Sunteți pe pagina 1din 58

LUCRARE PRACTICĂ

ANUL I STAGIU
AUDIT FINANCIAR

STAGIAR:

TOADER ȘTEFAN CĂTALIN

ÎNDRUMĂTOR DE STAGIU:

TOADER DOINA

1
Cuprins

1. Evaluarea independenţei auditorului la acceptarea misiunii de audit..................

Lista situaţiilor ce pot produce atingerea auditorului........................................................

2. Planificare misiunii de audit......................................................................................

2.1. Auditul bilanţului contabil......................................................................................

2.2. Auditul contului de profit şi pierdere...................................................................

2.3. Auditul fluxurilor de trezorerie şi al notelor la conturile anuale.......................

3. Determinarea obiectivelor auditului şi a muncii de audit.......................................

3.1. Auditul stocurilor şi al producţiei în curs de execuţie........................................

3.2. Auditul conturilor terţi-debitori..............................................................................

3.3. Auditul conturilor de trezorerie.............................................................................

Număr cont: Furnizori – debitori 409...........................................................................

Număr cont: Clienţi 411.................................................................................................

Număr cont: Clienţi – facturi de întocmit 418..............................................................

Număr cont: Debitori diverşi 461..................................................................................


1. Evaluarea independenţei auditorului la acceptarea misiunii de audit.

Lista situaţiilor ce pot produce atingerea auditorului.

Angajamentul de audit solicită exprimarea unei opinii asupra unor informaţii financiare
de către un auditor financiar de practică publică.

Asumarea angajamentului de audit impune ca auditorii financiari profesionişti de practica


publică să fie lipsiţi de orice interes ca fiind incompatibil cu principiile integrităţii, obiectivităţii
şi independenţei.

Deci principiul care trebuie să stea la baza angajamentului de audit este independenţa
auditorilor financiari profesionişti de practică publică.

Factorii care pot afecta independenţa unui auditor financiar profesionist de practică
publică sunt multipli. Potrivit Codului de Conduită Etică şi Profesională, factorii care pot pune la
îndoială independenţa unui auditor financiar profesionist de practică publică sunt:

a) legăturile financiare cu clienţii sau cu afacerile acestora;

b) funcţii pe care auditorii le au sau le-au avut în cadrul societăţilor;

c) alte servicii aduse clienţilor de audit;

d) relaţiile personale şi de familie;

e) onorarii şi/sau onorarii condiţionate;

f) litigii în desfăşurare sau în curs de desfăşurare;

g) asocierea pe termen lung a personalului cu experienţă, cu clienţii de audit.

a) Legăturile financiare cu clienţii sau cu afacerile acestora pot afecta


independenţa auditorilor financiari de practică publică.

Pentru ca independenţa auditorului să nu fie afectată, acesta trebuie să evite următoarele


situaţii:

- interesele financiare directe cu clienţii sau interese indirecte cu clienţii;

- credite date clientului sau luate de la acesta sau de la orice angajat, investitor principal
al firmei clientului;

- să deţină un interes financiar în asociere cu un client sau cu salariaţii clientului;

- să deţină un interes financiar faţă de o filială, sucursală care nu este client, dar are o
relaţie de investitor cu clientul sau o relaţie cu o filial aflată în zona de influenţă semnificativă.

3
b) Independenţa auditorilor financiari de practică publică este afectată când deţin funcţii
în cadrul societăţilor auditate. Independenţa nu permite ca auditorul să fie sau să fi fost pe
perioada auditată sau imediat anterioară membru al Consiliului de Administraţie, funcţionari,
angajaţi ai clientului auditat sau asociaţi ai unui membru al consiliului sau angajaţi ai unei
societăţi ori în serviciul unuia dintre aceştia.

În asemenea situaţii, auditorului nu-i este permis să accepte un angajament de audit care
automat implică asumarea unei opinii responsabile. Dacă auditorul se află în una dintre situaţiile
de mai sus, perioada imediat precedentă angajamentului de audit nu trebuie să fie mai mică de
doi ani.

c) Serviciile profesionale necesită aptitudini contabile sau conexe effectuate de auditori


financiari profesionişti ce includ contabilitate, audit, consultanţă fiscală şi managerială şi
servicii de management financiar.

În situaţia în care un auditor financiar profesionist este solicitat să ofere, în afara


serviciilor de audit, şi alte activităţi unui client, el trebuie să fie atent să nu execute funcţii de
conducere sau să ia decizii de conducere, responsabilităţi ce revin Consiliului de Administraţie şi
conducerii clientului.

Serviciile consultative (manageriale, fiscalitate) pot fi furnizate de auditori financiari


profesionişti de practică publică cu condiţia ca aceştia să nu se implice în actul de decizie al
clientului. Aceasta presupune „să nu existe nici o implicaţie în responsabilitatea asumată pentru
deciziile de conducere“.

Există societăţi mici care nu au personal contabil angajat, iar pregătirea situaţiilor
financiare este frecvent solicitată de un auditor financiar profesionist de practică publică.
Auditorul poate să execute asemenea servicii, dar trebuie să respecte următoarele cerinţe
pentru a nu afecta integritatea şi independenţa:

1. Lipsa oricărei relaţii sau asociere de relaţii cu clientul pentru evitarea conflictului de
interese.

2. Clientul este responsabil pentru situaţiile financiare.

3. Auditorul financiar profesionist de practică publică nu trebuie să se confunde cu rolul


angajatului sau pe post de conducător coordonând operaţiunile unei societăţi.

4. Testele de audit trebuie efectuate, chiar dacă auditorul financiar profesionist de


practică publică a preluat sau a realizat instrumentarea tehnică contabilă. Este de preferat ca
personalul desemnat cu efectuarea formulelor contabile să nu participe la examinarea unor
rapoarte sau situaţii financiare.

d) Independenţa auditorilor financiari profesionişti de practică public poate fi afectată


dacă există relaţii personale şi de familie.

Dacă un auditor îşi exercită profesia în mod individual sau angajat implicat în auditul unui
client este soţul clientului, copilul aflat în întreţinerea acestuia sau rudă cu acesta, independenţa
auditorului este afectată.

Trebuie avut în vedere de la bun început că o asemenea relaţie creează o ameninţare


„pentru independenţă“.

e) În situaţia în care onorariile succesive de la un client sau un grup de clienţi au o


pondere mare a onorariilor brute totale, auditorul financiar de practică publică poate deveni
dependent de acel client şi poate genera suspiciuni în privinţa independenţei. Este dificil de
precizat ce procent din onorariile unui client sau grup de clienţi asociaţi este la limita
inacceptabilă din totalul onorariilor.

Auditorul trebuie să ia în considerare dacă acele onorarii nu sunt cu mult peste limita
„rezonabilului“ astfel încât să nu-i afecteze independenţa faţă de client.

Onorariile încasate în cote procentuale sau similare sunt tratate ca onorarii


condiţionate. Dacă ele sunt fixate de autoritate publică sau tribunale jurisdicţionale, atunci nu
sunt onorarii condiţionate.

Serviciile profesionale nu se acordă unui client conform unui acord prin care nu se
percepe nici un onorariu decât dacă acesta este condiţionat de rezultatele serviciilor respective.

Alte elemente care pot afecta independenţa auditorului financiar profesionist de practică
publică sunt bunurile şi serviciile acceptate de către soţii şi copiii aflaţi în întreţinerea lor, cu
excepţia celor care sunt oferite publicului larg.

De asemenea, proprietatea asupra capitalului trebuie să aparţină în totalitate


auditorilor financiari de practică publică. Dacă capitalul sau o parte a acestuia este deţinut de
terţi sau capitalul a fost finanţat de terţi, aceştia pot influenţa auditorii financiari în misiunea pe
care o au de realizat.

Participarea altor persoane la capitalul unei societăţi de audit este permisă cu condiţia ca
majoritatea atât a proprietăţii asupra capitalului, cât şi a drepturilor la vot să aparţină numai
auditorilor financiari de practică publică.

f) Orice litigiu iminent sau în desfăşurare, în care sunt implicaţi auditoria financiari de
practică publică şi un client, este considerat un obstacol al independenţei auditorului. Orice
intenţie a clientului de a începe acţiunea legală împotriva unui auditor financiar de practică
publică poate cauza auditorului financiar de practică publică şi firmei un element semnificativ ce
poate afecta activitatea auditorului. Intenţia unei acţiuni sau iminenţa unei acţiuni judecătoreşti
din partea auditorului financiar în mod automat conduce la lipsa de disponibilitate a conducerii
de a prezenta informaţii relevante auditorului financiar.

g) Independenţa auditorului financiar profesionist de practică public poate fi afectată în


situaţia în care este utilizat acelaşi personal într-un angajament de audit. Există pericolul „ca o
implicare pe termen lung a unui auditor financiar cu un client să conducă la relaţii strânse care
5
pot fi înţelese ca o subminare a obiectivităţii şi independenţei“. Familiaritatea bazată pe o lungă
continuitate a activităţii poate afecta îndeplinirea tuturor procedurilor de audit, precum şi
utilizarea raţionamentelor obiective asupra raportului de audit.

