Sunteți pe pagina 1din 92

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

ISAC CLAUDIA SZASZ MELINDA

PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI
SOCIALE

PETROŞANI
2006
CUPRINS

CUPRINS ............................................................................................................................................ 3
CAPITOLUL I.................................................................................................................................... 5
1. PROTECŢIA SOCIALĂ – COMPONENTĂ A POLITICII SOCIALE ........................................ 5
1.1. Conceptul de politică socială a statului ............................................................................... 5
1.2. Statul şi bunăstarea socială .................................................................................................. 6
1.3. Dimensiunile protecţiei sociale ........................................................................................... 8
1.4. Protecţia socială în Comunitatea Europeană ....................................................................... 9
1.5. Piaţa muncii şi protecţia socială ........................................................................................ 12
1.5.1. Durata timpului de muncă ......................................................................................... 12
1.5.2. Protecţia socială a femeilor şi tinerilor ...................................................................... 14
1.6. Reconversia profesională................................................................................................... 16
1.6.1. Reconversia profesională. Concept. Dimensiune financiară ..................................... 16
1.6.2. Nivele de organizare a reconversiei profesionale...................................................... 17
1.7. Indexarea şi protecţia socială............................................................................................. 18
1.8. Protecţia socială a populaţiei în vârstă .............................................................................. 20
1.9. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale.............................................................. 25
CAPITOLUL AL II-LEA.................................................................................................................. 27
2. ASISTENŢA SOCIALĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ... 27
2.1. Conceptul de asistenţă socială. Caracteristici şi principii ale asistenţei sociale................ 27
2.2. Reglementări internaţionale privind asistenţa socială ....................................................... 28
2.3. Managementul asistenţei sociale ....................................................................................... 29
2.4. Obiectivele reformei sistemului de asistenţă socială. Tipuri de asistenţă socială ............. 30
2.5. Formele de sprijin din domeniul asistenţei sociale............................................................ 32
2.5.1. Ajutorul social ........................................................................................................... 32
2.5.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii..................................................................... 34
2.5.3. Ajutorul acordat soţiilor militarilor în termen ........................................................... 36
2.5.4. Alte forme de sprijin din domeniul asistenţei sociale................................................ 37
CAPITOLUL AL III-LEA ............................................................................................................... 39
3. ASIGURĂRILE SOCIALE ÎN ROMÂNIA ................................................................................. 39
3.1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale................................................ 39
3.2. Principiile şi rolul sistemului public naţional de asigurări sociale .................................... 40
3.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale ..................................................... 41
3.4. Formele de protecţie a cetăţenilor prin asigurările sociale de stat..................................... 44
3.4.1. Pensiile ...................................................................................................................... 45
3.4.1.1. Pensia pentru limită de vârstă............................................................................ 45
3.4.1.2. Pensia anticipată ................................................................................................ 46
3.4.1.3. Pensia de invaliditate ......................................................................................... 47
3.4.1.4. Pensia de urmaş ................................................................................................. 48
3.4.2. Pensiile ocupaţionale în reforma sistemului asigurărilor sociale .............................. 49
3.4.3. Rolul şi responsabilităţile Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale................ 52
3.4.4. Trimiterile la tratament balneoclimateric şi odihnă................................................... 53
3.4.5. Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale........................................................ 54
3.4.5.1. Indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii
54
3.4.5.2. Concediul medical şi indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de
muncă din cauza unei boli sau a unui accident...................................................................... 55
3.4.5.3. Indemnizaţii acordate pentru protecţia mamei şi a copilului............................. 57
3.4.5.4. Ajutorul în caz de deces..................................................................................... 62
3
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
3.4.5.5. Ajutoare sociale acordate elevilor şi studenţilor ............................................... 62
CAPITOLUL AL IV LEA................................................................................................................. 65
4. SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ........................................................ 65
4.1. Importanţa asigurărilor sociale de sănătate ....................................................................... 65
4.2. Structura sistemului de asigurări sociale de sănătate ........................................................ 65
4.3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate.................................................................. 66
4.4. Finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi organizarea financiară a acestuia
67
4.4.1. Contribuţiile la asigurările sociale de sănătate .......................................................... 67
4.4.2. Finanţarea de către stat a asigurărilor de sănătate ..................................................... 69
4.5. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate ................................................ 70
4.6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor................................................................................... 71
CAPITOLUL AL V-LEA.................................................................................................................. 74
5. SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ ...................................................................... 74
5.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurărilor pentru şomaj .............................. 74
5.2. Ajutorul sau indemnizaţia de şomaj .................................................................................. 76
5.3. Surse de constituire a bugetului asigurărilor pentru şomaj ............................................... 77
5.4. Rolul Agenţiei Naţionale a Ocupării Forţei de Muncă în diminuarea şomajului.............. 78
CAPITOLUL AL VI-LEA ................................................................................................................ 82
6. ELEMENTE DE STATISTICĂ SOCIALĂ ................................................................................. 82
6.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai .......................................................... 82
6.2. Cercetarea selectivă a bugetelor de familie ....................................................................... 84
6.3. Statistica veniturilor populaţiei.......................................................................................... 86
6.3.1. Probleme metodologice privind calculul veniturilor reale ....................................... 87
6.3.2. Probleme metodologice privind calculul salariilor reale.......................................... 89
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................... 92

4
CAPITOLUL I

1.PROTECŢIA SOCIALĂ – COMPONENTĂ A POLITICII SOCIALE

1.1. Conceptul de politică socială a statului

Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză prin


care puterea publică realizează afectarea normativă a resurselor publice şi a distribuirii veniturilor în
perspectiva umanistă a dreptăţii sociale.
Politica socială urmăreşte rezolvarea marilor probleme sociale legate de sănătate, educaţie,
locuinţe şi se realizează prin intervenţia statului asupra următoarelor categorii de beneficiari: familii
cu mulţi copii fără susţinere materială, copii orfani, persoane aflate în incapacitate de muncă
definitiv sau temporar, persoane vârstnice etc. În general, nu se poate elabora “o listă universală” de
componente ale politicii sociale asupra cărora statul doreşte şi poate să acţioneze prin intermediul
politicii sociale deoarece aceasta cuprinde o arie mai largă sau mai restrânsă de obiective sociale
determinată de organizarea societăţii, în general şi în funcţie de politica promovată de partidul de
guvernământ şi mecanismele politice specifice acestuia.
În lucrarea sa cu privire la problematica politicii sociale, T.H.Marshall, considera că scopul
declarat al politicii sociale este bunăstarea. Pornind de la această premisă, în condiţiile actuale ale
dezvoltării societăţii principalele obiective urmărite de politica socială, sunt:
¾ promovarea unor servicii publice: sănătate, educaţie, siguranţă socială, cultură etc.;
¾ protecţia unor segmente ale populaţiei aflate în dificultate prin intermediul sistemului
asigurărilor sociale şi a sistemului asistenţei sociale;
¾ asigurarea unor condiţii sociale considerate a fi importante pentru dezvoltarea socială
generală: creşterea solidarităţii sociale, promovarea intereselor familiei şi a copilului,
etc.

Politica socială a statului poate interveni şi în alte domenii cum ar fi: aplicarea unor măsuri
de reglementare a proceselor cu efecte nocive asupra mediului ambiant sau la nivel microeconomic
prin intermediul instituţiilor locale poate influenţa sau urmări rolul şi activitatea sindicatelor sau
protecţia angajaţilor (durata zilei de muncă, dreptul la condiţii corespunzătoare de muncă etc.).

5
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Fundamentul realizării politicii sociale îl constituie sincronizarea politicii sociale cu politica
economică astfel încât obiectivele politicii sociale să nu fie în discordanţă cu obiectivele de
dezvoltare economică . Afirmaţia că economia este latura inseparabilă a acţiunii sociale presupune
tratarea socialului prin prisma modificărilor la care este supus economicul ca urmare a schimbărilor
fundamentale de sistem.

1.2. Statul şi bunăstarea socială

Conceptul de bunăstare se fundamentează pe conceptul de standard de viaţă normal, decent,


la nivelul unei colectivităţi. De aici decurg două concepte:
¾ conceptul de standard de viaţă al unei colectivităţi care se referă la o stare a aspiraţiilor
respectivei colectivităţi determinate pe de o parte de resursele disponibile iar pe de altă
parte de sistemul de valori;
¾ conceptul de bunăstare colectivă conform căruia toţi membrii colectivităţii trebuie să
dispună de un volum minim de bunuri şi servicii considerat a fi decent, normal şi
minimal.

Societăţile actuale prezintă o puternică orientare spre asigurarea unei bunăstări colective
care a devenit o valoare centrală, dezirabilă, care orientează întreaga activitate a colectivităţilor
actuale.
Statul bunăstării a început să se contureze la sfârşitul secolului trecut în societăţile
industriale intrate într-un proces rapid de dezvoltare. În secolul al XX-lea s-au confruntat două
modele distincte privind producerea bunăstării colective: statul capitalist (mai exact statul bunăstării
bazat pe economia de piaţă) şi statul socialist. Dincolo de rezonanţele ideologice ale termenilor şi de
diferenţele de succes istoric, cele două tipuri de state ale bunăstării au funcţionat, s-au confruntat şi,
probabil, s-au stimulat reciproc ele prezentând atât trăsături distincte cât şi trăsături comune.

a. Statul bunăstării bazat pe economia de piaţă


Caracterizarea statului bunăstării care are la bază mecanismele economiei de piaţă porneşte
de la următoarele elemente:
¾ Veniturile primare (salariale, din profit şi din proprietate) reprezintă baza bunăstării
individuale. Aceste venituri sunt produse în mod liber în economia de piaţă.
¾ Din veniturile primare statul extrage, prin sistemul fiscal (politica fiscală) veniturile sale
pe care le va folosi pentru finanţarea activităţilor sale de susţinere directă sau indirectă a
bunăstării colective.

6
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ Statul realizează o redistribuţie a veniturilor prin diferitele sale sisteme: asigurări sociale
(pensii, asigurări de boală, de accident etc), sprijin social universal (familii cu copii,
educaţie sănătate), asistenţă socială .
Statul bunăstării arată ca o reţea complexă de protecţie socială, cu funcţia de a asigura un
nivel de dezvoltare acceptabil.
Există diferenţe între configuraţia statului bunăstării din diferite ţări bazate pe economia de
piaţă. Dar aceste diferenţe provin mai degrabă din ponderea diferitelor elemente ale sistemului, din
gradul de generozitate al diferitelor forme de protecţie socială şi raportarea cheltuielilor cu protecţia
socială în produsul naţional brut (în Europa nivelul maxim al acestor cheltuieli este de aproximativ
30% în Olanda, Belgia, Germania şi Franţa).

b. Statul bunăstării bazat pe economie socialistă


Elementele caracteristice ale statului bunăstării din fostele ţări socialiste sunt:
¾ Generalizarea sursei salariale prin aplicarea unei politici de folosire completă a forţei de
muncă care a exclus total şomajul;
¾ Politica salarială era orientată puternic spre promovarea egalităţii, veniturile erau
menţinute la nivel scăzut pentru realizarea unei egalităţi între membrii societăţii;
¾ Generalizarea sistemului de asigurări sociale.
¾ Sistemul fiscal similar cu cel al ţărilor cu economie de piaţă.
¾ Impozitele pe venituri erau utilizate, adesea însă în forme simplificate.
¾ Educaţia şi asistenţa medicală erau gratuite pentru toţi membrii societăţii, la care se
adăugau şi alte gratuităţi şi forme de sprijin: burse pentru elevi, tabere, manuale gratuite,
etc.

Aşa cum s-a afirmat anterior, ambele metode ale statului bunăstării – atât cel fundamentat pe
economia de piaţă cât şi cel fundamentat pe economia socialistă – au urmărit realizarea unei
bunăstări colective acceptabilă.
O viziune critică asupra economiei de piaţă arată că limitele economiei de piaţă duc la
necesitatea dezvoltării, deasupra pieţei, a unui stat cu funcţii sociale complexe care să corecteze
distorsiunile pieţei, atât în ceea ce priveşte alocarea resurselor în sfera producţiei, cât şi în
distribuirea resurselor în sfera consumului. Critica marxistă a dus la concluzia înlocuirii economiei
de piaţă cu un alt tip de economie – economia socialistă, planificată şi orientată de către stat în
vederea producerii sistematice a bunăstării.

7
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
1.3. Dimensiunile protecţiei sociale

Protecţia socială a devenit la ora actuală o temă majoră pentru întreprinderi, stat, salariaţi şi
toţi ceilalţi factori implicaţi în acţiuni sociale reprezentând nu doar un element fundamental al
politicii sociale (ca instrument) cât mai cu seamă obiectivul său central.
În general, abordarea conceptului de protecţie socială se face din două unghiuri de vedere: al
ofertantului şi al beneficiarului. Ca în orice raport cerere-ofertă, preţul (respectiv, al protecţiei
sociale) se va forma, în condiţiile unei pieţe libere a serviciilor sociale, dar şi ţinând cont de
caracterul colectiv al acestui tip de servicii, la intersecţia nevoilor cu resursele. Preţul protecţiei
sociale se exprimă prin costurile ocazionate de producerea serviciilor sociale a căror efect este
siguranţa sau securitatea socială.
Un gen special de protecţie este cerut de condiţiile cauzate de tranziţie. În această situaţie
protecţia este solicitată pentru a putea asigura omului traversarea unei perioade mai scurte sau mai
lungi de timp. De aceea se apreciază că politica socială a perioadei de tranziţie se caracterizează în
primul rând prin asigurarea protecţiei sociale în faţa fenomenelor inerente acestei etape (şomaj,
inflaţie, accentuarea sărăciei, marginalizarea socială etc).
Protecţia socială se manifestă printr-un ansamblu de măsuri (materiale şi/sau nemateriale)
care urmăresc direcţii practice, convingătoare, prin acţiuni concrete la nivelul următoarelor
dimensiuni:
1. Protecţia locului de muncă presupune în prealabil asigurarea unui loc de muncă pentru
fiecare, şi nu orice fel de loc de muncă ci a unuia cât mai pe măsura posibilităţilor şi pregătirii
individului. Aceasta se realizează prin:
¾ stimularea dezvoltării activităţilor economice care să ofere locuri de muncă cu
cerinţe de calificare superioară;
¾ acordarea de compensaţii economice şi sociale (cu caracter individual), pentru acele
activităţi care au un grad scăzut de acceptabilitate socială.
¾ fundamentarea unui regim complementar de protecţie realizat în cadrul fiecărei firme
pentru asigurarea unei dimensiuni de protecţie a salariaţilor care să cuprindă
protecţia socială, economică, financiară, juridică, în cazul producerii unor
evenimente.

2. Protecţia populaţiei salariate, este asigurată prin acţiunile conjugate ale sindicatelor şi
legislaţia adecvată domeniului muncii şi protecţiei sociale. Ea include asigurarea de condiţii fizice,
sociale, organizaţionale normale de muncă precum şi protecţia împotriva oricăror abuzuri. În mod
special în această categorie (obiectiv) se include garantarea unui salariu minim civilizat.
8
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
3. Protecţia împotriva nedeteriorării calităţii vieţii formează un ansamblu de măsuri
menite să acţioneze în special asupra păstrării dimensiunilor indicatorilor cantitativi (dar şi
calitativi) ai calităţii vieţii. Acest tip de protecţie se cere în special în perioada de tranziţie, când
pericolul deteriorării standardului de viaţă apasă asupra întregii populaţii şi sunt necesare eforturile
şi suportul statului, a compensaţiilor economice (fără a depăşii limitele eficienţei), a suplimentării
acelor importuri prin care să se completeze cele necesare traiului civilizat.
4. Protecţia grupurilor sociale defavorizate (handicapaţii, minori abandonaţi, tineret fără
sprijin material şi nematerial, populaţie vârstnică fără suport de ajutor, familii cu mulţi copii fără
suport material adecvat etc.).
Acest tip de protecţie porneşte de la drepturile civile ale cetăţenilor punând în evidenţă nu
doar serviciile sociale ci şi cele socio-sanitare pentru a proteja şi a oferi sprijinul adecvat individului
şi familiei sale. În aceste cazuri, dificultatea de integrare a acestor persoane în lumea muncii cere
mijloace de protecţie economică şi socială, corespunzătoare, începând cu integrarea şcolară şi până
la găsirea unui loc de muncă pentru aceste persoane cărora să le confere o oarecare independenţă
economică, protecţia acestor categorii se constituie ca cea mai asiduă purtătoare a mesajului
umanist-social.
O problemă majoră în cadrul acestei categorii de protecţie o constituie protecţia copilului şi
a tineretului. Abordarea şi aprofundarea problematicii specifice vârstei tinere au un impact
particular deosebit asupra calităţii vieţii. Aspectul condiţiei juvenile prezintă în societatea
contemporană o serie de particularităţi: violenţa minorilor, şomajul tinerilor, marginalizarea
tineretului prin pierderea atribuţiilor, comportamentul de tip „dezertor” în faţa imposibilităţii găsirii
unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor, etc, contribuie la accentuarea stării conflictuale în special
la această categorie socială.
5. Protecţia întregii colectivităţi urmăreşte asigurarea împotriva unor procese sociale
patologice cu acţiune negativă majoră asupra condiţiei individului: crize economice; criminalitate;
corupţie; tensiuni interetnice, interreligioase, interrasiale (sau între alte grupuri sociale).
Teoretic protecţia socială trebuie să-şi dovedească maximum de beneficiu uman. Practic, ea
reprezintă o temă de mare sensibilitate economică privind depistarea şi utilizarea tuturor resurselor
economice (dar şi noneconomice) pentru crearea confortului social, la nivelul întregii colectivităţi.

1.4. Protecţia socială în Comunitatea Europeană

Desăvârşirea pieţei interioare comunitare, dispoziţiile sociale şi conjuncturale ale Actului


Unic European au avut o importantă influenţă asupra formei şi conţinutului programelor economice
şi sociale. Prin intermediul acestora au fost lansate informaţii utile comunităţii, tuturor instituţiilor

9
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
comunitare şi altor factori de decizie pentru ca progresul economic şi social să se instaureze pe piaţa
unică.
Programul Economic-Social al Comunităţii Europene ţine cont de multitudinea fenomenelor
care se fac resimţite în Europa prezentului moment: îmbătrânirea populaţiei; apariţia unor noi
fenomene de sărăcie; utilizarea din ce în ce mai frecventă a noilor tehnologii (şi gradul diferenţiat
de accesibilitate a structurilor sociale la acestea); construirea unor noi orare de muncă;
permanentizarea şomajului; luarea în considerare a efectelor aspra mediului înconjurător; dorinţa
omului de a-şi intensifica participarea la rezolvarea problemelor sociale.
Scopul unic declarat al Programului este căutarea şi găsirea de noi posibilităţi de acţiune
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă în Europa. Etapele de derulare ale acestui
program sunt următoarele:
a) identificarea problemelor economice cu implicaţii sociale;
b) realizarea unor studii pilot;
c) formularea marilor proiecte de cercetare;
d) implementarea programelor;
e) evaluarea efectelor şi elaborarea de recomandări;

Programul Economic-Social al Comunităţii Europene devine operaţional în 6 domenii legate


unele de altele. Ele sunt cuprinse în partea întâia a Programului şi se referă la: dialogul social;
restructurarea vieţii şi muncii; sănătate şi securitate socială; mediu înconjurător; condiţii de viaţă;
tehnologia viitorului.

1. Dezvoltarea dialogului social şi relaţiilor profesionale pe piaţa muncii.


Obiectivul este încurajarea participării tuturor actorilor sociali la dialogul privind viitorul
social al Europei inclusiv implicarea celor care sunt răspunzători în procesul de schimbare prin
punerea la punct a unor metodologii specifice. Sunt formulate şi alte instrumente ştiinţifice cu
caracter social care urmează a fi utilizate la nivel naţional în scopul înnoirii situaţiei relaţiilor
profesionale, schimbul de experienţă etc.

2. Restructurarea vieţii şi a muncii, sub influenţa condiţiilor actuale cerute de tehnicile


moderne care influenţează atât calitatea individului de producător cât şi cea de consumator.
Obiectivul în această direcţie este facilitarea unor evoluţii echilibrate din punct de vedere
economic şi social; se urmăreşte corelarea dintre noul rol al muncii în societate combinat cu o nouă
calitate a vieţii şi cu prosperitatea oferită de creşterea şi dezvoltarea economică.

