Sunteți pe pagina 1din 47

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ADMINISTRARE A AFACERILOR


SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI RAPORTARI FINANCIARE

Raport de evaluare
SC STEMA SRL

Prof.Dalia Simion
Student: Groza Mirela Stefania

- 2021-
CUPRINS:

1. Conţinutul şi prezentarea raportului de evaluare...................................................3


2. Diagnosticul întreprinderii…....................................................................................7
2.1.Diagnosticul juridic................................................................................7
2.2. Diagnosticul operaţional ....................................................................11
2.3.Diagnosticul resurse umane ................................................................18
2.4. Diagnosticul comercial........................................................................22
2.5. Diagnosticul economico-financiar......................................................28
3. Metodologia de evaluare.........................................................................................42
3.1. Metoda actualizării fluxurilor nete....................................................42
3.2. Metoda activului net corectat..............................................................44
4. Reconcilierea valorilor si estimarea valorii finale................................................46
5. Surse de informare..................................................................................................47

2
Capitolul I
Conţinutul şi prezentarea raportului de evaluare

1. Obiectul evaluării

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie SC STEMA SRL, situată în


strada Tuturor numărul 7, judeţul Dolj.

2. Data şi scopul evaluării

Prezentul Raport de evaluare determină valoarea de piaţă a SC STEMA SRL. Scopul


enunţat de clientul şi beneficiarul raportului de evaluare este de a cunoaşte valoarea de piaţă în
vederea situării acesteia pe piaţă.
Evaluarea societaţii se va desfăşura în perioada 1-31Octombrie 2020.

3. Moneda raportului

Moneda prezentului raport de evaluare este RON.


Cursul de schimb valutar BNR luat în calcul este de 4.2587 lei/Euro şi 2,7632 lei/USD.

4. Date generale despre firmă


SC STEMA SRL cu sediul în Craiova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J16/457/15.07.2003, cod fiscal nr. 15567381, cu sediul social în strada Tuturor numărul 7, bloc
Z3, scara D, apartament 4, judetul Dolj este reprezentată de Florea Costin în calitate de
administrator.
Pricipalul domeniu de activitate al societăţii este reprezentat de grupa 521 “Comerţ cu
amanuntul în magazine specializate, nespecializate, precum şi neefectuat prin magazine”, iar
activitatea principală este codul CAEN 5211: “ Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”.

3
Societatea dispune de un capital social în valoare de 300 lei şi este divizat în 30 părţi
sociale cu o valoare nominală de 10 lei.
Societatea şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul a 5 ani, incepând cu anul 2015.

Evoluţia numărului de salariaţi, a cifrei de afaceri şi a profitului net reiese din tabelul
următor:

Anul Cifra de afaceri Profit net RON Numar mediu de Cod CAEN
RON angajati
2017 203.690 782 3 5227
2018 463.443 1.974 5 5211
2019 337.513 (14.573) 4 5211

5. Situaţia contractelor comerciale

→ SC RCS & RDS SA furnizează servicii de Internet, telefonie fixă şi fax pe baza
contractului numărul 7507/2.02.2015 încheiat pe perioadă nedeterminată.
→ SC VODAFONE SA furnizează servicii de telefonie mobilă pe baza contractului
numărul 409/21.03.2016
→ SC ELECTRICA SA furnizează energie electrică în baza contractului nr.
1278/12.04.2014
→ SC URBAN SA furnizează servicii privind colectarea, transportul, depozitarea
controlată în rampa deşeurilor menajere şi nemenajere rezultate din activităţile de gospodărire
proprie conform contractului 6434/28.03.2015.
→ SC APA NOVA SA furnizează apă potebile, industrială, canalizarea apei uzate,
menajere, industriale şi meteorice, precum şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar,
conform contractului 253 / 19 februarie 2004.
→ SC OMNIASIG SA furnizează servicii de asigurare a bunurilor – conţinutul clădirii ca
şi stoc de marfă – conform contractului de asigurare a bunurilor aparţinând persoanelor juridice
numărul A136424 / 3 martie 2006.

4
→ SC UNICOMP SA, în baza contractului de închiriere numărul 87/10.05.2004, pune la
dispoziţia societăţii două combine frigorifice şi un cuptor de panificaţie.

6. Certificări şi atestări

→ Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001


→ Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001
→ Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare HACCP ISO 22000
→ Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 126/21.03.2003

7. Destinatarul raportului de evaluare

Raportul de evaluare se adresează SC GALBEN SRL în calitate de client care a comandat


evaluarea societăţii în scopul menţionat la punctul 2.

8. Prezentarea evaluatorului

Societatea comercială EVALROM s-a înfiinţat în anul 1995, având ca obiect de activitate
consultanţa în probleme de management, analiză financiară şi dezvoltare.
Societatea EVALROM SRL este membru asociat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor
din România, având Certificat nr. 7811/1999.
Echipa de experţi a societăţii, împreuna cu colaboratorii săi, firme specializate în
consultanţă şi experţi persoane fizice, a elaborat în nume propriu peste 400 studii de consultanţă
şi alte 100 studii în colaborare.
Menţionăm că s-a efectuat personal inspecţia în întreprinderea ce face obiectul evaluării
la data menţionată în raport de către echipa de evaluatori.
Afirmaţiile susţinute în raport se referă la data 25 Martie şi s-au obţinut în conformitate.
Date de identificare a evaluatorului

- Adresa: Bd. Unirii nr. 12, bloc 81A, ap. 23, sector 3, Bucureşti
- Telefon: 021-324.23.23

5
- Înregistrare la Reg. Comerţului J40/5454/19995, CIF RO1761928

9. Responsabilitatea faţă de terţi

Acest raport de evaluare nu poate fi inclus parţial sau în întregime şi nici ca referinţă într-
un document publicat, circulară sau declaraţie, sub nici o formă, fără acordul scris şi al
evaluatorului asupra formei în care ar urma să apară. Acest raport este confidenţial pentru
dumneavoastră şi consilierii dumneavoastră şi poate fi utilizat numai pentru scopul menţionat în
raport. Nu acceptăm nici o altă responsabilitate faţă de o terţă persoană care să poată face uz de
el.

10. Declaraţie privind condiţiile limitative

Această lucrare a fost elaborată de SC EVALROM SRL în calitate de consultant al


clientului, având la bază documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de client şi urmează a fi
utilizată corespunzător precizărilor de la punctul 3.
În elaborarea lucrării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra
valorii, nefiind omisă deliberat nicio informţie şi, dupa cunoştintele evaluatorului, informaţiile
primite sunt corecte.
Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor asupra societăţii evaluate situată în
strada Primăverii numărul 3, bloc ZA2, scara D, apartament 4, judetul Olt sau cu referire la unul
dintre bunurile sale şi nici o legătură cu părţile interesate într-o eventalî tranzacţie.
Previziunile sau estimările privind societatea sunt bazate pe informaţiile primite de la
client, pe informaţiile din baza de date a consultantului şi pe propria sa experienţă, în condiţiile
curente ale pieţei, prin urmare aceste previziuni pot fi infirmate de schimbarea unor condiţii
economice ulterioare datei evaluării.
Evaluatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în
prezentul Raport de Evaluare.

6
Capitolul II
Diagnosticul întreprinderii

2.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC

1. Dreptul comercial

Societatea este legal constituită în temeiul dispoziţiilor Legii numărul 31/1990 privind
societăţile comerciale, modificată şi completată prin OUG numărul 32 / 1997 şi a Legii numărul
26 / 1990 privind Registrul Comerţului.
Forma de organizare a societăţii este ca societate cu răspundere limitată – capital
social subscris de 300 lei, respectând limita capitalului social impusă de lege. Societatea este
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J28/457/2003 şi înregistrată la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice sub codul de identificare fiscală nr. 15593801.
Potrivit statutului societăţii, societatea va funcţiona pe o durata de timp nedeterminată.
Capitalul social a fost vărsat în numerar în data de 15 Martie 2003 şi este în sumă totală de 300
lei, fiind divizat în 30 de părţi sociale, valoarea nominală a unei părţi sociale fiind de 10 lei.
Participarea asociaţilor la capitalul sociael este următoarea: Buga Marin – 50% şi Tudor Mircea
– 50%.
Administrarea societăţii şi reprezentarea ei in relaţiile cu terţele persoane se va face de
catre asociatul Buga Marin.
Societatea are sediul în strada Primăverii numărul 3, bloc ZA2, scara D, apartament
4,judeţul Olt.
Ulterior, prin actul adiţional nr. 7131/21.04.2007 încheiat la statutul de funcţionare al
societăţii GALBEN SRL s-a înfiinţat un punct de lucru pe str. Păcii nr. 11, localitatea Călineşti,
judeţul Olt.
Statutul este întocmit în conformitate cu Legea numărul 31/1990 privind societăţile
comerciale, modificată şi completată prin OUG numărul 32/1997 şi a Legii numărul 26/1990
privind Registrul Comerţului.

7
2. Dreptul civil

Societatea comercială deţine dreptul de proprietate asupra clădirilor şi terenurilor unde îşi
desfăşoara activitatea. Suprafaţa desfăşurată a cladirii este de 800 mp, iar terenul în suprafaţă de
1200 mp este înscris în cartea funciară nr. 278 a localităţii Slatina sub nr. cadastral 762/2/2.
Pentru sediul societăţii există autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei
muncii sub nr 8917/22.04.20003.
Societatea a contractat în anul 2006 un credit bancare pe termen scurt de la Banca
Transilvania sucursala Slatina pentru achiziţia unui teren în valoare de 150.000 RON,
rambursabil în 96 rate lunare egale. La data evaluării nu existau credite nerambursate şi nu se
pune problema apariţiei unei situaţii de încetare a plăţilor.
Pentru imobilizările aflate în dotare – clădiri, terenuri, mijloace de transport – societatea a
încheiat contracte de asigurare cu SC OMNIASIG SA, suma asigurată fiind 150.747 lei, prima
de asigurare fiind de 17.578 lei.

3. Dreptul fiscal

Societatea GALBEN SRL este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J28/457 /2003,
cu codul fiscal nr. 15593801 şi având ca obiect principa de activitate
”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun” cod CAEN 5211.
Potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 17/14.03.2000 privind taxa pe valoare adăugata,
societatea este obligată să calculeze şi să verse la termen această taxă.
Având în vedere legislaţia în vigoare, firma se obligă la înregistrarea şi plata tuturor
cecontărilor legate de asigurările sociale şi protecţie socială-impozitul pe salarii, contribuţia la
asigurarile sociale, contribuţia la asigurările sociale de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj,
fondul de garantare a creanţelor salariale, fondul de accidente de muncă şi boli profesionale,
fondul de concedii medicale şi comisionul pentru Camera de Muncă.
Menţionăm că societatea are plătite la zi toate obligaţiile legale şi nu există plăţi restante.
La data evaluării există de recuperat impozit pe profit de 12,57 lei şi taxă pe valoare adăugată de
7.326 lei.

8
Ultimul control fiscal a avut loc în data de 30.11.2008 şi a vizat documentele contabile
din perioada 30.06.2008-31.10.2008. Conform procesului verbal de inspecţie fiscală, la data
controlului s-au constatat următoarele:

Indicatori Debit Majorări Penalităţi Total


54
CAS societate 0 54 0

Impozit salarii 0 190 0 190


Fond şomaj
angajator 0 9 0 9

Total 0 253 0 253

4. Dreptul muncii

Contractele sunt încheiate individual, pe perioadă nedeterminată, norma este de opt ore
pe zi, patruzeci de ore pe săptămână, într-un schimb.
Angajaţii primesc echipamente de lucru şi alte drepturi reglementate prin dreptul muncii.
Perioada de preaviz în cazul concedierii sau demisiei este de 15 zile. Salariul se plăteşte
pe datele de 05 şi 20 ale lunii. Perioada de probă este de 15 zile.
Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii numărul 31 din 22 martie
1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în
condiţii deosebite - vatamătoare, grele sau periculoase.
Orele suplimentare se recompensează cu zile libere conform Codului Muncii.

5. Dreptul mediului

În cadrul societăţii sunt aplicate şi respectate normele privind protecţia mediului. Firma
nu are în dotare utilaje poluante.

9
6. Litigii

La data evaluării societatea nu este în litigiu cu nici unul dintre partenerii săi de afaceri.

7. Puncte forte

La data evaluării, societatea GALBEN SRL:


 nu are plăţi restante la furnizori şi la organismele de stat
 are relaţii contractuale conforme cu prevederile legale
 nu este implicată în niciun proces de litigiu
 a încheiat contracte de asigurare atât pentru spaţiul comerical, cât şi pentru bunurile sale
 existeţa vadului comercial

8. Puncte slabe

La efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate s-au constatat majorări de


întârziere în sumă totală de 253 lei.

10
2.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL

Diagnosticul operaţional presupune o analiză detaliată a factorilor tehnici de producţie, a


tehnologiilor de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie a produselor, precum şi a organizării
producţiei şi a muncii, ce poate fi realizată de către evaluatori care au şi calitatea de experţi
tehnici.
Firma SC GALBEN SRL având ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun are
sediul în Slatina, judeţul Olt, unde se desfăşoară activitatea propriu-zisă.
O problema importantă a diagnosticului operaţional este să asigure o clasificare utilă
evaluatorului pentru toate activele din patrimoniul firmei. Clasificara necesară este:
→ Active operaţionale generatoare de venituri
→ Active neoperaţionale generatoare de venituri
→ Active neoperaţionale care nu generează venituri
→ Active în dezvoltare, din producţie proprie care se află în curs de dezvoltare.

1. Mijloace fixe utilizate

Starea de funcţionare a mijloacelor fixe utilizate de societatea GALBEN SRL este bună,
acestea având performanţe ridicate.
Mijloacele fixe nu sunt uzate fizic, existând posibilitatea utilizării lor în viitor.
Societatea deţine în proprietate echipamente tehnologice şi aparatură de birotică
prezentate în tabelul de mai jos:

Denumire furnizor Mijloace fixe

Flamingo Computers Calculator Pentium 4 CompaQ

Horeca Expert Cuptor panificaţie

Domo Centrală termică Ariston EGIS 24

Lamar Impex Utilaj fabricaţie hârtie igienică

11
Coform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, calculatorul deţinut de societate se încadrează în Grupa 7
"Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica", iar cuptorul de panificaţie,
utilajul de fabricaţie a hârtiei igienice şi centrala termică se încadrează în Grupa 3 "Masini,
utilaje si instalatii de lucru".

2. Mijloace de transport

Societatea GALBEN SRL nu are autoturisme închiriate şi deţine în patrimoniu două


autoturisme utilitare care servesc la întreaga activitate de desfacere a societăţii, şi anume:
→ Peugeot Boxer
→ Volkswagen Transporter
Autoturismele se încadrează conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe în Grupa 5 "Mijloace de transport". Parametrii celor doua
autoutilitare folosite de societate se încadrează în standardele impuse pe plan naţional şi
internaţional, cele doua mijloace de transport având o stare tehnică bună şi un grad de uzură
scăzut.