Pentru a preîntâmpina efectele negative asupra independenţei şi obiectivităţii în


executarea serviciilor profesionale, auditorul financiar de practică public trebuie să efectueze o
rotaţie regulată a personalului cu experienţă în timpul unui angajament de audit. Rotaţia
personalului este dificilă mai ales în cadrul societăţilor mici, unde există domenii specializate de
audit. Măsurile de siguranţă şi de stabilire permanentă a consultanţei externe cu auditori
financiari experimentaţi sau din organizaţiile profesionale disponibile (Camera Auditorilor) nu
trebuie să fie ocolite.

ACCEPTAREA MANDATULUI
Sectiunea E1
Client : Întocmit de : Data:
(auditorul)

Perioada auditata: Revizuit de :

01.01. - 31.12.2010 (responsabil misiune)


Da Nu
1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup) ? √
2. Datoreaza clientul onorarii care se ridica la suma suficient de mare pentru a
fi considerate un imprumut (luati in considerare suma restanta plus datoria √
estimata pentru anul in curs) ?
3. I-a acordat firma sau orice persoana strans legata de firma clientului un

imprumut sau garantii ori a luat firma un imprumut sau garantii de la client ?
4. A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de
audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea √
acestuia ?
5. Exista vreun litigiu in derulare sau potential intre firma si client ? √
6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit
cunostinte personale sau rude in conducerea sau printre angajatii firmei – √
client ?
7. A fost vreo persoana cu functie de raspundere din societatea – client auditor

principal sau a avut o functie de conducere in firma de audit ?
8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea – client sau cu o

persoana cu functie de raspundere ori cu un angajat al firmei ?
9. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit

actiuni sau alte plasamente in societatea - client ?
10. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit

participatii intr-un trust care poseda actiuni la societatea - client ?
11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajati unitati de

fond de orice fel la societatea – client ?
12. Detine actiuni la societatea – client, in orice calitate, vreunul dintre auditorii

principali sau dintre angajatii firmei de audit ?
13. Poate fi amenintata independenta firmei in urma presiunilor generate de alte

firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocati ?
14. A ramas responsabil de audit acelasi auditor principal timp de 5 ani ? √
15. Are firma de audit o pregatire si resurse insuficiente pentru desfasurarea

auditului ?
16. Exista anumiti factori referitori la client care ar putea influenta decizia de

acceptare a misiunii ?

2. Planificare misiunii de audit.

Pentru o societate de productie (ipotetic) se va elabora planul de audit in urma determinarii