10
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Concepţia de restructurare urmăreşte şi identificarea mijloacelor care permit salvarea şi
întărirea responsabilităţilor şi drepturilor fundamentale ale individului, care sunt sau nu aplicate.
De exemplu, a fost elaborat în cadrul acestui Program un manual special pentru personalul
implicat în gestionarea orarelor de muncă. Problema care apare în legătură cu programul de muncă
este însă dacă lucrătorii sunt în avantaj ca urmare a punerii în practică a formelor atipice de muncă(
care reduc timpul liber conducând la stres şi chiar la scăderea eficienţei muncii). În această
categorie intră: munca pe termen scurt, contractele cu durată determinată, munca de sâmbătă,
munca de seară şi noapte.

3. Promovarea sănătăţii şi securităţii muncii.


Obiectivul acestui domeniu este furnizarea factorilor de decizie europeni a unui ansamblu de
referinţe comune; punerea la punct a unor metode care să ţină cont de la început de proiectul
normelor de sănătate şi securitate în avantajul întreprinderilor şi lucrătorilor; promovarea sănătăţii şi
securităţii tuturor lucrătorilor, dând însă prioritate grupurilor în mod particular vulnerabile.

4. Promovarea politicilor de protecţie a mediului


În această direcţie sunt prevăzute coroborarea tuturor programelor naţionale privind mediul
înconjurător în cadrul Comunităţii urmărindu-se în special păstrarea siguranţei mediului urban.
Succesul îl constituie combinarea aspectelor sociale, economice, profesionale şi de siguranţă
ecologică a mediului prin examinarea implicării partenerilor sociali interesaţi şi răspunzători:
industrie, parteneri ai sectoarelor sociale, colectivităţi locale, asociaţii de protecţie a mediului.
Tot în acest domeniu se înscrie şi abordarea problemei deşeurilor periculoase. Încă din anul
1984 a început a început să se deruleze un program special privind educarea personalului în tratarea
şi controlul calităţii deşeurilor precum şi formarea propriu-zisă a unor specialişti responsabili cu
acest domeniu.

5. Creşterea nivelului de trai şi bunăstării colective urmăreşte furnizarea de recomandări


şi orientări vizând modul de reducere a inegalităţilor generate de dezechilibre socio-economice.
Creşterea implicării tuturor actorilor sociali în procesul de schimbare şi îmbunătăţirea coordonării
răspunsurilor lor la nivel local, naţional şi comunitar vizează o nouă concepţie despre strategia
pieţei muncii, ajutoarelor sociale, sănătate, locuinţe şi mediu.

6. Evaluarea tehnologiilor de viitor are ca scop identificarea încă din start a „marjei de
manevre” în inovaţia tehnologică şi încurajarea evaluării opţiunilor care determină procesul de
schimbare.

11
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
1.5. Piaţa muncii şi protecţia socială

1.5.1. Durata timpului de muncă

În general, prima coordonată care este abordată în cadrul problematicii pieţei muncii, mai
precis a negocierilor salariale este durata timpului de lucru (zi, săptămână, an). Această durată este
stabilită şi reglementată prin legislaţia guvernamentală dar şi prin acordurile de tarife, este verificată
periodic şi modificată atunci când condiţiile generale ale pieţei muncii o cer. Factorul care
influenţează cel mai accentuat durata programului de muncă şi care generează adesea mari
nemulţumiri şi presiuni sociale datorită consecinţelor sale este programul tehnic.
În general statisticile privind durata de muncă prezintă durata medie a muncii/săptămână (în
unele cazuri, zi sau lună) iar seriile de date se referă la:
a) orele de muncă efectiv lucrate
b) orele de muncă remunerate (plăţile)

Orele de muncă efectiv lucrate corespund în ansamblu orelor petrecute la locul de muncă,
cuprinzând perioadele normale de muncă şi orele suplimentare în timp ce orele remunerate acoperă
în plus orele de muncă plătite dar neefectuate (cum ar fi: concediile anuale, zilele de sărbătoare,
concediile de boală şi alte tipuri de concedii sau perioade de timp plătite).
Durata de muncă/săptămână în activităţile neagricole – media pe glob până în anii 1990
împărţea ţările lumii, în principiu, în două categorii importante: prima, grupul ţărilor cu sub 40 de
ore săptămânal (Canada, SUA, Spania, Franţa, Germania) şi grupul ţărilor cu peste 40 de ore
săptămânal (Japonia, Elveţia, Anglia) (figura nr.1.1).
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Program sub 10 11-20 21-30 31-39 40 41-50 51 şi
parţial ore peste

Figura nr.1.1
Durata de muncă/săptămână în activităţile neagricole

12
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
De menţionat că începând cu anii `90 s-au produs numeroase şi ample modificări cantitative
şi calitative ale duratei de muncă pornind de la următoarele consideraţii:
a) valul de evenimente politice-sociale precum şi profundele transformări economice de
după 1989 cu toate ţările central-est europene au determinat modificarea esenţială a pieţei muncii
astfel:
¾ eliberarea „cortinei de fier” prin ridicarea graniţelor (total sau parţial) a produs
dislocări de populaţie în direcţia reîntregirii familiilor şi căutarea de loc de muncă
mai bine plătit;
¾ atracţia forţei de muncă (inclusiv calificată şi cu un loc de muncă asigurat în ţara de
origine) către occident ca „miraj” al realizării profesionale;
¾ accentuarea, în unele situaţii chiar scăparea de sub control a fenomenului „migraţia
clandestină” a forţei de muncă, cu efecte deosebit de negative în special asupra
populaţiei şi pieţei muncii din ţara către care s-a orientat fenomenul migraţionist;

b) accentuarea şomajului (atât în ţările în tranziţie cât şi în cele dezvoltate) ca urmare a


următoarelor condiţii:
¾ restructurarea economică din fostele ţări socialiste a declanşat generalizarea
şomajului ca fenomen de masă; mutaţiile produse pe piaţa muncii au produs printre
altele şi schimbarea programului de lucru, trecerea la săptămâna de 5 zile lucrative.

Efectul a fost perceput sub două aspecte: unul considerat ca subiectiv, satisfacţia populaţiei
salariate de a se apropia prin această măsură de standardul ţărilor dezvoltate şi obiectiv, diminuarea
treptată a eficienţei muncii, randamentului şi motivaţiei paralel cu pretenţia susţinută de creştere a
salariului datorită inflaţiei şi liberalizării preţurilor;
¾ reducerea la 35 de ore săptămânal chiar în ţări dezvoltate (exemplu Franţa) ca simbol
al solidarităţii salariale şi sindicale în faţa posibilităţilor tot mai accentuate de
pierdere a locurilor de muncă în masă (în special în marile zone ale pieţei muncii,
regii şi întreprinderi de stat);
¾ goana după competitivitate industrială pe piaţa externă ceea ce necesită încorporarea
în produse şi servicii a cât mai mult progres tehnic şi tehnologic cu consecinţe în
planul renunţării la utilizarea de forţă de muncă;
¾ disponibilizarea preferenţială a femeilor şi tinerilor ceea ce constituie conturarea
fenomenului „şomaj feminin” şi „şomaj tineret” (chiar licenţiaţi) necesită o protecţie
socială deosebită dar mai ales specifică.

13
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
1.5.2. Protecţia socială a femeilor şi tinerilor

Una din principalele particularităţi ale evoluţiei pieţei muncii după anii `70 a fost tendinţa de
feminizare, de intrare masivă şi rămânerea pe piaţa muncii – ca persoane ocupate sau în şomaj- a
femeilor, proces şi tendinţă care au condus la o adevărată schimbare atât a modelului cât şi a curbei
de activitate a femeilor, apropiindu-le de cele ale bărbaţilor. În prezent, în etapa de tranziţie ,
femeile devin mai afectate de şomaj fiind primele concediate şi greu reprimite înapoi.
Masuri privind stoparea şi reducerea şomajului în rândul femeilor:
¾ crearea de noi locuri de muncă, prin investiţii şi folosirea capacităţilor existente, în
diverse domenii de activitate în care eficienţa ar fi sporită, ţinând însă cont şi de
specificul forţei de muncă, al dezvoltării zonale, etc;
¾ programe de recalificare, orientare profesională şi găsirea de locuri de muncă, cu
atenţie specială acordată categoriilor defavorizate (inclusiv femei);
¾ flexibilizarea pieţei muncii prin metode atipice de ocupare (care să nu devină însă
forme de subocupare specifice feminine, ci să dezvolte în măsura în care sunt
acceptate, acele activităţi preferate de către femei);
¾ prelungirea procesului educaţional şi scăderea „presiunii” numărului tinerilor asupra
populaţiei active;
¾ încurajarea şi formarea profesională pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii,
ca şi pentru lucrătorii pe cont propriu, etc.

În aceste domenii vor trebui conjugate acţiunile de politică guvernamentală de promovare a


ocupării (mai ales a unor modele de ocupare a forţei de muncă feminină), cu cele ale organizaţiilor
neguvernamentale (care se preocupă de problemele specifice ale familiei şi femeii, dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, etc.
O diferenţă semnificativă din punct de vedere al pieţei muncii între tineri şi celelalte
categorii de vârstă rezidă în faptul că primii prezintă un grad de risc mai mare la şomaj. Dincolo de
vârstă, sex, ocupaţie, ramură economică, arie geografică sau condiţiile pieţei muncii, tinerii sunt
expuşi la perioade de şomaj mai lungi decât adulţii.
Categoria tinerilor şomeri este caracterizată de mari fluctuaţii pe piaţa muncii. Acest proces
se datorează atât condiţiilor economice în care funcţionează piaţa muncii, cât şi tranziţiei de la
şcoală la muncă. Dacă pentru persoanele adulte legislaţia muncii oferă o securitate a muncii, pentru
tineri astfel de reglementări sunt mai limitate, dacă nu chiar inexistente. „Ultimii veniţi, primii
concediaţi” devine un principiu care nu oferă siguranţa minimă a locului de muncă pentru tineri.
O altă caracteristică a şomajului la tineri este gradul mare de concentrare a şomajului în
acest grup. Şomajul afectează tinerii şi pe termen lung, cu efecte negative asupra veniturilor, dacă se

14
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
are în vedere faptul că pensiile se calculează pe baza vechimii în muncă. Tinerii arată o mare
mobilitate ocupaţională pe piaţa muncii, ceea ce măreşte riscul lor de a deveni şomeri, cel puţin o
perioadă scurtă de timp. Dacă se adaugă şi lipsa de calificare se poate înţelege de ce tinerii sunt
înclinaţi să accepte locuri de muncă mai puţin atractive. Similar, ei sunt mai predispuşi la
experimentare, adică sunt mai mobili decât adulţii în ceea ce priveşte profesiile şi locurile de
muncă.
Noua incidenţă a şomajului asupra tinerilor este importantă din cel puţin două motive,
fiecare dintre ele având implicaţii sociale.
În primul rând perioadele prelungite de şomaj la prima lor intrare pe piaţa muncii le pot
deteriora considerabil tinerilor şansele de a face faţă mai târziu acestei pieţe. În consecinţă există
riscul ca abilităţile şi competenţele dobândite de ei în timpul pregătirii şi formării să se deterioreze,
ei transformându-se cu timpul(atunci când este cazul) din persoane calificate în persoane
necalificate.
În al doilea rând, problema şomajului în rândul tinerilor este foarte importantă prin însăşi
amploarea ei. În anul 2000 persoanele sub 30 de ani reprezentau aproape 54% din totalul şomerilor
care beneficiau de ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin şi acest procent se menţine şi în prezent.
O a treia cauză, foarte importantă, o reprezintă economia secundară sau „munca la negru”,
neoficială. Se pare că mai mult de două treimi dintre cei care nu au loc de muncă sau sunt în şomaj,
desfăşoară activităţi în vederea dobândirii de câştiguri.
Acest tip de activităţi „la negru” sunt foarte tentante pentru tineri din cel puţin două motive.
Primul ar fi acela că ele permit în acelaşi timp ridicarea ajutorului de şomaj sau alocaţiei de sprijin,
cât şi câştiguri din respectiva activitate. Al doilea motiv, este că acest tip de muncă este de obicei
ocazională (ca zilieri de exemplu), individului rămânându-i suficient timp liber, acesta din urmă
fiind o variabilă deosebit de fructificată de către tineri.
Astfel marea majoritate a tinerilor consideră ca a avea un salariu bun este cel mai important
atribut al unui loc de muncă. Însă având în vedere contextul macroeconomic, astfel de locuri de
muncă sunt evident foarte greu de găsit astăzi în România.
Prezentarea tuturor factorilor şi categoriilor vulnerabile la şomaj scot în evidenţă necesitatea
abordării şomajului nu ca un tot unitar, ci pe segmente de populaţie care au caracteristici diferite,
cauze specifice şi care necesită deci mijloace aparte de rezolvare.

15
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
1.6. Reconversia profesională

1.6.1. Reconversia profesională. Concept. Dimensiune financiară

În condiţiile perioadei de tranziţie în care piaţa muncii este caracterizată de multiple


schimbări şi întreaga populaţie, înainte de toate cea ocupată, este supusă unui proces de
„restructurare” în plan profesional şi comportamental, educaţia, formarea profesională şi
recalificarea/reconversia profesională, în legătura nemijlocită cu ocuparea, reocuparea şi
reintegrarea profesională, tind să capete o valoare deosebită.
Reconversia profesională respectiv perfecţionarea profesională nu constituie terapii
miraculoase care soluţionează sigur, de la sine, problemele majore ale pieţei muncii. Succesul lor în
planul ocupării şi reocupării forţei de muncă, al funcţionării pieţei muncii rămâne dependent de
asigurarea unui ansamblu de condiţii înainte, în timpul şi după derularea acestora.
Reconversia profesională a forţei de muncă nu trebuie privită doar ca un mijloc de a scăpa
de ameninţarea şomajului, ci aşa cum se procedează în ţările dezvoltate, ca un mijloc de a obţine o
calificare mai înaltă, un loc de muncă mai bun şi toate avantajele care decurg din aceasta.
Reconversia profesională reprezintă procesul prin care are loc o schimbare a condiţiilor
economice anterioare, o modificare a obiectului activităţii anumitor agenţi economici şi chiar a unor
ramuri ale economiei naţionale, iar în cadrul industriei pe subramurile acesteia, datorită trecerii lor
de la un gen de producţie la altul.
Reconversia profesională a forţei de muncă îndeplineşte două funcţii importante:
a) funcţia economică de ajustare a forţei de muncă la nevoile economice în continuă
schimbare, în vederea echilibrării ofertei cu cererea de muncă, a echilibrării excedentelor cu
deficitele de forţă de muncă;
b) funcţia socială reprezentând o pârghie care asigură concomitent:
¾ reducerea şi combaterea şomajului;
¾ combaterea sărăciei, ştiut că populaţia şomeră are o contribuţie apreciabilă în
determinarea proporţiilor şi evoluţiei populaţiei sărace.

Resursele financiare trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor pentru calificare, recalificare


sau perfecţionare, respectiv:
¾ salariile personalului de predare şi instruire şi sumele plătite colaboratorilor externi;
¾ sume destinate pentru a acoperi chiria sălilor de curs, materialele didactice,
documente de evidenţă, rechizite, întreţinerea clădirii, apă, energie, cazare, cantină,
transport (pentru cursanţii navetişti), echipament de lucru, material de producţie, etc.

16
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
În ceea ce priveşte veniturile centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor
acestea provin din:
¾ taxe de participare la cursuri suportate din fondul pentru plata ajutorului de şomaj
(valabil numai pentru şomerii care primesc ajutor de şomaj)
¾ taxe de participare la cursuri suportate de către solicitanţi (agenţi economici,
meşteşugari, persoane fizice aflate în câmpul muncii);
¾ taxe prevăzute pentru prestaţiile de servicii, conform reglementărilor în vigoare;
¾ sumele realizate din valorificarea lucrărilor şi operaţiilor efectuate de cursanţi în
perioada de pregătire.

1.6.2. Nivele de organizare a reconversiei profesionale

Pentru realizarea reconversiei profesionale acţiunile practice se derulează la trei nivele:


I. La nivel naţional prin următoarele acţiuni:
¾ elaborarea cadrului juridic care să stea la baza atestării unităţilor care pot efectua
activităţi de reconversie, a modalităţilor de finanţare şi a stimulentelor acordate în
acest scop;
¾ elaborarea nomenclatoarelor de meserii şi profesii, stabilirea instituţiilor abilitate cu
avizarea conţinutului noilor meserii;
¾ elaborarea de programe de ocupare – formare, pentru tineri între 17-25 de ani, care
nu mai continuă studiile. În acest sens, întreprinderile şi instituţiile care sunt
antrenate la realizarea acestor programe trebuie să fie stimulate, fie prin compensaţii
care să acopere o parte din costul acestui tip de programe, fie printr-o reducere, cu
un anumit procent, a impozitului pe profit;
¾ recalificarea personalului în raport cu tendinţele şi cerinţele pieţei muncii prin
instituţiile abilitate în acest domeniu;
¾ acţiuni de inserţie pentru absolvenţii din şcoli profesionale şi facultăţi pe o perioadă
de cel puţin un an;
¾ legiferarea prelungirii concediului de maternitate şi de acordare a unui concediu
plătit de 3 ani pentru creşterea copilului;
¾ reglementarea extinderii ocupării forţei de muncă, în general, şi a femeilor în
special, în condiţiile timpului de muncă parţial şi al programelor de muncă flexibile;
¾ elaborarea, atunci când este nevoie, a unui program special privind reintegrarea în
muncă a şomerilor mai vârstnici, precum şi acordarea unor alocaţii de sprijin
speciale, pe termen mai îndelungat, din fondul de şomaj;

17
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ stimularea întreprinderilor din sectoarele care cunosc o relansare a activităţii şi
dispun de locuri de muncă spre a angaja forţa de muncă, cu prioritate din rândul
şomerilor de lungă durată;
¾ organizarea de munci publice la nivel naţional care să utilizeze forţa de muncă
disponibilă.

II. La nivel teritorial implică următoarele acţiuni:


¾ pregătirea sau recalificarea tinerilor în meserii specifice judeţului, zonei sau
localităţii;
¾ sprijinirea tinerilor în crearea de mici întreprinderi individuale sau colective în
domenii specifice zonei – localităţii respective, inclusiv în meserii tradiţionale a
căror produse sunt cerut pe piaţa internă şi/sau externă;
¾ programe vizând activităţi sezoniere în care să se specifice pregătirea necesară, zona,
sarcinile, retribuirea;
¾ sprijinirea asocierii pe perioade mai mici sau mai lungi a gospodăriilor individuale
tinere, ţinând seama de experienţa cooperaţiei din ţările occidentale;
¾ organizarea de activităţi publice la nivel local care să utilizeze forţa de muncă
disponibilizată.