3. Clădiri

Societatea GALBEN SRL deţine dreptul de proprietate asupra unei cladiri în care îsi
desfăţoară activitatea economică. Suprafaţa ocupată de imobil este de 800 mp.
Clădirea a fost construită în 2002, pe un singur nivel şi este amplasată într-o zonă de
referinţă periferică cu o amplasare favorabilă, cu dotări şi reţele edilitare satisfăcătoare. Situaţia
din teren corespunde cu planurile de construcţie.
Societatea a modernizat spaţiul comercial pentru desfăşurarea activităţilor de producţie,
creând condiţiile necesare desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii.

Documente privind dreptul de proprietate:

12
 Contract de vanzare-cumparare cu încheiere de intabulare
 Autorizaţie de construcţie
 Certificat de urbanism
 Extras de carte funciara
 Număr cadastral

4. Terenuri

În momentul evaluării societatea un deţine terenuri ce ar putea fi valorifiate.

Pentru caracterizarea sintetică a potenţialului tehnic se recomandă următorii indicatori:


 Gradul de înzestrare tehnică a muncii = Valoarea medie a mijloacelor fixe/Nr salariaţi
 Ponderea maşinilor şi utilajelor = Maşini şi utilaje/Total active fixe*100
 Gradul scriptic de uzură a mijloacelor fixe = Valoare amortizare/Valoare active fixe*100
 Gradul de reînnoire a mijloacelor fixe = Active fixe noi/Active fixe*100

Cu ajutorul acestor indicatori, se poate evidenţia capacitatea potenţialului tehnic al firmei,


astfel:

Indicator Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008


Gradul de 31.674 40.130 111 .177
=10.558 =8.026 =27.794
3 5 4
înzestrare tehnică
a muncii
Ponderea 18569 48874 137429
*100=100% *100=78,99% *100=85,67
18569 61871 160483
maşinilor şi
%
utilajelor
Gradul scriptic de 65 1000 8000
*100=0,35 *100=1,61% *100=4,98
18569 61871 160483
uzură a
% %
mijloacelor fixe

Gradul de 15411 30065 97795


*100=48,65 *100=74,75% *100=87,96
31674 40220 111177
reînnoire a
% %

13
mijloacelor fixe

Evolu?ia gradului de înzestrare tehnic? a muncii

Anul 2006 10.558


23%

Anul 2008 27.794


Anul 2007 8.026
60%
17%

Ponderea maşinilor şi utilajelor în active fixe

120%

Anul 2006;100%
100%
Anul 2008; 85.67%
Anul 2007; 78.99%
80%

60%

40%

20%

0%
1

14
Gradul de uzură a mijloacelor fixe

4.98%, Anul 2007


3

1.61%;Anul 2006
2

0.35%, Anul 2005


1

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00%
1 2 3
Series1 0.35% 1.61% 4.98%

15
Gradul de reînnoire a mijloacelor fixe

Anul 2006; 48.65%

Anul 2008; 87.96%

Anul 2007; 74.75%

Un aspect important îl constituie analiza deprecierilor activelor, adică a pierderilor de


valoare indiferent de cauza generatoare. Deprecierea este un proces de estimare realizat de
evaluator, distinct de amortizare, care presupune alocarea valorii uniform.Principalele motive
ale deprecierii activelor sunt:
 Folosirea şi trecerea timpului
 Reducerea cererii pe piaţă, în cazul reducerii competitivităţii produselor pe piaţă
 Inadecvarea proiectului iniţial a materialelor din care este realizat activul

5. Puncte forte :

 utilaje fiabile
 cerere în creştere pe piaţă pentru produsele firmei
 perioada de înnoire a mijloacelor fixe este scurtă
 existenţa vehiculelor utilitare
 gradul de uzură a mijloacelor fixe este scăzut

16
 gradul de reînnoire a mijloacelor fixe este ridicat, ceea ce semnifică faptul că societatea
este deschisă investiţiilor

6. Puncte slabe:
 vehicule utilitare insuficiente comparativ cu activitatea de desfacere desfăşurată de
societate

7. Riscuri
 întotdeauna va exista riscul de apariţie a uzurii, atât fizice, cât şi morale

17
2.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Diagnosticul resurselor umane urmăreşte cunoaşterea resurselor umane din punct de


vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului şi eficienţei utilizării lor, precum şi al echipei de
conducere a întreprinderii.
La societatea analizată numărul de salariaţi în anul 2007 a fost de 5, în creştere faţă de
anul 2006 când numărul de salariaţi a fost de 3, deci o creştere procentuală de 66%. Structura
personalului este următoarea:

Nr.crt. Indicator 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007


1 Număr salariaţi 3 5 4 1,66 0,8
2 Salariaţi operativi 1 3 2 3 0,66
3 Salariaţi TESA 2 2 2 1 1
4 Management 1 1 1 1 1
5 Contabilitate 1 1 1 1 1
6 Comercial 1 3 2 3 0,66
7 Salariaţi vechime mai mare de 2 ani 2 4 4 2 1
8 Salariaţi sub 30 de ani 1 2 1 2 0,5
9 Salariaţi peste 30 de ani 2 3 3 1,5 1

∆N=N1-N0
IN = (N1/No)* 100

∆ N2007/2006 = N2007 - N2006 = 5 - 3 = 2 salariaţi


IN2007/2006 = (N2007/ N2006) * 100 = (5/3) * 100 = 1.66%

∆ N2008/2007 = N2008 – N2007 = 4 - 5= -1 salariaţi


IN 2008/2007= (N2008/N2007) * 100=(4/5) * 100 = 0.8%

Se observă o creştere a numărului de salariaţi, în conformitate cu dezvoltarea activităţii,


fenomen demonstrat şi de creşterea într-o proporţie mai însemnată a salariaţilor operativi.
Societatea acumulează un număr mai mare de salariaţi cu experienţă care vor asigura
buna desfăşurare a activităţii.

18
1. Mobilitatea personalului

Nr.crt. Indicator 2006 2007 2008


1 Număr salariaţi 3 5 4
2 Salariaţi angajaţi 0 2 0
3 Salariaţi plecaţi 0 0 1
4 Coeficient mediu de intrare 0 0,4 0
5 Coeficient mediu de salariaţi plecaţi 0 0 0,25
6 Mobilitatea medie 0 0,4 0,25
Coeficientul intrărilor = Intrări / Numărul mediu de salariţi
Ci2006== 0
Ci2007 = 2/5= 0.4
Ci2008 = 0

Coeficientul ieşirilor = Ieşiri / Numărul mediu de salariţi


Ce2006 = 0
Ce2007 = 0
Ce2008 = 1/4 = 0,25

Coeficientul mişcării totale = (Intrări+ Ieşiri)/Numărul mediu de salariţi


Cm2006 = 0
Cm2007 = (2+0)/5 = 0,4
Cm2008 = (1+0)/4 = 0,25

Din analiza efectuată se observă o valoare scăzută a mobilităţii salariaţilor.


În anul 2007 societatea a angajat 2 persoane cu experienţă bogată în domeniu pentru ca în
2008 să renunţe la 1 angajat fără experienţă, în dorinţa de a îşi îmbunătăţi calitatea serviciilor.

Indicatori de conflictualitate:
Din sondajele făcute s-a constat că angajaţii nu au organizat niciodată o grevă, ei fiind
mulţumiţi de remuneraţiile salariale şi de modul în care sunt respectate prevederile contractuale ce
ţin de personal.

2. Eficienţa utilizării resurselor umane

19
Nr.crt Indicator 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007
1 Număr salariaţi 3 5 4 1,66 0,8
2 Cifra de afaceri (RON) 203.690 463.443 337.513 2,28 0,73
3 Productivitate anuală 67.897 92.689 84.378 1,37 0,91

Productivitatea anuală (Wa)


Wa = CA/Ns
2006: Wa =203.690 / 3 = 67.897lei/sal.
2007: Wa =463.443 / 5 = 92.689lei/sal.
2008: Wa =337.513 / 4 = 84.378lei/sal.

