Sunteți pe pagina 1din 15

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasele a IX-a si aX-a, liceu tehnologic – ciclu inferior

APROBAT, AVIZAT,
CLDPS
Consiliul de administraţie al ISJ Alba
în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: Sa lucram impreuna
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Profil: Tehnic / Tehnician desenator pentru constructii si instalatii
Anul de studiu: an 2
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana/90 ore pe an
Autori: Prof. ing. Mates Rodica
Maistru. instr. Enache Gheorghe
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social………………

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Argumentului
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare (cel putin una pentru fiecare competenta)
Continuturilor
Modalitatilor de evaluare
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei de curriculum din unitate( DA/DA cu recomandari/


NU): .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………


Director,

1
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
CLASA A X-A
LICEUL – FILIERA TEHNOLOGICA

AN SCOLAR 2016-2017

Domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI


PUBLICE

Calificarea: Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Denumire CDL: Sa lucram impreuna

Autori:
Prof.ing. Mates Rodica, Colegiul Tehnic Dorin Pavel, Alba Iulia
Maistru. instr. Enache Gheorghe, Colegiul Tehnic Dorin Pavel, Alba Iulia

Agenti economici: S.C. MARINEX S.R.L. Alba Iulia


S.C. MEGAINSTAL S.R.L. Alba Iulia

2
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

1. Titlul modulului : Sa lucram impreuna

2. Notă introductivă

Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai


multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri
sociali (agenţi economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ). Opţiunea pentru o
astfel de componenţă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform
căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional
şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între
şcoală şi comunitate şi are în vedere:
• resursele locale pentru instruire ( baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii
economici )
• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor
economice desfăşurate în zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
•să rezolve o problemă reală la un loc de muncă ;
• să aleagă soluţia optimă de rezolvare a unei probleme - cum să realizeze scheletul metalic
al adăpostului pentru utilajele agricole din dotare
• să lucreze , să comunice cu colegii , profesorii , maiştrii şi partenerii economici
• să lucreze cu clienţi reali, cu informaţii reale şi cu resurse reale
• să- şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate
• să selecteze şi să ordoneze mijloacele de muncă necesare
• să întreţină curăţenia la locul de muncă
• să lucreze şi să contribuie la atingerea unui set de scopuri si obiective ale echipei
• să demonstreze iniţiativă si să contribuie la obţinerea rezultatelor
• să recunoască competenţele si punctele forte ale celorlalţi contribuind astfel la clădirea
unei echipe eficiente.
• să înţeleagă rolul greşelilor si al conflictelor in promovarea dezvoltării echipei
• să se încadreze în cerinţele locului de muncă
•să se instruiască continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
Prin unităţile de competente : Lucru în echipă şi Tranziţia de la şcoală la locul
de muncă elevul va fi solicitat în multe activităţi practice care îi vor stimula creativitatea si
vor duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi aplicarea cunoştinţelor dobândite.
Abilităţile dobândite in cadrul modulului ajuta elevii să - si găsească mai uşor un loc
de muncă iar trecerea de la şcoală la un loc de muncă real va fi mai uşoară, sa lucreze in
echipa. .

3
3 Lista competenţelor relevante pentru modul :

Unitate de competenţe Competenţe


I . LUCRUL ÎN ECHIPĂ 1. Îşi precizează poziţia într-o
echipă de lucru pe baza
activităţilor desfăşurate
2. Îşi asumă rolurile care îi
revin în echipă
3. Colaborează cu membrii
echipei pentru îndeplinirea
sarcinilor
1. Îşi evaluează nivelul de
pregătire în raport cu
cerinţele unui loc de muncă

2.Îşi asumă responsabilitatea


faţă de sarcina primită
II. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE 3. Se instruieşte continuu în
MUNCĂ vederea îmbunătăţirii propriei
performanţe