III. La nivelul agenţilor economici se pot realiza următoarele:


¾ stabilirea principiilor şi elaborarea unei metodologii – cadru a strategiei reconversiei
la nivel de agent economic, care să ducă la menţinerea numărului de angajaţi chiar şi
în condiţiile restructurării şi modernizării activităţii din unitatea economică
respectivă;
¾ elaborarea de programe de calificare pentru tinerii care, deşi au o anumită pregătire,
aceasta nu mai corespunde structurii şi cerinţelor locurilor de muncă cerute de piaţă.
În cazul în care aceste programe se adresează personalului deja angajat într-o
anumită unitate economică iar cheltuielile de calificare sunt suportate de către
aceasta, valoarea acestora va degreva contribuţia unităţii economice la fondul de
şomaj;

1.7. Indexarea şi protecţia socială

Indexarea reprezintă o modalitate de conectare a unor variabile economice, precum salariile,


impozitele, pensiile, cu creşterea nivelului general al preţurilor. Cel mai adesea indexarea se

18
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
foloseşte pentru a oglindi dinamica veniturilor din muncă a salariilor, în raport cu evoluţia
preţurilor, îndeosebi a celor de consum personal, pentru corelarea creşterii salariilor cu inflaţia.
În toate ţările cu economie de piaţă au fost adoptate legi prin care mărirea salariilor de bază
creşte în mod automat, corelat cu indicele creşterii preţurilor, indice devenit oficial după ce a fost
negociat între sindicate, patronat şi guvern.
Indexarea este însă numai una din aceste modalităţi şi procedee de realizare a corelaţiilor
dintre salarii şi preţuri, dintre salarii şi costul vieţii; salarii-productivitate, salarii-venit naţional,
salarii şi creşterea economică.
Într-o serie de ţări negocierea colectivă întemeiată pe o bună organizare a partenerilor
sociali, realizează aceste corelaţii fără însă a recurge la tehnicile indexării. Mai mult decât atât într-o
serie de ţări care nu practică indexarea (Germania, Japonia, Suedia, Austria) creşterea salariilor,
deşi mai mare decât în ţări care recurg la indexare nu generează totuşi procese inflaţioniste mari,
dimpotrivă ele fiind chiar mai mici.
Indexarea îndeplineşte ca funcţie principală prevenirea eroziunii puterii de cumpărare. Ea
are însă şi un efect secundar: acela de a transmite presiunile inflaţioniste asupra costurilor, asupra
ocupării, preţului şi rentabilităţii, asupra investiţiilor şi cererii globale. În alte opinii, indexarea bine
realizată nu are efecte inflaţioniste dezechilibrante în plan economic şi social.
Alegerea unui indicator pentru indexarea salariilor este calculat în funcţie de indicele
preţurilor de consum care se calculează şi se publică regulat de către servicii publice specializate. În
practică, indicele naţional al preţurilor de consum este criticat de regulă de către sindicate deoarece
se calculează şi suferă influenţa obiceiurilor de consum ale familiei medii.
După mărimea numărului de salariaţi şi a altor categorii de populaţie care beneficiază de
indexare, ţările cu economie de piaţă pot fi clasificate astfel:
a) ţări unde toţi salariaţii beneficiază de indexare reglementată de către puterea executivă;
b) ţări în care indexarea este automată şi proporţională cu nivelul creşterii preţurilor;
c) ţări în care o parte mai mult sau mai puţin importantă a salariaţilor beneficiază de o clauză
de indexare prin convenţiile colective ale fiecărei unităţi economice;
d) ţări în care indexarea este inexistentă;

Oricum ar fi însă practica indexării, este apreciată în unanimitate ca o pârghie solidă a


politicii sociale pornind de la însăşi obiectivele sale: nivelul de trai şi calitatea vieţii.
În cazul in care compensarea constă într-o sumă uniformă pentru toţi salariaţii, eficacitatea
protecţiei sociale depinde de volumul aceste compensaţii şi de nivelul remunerării; salariile mici vor
fi bine protejate în timp ce salariile înalte nu vor fi decât în parte.

19
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Cu toate acestea problema nu este deloc simplă deoarece sunt prezente două procese care se
derulează în spaţii temporare diferite:
a) indexarea este un fenomen continuu (a cărei stare se poate percepe de la o lună la alta cu
ajutorul statisticilor de preţuri)
b) convenţiile colective se încheie pe o durată variabilă de un an, doi sau chiar mai mult.

Cu toate acestea, rareori negocierile salariale pot fi redeschise la fiecare trei sau şase luni;
prevăzând indexarea salariilor, sindicatele încearcă să se protejeze împotriva creşterii preţurilor în
timpul perioadei dintre o negociere şi alta.
Clauza de indexare reprezintă o dispoziţie de contract care prevede ca ajustarea salariilor
stabilite prin contract să reflecte total sau parţial evoluţia preţurilor, a costurilor specifice sau
evoluţia nivelului general al preţurilor. Utilizarea clauzei de indexare se bazează pe faptul că ea este
prevăzută ca urmare a schimbării puterii de cumpărare(cel mai adesea prin deteriorarea sa).

1.8. Protecţia socială a populaţiei în vârstă

Pe măsura înaintării în vârstă oamenii îşi pierd capacitatea de a muncii şi câştiga din ce în ce
mai puţin, de aceea au nevoie să li se asigure o sursă de venit până la sfârşitul vieţii. Societăţile şi
guvernele au elaborat mecanisme de asigurare a veniturilor cetăţenilor vârstnici, ca partea reţelei de
securitate socială, care cuprinde o serie de riscuri cum ar fi: îmbătrânirea, invaliditatea, accidentele
de muncă, boala, sărăcia etc.
În anumite ţări ponderea cheltuielilor cu pensiile în P.I.B a atins o dimensiune extrem de
mare, respectiv: 11,8% în Franţa, 10,8% în Germania, 14,4% în Italia. Creşterile amintite, care
privesc toate categoriile de pensii (de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş), au avut loc în condiţiile
sporirii atât a numărului de beneficiari, cât şi a nivelului pensiei reale, evident, cu efecte pozitive
asupra condiţiilor de viaţă a pensionarilor. Asupra procesului amintit au acţionat în principal trei
factori: creşterea însemnată a populaţiei vârstnice, ca expresie procesului de îmbătrânire
demografică; extinderea gradului de cuprindere a populaţiei în diferite sisteme de securitate socială
pentru bătrâneţe; sporirea mărimii reale a pensiilor individuale în contextul progresului economic.
Îmbătrânirea demografică apare ca o consecinţă a unor fenomene sociale şi economice
complexe care au condus la scăderea ratei natalităţii în ţările mai bogate, la prelungirea duratei de
viaţă ca urmare a eforturilor medicale de a domina mortalitatea şi ca urmare a îmbunătăţirii
alimentaţiei şi a asistenţei igienico-sanitare. Creşterea raportului de dependenţă pentru persoanele
vârstnice înseamnă de fapt o populaţie activă din ce în ce mai puţin numeroasă care trebuie să
suporte cheltuielile cu pensii ale populaţiei vârstnice în creştere.

20
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Acest lucru a condus la impasul în care se află sistemele publice de pensii din mai multe ţări
dezvoltate, fenomen care tinde să apară şi în România. Echilibrarea cheltuielilor cu veniturile
planurilor publice de pensii este din ce în ce mai greu de realizat în condiţiile în care taxele pe
salariu din care se plătesc contribuţiile de asigurări sociale nu pot fi mărite la infinit deoarece ele
reduc veniturile reale ale populaţiei active, împingând-o spre evaziune şi refugiere pe piaţa
neoficială a forţei de muncă.
Aceste fenomene au efecte negative asupra productivităţii muncii – singura posibilitate de
creştere a salariilor şi a nivelului de trai – şi, implicit asupra creşterii economice.
Pe de altă parte, marile deficite ale bugetelor sistemelor publice de pensii sunt acoperite
deseori din resursele bugetului de stat, micşorând astfel investiţiile în alte bunuri publice, cu un
puternic impact negativ asupra creşterii economice ( de exemplu: învăţământul, sănătatea, cultura).
În ultimii ani, multe state au introdus regimuri de pensionare anticipată în cadrul politicii de
utilizare raţională a forţei de muncă. Pensionarea anticipată are implicaţii negative asupra costurilor
programelor de pensii şi asupra pieţei muncii prin: pierderea capacităţii productive, irosirea forţei de
muncă experimentată, privarea prematură a pensionarilor de contacte sociale, riscând îmbătrânirea
prematură şi creşterea numărului persoanelor dependente social. Principalele direcţii de acţiune au
în vedere:
¾ creşterea treptată a vârstei standard pentru pensionare (de regulă în jur de 65 de ani)
şi egalizarea criteriului respectiv pentru bărbaţi şi femei;
¾ mecanisme de stimulare pentru prelungirea vieţii active şi de descurajare pentru
retragerea anticipată din viaţa activă;
¾ o mai bună corelare a mărimii pensiei cu mărimea veniturilor salariale anterioare,
prin luarea în considerare a unui număr mai mare de ani la calculul venitului în
funcţie de care se stabileşte pensia;
¾ noi modalităţi de indexare a pensiilor (în funcţie de evoluţia preţurilor şi/sau de
evoluţia salariilor);
¾ introducerea şi dezvoltarea, pe lângă sistemele publice de asigurări şi pensii, bazate
pe principiul solidarităţii între generaţii, a formelor private de asigurări pentru pensii,
bazate pe acumulare de capital.

Schema următoare prezintă efectele îmbătrânirii populaţiei:

21
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Creşterea cheltuielilor
publice cu vârstnicii

Prăbuşirea sistemelor Nevoia de implicare a


tradiţionale pentru guvernului în asigurarea
vârsta a treia securităţii materiale a
vârstnicilor

Îmbătrânirea populaţiei
a condus la:

Creşterea raportului de Creşterea ponderii


dependenţă a persoanelor cheltuielilor cu pensiile
de peste 60 de ani publice în P.I.B

Creşterea cheltuielilor cu sănătatea

Figura nr.1.2.
Efectele îmbătrânirii populaţiei

Efectele îmbătrânirii populaţiei, prezentate şi în figura nr.1.2. sunt următoarele:


a) prăbuşirea sistemelor tradiţionale (informale) pentru vârsta a treia, multe ţări având în
vedere schimbări fundamentale ale modului în care se realizează securitatea socială a vârstnicilor;
b) nevoia de implicare a guvernului în asigurarea securităţii celor vârstnici care devine o
mare urgenţă pe măsură ce populaţia unei ţări îmbătrâneşte.

Politicile sociale ale guvernelor pot îmbrăca mai multe forme:


În cadrul acestora pot exista măsuri de încurajare a familiilor sau persoanelor care au în
îngrijire unul sau mai mulţi vârstnici, prin acordarea unor rabaturi adulţilor ai căror părinţi trăiesc
alături de ei şi o reducere suplimentară a impozitului pentru cheltuielile de îngrijire parentală;
De asemenea, poate fi încurajată apariţia unor instrumente de economisire, cum este
programul de economisire prin poştă din Japonia, sau pot fi oferite populaţiei informaţii despre cât
de mult trebuie să economisească încă din perioada activă pentru a-şi asigura standardele de viaţă la
bătrâneţe şi despre efectele probabile ale programelor alternative de investiţii. Guvernele pot stabili
un sistem de impozitare care să stimuleze acordarea de către patroni a unor pensii mai mari.
Făcând un pas mai departe, guvernele pot să ofere bătrânilor asistenţă în funcţie de
mijloacele de trai, acestea putând îmbrăca forma unei sume de bani gheaţă sau bunuri şi servicii
(îngrijire medicală sau cazare). În ultimă instanţă, guvernele pot lua hotărârea introducerii unor
planuri obligatorii de pensii, în care tinerii trebuie să plătească un anumit procent din salariu pentru

22
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
a oferii sprijin vârstnicilor ca în orice societare industrializată. Aceste planuri pot „acoperii”
întreaga populaţie, întreaga forţă de muncă, sau grupuri selectate care sunt mai uşor accesibile.
Planurile pot fi redistribuite către cei săraci, sau pot fi bazate pe principiile economisirii sau
asigurării, care pun în strânsă legătură contribuţiile şi prestaţiile aşteptate. Aceste planuri publice de
pensii pot fi finanţate din contribuţii curente pe principiul „plăţii pas-cu-pas” sau din fonduri
acumulate din contribuţiile trecute. De asemenea, ele pot fi administrate public sau privat, iar
multitudinea de riscuri pe termen lung poate fi suportată de către vârstnici sau de toate grupurile din
societate;
c) creşterea cheltuielilor publice cu vârstnicii. Programele formale pentru vârstnici şi
cheltuielile publice cu vârstnicii cresc odată cu dezvoltarea economică. Gradul de dezvoltare al unei
ţări, exprimat prin venitul naţional pe cap de locuitor influenţează în mod direct gradul de
„acoperire” a planurilor formale obligatorii destinate vârstei a treia.
d) venitul pe cap de locuitor, dependenţa vârstnicilor, cheltuielile publice cu pensiile.
Cheltuielile publice cu programele vârstei a treia ca pondere în P.I.B sunt strâns legate de
venitul pe cap de locuitor, dar şi mai strâns legate de ponderea populaţiei în vârstă..
Relaţia dintre nivelul de vârstă şi cheltuielile cu pensiile (ca pondere în P.I.B) pot servi ca
instrument de diagnoză, pentru a vedea dacă politicile pe care le-au adoptat în domeniul securităţii
vârstnicilor le plasează mai jos sau mai sus faţă de ţările cu venit pe cap de locuitor echivalent şi
structură demografică asemănătoare;
e) cheltuielile cu sănătatea cresc exponenţial cu îmbătrânirea populaţiei.
Cererea pentru servicii sociale, în special cele de sănătate, creşte şi ea o dată cu gradul de
dezvoltare al ţărilor şi cu îmbătrânirea demografică. Astfel, ţările bogate, cu ajutorul unor tehnologii
costisitoare reuşesc să-i ţină pe oameni în viaţă mai mult timp, mărind presiunea asupra sistemelor
de pensii. Pe de altă parte, populaţia vârstnică, crează presiuni asupra sistemului de îngrijire a
sănătăţii dintr-o anumită ţară ca urmarea a faptului că atât problemele de sănătate cât şi tehnologiile
medicale costisitoare sunt concentrate asupra vârstnicilor. Corelaţia existentă între cheltuielile cu
sănătatea şi cele cu pensiile sugerează că presiunea exercitată asupra resurselor unei ţări şi asupra
bugetului de stat creşte exponenţial cu vârsta populaţiei, punând în evidenţă necesitatea planificării
pe termen lung.
f) rata dependenţei persoanelor de peste 60 de ani în creştere datorită îmbătrânirii
demografice.
În condiţiile scăderii natalităţii şi creşterii speranţei de vârstă ca urmare a descoperirilor în
medicină şi îmbunătăţirii condiţiilor generale de trai, raportul dintre persoanele în vârstă şi cele sub
60 de ani este în continuă creştere. Acest lucru semnifică faptul că o populaţie activă în scădere să
suporte cheltuielile cu pensiile pentru un număr din ce în ce mai mare de vârstnici.

23
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
România are o rată a dependenţei vârstei a treia de 30%. Acest procent tinde să crească în
condiţiile actualei tranziţii demografice, având profunde implicaţii asupra politicilor sociale pe care
trebuie să le adopte guvernele cu referire la persoanele de vârsta a treia, asupra proporţiilor sărăciei,
pieţei muncii şi nu în ultimul rând asupra creşterii economice în ansamblul său.
Orice strategie pentru asigurarea protecţiei sociale a vârstnicilor îşi va propune o serie de
obiective fundamentale care să-i sprijine pe vârstnici dar să sprijine şi economia în ansamblu.
Programele destinate persoanelor de vârsta a treia ar trebui să fie atât o reţea de securitate socială
cât şi un instrument de sprijin a creşterii economice. Acestea ar putea să-i sprijine pe vârstnici prin:
- Facilitatea eforturilor persoanelor de a transfera o parte a veniturilor dobândite în perioada
vârstei de muncă înspre bătrâneţe (funcţia de economisire).
- Redistribuirea venitului suplimentar către bătrânii săraci, dar evitându-se redistribuţiile
intra-generaţiei perverse (de la vârstnici săraci la cei bogaţi) şi redistribuţiile inter-generaţii
neintenţionate (de la familiile tinere cu mulţi copii la familiile de vârstnici înstăriţi).
- Asigurarea împotriva multiplelor riscuri la care sunt vulnerabili în special cei în vârstă (ex.
incapacitatea de muncă, longevitatea, inflaţia, riscuri politice şi investiţionale).
Programele destinate vârstnicilor ar trebui să sprijine economia prin:
Creşterea treptată a vârstei de pensionare, în
jurul a 65 de ani

Crearea unor mecanisme de stimulare a


prelungirii vieţii active şi de descurajare
a retragerii anticipate din viaţa activă

O mai bună corelare a mărimii pensiei cu


DIRECŢII ÎN mărimea venitului salarial anterior (prin
REFORMA luarea în considerare a unui număr mai
SISTEMELOR mare de ani la calculul venitului în
PUBLICE DE PENSII funcţie de care se stabileşte pensia)

Noi modalităţi de indexare a pensiilor (în


funcţie de evoluţia preţurilor şi/sau de
evoluţia salariilor)

Introducerea şi dezvoltarea unor forme


private de asigurări pentru pensii
Figura nr.1.3.
Direcţii în reforma sistemelor publice de pensii
1) Minimizarea costurilor ascunse, care afectează creşterea economică – cum ar fi ocuparea
scăzută a forţei de muncă, economiile reduse, alocarea necorespunzătoare a capitalului şi forţei de
muncă, impozite împovărătoare, cheltuieli administrative mari şi evaziune;

24
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
2) Conferirea unui caracter durabil – având la bază planificarea pe termen lung, care ţine
cont de schimbările previzibile ale condiţiilor economice şi demografice;
3) Asigurarea transparenţei care să permită lucrătorilor, cetăţenilor şi factorilor de decizie
politică să aleagă alternative fundamentale şi să la confere imunitate în faţa manipulărilor politice
care conduc la rezultate economice slabe.
Principalele cauze care au condus la această criză sunt: îmbătrânirea populaţiei; maturizarea
sistemelor publice de pensii; imposibilitatea extinderii „acoperirii” cu planuri de pensii asupra
întregii populaţii; pensionarea anticipată şi accesul facil la prestaţii de incapacitate de muncă;
creşterea evaziunii de la plata contribuţiilor pentru pensii; creşterea ratelor de înlocuire a salariului
cu pensia; productivitatea – singura modalitate de asigurare a eficienţei funcţionării planurilor
publice de pensii – nu creşte destul de rapid.

1.9. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale

Componentă principală a mişcării muncitoreşti care se apreciază ca o mişcare istorică de


organizare a muncitorilor salariaţi, sindicatele au ca obiectiv general apărarea şi ameliorarea
condiţiile de viaţă şi muncă sub toate felurile posibile.
Considerate ca organizaţii politice, sindicatele constituie actorul social fundamental alături
de patronat în confruntarea şi dialogul cu ceilalţi parteneri ai negocierilor.
După criteriul atitudinii pe care o adoptă sindicatele şi raporturile cu puterea publică şi cea
economică, se disting trei mari forme de sindicate:
a) un sindicalism de revendicare şi opoziţie (care a fost reprezentat de forma anarho-
sindicală);
b) un sindicalism de revendicări şi control (care urmăreşte să-şi atingă obiectivele prin
diferite mijloace inclusiv greve şi negocieri)
c) un sindicalism profund ataşat puterii, de tip sovietic.

După criteriul modului de revendicare, sindicalismul se împarte în:


a) sindicalismul luptei de clasă, care se fundamentează pe principiile teoretice – marxiste;
b) sindicalismul colaborării claselor, sub diferite forme şi care se doreşte în linii generale a
fi de tip reformist.

O altă clasificare a sindicalismului se face după criteriul naţional. Potrivit acestei tipologii
există 5 mari categorii cu caracteristici plecând de la specificul naţional:
¾ sindicalismul britanic, reformist constant, care derulează legături complexe în
mişcarea sindicală şi mişcarea politică.
25
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ sindicalismul german, care are legături strânse cu social – democraţia având o
evoluţie către conceptul reformist; el urmăreşte în primul rând stimularea cadrului
necesar bunei derulări a politicilor sociale;
¾ sindicalismul francez, caracterizat prin independenţă faţă de partidele politice şi
asigurând alimentarea intensităţii luptelor între reformişti şi revoluţionari;
¾ sindicalismul american, practică în mod sistematic colaborarea clasei salariale cu
patronatele precum şi integrarea într-un sistem al intereselor comune;
¾ sindicalismul suedez, înrudit cu cel britanic şi colaborând strâns cu clasa
instituţională la edificarea tipului de economie de piaţă socială specifică Suediei.

26
CAPITOLUL AL II-LEA

2.ASISTENŢA SOCIALĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE


PROTECŢIE SOCIALĂ

2.1. Conceptul de asistenţă socială. Caracteristici şi principii ale asistenţei sociale

Într-un concept modern, sistemul de asistenţă socială poate fi definit ca totalitatea


principiilor umanitare pe care se întemeiază ajutorul acordat unor membrii ai comunităţilor, aflaţi în
nevoie, sau sistemul de asistenţă socială reuneşte ansamblul mijloacelor tehnico-financiare utilizate
de administraţia publică centrală şi locală pentru materializarea politicilor sociale naţionale.
Asistenţa socială reprezintă componenta protecţiei sociale care, prin reglementări juridice,
pune în aplicare programe naţionale şi regionale în vederea susţinerii unor ajutoare, indemnizaţii,
alocaţii şi servicii sociale destinate familiilor cu copii, vârstnicilor, copiilor şi adulţilor cu deficienţe
şi altor categorii de persoane aflate în dificultate sau în situaţie de nevoie.
Nevoia socială pentru unele persoane poate fi stabilită ca un ansamblu de nevoi a căror
satisfacere trebuie considerată ca fiind necesară pentru asigurarea unui nivel minim de trai în
concordanţă cu cel al membrilor comunităţii. Dacă nevoile fundamentale nu pot fi satisfăcute –
hrană, îmbrăcăminte etc. – înseamnă că avem de-a face cu sărăcia.
În mod frecvent termenul de asigurări sociale se substituie celui de asistenţă socială. Dacă
sistemul asigurărilor sociale este un sistem contributiv la care participă angajatorii şi angajaţii,
sistemul de asistenţă socială este un sistem de ajutorare finanţat de la bugetul de stat şi bugetele
locale, în interesul persoanelor care nu sunt apte de muncă şi nu dispun de mijloacele necesare
traiului.