7
pragului de semnificatie.
2.1. Auditul bilanţului contabil
OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR
Verificarea structurii
bilanţului contabil, urmărind
componentele principale ale
acestuia:
Auditul imobilizărilor, Exhaustivitatea: se verifică dacă toate mijloacele fixe au
amortismentelor şi fost înregistrate, iar activele care trebuiau capitalizate au fost
provizioanelor pentru corect evidenţiate.
depreciere Exactitatea: se verifică dacă mijloacele fixe au fost
identificate, grupate şi înregistrate corect, valoarea contabilă a
acestora reprezentând soldurile conturilor de imobilizări.
Existenţa: se verifică dacă mijloacele fixe există în realitate la
data bilanţului, urmărindu-se verificarea unor documente ca :
registrul mijloacelor fixe, rapoarte de evaluare, facturi,
procese verbale de punere în funcţiune, calculul amortizării şi
modul de constituire şi evaluare a provizioanelor
Perioada corectă: se verifică dacă intrările şi ieşirile de active
imobilizate au fost înregistrate în perioada corectă.
Evaluarea: se verifică dacă reevaluarea activelor a fost corect
calculată conform normelor legale, iar rezultatele ei corect
evidenţiate în contabilitate .
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică dacă toate
soldurile conturilor de mijloace fixe au fost corect evidenţiate,
iar bilanţul contabil cât şi notele la bilanţ conţin informaţii
complete cu privire la existenţa şi evaluarea lor.
Informaţiile referitoare la imobilizări, conform cadrului de
raportare financiară sunt: valoarea contabilă brută la începutul
anului, creşteri şi/sau diminuări în cursul anului, soldul final la
31.12.N evaluat la costul istoric (valoarea brută la
intrare/reevaluată).
Referitor la amortizare şi provizioane , informaţiile se vor referi
la amortizarea calculată la 01.01.N, amortizările sau
provizioanele calculate în cursul exerciţiului financiar şi soldul
final al acestora la 31.12.N. Valoarea mijloacelor fixe va fi
egală cu valoarea contabilă diminuată cu amortizările corect
calculate şi evidenţiate în cursul exerciţiului şi cu suma
provizioanelor înregistrate.
2. Auditul stocurilor şi al Exhaustivitatea: se verifică dacă toate stocurile au fost
producţiei în curs de corect identificate şi incluse în activul bilanţier.
execuţie Exactitatea: se verifică dacă toate stocurile au fost corect
evidenţiate în vederea evaluării de bilanţ, iar costul acestora a
fost corect calculat, conform metodei de evaluare stabilită
prin procedurile interne ale conducerii.
Se verifică dacă toate sumele sunt incluse în situaţiile
financiare şi corespund cu soldul conturilor din evidenţele
contabile.
Existenţa: se verifică dacă stocurile care se regasesc în
activul bilanţier există şi fizic.
Perioada corectă: se verifică dacă stocurile au fost
înregistate în perioada contabilă corectă, conform
documentelor de intrare a acestora.
Evaluarea: se verifică dacă stocurile cu o mişcare lentă sau
fără mişcare au fost corect evaluate, la valoarea netă
realizabilă.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică de către
auditor dacă toate stocurile firmei sunt incluse în activul
bilanţier al societăţii auditate şi în baza procedurilor de control
efectuate în etapele anterioare, acesta se asigură dacă
gestiunea şi contabilizarea stocurilor au fost supuse
controlului intern permanent.
Auditorul va solicita conducerii situaţia valorică a stocurilor şi
producţiei în curs de execuţie, a provizioanele constituite
pentru deprecierea acestora întocmite la fie data închiderii
exerciţiului, fie la o dată cât mai apropiată precum şi
metodele utilizate în toate momentele privind stocurile şi
producţia în curs, pentru a verifica concordanţa şi permanenţa
acestor metode.
3. Auditul conturilor de terţi Exhaustivitatea: se verifică dacă toţi debitorii şi creditorii au
şi al datoriilor pe termen fost incluşi în situaţiile financiare, precum şi concordanţa
scurt: dintre balanţa conturilor analitice cu cea a conturilor sintetice.
Exactitatea: se verifică dacă soldurile conturilor de debitori şi
creditori au fost corect determinate şi înregistrate, precum şi
dacă sumele cuprinse în activul bilanţier sunt în concordanţă
cu cele din înregistrate în contabilitate. Pentru aceasta se va
face un inventar al creanţelor şi datoriilor existente la sfârşitul
exerciţiului financiar.
Existenţa: se verifică dacă la data bilanţului debitorii şi
creditorii există în mod real, analizându-se soldurile conturilor
de terţi plecând de la documentele şi informaţiile contabile pe
care auditorul le are la dispoziţie. Se verifică concordanţa
9
între jurnalele de vânzări şi cumpărări, facturi şi registrele
contabile.
Perioada corectă: se verifică dacă au fost înregistrate în
perioada toate tranzacţiile cu clienţii, iar vânzările, titlurile de
valoare şi încasările au fost înregistrate în perioada corectă.
Se verifică dacă toate plăţile în avans au fost corect calculate
şi evidenţiate, astfel încât cheltuielile să fie reflectate în
aceeaşi perioadă de contabilizare cu serviciile primite.
De asemenea se verifică dacă datoriile au fost calculate
astfel încât cheltuielile să fie înregistrate potrivit cu serviciile
prestate.
Evaluarea: se verifică dacă creanţele evaluate în mod corect
cuprind sumele nete care se aşteaptă să fie încasate.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică dacă
reducerile comerciale sau financiare acordate sau primite au
fost corect evidenţiate şi calculate, precum şi provizioanele
pentru clienţi incerţi. Se va verifica şi dacă modul de
constituire al provizioanelor este corect şi în legătură cu
soldurile debitoare ale creditorilor şi pentru eventuale pierderi
rezultate din tranzacţiile de cumpărare;
De asemenea, trebuie să se verifice dacă plăţile în avans,
sau veniturile ce urmează a fi încasate precum şi alţi debitori
incluşi în activul circulant bilanţier reprezintă beneficii
economice viitoare sau numerar de încasat iar datoriile
preliminate şi alţi creditori incluşi în bilanţ reprezintă obligaţii
viitoare sau sume de plătit.
Auditorul trebui să aibă în vedere şi unele riscuri care ar putea
apare, cum ar fi :
- supraevaluarea creanţelor de către entitatea auditată în
scopul prezentării unei situaţii financiare mai bune decât în
realitate;
- existenţa riscului ca unii dintre debitori să fie în
imposibilitatea de a plăti , aceasta presupunând că soldurile
debitorilor din bilanţ să fie micşorate conform evaluării
efectuate de către auditor;
- riscul ca facturile unui exerciţiu financiar să fie înregistrate în
altă perioadă şi astfel să nu fie evidenţiate ca fiind veniturile
perioadei corecte;
- deturnarea de numerar în cazul în care acelaşi angajat
încasează concomitent facturile de la clienţi şi actualizează şi
jurnalul de vânzări;
4. Auditul conturilor de Exhaustivitatea: se verifică dacă toate soldurile conturilor
trezorerie curente şi ale conturilor de lichidităţi, precum şi toate plăţile şi
încasările au fost înregistrate în situaţiile financiare. Se
verifică, de asemenea dacă jurnalul de bancă corespunde cu
extrasele de cont, inclusiv soldurile conturilor de lichidităţi.
Exactitatea: se verifică corectitudinea calculării şi înregistrării
soldurilor conturilor de trezorerie, respectiv al lichidităţilor în
conturi bancare şi casă, al titlurilor de plasament şi creditelor
bancare pe termen scurt.
Existenţa: se verifică dacă soldurile conturilor de trezorerie
cuprinse în bilanţ există în mod real, verificându-se sumele
prin folosirea diferitelor instrumentări tehnice contabile şi prin
verificarea unor documente contabile cum ar fi : extrasele de
cont bancare, registrul de casă, cecurile plătite/asimilate,
procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie,
lista specimenelor de semnături, contractele de credit cu
băncile sau alte instituţii financiare, confirmări de solduri
primite de la bănci,etc.
Perioada corectă: se verifică dacă toate încasările şi plăţile
au fost înregistrate în perioada contabilă corectă, precum şi
faptul că nu au existat încasări sau plăţi fictive.
Evaluarea: se verifică dacă soldurile conturilor bancare în
devize au fost evaluate corect la închiderea exerciţiului
financiar , folosindu-se cursul de închidere de la 31.12.N, iar
evaluarea provizioanelor a fost corect efectuată pentru toate
soldurile de bancă .
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică dacă soldurile
conturilor curente la bănci, a soldului contului casa au fost
corect prezentate şi evidenţiate în bilanţ. Se mai are în vedere
ca depozitele pe termen scurt şi conturile de lichidităţi la
vedere să respecte principiul entităţii patrimoniale. Referitor la
împrumuturile pe termen scurt, se va verifica dacă acestea
reprezintă obligaţii ale entităţii faţă de creditori la data
întocmirii bilanţului.
Auditorul trebuie să evalueze şi eventualele riscuri legate de
trezorerie, cum ar fi:
- existenţa mai multor solduri de bancă şi de casă pe care
clientul le poate avea în realitate sau existenţa unor conturi
prezentate în situaţiile financiare, care nu sunt reale;
- majorarea sau micşorarea profitului, în funcţie de interesul
entităţii auditate, prin înregistrarea unor încasări anticipate
sau a unor plăţi restante, astfel încât soldurile băncii la sfârşit
de an să arate o situaţie diferită de cea reală.
- pot exista şi riscuri de fraudă cum ar fi: furturi, existenţa unor
11
conturi bancare fictive, furturi din casă, transferuri în contul
personal.
O corectă evaluare a soldurilor bancare,a inventarierii
monetarului, prezentarea exactă a soldurilor conturilor de
trezorerie în bilanţ, analiza detaliată a cecurilor emise şi
primite, pot să-i asigure auditorului convingerea că toate
posturile din bilanţ aferente trezoreriei redau o imagine fidelă,
clară şi completă a fluxurilor de lichidităţi .
5. Auditul capitalurilor Exhaustivitatea: se verifică dacă toate modificările referitoare
la capitalul social care au fost aprobate de Adunarea
Generală a Acţionarilor au fost înregistrate corespunzător în
contabilitate.
Exactitatea: se verifică dacă sumele corespunzătoare
creşterilor sau diminuărilor de sume proprii de finanţare sunt
reale şi corespund cu deciziile conducerii.
Exactitatea: se verifică dacă modificările capitalului social
sunt conforme cu statutul şi contractul de societate sau cu
„Cererea de menţiuni“ înregistrată la Registrul Comerţului.
Evaluarea: se verifică corectitudinea calculării şi contabilizării
următoarelor operaţiuni legate de conturile capitaluri:
- înregistrarea creşterilor sau diminuărilor de rezerve;
- înregistrarea rezervelor din reevaluare;
- înregistrarea dividendelor conform modului de aprobare a
acestora făcut de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau
Asociaţilor.
Perioada corectă: se va verifica dacă modificările
capitalurilor proprii, respectiv majorarea sau micşorarea
acestora a fost înregistrată în perioada contabilă
corespunzătoare producerii respectivului eveniment;
Referitor la capitalurile străine pe termen lung şi mediu,
auditorul trebuie să urmărească documentele care-i permit să
analizeze valoarea împrumuturilor, a dobânzilor care decurg
din acestea pe perioada curentă şi în viitor,precum şi a
garanţiilor acordate pentru aceste împrumuturi.
De asemenea, auditorul trebuie să se asigure de existenţa
unor eventuale ipoteci sau gajuri prevăzute, dacă aceste
împrumuturi au fost corect contabilizate şi imputate perioadei
corespunzătoare.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se vor verifica
următoarele obiective:
- dacă au fost corect clasificate, evidenţiate şi prezentate
capitalurile proprii: capitalul social, rezervele, rezervele din
reevaluare, dividendele, fondurile proprii pentru dezvoltare,
profiturile reportate;
- dacă înregistrările contabile au fost conforme cu normele
legale,cu IAS-urile,cu Legea contabilităţii, cu legea societăţilor
comerciale, etc.

