Sunteți pe pagina 1din 7

Dosar nr.

7645/299/2017
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI
SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5348/2017


Şedinţa din camera de consiliu de la 30.06.2017
Instanta constituita din:
Preşedinte Laura Ştefana Ţirică
Grefier Elena Adriana Savu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant I.I. LAZAR PETRISOR PRIN
LAZAR PETRISOR IN CALITATE DE ADMINISTRATOR - SEDIUL ALES LA AV.
FLORIN CUCUREZEANU şi pe pârât CODRICI LIANA, pârât CODRICI GIGEL, pârât
MARCU PETRA, având ca obiect cerere de valoare redusă.
Dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 21.06.2017, parte
integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat
pronunţarea la data de 30.06.2017 când:

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1


Cod procedură civilă, constată următoarele:
Prin cererea de valoare redusă înregistrată la data de 07.03.2017 pe rolul Judecătoriei
Sectorului 1 Bucureşti, sub nr. 7645/299/2017, reclamanta Întreprindere Individuală Lazăr
Petrişor a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii, Codrici Liana, Codrici Gigel şi Marcu Petra:
• obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de 9,497 lei, la care se adaugă penalitățile
de întârziere în cuantum de 0,2 % pe zi, începând cu data de 01.10.2015 și până la achitarea
integrală a debitului principal;
• obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată în cuantum total de 500 lei.
În motivare, reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâţii un contract de vânzare-
cumpărare cu plata preţului în rate. Aceasta a învederat instanţei că, în calitate de vânzător, şi-
a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, în sensul că a pus la dispoziţia cumpărătorilor
marfa vândută, însă pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia corelativă de plată a preţului la
termenele convenite. Astfel, reclamanta a susţinut că pârâţii au achitat doar suma de 800 lei
din preţul vânzării, rămânând de plată suma de 9,497 lei, la care se adaugă daune moratorii în
cuantum de 0,2% pe zi, începând cu data de 01.10.2015 și până la achitarea integrală a
debitului principal.
În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 126 alin. 2, art. 121 Cod procedură civilă,
art. 1538, art. 1385, art. 1270 şi art. 1164 Cod civil.
În probaţiune, reclamanta a solicitat încuviințarea şi administrarea probei cu înscrisuri.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, în conformitate cu prevederile art. 6
alin. 1 din O.U.G nr. 80/2013.
Reclamanta a arătat că nu doreşte să aibă loc o dezbatere orală.
Pârâţilor li s-au comunicat în mod legal formularul de cerere, înscrisurile anexate
acestuia şi formularul de răspuns, însă aceştia nu au comunicat răspunsul lor şi nici nu au
formulat apărări în termenul prevăzut de art. 1030 alin. 4 din Codul de procedura civilă.
Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă, proba cu înscrisuri, în temeiul
art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine
următoarele:
În fapt, la data de 09.06.2015, între reclamanta Întreprindere Individuală Lazăr
Petrișor, în calitate de vânzătoare, şi pârâţii Codrici Liana, Codrici Gigel şi Marcu Petra, în
calitate de cumpărători, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 42/09.06.2015,
având ca obiect vânzarea mai multor produse pentru preţul total de 10,297 lei, astfel cum
rezultă din contractul ataşat la dosarul cauzei (filele 5-6), care are valoarea probatorie a unui
înscris sub semnătură privată, în sensul dispoziţiilor art. 273 Cod procedură civilă.
Părţile au convenit ca plata prețului să se efectueze în două rate lunare a câte 5148,5 lei
fiecare, ratele urmând a fi plătite la data de 30 a fiecărei luni. Părţile au convenit ca prima rată
să fie plătită la data de 30.07.2015, iar cea de-a doua rată la data de 30.09.2015.
Totodată, părţile au convenit ca în cazul neplăţii benevole sau a plăţii cu întârziere a
ratelor, cumpărătorii să plătească penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere,
prevăzându-se că daunele moratorii pot depăşi cuantumul debitului restant.
În baza contractului, reclamanta a emis factura seria D nr. 637/10.06.2015, în valoare de
10,297 lei (fila 7).
La data de 16.02.2017, părțile au încheiat un act adițional la contractul de vânzare-
cumpărare nr. 42/09.06.2015 (fila 8), prin care au convenit acordarea unui nou de încă 30 de
zile pentru efectuarea plăţii, iar în cazul în care nici până la împlinirea acestui termen preţul
nu va fi achitat integral, litigiul datorat neplăţii (…) să fie soluţionat de Judecătoria Sectorului
1 Bucureşti.
În drept, cu titlu preliminar, instanța arată că, prin raportare la dispozițiile art. 1026
alin. 1-3 din Cod procedură civilă, cererea de chemare în judecată îndeplinește condițiile de
admisibilitate impuse de lege pentru a putea fi soluționată în cadrul procedurii speciale
privind cererile de valoare redusă, având în vedere faptul că valoarea pretenţiilor reclamantei,