Productivitatea, în ansamblu, a crescut, dar a scăzut indicele de creştere al productivităţii


pe seama costurilor mai mari determinate de funcţionarea utilajelor uzate şi a modificării de
personal (acomodarea noilor angajaţi, plecarea unui salariat).
Dacă avem în vedere că în anul 2006 productivitatea muncii a fost de 67.897 lei/
muncitor, în 2007 aceasta a fost de 92.689lei/ muncitor, deci am asistat la o creştere a
productivităţii muncii de 1,37 %, ceea ce nu poate să fie decât benefică pentru societate.
Aceste rezultate pozitive înregistrate de societate comparativ cu anii precedenţi este
rezultatul unui management eficient la nivelul conducerii şi a unui înalt grad de implicare a
conducerii administrative în rezolvarea problemelor firmei.

3. Tipul de management

Organigrama întreprinderii este prezentată ca anexă.


Simplitatea structurii organizatorice asigură transmiterea rapidă a informaţiilor de la nivel
ierarhic superior către nivelele ierarhice inferioare şi invers.
Din punct de vedere administrativ, structura organizatorică asigură conducerea
nemijlocită de către Administrator a tuturor compartimentelor şi activităţilor ce concură la
realizarea lucrărilor efectuate.
În conformitate cu mărimea întreprinderii, managementul este centralizat, evidenţiându-
se o preponderenţă a legăturilor de tip colegial.

20
4. Puncte forte
 mobilitatea scăzută a personalului
 personal calificat
 absenţa manifestărilor de tip grevă
 nu există litigii individuale de muncă
 protecţia muncii corespunzătoare
 nu există accidente de muncă grave
 îmbunătăţirea poziţiei firmei pe piaţă
 oferirea de condiţii de muncă bune angajaţiilor pentru fidelizarea lor

5. Puncte slabe
 productivitatea muncii în uşoară scădere

21
2.4. DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Diagnosticul comercial vizează operaţiunile de vânzare a mărfurilor şi piaţa ei de


aprovizionare. În evaluarea firmei s-a avut în vedere vânzările de mărfuri, care formează obiectul
activităţii, adică cifra de afaceri. Astfel, în categoria vânzărilor nu se includ veniturile din
producţia stocată, producţia de imobilizări, veniturile financiare şi cele cu caracter extraordinar
cum ar fi despăgubirile din calamităţi naturale. Astfel în anul 2007 societatea a înregistrat o cifră
de afaceri de 463443 lei, în creştere cu 2,275% faţă de anul 2006..
Din punct de vedere al mărfurilor oferite pe piaţă din volumul total al cifrei de afaceri
70% este deţinut de produse alimentare, 20% de ţigări şi 10% de băuturi alcoolice.

Principalul furnizor al societăţii este S.C. „Elefantul” S.A.

Criteriile de selecţie a furnizorilor este în funcţie de preţurile oferite de aceştia şi în


funcţie de relaţiile pe care firma le are cu furnizorii săi.

Structura furnizorilor de mărfuri:

Furnizor actual Ce furnizează Condiţii de De când?


Plată (e furnizor)
S.C. Elefantul S.R.L. Produse alimentare OP 30 zile 2003
S.C. EuropeanDrinks S.R.L Băuturi răcoritoare OP 30 zile 2003
S.C.VelPitar S.R.L Produse panificaţie OP 30 zile 2005

1. Analiza furnizorilor

Furnizorii firmei sunt în totalitate companii care furnizează produse alimentare, băuturi, ţigări

Analiza furnizorilor în anul 2006

Durata de plată a furnizorilor (Dfz) este:

Dfz = ( Sold furnizori/CA )*360

22
Dfz = (9416.15/203690)*360

Dfz =17 zile

Analiza furnizorilor în anul 2007

Durata de plată a furnizorilor (Dfz) este:

Dfz = ( Sold furnizori/CA )*360

Dfz = (28634.48/463443)*360

Dfz= 22 zile

Analiza furnizorilor în anul 2008

Durata de plată a furnizorilor (Dfz) este:

Dfz = ( Sold furnizori/CA )*360

Dfz = (32853.18/337513)*360

Dfz = 35 zile

Structura principalilor clienţi se prezintă astfel:


Actuali Produse vândute Condiţii de De când?
plată (e client)
S.C. Birt S.R.L. Băuturi, ţigări Plata 10 zile 2003
S.C. Vica S.R.L Produse alimentare Plata 10 zile 2004
PERSOANE FIZICE Produse alimentare Plata pe loc 2003

Având în vedere creşterea masivă a puterii de cumpărare, se poate previziona că această ramură
va creşte în continuare.

2. Analiza clienţilor

23
Analiza clienţilor în perioada 2006

Durata de încasare a clienţilor (Del):

Del = ( Sold clienţi/CA )*360

Del = (877.53/203690)*360

Del =2 zile

Producţia încasată este mai mică decât producţia vândută din cauza unor clienţi care nu au
plătit încă:
Producţia încasată = Producţia vândută - Sold clienţi debitori
Producţia încasată = 1249 – 877.53
Producţia încasată = 371 mii lei

Analiza clienţilor în perioada 2007

Durata de încasare a clienţilor (Del):

Del = ( Sold clienţi/CA )*360

Del = (22172.72/463443)*360

Del = 17 zile .

Analiza clienţilor în perioada 2008

Durata de încasare a clienţilor (Del):

Del = ( Sold clienţi/CA )*360

Del = (7428.47/337513)*360

Del = 8 zile

24
Din situaţia analizată se observă că termenul de încasare al clienţilor este mic în fiecare an,
adică încasările se fac în momentul emiterii facturii.

3. Analiza concurenţei

Analiza concurenţei a avut în vedere următoarele aspecte:


-nominalizarea principalilor concurenţi;
-stabilirea cotei de piaţă deţinută de întreprindere;
-determinarea cotei de piaţă relative;
-ierarhizarea firmelor care acţionează pe piaţa sectorului de activitate;
-aprecierea poziţiei concurenţiale a întreprinderii pe baza cotei de piaţă relative.

Piaţa este deschisă pentru noi concurenţi.


În prezent, piaţa ţintă este cea din Drăgăneşti Olt, procentul deţinut pe piaţa locală este de
aproximativ 30%.

Anul Cifra de afaceri Profit net RON Numar de Cod CAEN


RON angajati
2006 203690 782 3 5211
2007 463443 1974 5 5211
2008 337513 0 4 5211

Pe piaţa locală activează mai multe firme cu acelaşi profil: Carol, Biţă, Calu etc.

Indicator /Valoare an 2006 2007


Cifra de afaceri SC Galben SRL 203690 463443
Cifra de afaceri Biţă SRL 200332 592462
Cota de piată relativă 1.67% 78.22%

În anul 2006

25
Făcând o comparaţie a cifrei de afaceri a firmei analizate în 2006 (203690 mii lei) cu cifra de
afaceri a altei firme din domeniu (Biţă – 200332 mii lei) se observă că firma analizată are o cifră
de afaceri mai mare.
Cota relativă de piaţă (Cp) exprimă situaţia firmei la momentul actual, în comparaţie cu
firma dominantă din domeniu:
Cp = ( CAdominantă/CAanalizată )*100
Cp = (203690 /200332)* 100
Cp = 1.67%
Aceasta reprezintă o cotă mică de piaţă.