2.2. Auditul contului de profit şi pierdere


OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR
1.Auditul conturilor de În auditarea conturilor de cheltuieli, auditorul se va asigura
cheltuieli că :
- toate cheltuielile şi achiziţiile aferente exerciţiului financiar
curent au fost incluse în situaţiile financiare;
- toate cheltuielile şi cumpărările au fost corect însumate şi
corect înregistrate, acestea fiind tranzacţii reale desfăşurate în
activitatea
entităţii auditate;
-sumele evidenţiate în situaţiile financiare sunt conforme cu
instrumentările tehnice contabile;
Pentru a determina eventualele riscuri de fraudă care pot
apărea în legătură cu creditorii şi furnizorii, auditorul trebuie
să stabilească un rezumat al testelor asupra procedurilor de
control, asupra soldurilor şi rulajelor conturilor distinct, precum
şi proceduri analitice şi teste de detaliu care vor fi folosite în
acest scop.
Dintre riscurile care pot afecta exactitatea, existenţa şi
exhaustivitatea cheltuielilor, enumerăm :
- riscul ca anumite bunuri şi servicii achiziţionate să fie
utilizate în interesul personal al unor salariaţi, nu pentru
nevoile entităţii;
- riscul existenţei efectuării unor plăţi către furnizori fictivi, plăţi
efectuate fără aprobarea conducerii;
- riscul achitării unor facturi stornate din jurnalul de cumpărări,
dar care ulterior au fost înregistrate şi achitate, fără să existe
ordine de plată sau ieşiri de numerar prin casă;
Auditorul trebuie să analizeze valoarea erorilor peste pragul
de semnificaţie al cheltuielilor şi să constate modul în care
acestea pot influenţa în mod semnificativ contul de rezultate.
De asemenea, la închiderea exerciţiului financiar, auditorul
va examina unele conturi cu valori semnificative, cum ar fi :
- cheltuieli aferente ratelor la chirii;
- dobânzile aferente contractelor de leasing operaţional sau
financiar;
- cheltuielile cu comisioane şi onorarii;
- cheltuielile cu salariile personalului;
13
- cheltuielile sociale şi fiscale;
- împrumuturile, declaraţiile de impunere şi deconturile de
TVA, plăţile efectuate, etc.
2.Auditul conturilor de În auditarea conturilor de venituri, auditorul se va asigura că :
venituri - toate veniturile aferente exerciţiului financiar curent au fost
incluse în situaţiile financiare;
- toate creanţele şi veniturile au fost corect însumate şi
înregistrate, acestea reprezentând tranzacţii reale ale entităţii
auditate.
- au fost corect calculate bazele de impozitare pentru diverse
impozite, taxe, contribuţii şi fonduri speciale, precum şi cotele
aplicate şi sumele de plată ;
- s-au calculat şi înregistrat corect bazele de impozitare
asupra conturilor de venituri.
Auditorul va analiza eventualele erori constatate, le va
analiza alături de conducerea entităţii auditate şi va
recomanda efectuarea unor corecţii corespunzătoare ca fiind
justificabile.
Va analiza şi situaţia comparativă a conturilor de venituri şi
cheltuieli pe baza soldurilor intermediare de gestiune, stabilind
concluziile care se impun.

2.3. Auditul fluxurilor de trezorerie şi al notelor la conturile anuale


OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR
1.Auditul fluxurilor de Referitor la auditul fluxurilor de trezorerie provenind din
trezorerie activitatea de exploatare, de investiţie şi de finanţare,
menţionăm că auditorul poate efectua analize asupra fluxului
net de trezorerie provenit din fiecare dintre activităţile
mentionate mai sus.
2.Auditul notelor la conturile 3.5.4. Note la conturile anuale
anuale Notele la situaţiile financiare ale entităţii auditate care
urmează a fi verificate de către auditor sunt următoarele :
- nota privind activele imobilizate;
- nota privind capitalurile proprii;
- nota privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi alte
provizioane;
- nota privind repartizarea profitului;
- nota referitoare la analiza rezultatului din exploatare;
- nota privind situaţia creanţelor şi datoriilor;
- nota referitoare la principiile, politicile şi metodele contabile;
- nota referitoare la participaţiile ,acţiunile şi obligaţiunile
entităţii;
- nota privind informaţii referitoare la salariaţii, administratorii
şi directorii;
- nota privind alte informaţii.
În baza acestor note, auditorul poate analiza:
- evoluţia unor conturi prezentate în aceste anexe, precum şi
deciziile luate de conducere sau măsurile propuse de
aceasta;
- respectarea metodelor de evaluare a posturilor din bilanţ şi
din contul de rezultate;
- metodele folosite pentru calculul amortizării şi modul de
fundamentare a înregistrării provizioanelor;
Pornind de la notele conturilor anuale pot fi calculate ratele de
structură a bilanţului.

15
3. Determinarea obiectivelor auditului şi a muncii de audit

3.1. Auditul stocurilor şi al producţiei în curs de execuţie

3.2. Auditul conturilor terţi-debitori

3.3. Auditul conturilor de trezorerie

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR


3.1. Auditul stocurilor şi al Exhaustivitatea: se verifică dacă toate stocurile au fost
producţiei în curs de corect identificate şi incluse în activul bilanţier.
execuţie Exactitatea: se verifică dacă toate stocurile au fost corect
evidenţiate în vederea evaluării de bilanţ, iar costul acestora
FOI LUCRU 3.1. a fost corect calculat, conform metodei de evaluare stabilită
(3.1.1-3.1.8.) prin procedurile interne ale conducerii.
Se verifică dacă toate sumele sunt incluse în situaţiile
financiare şi corespund cu soldul conturilor din evidenţele
contabile.
Existenţa: se verifică dacă stocurile care se regasesc în
activul bilanţier există şi fizic.
Perioada corectă: se verifică dacă stocurile au fost
înregistate în perioada contabilă corectă, conform
documentelor de intrare a acestora.
Evaluarea: se verifică dacă stocurile cu o mişcare lentă sau
fără mişcare au fost corect evaluate, la valoarea netă
realizabilă.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică de către
auditor dacă toate stocurile firmei sunt incluse în activul
bilanţier al societăţii auditate şi în baza procedurilor de control
efectuate în etapele anterioare, acesta se asigură dacă
gestiunea şi contabilizarea stocurilor au fost supuse
controlului intern permanent.
Auditorul va solicita conducerii situaţia valorică a stocurilor şi
producţiei în curs de execuţie,a provizioanele constituite
pentru deprecierea acestora întocmite la fie data închiderii
exerciţiului, fie la o dată cât mai apropiată precum şi
metodele utilizate în toate momentele privind stocurile şi
producţia în curs, pentru a verifica concordanţa şi
permanenţa acestor metode.
Teste de control : permit auditorului
- sa observe analiza variatiilor fata de planul de productie cu
explicatiile aferente, verificarea periodica a conditiilor de
depozitare, modul in care stocurile sunt pastrate in locatii
sigure, persoanele gestionare autorizate care raspund de
securitatea lor
- sa traga concluzii cu privire la gradul rezonabil de asigurare
ca acestea sunt reflectate corect in bilant
-inventariere fizica periodica sau continua a stocurilor,
reconcilierea soldurilor din evidentele contabile cu foile de
magazie (fişe)
-calcul indicatori specifici cu privire la stocuri, viteza de
rotatie – permit constatarea eventualelor discrepant in
fluctuaţiile lunare si anuale fata de perioadele precedente
-evaluarea stocurilor – are ca obiective concluzii asupra :
. minimului dintre valoarea neta realizabila si costul lor;
. modul de determinare a costului la iesirea lor pentru
producţie : FIFO, cost mediu ponderat, costul standard;
. verificarea valorii contabile de intrare (facturi cumparare,
NIR, fişă gestiune, calculaţia costurilor prestabilite si
postcalcul)
-Teste de detalii : permit auditorului sa constate daca
intrarile si ieşirile de stocuri au fost corect contabilizate si
aparţin exercitiului curent, astfel încat ele să fie corect
evidenţiate si evaluate la bilanţ. Stocurile aflate la terţi pe
baza inventarierii, precum si cele primate de la terti sunt
excluse din situaţiile financiare, compararea evidenţelor
contabile cu reflectarea lor in activul bilantier.
3. 2. Auditul conturilor de Exhaustivitatea: se verifică dacă toţi debitorii au fost incluşi
terţi debitori în situaţiile financiare, precum şi concordanţa dintre balanţa
conturilor analitice cu cea a conturilor sintetice.
FOI LUCRU : 3.2. Exactitatea: se verifică dacă soldurile conturilor de debitori
(3.2.1. – 3.2.5.) au fost corect determinate şi înregistrate, precum şi dacă
sumele cuprinse în activul bilanţier sunt în concordanţă cu
cele înregistrate în contabilitate.Pentru aceasta se va face un
inventar al creanţelor existente la sfârşitul exerciţiului
financiar.
Existenţa: se verifică dacă la data bilanţului debitorii există în
mod real, analizându-se soldurile conturilor de terţi plecând
de la documentele şi informaţiile contabile pe care auditorul le
are la dispoziţie. Se verifică concordanţa între jurnalele de
vânzări şi cumpărări, facturi şi registrele contabile.
Perioada corectă: se verifică dacă au fost înregistrate în
perioada corectă toate tranzacţiile cu clienţii, iar vânzările,
titlurile de valoare şi încasările au fost înregistrate în perioada
corectă.
Se verifică dacă toate plăţile în avans au fost corect calculate
şi evidenţiate, astfel încât cheltuielile să fie reflectate în
17
aceeaşi perioadă de contabilizare cu serviciile primite.
Evaluarea: se verifică dacă creanţele evaluate în mod corect
cuprind sumele nete care se aşteaptă să fie încasate.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică dacă
reducerile comerciale sau financiare acordate sau primite au
fost corect evidenţiate şi calculate, precum şi provizioanele
pentru clienţi incerţi. Se va verifica şi dacă modul de
constituire al provizioanelor este corect şi în legătură cu
soldurile debitoare ale creditorilor şi pentru eventuale pierderi
rezultate din tranzacţiile de cumpărare;
De asemenea, trebuie să se verifice dacă plăţile în avans,
sau veniturile ce urmează a fi încasate precum şi alţi debitori
incluşi în activul circulant bilanţier reprezintă beneficii
economice viitoare sau numerar de încasat iar datoriile
preliminate
Auditorul trebui să aibă în vedere şi unele riscuri care ar
putea apare, cum ar fi :
- supraevaluarea creanţelor de către entitatea auditată în
scopul prezentării unei situaţii financiare mai bune decât în
realitate;
- existenţa riscului ca unii dintre debitori să fie în
imposibilitatea de a plăti , aceasta presupunând că
soldurile debitorilor din bilanţ să fie micşorate conform
evaluării efectuate de către auditor;
- riscul ca facturile unui exerciţiu financiar să fie înregistrate în
altă perioadă şi astfel să nu fie evidenţiate ca fiind
veniturile perioadei corecte;
- riscul de frauda trebuie luat in considerare de catre auditor
sub aspectul creantelor fata de terti :
• inregistrare de vanzari fictive;
• deturnarea de numerar în cazul în care acelaşi
angajat încasează concomitent facturile de la clienţi şi
actualizează şi jurnalul de vânzări;
• furt de bunuri – revederea corespondentei curente cu
debitorii;
• acordare de reduceri comerciale si financiare
neautorizate
• solduri anulate – testare prin esantion de solduri si
ajustarea inregistrarilor operate in conturile debitorilor
- control intern specific clientilor si conturilor asimilate,
orientate spre operatiuni comerciale cu clienti noi,
analiza pe durate a soldurilor clienti prin verificarea
unui esantion de facturi; verificare concordantei intre
jurnal vanzari/facturi/registre contabile
3.3. Auditul conturilor de Exhaustivitatea: se verifică dacă toate soldurile conturilor
trezorerie curente şi ale conturilor de lichidităţi, precum şi toate plăţile şi
FOI LUCRU 3.3. încasările au fost înregistrate în situaţiile financiare. Se
(3.3.1-3.3.8) verifică, de asemenea, dacă jurnalul de bancă corespunde cu
extrasele de cont, inclusiv soldurile conturilor de lichidităţi.
Exactitatea: se verifică corectitudinea calculării şi înregistrării
soldurilor conturilor de trezorerie, respectiv al lichidităţilor în
conturi bancare şi casă, al titlurilor de plasament şi creditelor
bancare pe termen scurt.
Existenţa: se verifică dacă soldurile conturilor de trezorerie
cuprinse în bilanţ există în mod real, verificându-se sumele
prin folosirea diferitelor instrumentări tehnice contabile şi prin
verificarea unor documente contabile cum ar fi : extrasele de
cont bancare, registrul de casă, cecurile plătite/asimilate,
procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie,
lista specimenelor de semnături, contractele de credit cu
băncile sau alte instituţii financiare, confirmări de solduri
primite de la bănci,etc.
Perioada corectă: se verifică dacă toate încasările şi plăţile
au fost înregistrate în perioada contabilă corectă, precum şi
faptul că nu au existat încasări sau plăţi fictive.
Evaluarea: se verifică dacă soldurile conturilor bancare în
devize au fost evaluate corect la închiderea exerciţiului
financiar, folosindu-se cursul de închidere de la 31.12.N, iar
evaluarea provizioanelor a fost corect efectuată pentru toate
soldurile de bancă.
Corecta prezentare şi evidenţiere: se verifică dacă soldurile
conturilor curente la bănci, a soldului contului casa au fost
corect prezentate şi evidenţiate în bilanţ. Se mai are în
vedere ca depozitele pe termen scurt şi conturile de lichidităţi
la vedere să respecte principiul entităţii patrimoniale. Referitor
la împrumuturile pe termen scurt, se va verifica dacă acestea
reprezintă obligaţii ale entităţii faţă de creditori la data
întocmirii bilanţului.
Auditorul trebuie să evalueze şi eventualele riscuri legate de
trezorerie, cum ar fi:
- existenţa mai multor solduri de bancă şi de casă pe care
clientul le poate avea în realitate sau existenţa unor conturi
prezentate în situaţiile financiare, care nu sunt reale;
- majorarea sau micşorarea profitului, în funcţie de interesul
entităţii auditate, prin înregistrarea unor încasări anticipate