fără luarea în considerare a penalităților nu depășește suma de 10.000 lei, iar cererea acesteia
nu se încadrează în nicio categorie de acțiuni exceptate de la această procedură.
Cu privire la fondul cauzei, conform art. 1.270 alin. 1 Cod civil, contractul valabil
încheiat are putere de lege între părţile contractante, acestea fiind ţinute să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate iar, în baza art. 1170 din același act normativ, părțile trebuie să acționeze
cu bună - credință atât la încheierea contractului, cât și pe parcursul executării sale. De
asemenea, potrivit art. 1548 din Cod civil, în cazul în care creditorul face dovada existenței
unei creanțe, neexecutarea culpabilă a debitorului se va prezuma, fiind în sarcina acestuia din
urmă să probeze îndeplinirea obligațiilor ce îi revin. Astfel, în cazul în care obiectul litigiului
îl constituie o obligaţie de a da, cum este obligaţia de a plăti o sumă de bani, creditorul are
obligaţia sa dovedească existenţa acesteia, în sarcina debitorului operând o prezumţie de
vinovăţie iar, dacă acesta nu dovedeşte îndeplinirea obligaţiei, se prezumă că nerespectarea
acesteia provine din vina sa, urmând a fi astfel obligat la plata de despăgubiri către creditor.
Potrivit art. 663 Cod de procedură civilă, creanța este certă când existența ei este
neîndoielnică, este lichidă când obiectul ei este determinat sau când titlul conține elemente
care permit stabilirea lui și este exigibilă atunci când obligația debitorului este ajunsă la
scadență.
Instanţa reţine că pretenţiile reclamantei se întemeiază pe contractul de vânzare-
cumpărare cu plata preţului în rate nr. 42/09.06.2015 şi pe factura fiscală seria D nr.
637/10.06.2015 în valoare de 10,297 lei, emisă în baza acestuia. Aşadar, creanţa reclamantei
este una certă, rezultând din contractul 42/09.06.2015 şi factura fiscală seria D nr.
637/10.06.2015, este lichidă, fiind stabilită în bani prin contractul și factura fiscală
menționată și este exigibilă, deoarece a expirat termenele de plată menționate în contract –
30.07.2015 şi 30.09.2015, precum şi termenul acordat prin actul adiţional.
Întrucât pârâții nu au făcut proba plăţii datoriei acumulate, deşi le revenea această
obligaţie, instanţa apreciază că s-a făcut dovada, de către reclamantă, a existenţei unui creanţe
certe, lichide şi exigibile împotriva acesteia, în cuantum de 9,497 lei, sumă rămasă de achitat.
În ceea ce priveşte capătul de cerere privind acordarea penalităţilor de întârziere,
instanţa constată că sunt incidente prevederile art. 1535 alin. 1 Cod civil, potrivit cărora, în
cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă,
în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu.
În privinţa cuantumului acestora, instanţa constată că părţile au convenit ca în cazul
neplății benevole sau a plății cu întârziere a ratelor, așa cum au fost convenite, cumpărătorul
va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, daunele
moratorii putând depăşi cuantumul debitului restant. Totodată, la art.IV pct.1 din contract,
părţile au prevăzut faptul că, deşi cuantumul penalităţilor poate depăşi cuantumul debitului
restant, “totalul daunelor moratorii percepute nu va putea depăşi dublul cuantumului debitului
restant la data împlinirii contractului”.
Instanţa reţine că, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat penalităţi
de întarziere de la data de 01.10.2015 pana la achitarea integrala a debitului conform celor
convenite – fără a preciza însă faptul că aceste penalităţi nu pot depăşi dublul cuantumului
debitului restant la data implinirii contractului. Prin urmare, sub aspectul penalităţilor de
întârziere cererea reclamantei va fi admisă în parte şi, în consecinţă, pârâţii vor fi obligaţi la
penalităţi de întârziere de 0,2 % pe zi, calculate asupra debitului principal restant în cuantum
de 9,497 lei, de la data de 01.10.2015 şi până la achitarea integrală a debitului, fără ca totalul
penalităţilor de întârziere să poată depăşi dublul cuantumului debitului principal menţionat.
Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea şi, pe cale de
consecinţă, va obliga pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 9,497 lei,
reprezentând contravaloare bunuri livrate, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere în
cuantum de 0,2 % pe zi de întârziere, calculate asupra debitului principal restant în cuantum
de 9,497 lei, de la data de 01.10.2015 şi până la achitarea integrală a debitului, fără ca
penalităţile să poată depăşi dublul cuantumului debitului restant.
De asemenea, față de dispozițiile art. 1032 alin. 1 din Cod procedură civilă, raportat la
art. 453 alin. 1 din Cod procedură civilă, instanța va dispune obligarea pârâților, în solidar, la
plata către reclamantă şi a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de
200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și suma de 300 lei, reprezentând onorariu de
avocat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta


ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LAZĂR PETRIȘOR cu sediul în ......, în
contradictoriu cu pârâţii CODRICI LIANA, CODRICI GIGEL ambii cu domiciliul în
....... şi MARCU PETRA cu domiciliul în ...........
Obligă pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 9,497 lei, reprezentând
contravaloare bunuri livrate, la care se adaugă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2 % pe
zi, calculate asupra debitului principal restant, de la data de 01.10.2015 şi până la achitarea
integrală a debitului, fără ca penalităţile să poată depăşi dublul cuantumului debitului restant.
Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 500 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată, din care suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și suma
de 300 lei, reprezentând onorariu de avocat.
Executorie de drept.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Cercetată în camera de consiliu.
Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței,
astăzi, 30.06.2017.
PREŞEDINTE, GREFIER,

Red LST./Dact LST./EAS


4 ex / 20.07.2017
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI
Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4
Bucureşti
SECŢIA I CIVILĂ

Destinatar:
MARCU PETRA
Giurgiu, Str. Tabitei, nr. 112, judeţul
GIURGIU

DOSARUL NR. 7645/299/2017


Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: cerere de valoare redusă
Complet: complet amanari pronuntare pt. jud.tirica
l.s.

COMUNICAREHOTARÂRE CIVILĂ
NR. 5348/2017 DIN DATA DE 30 Iunie 2017

          Stimată doamnă/Stimate domn,           vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr.


5348/2017, pronunţată la data de 30 Iunie 2017, de către JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI
SECŢIA I CIVILĂ.          Notă: PE NUMELE MOSTENIRII, CU MENŢIUNEA PENTRU FACTORUL
POSTAL DE A PROCEDA LA AFIŞAREA INŞTIINŢĂRII
 
PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI (ştampila) Grefier,
 
 
 
E.S. 16.10.2017 15:58:40, nr. comunicare: 1 din 1
 
ÎNŞTIINŢAREîn atenţia MARCU PETRAavând ultim domiciliu în Giurgiu, Str. Tabitei, nr. 112,
judeţul GIURGIU
în conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înştiinţăm că la data de ……………………,
ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a următoarelor acte de
procedură:comunicare hotarâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 7645/299/2017, aflat pe rolul instanţei JUDECĂTORIA
SECTORUL 1 BUCUREŞTI, Secţia I Civilă cu sediul în Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA.          Vă
comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea
actelor de procedură la sediul Primăriei . De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi
pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ………………………………..………….……………………………………….
(nume, prenume, funcţia)
Semnătura: .………………………………………….

 
 
Dosar nr. 7645/299/2017, Civil - Fond Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.TIRICA L.S.
 

 
 
DOVADA DE ÎNMÂNARE
 
 
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume,
funcţia).............................................................................................., având de înmânat următoarele acte de procedură: comunicare
hotarâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 7645/299/2017 aflat pe rolul instanţei JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI,
Secţia I Civilă cu sediul în Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA, m-am deplasat în Giurgiu, Str. Tabitei, nr.
112, judeţul GIURGIU ultimul domiciliu al numitului/ei MARCU PETRA, unde ( )actele au fost înmânate destinatarului la locaţia
desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / ( )actele au fost înmânate numitului/ei (nume, prenume)
…………………………………..……………………..…………… şi acesta/aceasta a semnat dovada / ( )actele au fost înmânate
destinatarului, care a semnat dovada, în locaţia………………………………………………..
 
