Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE EVALUARE A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE

LOCALĂ

Clasele a X-a, liceu tehnologic – ciclu inferior

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: Utilitatea desenului tehnic in constructii
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3081 din 27.01.2010
Profil: Tehnic / Tehnician desenator pentru constructii si instalatii
Anul de studiu: an 2
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana / 90 ore pe an
Autori: Prof. ing. Muntean Ioan
Prof. ing. Mates Rodica

Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….


Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social………………

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Argumentului
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare (cel putin una pentru fiecare competenta)
Continuturilor
Modalitatilor de evaluare
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei de Curriculum din unitate ( DA/DA cu recomandari/


NU): .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr……..........……..din……….......……


Director,

Pagina 1 din 7
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasa a X-a Liceu

LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ

An şcolar: 2017 – 2018

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI


PUBLICE

CALIFICAREA: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

DENUMIRE C.D.L. : Utilitatea desenului tehnic in constructii

Autori: prof: ing. MUNTEAN IOAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia
prof.ing. MATES RODICA – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

Agenţi economoici: Sc.  ‘’MARINEX‘’ S.R.L. Alba Iulia


Sc. ”MEGAINSTAL” S.R.L.. Alba Iulia

Pagina 2 din 7
Curriculum elaborat la nivel local
Modulul V: Utilitatea desenului tehnic in constructii
1.Argument
Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori
implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici,
instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ). Opţiunea pentru o astfel de componenta a
curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia Autorităţile Publice Locale
trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi
angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitate şi are în vedere:
 resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii
economici )
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări în domeniul construcţiilor care să
servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să
devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise;
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale;
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu clienţi reali, cu
informaţiireale şi cu resurse reale;
Curriculum de dezvoltare locala: Elemente şi materiale necesare realizarii unei construcţii pentru
clasa a X-a liceu - filiera tehnologică, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, are alocate,
conform Ordinului 3081 din 27.01.2010, în planul cadru de invăţământ un numar de 30 ore/săptămână
pentru 90 de ore de instruire practica comasata pe parcursul a 3 săptămâni.
Prin unitatăţile de rezultat ale invatarii: “URÎ 3. UTILIZAREA REPREZENTĂRILOR
CONVENȚIONALE ÎN SCOPUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE ” din standardul de pregătire profesională, nivel 4, elevul va fi
solicitat in multe activitati practice care ii vor stimula creativitatea şi va duce la o lărgire semnificativă a
experienţei şi aplicarea cunostintelor dobândite.
Având in vedere că pentru clasa a X-a liceu – filiera tehnologică, Curriculum-ul în Dezvoltare
Locala are la baza Standardele de Pregătire Profesională, nivel 4 şi este construit modular pe structura
unităţilor de competenţă pentru abilităţile cheie si de competenta tehnica specializtă, acesta vizează,
alături de celelalte module din curriculum, atingerea de către elev a acestor competenţe în totalitate.
Pentru a simula cât mai fidel realităţile profesionale acest modul propune confruntarea elevilor cu
situaţii în care ei să-şi folosească şi să-şi dezvolte competenţele.
Modulul propune elevilor să rezolve probleme reale specifice domeniului construcţii şi instalaţii.
Problemele propuse spre rezolvare au fost adaptate la cerinţele locale dar şi la resursele materiale
disponibile, necesare simulării şi soluţionării problemelor.
Prin acest modul
 profesorul are rol de mentor punăndu-i pe elevi în situaţia de căutare şi de descoperire stimutând
spiritul de explorare şi nu le dezvăluie elevilor cunoştinţe gata elaborate.
 Elevul este beneficiarul şi este implicat şi direct interesat;
 Agentul economic este viitorul beneficiar al unui angajat bine pregătit;
Pentru soluţionarea problemelor propuse elevii trebuie:
 să opereze cu seturi de cunoştinţe;
 să asimileze noi informaţii necesare pentru realizarea sarcinilor(învăţare activă);
 să aplice cunoştinţele în rezolvarea unor probleme reale;
 să-şi împărtăşească cunoştinţele şi experienţele stimulând învăţarea prin cooperare;
 să alcătuiască şi să implementeze un plan de rezolvare a problemei;
 să verifice rezultatele obţinute în urma implementării planului de rezolvare;
 să asigure ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 să aplice principiile ergonomice în organizarea locului de muncă;