Caracteristicile asistenţei sociale sunt:


a) asistenţa socială, ca o componentă a sistemului de protecţie socială este o instituţie relativ
independentă şi se adresează persoanelor care nu pot munci sau sunt dezavantajate social;
b) sistemul juridic care îi reglementează acţiunile şi intervenţiile, aplică programele umanitare
pentru asigurarea în practică a politicilor sociale stabilite de administraţia publică centrală şi
locală;
c) finanţarea serviciilor sociale şi a ajutoarelor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor familiale se
asigură de la bugetul de stat şi bugetele locale.
27
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Asistenţa socială îmbracă forme variate de sprijin pentru persoanele în dificultate şi se
bazează pe următoarele principii:
¾ universalitatea dreptului, respectiv toate categoriile de persoane aflate într-o
anumită situaţie de criză beneficiază de acelaşi drept;
¾ acordarea dreptului în funcţie de nevoi, persoanelor sau familiilor, pe baza
analizei situaţiei acestora prin anchetă socială;
¾ autodeterminarea, adică terapia socială se stabileşte cu acordul persoanei care
urmează să beneficieze de asistenţă socială;
¾ confidenţialitatea întemeiată pe secretul profesional al asistentului social, cu
respectarea dreptului persoanei beneficiare de asistenţă socială;

2.2. Reglementări internaţionale privind asistenţa socială

Asistenţa socială se restructurează şi se dezvoltă în cadrul fiecărui stat în raport de situaţia


existentă a populaţiei şi de tradiţiile locale şi regionale. Potrivit prevederilor art. 22 din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului se stabileşte că orice persoană, în calitatea sa de membru a
societăţii, are dreptul la securitate (protecţie) socială şi deci, la asistenţă socială; ea este îndreptăţită
ca, prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, ţinând seama de resursele fiecărei ţări, să
obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi
pentru libera dezvoltare a personalităţii sale.
Urmare a Declaraţiei de la Philadelphia, Organizaţia Internaţională a Muncii are obligaţia de
a sprijini statele pentru elaborarea de programe proprii pentru :
¾ creşterea nivelului de viaţă;
¾ extinderea măsurilor de securitate (protecţie) socială în vederea asigurării unui venit
garantat pentru toţi cei care au nevoie de protecţie;
¾ protecţia minorilor, a femeilor gravide şi a celor care alăptează;
¾ asigurarea unui nivel adecvat de alimentare şi acordarea de sprijin pentru a avea acces la
o locuinţă.

Totodată, Declaraţia a proclamat principiile fundamentale pentru activitatea Organizaţiei


Internaţionale a Muncii, respectiv:
¾ sărăcia, acolo unde există, constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor categoriilor de
populaţie;
¾ lupta contra sărăciei trebuie să existe în cadrul fiecărui stat şi prin efort internaţional,
continuu şi concentrat, reprezentanţii angajaţilor şi angajatorii trebuie să coopereze, alături

28
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
de membrii guvernelor participând la negocieri pentru fundamentarea, în condiţii
democratice, pentru promovarea binelui comun şi a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.

Consiliul Europei acţionează pentru realizarea unei uniuni strânse între democraţiile
europene, pentru ca într-un cadru organizat să se garanteze pacea socială, progresul naţional,
libertatea şi drepturile omului.
În acest cadru, el desfăşoară o intensă activitate de elaborare şi punere în aplicare a unor
instrumente internaţionale în domeniul social. Astfel, Carta Socială Europeană şi normele recente
privind securitatea (protecţia) socială, rezolvă prin ratificarea de către statele membre, o multitudine
de probleme din domeniul legislaţiei interne, o strânsă cooperare economică, socială şi politică între
statele europene.
Potrivit prevederilor art. 13 al Cartei Sociale Europene, părţile contractante s-au angajat să
urmărească ca orice persoană care nu dispune de resurse suficiente şi care nu este în măsură să şi le
procure prin propriile sale mijloace să le primească dintr-o altă sursă sub formă de prestaţii
rezultând dintr-un sistem naţional de protecţie socială. De asemenea, în condiţiile prevederilor art.
14, în vederea asigurării exercitării efective a dreptului de a beneficia de serviciile sociale, statele s-
au obligat să încurajeze şi să organizeze serviciile care utilizează metodele specifice serviciilor
sociale pentru bunăstarea persoanelor defavorizate şi prevenirea excluderii sociale a acestora.

2.3. Managementul asistenţei sociale

În România, asistenţa socială este asigurată pe plan central de mai multe ministere cu
atribuţii în domeniu, cum sunt : Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi
Familiei, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Ministerul Justiţiei, Comitetul Român pentru Adopţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţiei
Copilului şi Adopţie, Ministerul Administraţiei Publice, iar pe plan local de consiliile judeţene şi
consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv direcţiile judeţene de muncă şi
protecţie socială.
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în domeniul managementului asistenţei sociale
acţionează prin direcţiile sale de specialitate pentru:
¾ coordonarea sistemului naţional de asistenţă socială, iniţierea de proiecte de acte
normative şi urmărirea aplicării legislaţiei în domeniul asistenţei sociale;
¾ evaluarea la nivel naţional a programelor de asistenţă socială şi propunerea strategiei
privind politicile familiare pe baza analizei indicatorilor sociali;

29
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ iniţierea, coordonarea şi urmărirea realizării unor programe de servicii de asistenţă
socială în colaborare cu administraţia publică locală, organizaţiile neguvernamentale
şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile;
¾ coordonarea metodologică a activităţii instituţiilor care asigură servicii comunitare
de asistenţă socială, finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale;
¾ asigurarea plăţii alocaţiilor familiale, ajutoarelor şi a indemnizaţiilor cu caracter
reparator de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de
credite bugetare;
¾ elaborarea politicilor familiare şi supunerea lor spre aprobare organelor competente;
¾ acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Asistenţa socială pe plan local se întemeiază pe principiul descentralizării şi al autonomiei


locale. În acest cadru, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a satisface interesele şi
nevoile persoanelor din cadrul propriilor comunităţi fără amestecul autorităţilor centrale, autonomia
fiind astfel un drept garantat, iar descentralizarea – atributul care implică autonomia.
De asemenea, servicii de asistenţă socială mai pot fi oferite de instituţii autonome, publice şi
private, organizaţii neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile care derulează
programe în sprijinul persoanelor defavorizate.
Pentru realizarea acestor obiective managementul Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale este necesar să asigure colaborarea permanentă cu autorităţile locale atât pentru
identificarea celor aflaţi în dificultate, cât şi pentru recomandarea celor mai adecvate forme de
sprijin acestora.

2.4. Obiectivele reformei sistemului de asistenţă socială. Tipuri de asistenţă socială

Sistemul naţional de asistenţă socială în România este necesar să se consolideze pe obiective


care să-i asigure funcţionarea coerentă şi eficientă, cum sunt:
¾ respectarea demnităţii umane prin promovarea de acţiuni reparatorii în concordanţă cu
resursele existente;
¾ susţinerea şi promovarea solidarităţii şi justiţiei sociale;
¾ prevenirea şi combaterea tendinţelor de discriminare şi marginalizare socială a unor
categorii de populaţie şi persoane;
¾ intensificarea şi dezvoltarea parteneriatului social ca mijloc de control şi eficientizare a
măsurilor de spijin a persoanelor şi familiilor aflate în dificultate;

30
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ asigurarea flexibilităţii în acordarea de prestaţii în bani şi natură, precum şi a serviciilor
sociale, pentru a se putea răspunde nevoilor reale individuale;
¾ orientarea politicii de asistenţă socială pentru antrenarea, mobilizarea şi participarea tuturor
forţelor sociale la relansarea creşterii economice;
¾ descentralizarea realizării măsurilor şi programelor de asistenţă socială prin delegarea de
competenţe administraţiei publice locale; acest obiectiv este necesar să fie asociat măsurilor
de descentralizare financiară.

Materializarea acestor obiective se asigură prin cele două tipuri ale asistenţei sociale,
respectiv asistenţa socială previzională şi asistenţa socială curentă.
Asistenţa socială previzională, care revine direcţiilor de specialitate din Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale, are în vedere următoarele acţiuni principale:
¾ asigurarea cadrului juridic, instituţional şi administrativ pentru realizarea politicii în
domeniu, potrivit prevederilor Programului Guvernului;
¾ elaborarea legislaţiei în domeniu, armonizarea celei existente pe plan intern şi alinierea
acesteia la legislaţia ţărilor din Comunitatea Europeană;
¾ stabilirea mecanismelor de intervenţie pentru acordarea de sprijin categoriilor sociale
defavorizate – familii aflate în dificultate, minori, vârstnici, persoane cu handicap şi bolnavi
cronici;
¾ definirea, organizarea şi implementarea sistemului informaţional naţional pentru cunoaşterea
operativa a persoanelor aflate în situaţie de risc, monitorizarea acţiunilor realizate şi
controlul eficienţei acestora;
¾ coordonarea şi corelarea programelor de interes naţional în domeniul asistenţei sociale cu
cele de interes local şi comunitar;
¾ asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane pentru realizarea politicii în domeniu;
¾ legalizarea şi consolidarea procedurilor şi tehnicilor în vederea susţinerii şi permanentizării
parteneriatului dintre administraţia publică locală şi reprezentanţii societăţii civile.

Asistenţa socială curentă, care se realizează de compartimentele de specialitate din cadrul


direcţiilor de muncă şi solidaritate socială în colaborare cu primăriile are în vedere:
¾ identificarea familiilor, a unor membrii ai acestora şi a persoanelor singure aflate în situaţie
de risc social;
¾ realizarea de anchete sociale şi evaluarea socio-medicală a persoanelor aflate în dificultate
pe baza grilei naţionale de evaluare;

31
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ acordarea de ajutoare materiale în bani sau în natură, potrivit reglementărilor în vigoare, pe
bază de cerere, persoanelor care sunt îndreptăţite;
¾ organizarea şi acordarea de servicii sociale persoanelor cu nevoi speciale, stabilite pe baza
grilei naţionale;
¾ ocrotirea în instituţii specializate, în familii substitutive sau de către asistenţi maternali a
copiilor aflaţi în situaţii critice, asistarea în cămine a bolnavilor cronici, a persoanelor cu
handicap şi a persoanelor vârstnice fără sprijin material;
¾ evaluarea periodică şi monitorizarea la nivelul comunităţilor (unităţilor administrativ-
teritoriale) a realizărilor în domeniul asistenţei sociale;
¾ finanţarea din bugetele locale a programelor de servicii sociale şi a unor prestaţii
reglementate prin lege, organizarea şi subvenţionarea unor programe de interes local de
către administraţia publică locală, direct sau pe baza convenţiilor încheiate cu reprezentanţi
ai societăţii civile;
¾ organizarea, la nivel local, a plăţii drepturilor de asistenţă socială reglementate prin lege –
indemnizaţii, ajutoare şi alocaţii familiale.

Din prezentarea principalelor acţiuni ce trebuie desfăşurate în cadrul celor două


componente, rezultă că asistenţa socială previzională îşi găseşte locul în administraţia publică
centrală, iar asistenţa socială curentă se desfăşoară la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor.
¾ Pentru ambele tipuri de asistenţă socială, sistemul naţional de asistenţă socială este necesar
să fie astfel organizat şi structurat încât să poată asigura, în regim permanent, asistenţa
socială categoriilor de persoane defavorizate aflate în situaţie de criză, având în vedere că
dreptul la asistenţă socială este un drept universal.

2.5. Formele de sprijin din domeniul asistenţei sociale

2.5.1. Ajutorul social

Legea privind venitul minim garantat prevede acordarea ajutorului social familiilor şi
persoanelor cu venituri mici sau fără venituri, în situaţiile şi perioadele în care acestea nu pot să-şi
asigure prin propriile eforturi condiţiile minime de trai. Nivelurile venitului minim garantat propuse
sunt stabilite în corelare cu celelalte tipuri de venituri ale populaţiei şi în raport cu numărul de
persoane din familie.
Ajutorul social prezintă următoarele caracteristici :
¾ este o formă de protecţie socială, care se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale;
32
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ constă în plata luară a unei sume de bani ce se suportă din bugetele locale şi din
sumele primite de la bugetul de stat;
¾ principalii beneficiari sunt familiile, precum şi persoanele sigure, fără venituri sau
cu venituri mici;
¾ scopul pentru care se acordă este acela de a asigura beneficiarilor un venit minim
garantat care să asigure existenţa persoanelor respective.

Beneficiarii ajutorului social distribuit prin sistemul asistenţei sociale sunt familiile şi
persoanele singure, cetăţeni români fără venituri sau cu venituri mici. De asemenea, pot beneficia
de ajutor social şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni altor state sau apatrizi, care au reşedinţa
sau domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române. Au dreptul la venitul minim garantat în
condiţiile prezentei legi şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia.
În principal, acordarea ajutorului social este legată de sărăcie, care diferă în funcţie nivelul
veniturilor şi componenţa familiei∗.
Pentru a stimula interesul faţă de muncă al persoanelor din familiile beneficiare de ajutor
social, s-a stabilit că familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului
minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în
cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual
de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.
Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor
efectua lunar cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local fără a
se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor
de familie. Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului
social este familia. Cererea de acordare a ajutorului social, declaraţia privind veniturile realizate de
membrii familiei, precum şi celelalte acte doveditoare se depun şi se înregistrează la primăria
localităţii în a cărei rază locuieşte titularul. În cazul persoanelor fără domiciliu, aflate în situaţie de
nevoie, cererea se înregistrează la primarul localităţii reşedinţă de judeţ sau, după caz, la primarul
general al Municipiului Bucureşti.
Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de 30 de zile de la data
înregistrării. În vederea soluţionării cererii de ajutor social primarul dispune, în mod obligatoriu,


O primă condiţie este formulată în art. 4 al Legii nr. 416/2001 care prevedea că nivelul lunar al venitului minim
garantat este de: 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3
persoane; 1.953.00 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
câte 157.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile
prezentei legi. În situaţia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei. Nivelul
venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.
33
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
efectuarea anchetei sociale, care constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură
cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum şi plata acestuia se fac prin
dispoziţia scrisă a primarului, pe baza documentaţiei prezentate de personalul din serviciul de
asistenţă socială de al primărie. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social în
termen de 5 zile de la data emiterii. Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului
în scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, în
termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
Neîndeplinirea obligaţiilor de mai sus atrage, după caz :
¾ suspendarea plăţii ajutorului social în cazul persoanei singure;
¾ modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de
familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 15 alin. 1;
¾ modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor
acesteia a persoanei care refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de
interes social.
Incepând cu data de 1 ianuarie 2006, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru
persoana singură, prevăzut la art.4, alin (1) din Legea 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, este de :
-166 lei (RON) pentru familiile formate din două persoane,
-231 lei (RON) pentru familiile formate din trei persoane;
-287 lei (RON) pentru familiile formate din patru persoane;
-341 lei (RON) pentru familiile formate din cinci persoane;
-câte 23 lei (RON) pentru fiecare persoană peste numărul de cinci persoane, care face
parte din familie.
Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea cuantumului se fac prin
dispoziţia scrisă a primarului şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii
acestuia. Suspendarea plăţii ajutorului social sau modificarea cuantumului ajutorului social se face
începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligaţiile.

2.5.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii

A. Alocaţia de stat pentru copii – constituie o formă de sprijin bănesc lunar acordat de
către stat familiilor cu copii şi reprezintă un drept universal pentru toţi copiii şi se plăteşte de la
bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 61 privind alocaţia de stat pentru copii din anul 1993.
Reglementările juridice prevăd că „persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sunt
obligate să o folosească exclusiv în scopul îngrijirii copiilor” ceea ce înseamnă că alocaţia are o
destinaţie specială, este un drept al copilului şi nu al persoanei care o încasează. Constituţia
34
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
României stipulează la articolul 45 următoarele :„copiii şi tinerii se bucură de un regim special de
protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor. Statul acordă alocaţii de stat pentru copii şi
ajutoare pentru sprijinirea copilului bolnav sau handicapat”.
Acordarea alocaţiei pentru copii depinde de vârsta copilului, cetăţenia şi domiciliul
părinţilor, precum şi de situaţia frecventării şcolii de către copii. Alocaţia se acordă pentru copii în
vârstă de până la 16 ani, iar dacă urmează o formă de învăţământ – până la 18 ani.
Copii care au contractat o invaliditate de gradul 1 sau 2 până la împlinirea vârstei de 16 ani,
precum şi copiii handicapaţi beneficiază de alocaţie până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar apoi
sunt ocrotiţi prin asistenţa socială de stat. Până la împlinirea vârstei de 18 ani copiii handicapaţi
aflaţi în întreţinerea familiei beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute
de lege, majorate cu 100%.
Titularul alocaţiei de stat este copilul. Pe lângă copiii născuţi din căsătoria părinţilor mai
sunt îndreptăţiţi la alocaţie, în aceleaşi condiţii, copiii rezultaţi din căsătoria anterioară a unuia
dintre soţi şi care se află în îngrijirea lor, copiii din afara căsătoriei, dacă au fost recunoscuţi sau li
s-a stabilit filiaţia prin hotărâre judecătorească precum şi copiii primiţi spre creştere în mod legal.
Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau,
în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţilor tutelare, părintelui la care s-a stabilit prin
hotărâre judecătorească domiciliul copilului, ori căruia i s-a încredinţat spre creştere şi educaţie.
Alocaţia de stat pentru copii nu se acordă pentru copii în vârstă de peste 7 ani care nu
urmează învăţământul general obligatoriu, cu excepţia celor care nu sunt şcolarizaţi din motive de
sănătate dovedite cu certificat medical. Alocaţia nu se plăteşte în lunile în care copiii titulari ai
drepturilor se află mai mult de 15 zile în instituţii de ocrotire ori de asistenţă socială care le asigură
întreţinerea completă din partea statului. Alocaţia nu se acordă copiilor care realizează venituri
proprii (sunt ucenici), copiilor bursieri, dacă se optează pentru bursă; alocaţia se plăteşte în acest
caz numai pe timpul vacanţei.
Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare copil,
indiferent de mărimea veniturilor părinţilor şi se indexează periodic, odată cu salariile, bursele,
pensiile etc. Stabilirea dreptului de alocaţie se face pe baza cererii însoţite de actele necesare din
care rezultă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea acestui drept. Plata alocaţiei se face începând
cu luna următoare aceleia în care s-a născut copilul. În cazul în care cererea este înregistrată
ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei se face şi pentru lunile anterioare, dar nu mai
mult de 12 luni. Plata alocaţiei de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare aceleia în
care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit în vederea
recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este

35
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
cel care asigură gestionarea alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de până la 7 ani alocaţiile pentru
copiii care au absolvit învăţământul general obligatoriu înaintea împlinirii vârstei de până la 16 ani
şi care nu mai urmează o formă de învăţământ.
Reprezentanţii legali ai copiilor (părinţi, tutori) depun o cerere însoţită de copia
certificatului de naştere a copilului, la consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, unde îşi au domiciliul sau reşedinţa. Cererile sunt
depuse la Oficiul de asistenţă socială care eliberează un carnet de cecuri care conţine un număr de
cecuri pe baza cărora se acordă lunar alocaţia. Ministerul Învăţământului gestionează fondurile
necesare plăţii alocaţiilor pentru următoarele categorii de copii :
¾ copii de peste 7 ani care urmează învăţământul general obligatoriu;
¾ copii care sunt înscrişi în unităţi şcolare şi întrerup şcolarizarea din motive de
sănătate;
¾ copii între 16-18 ani care urmează o formă de învăţământ la cursurile de zi.

B. Alocaţia de naştere de care beneficiază mamele pentru fiecare din primii 4 copii nou-
născuţi vii. Cuantumul acestei alocaţii este de 1.400.000 lei indexabil, iar plata alocaţiei poate fi
efectuată reprezentantului legal al copilului, atunci când mama nu poate accede la acest drept.

C. Alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii – se plăteşte de la bugetul


de stat potrivit prevederilor Legii nr. 119/1997, cuantumurile acestei prestaţii acordându-se
diferenţiat în raport cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei, după cum urmează: 50.000
lei/familiile cu 2 copii, 100.000 lei/familiile cu 3 copii, 125.000 lei/familiile cu 4 şi mai mulţi copii.

2.5.3. Ajutorul acordat soţiilor militarilor în termen

Ajutorul care se acordă soţiilor de militari în termen, este o formă de sprijin lunar acordat
de stat familiilor militarilor în termen care realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe
ţară. Ajutorul se acordă soţiilor ai căror soţi satisfac stagiul militar obligatoriu şi care realizează
venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară, din care se scade impozitul.
Soţiile militarilor în termen beneficiază la cerere de un ajutor lunar dacă se află în una din
următoarele situaţii: au copii în vârstă de până la 7 ani sau sunt însărcinate sau dacă sunt încadrate
în gradul 1 sau 2 de invaliditate. Primesc acest ajutor şi soţiile militarilor cu termen redus şi ale
elevilor şcolilor militare, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus.
Ajutorul se acordă cumulativ cu alocaţia de stat pentru copii şi ajutorul social. Dacă soţia
militarului în termen decedează, ajutorul se acordă până la lăsarea la vatră a tatălui, persoanelor
care îngrijesc copiii respectivi în vârstă de până la 7 ani.

36
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Mai primesc acest ajutor şi soţiile militarilor cu termen redus şi ale elevilor şcolilor
militare, dacă îndeplinesc condiţiile anterioare.
Stabilirea şi plata ajutorului pentru soţiile militarilor în termen se fac de către centrele
militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Fondurile necesare plăţii ajutorului se
suportă de la bugetul de stat.

2.5.4. Alte forme de sprijin din domeniul asistenţei sociale

A. Alocaţii de sprijin destinate familiilor. În acest cadru, în funcţie de veniturile familiale,


membrii acestora urmează să beneficieze de:
a) alocaţii pentru subzistenţă, care vor urmări combaterea sărăciei şi se vor materializa prin
alocaţii de stat pentru copii în cuantum de 10% din salariul mediu pe ţară, ajutoare sociale
diferenţiate pentru asigurarea nivelului venitului minim garantat şi ajutoare pentru familiile
cu venituri mici în vederea pregătirii copiilor pentru începerea anului şcolar;
b) alocaţii pentru dezvoltare familială prin care se vor sprijini familiile tinere (vârsta soţiilor
până în 30 de ani) în scopul facilitării accesului acestora la o locuinţă şi/sau bunuri de
folosinţă îndelungată.
Prin acordarea alocaţiilor pentru dezvoltare familială se are în vedere, pe termen lung,
creşterea rolului familiei în societate, diminuarea numărului de familii sărace, integritatea familiei,
precum şi diminuarea treptată a intervenţiei statului în acordarea de alocaţii de subzistenţă.

B. Ajutorul de urgenţă. Familiile şi persoanele aflate în situaţii de necesitate datorate


calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor sau altor cauze temeinic justificate, pot beneficia de
ajutoare de urgenţă de la bugetul de stat, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, pe bază de anchetă
socială.
În acest sens, de exemplu, în anul 2002 au fost elaborate 43 proiecte de hotărâri ale
Guvernului prin care se propune acordarea de ajutoare de urgenţă unui număr de 5.100 familii şi
persoane, în sumă totală de aproximativ 24,3 miliarde lei.

C. Ajutoare financiare pentru familiile şi persoanele aflate în extremă dificultate datorită


stării de sănătate, sau altor cauze temeinic justificate. Ajutoarele financiare se acordă pentru:
acoperirea unor cheltuieli cu întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea
instituţiilor de asistenţă socială; tratamente medicale şi intervenţii chirurgicale în străinătate ca
urmare a unor afecţiuni de sănătate deosebit de grave. Potrivit normelor privind înfiinţarea şi
utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, sumele atrase
în acest fond pot fi utilizate şi pentru acordarea de ajutoare persoanelor care necesită tratament
medical sau intervenţii chirurgicale în străinătate, aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
37
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

E. Ajutorul pentru refugiaţi acordat persoanele care au dobândit statutul de refugiat în


România şi care beneficiază de un ajutor rambursabil pe o perioadă de cel mult 9 luni. Cuantumul
acestui ajutor este stabilit la nivelul salariului minim brut pe ţară.

F. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece este destinat


familiilor cu venituri relativ reduse ale căror locuinţe sunt racordate la sistemele centralizate de
furnizare a energiei termice.
G. Masa la cantinele de ajutor social. Potrivit prevederilor Legii nr. 208/1997 privind
cantinele de ajutor social, persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite pot
beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social. Persoanele eligibile care nu realizează venituri sau
acestea se situează sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luată în calcul la
stabilirea ajutorului social, beneficiază de serviciile oferite de cantina de ajutor social în mod
gratuit.

H. Acordarea de subvenţii din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pe


bază de convenţii, asociaţiilor şi fundaţiilor, care dezvoltă programe de asistenţă socială pentru
categorii de persoane aflate în dificultate. Nivelul venitului este de 450.000 lei/persoană asistată.

38
CAPITOLUL AL III-LEA

3.ASIGURĂRILE SOCIALE ÎN ROMÂNIA

3.1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale

În România, primele forme ale asigurărilor sociale au luat fiinţă către sfârşitul secolului al
XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea, din iniţiativa lucrătorilor din fabrici. Deşi în trecut în
România aceste asigurări au cunoscut o oarecare dezvoltare, totuşi, formele concrete de ocrotire a
cetăţenilor şi a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerinţele de viaţă ale acestora.
Deoarece cetăţenii pot să ajungă în imposibilitatea de a mai munci, şi, deci, de a-şi dobândi
prin muncă bunurile şi serviciile necesare traiului lor şi a familiilor lor datorită diferitelor cauze,
cum sunt: accidentele, bolile, maternitatea, invaliditatea, precum şi ca urmare a atingerii unei
anumite limite de vârstă, când omul nu mai poate munci cu plenitudinea forţelor sale etc. este
necesar ca statul, companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, unităţile şi
organizaţiile cooperatiste, asociaţiile, întreprinderile private, întreprinzătorii particulari etc. să ia din
timp măsurile corespunzătoare pentru protecţia cetăţenilor, asigurându-le veniturile necesare traiului
acestora şi familiilor lor.
Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din produsul
naţional brut, constituind un mijloc de control asupra formării, repartizării şi utilizării acestuia, când
se alimentează, se repartizează şi se utilizează fondurile asigurărilor sociale.
a) Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice băneşti cu ajutorul
cărora în procesul repartiţiei produsului naţional brut se formează, se repartizează, se gestionează şi
se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor din
companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, etc..
b) Asigurările sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor
activi, a pensionarilor şi a membrilor lor de familie, care constă în acordarea de către stat sau
anumite organizaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte
gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă, sau în alte
cazuri când ajutorarea este necesară.

39
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Aplicarea în practică a politicii sociale a statului român a contribuit la cristalizarea şi la
perfecţionarea pe plan naţional a unui sistem de asigurări sociale, care cuprinde ansamblul
organizat al formelor de asigurări sociale ce îşi păstrează individualitatea, depind unele de altele,
realizându-se astfel aspectul de totalitate şi integralitate prin care sunt ocrotiţi lucrătorii din unităţile
de stat, mixte, private, membrii cooperativelor meşteşugăreşti, agricultorii, avocaţii, slujitorii
cultelor, personalul casnic şi de îngrijire a blocurilor de locatari, pensionarii şi membrii lor de
familie.
Începând din anul 1992 se conturează tot mai bine realizarea unui sistem public naţional
unificat de asigurări sociale, prin integrarea în asigurările sociale de stat a sistemelor independente
de asigurări sociale (asigurările sociale pentru agricultori, ale cooperaţiei meşteşugăreşti, ale
Bisericii Ortodoxe Române, ale artiştilor plastici, ale muzicienilor, compozitorilor şi scriitorilor).
Prin instituirea sistemului public naţional de asigurări sociale s-a creat un cadru unitar de
aplicare a legislaţiei în domeniu, se economisesc resurse materiale şi umane, se creează flexibilitate
în redistribuirea resurselor disponibile, în funcţie de cerinţele pentru anumite prestaţii, se întăreşte
controlul privind constituirea şi utilizarea resurselor şi calitatea prestaţiilor.

3.2. Principiile şi rolul sistemului public naţional de asigurări sociale

Principiile de organizare şi funcţionare a sistemului public naţional de asigurări sociale sunt


următoarele:
a) Unicitatea. Potrivit acestui principiu este organizat şi funcţionează un singur sistem
public naţional de asigurări sociale, garantat de stat. Concomitent, se prevăd posibilitatea şi
condiţiile de organizare şi funcţionare a unor sisteme private, facultative, de asigurări sociale.
b) Obligativitatea. În concordanţă cu cerinţele acestui principiu, persoanele fizice care
desfăşoară activităţi aducătoare de venituri şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege sunt cuprinse,
prin efectul legii, în sistemul public naţional de asigurări, beneficiind de drepturi şi având obligaţii
reglementate.
Asigurările sociale cuprind: personalul din companiile naţionale, regiile autonome,
societăţile comerciale, întreprinderile privare, cooperatorii, asociaţii, agricultorii, avocaţii, slujitorii
cultelor, toţi pensionarii şi membrii lor de familie.
Practic, astăzi toţi cetăţenii activi ai ţării, pensionarii şi membrii lor de familie sunt ocrotiţi
prin asigurările sociale, ceea ce înseamnă că la baza asigurărilor sociale se află principiul
generalităţii şi că statul garantează aceste drepturi prin Constituţie şi prin alte acte normative.
c) Garantarea de către stat a drepturilor de asigurări sociale. Statul este garantul acestui
drept exercitat prin sistemul public naţional al asigurărilor sociale. Statul sprijină acest sistem al

40
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
asigurărilor sociale, în situaţii temeinic motivate, prin acoperirea deficitelor financiare potrivit
prevederilor legii bugetului de stat.
d) Cetăţenii sunt ocrotiţi în toate cazurile şi pentru toată perioada de pierdere a capacităţii
lor de muncă, iar mamele se bucură şi de ocrotire socială deosebită în caz de sarcină, lehuzie, pentru
creşterea şi îngrijirea copiilor, când au copii mici bolnavi etc..
e) Egalitatea. Acest principiu are în vedere că persoanele asigurate beneficiază de aceleaşi
drepturi şi au aceleaşi obligaţii dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii prevăzute de lege.
f) Imprescriptibilitatea dreptului la pensie şi la indemnizaţiile de asigurări sociale. Acest
principiu este expres prevăzut de legislaţia de asigurări sociale. Salariaţii, membrii cooperatori,
asociaţii, agricultorii şi ceilalţi cetăţeni care îndeplinesc condiţiile legale au dreptul să ceară oricând
stabilirea dreptului la pensie, indemnizaţie etc..
h) Pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parţial.
Pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale constituie un drept personal şi nu pot face obiectul
vreunei tranzacţii, nu pot fi limitate şi nu pot fi cedate nici total, nici parţial, deoarece sunt menite
să asigure condiţii decente de viaţă persoanei căreia i-au fost conferite.
i) Autonomia şi descentralizarea, potrivit căruia asigurările sociale se înfăptuiesc de către
asiguraţii respectivi prin organe proprii şi organizaţii competente.

Rolul deosebit al asigurărilor sociale constă în ocrotirea cetăţenilor în toate cazurile de


pierdere a capacităţii de muncă; de asemenea, prin acordarea indemnizaţiilor şi aplicarea unor
restricţii acţionează împotriva leneşilor, simulanţilor şi chiulangiilor etc. Asigurările sociale au un
rol important în educarea cetăţenilor, în dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti, în promovarea echităţii
sociale; ele cultivă atitudinea responsabilă faţă de muncă, faţă de familie etc. Asigurările sociale
sunt chemate să îndeplinească un rol important în menţinerea şi ridicarea bunăstării poporului.

3.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale

Izvoarele de formare a fondurilor asigurărilor sociale sunt contribuţiile ce se plătesc de către


agenţii economici şi salariaţi calculate prin aplicarea unor cote procentuale asupra fondurilor de
salarii în cazul angajatorilor şi asupra salariilor brute în cazul angajaţilor. Deci, cuantumul
fondurilor asigurărilor sociale depinde, în principal , de mărimea veniturilor realizate de personalul
încadrat în muncă, deci o creştere a veniturilor personalului determină şi majorarea veniturilor
asigurărilor sociale de stat.
În sistemul public al asigurărilor sociale, sunt contribuabili după caz, următorii:
a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
b) angajatorii;
41
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
c) persoanele juridice asimilate angajatorilor la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii (în
cazul în care aceştia realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic), echivalente cu cel
puţin 3 salarii medii brute pe economie, de exemplu: asociaţi unici, administratori sau manageri
care au încheiat contract de administrare sau de management, membrii ai asociaţilor familiale,
proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole etc. şi care nu au contract individual de
muncă.
Nivelul contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat a evoluat în timp de la 9% la 14% cât
era în anul 1989, la 20% în anul 1990.
Din anul 1992, contribuţiile pentru asigurările sociale de stat ce se plătesc de către agenţii
economici şi instituţii au fost majorate şi diferenţiate. Majorarea cotei de contribuţie a fost
determinată de necesitatea păstrării echilibrului bugetului asigurărilor sociale de stat, în condiţiile
noi create de efectele tranziţiei la economia de piaţă.
Stabilirea unor cote diferenţiate a fost necesară pentru realizarea unei echităţi sporite, prin
legătura mai strânsă între contribuţia plătită în timpul activităţii şi prestaţiile obţinute la vârsta
pensionării, ţinându-se seama de grupa de muncă în care a lucrat. În acest mod, contribuţia a fost
stabilită diferenţiat pe 3 grupe:
- grupa a III-a , pentru condiţii normale de muncă;
- grupa a II-a, pentru condiţii deosebite de muncă;
- grupa I, pentru condiţii speciale de muncă.

Până în anul 2000, pe lângă aceste contribuţii ale angajatorului la asigurările sociale, fiecare
angajat plătea din venitul brut o contribuţie de 3% la pensia suplimentară.
În perioada 2000-2002 aceste contribuţii au variat în funcţie de grupa de muncă astfel:
grupa a III-a 35%, grupa a II-a 40%, grupa I 45% şi a fost suportată atât de către angajator cât şi de
către angajat fiind eliminată contribuţia la pensia suplimentară. Angajatului i se reţinea din salariul
brut o treime din cota de contribuţie corespunzătoare condiţiilor normale de lucru, grupa a III-a
35:3=11,67%. Deci, prin diferenţă se determină cotele angajatorilor, respectiv pentru grupa a III-a
23,33%; grupa a II-a 28,33% şi grupa I 33,33%.
Din anul 2003, contribuţia angajatului la asigurările sociale s-a diminuat la 9,5% indiferent
de grupa de muncă, angajatorul plătind diferenţa aferentă fiecărei grupe de muncă, redusă cu 1%.
De la 1 ianuarie 2004 contribuţia angajatorului la asigurările sociale a fost diferenţiată pe grupe de
muncă, astfel:
¾ pentru condiţii normale de muncă (grupa a III-a)– 22%;
¾ pentru condiţii deosebite de muncă (grupa a II-a)– 27%;
¾ pentru condiţii speciale de muncă (grupa I)– 32%.

42
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Pe parcurs ea a fost diminuata, astfel ca in present ea este de 19,75%, 24,75%, respective 29,75%.
Diferenţierea contribuţiei de muncă se explică prin faptul că salariaţii încadraţi în grupele I
şi II de muncă beneficiază de o serie de avantaje la pensionare ca de exemplu: reducerea vârstei de
pensionare, micşorarea vechimii minime necesare pensionării, o rată de înlocuire a salariului prin
pensie mai mare. Nivelul procentelor contribuţiilor pentru alimentarea fondurilor asigurărilor
sociale de stat este determinat de următorii factori: importanţa ramurii economice sau a domeniului
de activitate socială, culturală, ştiinţifică, condiţiile de muncă, caracterul şi felul muncii, gradul de
periculozitate şi toxicitate, etc.
Aceste contribuţii la asigurările sociale se aprobă anual prin Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat. Conform legii nr.19/2000, Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, locurile de muncă în condiţii deosebite (grupa I) reprezintă acele locuri care în
mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor
datorită gradului mare de expunere la risc. În sensul acestei legi, locurile de muncă în condiţii
speciale sunt:
a) unităţi miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50%
din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,
zonele I şi II de expunere la radiaţii;
c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa la legea privind sistemul
public de pensii;
d) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexă la legea privind sistemul
public de pensii.
Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care
administrează Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, respectiv Agenţia Naţională a Ocupării forţei
de Muncă.
Contribuţia angajatului la asigurările sociale, în prezent de 9,5% se calculează având ca bază
lunară de calcul salariile individuale brute inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege
sau prin contractul colectiv de muncă şi se reţine şi se plăteşte de către angajator. Baza lunară de
calcul, la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale, o constituie fondul de salarii
brute lunare realizate de persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de
muncă şi funcţionarii publici, precum şi de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii
elective, cele numite în cadrul autorităţii executive,, legislative ori judecătoreşti. Baza lunară de
calcul la care persoana juridică română datorează contribuţia de asigurări sociale pentru personalul

43
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
român trimis în străinătate o constituie fondul de salarii total rezultat din însumarea salariilor
individuale la care s-a calculat contribuţia de asigurări sociale. În această situaţie, baza de calcul nu
poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se
calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute.
Termenele de plată a contribuţiei angajatului şi angajatorului la asigurările sociale sunt până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau
veniturile de natura drepturilor salariale. Neplata acestora la termenul prevăzut generează plata unor
majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate. Cota
majorărilor de întârziere se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare
iar sumele calculate şi plătite ca majorări de întârziere reprezintă venit la bugetul asigurărilor
sociale de stat.
De asemenea, în cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili
este mai mare decât contribuţia datorată, anual se procedează la regularizarea sumelor prin
restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plată viitoare.
În cazul în care angajatorul, în urma calculării şi reţinerii contribuţiei angajatului la
asigurările sociale (9,5%) nu face şi plata la buget a acestei sume, fapta constituie stopaj la sursă şi
se penalizează conform normelor legale.
Bugetul asigurărilor sociale de stat mai este alimentat şi cu alte venituri cum sunt: sumele
rezultate din lichidarea debitelor din anii anteriori, restituirea subvenţiilor acordate staţiunilor
balneare în anii precedenţi şi nefolosite, majorările şi amenzile aplicate pentru neplata la timp şi
integrală a contribuţiilor pentru asigurări sociale, restituirea unor sume plătite din eroare, pensii
neachitate şi prescrise etc. Bugetul asigurărilor sociale de stat mai este alimentat şi cu excedentul
bugetului anului precedent, care se reportează pe anul următor.

3.4. Formele de protecţie a cetăţenilor prin asigurările sociale de stat

Cheltuielile bugetare destinate ocrotirii cetăţenilor din ţara noastră, prin asigurările sociale
de stat au crescut continuu datorită amplorii şi complexităţii problemelor sociale. Principalele forme
de protecţie a cetăţenilor prin asigurările sociale de stat sunt: pensiile, biletele de odihnă şi
tratament, indemnizaţii şi ajutoare, alocaţii de sprijin. În România 4,5 milioane de angajaţi susţin în
prezent peste 6 milioane de pensionari. Pensia medie din România se plasează sub 50 $ (1,5
milioane lei), de peste 30 de ori mai mică faţă de media din UE, care variază între 1.500 si 2.000 $,
la mare distanta chiar şi faţă de Polonia (250 $), Slovenia (460 $) sau Cipru (390 $).

