Sunteți pe pagina 1din 5

Concepte și practici moderne de evaluare

TESTE GRILĂ, INTREBĂRI

1. Estimarea valorii de piață a companiei se face în funcție de:


a) Cât ar costa realizarea unei replici a întreprinderii evaluate, pornind de la activul net;
b) Care este fluxul de venit net actualizat, achiziționat prin plata (ipotetică) a prețului;
c) Care sunt alternativele investiționale disponibile (comparabile);
d) Toate cele de mai sus.
2. În sens restrâns, evaluarea este:
a) O analiză, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor
anumite proprietăți sau aspecte ale unei anumite întreprinderi;
b) Procesul de estimare a unui tip de valoare, pentru o anumită proprietate, la o anumită dată
și concretizată în raportul de evaluare;
c) Procesul de calcul a unui tip de valoare, pentru o anumită proprietate, la o anumită dată și
concretizată în raportul de evaluare;
d) Procesul de calcul a unui tip de valoare, pentru o anumită întreprindere, la o anumită dată
și concretizată în opinia asupra evaluării.
3. Evaluarea întreprinderii este cerută în scopuri de:
a) Privatizare sau dovedire a corupției;
b) Tranzacționare (înregistrare în contabilitate, garanții bancare etc) și informare (vânzare-
cumpărare, fuziune, divizare etc);
c) Tranzacționare (vânzare-cumpărare, fuziune, divizare etc) și informare (înregistrare în
contabilitate, garanții bancare etc);
d) Vânzare-cumpărare, fuziune-divizare, restructurare, impozitare și raportare financiară
periodică.
4. Concepte de bază în evaluare sunt:
a) Proprietate/active;
b) Preț, cost, piață;
c) Valoare;
d) Toate cele de mai sus.
5. Proprietatea este un concept:
a) Economic, ce se referă la toate beneficiile legate de deținerea acesteia;
b) Juridic, ce se referă la toate avantajele, drepturile și beneficiile legate de deținerea acesteia;
c) Tehnic și comercial, ce se referă la toate avantajele legate de deținerea acesteia;
d) Juridic, ce se referă la drepturile personale de posesiune asupra unei proprietăți imobiliare
(terenuri și construcții).
6. În sens limitat, proprietatea constă în:
a) Drepturile personale de posesiune asupra unei proprietăți imobiliare (terenuri și
construcții), numită proprietate reală;
b) Drepturile personale de posesiune asupra obiectelor fizice, altele decât cele care formează
proprietatea imobiliară, numită proprietate personală;
c) Toate avantajele, drepturile și beneficiile legate de deținerea proprietății reale;
d) a sau b.
7. Prețul este:
1
Concepte și practici moderne de evaluare
a) Termenul utilizat pentru o sumă estimată, comunicată clientului sau băncii, referitor la cea
mai probabilă sumă ce ar putea fi plătită pentru un bun sau serviciu;
b) O indicație asupra valorii relative date bunurilor sau serviciilor de către un anumit
cumpărător și/sau vânzător, în anumite situații particulare;
c) Termenul utilizat pentru a exprima o sumă necesară pentru a crea sau produce un bun sau
serviciu;
d) Probabilitatea unui preț ce ar putea fi plătit pentru bunuri și servicii într-o tranzacție
ipotetică.
8. Costul este:
a) Probabilitatea unui cost ce ar putea fi acceptat pentru bunuri și servicii într-o tranzacție
ipotetică;
b) Suma necesară pentru a crea sau produce un activ (corporal sau necorporal) sau a realiza
un serviciu, prin însumarea cheltuielilor cumulate și profitul antreprenorului;
c) Suma necesară pentru a crea sau produce un activ (corporal sau necorporal) sau a realiza
un serviciu, prin însumarea cheltuileilor cumulate;
d) Termenul utilizat pentru a exprima suma necesară pentru a cumpăra de pe piață sau a
produce un bun sau serviciu.
9. Piețele asigură echilibru între cererea și ofertă:
a) aproape întotdeauna;
b) rareori;
c) foarte adesea;
d) niciodată.
10. Imperfecțiunile uzuale ale piețelor sunt legate:
a) asimetria informațiilor între vânzător și cumpărător;
b) creșterea sau descreșterea bruscă și neașteptată a cererii;
c) dispariția temporară, dar bruscă a ofertei;
d) toate cele de mai sus.
11. Valoarea este un concept economic care se referă la:
a) probabilitatea unui preț ce ar putea fi plătit pentru bunuri și servicii într-o tranzacție
ipotetică (valoare de schimb);
b) măsura beneficiului economic adus proprietarului de acele bunuri și servicii (valoare de
utilizare);
c) indicație asupra valorii relative date bunurilor sau serviciilor de către un anumit
cumpărător și/sau vânzător, în anumite situații particulare.
d) suma necesară pentru a crea sau prodece un bun sau serviciu.
12. Conceptul economic de valoare reflectă:
a) imaginea pe care o are piața în general despre beneficiile viitoare, care îi revin celui care
posedă/ar poseda proprietatea la data efectivă a evaluării;
b) imaginea pe care o are un anumit investitor despre beneficiile viitoare, care îi revin celui
care posedă/ar poseda proprietatea la data efectivă a evaluării;
c) imaginea pe care o are evaluatorul despre beneficiile viitoare, care îi revin celui care
posedă/ar poseda proprietatea la data efectivă a evaluării;
d) suma necesară pentru a cumpăra de pe piață sau a produce un bun sau serviciu.

2
Concepte și practici moderne de evaluare
13. Standardele Internaționale de Evaluare recunosc și definesc bazele de evaluare, considerând
următoarele trei categorii principale:
a) Valoarea de piață, valoarea de investiție și valoarea de exploatare;
b) Valoarea de piață, valoarea justă și valoarea reziduală;
c) Valoarea de piață, valoarea justă și valoarea de investiție;
d) Valoarea de lichidare, valoarea justă și valoarea de investiție.
14. Valoarea de piață este:
a) suma estimată pentru care o proprietate s-ar schimba între un vânzător hotărât şi un
cumpărător hotărât, la data evaluării;
b) prețul estimat pentru transferul unui activ, care reflectă interesele specifice ale părților;
c) suma obținută prin actualizarea fluxului de venit anticipat de investitor din proprietatea
evaluată;
d) o formă a valorii speciale ce rezultă din combinarea a două sau mai multe active.
15. Valoarea de investiție se estimează ca:
a) Suma ce reflectă atributele specifice ale unui activ și care reprezintă valoare doar pentru
un cumpărător special;
b) valoarea pe care este dispus să o dea un investitor, respectiv valoarea bazată pe cerinţele
investiţionale individuale;
c) beneficiile pe care o entitate le obține din vânzarea activului/întreprinderii evaluate;
d) valoarea de piaţă a unei investiţii la sfârşitul perioadei de exploatare, timp în care suma
investită a fost recuperată integral.
16. Cauzele unei posibile diferențe între valoarea de piață și valoarea de investiție sunt:
a) diferențe în estimarea potențialului de a genera profit;
b) perceperea riscurilor afacerii în mod identic;
c) nu există diferențe semnificative;
d) cumpărătorul și vânzătorul sunt motivați specific.
17. Valoarea justă este:
a) un concept mai larg comparativ cu valoarea de piață;
b) un concept mai restrâns comparativ cu valoarea de piață;
c) un concept similar cu valoarea de piață;
d) un concept similar cu valoarea de investiție.
18. Valoarea intrinsecă:
a) se determină, de regulă, pentru întreprinderile necotate la bursă;
b) se stabileşte în scopul cunoaşterii diferenţei dintre cursul de piaţă şi valoarea reală a unei
acţiuni, servind la fundamentarea deciziei de a vinde sau de a cumpăra acţiuni;
c) reflectă suma ce poate fi obţinută dacă afacerea este lichidată şi activele sunt vândute
bucată cu bucată;
d) este valoarea de piaţă a unei investiţii la sfârşitul perioadei de exploatare, timp în care
suma investită a fost recuperată integral.
19. Conform principiului substituției:
a) valoarea economică a unui bun este determinată de valoarea altui bun, care este
substituibil și, în aceeași maineră, dorit;
b) atunci când pe piață sunt disponibile mai multe bunuri similare cu prețuri diferite se alege
cel cu prețul cel mai mare;
3
Concepte și practici moderne de evaluare
c) valoarea firmei se determină pe percepţia asupra câştigurilor ulterioare realizate din
exploatarea firmei;
d) valoarea determinată prin activitatea de evaluare este valabilă numai la o anumită dată,
numită data evaluării.
20. Conform principiului veniturilor viitoare anticipate:
a) Valoarea este o reflectare a valorii patrimoniale;
b) Valoarea firmei se determină pe baza percepţiei asupra câştigurilor ulterioare realizate din
exploatarea firmei;
c) Valoarea firmei este preţul de cumpărare maxim pe care este dispus să-l plătească un
investitor;
d) Valoarea firmei este cea care reflectă cel mai bine specificul activităţii firmei.

