Sunteți pe pagina 1din 5

IMAPA – IV

Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism


Anul universitar 2020-2021
LUCRARE PRACTICĂ 5 – 15.03.2021

ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII PE BAZA CONTULUI DE


PROFIT ȘI PIERDERE

Considerații teoretice:
Analiza financiară presupune evaluarea performanței și a sănătății întreprinderii.
Performanța exprimă un succes, un rezultat, un obiectiv atins. Performanţa se evaluează prin
compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse. Performanță = creșterea indicatorilor de la o perioadă
la alta.
Sănătatea întreprinderii se referă la structura financiară (a capitalurilor), la valoarea patrimonială și
la riscul general.

În domeniul economic, analiza performanţei cuprinde două noțiuni distincte, respectiv: performanța
economică și performanța financiară.
Performanța economică presupune capacitatea întreprinderii de a-și crește activul net într-o perioadă
dată. Cu alte cuvinte, performanța economică este legată de producție, de active și de rezultatele economice
(cifră de afaceri, marjă comercială, producția exercițiului, valoarea adăugată). De asemenea, performanța
economică presupune analiza relațiilor ce se creează între economicitate (cost minim de procurare a resurselor),
eficiență (raport maxim efect/ efort) și eficacitate (grad de îndeplinire a obiectivelor).

Performanţa financiară presupune analiza relațiilor financiare realizate de întreprindere cu partenerii


de afaceri concretizate în cheltuieli, venituri şi rezultate financiare.
La acestea se adaugă și o performanță de mediu și socială, care împreună cu performanța economică și
financiară determină performanța globală a întreprinderii. Aceste performanțe sunt plasate în plan secund de
către antreprenori, deși au un rol deosebit de important în stabilirea de noi conexiuni comerciale, atragerea
investitorilor și a finanțatorilor, atragerea clientelei și creșterea calității resurselor umane.

Performanţa financiară a unei întreprinderi poate fi analizată cu ajutorul informațiilor furnizate de


contabilitate, prin intermediul situaţiilor financiare. Analiza performanței financiare se realizează în mod simplu,
prin analiza contului de profit şi pierdere şi, în mod complex, prin analiza situațiilor financiare în
întregimea lor (F10 - Bilanț prescurtat, F20 - Cont de profit și pierdere prescurtat, F30 - Date informative
și Notele la bilanț).
Contul de profit și pierdere (CPP) este un instrument contabil care reflectă modul în care s-a ajuns de
la situaţia patrimonială de la începutul anului (bilanţul de deschidere) la cea de la finele perioadei (bilanţul de
închidere), prin intermediul veniturilor şi cheltuielilor. În cazul microîntreprinderilor (sub 10 angajați) cu o
cifră de afaceri sub 3.000.000 lei, CPP_ul are o formă prescurtată, iar situația veniturilor și a cheltuielilor se
regăsește în F30 - Date informative. Performanța se analizează prin indicatori absoluți (valoarea la un moment
dat, abaterea absolută) și relativi (indicatori tip rată - raport între indicatori absoluți, indici de evoluție, rate de
evoluție).