 
Declarant (persoană care a făcut
PrimitorCalitatea primitorului: ( )destinatar / ( )
înmânarea)Calitatea declarantului: ( )agent însărcinat
administrator sau portar/înlocuitor portar al clădirii / ( )
cu înmânarea / ( )funcţionar desemnat pentru primirea
funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea
corespondenţei de către unitatea militară, căpitănia
corespondenţei / ( )persoană majoră din familie sau
portului, administraţia penitenciarului, administraţia
care locuieşte cu destinatarul / ( )altă calitate
aşezământului de asistenţă medicală sau socială
……………………………………………………...Act de
………………………… / ( )funcţionar desemnat pentru
identitate: (tipul, seria şi/sau numărul):
înmânarea actelor procedurale la sediul Primăriei
…………………….. Semnătura: ……………..
Semnătura: ……………..
………………………………………………
………………………………………………

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂîn cazurile prevăzute la art. 162 şi art.


163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul ………………………………………………….., agent însărcinat cu
înmânarea actelor de procedura aferente dosarului cu nr. 7645/299/2017 numitului/ei MARCU PETRA la adresa , Giurgiu, Str.
Tabitei, nr. 112, judeţul GIURGIU, dosar aflat pe rolul instanţei JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI, Secţia I Civilă cu
sediul în Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA, am predat actele de procedură numitului/ei ……………..
………………………………………………, în calitate de funcţionar desemnat pentru ( ) primirea corespondenţei la unitatea
militară/căpitănia portului/administraţia închisorii/administraţia aşezământului de asistenţă medicală/socială
……………………………………..……………………….….. / ( ) funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la
sediul Primăriei
 
Primeşte:
Predă :
………….................................................................................
………….........................................................................................,a
........,funcţionar desemnat Semnătura:..
gent însărcinat cu înmânarea actelor de procedurăSemnătura:..
…………………………………..
…………………………………..………………………………….....
………………………………….....
E.S. 16.10.2017 15:58:40, nr. comunicare: 1 din 1
 

 
 
Dosar nr. 7645/299/2017, Civil - Fond Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.TIRICA L.S.
 

 
 
PROCES-VERBAL DE ÎNMÂNARE
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume,
funcţia).............................................................................................., având de înmânat următoarele acte de procedură: comunicare
hotarâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 7645/299/2017 aflat pe rolul instanţei JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI,
Secţia I Civilă cu sediul în Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA, m-am deplasat în Giurgiu, Str. Tabitei, nr.
112, judeţul GIURGIU ultimul domiciliu al numitului/ei MARCU PETRA, unde unde am întocmit prezentul proces-verbal din
următoarele motive:
( )Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a*
………………………………………………..…………, C.I.** seria…, nr………………, Semnătura………………… / ( )destinatarul
sau persoana majoră din familie sau care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază,
numitul*…………………………………………………………… [ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ [ ]
a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ………………..………………………….…..…. / ( )
destinatarul sau persoana majoră din familie care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază [ ]
sunt absenţi \ [ ] refuză primirea actelor, iar actele [ ] au fost depuse la cutia poştală \ [ ] în lipsa cutiei poştale, a fost afişată
înştiinţarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul Primăriei / ( )actele au fost depuse la căsuţa poştală închiriată / ( )m-am aflat
în imposibilitatea comunicării actelor de procedură şi returnez la instanţa emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [
] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă \ [ ] alte motive
………………………………………………………………….
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)(nume, prenume, funcţia)………….………………………………………, Semnătura:
……..………………
( )Subsemnatul*………………..……….…………………..…………………………, funcţionar desemnat al Primăriei pentru
înmânarea actelor procedurale specifice instanţelor de judecată, la data de……….…………., ora…………, declar că ( )
destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare / ( )destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna
dovada de înmânare deoarece ………………..………………………….…..…., ( )returnez instanţei emitente actele de procedură,
deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat
pentru înmânare.
*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz;
**) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.162 CPC
Semnătura:…………………………………………………….

Data prezentării
DOVADA / PROCES VERBAL DE ÎNMÂNARE
Către
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI, Secţia I Civilă Oficiul poştal:…….……..…………..
 
Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA Recomandata nr.: …………............
 
 
Data înapoierii Data sosirii
 

 
Dosar nr. 7645/299/2017, Civil - Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.TIRICA L.S.
Fond
Data prezentării  

 
CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de
procedură civilă
Către
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI, Secţia I Civilă Oficiul poştal:…….……..…………..
 
Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, Bucureşti, ROMÂNIA Recomandata nr.: …………............
Data înapoierii Data sosirii

S-ar putea să vă placă și