Răspunsuri
1 D 6 D 11 A 16 A,B
2 B 7 B 12 A,B 17 A
3 C 8 C 13 C 18 A
4 D 9 B 14 A 19 A,B
5 B 10 D 15 B,C 20 B

Întrebări

1. Explicați diferențele dintre preț și valoare.


2. Explicați rolul bilanțului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi.
3. Ce urmăreşte evaluatorul prin diagnosticul activităţii firmei pe care urmează să o evaueze?
4. Ce informaţii trebuie să cuprindă diagnosticul întreprinderii în vederea evaluării?
5. Care sunt elementele principale ce trebuie analizate în cadrul diagnosticului juridic?
6. Care este obiectivul diagnosticului comercial şi ce elemente esenţiale sunt analizate pentru
realizarea lui?
7. Ce presupune diagnosticul tehnic?
8. Care sunt indicatorii utilizaţi în diagnosticul resurselor umane?
9. Ce aspecte trebuie analizate în cadrul diagnosticului managementului firmei?
10. Care este rolul diagnosticului financiar şi ce obiective urmăreşte pentru evaluare?
11. Care sunt indicatorii financiari cu ajutorul cărora se analizează echilibrul financiar?
12. Ce rol are analiza rentabilităţii în diagnosticul economico-financiar şi cum se realizează?
13. Care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale metodei actualizării cash-flow-ului?
14. Care este principiul de bază care se aplică în abordarea pe bază de active?
15. Care este relaţia de calcul a Activului net corectat?
4
Concepte și practici moderne de evaluare
16. În ce condiţii se aplică metoda Activului net de lichidare în evaluarea unei firme?
17. În ce constă metoda alocării (proporţiei) în evaluarea terenurilor?
18. Care sunt elementele avute în vedere în evaluarea unei proprietăţi prin metoda comparaţiei
directe?
19. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pt evaluarea echipamentelor tehnologice?
20. Care sunt principiile de evaluare recomandate pentru evaluarea imobilizărilor financiare?
21. Cum se evaluează creanţele?
22. În ce constă Metoda activului net de lichidare?
23. Care este principiul care stă la baza abordării pe bază de venit a valorii întreprinderii?
24. Ce este rata de actualizare/capitalizare?
25. În ce constă Metoda cash-flow-ului net actualizat și care sunt etapele aplicării acestei metode?
26. Cume se calculează cash-flow-ul net disponibil pentru acţionari/firmă?
27. Ce reprezintă valoarea reziduală (terminală)?
28. În ce constă aplicarea metodei capitalizării venitului pentru evaluarea unei firme?
29. Care este principiul de bază în abordarea evaluării prin comparație și cum se determină
valoarea firmei?

30. Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor,
prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3.000.000; imobilizãri 8.000.000; stocuri
20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare
14.000.000; disponibilitãti 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie
10.000.000:

a) 43.500.000;

b) 18.500.000;
c) 28.500.000.
Rezolvare:
1. Metoda substractivă
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate – Total datorii
2. Metoda aditivă
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii + Total influenţe rezultate din înlocuirea
valorilor contabile cu valorile economice
Activ net corectat= Capitaluri proprii+ Diferente din reevaluare
= (3.000.000+500.000+1.000.000)+14.000.000 = 18.500.000