Puterea de piaţă a firmei este exprimată prin rata marjei nete (Rmn):
Rmn = (Profit net/C A)* 100
Rmn = (782/203690)*100
Rmn= 0.38%
Este o valoare care demonstrează o putere de piaţă foarte mică

În anul 2007

Făcând o comparaţie a cifrei de afaceri a firmei analizate în 2007 (463443 mii lei) cu cifra de
afaceri a altei firme din domeniu (Biţă SRL – 592462mii lei) se observă că firma analizată are o
cifră de afaceri mai mică.
Cota relativă de piaţă (Cp) exprimă situaţia firmei la momentul actual, în comparaţie cu
firma dominantă din domeniu:
Cp = ( CAdominantă/CAanalizată )*100
Cp = (592462/463443)* 100
Cp =27.8%
Aceasta reprezintă o cotă mică de piaţă.

Puterea de piaţă a firmei este exprimată prin rata marjei nete (Rmn):
Rmn = (Profit net/CA)* 100
Rmn = (1974/463443)* 100
Rmn = 0.42%

26
Este o valoare care demonstrează o putere de piaţă destul de mică.

În anul 2008

Făcând o comparaţie a cifrei de afaceri a firmei analizate în 2008 (337513 mii lei) cu cifra de
afaceri a altei firme din domeniu (Biţă - 576680 mii lei) se observă că firma analizată are o cifră de
afaceri mai mare.
Cota relativă de piaţă (Cp) exprimă situaţia firmei la momentul actual, în comparaţie cu
firma dominantă din domeniu:
Cp = ( CAdominantă/CAanalizată )*100
Cp = (576680 /337513)* 100
Cp = 70.86%

Aceasta reprezintă o cotă mare de piaţă.

Puterea de piaţă a firmei este exprimată prin rata marjei nete (Rmn):
Rmn = (Profit net/CA)* 100
Rmn = (0/337513)* 100
Rmn =0%
Este o valoare care demonstrează o putere de piaţă foarte mică.
Firma se deosebeşte de concurenţă prin seriozitate, calitate şi preţ. Pentru a-şi îmbunătăţi
poziţia pe piaţă, societatea are în vedere:
 promovarea preţurilor rezonabile şi a calitătii produselor;
 mărirea cifrei de afaceri;
 achiziţia unui autofurgon nou.
 acţiunile publicitare organizate frecvent

4. Stratregia firmei

 Politica de preţ:
-societatea practică preţuri scăzute întrucât se adresează unei pături sociale de mijloc

27
 Politica de distribuţie este realizată cu ajutorul:
-magazinelor proprii

 Politica de promovare a produselor:


-prin expunerea produselor şi afişelor în magazine.

5. Puncte forte
 piaţa este în creştere
 parteneriate de lungă durată cu clienţii şi furnizorii
 activitatea nu e pusă în pericol de pierderea unui client
 preţ

6. Puncte slabe
 concurenţă puternică pe piaţa internă
 intrarea pe piaţă a marilor producători
 societatea deţine o cotă relativă de piaţă mică în comparaţie cu firma concurentă din
domeniu.

28
2.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR

1. DIAGNOSTICUL RENTABILITĂŢII

1. Evoluţia rezultatelor

Indicatori Val. 2006 Val. 2007 Val. 2008 Indice1(%) Indice2(%)


Cheltuieli totale 221037 460673 352089 208,41 76,43
Venituri totale 221968 463445 337561 208,79 72,83

I chel. totale 1 < I venituri totale 1 208,41 < 208,79


I chel. totale 2 < I venituri totale 2 76,43 > 72,83

Se observă că indicele veniturilor este mai mare decât cel al cheltuielilor în anul 2007
faţă de anul 2006, astfel firma îşi desfăşoara activitatea în condiţii de eficienţă economică,
fiecare leu cheltuit aducând profit. De la un an la altul există fluctuaţii importante ale elementelor
analizate, atât cheltuielile, cât si veniturile dublându-se în anul 2007 faţă de anul 2006.
În anul 2008 faţă de anul 2007 se înregistrează o reducere a elementelor. Indicii scot în
evidenţă o reducere mai mare a veniturilor în comparaţie cu cea a cheltuililor, ceea ce înseamnă
că fiecare leu cheltuit aduce o pierdere firmei.
Pentru a putea identifica vulnerabilităţile din cadrul firmei se cere analiza aprofundată a
situaţiilor financiare pe fiecare tip de activitate în parte:

Activitatea de exploatare

Indicatori Val. 2006 Val. 2007 Val. 2008 Indice1(%) Indice2(%)


Cheltuieli exploatare 220437 458455 349469 207,97 76,23
Venturi exploatare 221950 463443 337513 208,81 72,83

I chel. exploatare 1 < I venituri exploatare 1 207,97 < 208,81


I chel. exploatare 2 < I venituri exploatare 2 76,23 > 72,83

29
În anul 2008 se observă o reducere a veniturilor mai mare decât cea a cheltuielilor ceea ce
presupune o ineficienţă a activităţii firmei faţă de perioada anterioară. Este necesară o analiza
amănunţită a acestei vulnerabilităţi.

Activitatea financiară

Indicatori Val. 2006 Val. 2007 Val. 2008 Indice1(%) Indice2(%)


Cheltuieli financiare 600 0 0 - -
Venturi financiare 18 2 0 11,11 -
Firma nu înregistrează venituri şi cheltuieli financiare ce ar putea afecta activitatea
acesteia, astfel se înregistrează venituri în valoare de 600 RON şi chetuieli în valoare de 18 RON
în primul an analizat, în 2007 sunt înregistrate venituri în valoare de 2 RON, iar în anul 2008
devin 0.

Activitatea extraordinară

Indicatori Val. 2006 Val. 2007 Val. 2008 Indice1(%) Indice2(%)


Cheltuieli extraordinare 0 2218 2620 - 1,181
Venituri extraordinare 0 0 0 0 0

Firma nu înregistrează venituri din activităţi extrordinare în perioada 2006 – 2008, dar o
serie de factori au determinat apariţia unor cheltuieli în valoare de 2218 u.m. în 2007. În anul
2008 cheltuielile extraordinare cresc cu 18% aducând societăţii o pierdere de 2620 din
activitatea extraorinară.

2. Analiza structurii rezultatului brut

Indicatori Valoare absolută Valoare reală


2006 2007 2008 2006 2007 2008
Rezultatul brut 931 2772 -14573 - - -
Rezultatul exploatării 1513 4988 -11956 1,63 1,8 0,82
Rezultatul aferent CA 1389 4988 -11956 67,02 55,57 121,8
Rezultatul financiar -582 2 3 -0,63 0,07 -0,002
Rezultatul extraordinar 0 -2218 -2620 0 -0,8 0,18

30
În anul 2006 rezultatul exploatării este semnificativ pentru societate acesta reprezentând
163% din rezultatul brut, dar pierderea înregistrată din activitatea financiară duce la diminuarea
rezultatului final cu 63%, acesta devenind 931 u.m.
În anul 2007 societatea înregistrează profit atât din activitatea de exploatare cât şi din cea
financiară, însă pierderea determinată de anumiţi factori extraordinari duce la diminuarea
rezultatului final cu -80%.
Dacă în anul 2007 s-a putut observa o creştere a rezultatului brut faţă de anul 2006 în
special datorită activităţii de exploatare, în anul 2008 aceasta influenţează negativ activitatea
firmei pierderea de -14573 u.m fiind cauzată în proporţie de 82% de activitatea de exploatare. De
asemenea şi în anul 2008 cheltuielile extraodinare sunt prezente afectând rezultatul final cu o
pondere de 18% din pierderea exerciţiului.

