Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL ALBA IULIA

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasa a XII-a

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI - FILIERA TEHNOLOGICĂ

An şcolar: 2021 – 2022

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI


PUBLICE

CALIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

DENUMIRE C.D.L. : Utilizarea CAD in constructii

Tipul C.D.L: Aprofundare


Numar de ore : 132 ore

Autori: prof: ing. MUNTEAN IOAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia
prof.ing. STEFANESCU MARIAN – Colegiul Tehnic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

Agenţi economoici: Sc.  ‘’MARINEX‘’ S.R.L. Alba Iulia


Sc. ”MEGAINSTAL” S.R.L.. Alba Iulia
1.Argument

Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale


mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi,
parteneri sociali (agenţi economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ).
Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de
descentralizare, conform căreia Autorităţile Publice Locale trebuie să joace un rol
important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi
angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între
şcoală şi comunitate şi are în vedere:
 resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolilor, cadrul de
colaborare cu agenţii economici )
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări în domeniul
construcţiilor care să servească activităţilor economice desfăşurate în
zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii
pornind de la formarea profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise;
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale;
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu clienţi reali,
cu informaţiireale şi cu resurse reale;
Curriculum de dezvoltare locala: „Utilizarea CAD in constructii” pentru clasa a XII-
SERAL a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică domeniul CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE prevede un numar de132 ore cultura de
specialitate si este centrat pe rezultate ale învăţării ce vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale
de nivel 4, TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII sau
continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
Pentru a simula cât mai fidel realităţile profesionale acest modul propune
confruntarea elevilor cu situaţii în care ei să-şi folosească şi să-şi dezvolte
competenţele.
Cunostintele, abilitatile si atitudinile dobândite au un caracter general şi îi ajută
pe elevi să opereze cu seturi de cunoştinţe în vederea rezolvării de probleme aparute la
locul de muncă, indiferent de domeniul în care aceştia vor profesa.
Asigurarea unei pregătiri profesionale flexibile este necesară în vederea adăptării
la cerinţele de pe piaţa muncii.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibilă şi
diferenţiată a acestora, în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de
formare.
2. Structura
N
r. Unitatea de rezultate ale
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării Situatii de invatare
cr învăţării
t
URÎ 8: 8.1.3.Reguli 8.2.13 8.3.1 1.1. Elemente de interfaţă. (Generalități , Zona grafică , Bara Utilizarea unor metode active
de meniuri , Bara cu instrumente , Bara de comandă , (brainstorming, simularea,
UTILIZAREA specifice Realizarea Asumarea Apelarea comenzilor , Cursorul ,Comutatorii: Model/ învăţarea problematizată,
REPREZENTĂR pentru desenelor la iniţiativei în Layout 1/ Layout 2 , Bara de stare ) învăţarea prin cooperare,
întocmirea scara vederea studiul de caz, metoda
ILOR GRAFICE planurilor, a utilizand realizării Mozaicului, metoda
1.2. Specificaţii şi recomandări de lucru
PENTRU secţiunilor soft-ware unor sarcini (Lansarea programului AutoCAD , Salvarea desenelor ,
Ciorchinelui, metoda Cubului,
metoda Turul Galeriei, metoda
REALIZAREA verticale, a specializat de lucru Închiderea AutoCAD-ului și a desenului curent)
Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat,
2.1 Stabilirea formatului
PROIECTELOR vederilor şi a 2.2. Unități de măsură
metoda Focus Grup, metoda
detaliilor de 8.3.2 Cauză-Efect, învăţarea prin
2.3. Instrumente de proiectare
descoperire, analiza de text,
arhitectură Colaborarea 2.4. Desenarea liniilor
metode de gândire critică,
pentru clădiri cu membrii 2.5. Sistemul de coordonate
realizarea de portofolii,
2.5.1. Coordonate rectangulare
8.1.11 Reguli 8.2.14 echipei 2.5.2. Coordonate polare
dezbaterea, lucrul pe
specifice la Utilizarea pentru calculator/internet/în grupuri de
Comenzi: LINE, RAY, XLINE, MLINE, CIRCLE, ARC,
lucru virtual) conduce la:
întocmirea corectă în efectuarea PLINE, POLYGON, RECTANG, DONUT, SPLINE,
- centrarea pe activitatea de
reprezentăril comunicare sarcinii de ELLIPSE, POINT, REVCLOUD, HATCH, GRADIENT,
învăţare a elevului, acesta
REGION, TABLE, MULTILINETEXT.
or grafice a lucru devenind subiect al procesului
pentru vocabularulu Comenzi: ERASE, COPY, MIRROR, OFFSET, ARRAY, educaţional;
MOVE, ROTATE, SCALE, STRETCH, TRIM, EXTEND, - învăţarea prin acţiune
instalaţii i comun şi a 8.3.3 BREAK, ALIGN, LENGTHEN, CHAMFER, FILLET, (experienţială), învăţarea prin
tehnico- celui de Asumarea EXPLODE. descoperire;
sanitare şi de specialitate responsabilit Comanda HATCH, tipuri de hasura, optiunile comenzii - încurajarea participării elevilor,
gaze, de specific ăţii pentru iniţiativa şi creativitatea;
încălzire domeniului realizarea - exersarea lucrului în echipă, a
centrală, de construcţii, tuturor îndeplinirii unor roluri specifice
Comenzi de cotare, stiluri de cotare, proprietati în grupuri de lucru, a cooperării
instalaţii de instalaţii şi sarcinilor de cu persoane diferite în
ventilare şi lucrări lucru realizarea unei sarcini de lucru;
de publice - dezvoltarea personalităţii
condiţionare elevilor, vizând latura formativă
Comenzi: LIST, ID, DIST, AREA, DIVIDE, MEASURE, a educaţiei;
STATUS, CAL, de corectare a greşelilor, pentru
- stimularea motivaţiei
reîmprospătarea imaginii, pentru accesarea informaţiilor de
intrinseci;
asistenţă.
- încurajarea învăţării prin
cooperare şi a capacităţii de
autoevaluare
- o relaţie profesor-elev
democratică, bazată pe respect
şi colaborare;
Lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învățării:

