Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„Vasile Voiculescu”
Comuna Pârscov, Judeţul Buzău, Cod: 127450
Tel. 0238 - 507030; Fax. 0238 - 507030
Email: scoalapirscov@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI SSM- P.S.I
DIN ŞCOALA GIMNAZIALA “VASILE VOICULESCU”,COM PÂ RSCOV, JUDEŢUL BUZĂ U
SEM I-AN ȘCOLAR 2020-2021

RESPONSABIL: PROF. ADRIANA ZAMFIRA

Comisia S.S.M. si P.S.I funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 privind normele generale de
protecţie a muncii, Codul muncii, Normele generale privind protecţia muncii (2000), Programul de măsuri nr.
30012 aprobat de M.E.C. şi Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32160.
Activitatea Comisiei SSM s-a desfăşurat pe baza unui plan de măsuri adoptat împreună cu firma
PROTECTOR EXPERT reprezentata de d-l ing. Codreanu şi a urmărit ducerea la îndeplinire a următoarelor
atribuții:  
 prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de
riscurile  şi accidentele ce pot interveni;
 organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (de doua ori pe an );
 efectuarea  instructajelor  de  protecţie  a  muncii  pentru  activităţi  extracurriculare  (de  către 
conducătorii activităţilor);
 prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în
afara şcolii;
 asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în contextual declansarii pandemiei de
SarsCov2;
 elaborarea normelor de protecţie a muncii în şcoală, adaptate la eventualele situaţii  specifice unităţii
 şcolare,valabile atât pentru elevi cât şi pentru întreg personalul şcolii, norme care se constituie
în anexe la regulament;
 elaborarea normelor de protecţie a muncii şi activităţii specifice laboratoarelor de fizică, chimie şi
biologie, prin colaborarea cu profesorii de specialitate;
 responsabilitatea afişării normelor de protecţie şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri
vizibile, pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile;
 monitorizarea prelucrării normelor de protecţie şi sănătate în muncă, cât şi a activităţilor din 
şcoală,desfăşurate la nivelul claselor sau cu personalul şcolii;
 propuneri privind îmbunătăţirea normelor referitoare la protecţie şi sănătate în muncă;
 monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecţia şi sănătatea în muncă atât de către 
elevi, cât şi de către personalul şcolii;
 monitorizarea efectuarii controlului medical periodic;
 elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind, în egală măsură, prevenţia, dar şi 
respectarea normelor privind securitatea şi protecţia muncii in cadrul activităţilor din şcoală;
 sesizarea conducerii şcolii şi a Consiliului de Administraţie privind încălcarea unor norme de 
securitate şi protecţie a muncii şi sănătăţii în şcoală, fie de către elevi, fie de către personalul şcolii;
 supravegherea  modului în care se efectuează serviciul pe şcoală.

Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2020-2021 comisia PSI a indeplinit urmatoarele atributii: 
 organizarea  activitații de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă; 
 urmărirea realizarii acţiunilor stabilite şi prezentarea periodică a normelor şi sarcinilor de prevenire
şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări
de neglijenţă şi nepăsare; 
 întocmirea necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicitarea managerului unității școlare a
fondurilor necesare;
 difuzarea în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc,a planurilor de evacuare în caz de incendiu sau
cutremur  şi a normelor de comportare în cazul producerii acestor situatii de urgentă; 
 prezintarea materialelor informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi respectiv profesori
în activitatea de prevenire a dezastrelor;
 elaborarea normele privind PSI la nivelul şcolii, care se constituie în anexă la  regulament; 
 organizarea unor exerciții de alarmare şi intervenţie în caz de seism si de incendiu conform graficului
raportat la ISJ Buzau;

III. Analiza SWOT a activităţii comisiilor SSM si PSI


 Puncte tari :
 organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
 informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI si SSM;
 informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI si SSM;
 completarea de către responsabilul PSI si SSM a carnetelor PSI si SSM;
 asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale;
 desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;
 Puncte slabe:
 finanţarea minimală ;
 Oportunităţi :
 creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare;
 stabilirea de relaţii de cooperare între Școala Gimnaziala “V. Voiculescu” , SVSU-Pârscov și ISU Buzău
 Ameninţări:
 aducerea de către elevi a unor substanţe/ obiecte cu risc de incendiu respectiv vătamare
corporală;
 nerespectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor
incendii cu urmări grave;

Intocmit,
Responsabil Comisie SSM - PSI,
Prof. ZAMFIRA ADRIANA