4. Manifestă mobilitate
ocupaţională faţă de
schimbările de pe piaţa
muncii

Modulul „Instruire practică comasată” face parte din Curriculum de dezvoltare


locală (CDL). El poate fi parcurs independent de alte module de instruire, oferind elevilor
cunoştinţe şi abilităţi practice privind tranziţia de la şcoală la locul de muncă şi lucrul în
echipă. În afara conţinuturilor prevăzute în modulul prezentat, catedra tehnică din fiecare
unitate şcolară, de comun acord cu reprezentanţii agenţilor economici parteneri, va stabili
teme complementare şi conţinuturi necesare dobândirii altor competenţe cheie şi tehnice.
Fiind o structură elastică, modulul poate încorpora, în orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Este necesar ca strategiile pe care cadrele didactice le vor aplica să le ofere elevilor
posibilitatea de a se implica activ în procesul de instruire, de a dobândi cunoştinţe şi
deprinderi pe care să le poată folosi, fie pentru a accede spre nivele superioare de calificare,
fie pentru a se integra eficient la locul de muncă.

4
4.Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Titlul unităţii Competenţe Conţinuturi Situaţii de învăţare


de competenţă
1 2 3 4

Informatii de bază privind lucru


în echipă Studierea glosarului de termeni ce vor fi
- Ce reprezintă lucru în echipă întâlniţi in parcurgerea materialelor surselor
6. Lucrul în - Capacitatea de lucru în echipă de informare
echipă 6.1 Îşi precizează poziţia într-o - Etapele de dezvoltare ale unei -Exerciţii de stabilire a obiectului de
echipe activitate al echipei
echipă de lucru pe baza
-Împărţirea clasei în grupe
activităţilor desfăşurate Completarea fişelor ,, Plan de acţiune ,,
Criterii de stabilire a obiectului de
activitate al echipei : Amenajarea
curtii scolii -Exerciţii de stabilire a sarcinilor membrilor
Sarcini în cadrul echipei : grupelor pentru completarea fişei
- sarcinile proprii
- sarcini de lucru : (atribuţii,
relaţii de colaborare între membrii
echipei, relaţii ierarhice
- sarcinile celorlalţi membri
(sarcini realizate independent, Completarea fişelor
sarcini realizate prin colaborare, ,, PLAN DE ACŢIUNE ,, şi CONTRACT
DE ÎNVĂŢARE
sarcini realizate în comun prin
intervenţii complementare) :
Cerinţele locului de muncă :
- program de lucru, regulament
9.1: Îşi evaluează nivelul de de ordine interioară,
Exerciţii de completare a fişei :
pregătire în raport cu cerinţele activităţile desfăşurate la locul CERINŢELE LOCULUI DE MUNCĂ
unui loc de muncă
9. Tranziţia de muncă, instrucţiuni de
de la şcoală la
locul de utilizare a utilajelor din dotare Exerciţii de identificare a abilităţilor şi
muncă - organizare şi distribuire de compararea acestora cu cele dobândite la
sarcini, igienă şi securitatea a instruire practică
muncii, relaţii de muncă
Abilităţi cerute : Exerciţii de identificare punctelor tari şi
- executarea de operaţii simple , slabe în pregătire şi compararea acestora
lucru în echipă cu cele ale locului de muncă
- abilităţi sociale şi tehnice

6.2Îşi asumă rolurile care îi revin


6. Lucrul în Rolurile membrilor în cadrul
în echipă
echipă echipei : Exerciţii de autoevaluare şi evaluare în
- Poziţia individuală faţă de cadrul grupului , prin completarea fişei,:
ceilalţi : inclus, exclus, subordonat DECLARAŢIA COLEGULUI în
- Atitudini: de sprijin, implicare, activitatea de strîngere a informaţiilor
interes privind locul de muncă
- Acţiuni: finalizare de sarcini, Raportarea finalizării sarcinilor şi
raportare de sarcini proprii, asumarea succesului sau eşecului
organizarea unor evenimente în
grup
- Rezultate: succes, eşec