19
sau a unor plăţi restante, astfel încât soldurile băncii la
sfârşit de an să arate o situaţie diferită de cea reală , mai
favorabila decat cea reala.
- pot exista şi riscuri de fraudă cum ar fi: furturi, existenţa
unor conturi bancare fictive, furturi din casă, transferuri în
contul personal. Se impune observarea directa si controlul
asupra accesului la datele din calculator, precum si sumele
intrate si transferate
O corectă evaluare a soldurilor bancare,a inventarierii
monetarului, prezentarea exactă a soldurilor conturilor de
trezorerie în bilanţ, analiza detaliată a cecurilor emise şi
primite, pot să-i asigure auditorului convingerea că toate
posturile din bilanţ aferente trezoreriei redau o imagine fidelă,
clară şi completă a fluxurilor de lichidităţi .
Set documente necesar pentru auditul trezoreriei :
- extrase cont bancare
- registru casa
- cecuri platite/assimilate
- procese-verbale ale sedintelor Caonsiliului de
Administratie
- lista specimen semnaturi
- contracte de credit cu bancile sau alte institutii
financiare
- confirmarile primate de la banci
- balantele de verificare
Teste de audit pentru aprecierea in mod rezonabil ca toate
posturile din bilant aferente trezoreriei redau o imagine fidela,
clara si complete a fluxurilor de lichiditati sau ca are
indoieli cu privire la posturile bilantiere de trezorerie :
- evaluare solduri bancare
- inventarierea monetarului
- prezentare exacta a soldurilor conturilor de trezorerie
in bilant
analiza detaliata a cecurilor emise si primite

Foaia de lucru centralizatoare numărul 3.1. - AUDITUL STOCURILOR SI AL PRODUCTIEI


IN CURS DE EXECUTIE
Lista de control a stocurilor şi a cheltuielilor materiale

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de verificare:

Materiale:
300 – Materii prime
301 – Materiale consumabile (defalcate pe auxiliare, combustibil, piese de schimb,
alte materiale, cheltuieli transport)
308 – Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
321 – Obiecte de inventar (în magazie, echipament de protecţie, în folosinţă)
322 – Uzura obiectelor de inventar
323 – Baracamente şi amenajări provizorii
351 – Materii şi materiale aflate la terţi
352 – Obiecte de inventar la terţi
354 – Produse la terţi
357 – Mărfuri la terţi
361 – Animale şi păsări
381 – Ambalaje
388 – Diferenţe de preţ la ambalaje
39x – Provizioane pentru deprecierea stocurilor

Produse şi lucrări în curs de execuţie


331 – Produse în curs de execuţie
332 – Lucrări şi servicii în curs de execuţie

Produse finite
341 – Semifabricate
345 – Produse finite
346 – Produse reziduale
348 – Diferenţe de preţ la produse

Bunuri cumpărate pentru vânzare


371 – Mărfuri
378 – Diferenţe de preţ la mărfuri

Cheltuieli
Grupa de conturi 60 – Cheltuieli cu materii prime, materiale, mărfuri etc.

Următoarle proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte a
procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie 20__.

Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru de control şi proceduri care să asigure
înregistrarea corectă a tranzacţiilor contabile.

Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte
controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în formularul din F.L.
nr. 4.8

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea

21
fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

Pct. Control Semnătura


control Nume
funcţia
1 Stocul fizic trebuie să corespundă din punct de vedere valoric cu
cel înregistrat în contabilitate. Punctarea celor două evidenţe
trebuie făcută anual printr-un proces de inventariere generală.
Diferenţele rezultate trebuie investigate şi înregistrate în
contabilitate. Detaliile asupra rezultatelor acestui proces se vor da
în F.L. nr. 3.1.1. „Punctarea datelor contabile cu stocul fizic”,
anexându-se şi o copie a procesului verbal de încheiere a
inventarierii.