3. Analiza rezultatului exploatării

Nr. Indicatori Simbol Relaţie de calcul Valori


2006 2007 2008
Crt.
1. Venituri din Vexpl Ns*Wa 221950 463443 337513
exploatare
2. Rezultat din Rexpl Vexpl-Chexpl 1513 4988 -11956
exploatare
3. Rez. din expl. la 1 leu Pr Rexpl / Vexpl 0,681 1,076 -3,542
venit din exploatare
4. Nr. mediu de salariaţi Ns - 3 5 4
5. Productivitatea anuală Wa Vexpl / Ns 73983,33 92688,6 84378,25

∆ Rexpl = Rexpl1– Rexpl0 = 4988 – 1513 = 3475 u.m.


∆ Rexpl = Rexpl1 – Rexpl0 = -11956 – 4988 = -16944 u.m.

1.1. ∆Ns = (Ns1 – Ns0) * Wa0 * pr0 = (5-3)*73983,33*0,681 = 1007,65 u.m.


1.2. ∆Ns = (Ns1 – Ns0) * Wa0 * pr0 = (4-5)*92688,6*1,076 = - 997,33 u.m.
2.1. ∆Wa = Ns1*(Wa1 – Wa0)*pr0 = 5*(92688,6 - 73983,33)*0,681 = 636,9 u.m.
2.2. ∆Wa = Ns1*(Wa1 – Wa0)*pr0 = 4*(84378,25 - 92688,6)*1,076 = -357,68 u.m.

31
3.1. ∆pr = Ns1 * Wa1 * (pr1-pr0) = 5*92688,6* (1,076 – 0,681) = 1830,6 u.m.
3.2. ∆pr = Ns1 * Wa1 * (pr1-pr0) = 4*84378,25*(-3,542 - 1,076) = -15586,35 u.m.

Rezultatul exploatării este un indicator de rentabilitate care oferă informaţii acţionarilor.


Evoluţia rezultatului exploatării este influenţată de următorii factori: numărul de salariaţi,
prouctivitatea muncii şi profitul unitar.
În anul 2007 în comparaţie cu anul 2006 numărul salariaţilor a crescut cu 2, această
creştere a influenţat pozitiv rezultatul din exploatare cu aproximativ 1008 u.m. Crescând numărul
de salariaţi a crescut şi productivitatea muncii care a dus la majorarea rezultatului cu 637 u.m.
Dintre toţi factorii profitul unitar a avut influenţa cea mai seminificativă 1830,6 u.m.
Reducerea numărului de salariaţi la 4 în 2008 faţă de 2007 a avut o influenţă negativă
aupra activităţii din exploatare, rezultatul aferent acestui an fiind negativ.

4. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri

RCA = CA – Ch CA

Nr. rt. Indicatori 2006 2007 2008


1. Cifra de afaceri 203690 463443 337513
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 202302 458455 349469
3. Rezultatul mediu la 1 leu CA 0,681 1,076 -3,542
4. Rezultatul aferent cifrei de afaceri 1389 4988 -11956

∆RCA = RCA1 – RCA2 = 463443 – 203690 = 259753


∆RCA = RCA1 – RCA2 = 337513 – 463443 = - 125930

5. Analiza pragului de rentabilitate şi a intervalului de siguranţă

Nr.Crt. Indicatori 2006 2007 2008


1. Cifra de afaceri 220497 463443 337513
2. Cheltuieli aferente CA 218994 458455 349469
2.1. Cheltuieli variabile 204880 401347 322725
2.2. Cheltuieli fixe 6538 56397 21655

32
2.3. Suma amortizărilor 0 1000 8000
2.4. Cheltuieli cu dobânzile bancare 600 0 0
2.5. Rezultatul aferent CA 1389 4988 -11956

* Informaţii preluate din Contul de profit şi pierdere şi Nota 4 din Situaţiile financiare

Cifra de afaceri critică:

Chf
CACR 
2006: Chv = 93400 u.m.
1
CA

Chf
CACR 
2007: Chv = 421187 u.m.
1
CA
Chf
CACR 
2008: Chv = 494406 u.m.
1
CA

Intervalul de siguranţă:

CAcr
2006: Is  (1  ) * 100 = 57,64%
CA
CAcr
2007: Is  (1  ) * 100 = 9,12%
CA
CAcr
2008: Is  (1  ) * 100 = - 46,49%
CA

Din analiza efectuată se constată ca în anul 2006 societatea vinde cu profit de 57%
deăşind astfel intervalul minim de 20% – 25%. În anul următor se observă o reducere a
intervalului de siguranţă la 9%, iar în anul 2008 firma desfăşoară activitate sub intervalul de
siguranţă, la o cifră de afaceri sub valoarea critică de 494406 u.m.

6. Analiza ratelor de rentabilitate

33
Analiza ratei de rentabilitate financiară

Pn Vt At Pn
Rf  * 100  * * * 100
Kp At Kp Vt

Vt / At = viteza de rotaţie a activelor totale;


At / Kp = factorul de multiplicare a capitalului propriu mediu, braţul pârghiei financiare;
Pn / Vt = profitul net la un leu venituri;

∆Rf = Rf1 – Rf0 = 88 – 292= -204

1. Influenţa vitezei de rotaţie a activelor totale:

Vt Vt1 At 0 Pn0 Vt At Pn
  * * * 100  0 * 0 * 0 * 100
At At1 Cp 0 Vt 0 At 0 Cp 0 Vt 0

∆Vt/At = 2,54 * 440,94 * 0,35 - 1,9 * 440,94 * 0,35 = 391,2 – 293,23 = 97,97

2. Influenţa factorului de multiplicare a capitalului popriu:

At Vt1 At1 Pn0 Vt At Pn


  * * * 100  1 * 0 * 0 * 100
Kp At1 Kp1 Vt 0 At1 Kp 0 Vt 0

∆At/Kp =2,54 * 81,5 * 0,35 – 2,54 * 440,94 * 0,35=72,45 – 391,2 = -318,75

3. Influenţa profitului net la 1 leu venituri totale:

Pn Vt1 At1 Pn1 Vt At Pn


  * * * 100  1 * 1 * 0 * 100
Vt At1 Kp1 Vt1 At1 Kp1 Vt 0

∆Pn/Vt = 2,54 * 81,5 * 0,43 - 2,54 * 81,5 *0,35 = 89 – 72,45 = 16,55

Nr. Crt. Indicatori 2006 2007 2008

34
1. Cifra de afaceri 220497 463443 337513
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 218994 458455 349469
3. Rezultat aferent cifrei de afaceri 1389 4988 -11956
4. Venituri totale 221968 463445 337561
5. Capitaluri proprii 264 2238 -12335
6. Activ total 116409 182390 304827
7. Rezultat net al exercitiului 782 1974 -14573
8. Rata rentabilităţii comerciale - - -
9. Rata rentabilităţii financiare (Pn/Kp) 2,92 0,88 -
10. Venituri totale / Activ total 1,9 2,54 1,11
11. Activ total / Capitaluri proprii 440,94 81,5 -24,71
12. Rezultatul net al exerciţiului / Venituri totale 0,35 0,43 -0,04

Rata rentabilităţii financiare înregistrează o scădere în anul 2007 faţă de anul 2006
aceasta fiind cauzată de factorul de multiplicare. Reducerea acestuia de la 440,94 la 81,5
influenţează evoluţia ratei în sens negativ depăşind creşterea determinată de viteza de rotaţie a
activelor circulante şi cea a profitului la 1 leu venituri totale. Aceasta tendinţă se menţine şi în
anul 2008 capitalurile proprii deveninând negative. De aici rezultă că firma întâmpina dificultăţi
în activitatea desfăşurată.