I. Analiza simplă a contului de profit si pierdere se face în funcție de clasificarea și raportarea cheltuielilor
folosind două modele:
● când clasificarea cheltuielilor se face după natură și se raportează la întreaga activitate sau producție
a exercițiului avem 2 fluxuri:
✓ flux de exploatare dat de activitatea de bază, principala a firmei, cu caracter obişnuit şi
repetitiv, care vizează activitatea normală şi curentă a unei întreprinderi (de exemplu,
veniturile și cheltuielile generate de activitatea de cazare, de agrement, de alimentație publică,
de producție alimentară etc.: venituri din cazări, venituri din vânzarea mărfurilor, venituri
aferente producției alimentare stocate; cheltuieli cu materiile prime, cu consumabilele,
cheltuielile cu personalul, cu impozitele și taxele etc.). Operaţiunile de exploatare permit
determinarea rezultatului din exploatare (RE), din diferența dintre veniturile din exploatare
(VE) și cheltuielile de exploatare (ChE).
RE = VE – ChE
RE - pozitiv, reprezintă profit din exploatare (este obligatoriu, pentru ca finanțatorii, statul și
antreprenorul să fie remunerați, iar întreprinderea să-și poată continua activitatea și să crească)
RE - negativ, reprezintă pierdere din exploatare (este acceptabilă în primul an de viață, dar ulterior
indică o dificultate la nivel de întreprindere, ce poate cauza falimentul sau insolvența)
✓ flux financiar determinat de activitatea financiară a firmei, ne-repetitivă și variabilă
(activitatea de finanțare sau de procurare a capitalurilor necesare susținerii activității de
exploatare: de exemplu, venituri din dobânzi la depozite bancare, cheltuieli cu dobânzile la
creditele luate, cheltuieli cu comisioanele bancare, diferențe de curs valutar etc.). Operaţiunile
financiare permit determinarea rezultatului financiar (RF), din diferența dintre veniturile
financiare (VFE) și cheltuielile financiare (ChF). De regulă, întreprinderile înregistrează
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021
pierdere financiară, lucru normal și acceptat de factorii interesați, atât timp cât este acoperită
din profitul din exploatare.
RF = VF – ChF

● când clasificarea cheltuielilor se face după destinație și se raportează la producția vândută, avem
următoarele fluxuri:
✓ flux operațional - când se ia în calcul doar cifra de afaceri - vânzările și cheltuielile aferente
acesteia, fără cheltuielile de desfacere (de ex. de promovare, cu transportul producției, cu
gestiunea comenzilor), cheltuielile generale de administrație (de ex., chiria spațiilor
administrative, salariile personalului administrativ, utilitățile birourilor administrative etc.).
Activitatea operațională determină un rezultat operațional (RO), din diferența dintre cifra de
afaceri (CA) și costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (Cbs). Acest rezultat se
calculează la nivel de punct de lucru, fabrică de producție, spațiu de cazare, categorie de
activitate etc. și scoate în evidență capacitatea întreprinderii de a-și susține din vânzări, acele
cheltuieli directe și indirecte de producție ocazionate strict de activitatea de la respectivul
sediu, departament punct de lucru (trebuie să fie pozitiv, deci un profit operațional). Rezultatul
operațional poartă și denumirea rezultat brut aferent cifrei de afaceri (RBca).
RO = CA – Cbs
unde Cbs = ChE - (Cd +Cga) (Cd – ch de desfacere, Cga - cheltuielile generale de administrație)

✓ flux de exploatare - rezultatul din exploatare se calculează prin adăugarea la RO, a altor
venituri din exploatare (Av) neincluse în CA și scăderea cheltuielilor de desfacere (Cd), a
cheltuielilor generale de administrație (Cga).
RE = RO +Av – (Cd +Cga)
✓ flux financiar determinat de activitatea financiară a firmei:
RF = VF – ChF

Pe baza acestor fluxuri din activitatea de exploatare și financiară a întreprinderii se determină rezultatu
global ale exercițiului:
- RBEx - rezultatul brut al exercițiului, care poate fi profit - dacă este pozitiv sau pierdere, dacă este
negativ) - poate fi calculat astfel:
RBEx = RE+RF
RBEx = RO +Qs +Qi + Avex – (Cd +Cga) + RF
RBEx = VT-CT (venituri totale, cheltuieli totale)
- RNEx - rezultatul net al exercițiului rezultat după plata impozitului pe profit (Ip) sau pe cifra de afaceri
(Ica), care poate fi profit - dacă este pozitiv sau pierdere, dacă este negativ).
RNEx = RBEx - Ip sau Ica
Profitul net este principala sursă de autofinanțare a întreprinderii și de remunerare a riscului antreprenorial.
Creșterea acestuia de la un an la altul indică îmbunătățirea performanței financiare.

II. Analiza complexă a performanței întreprinderii se realizează prin intermediul unor rezultate
intermediare care arată forța întreprinderii de a vinde, capacitatea de a suporta costurile creditelor și
presiunea fiscală. Analiza rezultatelor intermediare (solduri intermediare de gestiune) pleacă de la delimitarea
veniturilor și cheltuielilor calculate, nemonetare de cele monetare, încasabile, care generează un flux real.
Veniturile calculate sunt reprezentate de venituri din provizioane, iar cheltuielile calculate sunt
reprezentate de cheltuielile cu provizioanele și cu amortizările (ajustări de valoare). Analiza complexă a
performanței presupune analiza datelor din CPP și din următoarele note explicative la Bilanț: Nota 1 - Active
imobilizate; Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; Nota 3 - Repartizarea profitului; Nota 4 - Analiza
rezultatului din exploatare.

Analiza complexă a performanței presupune calcularea următoarelor solduri intermediare de gestiune


(selecție de rezultate), la nivelul de exploatare, nivelul financiar și nivelul global:

I. NIVELUL DE EXPLOATARE

1. Producția exercițiului (vezi lucrare practică 4)


2. Cifra de afaceri (vezi lucrare practică 4)
3. Marja comercială (vezi lucrare practică 4)
4. Valoarea adăugată (vezi lucrare practică 4)
5. Rezultatul brut din exploatare (RBE) reprezintă rezultatul obţinut de o întreprindere din activitatea
de exploatare, rezultat ne-influenţat de volumul altor venituri din exploatare, respectiv de mărimea
amortizărilor şi provizioanelor. Rezultatul poate fi excedent brut din exploatare (pozitiv) sau deficit
brut din exploatare (negativ).
RBE = VA+SE – [ It + CP], unde: VA- valoare adăugată, SE - subvenții din exploatare, It - impozite și
taxe (din zona de exploatare), CP - cheltuieli cu personalul
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021
În acest rezultat rămân următoarele remunerații neinfluențate de alte venituri: dobânzi, amortizări, profit.
Excedentul brut din exploatare arată capacitatea întreprinderii de a desfășura o activitate a economică
performantă, care asigură remunerarea tuturor participanților la obținerea de bunuri sau servicii.

6. Câştigul înainte de dobânzi, impozite, depreciere, amortizare (EBITDA - din engl. earnings before
interest, taxes, depreciation, and amortization), cuprinde profitul din activitatea de exploatare (exclusiv
cea comercială, de vânzări care generează disponibilități - sursă de cash), fără a fi afectat de veniturile
și cheltuielile calculate, nemonetare: amortizări (Am) şi provizioane (Prov c-- cheltuieli cu
provizioanele; Provv-- venituri din provizioane). Acest câștig, care trebuie să fie pozitiv, indică
capacitatea întreprinderii de a acoperi din vânzări toate cheltuielile monetare de exploatare (salarii,
materii prime, utilități, impozite și taxe etc.).
EBITDA = CA – ChE+Am+Provc
7. Câştigul înainte de dobânzi și impozitul pe profit (EBIT - din engl. earnings before interest and
taxes)- Arată potențialul firmei de a-și achita datoriile către stat și de a-și remunera creditorii prin
dobânzi și alte cheltuieli financiare.
EBIT = EBITDA – Am - Provc

8. Rezultatul din exploatare (RE)


RE = RO +Av – (Cd +Cga)

II. NIVELUL FINANCIAR

9. Rezultatul financiar (RF)


RF =VF - ChF

III. NIVELUL GLOBAL


10. Rezultatul brut al exerciţiului (RBEx)
RBEx = RE + RF
11. Rezultatul net al exerciţiului (RNEx)

RNEx = RBEx – Ip sau Iv

12. Capacitatea de autofinanţare (CAF) a unei întreprinderi reflectă potenţialul financiar de creştere
economică a entităţii, respectiv sursa internă de finanţare generată de activitatea acesteia de producție,
de comerț sau de prestare a serviciilor:
CAF = RNEx +Am + Provc-Provv
13. Autofinanţarea (AF) sau capacitatea de autofinanțare netă are un caracter mai sintetic şi exprimă
doar volumul net de resurse financiare proprii care rămâne efectiv în entitate după retribuirea tuturor
categoriilor de participanţi la activitatea acesteia, respectiv după remunerarea acționarilor prin
distribuirea de dividende (Div).
AF = CAF – Div
Aplicație practică nr. 1