Pagina 3 din 7
 să utilizeze instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor primite la locul de muncă.
Cunostintele, abilitatile si atitudinile dobândite au un caracter general şi îi ajută pe elevi să opereze
cu seturi de cunoştinţe în vederea rezolvării de probleme aparute la locul de muncă, indiferent de
domeniul în care aceştia vor profesa.
Asigurarea unei pregătiri profesionale flexibile este necesară în vederea adăptării la cerinţele de pe
piaţa muncii.

2. Structura
N Unitatea
de
r. Atitudi
rezultate Cunoştinţe Abilităţi Conţinuturile învăţării Situatii de invatare
cr ale
ni
t învăţării
3.2.4 Reprezentări Utilizarea unor metode active
convenţionale pentru: (brainstorming, simularea, învăţarea
- elemente de construcţie problematizată, învăţarea prin cooperare,
3.3.1 din lemn studiul de caz, metoda Mozaicului,
- elemente de zidărie metoda Ciorchinelui, metoda Cubului,
- elemente de construcţie metoda Turul Galeriei, metoda Ştiu,
URÎ 3. 3.2.8 din beton şi beton armat vreau să ştiu, am învăţat, metoda Focus
UTILIZAR - elemente de construcţii Grup, metoda Cauză-Efect, învăţarea
EA metalice prin descoperire, analiza de text, metode
REPREZE - elemente de tâmplărie de gândire critică, realizarea de portofolii,
NTĂRILO 3.1.10 3.3.3
- izolaţii în construcţii dezbaterea, lucrul pe
R Utilizarea
- elemente de căi de calculator/internet/în grupuri de lucru
CONVEN reprezentari
3.2.9 comunicaţie virtual) conduce la:
ȚIONALE lor
Reprezentări la scară - centrarea pe activitatea de învăţare a
ÎN conventiona
Reprezentări la scară ale elevului, acesta devenind subiect al
SCOPUL le in scopul
planurilor simple pentru procesului educaţional;
REALIZĂ realizarii
1. planurilor
construcţii parter (locuinţe, - învăţarea prin acţiune (experienţială),
RII birouri, magazine) învăţarea prin descoperire;
LUCRĂRI simple
3.2.10 - plan parter - încurajarea participării elevilor, iniţiativa
LOR DE pentru
- secţiune transversală şi creativitatea;
CONSTR constructii,
- plan învelitoare
UCȚII, instalatii si - exersarea lucrului în echipă, a
- faţade
INSTALAȚ lucrari îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri
Reprezentări la scară ale
II ȘI publice de lucru, a cooperării cu persoane diferite
profilelor transversale
LUCRĂRI în realizarea unei sarcini de lucru;
pentru lucrări publice
PUBLIC - profile transversale de - dezvoltarea personalităţii elevilor,
3.2.11 vizând latura formativă a educaţiei;
E drumuri
- profile transversale de căi - stimularea motivaţiei intrinseci;
ferate - încurajarea învăţării prin cooperare şi a
capacităţii de autoevaluare
- o relaţie profesor-elev democratică,
bazată pe respect şi colaborare;

3. Conţinuturi
1. Definirea termenilor de referinţă
1.1. Desen de constructii
1.2. Elemente de desenare
1.3. Scara de desenare
1.4. Reprezentari conventionale
1.5. Planuri, sectiuni, profile

