Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL ALBA IULIA

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasa a XII-a SERAL

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI - FILIERA TEHNOLOGICĂ

An şcolar: 2021 – 2022

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI


PUBLICE

CALIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

DENUMIRE C.D.L. : Utilizarea materialelor metalice in constructii

Tipul C.D.L: Extindere


Numar de ore : 132 ore

Autori: prof: ing. MUNTEAN IOAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia
prof.ing. STEFANESCU MARIAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

Agenţi economoici: Sc.  ‘’MARINEX‘’ S.R.L. Alba Iulia


Sc. ”MEGAINSTAL” S.R.L.. Alba Iulia
1.Argument

Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între


şcoală şi comunitate şi are în vedere:
 resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolilor, cadrul de
colaborare cu agenţii economici )
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări în domeniul
construcţiilor care să servească activităţilor economice desfăşurate în
zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii
pornind de la formarea profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise;
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale;
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu clienţi reali,
cu informaţiireale şi cu resurse reale;
Curriculum de dezvoltare locala: „Utilizarea materialelor metalice in constructii”
pentru clasa a XII-a seral, ciclul superior al liceului - filiera tehnologică domeniul
CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE prevede un numar de 132 ore
cultura de specialitate si este centrat pe rezultate ale învăţării ce vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale
de nivel 4, TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII sau
continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
Pentru a simula cât mai fidel realităţile profesionale acest modul propune
confruntarea elevilor cu situaţii în care ei să-şi folosească şi să-şi dezvolte
competenţele.
Cunostintele, abilitatile si atitudinile dobândite au un caracter general şi îi ajută
pe elevi să opereze cu seturi de cunoştinţe în vederea rezolvării de probleme aparute la
locul de muncă, indiferent de domeniul în care aceştia vor profesa.
Asigurarea unei pregătiri profesionale flexibile este necesară în vederea adăptării
la cerinţele de pe piaţa muncii.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibilă şi
diferenţiată a acestora, în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de
formare.
2. Structura
N
r. Unitatea de rezultate ale
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării Situatii de invatare
cr învăţării
t
URI 2: UTILIZAREA 2.1.1 2.2.1 2.3.1 Materiale şi semifabricate necesare executării structurilor metalice Utilizarea unor metode active
ECHIPAMENTELOR SI Caracteristici Studierea Asumarea Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale materialelor (brainstorming, simularea,
UTILAJELOR PENTRU tehnologice prevederilo responsabili metalice învăţarea problematizată,
PRELUCRAREA ale r tatii in Aliaje feroase: - oţeluri (clasificare, simbolizare); - fonte învăţarea prin cooperare, studiul
MATERIALELOR materialelor documentat indeplinirea (clasificare, simbolizare). Metale şi aliaje neferoase: - cuprul şi de caz, metoda Mozaicului,
SPECIFICE LUCRARILOR iei tehnice sarcinilor aliajele sale (proprietăți, utilizări, simbolizare); - aluminiul şi metoda Ciorchinelui, metoda
DE CONSTRUCTII, (a de lucru aliajele sale (proprietăți, utilizări, simbolizare); Cubului, metoda Turul Galeriei,
INSTALATII SI LUCRARI proiectului) 2.3.5 Semifabricate obţinute prin deformare plastică (laminare): - profile metoda Ştiu, vreau să ştiu, am
PUBLICE in limba Asumarea laminate (profile simple, profile fasonate), table, țevi laminate, învăţat, metoda Focus Grup,
romana/mat initiativei sârme metoda Cauză-Efect, învăţarea
erna si in prin descoperire, analiza de text,
comunicare indeplinirea metode de gândire critică,
a sarcinilor realizarea de portofolii, dezbaterea,
informatiilo de lucru lucrul pe calculator/internet/în
r cu privire 2.3.6 grupuri de lucru virtual) conduce la:
la Colaborare - centrarea pe activitatea de
caracteristic a cu învăţare a elevului, acesta
ile membrii devenind subiect al procesului
tehnologice echipei in educaţional;
ale indeplinirea - învăţarea prin acţiune
materialelo sarcinilor (experienţială), învăţarea prin
r de lucru descoperire;
2.3.8 - încurajarea participării elevilor,
Respectarea iniţiativa şi creativitatea;
sarcinilor
- exersarea lucrului în echipă, a
de lucru
îndeplinirii unor roluri specifice în
grupuri de lucru, a cooperării cu
persoane diferite în realizarea unei
sarcini de lucru;
- dezvoltarea personalităţii elevilor,
vizând latura formativă a educaţiei;
- stimularea motivaţiei intrinseci;
- încurajarea învăţării prin
cooperare şi a capacităţii de
autoevaluare
- o relaţie profesor-elev
democratică, bazată pe respect şi
colaborare;

2.1.5 2.2.7 Debitarea materialelor metalice


Operatii de Executarea
prelucrare a lucrarilor 4.1. Debitarea mecanică a materialelor
materialelor: de metalice (metode de debitare, SDV-uri, utilaje,
preparare, prelucrare a
taiere, materialelo tehnologii de execuţie, metode de control,
debitare, r pentru norme specifice de securitate şi sănătate în
indreptare, lucrari de
gaurire, betoane, muncă, norme de protecție a mediului);
filetare, finisaje, 4.2. Debitarea termică a materialelor metalice
sudare, izolatii,
fasonare, confectii
(metode de debitare, SDV-uri, utilaje,
chertare, metalice, tehnologii de execuţie, metode de control,
imbinare si instalatii,
finisare dulgherie si
norme specifice de securitate şi sănătate în
lucrari muncă, norme de protecție a mediului).
publice
conform
documentat 5. Prelucrarea reperelor metalice
iei tehnice - operații tehnologice de prelucrare a reperelor
în vederea executării elementelor componente
ale structurilor metalice: polizare, şlefuire,
găurire, îndreptare, predeformare, roluire,
ajustare, filetare, îndoire, curbare (SDV-uri,
utilaje, tehnologii de execuţie, metode de
control, norme specifice de securitate şi
sănătate în muncă, norme de protecție a
mediului).
URI 7: ANALIZA 7.1.7 7.2.8 7.3.4 Tehnologii de execuţie a elementelor de
ELEMENTELOR DE Tehnologii Intocmirea Respectarea
CONSTRUCTII, de executie a fiselor informatiilo structuri metalice
INSTALATII SI LUCRARI elementelor tehnologice r si
PUBLICE IN VEDEREA de pentru indrumarilo
REALIZARII constructii, elemntele r primite de - pentru schelete metalice: stâlpi, diagonale,
PROIECTELOR instalatii si de la traverse, platforme;
lucrari constructii, persoanele
publice instalatii si abilitate - pentru pereţi metalici: montanţi, grinzi,
lucrari pentru traverse, diagonale, elemente de închidere;
publice in prezentarea
vederea , sub
- pentru planşee metalice: cadre, întărituri,
elaborarii indrumare a elemente planşee;
pieselor etapelor - pentru pasarele metalice: grinzi
scrise din tehnologice
proiecte de realizare inferioare/superioare, parapeţi, montanţi,
a diagonale, panouri, dulapi trotuare, podine,
elemntelor
de balustrade;
constructii, - pentru hale industriale: stâlpi, grinzi, ferme,
instalatii si
pane, acoperişuri, planşee;
lucrari - pentru poduri de şosea şi cale ferată:
publice
tronsoane grinzi inferioare/superioare, grinzi
cu inimă plină, grinzi cu zăbrele, chesoane,
diagonale, eclise, parapeţi, trotuare,
balustrade, plăci de reazem, rame, lonjeroane;
URI 8: UTILIZAREA 8.1.7 Reguli 8.2.8 8.3.3 Documentaţia tehnică necesară executării
REPREZENTARILOR specifice la Reprezentar Asumarea
GRAFICE PENTRU reprezentarea ea la scara, responsabili elementelor componente ale structurilor
REALIZAREA grafica dupa schite tatii pentru metalice
PROIECTELOR pentru date a realizarea
constructiile structurilor tuturor - simboluri și reprezentări utilizate în desenele
metalice metalice sarcinilor de structuri metalice;
de lucru
8.3.1
- desene de execuție ale reperelor care
Asumarea alcătuiesc părțile componente ale structurilor
initiativei
in vederea
metalice;
realizarii - desene de ansamblu ale structurilor metalice;
unor sarcini - normative de recepţie, control şi calitate
de lucru
8.3.2 (documentaţia tehnică de execuţie, standarde
Colaborare de calitate ISO, normative de recepţie şi
a cu
membrii control specifice).
echipei
pentru
efectuarea
sarcinii de
lucru
Lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învățării:

- semifabricate: tablă laminată cu grosimi diferite, tablă striată, bare de oţel cu forme diferite (rotunde, pătrate, hexagonale),
platbande, corniere de diferite dimensiuni cu laturi egale şi inegale, profile diverse (I,U,T, europrofile);
- Videoproiector
- Soft-uri educaționale, filme, prezentări PPT;
- Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, desene de execuţie, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI.

Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu
care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de
dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în
strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în
considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Pentru atingerea rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului,
pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
- Elaborarea de referate interdisciplinare;
- Activităţi de documentare;
- Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
- Problematizarea;
- Demonstraţia;
- Investigaţia ştiinţifică;
- Învăţarea prin descoperire;
- Activităţi practice;
- Studii de caz;
- Jocuri de rol;
- Simulări;
- Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Prin metodele interactive introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, acordând un rol dinamic
intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul profesorului este nu de a preda cunoştinţele sau de a prezenta de-a gata soluţiile, ci de a provoca anumite
situaţii, probleme, elevii găsind calea cea mai bună şi mai uşoară spre rezolvare.

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic măsoară eficienţa întregului proces
instructiv-educativ.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
• • Fişe de observaţie;
• • Fişe test;
• • Fişe de lucru;
• • Fişe de autoevaluare;
• • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
• • Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme;

Bibliografie

- Auxiliar curricular ”Executarea construcțiilor metalice” (material realizat în cadrul Programului Phare TVET RO 2006/018-
147.04.01.02.01.03.01), 2009;
- Ion Moraru şi alţii, ”Tehnologia asamblării structurilor metalice”, Editura Didactică și Pedagogică, 2006;
- Conf. univ. dr. Cristian Păun, ”Metode de predare/învățare bazate pe stimularea creativității”;
- Ioan Cerghit – ”Metode de învățământ”, Editura Polirom, 2006.
- Standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3 şi 4 din domeniul de pregătire profesională CONSTRUCŢII,
INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE, 2016
- Prundeanu Delia, Sârbu Vasile, Mărgineanu Radu, Desen tehnic de construcţii, manual pentru clasa a X-a şi a XI-a, licee industriale şi
şcoli profesionale cu profil de construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1995