9. Tranziţia
de la şcoală la 9.2:Îşi asumă responsabilitatea
faţă de sarcina primită Cerinţe:
locul de Citirea , înţelegerea şi asumarea
muncă a) fişa postului : realizarea şipcilor responsabilităţilor din fişa postului
din lemn .
Completarea Fişei ,, ETAPELE
REALIZĂRII PROIECTULUI
Etapele de execuţie :
1 . alegerea materialelor Alegerea materialelor şi calculul pentru
- materii prime şi auxiliare determinarea dimensiunilor .
2. alegerea echipamentelor , Exerciţii de stabilire a operaţiilor
utilajelor şi instalaţilor necesare executării şipcilor din lemn
3.alegerea S.D.V.- urilor necesare Exerciţii de identificare a
realizării şipcilor din lemn . echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor
3. pregătirea materialelor (măsurare, necesare
debitare , prelucrare , şlefuire Compararea acestora cu utilajele din
,finisare ) dotare şi realizarea listei cu cele care
4. pregătirea locului pentru trebuie aprovizionate
asamblare Identificarea locului de amplasare şi
5. asamblarea elementelor prin pregătirea acestuia
imbinare.
b. instrucţiuni de exploatare a
utilajelor pentru operaţii , Exerciţii de citire , înţelegerea a
dispoziţiile organizatorului de instrucţiunilor de exploatare a utilajelor
proces (superiorul ierarhic) pentru operaţiile stabilite
6 cerinţele sistemelor de asigurare a
calităţii Stabilirea indicatorilor de calitate care
trebuie să fie atinşi în execuţia şipcilor
Responsabilităţi: de îndeplinire din lemn ( aspect , siguranţă , timp, )
a sarcinii primite în echipă, relaţii de Exerciţii de însuşire a responsabilităţilor
în cadrul grupei şi stabilirea colegilor cu
colaborare care colaborează
6.3.: Colaborează cu membrii
echipei pentru îndeplinirea
6. Lucrul în
sarcinilor
echipă
Sarcini :
operaţii : Etapele de execuţie :
1 . alegerea materialelor
materii prime şi auxiliare
2. alegerea echipamentelor ,
utilajelor şi instalaţilor ( Activităţi practice de realizare a şipcilor
3.alegerea S.D.V.- urilor necesare prin care recunoaşte competenţa membrilor
realizării şipcilor din lemn . echipei, corelează propriile sarcini cu cele
3. pregătirea materialelor (măsurare, ale echipei şi trebuie să manifeste spirit de
debitare, prelucrare , şlefuire , finisare întrajutorare .
4. pregătirea locului pentru asamblare
5. asamblarea elementelor prin
îmbinare.
b. instrucţiuni de exploatare a utilajelor
pentru operaţii , dispoziţiile
organizatorului de proces (superiorul
ierarhic)
6.cerinţele sistemelor de .
asigurare a calităţii

9.3. : Se instruieşte continuu în


vederea îmbunătăţirii propriei
performanţe
Exerciţii de autoevaluare .:
9. Tranziţia Metode de îmbunătăţire a Ce ştiu ?
de la şcoală la performanţelor proprii Ce nu ştiu ?
locul de Informarea : Cum fac să ştiu ?
muncă - Surse de informare: informale
(şefi, colegi de echipă), aviziere,
mentor
Informaţii: din observaţii şi Completarea CHESTIONARULUI DE
recomandări ale grupului de lucru, AUTOEVALUARE şi
din dispoziţiile organizatorului de DECLARAŢIE PERSONALĂ
proces (şef)
Decizii pentru îmbunătăţirea Studierea bibliografiei indicate de maistru
propriei performanţe: instructor ( manuale tehnice, seturi de
- studiu individual, participare instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru
la programe de formare continuă, care ar putea reprezenta o sursă
învăţare informală suplimentară de informare pentru un elev
care nu a dobândit competenţele cerute.)
9.4: Manifestă mobilitate
ocupaţională faţă de schimbările
de pe piaţa muncii Ocupaţiile posibile , in domeniul
de pregătire, datorită
9. Tranziţia schimbărilor de pe piaţa muncii Exerciţii de identificare din sursele de
informare a calificărilor noi apărute
de la şcoală la Informaţii :
Aplicarea unui chestionar agenţilor
locul de Surse de informare: COR, profile economici privind necesitatea introducerii
muncă ocupaţionale, structura unor noi calificări în nomenclatorul
calificărilor, centre de formare, meseriilor
agenţii specializate Discutarea acestor chestionare .
Selectare:din oferta agenţilor Completarea portofoliului cu aceste noi
economici, aviziere, agenţii ocupaţii .
specializate, consiliere, prin relaţii
interpersonale
Opţiuni profesionale :
5 Sugestii metodologice

Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi , prezentat la punctul 4, specifică din ce


unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit
profesorului să formeze , elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa
vizată de respectivele competenţe
Conţinuturile modulului de instruire practică comasată sunt proiectate pentru 90 de ore (3
săptămâni a câte 30 de ore pe săptămână) şi vor fi programate, pe parcursul anului şcolar.
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în
funcţie de:
 dificultatea acesteia
 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
 dotarea atelierelor şcolare şi a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri
 ritmul de asimilare a cunoştinţelor
 particularităţile de vârstă ale grupului instruit.

Se recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:

1.Informatii de bază privind lucru în echipă


- Ce reprezintă lucru în echipă ?
- Capacitatea de lucru în echipă .
- Etapele de dezvoltare ale unei echipe .

2.Criterii de stabilire a obiectului de activitate al echipei : Realizarea şi montarea şipcilor


din lemn pentru băncuţele din curtea şcolii.

3.Sarcini în cadrul echipei :


- sarcinile proprii
- sarcini de lucru : (atribuţii, relaţii de colaborare între membrii echipei, relaţii ierarhice
- sarcinile celorlalţi membri (sarcini realizate independent, sarcini realizate prin colaborare,
sarcini realizate în comun prin intervenţii complementare)

4. Metode de îmbunătăţire a performanţelor proprii


Informarea :
- Surse de informare: informale (şefi, colegi de echipă), aviziere, mentor
Informaţii: din observaţii şi recomandări ale grupului de lucru, din dispoziţiile organizatorului de
proces (şef)
Decizii pentru îmbunătăţirea propriei performanţe:
- studiu individual, participare la programe de formare continuă, învăţare informală
-
5. Ocupaţiile posibile , in domeniul de pregătire, datorită schimbărilor de pe piaţa muncii
Informaţii :
Surse de informare: COR, profile ocupaţionale, structura calificărilor, centre de formare,
agenţii specializate
Selectare:din oferta agenţilor economici, aviziere, agenţii specializate, consiliere, prin relaţii
interpersonale
Opţiuni profesionale

- Procesul de predare –învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev


În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru :
 Elevii preiau controlul asupra planificării necesare problemei de proiect , sub îndrumarea
maistrului instructor şi agentului economic
 Elevii stabilesc termenele de îndeplinire a fiecărei etape de executare a proiectului
 Maistrul instructor acţionează ca mentor şi instructor
Activităţile practice trebuie organizate şi desfăşurate astfel încât să aibă un caracter activ
şi centrat pe elev.
În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:
1. diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat, prin:
 gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru;
 fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite;
 fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi;
2. diferenţierea deprinderilor elevilor, prin:
 formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
 Pentru atingerea obiectivelor proiectului şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de
parcurgerea
 modulului se recomandă ca în acest proces să se utilizeze metode cât mai diverse , care să
stimuleze atenţia , interesul , participarea nemijlocită şi spiritul creativ al elevilor cum ar fi :
- Metode bazate pe acţiune : efectuare de lucrări practice )
- Metode explorative ( studii de caz, problematizarea ,simularea )
- Metode expozitive ( descrierea , exemplificarea ,explicaţia )
 Agentul economic şi profesorul joacă un rol activ în sprijinirea elevilor la locul de muncă –
pun la dispoziţia elevilor materiale, mijloacele de lucru , echipament de protecţie , asistenţă
tehnică .
 Toţi participanţii (maistru , elevi, agent economic ) au un rol flexibil în procesul de evaluare :
elevii sunt observaţi şi monitorizaţi atât de maistru cât şi de agentul economic ; elevii pe tot
parcursul desfăşurării proiectului expun şi explică condiţiile de calitate prevăzute în procesul
de execuţie pentru satisfacerea cerinţelor de calitate
 Elevii sunt încurajaţi să gândească pe cont propriu , să ofere soluţii şi să întocmească singuri
sau sub îndrumare planuri de acţiune
 Elevii lucrând împreună în echipă sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţii de echipă
( elevii vor juca rol dublu : client – executant )
 Elevii trebuie să-şi folosească cunoştinţele şi ceea ce au învăţat în situaţii de viaţă şi medii
reale ( cunoştinţe de la ,, Educaţia şi drepturile omului ,, Educaţie tehnologică, Tehnologia
lemnului ) –Manifestarea unui comportament potrivit într-un context dat ( ex. îmbrăcăminte
adecvată locului de muncă, folosirea unui limbaj adecvat atât cu colegii cât şi cu profesorul
respectiv, reprezentatul agentului economic , punctualitate, seriozitate şi responsabilitate )