2 Punctarea făcută la punctul de control 1 trebuie revăzută şi


aprobată de un membru al personalului de conducere. Acesta va
semna şi data punctarea în cauză

3 Se recomandă ca toate stocurile semnificative să fie inventariate în


ultima lună a exerciţiului. Dacă această inventariere nu a fost
făcută în acea perioadă, se va întocmi o foaie de lucru (vezi F.L.
nr. 3.1.4.) care să detalieze pentru fiecare cont de stocuri variaţiile
soldurilor, mişcările debitoare şi creditoare de la data inventarierii
la sfârşitul anului. Dacă în această perioadă apar variaţii ale
soldurilor mai mari de 10 % se vor da explicaţii privitoare la
aceasta. Aceste explicaţii vor fi susţinute de documente
justificative.

4 Pentru a asigura corectitudinea şi independenţa inventarierii


stocurilor, analiza tuturor diferenţelor se va face de către alţi
salariaţi decât cei care:
1) au în custodie stocurile fizice;
2) ţin evidenţa contabilă a stocurilor

5 Stocurile trebuie înregistrate în contabilitate în exerciţiul financiar în


care au devenit proprietatea unităţii. În acest sens stocurile care au
fost primite la sfârşitul anului şi care d.p.d.v. legal sunt proprietatea
unităţii dar care nu au fost înregistrate încă în fişele de stoc se vor
detalia în F.L. nr. 3.1.2

6 Pentru certificarea faptului că toate operaţiunile legate de stocuri s-


au făcut în perioada contabilă corectă, toate mişcările de stoc
incluzând primiri şi transferuri, vor fi însoţite de documente
doveditoare şi înregistrate în perioada contabilă corectă (de ex.,
toate bunurile intrate înainte de 31 decembrie 20___ trebuiesc
incluse în stoc şi toate ieşirile până la 31 decembrie 20__, inclusiv,
vor trebui scoase din stoc).
În F.L. nr. 3.1.3.1. se vor lista recepţiile de stocuri în preajma
sfârşitului de an pe fiecare cont contabil de stoc. Similar în F.L. nr.
3.1..3.2. se vor lista ieşirile de stocuri în preajma sfârşitului de an
pe fiecare cont contabil de stoc.

7 Stocurile vechi sau depreciate trebuie identificate şi provizionate.


Se va întocmi un document din care să reiasă modul în care au
fost identificate aceste stocuri, şi ce provizioane (dacă există) s-ar
propune asupra valorii stocului în urma identificării.

8 În vederea provizionării în F.L. nr. 4.5. şi F.L. nr. 3.1.6., se va


furniza o analiză pe vechimi a stocurilor înregistrate în
contabilitate.
Viteza de rotaţie se va calcula ca fiind raportul între soldul
respectivului cont de stoc şi total cheltuieli anuale cu acel tip de
stoc înmulţit cu 365 zile.

9 În vederea reevaluării stocurilor în F.L. nr. 3.1.7 se vor detalia


principalele tipuri de stocuri existente în sold la 31.12.20__
/cantitativ şi valoric)

10 Pentru toate lucrările în curs de execuţie/semifabricate se va


descrie metoda de contabilizare şi se vor pune la dispoziţie
documente privind evidenţa cantitativă a lucrărilor în curs de
execuţie şi detalii asupra metodelor de verificare fizică a lor şi a
metodelor de evaluare.
În F.L. nr. 3.1.10 se va analiza coerenţa înregistrărilor în contul
#711.
Eventualele diferenţe apărute se vor explica – vezi F.L. nr. 3.1.8

11 Pentru a asigura completarea corectă, integrală şi numai cu date


autorizate a balanţei de verificare, toate jurnalele întocmite pe
parcursul anului vor trebui să fie autorizate în scris.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

23
Foaia de lucru nr. 3.1.2. – Raport asupra mişcării stocurilor (vezi pct.control 5)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Pornind de la soldurile conturilor de stocuri de la data inventarierii, se vor analiza mişcările


lunare în conturi şi se vor da explicaţii asupra variaţiilor mai mari de 10 %

Se va completa pentru toate conturile de stocuri de la pct.1

Număr cont din balanţa de verififcare - mii lei -


Luna Sold la începutul Mişcări Mişcări Sold la
lunii debitoare creditoare sfârşitul lunii
totale lunare totale lunare
(începeţi cu soldul
de la data
inventarierii)

(sfîrşit cu
soldul la
31.12.20__)

Nota: Anexa se va completa cu date din Balanţa de verificare. Punctarea între balanţa de
verificare şi fişele de stoc trebuia făcută la data fiecărei inventarieri şi la sfârşitul anului
după cum este prevăzut la pct. Control 1 şi în F.L. nr. 3.2.1.

Pentru variaţii mai mari de 10 % de la o lună la alta, explicaţiile sunt următoarele:


-
-
-
-
-

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)
Foaia de lucru nr. 3.1.3. – Aplicaţii la procedurile de control descrise

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Pct. Metoda descrisă Scurtă descriere: a metodelor de control alternative


control se aplică în (dacă există) aplicate în unitatea dvs. Referitoare la
nr. unitatea dvs riscurile enunţate la pct.control respectiv
(da/nu)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.1.4. – Analiza lunară a cheltuielilor materiale pe anul 20__

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Luna Conturi din clasa 60 TOTAL
#600 #601 #602 #603 #604 #605 #607 #608
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
25
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nota: Se vor justifica creşterile sau descreşterile de la o lună la alta mai mari de 10 %.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.1.5. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu


veniturile din producţia stocată

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Cont Denumire Sold la Sold la Observaţii (**)
31.12.20__ 31.12.20__
331 Produse în curs
de execuţie
332 Lucrări în curs de
execuţie
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse
reziduale
348 Diferenţe de preţ
la produse
...
...
Total stocuri producţie
finită şi în curs la
sfârşitul anului
Total variaţie de stocuri producţie Diferenţa între total per
finită şi în curs (*) 31.12.20__ minus total per
31.12.20__
711 Venituri din producţia Soldul creditor al cont 711
stocată înainte de închidere cont 121
(*)
Diferenţa
(*) dacă soldul contului 711 este debitor se va trece cu minus

(**) pentru conturile de stocuri utilizate de unitqate pentru consum propriu se vor trece
principalele tipuri de produse înregistrate în acel cont F.L. nr. 4.1.

1. Explicaţiile privind diferenţa sunt:


-
-
-
-
-

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.1.6. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu


veniturile din producţia stocată

2. Detalii asupra preţurilor de înregistrare utilizate pe categorii de produse:

- 331
- 332
- 341
- 345
- 346
- 348

Se va indica metoda utilizată şi se vor anexa pentru fiecare categorie (cont) o fişă de
postcalcul cu valori semnificative.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.1.7. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu


veniturile din producţia stocată

2. Detalii asupra principalelor tipuri de diferenţe de preţ la produse înregistrate în #348 în


cursul anului 2000

27
Revăzut, Verificat, Întocmi.
Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

Foaia de lucru centralizatoare numărul 3.2.: AUDITUL CONTURILOR DE TERTI-DEBITORI

Lista de control debitori şi venituri

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de verificare:

Creanţe clienţi:

409 – Furnizori – debitori

411 – Clienţi
413 – Efecte de primit

416 – Clienţi incerţi

418 – Clienţi – facturi de întocmit

491 – Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienţi

Creanţe în legătură cu salariaţii şi alte instituţii

425 – Avansuri acordate personalului

4282 – Alte creanţe în legătură cu personalul

4382 – Alte creanţe sociale

4581 – Decontări din operaţiuni de participaţie

Taxe şi subvenţii de încasat

4424 – TVA de recuperat

4482 – Alte creanţe privind bugetului statului

4484 – Creanţe în legătură cu statul

Debitori

461 – Debitori diverşi

496 – Provizioane pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi

Conturi tranzitorii pentru creanţe şi datorii

477 – Diferenţe de conversie – pasiv

471 – Cheltuieli înregistrate în avans

6814 – Cheltuieli excepţionale privind deprecierea activelor circulante

29
Venituri

CLASA 7 – Conturi de venituri (grupele 70, 71, 72, 75, 78)

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu

Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte a

procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie 20__.

Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru de control şi proceduri care să

asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor contabile.

Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte

controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în formularul din

F.L. nr. 3.2.8

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea

fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu

completarea acesteia.

Pct. Control Debitori Semnătura

con Nume
trol
funcţia
1 Componenţa soldului contului client se va analiza pe

conturi analitice în F.L. nr. 3.2.1. Totalul analizei

trebuie să corespundă cu soldul din balanţa de

verificare. Eventualele diferenţe se vor explica.