- Laborator de informatică cu un număr de calculatoare egal cu numărul de elevi, conectate în rețea și


la INTERNET
- Videoproiector
- Programul AutoCAD cu licenta (Soft-ul să fie într-o versiune nouă, astfel încât absolvenţilor să le
fie mai uşor să se adapteze în activitatea productivă)
- Soft-uri educaționale, filme, prezentări PPT;
- Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, desene de execuţie, fişe individuale de
instructaj de SSM şi PSI.

Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând
cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi
de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de
învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui
elev. Pentru atingerea rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate
următoarele activităţi de învăţare:
- Elaborarea de referate interdisciplinare;
- Activităţi de documentare;
- Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
- Problematizarea;
- Demonstraţia;
- Investigaţia ştiinţifică;
- Învăţarea prin descoperire;
- Activităţi practice;
- Studii de caz;
- Jocuri de rol;
- Simulări;
- Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Prin metodele interactive introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o
învăţare activă, acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul profesorului este nu de a
preda cunoştinţele sau de a prezenta de-a gata soluţiile, ci de a provoca anumite situaţii,
probleme, elevii găsind calea cea mai bună şi mai uşoară spre rezolvare.

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
• • Fişe de observaţie;
• • Fişe test;
• • Fişe de lucru;
• • Fişe de autoevaluare;
• • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
• • Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip
rezolvare de probleme;

TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 min
Numele elevului...........................
Data.....................
I. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (30p)

1. Desenul din fig. 1 trebuie completat ca în fig. 2. Care dintre modurile OSNAP de mai jos
trebuie activate ?

Fig. 1Fig. 2
A. QUA şi PER;
B. END şi PER;
C. NEA şi PER;
D. INT şi NEA
E. PER şi MID
2. Triunghiul din figura de mai jos se construieşte cu comanda LINE. Specificaţi care din
variantele de succesiuni ale dialogului comenzii sunt corecte:

A. From point:100,100; To point:@50<90; To point:80,0; To point: C;


B. From point:100,100; To point:@0,-50; To point:@80<0; To point: C;
C. From point:100,100; To point:@50<90; To point:@0,80; To point: C;
D. From point:100,100; To point:100,50; To point:@80,50; To point: 100,100.
E. From point:100,100; To point:@-50,0; To point:@80<0; To point: C
3. Care opţiune a comenzii RECTANGLE determină desenarea unui dreptunghi cu colţurile
rotunjite?
A. Fillet;
B. Chamfer;
C. Thicknes;
D. Array
E. Rotate

4. Pentru a desena un dreptunghi prin comanda RECTANGLE specificam?


A. două colţuri alăturate;
B. două colţuri opuse
C. toate cele 4 colţuri;
D. lungimea diagonalelor.
5. Comanda POLYGON desenează poligoane:
A. Convexe;
B. Concave;
C. Convexe oarecare;
D. Regulate;

II. Completaţi spaţiile libere (20p)


1. La lansarea în execuţie a comenzii RECTANGLE AutoCAD afişează prompterul: Specify first
corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] Pentru desenarea unui
dreptunghi cu colţurile teşite se foloseşte opţiunea ....................
2. Tehnica de localizare a punctelor „de prindere” este activată sau dezactivată utilizând butonul
…………………… de pe bara de stare.

III. Indicati paşii necesari desenării figurii de mai jos utilizând coordonatele relative, având
punctul de pornire 100,100. 40 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Bibliografie

1. Ionel Simion, AutoCAD 2005-Aplicații, Ed. Teora, 2005.


2. Nela Al-Derwesh, ș.a., Auxiliar curricular, Realizarea desenelor în 2D.
3. Nela Al-Derwesh, ș.a., Auxiliar curricular, Bazele desenării asistate de calculator.
4. Nela Al-Derwesh, ș.a., Auxiliar curricular, Elemente de bază privind interfața CAD.
5. Pagini Web şi softuri educaţionale utile:
http://www.catia.ro/tutoriale/autocad
http://www.autodesk.com/
http://www.softedu.eu/
http://www.scribd.com/doc/13354604/Manual-AutoCAD