- Evaluarea este de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de


evaluare care sunt precizate în SPP, corespunzător calificării pentru nivel 3 în domeniul
constructii.

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor,


acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice
pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile,
adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe
individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare,
utilizarea instrumentelor ajutătoare de instruire practică, aducerea de laude chiar şi pentru cele
mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe
care se referă explicit la criteriilor de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate, iar ca metode
de evaluare recomandăm :
 observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea conceptelor,
capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată
 investigaţia
 autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de învăţare
 metoda exerciţiilor practice
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
 fişe de observaţie
 fişe cu întrebări tip grilă, întrebări cu alegere multiplă, întrebări de completare
 fişe de lucru
 interviul
 tema de lucru
 chestionarul
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor

 Elevii vor fi evaluaţi o singură dată .


La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare . În cazul unei
încercări nereuşite , este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv . Acesta trebuie
să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei noi
ocazii pentru reevaluare , precum şi sprijinul suplimentar de care are elevul nevoie
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument deşi locul de desfăşurare a evaluării poate fi
modificat
 Planificarea evaluării trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte
module .
- În vederea evaluării execuţiei proiectului se vor avea în vedere următoarele criterii de
evaluare
*Respectarea termenilor fixate pentru fiecare etapă a proiectului
*Satisfacerea cerinţelor de calitate impuse de standarde
*Respectarea normelor de protecţia muncii
*Manipularea şi utilizarea corectă a termenilor noi întâlniţi
*Manifestarea promptitudinii in ajutarea celorlalti membri ai echipei şi gasirea de solutii si şi
obţinerea unor rezultate bune .
Evaluarea se face prin următoarele metode :
*Diviziunea muncii în grup : fiecare membru al grupului se poate oferi sau poate fi desemnat să
facă o anumită activitate fiind apoi evaluat pe această bază pentru o parte a muncii
* Evaluarea contribuţiilor de către colegi : elevii pot primi o notă de grup care este distribuită în
funcţie de diversele etape sau elemente ale proiectului . Apoi grupul poate decide să dea fiecărui
membru un număr de procente peste sau sub media grupului pentru fiecare etape sau element
* scurt interviu individual : fiecare membru al grupului dă o idee în privinţa naturii şi mărimii
contribuţiei fiecărui membru la munca grupului
* portofoliul elevului realizat pe această perioadă
6. Resurse :
materiale
* cărţi de specialitate : Manual pentru pregătirea practică pentru Şcoala de Arte şi Meserii
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ , RA