44
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
3.4.1. Pensiile

Pensiile constituie forma principală şi tradiţională de ocrotire a cetăţenilor prin asigurările


sociale. Pensiile sunt drepturi băneşti lunare ce se acordă pe tot timpul vieţii de la pensionare,
persoanelor care îşi încetează activitatea datorită atingerii unei anumite limite de vârstă sau
invalidităţii, copiilor urmaşi până la o anumită vârstă şi soţului supravieţuitor care are calitatea de
urmaş, pentru a li se asigura acestora condiţii decente de viaţă. Deci, pensia poate fi privită şi din
perspectiva unui venit de înlocuire atribuit persoanelor cărora vârsta nu le mai permite să activeze
pe piaţa muncii.
În sistemul public din România se acordă următoarele categorii de pensii: pensia pentru
limită de vârstă; pensia anticipată; pensia anticipată parţială; pensia de invaliditate; pensia de
urmaş.
Conform Legii pensiilor nr.19/2000 cuantumul acestora se determină individual în funcţie de
stagiul complet de cotizare exprimat în ani şi suma punctajelor medii conform următoarelor relaţii:
C p = Pma × V p (3.1),

unde:
Cp – cuantumul pensiei;
Pma – punctajul mediu anual realizat de asigurat;
Vp – valoarea unui punct de pensie.
Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină ca în relaţia următoare, respectiv ca
raport între suma punctajelor anuale şi numărul de ani care compun stagiul complet de cotizare.
⎛ S bi ⎞
⎜ ⎟
n
⎜ 12 S mbe ⎟
∑ ⎜ ∑ 12 ⎟

j =1 i =1

⎜ ⎟
Pma = ⎝ ⎠ (3.2)
N ascc
unde:
Pma – punctajul mediu anual realizat de asigurat;
Sbi – salariul individual brut;
Smbe – salariul mediu brut lunar pe economie;
Nascc – numărul anilor care compun stagiul complet de cotizare.

3.4.1.1. Pensia pentru limită de vârstă

Acordarea acestei pensii necesită îndeplinirea cumulativă a 2 condiţii: persoana să fi împlinit


vârsta standard de pensionare şi să aibă o anumită vechime în muncă, respectiv un stagiu minim de
cotizare în sistemul public. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani

45
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
pentru bărbaţi şi atingerea acestei vârste se va realiza în 13 ani de la adoptarea Legii pensiilor
(2000) prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de
ani pentru bărbaţi. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani
(până în 2013 va creşte progresiv de la 10 ani) iar stagiul complet de cotizare este de 30 de ani
pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi (iniţial 25 de ani pentru femei şi 30 de ani pentru bărbaţi).
Totuşi, legislaţia prevede anumite derogări de la normele generale, reducându-se vârsta şi
vechimea în muncă în următoarele cazuri:
- personalul angajat în grupa I şi a II-a de muncă, pentru fiecare an lucrat în grupele I şi a II-
a de muncă, se acordă câte un spor de vechime de 6 luni, respectiv 3 luni pe an lucrat, dacă s-au
lucrat minim 20 de ani pentru femei şi 25 de ani pentru bărbaţi în aceste grupe. Totuşi pentru
persoanele care au lucrat cel puţin 5 ani în grupele I şi II de muncă au dreptul să li se ia în calculul
vechimii în muncă, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe, 1 an şi 6 luni pentru grupa I şi 1 an şi 3
luni pentru grupa a II-a, dar în acest caz nu se reduce limita vârstei de pensionare specifică grupelor
I şi II.
Pentru anii lucraţi în plus peste vechimea minimă integrală, se acordă un spor de pensie de
1% pentru fiecare an în plus din primii 5 ani şi de 0,5 pentru fiecare an în plus peste primii 5 ani,
din baza de calcul a pensiei.
Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent
calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare
şi a vârstelor standard de pensionare în felul următor:
¾ cu 15 ani, reducerea vârstei de pensionare, dacă au realizat cel puţin două treimi din
stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
¾ cu zece ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin două
treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
¾ cu zece ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul
complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.
Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă dacă au
realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.
Persoanele încadrate în muncă dornice să-şi continue activitatea şi după împlinirea vârstei de
65 de ani, bărbaţii, şi 60 de ani, femeile, pot solicita, cu trei luni înainte de împlinirea acestor vârste,
ca unitatea să le menţină în muncă o durată de maxim trei ani.

3.4.1.2. Pensia anticipată

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia
anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare. Stagiul de cotizare complet se

46
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
calculează fără a lua în considerare perioadele în care asiguratul a beneficiat de ajutor social, a
satisfăcut stagiul militar sau a urmat şi absolvit cursurile de zi ale învăţământului universitar pe
durata normală a studiilor. Pentru asiguraţii care beneficiază de acest tip de pensie, la împlinirea
vârstelor standard de pensionare, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se
recalculează şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de
cotizare realizate şi se transformă în pensie pentru limită de vârstă.
O formă a pensiei anticipate este pensia anticipată parţială. În ţara noastră, asiguraţii au
posibilitatea de a solicita pensionarea anticipată parţială cu reducerea vârstei standard de pensionare
cu maxim 5 ani, asiguraţilor care au depăşit aceste stagii cu până la 10 ani.
Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru munca
depusă şi limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu
numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform normelor legale. Procentul
de diminuare a cuantumului pensiei anticipate parţiale este aproape nesemnificativ, fapt ce poate
constitui explicaţia sporirii solicitărilor pentru această categorie de pensie. La fel ca şi în cazul
pensiei anticipate, când persoana în cauză împlineşte vârsta standard de pensionare i se va calcula
pensia pentru limită de vârstă, iar la cuantumul pensiei se adaugă eventualele stagii de cotizare
realizate în perioada de anticipare. Nici în cazul pensionărilor anticipate parţiale nu se valorifică
perioadele asimilate stagiului de cotizare.

3.4.1.3. Pensia de invaliditate

Agenţii economici şi instituţiile sunt obligate să asigure angajaţilor condiţiile necesare


pentru buna desfăşurare a activităţii şi să ia măsurile de protecţie a muncii în vederea înlăturării şi
prevenirii cauzelor care pot duce la diminuarea sau la pierderea capacităţii de muncă a acestora.
Pensia de invaliditate se acordă salariaţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă din următoarele cauze: accidente de muncă, boli profesionale, boli obişnuite
şi accidente care nu au legătură cu munca.
În raport cu pierderea capacităţii de muncă există 3 grade de invaliditate:
- invaliditatea de gradul I când se pierde complet capacitatea de muncă şi este necesară
supravegherea permanentă şi îngrijirea invalidului de către o altă persoană;
- invaliditatea de gradul II când se pierde complet sau în cea mai mare parte capacitatea de
muncă, însă invalidul se serveşte singur, neavând nevoie de îngrijiri din partea altei persoane;
- invaliditatea de gradul III când se pierde cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi
invalidul poate presta aceeaşi muncă, însă cu un program redus sau o altă muncă mai uşoară.

47
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Încadrarea persoanelor în unul din cele 3 grade de invaliditate se face de către comisia de
expertiză medicală, ţinându-se seama de următoarele criterii de bază: natura, gravitatea,
particularităţile şi evoluţia bolii, posibilităţile de recuperare a capacităţii de muncă, elementele care
pot conduce la agravarea bolii în cazul continuării activităţii. Pensionarii de invaliditate sunt supuşi
unor controale medicale, în funcţie de afecţiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea
vârstelor standard de pensionare. După fiecare control, medicul expert al asigurărilor sociale emite
o nouă decizie prin care se stabileşte, după caz, menţinerea în acelaşi grad de invaliditate,
încadrarea în alt grad de invaliditate sau încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a
redobândirii capacităţii de muncă. Nu sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate
care:
¾ prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
¾ au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru munca depusă şi
limită de vârstă;
¾ au vârsta mai mică cu până la cinci ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat
stagiile complete de cotizare.
Pentru invaliditatea de gradul I şi II, pensia se stabileşte în raport de vechimea în muncă, în
procente din salariul tarifar şi din celelalte venituri salariale la data stabilirii pensiei, în mod
diferenţiat pe tranşe de salariu şi pe grupe de muncă. Pensia persoanelor încadrate în muncă, a căror
vechime în muncă este sub 5 ani şi care şi-au pierdut total sau în cea mai mare măsură capacitatea
de muncă datorită unui accident, boală profesională sau a altor boli contractate în perioada cât erau
încadrate în muncă, este stabilită în sumă fixă diferenţiată în raport cu gradul de invaliditate.
La împlinirea vârstei standard necesară obţinerii pensiei pentru munca depusă şi limită de
vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

3.4.1.4. Pensia de urmaş

Pensia de urmaş se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor dacă la data decesului persoana
respectivă era pensionar sau întrunea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani iar dacă îşi continuă studiile
într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta
de 26 de ani. Copiii mai au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad,
dacă aceasta s-a ivit până la 16 ani sau până la terminarea studiilor.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea duratei
standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei este
mai mică de 15 ani, dar cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor

48
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Soţul supravieţuitor mai primeşte pensie de urmaş în următoarele situaţii:
¾ dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei
boli profesionale sau a tuberculozei şi dacă realizează venituri lunare mai mici de o
pătrime din salariul mediu brut pe economie;
¾ pe perioada în care soţul supravieţuitor este invalid de gradul I sau II, dacă durata
căsătoriei a fost de cel puţin un an;
¾ dacă soţul supravieţuitor are în îngrijire în urma decesului susţinătorului unul sau mai
mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data
împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care realizează
venituri lunare mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.
Pensia de urmaş se calculează din:
¾ pensia pentru munca depusă şi limita de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut
dreptul susţinătorul decedat;
¾ pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul aparţinătorului a survenit
înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru munca depusă şi
limită de vârstă şi era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie
anticipată, pensie anticipată parţială sau ar fi avut dreptul, potrivit legii, la una dintre
aceste categorii de pensie.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent aplicat asupra pensiei
decedatului, astfel: pentru un singur urmaş – 50%; pentru doi urmaşi – 75%; pentru trei sau mai
mulţi urmaşi – 100%.
Cuantumul pensiei de urmaş în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea
drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.
Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute
de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru pensia cea mai
avantajoasă.

3.4.2. Pensiile ocupaţionale în reforma sistemului asigurărilor sociale

În principiu, reforma pensiilor se sprijină pe trei nivele: sistemul public de pensii; sistemul
obligatoriu de pensii private; sistemul pensiilor ocupaţionale.
Aflat într-un proces permanent de actualizare, sistemul asigurărilor sociale din România este
departe de a pune în practică simultan trei nivele, fapt pentru care pentru a pune în practică sistemul
obligatoriu de pensii private (nivelul II), trebuie diminuată contribuţia angajaţilor şi a angajatorilor
la sistemul public de pensii (nivelul I), această reducere însemnând falimentul acestuia. Din aceste
49
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
considerente, strategia socială prevede o etapă intermediară a reformei şi trecerea la nivelul III –
pensiile ocupaţionale care ar putea fi aplicate începând cu 2006, după care, din 2007 să intre în
vigoare sistemul de pensii private obligatorii. Odată cu introducerea acestui sistem, contribuţia se
deduce din contribuţia la asigurările sociale de stat, ea ar reprezenta 2% iar creşterea până la
plafonul de 8% se face într-un ritm lent, cu 0.6% procente pe an timp de 10 ani.
În ţara noastră este reglementată componenta facultativă sistemului de pensii, respectiv nivelul
III, bazată pe capitalizare, administrată privat, prin apariţia Legii nr.249 din 9 iunie 2004 privind
pensiile ocupaţionale. Pensiile ocupaţionale reprezintă suma plătită periodic, pe viaţă, unui
participant în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public.
Fondurile de pensii ocupaţionale se constituie din contribuţii plătite periodic, atât de angajat, cât
şi de către angajator, vor fi administrate de societăţi bancare, societăţi de asigurare, societăţi de
servicii financiare sau societăţi de administrare a investiţiilor. Capitalul social minim necesar pentru
activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale este echivalentul în lei, calculat la
cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, a sumei de 2 milioane euro, iar
fondul se constituie numai dacă există minim 100 de participanţi şi a obţinut de la Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor avizul pentru extinderea activităţii în acest domeniu. Fondurile astfel
colectate se numesc ocupaţionale pentru că sunt strâns legate de locul de muncă ocupat de către
fiecare participant, viitor pensionar, iar aderarea la un fond este prevăzută în contractul colectiv de
muncă. Fondurile de pensii ocupaţionale se creează prin acumularea în conturile administratorilor a
unor sume în funcţie de durata contractelor ţi de sumele depuse de participanţi, care la maturitatea
contractelor se transformă într-un capital ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarului fie integral, fie
în rate sub forma rentelor viagere. Valoarea cuvenită pentru pensia ocupaţională nu poate fi mai
mică decât valoarea contribuţiilor plătite, ajustate cu indicele de consum al preţurilor intervenit între
data plăţii contribuţiei respective ţi date retragerii şi a transferurilor de disponibilităţi către contul
participantului, care se diminuează cu comisioanele percepute de administrator ţi se majorează cu
un profit minim anual real, stabilit de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care nu poate fi mai
mic de 1%.
Deci, schemele facultative de pensii ocupaţionale desemnează un sistem de pensii opţional care
îl va completa pe cel public, ce are la bază termene, condiţii şi reguli pe baza căruia furnizorul de
pensii ocupaţionale plăteşte pensii participanţilor.
Contribuţiile se stabilesc conform regulilor aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
şi se virează odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Nivelul contribuţiei
participantului nu este plafonat şi se deduce în limita a 200 euro pe an din venitul salarial brut al
acestuia (în completarea deducerii contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii).
Cheltuielile angajatorului cu contribuţiile datorate la fondul de pensii ocupaţionale în sumă de până

50
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
la 200 euro pe an pentru fiecare participant sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
Contribuţiile se gestionează în conturi individuale şi sunt proprietatea exclusivă a participantului;
ele nu pot fi executate silit, cesionate sau gajate. Angajatorul nu-şi poate anula obligaţia de plată
fără acordul scris al participantului. Dreptul la pensia ocupaţională se deschide, la cererea
participantului, în următoarele condiţii:
¾ are vârsta de pensionare prevăzută în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale;
¾ dacă au fost plătite minimum 60 de contribuţii lunare;
¾ suma din contul participantului este suficientă pentru obţinerea pensiei minime (stabilită
prin norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor).
Furnizorul unei scheme facultative de pensii ocupaţionale colectează contribuţiile de la plătitori,
le investeşte ţi plăteşte pensii ocupaţionale participanţilor, după pensionare, sau beneficiarilor
acestora, în următoarele condiţii:
¾ nu înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei
de 70 de ani;
¾ dacă au fost plătite contribuţii pe o perioadă de minim cinci ani.
Nu pot contribui la acest sistem de pensii ocupaţionale, agenţii economici şi instituţiile care au
obligaţii neachitate faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale,
bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
la furnizorii de energie şi combustibil de orice formă.
Relaţia dintre participanţi şi administratorul fondului este reglementată de contractul de
administrare semnat de Consiliul de Coordonare, în calitatea sa de reprezentant al tuturor
participanţilor la acel fond şi ales dintre ei. Administratorul investeşte sumele din fond pe criterii
prudenţiale în scopul maximizării profitului prin diversificarea investiţiilor şi diminuarea riscului în
următoarele categorii de investiţii permise: depozite la bănci comerciale, titluri de stat, valori
mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale, valori mobiliare emise de alte state sau
de organisme străine non-guvernamentale cotate la burse de valori autorizate care îndeplinesc
cerinţe de rating etc.
Obiectivele implementării pensiilor ocupaţionale se referă la posibilitatea de investire a sumelor
în afara graniţelor (maximum 25% din valoarea totală a activelor fondului), cât şi restricţii de
investire în active necotate sau tranzacţionate pe pieţe neorganizate. Astfel, administratorul nu poate
investi în:
¾ active care nu pot fi înstrăinate prin lege;
¾ acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de acţionarii administratorului;
¾ acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator;

51
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de angajator;
¾ acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de sindicat;
¾ acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de depozitar.
De asemenea, administratorul este obligat să furnizeze anual informaţii corecte şi complete
despre activitatea desfăşurată în anul precedent şi să informeze participanţii, în mod individual,
despre situaţia fiecărui cont. Alte restricţii ale administratorului de fond sunt cele legate de
următoarele aspecte:
¾ interzicerea oferirii de beneficii colaterale unei persoane, cu scopul de a o convinge
să adere sau să rămână participant la o schemă facultativă de pensii;
¾ interzicerea oferirii de beneficii colaterale unui angajator, sau sindicat sau unor
persoane afiliate lor, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă
sau să solicite angajaţilor săi să adere la un anumit fond;
¾ să facă în faţa participanţilor sau potenţialilor participanţi, afirmaţii sau previziuni
despre evoluţia investiţiilor unui fond altfel decât în forma şi modul prevăzute în
normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor .

3.4.3. Rolul şi responsabilităţile Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale

Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale, creată în anul 2000, administrează şi


gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Aceasta include o reţea
teritorială, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi casele judeţene şi locale de pensii,
care constituie servicii publice investite cu personalitate juridică. Deoarece Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale are rolul principal în procesul decizional legat de administrarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, îndeplinirea responsabilităţilor Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări
Sociale face obiectul controlului acestui minister.
Administrarea curentă este asigurată de un Preşedinte (care este şi secretar de Stat în
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale) şi de un Consiliu de Administraţie format din 19 membri.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, organizaţiilor patronale,
sindicale şi de pensionari reprezentative la nivel naţional. Aceştia sunt desemnaţi pe o perioadă de 4
ani dar pot fi revocaţi de către cei care i-au desemnat. CNPAS îşi elaborează statutul propriu care se
aprobă prin Hotărâre de Guvern. Statutul stabileşte atribuţiile Consiliului de Administraţie şi ale
Preşedintelui CNPAS, modul de organizare şi funcţionare al CNPAS precum şi atribuţiile caselor
judeţene de pensii. CNPAS are rolul principal în administrarea majorităţii prestaţiilor de asigurări
sociale, incluse în conceptul de “securitate socială” de către legislatorul comunitar şi deţine un rol
cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protecţie socială, în stabilirea unor
52
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
proceduri detaliate, în finanţarea şi organizarea sistemului conform legislaţiei şi practicii naţionale.
Principalele responsabilităţi ale CNPAS sunt:
¾ îndrumarea şi monitorizarea aplicării dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de
pensii şi de către persoanele fizice şi juridice investite cu drepturi şi obligaţii în
domeniu;
¾ monitorizarea colectării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, (colectarea
şi transferul contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor forme de contribuţii stabilite
prin lege);
¾ organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de recuperare a datoriilor financiare
faţă de bugetul asigurărilor sociale, protejarea fondurilor de asigurări sociale;
¾ furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului
asigurărilor sociale de stat ;
¾ organizarea evidenţei naţionale a contribuabililor la sistemul public precum şi a
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale;
¾ îndrumarea şi monitorizarea reexaminărilor medicale şi a activităţilor de recuperare
a capacităţii de muncă;
¾ reprezentarea în faţa instanţelor;
¾ elaborarea de rapoarte pentru Guvern şi partenerii sociali;
¾ aplicarea acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte şi
dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile similare de asigurări sociale din alte ţări;
¾ organizarea selecţiei şi perfecţionării profesionale pentru personalul propriu;
¾ implementarea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi
de evidenţă.
Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public sunt plătite din bugetul
asigurărilor sociale de stat, în limita a 3% din cheltuielile anuale totale.

3.4.4. Trimiterile la tratament balneoclimateric şi odihnă

Trimiterile la tratament balneoclimateric şi odihnă constituie o altă formă de ocrotire a


cetăţenilor prin asigurările sociale de stat şi au un rol important în prevenirea îmbolnăvirilor,
refacerea şi întărirea sănătăţii pensionarilor, a salariaţilor şi a membrilor lor de familie. Pe baza
prescripţiilor medicale, salariaţii şi pensionarii sunt trimişi la odihnă şi la tratament
balneoclimateric. Se acordă prioritate salariaţilor care lucrează în condiţii foarte grele sau foarte
vătămătoare, sunt suferinzi de boli cronice sau profesionale, invalizilor.
Biletele de odihnă sunt finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat, se distribuie în
limita numărului de locuri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi reprezintă
aproximativ 15% în comparaţie cu cele de tratament. De aceste bilete de odihnă pot beneficia
53
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
soţul/soţia celui îndreptăţit, precum şi copiii acestuia dacă au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani şi
urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar. Contribuţia care trebuie să fie plătită de
beneficiari pentru biletele de odihnă se stabileşte după cum urmează:
¾ pentru salariaţii bugetari 50% din preţul integral al biletului de odihnă;
¾ preţul integral al biletului de odihnă în cazul soţului, soţiei (care nu fac parte din categoria
persoanelor care potrivit art.19, litera g, Legea 19/2000 cu modificările ulterioare, pot
beneficia de aceste bilete de odihnă);
¾ 50% din contribuţia părintelui în cazul copiilor.
Costul transportului, mesei, cazării şi tratamentului balneoclimateric se suportă pentru
salariaţi, pensionari şi membrii lor de familie – cărora li se acordă biletele respective – din bugetul
asigurărilor sociale de stat, în proporţie de 70% şi diferenţiat, în funcţie de nivelul pensiei sau al
salariului, în funcţie de staţiune şi de sezon.
Pentru asiguraţii care se află în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de
90 de zile şi pentru pensionarii de invaliditate, contravaloarea biletelor de tratament balnear se
suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Durata tratamentului balnear este de 15+21
de zile şi se stabileşte de medicul expert al asigurărilor sociale, în funcţie de tipul afecţiunii şi de
natura tratamentului.

3.4.5. Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale

Indemnizaţiile şi ajutoarele constituie o altă formă de ocrotire a cetăţenilor. Prin asigurările


sociale de stat se acordă următoarele indemnizaţii şi ajutoare: indemnizaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii; indemnizaţii în caz de pierdere temporară a
capacităţii de muncă; indemnizaţii în caz de maternitate; indemnizaţia pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani; ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională etc.

3.4.5.1. Indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii

Indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii au ca scop să


contribuie la refacerea şi întărirea sănătăţii acestora şi să permită luarea de măsuri la locul de muncă
pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor şi accidentelor.
În vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii
beneficiază din bugetul asigurărilor sociale de stat de următoarele categorii de indemnizaţii:
¾ indemnizaţia pentru trecerea temporară la alt loc de muncă. Datorită unui
accident la locul de muncă sau a unor boli profesionale salariaţii pot fi trecuţi pe o
anumită perioadă sau chiar definitiv la alt loc de muncă. Indemnizaţia se acordă doar
în condiţiile în care există o diferenţă de venit salarial în defavoarea angajatului,

54
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
respectiv dacă la noul loc de muncă acesta are un venit de natură salarială mai mic
decât media veniturilor din ultimele şase luni, care au constituit baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale pe lunile respective;;
¾ indemnizaţiile pentru reducerea timpului de muncă se acordă la propunerea
medicului de familie şi a medicului expert al asigurărilor sociale pentru cel mult 90
de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape. Cuantumul lunar al
acesteia indemnizaţii se calculează ca cel pentru indemnizaţia pentru trecerea
temporară la alt loc de muncă.
¾ indemnizaţia pentru carantină se acordă atât personalului angajat cu carte de
muncă pe o perioadă nelimitată precum şi celor temporar angajaţi, indiferent de
vechimea în muncă în condiţiile în care sunt opriţi de către organele medico-sanitare
din cauza unei boli contagioase ivite la locul de muncă. Carantina este o măsură de
ocrotire a sănătăţii populaţiei şi prin instituirea ei se urmăreşte prevenirea extinderii
epidemiilor. Cuantumul lunar al indemnizaţiei reprezintă 75% din baza de calcul
determinată ca medie a veniturilor pe şase luni şi pentru care s-au plătit contribuţiile
angajatului şi ale angajatorului la asigurările sociale.
Aceste indemnizaţii au ca scop să asigure existenţa angajaţilor, să contribuie la refacerea şi
întărirea sănătăţii acestora şi să permită luarea unor măsuri la locul de muncă pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi accidentelor.
Salariaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată trimişi în timpul concediului lor de
odihnă pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice, beneficiază de indemnizaţii care se acordă
pentru zilele de tratament balnear ce depăşesc durata concediului de odihnă, la care se adaugă două,
trei zile pentru transport şi readaptarea la condiţiile de viaţă de la locul de muncă şi de la domiciliu,
după venirea din staţiune. Angajaţii care sunt în incapacitate temporară de muncă şi sunt trimişi la
tratament balneoclimateric de organele medicale competente primesc o indemnizaţie pe toată durata
tratamentului. Cuantumul indemnizaţiei pentru trimiterea la tratament balnear reprezintă de la 50%
până la 85% din salariul tarifar şi din sporurile legale.

3.4.5.2. Indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă.

Indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă constituie o formă de


protecţie socială concretizată în suma de bani ce se acordă prin asigurările sociale de stat pe toată
perioada în care salariaţii permanenţi, temporari sau sezonieri aflaţi în perioada de probă, îşi pierd
temporar capacitatea de muncă, din cauza unei boli profesionale sau a unui accident de muncă, a
unui accident în afară de muncă sau a unei boli obişnuite, precum şi pe toată durata convalescenţei,
până la însănătoşire sau pensionare. Deci, indemnizaţia se acordă salariaţilor cu contracte de muncă

55
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
încheiate pe durată determinată sau nedeterminată. Asiguraţii beneficiază de concediu medical şi de
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă dacă dovedesc incapacitatea temporară de
muncă printr-un certificat medical eliberat de către medicii asigurărilor sociale de stat. Acordarea
acestor indemnizaţii necesită un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni
anterioare primei zile de concediu medical înscrisă în certificatul de concediu medical.
Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca
şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care realizează venituri dintr-o activitate profesională pentru care se
calculează şi se plăteşte contribuţia de asigurări sociale.
Concediul medical în caz de boală sau accident se acordă salariaţilor, inclusiv persoanelor
aflate în perioada de probă, indiferent de durata determinată sau nedeterminată a contractului de
muncă, în caz de incapacitate temporară de muncă provocată de boală sau de accident. Totuşi,
salariaţii încadraţi cu contract de muncă pe durată determinată trebuie să aibă o vechime în muncă
de minimum 4 luni în ultimele 12 luni sau de 10 luni în ultimii doi ani premergători acordării
concediului medical. Când concediul medical depăşeşte 6 luni, el poate fi prelungit de Ministerul
Sănătăţii cu cel mult 90 de zile. În cazul în care nici după expirarea acestei perioade de timp
asiguratul nu-şi reface capacitatea de muncă, se avizează pensionarea de invaliditate.
Indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă din cauza unei boli sau a
unui accident. Această indemnizaţie constituie o formă de protecţie socială concretizată în suma de
bani ce se acordă prin asigurările sociale de stat pe toată perioada de timp în care salariaţii
permanenţi, temporari sau sezonieri îşi pierd temporar capacitatea de muncă, datorită unei boli
profesionale sau accident de muncă, a unui accident în afară de muncă sau boală obişnuită, precum
şi pe toată durata convalescenţei până la însănătoşire sau pensionare. Aceste indemnizaţii se suportă
din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi până la data încetării acesteia sau pensionării
numai din fondurile unităţii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. Dacă unitatea economică îşi
încheie activitatea, indemnizaţiile respective se suportă din asigurările sociale de stat.

Condiţia de acordare a indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă este


ca asiguratul să fi realizat cel puţin 6 luni de plată a contribuţiei de asigurări sociale în ultimele 12
luni anterioare primei zile de concediu medical înscrisă în certificatul de concediu medical.
Indemnizaţia se acordă fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, a
tuberculozei şi a bolilor infecto-contagioase din grupa A.
Cuantumul indemnizaţiei în caz de incapacitate temporară de muncă se determină prin
aplicarea cotei de 75% asupra bazei de calcul determinate ca medie a veniturilor lunare din ultimele
şase luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia pentru asigurările sociale.

56
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Angajaţii în vârstă de până la 18 ani, cu o vechime neîntreruptă în muncă de până la 2 ani au
dreptul, în cazul incapacităţii temporare de muncă, la un ajutor ce reprezintă 56% din salariul tarifar
lunar. În caz de incapacitate temporară de muncă, din cauza unui accident care nu are legătură cu
munca sau a unei boli obişnuite, indemnizaţia ce se acordă pentru primele 3 zile calendaristice de
concediu medical este de 50% din cuantumul cuvenit.
Salariaţii unităţilor miniere precum şi cei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii foarte
grele de muncă, cum ar fi oţelării, turnătorii, forje etc. şi care se află în concedii medicale datorită
accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale precum şi în cazurile de urgenţă medicală
beneficiază de o indemnizaţie ce reprezintă 100% din salariul tarifar de încadrare. De asemenea
cuantumul indemnizaţiei în caz de incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA,
cancer de orice tip şi boală contagioasă este de 100% din baza de calcul determinată ca medie a
veniturilor lunare din ultimele 6 luni de cotizare.
Indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă se suportă de către
angajator şi/sau de către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Angajatorul suportă această indemnizaţie în funcţie de numărul de angajaţi, astfel:
¾ Până la 20 de angajaţi, din a patra zi până în a zecea zi de incapaciztate de
muncă;
¾ Între 21-100 de angajaţi, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate de
muncă;
¾ Peste 100 de angajaţi, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate de muncă.
Din bugetul asigurărilor sociale de stat, indemnizaţia în caz de pierdere temporară a
capacităţii de muncă se suportă astfel:
¾ Din prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj, de integrare profesională sau alocaţie de sprijin,
persoanele care au calitatea de asigurat şi realizează un venit brut pe an calendaristic,
echivelent cu cel puţin 5 salarii medii brute pe economie;
¾ Din ziua următoare celei suportate de angajator şi până la data încetării
incapacităţii temporare de muncă sau pensionării.
Indemnizaţia acordată pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de
timp de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.
Începând cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul
medicului expert al asigurărilor sociale.

57
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
În cazul unor boli speciale, durata de acordare a indemnizaţiei pentru pierderea
temporară a capacităţii de muncă poate fi mai mare∗.

A.Indemnizaţia de naştere
Indemnizaţia de naştere reprezintă o formă de încurajare de către stat a natalităţii şi se
acordă mamelor, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, numai la naşterea celui de-al doilea copil şi
pentru fiecare copil născut ulterior, viu sau mort. Cuantumul acestei indemnizaţii este stabilit în
sumă fixă pentru fiecare dintre aceşti copii. Stabilirea şi plata indemnizaţiei de naştere se face prin
dispoziţia primarului localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază mama îndreptăţită. Plata
indemnizaţiei se face pe baza actelor de naştere ale copiilor, din bugetele locale, din sumele
defalcate cu această destinaţie din bugetul de stat. Această indemnizaţie unică se acordă indiferent
de natura şi de nivelul veniturilor părinţilor şi independent de toate celelalte forme de protecţie a
familiilor cu copii.

B.Concediul şi indemnizaţia de maternitate


Concediul de maternitate, pe perioada căruia se va primi indemnizaţia pentru maternitate sau
indemnizaţia pentru sarcină şi lehuzie, se concretizează în concediu prenatal şi concediu postnatal şi
se acordă pe o durată maximă însumată de 126 de zile calendaristice pe baza certificatului medical.
Concediul de maternitate cuprinde 63 de zile concediu prenatal şi 63 de zile concediu postnatal cu
posibilitatea compensării între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei
beneficiare, în condiţiile respectării concediului postnatal de minim 42 de zile (conform Legii 577
din 22 decembrie 2003, publicatã în Monitorul Nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care aprobã Ordonanţa
nr.9 din 2003, ce modificã Legea 19 privind sistemul public si alte drepturi de asigurări sociale).
Perioada concediului postnatal a fost stabilită obligatoriu la 42 de zile deoarece înainte de apariţia
Legii 577 au existat cazuri în care în care medicii au acordat toate cele 126 de zile de concediu de
maternitate înainte de naştere. În prezent, în cazul apariţiei unor astfel de cazuri, persoana aflatã în
aceastã situaţie nu va primi nici un fel de remunerare pe perioada concediului postnatal. Ea va putea
sã primească indemnizaţie pentru creşterea copilului până la doi ani doar după ce se epuizează cele
42 de zile de concediu postnatal.


Pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli stabilite de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
cu acordul Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se acordă indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă pe o perioadă de un an în intervalul ultimilor doi ani. Un an, cu drept de prelungire
până la un an şi jumătate în ultimii doi ani se acordă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru tuberculoză
meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în
funcţie de stadiul bolii. Se acordă un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată
şi osteoarticulară iar pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de
muncă se acordă cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale 6 luni de în intervalul ultimilor doi ani, cu
posibilitatea de prelungire până la maximum un an.
58
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Indemnizaţia care se acordã pentru cele 126 de zile de concediu de maternitate se stabileşte
dacã persoana respectivã are îndeplinitã condiţia de a avea sase luni stagiu de cotizare la asigurările
sociale în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului. În ceea ce priveşte valoarea
indemnizaţiei care se acordã în perioada de maternitate, ea a fost stabilitã la 85% din media
veniturilor realizate în ultimele sase luni de stagiu anterioare naşterii copilului şi se suportă din
bugetul asigurărilor sociale.
Indemnizaţia în caz de maternitate se plăteşte pe baza certificatului de concediu medical şi a
cererii tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, şi, după caz, a certificatului de
persoană cu handicap, emis în condiţiile legii. De aceste drepturi beneficiază şi femeile însărcinate
care au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale, dar care nasc în termen de nouă luni de la data
pierderii calităţii de asigurat. Femeile cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu
pentru sarcină, începând cu luna a şasea de sarcină.
Tot din bugetul asigurărilor sociale se suportă şi un ajutor de maternitate în sumă fixă
acordat studentelor ai căror soţi sunt studenţi sau efectuează stagiul militar, ori studenţilor ale căror
soţii nu realizează venituri. La acest ajutor care se acordă în sumă fixă pentru fiecare sarcină se
adaugă o sumă separată pentru procurarea rufăriei fiecărui copil nou născut.
C.Indemnizaţia de risc maternal
La sfârşitul anului 2003 pentru prima dată în ţara noastră au fost puse bazele legislative
pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei de risc maternal. Pe de o parte reglementările legale
adoptate∗ cuprind o mulţime de măsuri şi condiţii cu caracter obligatoriu pe care angajatorii trebuie
să le asigure femeilor gravide iar pe de altă parte ele se constituie şi ca măsuri speciale şi drepturi de
protecţie socială specifice pentru femeile care sunt salariate, se află în stare de graviditate, sunt
mame, lăuze sau care alăptează şi care au cetăţenie română sau al unui stat membru al Uniunii
Europene sau sunt cetăţeni ai altor state cu domiciliul în România.
Aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere la respectarea acestor reglementări sunt:
¾ Riscul maternal se confundă, de multe ori, cu o eventuală sarcină în timpul
căreia medicul de specialitate constată probleme;
¾ De aceste prevederi poate beneficia numai o persoană care este angajată cu
contract individual de muncă;
¾ Aceste reglementări nu sunt aplicabile persoanelor asigurate în cadrul
sistemului public de pensii în baza declaraţiei de asigurare (având calitatea de patron,
asociat, persoană fizică autorizată etc.) sau contract de asigurare şi nici persoanele
beneficiare ale drepturilor de şomaj;


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.96%14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă şi
Hotărârea Guvernului României nr.537/07.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
59
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ Solicitantele indemnizaţiei de risc maternal trebuie să dovedească starea de
maternitate şi necesitatea protecţiei speciale cu documente emise de medicul de familie
sau medicul de specialitate.
O dată cu apariţia reglementărilor legale referitoare la riscul maternal, toţi angajatorii au
fost obligaţi să procedeze la evaluarea locurilor de muncă din punct de vedere al securităţii
salariatelor gravide sau în perioada imediat următoare naşterii, lăuze sau în perioada de alăptare.
Astfel, angajatorul trebuie să îndeplinească toate măsurile cerute pentru crearea condiţiilor
corespunzătoare evitării riscului potenţial semnalat şi procedează în continuare la evaluarea
posibilităţii de a modifica orarul de lucru al angajatei sau a condiţiilor la locul de muncă respectiv la
repartizarea unui alt loc de muncă. În cazul în care nici una dintre acţiunile precizate nu este
posibilă, angajatorul va întocmi toate formele pentru a proceda la acordarea concediului şi
indemnizaţiei de risc maternal. Acest concediu şi acest tip de indemnizaţie nu se acordă simultan cu
alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale.
Concediul pentru risc maternal nu poate depăşi 120 de zile şi va fi acordat în funcţie de
situaţia specifică a salariatei:
¾ În situaţia femeii gravide salariata poate beneficia de acest tip de concediu
în următoarele condiţii: înainte de concediul de maternitate, respectiv înainte cu cele
63 de zile de naşterea copilului; dacă solicită dispensă pentru consultaţii prenatale
care nu se pot efectua decât în timpul programului de lucru, cu condiţia ca acestea să
nu depăşească 16 ore pe lună; reducerea cu 25% a duratei normale de lucru dacă nu
poate îndeplini durata normală de muncă;
¾ În situaţia în care salariata a născut recent, poate cere concediu de risc
maternal dacă au trecut minim 42 de zile calendaristice de la naştere şi nu a solicitat
concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi
ani. De asemenea, ea mai poate beneficia de anumite facilităţi la locul de muncă, ca
de exemplu două pauze de alăptare de câte o oră fiecare în timpul programului de
lucru sau reducerea duratei normale de lucru cu două ore zilnic;
¾ În situaţii speciale, ca de exemplu muncă de noapte sau în condiţii insalubre
sau greu de suportat salariata însărcinată sau în perioadă de alăptare va trebui
transferată la un alt loc de muncă unde timpul de lucru este ziua şi în condiţii
normale, menţinându-i-se salariul de bază brut lunar.

D.Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani

60
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului constituie o altă formă de sprijin bănesc
ce se acordă mamelor salariate care au copii în vârstă de până la doi ani. Acest tip de indemnizaţie
se acordă, la cerere, în continuarea indemnizaţiei în caz de maternitate sau oricând pentru îngrijirea
copilului, până când acesta împlineşte vârsta de doi ani..
Indemnizaţia pentru creştere şi îngrijirea copilului constituie o altă formă de sprijin bănesc
ce se acordă mamelor salariate care au copii în vârstă de până la doi ani. Până la 31 decembrie
2003, cuantumul indemnizaţiei reprezintă 85% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni,
pe baza cărora s-a stabilit contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective şi se
suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Începând cu 1 ianuarie 2004, ea s-a
stabileşte pentru persoanele care au îndeplinit condiţia de a avea cel puţin zece luni stagiu de
cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului. Pentru femeile care nasc după
această dată, indemnizaţia era în cuantum fix de 85% din salariul mediu brut lunar prognozat pentru
anul următor, prevăzut de Legea bugetului de asigurări sociale (pentru anul 2004, salariul mediu
brut prognozat este de 7.682.000 lei).
Reglementările legale în vigoare referitoare la indemnizaţia pentru creşterea copilului au
transferat gestiunea acestor fonduri de la Casele Judeţene de Pensii şi Asigurări Sociale la Direcţiile
Judeţene de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie În prezent, indemnizaţia pentru creşterea
copilului este în cuantum fix de 800 RON şi nu se mai virează angajatorilor pentru ca ulterior ei să
facă aceste plăţi ci aceste drepturi băneşti sunt plătite fiecărui beneficiar prin mandat poştal∗.

De această indemnizaţie beneficiază şi mamele care înfiază sau adoptă copii, au fost numite
tutore, au copii încredinţaţi spre creştere şi educare sau primiţi în plasament familial, până la
împlinirea de către copii a vârstei de doi ani. În cazul copilului handicapat, indemnizaţia se acordă,
la cerere, până la vârsta de trei ani pe baza certificatului de persoană cu handicap.
De concediul şi de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani poate
beneficia, opţional, oricare dintre părinţii copilului iar durata acestui concediu constituie vechime în
muncă. Mamele care au copii în vârstă de până la şapte ani, pe care îi îngrijesc, pot lucra ½ din
normă, dacă nu beneficiază de creşe sau cămine iar în aceste condiţii se ia în considerare la calculul
vechimii în muncă, timpul lucrat o normă întreagă.

D.Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav


Hotărârea Guvernului nr.412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
nr.148/2005 a Guvernului României aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.1825/22.12.2005; Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie.
61
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului constituie o altă formă de sprijin bănesc ce se acordă
mamelor salariate pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârstă de până la şapte ani, iar în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Durata de acordare a indemnizaţiei este
de 14 zile calendaristice într-un an cu excepţia situaţiilor în care copilul contractează boli
contagioase, este imobilizat sau este supus unor intervenţii chirurgicale, caz în care durata
concediului medical se stabileşte de către medicul de familie.
Cuantumul lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul a indemnizaţiilor de
asigurări sociale determinate ca medie a veniturilor din ultimele şase luni, pe baza cărora s-a stabilit
contribuţia individuală de asigurări sociale, şi se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de
stat.