Rata rentabilităţii economice

Pr CA Pr
Re  * 100  * * 100  n * rcom * 100
At At CA

∆Re = Re1 - Re0 = 107 – 68 = 39 %

1. ∆ n = (n1 – n0 ) * rcom o * 100 = (2,45 – 1,89) * 0,35 * 100 = 19,6 %


2. ∆ rcom = n1 * (rcom1 - rcom0) * 100 = 2,45 * (0,43 – 0,35) * 100 = 19,6 %

Nr.Crt. Indicator 2006 2007 2008


1. Cifra de afaceri 220497 463443 337513
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 218994 458455 349469
3. Rezultatul aferent cifrei de afaceri 1389 4988 -11956
4. Rata rentabilităţii comerciale % (Pr/CA) 0,35 0,43 -
5. Activ total 116409 182390 304827
6. Rata rentabilităţii economice % (Pr/At) 0,68 1,07 -

35
7. Nr. de rotaţii al activului (CA/At) 1,89 2,54 1,11
10. Profit net 782 1974 -14753

Rata rentabilităţii economice este influenţată pozitiv şi în mod egal de cei doi factori
primari: rata rentabilităţii comerciale şi numărul de rotaţii ale activului cu 19,6. Atât rata
rentabilităţii comerciale cât şi numărul de rotaţii ale activului influenţează direct proporţional
evoluţia ratei economice, astfel creşterea ratei de la 0,35 la 0,43 şi majorarea numărului de rotaţii
cu 0,65 duc la creşterea ratei economice de la 0,68 în 2006 la 1,07 în 2007.
În urma analizei efecuate se observă că în anul 2008 firma SC GALBEN SRL a
înregistrat o reducere a activităţii, firma înregistrând pierdere.

36
2. DIAGNOSTICUL POZIŢIEI FINANCIARE

Diagnosticul economico – financiar îndeplineşte un rol foarte important, deoarece ajută la


fundamentarea premiselor evaluării, realizează funcţia de sintetizare în raportul de evaluare,
reprezintă interfaţa între diagnostic si evaluare.

1. Situaţia patrimoniului net

Situatia netă:
SN = Activ total – Datorii totale
SN = Capitaluri proprii

Indicator 2006 2007 2008


Activ total 116409 182390 304827
Datorii totale 116145 180152 317164
Situţie netă 264 2238 -12337

2. Corelaţia FR – NFR şi TN:

Fondul de rulment:
FR = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung – Active imobilizate nete

Indicator 2006 2007 2008


Capitaluri proprii 264 2238 -12337
Datorii pe termen lung 0 148305 186106
Active imobilizate nete 18569 61817 160483
Fond de rulment -18305 88726 13286

Nevoia de fond de rulment:


NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii pe termen scurt
Indicator 2006 2007 2008
Stocuri 92607 93387 120836
Creanţe 3551 23060 14755
Datorii pe termen scurt 116145 31847 131056

37
Nevoie de fond de rulment -19987 84600 4535

Trezoreria netă:
TN = FR – NFR

Indicator 2006 2007 2008


Fond rulment -18305 88726 13286
Nevoie fond rulment -19987 84600 4535
Trezorerie netă 1682 4126 8751

Se observă că fondul de rulment are o valoare negativă în anul 2006, iar capitalul
permanent este mai mic decât activul imobilizat. Astfel, se constată o nerealizare a echilibrului
financiar pe termen lung.
Valoarea pozitivă a trezoreriei nete relevă faptul că firma respectă condiţia de echilibru
financiar, ceea ce duce la independenţă financiară.

3. Corelaţia creanţe – obligaţii

Durata de imobilizare a creanţelor:


Di = (Cr / CA) * 360

Indicator 2006 2007 2008


Creanţe 3551 23060 14755
Cifra de afaceri 220497 463443 337513
Durata de imobilizare a creanţelor 5,79763 17,9129 15,7381

Durata de folosire a resurselor atrase:


Df = (Dat. pe term scurt / CA) * 360

Indicator 2006 2007 2008


Dat. termen scurt 116145 31847 131056
Cifra de afaceri 220497 463443 337513
Durată fol res atrase 189,62707 24,7386 139,788

38
4. Analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate

Rata de lichiditate generală sau patrimonială:


Rlg = Activ circulant / Datorii pe termen scurt

Indicator 2006 2007 2008


Activ circulant 97840 120519 144344
Datorii termen scurt 116145 31847 131056
Rata lichiditate generală 0,84 3,78 1,10

Şi rata de lichiditate evidenţiază acelaşi trend ascendent în perioada 2006 – 2007, ca în


2008 să scadă din nou sub limita de 1,2. Această rată reflectă capacitatea de plată a ciclului de
exploatare, posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a transforma în lichidităţi pe termen
scurt pentru a onora oligaţiile de plată. Rata de lichiditate generala trebuie să se situeze între
[1,2;1,8]

Rata de lichiditate restrânsă:


Rlr = (Active circulante - Stocuri) / Datorii pe termen scurt

Indicator 2006 2007 2008


Activ circulant - Socuri 5233 27132 23508
Datorii termen scurt 116145 31847 131056
Rata lichiditate restrânsă 0,05 0,85 0,18

Rata de lichiditate restrânsă exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora datoriile pe


termen scurt din creanţe şi disponibilităţi. Pentru a avea o valoare bună a ratei de lichiditate
restrânsă aceasta trebuie să fie mai mare decât 1. Se observă că societatea nu atinge în niciunul
din ani pragul de 1. În anul 2007 înregistrează o creştere de 0,8 faţă de anul anterior, dar nici în
acest an societatea nu poate acoperi datoriile curente din creanţe şi disponiblităţi.

Rata de lichiditate imediată:


Rli = Disponibilităţi / Datorii pe termen scurt (datorii imediat exigibile)

39
Indicator 2006 2007 2008
Disponibilităţi 1682 4072 8753
Datorii termen scurt 116145 31847 131056
Rata lichiditate imediată 0,014 0,13 0,07

Capacitatea de plată a datoriilor pe termen scurt din disponibilităţile băneşti este


nesatisfăcătoare rata de lchiditate imediată fiind aproape 0.

Rata solvabilităţii:
Rs = Activ total / Datorii totale

Indicator 2006 2007 2008


Activ total 116409 182390 304827
Datorii totale 116145 180152 317164
Rata de solvanilitate 1,002 1,012 0,961

Se apreciază ca fiind bună o rată a solvabilităţii > 1,5. Din analiza efectuată se observă că
în niciun an capacitatea de plată a datoriilor de către societate nu atinge acest prag, mai mult
decât atât în anul 2008 scade sub 1.

Rata echilibrului financiar:


 Rata autonomiei financiare la termen = Capitaluri proprii / Capital permanent

Indicator 2006 2007 2008


Capital propriu 264 2238 -12335
Capital permanent 264 150543 173771
Rata auton fin la termen 1 0,015 -0,071

 Rata autonomiei financiare globale = Capitaluri proprii / Total surse finanţare

Indicator 2006 2007 2008


Capital propriu 264 2238 -12335
Total surse finanţare 116409 182390 304827
Rata auton fin globale 0,002 0,012 -0,04

 Rata de finanţare a activului = Capitaluri proprii / (A imobilizate + A circulante)

40
Indicator 2006 2007 2008
Capital propriu 264 2238 -12335
A imob + A circulante 116409 182390 304827
Rata de fin a activului 0,002 0,012 -0,04

Un nivel al ratei autonomiei financiare globale mai mare de 33% reprezintă o situaţe de
normalitate. Rata autonomiei globale reprezintă o măsură conservatoare de analiză a finanţării
activelor întreprinderii, evidenţiind ponderea resurselor proprii pe termen lung în total active.
Ratele de echilibru financiar ale societăţii analizate tind spre 0 în anii 2006 şi 2007, iar în
2008 acestea înregistrează valori negative ceea ce indică o situaţie critică a societăţii.