2 În F.L. nr. 3.2.2. pentru fiecare categorie de debitori

se va face o analiză a vechimii acestora ca şi o

estimare a sumelor ce pot fi recuperate. Va trebui de

asemenea întocmită o listă a debitorilor acţionaşi în


justiţie, urmăriţi în continuare în vederea recuperării

debitelor, pentru toate conturile analizate.


3 Datele la care creanţele au fost încasate trebuie să

se înregistreze pe listingul debitorilor. Se vor

prezenta în F.L. nr. 3.2.2. valorile globale ale

totalurilor încasărilor din perioada ianuarie –

februarie 20__ aferente debitorilor existenţi la 31

decembrie 20__
4 Componenta soldului „Furnizori-debitori” se va

analiza pe principalele conturi analitice şi pe surse

de finanţare într-o foaie de lucru de tip 3.2.1. Totalul

analizei trebuie să corespundă cu soldul din balanţa

de verificare.
5 Explicaţi funcţionarea contului „Client – facturi de

întocmit” precum şi înregistrările contabile aferente.

Componenţa soldului la 31 decembrie 20__ se va

pune la dispoziţie în vederea auditului într-o foaie de

lucru de tip 3.2.1.


6 Furnizaţi o componentă a soldului contului

„Diferenţa de conversie pasiv” pe categorii de

diferenţe (vezi F.L. nr. 3.2.6)


7 Se va face o listă a plăţilor anticipate î n F.L. nr.

3.2.7. se vor ţine la dispoziţie documentele

doveditoare. Totalurile vor trebuie să concorde cu

balanţa de verificare.
8 Se va întocmi o listă a tuturor avansurilor acordate

31
către salariaţi. Se va confirma în scris existenţa

acestor avansuri la sfârşitul anului. Totalul va trebui

să concorde cu înregistrările contabile.


9 Orice alte solduri debitoare mai mari de 1,5 milioane

lei, incluzând orice subsidii sau creanţe asupra

bugetului de asigurări sociale, vor trebui analizate şi

ţinută o evidenţă scrisă a componentei soldurilor

nedistribuite.
10 Conturile în curs de lămurire şi soldurile lichidităţilor

nealocate vor fi analizate şi se vor face modificările

necesare pentru recuperarea valorii lor. Pentru toate

valorile restante şi debitori se vor reţine acte

doveditoare.
11 Pentru ca în Balanţa de verificare să fie trecute

complet şi corect numai date autorizate, toate

jurnalele trebuiesc autorizate de către un membru al

personalului de conducere.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect

întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________
Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________
Revăzut:

Foaia de lucru nr. 3.2.1. – Punctarea controlului debitorilor (Furnizori)

(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Sold
Număr cont: Furnizori – debitori 409
(se listează conturile analitice pe furnizori debitori)

33
Alţii
TOTAL LISTA

Sold debitor conform balanţei de verificare la 31 decembrie 20___


Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):

Nota:

Acest formular se va întocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai mari de 10 milioane lei,
restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.

Datorită varietăţii largi a activelor ce pot fi înregistrate în 409, se recomandă ataşarea fişelor
acestui cont.

Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.2.2. – Punctarea controlului debitului (clienţi)

(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Sold
Număr cont: Clienţi 411
(se listează conturile analitice pe clienţi)

Alţii
TOTAL LISTA

Sold debitor conform balanţei de verificare la 31


decembrie 200___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):

35
-

Nota:

Acest formular se va întocmi pentru conturile 411, 413 şi 416

Pentru contul 411, se va anexa pentru verificare lista detaliată a facturilor individuale neîncasate
până la 31 decembrie 20__ pe fiecare debitor, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei pentru
restul, datele se vor înscrie la rândul „Alţii”, indicându-se numărul lor.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.2.3. – Punctarea controlului debitorilor clienţi facturi de întocmit

(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Sold
Număr cont: Clienţi – facturi de întocmit 418
(se listează conturile analitice)
Alţii
TOTAL LISTA

Sold debitor conform balanţei de verificare la 31


decembrie 20___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):

Nota:

Acest formular se va întocmi pentru contul 418, pe analitice cu valori mai mari de 10 milioane lei,
restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.

Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

37
Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.2.4. – Punctarea controlului debitorilor – Debitori diverşi

(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Sold
Număr cont: Debitori diverşi 461
(se listează conturile analitice)
Alţii
TOTAL LISTA

Sold debitor conform balanţei de verificare la 31


decembrie 20___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):

Nota:

Acest formular se va întocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai mari de 10 milioane lei,
restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.

Datorită varietăţii largi a activelor ce pot fi înregistrate în 409, se recomandă ataşarea fişelor
acestui cont.

Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmit

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.2.5. – Analiza analitică: Venituri din activitatea proprie

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

39
Venit CONT ANALITIC (Grupa 7)

uri

lunar

e
# # # # # # # # # # #
7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
8
0 0 0 0 0 0 0 2 4 5

1 2 3 4 6 7 8 2 1 4
Ianuar

ie
Febru

arie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
Augus

t
Septe

mbrie
Octo

mbrie
Noiem

brie
Dece

mbrie
TOTA

L
Nota: Aceste venituri se vor detalia pe conturi analitice şi se referă la venituri după redistribuire.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru centralizatoare numărul 3.3.-AUDITUL CONTURILOR DE TREZORERIE:

Lista de control a disponibilităţilor la bănci şi a împrumuturilor bancare

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Formularul de control al disponibilităţilor la bănci şi al creditelor se referă la următoarele

conturi din balanţa de verificare:

Numerar

5311 – Casa în lei

5314 – Casa în devize

Conturi bancare

511 – Valori de încasat

5121 – Conturi curente la bănci în lei

5124 – Conturi curente la bănci în devize

5125 – Sume în curs de decontare

5112 – Cecuri de încasat

518 – Dobânzi

41
5186 – Dobânzi de plătit

5187 – Dobânzi de încasat

Împrumuturi pe termen scurt

519 – Credite bancare pe termen scurt

5191 – Credite bancare pe termen scurt

5196 – Credite de la trezoreria statului

5198 – Dobânzi credite

Acreditive

541 – Acreditive

5411 – Acreditive în lei

5412 – Acreditive în devize

542 – Avansuri de trezorerie

581 – Viramente interne

Titluri de valoare pe termen scurt

532 – Alte valori (timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament)

(5321, 5322, 5323, 5328)

Împrumuturi bancare

162 – Credite bancare pe termen lung şi mediu (în lei şi devize)

1624 – Credite externe garantate de stat

1625 – Credite externe garantate de bănci

1621 – Credite bancare pe termen lung şi mediu nerambursate la scadenţă (în lei şi
devize)

167 – Alta împrumuturi şi datorii asimilate

168 – Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

Cheltuieli financiare

627 – Cheltuieli cu serviciile bancare

665 – Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

666 – Cheltuieli privind dobânzile

668 – Alte cheltuieli financiare

667 – Cheltuieli privind sconturile

Venituri financiare

765 – Venituri din diferenţe de curs valutar

766 – Venituri din dobânzi

767 – Venituri din sconturi

768 – Alte venituri financiare

7863 – Venituri financiare din provizioane

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor puse în concordanţă

cu Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte

a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie

20__.

Toate anexele se vor completa în mii lei.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


43
fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu

completarea acesteia.

Pct. Semnătura

con Control: Disponibilităţi bancare şi credite Nume


trol
funcţia
Disponibilităţi în bancă şi credite
1 În F.L.nr. 3.3.2. „Lista soldurilor bancare şi

împrumuturilor” se va întocmi o listă a tuturor soldurilor

bancare şi împrumuturilor.

Soldurile bancare nu trebuie să fie compensate între ele

(conturile bancare de descoperit de cont – overdraft –

trebuie reclasificate în împrumuturi pe termen scurt).

Se vor anexa copii după extrasele de cont pentru

fiecare cont bancar la 31 decembrie 20__ ca şi

primele extrase din ianuarie 20__.


2 Dacă au fost constituite garanţii pentru împrumuturi,

acestea vor trebui de asemenea prezentate în F.L. nr.

3.3.2.
3 În F.L. nr. 3.3.5. listaţi totalul împrumuturilor unităţii

(utilizate sau nu până la sfârşitul exerciţiului financiar-

contabil). Se vor furniza detalii asupra termenelor şi

condiţiilor fiecărui împrumut (rata dobânzii, termene de

rambursare).
4 În F.L. nr. 3.3.4. „Lista ordinelor de plată” se vor lista

toate ordinele de plată înainte către bancă înainte de


sfârşitul exerciţiului financiar-contabil, care nu au fost

operate încă de bancă la acea dată. Aceeaşi foaie de

lucru se va completa şi pentru cecuri.


