Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al


unsprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de
dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi investiţiilor
în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595/1999 privind
tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de proiectul celui de-al unsprezecelea Amendament la Acordul


de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi
investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016.

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului celui de-al unsprezecelea


Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru
creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie
2016.

3. Se aprobă semnarea celui de-al unsprezecelea Amendament la Acordul


de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi
investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016.
2

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi


ARGUMENTAREA
necesității iniţierii negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al unsprezecelea Amendament
la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele
cheie, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016

A. Descrierea tratatului
Cel de-al unsprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea
comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie, semnat la 28 septembrie 2016 reprezintă un tratat
interguvernamental şi are drept scop creşterea economică durabilă ancorată în integrarea Euro-
Atlantică. Modificările operate prin Amendamentul prenotat decurg din necesitatea alinierii
Acordului la noua Strategie de cooperare pentru dezvoltare cu Republica Moldova1 și, respectiv,
necesitatea extinderii termenului de finalizare a Acordului.
Cel de-al unsprezecelea Amendament are următoarele obiective:
a) modificarea titlului Acordului;
b) modificarea Articolului 2 Obiectivul de Dezvoltare şi Rezultate;
c) modificarea Articolului 4 Termenul de realizare;
d) modificarea Articolului 7, Secțiunea 7.1 Comunicarea;
e) modificarea Anexei 2 Prevederi generale; precum și
f) excluderea Anexei 1 Descrierea amplă în întregime și înlocuirea cu o altă anexă.

B. Analiza de impact
1. Informaţii generale: Prin cel de-al unsprezecelea Amendament menționat supra, pe lîngă
un șir ce modificări, se prevede extinderea datei de finalizare, și anume de la 31 mai 2021 la 31
decembrie 2025. Modificările ce urmează a fi realizate conform Amendamentului nu influențează
suma totală a grantului din Acord.
La moment, suma grantului, rezultată din cele 10 amendamente, reprezintă 90,62 mil. USD -
asistență nerambursabilă.

B. Analiza de impact
1. Informaţii generale: Prin cel de-al unsprezecelea Amendament menționat supra, pe lîngă
unele modificări, se prevede extinderea datei de finalizare, și anume de la 31 mai 2021 până la 31
decembrie 2025. Modificările ce urmează a fi realizate conform Amendamentului nu influențează
suma totoală a Acordului.
2. Aspectul politic, cultural şi social: Prevederile Amendamentului nu contravin politicii
externe a Republicii Moldova. Pe plan bilateral, Amendamentul are la bază principiul reciprocității,
corespunde intereselor ambelor state și va contribui la facilitarea cooperării cu Guvernul Statelor
Unite ale Americii aducînd efecte benefice și pozitive asupra relațiilor bilaterale.
3. Aspectul economic şi de mediu: Proiectul Amendamentului nu conţine prevederi care ar
avea repercusiuni negative asupra economiei și mediului înconjurător.
4. Aspectul normativ: Prezentul Amendament este compatibil cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, Carta ONU, alte tratate internaţionale în vigoare şi angajamentele asumate de
ţara noastră pe plan internaţional. Încheierea Amendamentului nu necesită modificarea sau
completarea actelor legislative sau normative ale R. Moldova sau adoptarea noilor legi. Proiectul a
fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova.
5. Aspectul instituţional şi organizatoric: Aplicarea prevederilor Amendamentului nu necesită
întreprinderea măsurilor suplimentare privind înfiinţarea unor structuri noi sau modificarea celor
existente, şi nu va abilita instituţiile implicate cu împuterniciri noi.
USAID va încheia unul sau mai multe acorduri cu unul sau mai mulți parteneri implementatori
în vederea desfășurării activităților. Astfel de acorduri pot include, însă nu se limitează la, granturi,

1
2020-2025 Country Development Cooperation Strategy (CDCS) https://www.usaid.gov/moldova/cdcs
acorduri de cooperare și contracte. Parteneri implementatori pot fi organizațiile guvernamentale sau
neguvernamentale sau persoanele fizice. USAID va selecta Partenerii implementatori în conformitate
cu regulamentele și politicile USAID.
6. Aspectul financiar: Amendamentul nu implică costuri suplimentare pentru asigurarea
acţiunilor legate de aspectele normativ, instituţional, organizatoric şi nu implică angajamente
financiare din partea Republicii Moldova.
Proiectele de asistență finanțate de Guvernul Statelor Unite ale Americii în Republica
Moldova nu se execută prin sistemul trezorerial național. Până la moment, din suma grantului
rezultată din cele 10 Amendamente, a fost valorificată suma de 34,1 mil. USD.
7. Aspectul temporar: Amendamentul va intra în vigoare la data semnării și va acționa pînă la
data de 31 decembrie 2025, sau orice altă dată asupra căreia Părțile au convenit în scris, data la care,
conform estimărilor Părților, toate activitățile necesare îndeplinirii Obiectivului și a Rezultatelor vor
fi realizate.

C. Mandatul pentru negocieri


Potrivit pct.83 din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a
tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.442 din 17 iulie 2015, organul
responsabil pentru încheierea tratatului poate înainta propunerea adoptării unei singure hotărâri de
Guvern privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării, în anumite cazuri expres prevăzute.

Reieșind din necesitatea semnării Amendamentului în mod prioritar pînă la data de 31 mai
2021, dar şi existența premiselor pentru a considera că textul proiectului tratatului propus spre
semnare nu va conţine diferenţe de fond faţă de proiectul iniţial al tratatului, se impune necesar
aplicarea clauzei sus-menționate.

D. Aspectul procedural al semnării tratatului


Inițiativa de a încheia tratatul respectiv aparține Guvernului Statelor Unite ale Americii.
Amendamentul în cauză urmează a fi semnat de către Dl Aureliu Ciocoi, Prim-ministru
interimar al Republicii Moldova și dl Scott Hocklander, Director al misiunii USAID în R.Moldova,
în două exemplare originale, în limbile română şi engleză.

Secretar de Stat Tatiana IVANICICHINA

Digitally signed by Ivanicichina Tatiana


Date: 2021.05.25 16:59:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova