Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila

Profesor: Preda Alina

Data: 18 noiembrie 2020

Clasa: a V-a C

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: De-a ce mă joc

Tema lecţiei: Verbul. Predicatul verbal

Tipul lecţiei: actualizarea cunoştinţelor

Durata: 40 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
⮚ Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și
producerea textului oral;
⮚ Utilizarea corectă şi adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
⮚ Receptarea textului scris de diverse tipuri.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate

2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din - părţi de vorbire şi categorii gramaticale
punct de vedere gramatical specifice acestora: verbul (timpul, persoană,
număr, modurile personale şi nepersonale)

- părţi de propoziţie: predicatul

3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor - verbul (timp, persoană, număr, moduri
gramaticale învăţate personale şi nepersonale)

-dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice


studiate;
4.1 utilizarea structurilor sintactice și
1
morfologice de bază ale limbii române standard
pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative;

4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din


punct de vedere gramatical, folosind corect
semnele ortografice şi de punctuaţie

4.4 utilizarea deprinderilor dobândite pentru


monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. să definească verbul;

O2. să recunoască verbele din diferite texte;

O3 să precizeze persoana şi numărul unei forme verbale;

O4. să recunoască timpul unui verb;

O5. să analizeze verbele identificate în diferite texte ;

O6. să ortografieze diferite verbe;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul clasei a V-a C;
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, analiza gramaticală
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşă, tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi.
6. Material bibliografic:

2
● Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2017.
● Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
● Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, Limba şi
literatura română , clasa a V-a, Editura ART, Bucureşti, 2017.

Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul procedee/
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
alocat Forme de
organizare

1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia


organizatoric catalog absenţii. pregătesc materialele
Activitate
necesare orei de limba
2’ Organizează clasa şi frontală
şi literatura română ce
asigură climatul necesar
se va desfășura online.
bunei desfăşurări a
activităţii propuse. Se
asigură că elevii au camere
.
pornite și verifică dacă
recepționează bine.

2. Verificarea
cunoștințelor
Verifică lecția discutată în Conversația Orală,
dobândite
ora anterioară ”Reguli de
anterior Oferă răspunsuri Activitate aprecierea
acces la cuvânt”, adresând răspunsurilor
pentru întrebările frontală
3’ întrebări elevilor. Se
profesorului
asigură că elevii și-au
rezolvat tema pentru
acasă, verificând aleatoriu.

3
3. Captarea Profesorul anunță elevii că Elevii mimează Conversaţia
atenţiei vor trece mai departe la o acțiunile indicate de
lecție nouă, nu înainte de profesor.
2’
a face puțină mișcare. Activitate Orală
frontală
Acesta le arată imagini,
cerându-le să imite
animalele pe care le văd Aprecierea
Ei răspund întrebărilor
printr-un gest sugestiv. Joc didactic răspunsurilor
adresate de profesor.
(Anexa 1)

Cuvintele rostite de elevi


vor fi notate de profesor
pe tablă. După aceea, Apoi vor numi ceea ce
cadrul didactic îi întreabă au făcut ( ex. Au
pe elevi ce parte de zburat, au țopăit),
vorbire sunt acele cuvinte precizând că acelea
și ce se exprimă cu sunt acțiuni.
ajutorul lor.

3. Anunțarea Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia


temei noi şi a elevilor faptul că urmează lecţiei.
Activitatea
obiectivelor o lecţie de actualizare a
frontală
operaţionale cunoştinţelor despre verb.

2’ Se va scrie pe tablă titlul


lecţiei- Verbul- și va
enumera obiectivele
lecţiei.

4. Reactualizează prin joc Se implică în joc, Conversaţia Observarea


Reactualizarea didactic noțiunile pe care identificând verbele. sistematică a
O2
cunoştinţelor şi elevii deja le dețin despre elevilor

4
conducerea verb. Învăţarea Aprecierea
învăţării prin răspunsurilor
Astfel, profesorul le va citi
descoperire
30’ elevilor o listă de cuvinte,
iar ei se vor ridica ambele
mâini în sus de fiecare
Joc didactic
dată când aud un verb și îl
vor nota în rubrica „Descoperă
corespunzătoare, intrusul!”
respectiv se obține
clasificarea în verbe care Încearcă să definească
exprimă acţiunea, starea, verbul şi să clasifice
respectiv existenţa. (Anexa verbele identificate în
O1 2) funcţie de ceea ce
Lista de cuvinte este: exprimă.
Activitate
plâng, măr, cretă, citesc,
frontală
ceapă, acolo, există.

După identificarea
verbelor, profesorul îi Notează definiţia
roagă pe elevi să verbului şi exemplele
definească verbul. corespunzătoare.

Se notează pe tablă
definiţia verbului.

Doar prima parte a


Exerciţiul
definiției. (Verbul este
partea de vorbire care
arată acțiunea, starea sau
existența.)

Pentru a identifica
categoriile gramaticale
specifice verbului,
profesorul le propune
elevilor o fişă de lucru, în
care vor identifica

5
elementele unei analize
gramaticale în ceea ce
priveşte verbul. (v. Anexa
3)

Se trage concluzia că Elevii identifică acele


verbul își schimbă forma categorii gramaticale
O5 după persoană, număr și specifice verbului
timp , se completează
definiția.

Se notează pe tablă
timpurile verbului,
persoanele şi numărul.

Se trage concluzia că
verbul își schimbă forma Vor rezolva primul
după persoană, număr și exercițiu
timp , se completează
definiția.