Considerăm Pensiunea Turistică Anabela din Mun. Rădăuți, jud. Suceava, care a înregistrat, în perioada 2016 -
2018, indicatorii din tabelul de mai jos, preluați din situațiile financiare anuale (F20-Cont de profit și pierdere;
F30-Date informative).

Cerințe:
1. Analizați valoarea și dinamica rezultatelor activității de exploatare, financiare și globale a întreprinderii în
perioada 2016-2018 și evaluați impactul extinderii capacității de cazare cu 4 camere în anul 2018, asupra
performanței (analiza simplă a performanței).

2. Realizați o analiză complexă a performanței financiare a întreprinderii prin evidențierea evoluției în timp a
principalelor solduri intermediare de gestiune.
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021
ANALIZA SIMPLĂ A PERFORMANȚEI FINANCIARE - PENSIUNEA ANABELA - RĂDĂUȚI
Nr IE IE
cr Indicator Simbol UM 2016 2017 2018 2017/ 2018/
t 2016 2017
INDICATORI GENERALI
1 Număr camere cu 2 locuri (duble) db buc 6.00 6.00 10.00 1.00 1.67
Număr anual de înnoptări (volum înnoptă 1223.0
2 qv 925.00 995.00 1.08 1.23
de servicii prestate) ri 0
Go=(qv/
3 Grad mediu de ocupare a pensiunii (db*365 % 42.24 45.43 33.51 1.08 0.74
zile))*100
Cost variabil unitar (pe înnoptare lei/cam
4 cvu=CV/qv 38.73 28.68 40.54 0.74 1.41
în camera cu 2 locuri) eră
34543. 21321. 22657.
0.62 1.06
5 Cheltuieli de desfacere Cd lei 00 00 00
Cheltuieli generale de 24533. 33565. 45676.
1.37 1.36
6 administrație Cga lei 00 00 00
162862 19532 29263
1.20 1.50
7 Venituri din exploatare totale VE lei .00 5.00 8.00
148342 19304 19722
1.30 1.02
8 Cheltuieli de exploatare totale ChE lei .00 8.00 5.00
RE = VE – 14520. 2277.0 95413.
0.16 41.90
9 Rezultat din exploatare ChE lei 00 0 00
125787 10949 15909
0.87 1.45
10 Cifra de afaceri netă CA lei .00 4.00 6.00
Alte venituri din exploatare 37340. 85831. 13354
2.30 1.56
11 (exclusiv cifra de afaceri) Av lei 00 00 2.00
Costul bunurilor vândute și a 89266. 13816 12889
1.55 0.93
12 serviciilor prestate (cazare) Cbs lei 00 2.00 2.00
-
Rezultat operațional (rezultat 36521. 28668. 30204. -0.78 -1.05
13 brut aferent cifrei de afaceri) RO=CA-Cbs lei 00 00 00
NIVEL FINANCIAR
2100.0
0.42 0.17
14 Venituri financiare totale VF lei 0 890.00 155.00
12344.
0.00 -
15 Cheltuieli financiare totale ChF lei 00 0.00 0.00
-
10244. -0.09 0.17
16 Rezultat financiar RF lei 00 890.00 155.00
NIVEL GLOBAL
4276.0 3167.0 95568.
0.74 30.18
17 Rezultat brut al exercițiului RBEx lei 0 0 00
18 Impozit pe profit Ip lei 684.00 0.00 0.00 0.00 -
Impozit pe cifra de afaceri (alte 1962.0 2846.0
- 1.45
19 impozite nereprezentate mai sus) Iv lei 0.00 0 0
3592.0 1205.0 92722.
0.34 76.95
20 Rezultat net al exercițiului RNEx lei 0 0 00

