va câştiga din faptul că va explica altora), îndrumători calificaţi pentru
studiu (prin joc de rol, elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă), echipe
de învăţare (echipele de elevi sunt alcătuite de către profesor/maistru şi rămîn împreună pe durata
modulului; membrii echipei au responsabilităţi reciproce în a se sprijini unul pe celălalt la învăţat; aceştia
prezintă profesorului rapoarte periodice conform planificării şi un raport/ proiect final). Alegerea acestor
activităţi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaţă, respectiv asupra
disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare; permite individualizarea învăţării; oferă
maximul de deschidere; permite diferenţiera sarcinilor şi a timpului alocat.
Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea, conform probelor de evaluare
cuprinse în standard.

V. Mijloace/dotări necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte


observaţii /sugestii metodologice pentru o cât mai completă dobândire a
competenţelor specifice identificate.

V.1. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Fiind o structură elastică, modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ, noi
mijloace sau resurse didactice.
- documentaţie de specialitate ( manuale, pliante, broşuri, cataloage, normative, materiale informative pe
suport electronic, Standarde Naţionale, Europene şi Internaţionale specifice domeniului), internet
- fişe de documentare
- fişe de lucru
- scule, dispozitive şi verificaroare specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările practice
- mostre, probe din materiale diverse specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările practice.
- materiale de curăţenie specifice locului de muncă: lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi.

V.2. Sugestii metodologice


Pentru atingerea nivelului de pregătire tehnico-teoretică corespunzător, este necesar să fie
îndeplinite criteriile de performanţă care pot fi atinse, numai dacă sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate
descrise în standard. Pentru realizarea competenţelor se pot derula diverse activităţi de învăţare
(documentarea cu ajutorul Internetului, vizionări de materiale înregistrate pe CD-uri, vizite de
documentare la agenţii economici, operaţii simple de lucru utilizând materiale, SDV-uri şi materiale de
curăţenie la locul de muncă, proiecte, referate, fişe de autoevaluare, teste de evaluare, dezbateri,
demonstraţia, utilizarea auxiliarelor curriculare existente), prin care elevii demonstrează că sunt capabili
să atingă competenţele din cadrul modulului.
Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor utiliza metode de predare-învăţare cu
caracter interactiv , centrate pe elev( lucrul în echipă, joc de rol, descoperirea, problematizarea, etc.) şi
care să stimuleze participarea activă şi directă a elevilor în timpul procesului de predare/ învăţare.
Orele de pregătire să se desfăşoare în atelierele din şcoală si in laboratoare de specialitate cu acces la
internet şi ca lecţii vizită la agenţii economici de profil.
Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională, nivel 1.
Profesorul - inginer/maistru instructor, are posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat
fiecarei teme in funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anteriaoare ale elevilor, de
compatibilitatea materialului didactic şi de ritmul de invăţare şi de formare a deprinderilor, specific
grupului instruit.

VI: Bibliografie

Roşoga, C., ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii”, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee
industriale cu
profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti,
1993.
Roşoga, C., “Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje şi izolaţii”, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a,
licee
industriale cu profil de construcţii, meseria constructor-finisor şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi
Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1993.
Ilie Davidescu, “Construcţii si tehnologia lucrărilor”, ed.Didactica si Pedagogica, 1978
Vintilă Şt , ” Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de
construcţii,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995
Instalatii sanitare, ed.MAST, 2008
Manualul instalatorului, ed.Artecno, 2002-4 volume
Legea Nr.319 / 2006 a Securitatii şi sănătăţii în muncă
H.G. Nr. 493 / 2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor
la riscurile generate de zgomot
Cataloage, reviste, pliante de specialitate