41
Capitolul III
Metodologia de evaluare

3.1. METODA ACTUALIZĂRII FLUXURILOR NETE

Aceasta metoda se bazeaza pe actualizarea tuturor beneficiilor economice proiectate ale


intreprinderii utilizand o rata de actualizare ce reprezinta costul capitalului pentru acea
investitie. Actualizarea presupune o perioada explicita de previziune si valoare reziduala.
Pentru a stabili valoarea fluxurilor nete de disponibilitati, vom face urmatorul scenariu:
- perioada de previziune va fi de 5 ani
- cifra de afaceri se previzioneaza ca va creste anual cu 15%
- veniturile din exploatare isi pastreaza proportia fata de cifra de afaceri din anul 2008
- cheltuielile din exploatare cresc cu 10% anual
- rata rentabilitatii se estimeaza ca va creste anual cu 10%
- rezultatul financiar va creste cu 15% anual fata de 2008
- se previzioneaza ca societatea un va mai inregistra cheltuieli sau venituri
extraordinare
- amortizarea anuala reprezinta 10% din totalul cheltuielilor din exploatare
- viteza de rotatie a fondului de rulment scade cu 1 zi pe an, necesarul de fond de
rulment fiind de 4535 lei in 2008
- investitiile pentru mentinere si dezvoltare sunt la nivelul amortizarii anuale plus 20%
din profitul net obtinut
- rata de actualizare este de 10%, iar rata de capitalizare de 20%
- valoarea reziduala se va calcula in functie de profitul net obtinut

42
Nr
crt Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Cifra de afaceri 337,513 388,140 446,361 513,315 590,312 678,859


Alte venituri din
2 exploatare 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din exploatare 337,513 388,140 446,361 513,315 590,312 678,859
4 Cheltuieli din exploatare 349,469 384,416 422,857 465,143 511,658 562,823

5 Rezultat din exploatare -11,956 3,724 23,503 48,172 78,655 116,036


6 Rezultat financiar 3 3.45 4 5 6 7
  Rezultat extraordinar -2,620 0 0 0 0  0
7 Rezultat brut -14,753 3,727 23,507 48,176 78,661 116,043
8 Impozit pe profit 0 596 3,761 7,708 12,586 18,567

9 Rezultat net -14,753 3,131 19,746 40,468 66,075 97,476

Nr
crt Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013

1 Rezultat net 3,131 19,746 40,468 66,075 97,476


2 Amortizare 38,441 42,285 46,514 51,165 56,282
3 Delta NFR 28,062 34,674 40,467 47,583 55,156
4 FNR exploatare 69,634 96,705 127,449 164,823 208,914

5 Incasari A imobilizate - - - - -
6 Investitii de mentinere si dezvoltare 46,129 50,742 55,817 61,398 67,538
-
7 FND inv 46,129 -50,742 -55,817 -61,398 -67,538
8 Intrari de credite - - - - -
9 Rambursari de credite - - - - -

10 FND financiar - - - - -

11 FND total 23,505 45,963 71,633 103,425 141,376


Pr ofitNet 97476
Valoarea reziduala= = =487.395
c 20%
Valoarea DCF =23505/1.1+45963*(1.1)2+71633*(1.1)3+103425*(1.1)4 +141376*(1.1)5
+487395*(1.1)5
Valoarea DCF =1.108.118

3.2. METODA DE EVALUARE PE BAZA ACTIVULUI NET CORECTAT

43
Magazinul a fost reevaluat după preţul actual de pe piaţa imobiliară a oraşului Drăgăneşti
Olt (50 EUR pe mp), având în vedere posibilitatea de a fi folosit drept locuinţă sau folosit
pentru activitatea industrială. Valoarea a fost calculată la 42500 RON (200 mp * 50 EUR/mp
* 4,25 RON/EUR ).
Valoarea s-a calculat în funcţie de piaţa activă a imobiliarelor.
Societatea nu înregistrează stocuri greu vandabile, perisabile, care nu ar putea să fie
valorificate într-un ciclu de producţie.
Clienţii nu au restanţe şi nu sunt în imposibilitate de plată.
Disponibilitaţile nu necesită corecţii pentru că societatea nu deţine valută.
Societatea nu înregistrează obligaţii în valută.

Tabelul 1. Cauzele corecţiilor efectuate asupra posturilor de activ şi pasiv

Nr. crt. Posturi Cauza corecţiilor


1. Active necorporale Deprecierea / aprecierea pe parcursul timpului
3. Construcţii Deprecierea, modificarea costului de înlocuire
4. Maşini, echipamente, mobilier Deprecierea, introducerea valorii celor
necontabilizate, eliminarea valorii celor neutiliz.
5. Stocuri Modificarea preţurilor şi deprecierea fizică
6. Creanţe Riscul de nerecuperare
7. Disponibilităţi băneşti Excedent posibil peste necesarul de exploatare
8. Credite Reflectarea valorii de piaţă pe baza ratelor curente
ale dobânzii

44
Indicatori Valoare bilanţ 2008 Corecţie Valoare
Nr. Crt corectată
1 Imobilizări necorporale 0 0 0
2 Imobilizări corporale 160,483 +120 280,483
3 Imobilizări financiare 0 0 0
4 Active imobilizate (1+2+3) 160,483 +120 280,483
5 Stocuri 120.836 -803 120033
6 Creanţe 14.755 0 14755
7 Disponibilităţi 8.753 0 8753
8 Active circulante (5+6+7) 144.344 -803 143541
9 Active totale (4+8) 304.827 -683 304144
10 Capital propriu -12335 -176 -12511
11 Datorii din care 832,282 0 832,282
Furnizori 32853 -607 32246
Alte datorii bancare 108,608 0 108,608
Alte obligaţii 0 0 0
12 Surse de finanţare totală 903,809 -683 220,809
(10+11)

ANC = Active totale corectate – Datorii totale corectate


ANC = - 683 – ( -607) = -76 RON

45
4. Reconcilierea valorilor

În urma evaluării efectuate echipa de evaluatori a ajuns la concluzia că firma nu îşi poate
continua activitatea, în ultimul an analizat valoarea capitalurilor proprii devenind negativă.
Ca rezultat al cercetării şi analizei pe care le-am realizat, în opinia noastră, valoarea de
piaţă a întreprinderi SC GALBEN SRL cu sediul în Slatina, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J28/457/15.07.2003, cod fiscal nr. 15593801, cu sediul social în strada Primăverii
numărul 3, bloc ZA2, scara D, apartament 4, judetul Olt, la data de 20 mai 2008 este de: 305510
Ron, valoarea reprezentând contravaloarea activelor totale ale întreprinderii în anul 2008 după
corecţia facută de evaluatori.

46
5. Surse de informare

1. Statul societaţii
2. Actul constitutiv
3. Acte adiţionale la Actul constitutiv
4. Hotărâri judecătoreşti
5. Registrul facturi
6. Situatia contractelor de munca
7. Nomenclatorul de produse
8. Situaţii financiare pentru 2006 2007 2008
9. www.mfinante.ro
10. Situaţia mijloacelor fixe
11. Registru Facturi întocmite
12. Registru Facturi primite
13. Evaluarea Întreprinderii de Aurel Işfănescu, Vasile Robu, Ion Anghel, Anca Tuţu, editura
Tribuna Economică,1999
14. www.bnr.ro
15. Evaluarea Întreprinderii de Prof.univ.dr.Vasile ROBU, Lect.univ.dr.Ion ANGHEL,
Lect.univ.drd.Claudia SERBAN, Lect.univ.drd.Daniela TUTUI

47

S-ar putea să vă placă și