5 Toate soldurile bancare în valută trebuie transformate în

lei la rata de schimb de la sfârşitul exerciţiului financiar-

contabil şi înscrise în formularul din F.L. nr. 3.3.3. „Solduri

bancare, credite în valută”


6 Confirmaţi că nici unul din conturile bancare, numerar sau

împrumuturi, incluse în balanţa de verificare nu aparţin

unei terţe părţi.

7 Copii ale tuturor contractelor de împrumut vor trebui puse

la dispoziţia auditorilor, anexate acestui formular, inclusiv

contractele de ipotecare sau gajare constituite ca garanţie

pentru credite.
8 Detaliaţi componenţa soldului conturilor 541, 5411, 5412,

542 la sfârşitul exerciţiului conform F.L. nr. 8.7.


Lichidităţi în transit
9 Se va întocmi o situaţie a lichidităţilor în tranzit. Totalul

lichdiităţilor în tranzit va trebui să concorde cu contul

5125 „Sume în curs de decontare” şi al contului 5112

„Cecuri de încasat”. Documentaţia justificativă despre

natura şi valoarea articolelor din această situaţie va fi

ţinută la dispoziţia auditorilor.


Venituri şi Cheltuieli financiare
10 Toate dobânzile plătite, precum şi alte cheltuieli financiare

precum şi veniturile financiare din dobânzi şi diferenţe de


45
curs valutar vor fi sintetizate în F.L. nr. 3.3.6. şi 3.3.8,

analizându-se separat şi cheltuielile financiare

capitalizate pentru împrumuturi ca şi veniturile

„capitalizate” din dobânzi – vezi foile de lucru respective.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect

întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

Foaia de lucru nr. 3.3.1. : Note la F.L. nr. 3.3.2.: Solduri şi împrumuturi bancare

1. F.L. nr. 3.3.2. trebuie întocmită separat pentru fiecare din următoarele conturi din balanţa
de verificare (dar numai dacă aceste conturi sunt relevante pentru unitatea dvs.)
5121 – Conturi curente la bănci în lei

5124 – Conturi curente la bănci în devize

5191 – Credite bancare pe termen scurt


162 - Credite bancare pe termen lung şi mediu

1621 – Credite bancare pe termen lung şi mediu

2. Soldul din balanţa de verificare (coloana I din F.L. nr. 3.3.2.) trebuie să fie egal cu soldul
din extrasul de cont (coloana II din F.L. nr. 3.3.2.), în caz de neegalitate, diferenţa trebuie
analizată, explicată şi, unde este necesar, făcute corecturile necesare.
3. Totalul soldurilor conturilor de mai sus trebuie să concorde cu cele corespunzătoare din
Balanţa de verificare la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar-contabil.
4. Pentru toate împrumuturile unde au fost constituite garanţii, se vor da detalii după cum
urmează.
Valoarea împrumutului:

Tipul garanţiei:

Valoarea garanţiei:

Constituirea legală a garanţiei (înregistrare la notariatul local, primărie, asigurări etc.)

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.2.: Situaţia soldurilor şi împrumuturilor bancare

(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Numărul de cont din balanţa de verificare:

mii lei

Numele şi Număr Sold cf. Sold Rata


47
adresa băncii cont cf. balanţei de conform dobân
zii
sau a altei simboliz verificare extrasului

instituţii ării de cont II


I
financiare băncii

Sold conform

balanţa de

verificare

Cont: ..............

.............

Nota:

Se va întocmi separat pentru disponibilităţi la bănci şi separat pentru împrumuturi de

la bănci, pe fiecare cont sintetic de gradul II.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)
Foaia de lucru nr. 3.3.3..: Disponibilităţi şi împrumuturi bancare în valută

(vezi pct.control 5)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Exemplu de informaţii necesare pentru soldurile în valută

mii lei

Detalii Sold Sold Sold (în lei) Diferenţa Diferenţa

sold în (în la cursul de curs de curs

valut lei) al de schimb favorabil nefavorab

ă ultim de la ă (în lei) ilă

ei sfârşitul (în lei)


tranz anului

acţii

Total
Total diferenţe de curs favorabile şi
49
nefavorabile
Nota:

Se va întocmi separat pentru împrumuturi şi separat pentru disponibilităţi, pe fiecare

cont sintetic de gradul II.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.4.1.: Lista ordinelor de plată (vezi pct.control 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Toate ordinele de plată emise înainte de 31 decembrie 20__, cu scadenţa în an (care au fost

înregistrate în contabilitate), dar care nu au fost procesate de bancă până la finele anului

sunt listate mai jos:

Data emiterii VALOAREA Data


înregistrării
ordinului de plată ordinului de
Nr. ordin - mi lei -
plată în
de către unitate extrasul de
de plată
cont bancar
Total
Nota:

Se completează numai dacă există cazuri.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.4.: Lista cecurilor (vezi pct.control 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Toate ordinele de plată emise înainte de 31 decembrie 20__, cu scadenţa în 20__ (CLV –

cont 5126 – care au fost înregistrate în contabilitate), dar care nu au fost procesate de bancă

până la 31 decembrie 20__ sunt listate mai jos:

Data emiterii VALOAREA Data


înregistrării
cecului de către cecului în
Nr. cecuri - mi lei -
extrasul de
unitate cont bancar

51
Total
Nota:

Se completează numai dacă există cazuri.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.5.: Totalul facilităţilor de credit în valută la 31 decembrie 20__ (vezi

pct.control 3)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Numele instituţiei Valoare Termene şi condiţii de


rambursare
financiare (valută)

în sold
Total:
Nota:

Această foaie de lucru se referă la ansamblul facilităţilor de credit atât utilizate cât şi

neutilizate, angajate până la 31 decembrie 20__. Se va specifica valoarea creditului, durata,

termene de rambursare, rata dobânzii, comisioane şi speze bancare, penalizări, garanţii

angajate, scopul creditului.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.6.: Situaţia dobânzilor plătite şi a altor cheltuieli financiare (vezi

pct.control 10)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Cheltuieli Cheltui Cheltui Cheltuie Alte Alte


cheltui
financiare eli cu eli cu li cheltuie eli

53
dobânz dobânz financia li financi
are
i i re din financia #627

bancar bancar diferenţ re #668

e #666 e e de

capitali curs

zate în #665

#231
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembri

e
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

conform

balanţa de

verificare

Note la F.L. nr. 3.3.6.:

1. Dobânzile total plătite, mai puţin cele capitalizate (dacă este cazul), analizate mai sus,
trebuie să fie în concordanţă cu conturile respective din balanţa de verificare.
2. Natura altor cheltuieli financiare şi metodele de contabilizare în consecinţă trebuie
explicate printr-o notă scurtă scrisă şi semnată.
3. Pentru investiţiile în curs de execuţie se vor da detalii asupra capitalizării costurilor
împrumuturilor (dacă este cazul)
4.
Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.7.: Componenţa soldului conturilor de acreditive

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Cont Descriere Sold la 31 decembrie 2000

ul

analit

ic
Mii lei Tip Suma în
valută
valută

55
Total

cont

541x
Nota:

- se vor întocmi separat pentru fiecare din conturile 5411 şi 5412;


- pentru conturile în valută se va specifica şi valoarea acestora în devize;
- totalul acestor liste va fi punctat cu balanţa de verificare pentru fiecare cont în parte;
- o analiză de acelaşi tip se va face şi pentru contul 542 Avansuri de trezorerie

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)

Foaia de lucru nr. 3.3.8.: Situaţia dobânzilor primite şi a altor venituri financiare (vezi

pct.control 10)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

- mii lei -

Venituri Venitu Alte Alte Venituri Venituri


capitalizate
financiare ri din venitur venitur financi ale
împrumutur
dobân i i are din ilor

zi financi financi diferenţ

banca are are e de

re #768 curs
#76..
#766 #765
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembri

e
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

conform

balanţa de

verificare
Nota:

1. Dobânzile total primite, analizate mai sus, trebuie să fie în concordanţă cu conturile

respective din balanţa de verificare.

2. Natura altor venituri financiare şi metodele de contabilizare în consecinţă trebuie explicate

printr-o notă scurtă scrisă şi semnată.

Revăzut, Verificat, Întocmi.

Director economic (semnătura)

(Contabil şef)
57