- Utilajul şi tehnologia mobilei şi a altor produse finite din lemn


EDP 1991
 umane : elevi, profesori , agenţi economici , părinţi

 internet
Curriculum elaborat la nivel local
2. Formular stabilind sarcinile elevului – proiect local
1. Problema ce urmează a fi abordată
 Băncuţe pentru curtea şcolii –
Şcoala noastră a început amenajarea parcului din curtea şcolii. S-a constatat necesitatea
amenajării spaţiului verde cu băncuţe pentru elevi.
În urma discuţiilor cu administratorul şcolii şi cu directorul s-a constatat necesitatea
amenajării acestui spaţiu verde . Conducerea şcolii vrea o soluţie adecvată , adică
amenajarea acestui spaţiu .
.
Soluţia propusă este – realizarea şi montarea băncuţelor din şipci de lemn pentru curte
În acest scop se va proceda astfel :
- Elevii vor culege informaţii necesare pentru definirea problemei :din documente , din
experienţa proprie , din experienţa grupului de cunoscuţi
- Elevii se vor grupa în echipe stabilind atât sarcinile proprii cât şi sarcinile colegiilor de
echipă
- Elevii vor analiza problema pentru a-i stabili caracteristicile
- Elevii vor realiza o listă cu locurile de amplasare posibile
- Elevii vor realiza schiţe pentru aceste băncuţe ( dimensiuni şi materiale) - Elevii
vor stabili operaţiile necesare realizării scheletului
- Elevii vor alege soluţia optimă
- Completarea fişelor de către elevi a ,, planul de acţiune ,, astfel încât elevii vor şti ce trebuie
să facă în cadrul grupei
- Executarea produsului
- În acest sens elevii vor organiza locul de muncă adică vor identifica materialele , SDV-urile
necesare, şi vor stabili succesiunea operaţiilor de lucru pe baza instrucţiunilor primite
- Elevii vor executa componentele scheletului lucrând în echipă , respectând cerinţele
unui loc real de muncă ( program de lucru, regulamentul de ordine interioară )
- Elevii îşi vor evalua permanent nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de
muncă real
- Evaluarea subansamblurilor realizate de fiecare grupă şi de celelalte grupe
- Stabilirea implicaţiilor economice şi sociale ale activităţii muncii în echipă
2. Titlurile unităţilor de abilităţi cheie şi ale celorlalte unităţi la care se referă proiectul

- LUCRU ÎN ECHIPĂ

- TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


3. Criteriile de evaluare
*Respectarea termenelor fixate pentru fiecare etapă a proiectului
*Satisfacerea cerinţelor de calitate impuse de standarde
*Respectarea normelor de protecţia muncii
*Manipularea şi utilizarea corectă a termenilor noi întâlniţi
*Întegrarea în echipă
 Evaluarea se face prin următoarele metode :
*Diviziunea muncii în grup : fiecare membru al grupului se poate oferi sau poate fi desemnat să
facă o anumită activitate fiind apoi evaluat pe această bază pentru o parte a muncii
* Evaluarea contribuţiilor de către colegi : elevii pot primi o notă de grup care este distribuită în
funcţie de diversele etape sau elemente ale proiectului . Apoi grupul poate decide să dea fiecărui
membru un număr de procente peste sau sub media grupului pentru fiecare etape sau element
* scurt interviu individual : fiecare membru al grupului dă o idee în privinţa naturii şi mărimii
contribuţiei fiecărui membru la munca grupului
7. ANEXĂ

1. Proiect (educaţional)

 Context general: Şcoala noastră a început amenajarea interiorului din curte şi s-a constatat
necesitatea amenajării spaţiului verde
 Context particular: În urma discuţiilor cu administratorul şcolii , cu directorul s-a
constatat necesitatea amenajării acestui spaţiu verde . Conducerea şcolii vrea o soluţie
adecvată , adică amenajarea acestui spaţiu .
 Cunoscute si concepte:
*se cunoaşte numărul de utilaje ;
*există materiale ce se pot recupera şi folosi. ( din vechiul gard de împrejmuire al şcolii )
*; se cunosc operaţiile de lăcătuşerie necesare realizării acestui schelet metalic.
Necunoscute:
*realizarea unui plan de rezolvare a problemei ;
*organizarea locului de muncă
*Metode de observare şi a modului de acţionare,
*Interpretarea observaţiilor şi analiza rezultatelor
*Citirea şi interpretarea standardelor.
* locul de amplasare. .
 Unităţile şi simbolurile:
*Unităţi de măsură pentru lungimi
*Simboluri pentru tipuri de sudură , .
Limite: *90 ore
- Proiectul se aplică pentru un schelet metalic
 Criteriile de reuşită
*Preţ de cost redus,
- Alegerea materialelor,
- Dimensionare corespunzătoare
- aspect .