   

ANALIZA COMPLEXĂ A PERFORMANȚEI FINANCIARE - PENSIUNEA ANABELA - RĂDĂUȚI


Nr IE IE
cr Indicator Simbol UM 2016 2017 2018 2017/ 2018/
t 2016 2017
INDICATORI GENERALI
1 1250.0 3249.0
0.00 -
Subvenții de exploatare SE lei 0 0.00 0
2 18061. 23310. 16632.
1.29 0.71
Cheltuieli cu alte impozite, taxe It lei 00 00 00
3 48474. 61453. 82007.
1.27 1.33
Cheltuieli cu personalul Cp lei 00 00 00
4 Cheltuieli cu amortizarea (ajustări 21522. 19059. 19060.
0.89 1.00
de valoare privind imobilizările) Am lei 00 00 00
5 Ajustări privind provizioanele:   lei 0.00 0.00 0.00 - -
6 cheltuieli Provc lei 0.00 0.00 0.00 - -
7 venituri Provv lei 0.00 0.00 0.00 - -
8 Rata de distribuire a dividendelor
0.60 1.33
din profitul net Rdiv % 50% 30% 40%
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021
9 1796.0 37088.
0.20 102.60
Dividende distribuite Div lei 0 361.50 80
SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE
NIVEL DE EXPLOATARE
10 111000 10948 15909
0.99 1.45
Producția exercițiului Qex lei .00 8.00 6.00
11 CA= Qv + 125787 10949 15909
0.87 1.45
Cifra de afaceri VM + SE-Rca lei .00 4.00 6.00
12 3270.0
0.00 -
Marja comercială MC =VM-CM lei 0 0.00 0.00
13 VA = 103261 10698 21326
1.04 1.99
Valoarea adăugată Qex+MC - CI lei .00 9.00 7.00
14 RBE=VA+SE 37976. 22226. 11787
0.59 5.30
Rezultatul brut din exploatare – [ It + CP ] lei 00 00 7.00
15 EBITDA = - - -
Câştigul înainte de dobânzi, CA – ChE + 1033.0 64495. 19069. 62.43 0.30
impozite, depreciere, amortizare Am + Provc lei 0 00 00
16 EBIT = - - -
Câştigul înainte de impozitului pe EBITDA – 22555. 83554. 38129. 3.70 0.46
profit şi plata dobânzilor Am - Provc lei 00 00 00
17 Costul bunurilor vândute şi al 89266. 13816 12889
1.55 0.93
serviciilor prestate (Cbs) Cbs lei 00 2.00 2.00
18 -
Rezultatul brut aferent cifrei de RBca = CA – 36521. 28668. 30204. -0.78 -1.05
afaceri nete Cbs lei 00 00 00
19 RE = VE – 14520. 2277.0 95413.
0.16 41.90
Rezultatul din exploatare ChE lei 00 0 00
NIVEL FINANCIAR
20 -
10244. -0.09 0.17
Rezultatul financiar RF = VF-ChF lei 00 890.00 155.00
NIVEL GLOBAL
21 RBEx = RE + 4276.0 3167.0 95568.
0.74 30.18
Rezultatul brut al exerciţiului RF lei 0 0 00
22 Rezultatul net al exerciţiului (se RNEx=
scade impozitul pe profit sau pe RBEx-Ip sau 3592.0 1205.0 92722. 0.34 76.95
cifra de afaceri) Ica lei 0 0 00
23 CAF = RNEx
+Am + Provc- 25114. 20264. 11178 0.81 5.52
Capacitatea de autofinanţare Provv lei 00 00 2.00
24 AF = CAF – 23318. 19902. 74693.
0.85 3.75
Autofinanţarea Div lei 00 50 20

S-ar putea să vă placă și