Se rezolvă ex.6 de pe fișă,


concluzionând că verbul Scriu categoriile Activitate
are formă afirmativă și gramaticale specifice frontală
formă negativă. Se verbului și formele
notează pe tablă. acestuia.
O3

6
O5

6. Obţinerea Elevii analizează Exerciţiul Observarea


performanţei verbele, completând sistematică a
Pentru obținerea
tabelul dat. Ultimele elevilor.
7’ performanței elevii vor
două exemple le vor Analiza
rezolva exercițiul 7 de pe
corecta după gramaticală
fișa de lucru. Primele
indicațiilor profesorului Autoevaluare
patru exemple se vor lucra
și se vor nota. a
în grup, iar ultimele două
individual.

Moment ortografic! Rezolvă exercițiul.

Prin rezolvarea Iau aminte posibilele


exercițiului 8 de pe fișă, greșeli din exemplele
profesorul atrage atenția date.
asupra unor posibile
O6
greșeli de exprimare sau
scriere.

7. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note


parcursul orei prin pentru contribuţia lor
intermediul unor aprecieri la desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care s-au
afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi
7
vor fi încurajaţi.

8. Asigurarea Se precizează tema pentru Notează tema în Conversaţia


retenţiei şi a acasă, fișa 4 (Anexa 4), se caiete.
Activitatea
transferului aduc explicaţii şi lămuriri,
Adresează întrebări frontală
acolo unde este cazul.
3’ suplimentare.

8
Oglinda tablei

!Definiție

Verbul este partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa. Acesta este o parte
de vorbire flexibilă (își modifică forma după persona, numărul și timpul la care se află).

ex. – A citi- verbe care arată acţiunea

A exista - verbe care arată existenţa

A plânge- verbe care arată starea

Categoriile gramaticale ale verbului:

a) persoană
- persoana I: eu/ noi
- persoana a II-a: tu/ voi
- persoana a III-a: el, ea/ ei, ele

b) număr
● singular
● plural

c) timp

● trecut (acțiunea se petrece înainte de momentul vorbirii)


● prezent (acțiunea se petrece în momentul vorbirii)
● viitor (acțiunea se petrece după momentul vorbirii)

Verbul are forma afirmativă și formă negativă.

- Cuvântul ”nu” se analizează împreună cu verbul

Verbele care au înțeles de sine stătător și își schimbă forma după persoană au întotdeauna
funcția sintactică de PREDICAT VERBAL

9
ANEXA 1

IEPURE VULTUR

10
ANEXA 2

Descopera intrusul!

ACȚIUNEA STAREA EXISTENȚA

CITESC PLÂNG EXIST

11
ANEXA 3

Fișă de lucru

1. Trece verbele de la persoana a II-a la persoana a III-a.

a) Tu înveți lecția la geografie. ____________________________________


b) Voi mergeți la canto în fiecare zi. ________________________________
c) Știți în ce zi plecăm? __________________________________________

2. Trece verbele de la persoana a III-a, numărul singular, la persoana I, numărul plural.

a. aud ............................. d. răspund .............................


b. fac ............................. e. spun .............................
c. găsesc ............................. f. știu .............................

3. Notează în tabelul demai jos, în coloana potrivită, verbele scrise pe steaguri.

numărul singular numărul plural

12
4. Scrie verbele din seria de mai jos în dreptul sacului potrivit.
vor cânta a comandat mergi prinsei profiți strigase tăcea voi trânti

.........................................................................................................
.........................................................................................................
TRECUT .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
PREZENT .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
VIITOR .........................................................................................................
.

5. Taie, cu o linie orizontală, intrusul din fiecare serie de mai jos.

a. aduceți întrebi sună supărăm țipase


b. ați deschis au ieșit am întors vor înțelege ai pierdut
c. vor ajunge veți râde ați urlat vei vărsa vor veni

6. Transformă propozițiile afirmative date în propoziții negative, scriindu-le în spațiul


punctat.

a) Ina are o păpușă nouă. _____________________________________


b) Citesc o povestire frumoasă. ________________________________
c) Vântul șuiera înfiorător. ___________________________________ găsim
găsim
ardeți
auzi
auzi

13 ieșim
ieșim
strig
strig lași

puneți alegi
puneți a
7. Indică prin bifare, ca în modelul din tabelul de la pagina următoare, timpul, persoana și
numărul verbelor din propozițiile date.

a. Copilul alerga prin casă. d. Ei au participat la un concurs de kendama.


b. Îi vom dărui o tabletă. e. Primiseși deja o minge?
c. Mergeți la meci? f. Îmi cumpăr un joc nou.

timpul persoana numărul


Verb
trecut prezent viitor I a II-a a III-a singular plural

alerga

8. Subliniază forma corectă a verbelor din enunțurile de mai jos.


a) Răzvan vroia/ voia să plece în vacanță.
b) El creează/ crează un robot.
c) Mihai îndoaie/ îndoiește o hârtie.
d) El nu se îndoiește/îndoaie că vom câștiga.

14
ANEXA 4

TEMĂ

Analizaţi verbele din următorul text, după


modelul dat:

TOAMNA

Toamna cea cu vânt şi ploi


A venit iar pe la noi.
Să mai laşi şi vreme bună,
Căci recolta se adună.

Dacă tu vei lăsa brumă


Prin grădini să strălucească,
Semn atunci, drăguţă toamnă,
Că ne-apropiem de iarnă.

Fum pe coşuri o să iasă,


Iar noi o să stăm în casă
Mulţumiţi de ce-am făcut
Şi că toamna a trecut.

Ne-am găsit hambare pline


Că am muncit frumos şi bine
Iar la anul de-om ajunge,
Alte recolte vom strânge.

Model: a venit- verb, timp trecut, persoana a III-a, numărul singular, predicat verbal

15
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

16

S-ar putea să vă placă și