2.Regulile desenului tehnic


1. Reguli de cotare
2. Reguli de desenare
3. Grosimi de linii
4. Formate de deseanre
5. Normative de desenare

Pagina 4 din 7
4. Modalităţi de evaluare
Evaluarea se realizează în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a
rezultatelor învăţării.
Probele de evaluare trebuie să fie corelate cu criteriile de evaluare şi cu tipul probelor de
evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.
Se vor folosi evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi cea sumativă. Pe parcursul modulului se
realizează evaluare formativă ca formă de verificare continuă a rezultatelor învăţării. La sfârşitul modulului
se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Instrumentele
de evaluare pot fi diverse în funcţie de activităţile propuse pentru fiecare temă stabilită. Prezentăm câteva
variante de activităţi şi posibilităţi de evaluare potrivite pentru acestui modul.
Lucrul în grup încurajează învăţarea între colegi, care se poate realiza prin: verificarea între colegi
(verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), îndrumarea unui coleg (profesorul prezintă detaliat
sarcinile elevului îndrumător, care va câştiga din faptul că va explica altora), îndrumători calificaţi pentru
studiu (prin joc de rol, elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă), echipe
de învăţare (echipele de elevi sunt alcătuite de către profesor/maistru şi rămîn împreună pe durata
modulului; membrii echipei au responsabilităţi reciproce în a se sprijini unul pe celălalt la învăţat; aceştia
prezintă profesorului rapoarte periodice conform planificării şi un raport/ proiect final). Alegerea acestor
activităţi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaţă, respectiv asupra
disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare; permite individualizarea învăţării; oferă
maximul de deschidere; permite diferenţiera sarcinilor şi a timpului alocat.
Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea, conform probelor de evaluare
cuprinse în standard.

5. Mijloace/dotări necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte


observaţii /sugestii metodologice pentru o cât mai completă dobândire a
competenţelor specifice identificate.
5.1. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Fiind o structură elastică, modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ, noi mijloace
sau resurse didactice.
- documentaţie de specialitate ( manuale, pliante, broşuri, cataloage, normative, materiale informative pe
suport
electronic, Standarde Naţionale, Europene şi Internaţionale specifice domeniului), internet
- fişe de documentare
- fişe de lucru
- scule, dispozitive şi verificaroare specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările practice
- mostre, probe din materiale diverse specifice domeniului şi temelor stabilite pentru lucrările
practice:agregate,
lianţi, mortare, betoane, lemn şi produse din lemn, produse ceramice, produse din metal, materiale
bituminoase, materiale plastice
- materiale de curăţenie specifice locului de muncă: lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi.

5.2. Sugestii metodologice


Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în
vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 3.
Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre formarea
rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului practic aplicativ al
Pagina 5 din 7
modulului Desen pentru construcţii şi lucrări publice, ceea ce impune aplicarea unor strategii didactice
care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
Utilizarea unor metode active (brainstorming, simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin
cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda Turul
Galeriei, metoda Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat, metoda Focus Grup, metoda Cauză-Efect, învăţarea prin
descoperire, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii, dezbaterea, lucrul pe
calculator/internet/în grupuri de lucru virtual) conduce la:
- centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional;
- învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire;
- încurajarea participării elevilor, iniţiativa şi creativitatea;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a cooperării cu
persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
- stimularea motivaţiei intrinseci;
- încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare
- o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare;

6. Bibliografie
Roşoga, C., ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii”, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee
industriale cu
profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti,
1993.
Roşoga, C., “Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje şi izolaţii”, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a,
licee
industriale cu profil de construcţii, meseria constructor-finisor şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi
Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1993.
Ilie Davidescu, “Construcţii si tehnologia lucrărilor”, ed.Didactica si Pedagogica, 1978
Vintilă Şt , ” Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de
construcţii,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995
Instalatii sanitare, ed.MAST, 2008
Manualul instalatorului, ed.Artecno, 2002-4 volume
Legea Nr.319 / 2006 a Securitatii şi sănătăţii în muncă
H.G. Nr. 493 / 2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor
la riscurile generate de zgomot
Cataloage, reviste, pliante de specialitate

Pagina 6 din 7
Cuprins

FIŞA DE EVALUARE A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ.........................1


CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE...............................................................................1
1.Argument......................................................................................................................................3
2. Structura.......................................................................................................................................4
3. Conţinuturi...................................................................................................................................4
4. Modalităţi de evaluare.................................................................................................................4
5. Mijloace/dotări necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte observaţii /sugestii
metodologice pentru o cât mai completă dobândire a competenţelor specifice identificate...........5
5.1. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului.....................................................5
5.2. Sugestii metodologice...............................................................................................................5
6. Bibliografie.................................................................................................................................6

Pagina 7 din 7