3.4.5.3. Ajutorul în caz de deces

Ajutorul în caz de deces este o formă de protecţie ce se concretizează într-o sumă de bani
care se acordă prin sistemul asigurărilor sociale de stat în caz de încetare din viaţă a persoanelor
încadrate în muncă, a pensionarilor şi a membrilor lor de familie. De acest ajutor beneficiază o
singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele,
moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a
suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Ajutorul în caz de deces se acordă şi în situaţia în care decesul a survenit la 90 de zile de la
desfacerea contractului de muncă sau de la lăsarea la vatră, cu condiţia ca cel în cauză să fi fost
încadrat într-o unitate de stat. Ajutorul în caz de deces cauzat de un accident de muncă sau de o
boală profesională, se acordă indiferent de vechimea în muncă, în celelalte cazuri solicitându-se o
vechime minimă în muncă.
Cuantumul ajutorului în caz de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi
făcut public de către Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale∗. Acest ajutor
poate fi solicitat în termen maxim trei ani de la data decesului şi plata acestuia nu este condiţionată
de îndeplinirea unui stagiu de cotizare. Cuantumul ajutorului de deces ce se cuvine pentru un
membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului pentru asigurat sau pensionar.
Ajutorul în caz de deces se acordă în termen de 24 de ore de la solicitare de către:


Pentru anul 2003 cuantumul ajutorului de deces este de 6.962.000 lei. Pentru anul 2004 cuantumul ajutorului de deces
este de 7.682.000 lei. Pentru anul 2005 cuantumul ajutorului de deces este de 9.400.000 lei moneda veche, respectiv
940 lei moneda noua. In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din
cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

62
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ Angajator, în cazul decesului persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de
contract individual de muncă, al persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii
elective sau care sunt numite în cadrul autorităţilor judecătoreşti sau executive, pe
durata mandatului, al membrilor cooperatori dintr-o organizaţie a cooperativei
meşteşugăreşti şi al persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii
civile de prestări servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent
cu cel puţin cinci salarii medii brute pe economie, respectiv al unui membru din familia
acestuia;
¾ Instituţia care gestionează bugetul fondului pentru plata indemnizaţiilor de
şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru din familia acestuia;
¾ Casa Teritorială de Pensii şi Asigurări Sociale, în cazul decesului
pensionarului sau a asiguratului care realizează un venit brut pe an calendaristic
echivalent cu cel puţin cinci salarii medii brute pe economie şi care sunt: asociat unic;
asociaţi; comanditari sau acţionari; administratori sau manageri; membrii ai asociaţilor
familiale; persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; persoane angajate
la instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; proprietare de bunuri ţi/sau
arendaţi de suprafeţe agricole şi forestiere; persoane care desfăşoară activităţi agricole
în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier, membri
ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură; persoane care
desfăşoară activităţi în unităţile de cult recunoscute de lege şi care n-au încheiat
contract individual de muncă.

Ajutoare sociale acordate elevilor şi studenţilor


Aceste ajutoare sunt forme de sprijin acordate elevilor şi studenţilor pentru îmbrăcăminte şi
încălţăminte, ajutoare pentru maternitate şi ajutoare în caz de deces, sub următoarele forme:
¾ ajutorul pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se acordă studenţilor şi elevilor orfani, celor
proveniţi din case de copii sau plasament familial şi celor care provin din familii cu
venituri mici. Ajutorul se acordă în numerar şi un student poate beneficia de acest ajutor o
singură dată în decursul unui an universitar. Studenţii orfani de ambii părinţi sau asistaţi ai
caselor de copii pot beneficia de acest ajutor în fiecare trimestru;
¾ acordarea de bilete în tabere de odihnă şi tratament. Studenţii beneficiază de sprijin
material pentru participarea la tabere de odihnă şi tratament balnear în vacanţă, gratuit sau
cu reduceri de tarife. Numărul biletelor care pot fi distribuite este de până la 15% din
numărul studenţilor şcolarizaţi la învăţământul de zi, fără taxă de studii. Repartizarea
biletelor pe unităţi de învăţământ se face Ministerul Învăţământului, iar repartizarea

63
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
individuală a biletelor se face de către biroul consiliului facultăţii. Pentru excursii
organizate în grup în ţară şi în străinătate, studenţii pot beneficia de bilet gratuit pentru
trimitere în tabără şi de reducere de până la 45% din costul acestora. Un student poate
beneficia de bilet gratuit pentru trimitere în tabără şi de reducere a preţului excursiei o
singură dată pe an, cu excepţia studenţilor orfani de ambii părinţi sau proveniţi din casele
de copii ori plasament familial;
¾ elevii şi studenţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, beneficiază de o reducere de 50%
din costul transportului urban şi interurban, pe bază de abonamente, cu trenul de clasa a
2-a, navele fluviale sau maritime, autobuzele unităţilor cu capital de stat. Elevii orfani de
ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial beneficiază de
transport gratuit în vacanţe, iar în perioada cursurilor şcolare beneficiază de înlesnirile de
mai sus;
¾ ajutorul în caz de deces se acordă la decesul unui membru al familiei studentului – soţ,
soţie, copii.
Plata ajutoarelor de orice fel menţionate mai sus se face în limita prevederilor bugetare, pe
baza cererii aprobate de conducerea şcolii sau a facultăţii care le acordă.

64
CAPITOLUL AL IV LEA

4.SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

4.1. Importanţa asigurărilor sociale de sănătate

Un sistem de asigurări sociale de sănătate este desemnat să finanţeze îngrijirea medicală


pentru populaţia asigurată şi inclusă în asigurare. În afara scopurilor sociale, acesta este un
instrument financiar care organizează transformarea sumelor colectate în servicii medicale în aşa fel
încât toate persoanele asigurate să-şi permită aceste servicii.
Un sistem de asigurări nu poate funcţiona dacă pachetul de servicii prevăzut a fi furnizat
persoanelor asigurate nu este acoperit în întregime de fondurile colectate. Aceasta însemnă că
bugetul de asigurări sociale de sănătate trebuie să acopere valoarea pachetului de servicii medicale
asigurat de care are nevoie populaţia asigurată într-o perioadă determinată.
Circuitul fondurilor - de la contribuabili la instituţiile de asigurare, de acolo la furnizorii de
servicii medicale şi înapoi la pacienţi sub formă de servicii medicale – reprezintă structura
financiară şi organizatorică de bază a unui sistem de asigurări sociale de sănătate.
Contribuţia la fondul unic de asigurări sociale de sănătate face parte din categoria
impozitelor directe – venituri curente fiscale, sursă a bugetului special de asigurări sociale de
sănătate.

4.2. Structura sistemului de asigurări sociale de sănătate

În România a funcţionat până în 1997 un sistem sanitar organizat baza finanţării de la


bugetul de stat. Grava subfinanţare şi slaba performanţă a sistemului sanitar au influenţat major
starea de sănătate precară a populaţiei şi au determinat politicienii să opteze pentru introducerea
unui nou sistem de asigurări sociale de sănătate, aprobând în iulie 1997 Legea asigurărilor sociale
de sănătate.
Între cele două abordări, finanţarea de la bugetul de stat sau din fondul asigurărilor sociale
de sănătate, există importante diferenţe în ceea ce priveşte organizarea, principiile de furnizare şi
conceptele economice. Şi acum sunt sisteme de sănătate finanţate de la bugetul de stat care
funcţionează în Anglia, Italia şi ţările scandinave, sisteme care permit funcţionarea unui sistem
privat de servicii medicale.
65
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Principalele caracteristici ale unui sistem de sănătate public finanţat de la bugetul de stat,
sunt :
¾ furnizorii (spitalele, medicii) sunt plătiţi din alocaţii bugetare aprobate prin bugetul anual
stabilit fără a fi o legătură cu pachetul de servicii pentru pacienţi;
¾ la nivel macroeconomic nu există o legătură evidentă între taxele şi impozitele plătite de
populaţie şi volumul şi structura serviciilor medicale furnizate sau resursele financiare
necesare sectorului sanitar. Creşterea taxelor şi impozitelor nu implică automat şi creşterea
resurselor în sectorul sanitar.

Menţinerea la un nivel extrem de scăzut a resurselor financiare destinate asistenţei medicale,


indiferent de nivelul veniturilor colectate, s-a putut constata cu uşurinţă în ţara noastră până la
aprobarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (2-3% din PIB) comparativ cu alte ţări
europene, inclusiv cele foste socialiste, unde aceste procente se ridică între 7-8 %. În prezent, acest
procent în ţara noastră este de 4,1%.
Prezentul sistem de asigurări sociale de sănătate are o structură triunghiulară de furnizare şi
finanţare a serviciilor medicale. Cele trei părţi principale ale sistemului sunt:
¾ pacientul care plăteşte contribuţia pentru asigurarea propriei sănătăţi;
¾ furnizorul care acordă serviciile (spitalele şi cabinetele medicale)
¾ casele de asigurări sociale care gestionează sumele colectate pentru plata serviciilor
necesare persoanelor asigurate.
Aceste trei părţi sunt entităţi autonome cu atribuţii, interese şi responsabilităţi specifice.
Acest sistem nu mai are legătură cu bugetul de stat şi îşi separă funcţia de colectare a resurselor de
cea de furnizare a serviciilor.
Caracteristicile acestui sistem de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele: este asigurat
un pachet definitiv de servicii acordate pentru întreaga populaţie asigurată; resursele colectate (
contribuţiile de asigurare) sunt intangibile altor instituţii publice; cuprinderea populaţiei în asigurare
este obligatorie indiferent de starea de sănătate proprie.

4.3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate

Asigurările sociale pentru sănătate din România sunt organizate şi funcţionează pe baza
următoarelor principii:
a) cuprinderea obligatorie a tuturor cetăţenilor în cadrul sistemului medico-sanitar coerent
de protecţie socială.
b) solidaritatea socială cuprinzătoare între toate categoriile sociale. Practic, solidaritatea
socială se realizează între: sănătoşi şi bolnavi; persoanele în vârstă şi cele active; bogaţi şi săraci;
66
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
cei ce nu au copii şi cei care şi-au asumat sarcina să crească şi să educe generaţiile următoare; cei
angajaţi şi cei aflaţi în şomaj; persoanele singure şi cele cu familii care au mai mulţi membri
ş.a.m.d.
c) prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare.
Persoanele asigurate beneficiază de un complex de servicii medicale şi sanitare, avându-se în vedere
cerinţele de îngrijire a stării de sănătate.
d) finanţarea autonomă şi echilibrul financiar. Asigurările sociale pentru sănătate îţi
constituie fondurile în principal din contribuţiile în părţi egale ale persoanelor fizice şi a celor
juridice, iar în caz de nevoie şi din subvenţii din partea statului.
e) conducerea autonomă a asigurărilor sociale pentru sănătate. Potrivit acestui principiu,
asigurările sociale pentru sănătate au organe proprii de conducere, care cuprind reprezentanţi ai
asigurărilor şi ai persoanelor juridice.

4.4. Finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi organizarea financiară


a acestuia

Asigurarea finanţării sistemului de asigurări sociale de sănătate reprezintă baza structurii


financiare a acestuia. În principal, aceasta determină ce nivel al contribuţiilor este necesar pentru a
finanţa serviciile sistemului având în vedere realizarea unui echilibru financiar al sistemului,
precum şi rezervele necesare pentru a preîntâmpina obligaţii viitoare necunoscute.
Caracteristica sistemului de asigurări sociale de sănătate obligatoriu introdus prin Legea nr.
145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, ca de altfel oricare sistem de asigurări sociale de
sănătate este că se autofinanţează şi deci exclude finanţarea de la stat ca o sursă majoră de finanţare.
Principiul „banii urmează pacientul” este baza formării bugetului de asigurări sociale de sănătate şi
nu trebuie să fie neglijat atunci când se calculează nivelul veniturilor.
Principalele surse de venituri ale sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:
- contribuţiile angajatorilor;
- contribuţiile persoanelor asigurate;
- subvenţiile de la stat;
- alte venituri (coplăţi, etc.).

4.4.1. Contribuţiile la asigurările sociale de sănătate

Ca şi în alte sisteme de asigurări sociale de sănătate, cotele contribuţiilor de la angajatori şi


angajaţi se aplică la venit. Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate prevede
obligativitatea plăţii unei cote de 7% aplicate la salariile brute de către angajator şi a unei cote de
6,5% din salariul brut de către angajat.

67
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Contribuţia lunară a persoanei asigurate se aplică asupra: veniturilor din salarii care se supun
impozitului pe venit, veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii libere
sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente, indemnizaţiile de şomaj şi
alocaţiile de sprijin etc. Deci, pentru persoana asigurată această contribuţie se deduce din impozitul
pe salariu sau din impozitul pe venit, după caz, şi se varsă la casa de asigurări pentru sănătate.
Persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat sunt obligate să reţină şi să
vireze la Casa de Asigurări pentru Sănătate teritorială contribuţia datorată pentru asigurarea
sănătăţii personalului din unitatea respectivă şi să depună declaraţia privind obligaţiile de plată
lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datora contribuţia.
În multe ţări, obligativitatea asigurării se limitează numai până la un anumit plafon iar
veniturile la care se aplică contribuţia se limitează la acea parte din venit care nu depăşeşte plafonul
respectiv. În acest caz, aplicarea principiului solidarităţii în finanţarea asistenţei medicale, care este
inerent la stabilirea contribuţiilor în raport cu veniturile este într-o oarecare măsură diminuată.
În unele ţări angajatorul plăteşte o parte mai mare a contribuţiei şi nu jumătate ca în ţara
noastră. Problema distribuirii poverii contribuţiei între angajaţi şi angajatori este pe termen lung
neesenţială. Pe de o parte, contribuţia angajatorilor reprezintă o parte a „costului muncii” aşa cum
sunt şi salariile însăşi, pe de altă parte comportamentul angajaţilor ca furnizori de muncă pe piaţa
muncii este influenţat de venitul net obţinut (după plata impozitului şi contribuţiilor) mai mult decât
de venitul brut.
În condiţiile în care sistemul de asigurări sociale cuprinde întreaga populaţie, viabilitatea
economică a sistemului de asigurări se va consolida dacă în situaţii de dezechilibru va beneficia de
subvenţii din partea bugetului de stat. Constituţia României prevede că dreptul la sănătate este
garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
În Statele Unite asigurarea sănătăţii nu este considerat un drept al fiecărui cetăţean, nu este
obligatorie şi milioane de persoane sunt neasigurate. Această abordare nu este însă proprie şi ţărilor
în CE, care au extins cuprinderea în asigurare a populaţiei până la 90 – 95%.
Există însă rezerve cu privire la subvenţionarea încrucişată între diferite grupuri de asiguraţi
cu venituri diferite cum ar fi angajaţi din mediul urban cu salarii mai mari şi cel din mediul rural,
adesea lucrători sezonieri, cu venituri mai mici. Sistemul de asigurări sociale de sănătate naţional,
prin aplicarea principiului solidarităţii, realizează o triplă subvenţie încrucişată:
- de la persoane cu venituri mari către persoane cu venituri mici;
- de la persoanele sănătoase către persoanele bolnave;
- de la persoane singure şi familii mici către familii mari.
O altă sursă de finanţare a asigurărilor sociale de sănătate o reprezintă veniturile şi coplăţile
diverse. Veniturile diverse ale unui sistem de asigurări obligatorii de sănătate se alcătuiesc din

68
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
diferite activităţi, cum ar fi: venituri din investiţii făcute pentru constituirea rezervei, onorariile
percepute pentru serviciile acordate, taxe încasate de la alte sisteme de asigurări sociale pentru
asistenţa administrativă, amenzi şi penalizări pentru contribuabili rău platnici. Toate acestea au în
general o importanţă financiară minoră.
Una dintre cele mai proeminente şi dezbătute forme de venit noncontribuţie sunt taxele pe
care pacienţii le plătesc „la livrare”, cum ar fi o sumă fixă pentru fiecare prescripţie sau pentru
fiecare chemare la spital. Acest tip de venit este numit tradiţional „împărţirea costurilor”, „coplăţi”
sau „taxa utilizatorului”.
În România, dacă nu se achită în termen contribuţiile datorate fondurilor asigurărilor sociale
pentru sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin organismele sale, are dreptul de a
aplica măsuri de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurărilor sociale
pentru sănătate şi a majorărilor de întârziere.
Fondurile asigurărilor sociale pentru sănătate se utilizează pentru:
- plata medicamentelor şi a serviciilor medicale acordate;
- cheltuieli de administrare şi funcţionare, într-o cotă de cel mult 5%;
- fondul de redistribuire, în cotă de 7%;
- fondul de rezervă, în cotă de 5%.
Disponibilităţile fondurilor rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor şi
au aceleaşi destinaţii.

4.4.2. Finanţarea de către stat a asigurărilor de sănătate

Populaţia şi natura statutară a asigurărilor sociale nu implică neapărat participarea statului la


finanţarea lor, deoarece asigurarea socială este în mod normal „autofinanţată” din contribuţii plătite
în mod regulat de salariaţi şi de angajatorii lor şi de liber profesionişti. Totuşi, în practică, legislaţia
asigură subvenţii de la stat sau contribuţii, în funcţie de dimensiunea şi dezirabilitatea
angajamentului populaţiei de a susţine sistemul financiar în condiţiile economice date.
Participarea statului la finanţarea asigurărilor de sănătate se poate justifica dacă există unele
condiţii:
¾ în primul rând, sistemele de asigurare trebuie să accepte ca toţi membrii unui grup de
populaţie să fie acoperiţi; nu există nici o bază pentru respingerea unui solicitant care are
boli şi necesită îngrijire medicală permanentă, un risc ridicat de îmbolnăvire sau un număr
mare de dependenţi, iar schemele de asigurare trebuie să accepte chiar şi persoane fără
venituri (asigurare gratuită);
¾ în al doilea rând, beneficiile trebuie să includă îngrijire medicală în domenii care erau odată
considerate responsabilitate publică, cum ar fi anumite boli infecţioase sau probleme de
sănătate mentală.
69
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Există mai multe forme prin care statul poate participa la finanţarea asigurării obligatorii de
sănătate:
¾ finanţarea infrastructurii sanitare. În timp ce venitul de la angajaţi şi angajatori va
acoperi costurile serviciilor medicale şi costurile administrative, bugetul de stat poate
finanţa construcţii de spitale, aparatură performantă, reparaţii ş.a. (de exemplu, Legea
bugetului de stat pe anul 2001, nr. 216/2001, are prevederi privind cheltuieli pentru
investiţii, unele reparaţii la clădirile spitalelor, acţiuni sanitare);
¾ subvenţii acordate unor anumite grupuri de asiguraţi care nu pot să plătească
contribuţiile (de exemplu, în Cehia statul suportă contribuţiile pentru copii şi pensionari);
¾ alocaţii de la bugetul de stat pentru programe de sănătate îndreptate în special spre
partea preventivă a asistenţei medicale.

4.5. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate

În asigurările sociale pentru sănătate sunt cuprinse în mod obligatoriu următoarele categorii
de persoane:
- cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau aflaţi temporar în străinătate;
- cetăţenii străini şi apatrizii care au reşedinţa în România.
Calitatea de asigurat se dobândeşte din ziua încheierii contractului individual de
muncă şi se păstrează pe toată durata acestuia. Persoanele care nu sunt salariate dobândesc calitatea
de asigurat din ziua în care au achitat contribuţia şi o păstrează conform legii. Calitatea de asigurat
încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în România şi se dovedeşte cu
un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – iar pe viitor cu cardul electronic de
asigurare.
De asemenea, sunt cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate, fără plata contribuţiei,
următoarele categorii de persoane:
¾ toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, tinerii de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 26 de
26 ani, dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici şi dacă nu realizează venituri din muncă;
¾ persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi se
află în grija familiei;
¾ soţia, soţul şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
¾ persoanele care în baza Decretului-lege nr. 118/1990 beneficiază de drepturi ca urmare a
faptului că au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945;
¾ pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii
de personal;
70
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de
bază minim brut pe ţară;
¾ persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul de ajutor social.
Calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate din venituri
proprii (ea se plăteşte din alte surse), o are şi persoana care se află în una din următoarele situaţii:
- satisface serviciul militar în termen;
- se află în concediu medical, în concediu pentru sarcină şi lehuzie sau în concediu medical
pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani;
- execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv;
- beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de ajutor social în conformitate cu prevederile
Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.
Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie următoarele categorii de persoane:
- membrii misiunilor diplomatice acreditate în România:
- cetăţenii străini care se află temporar în ţara noastră.

4.6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Asiguraţii au dreptul la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod


nediscriminatoriu, corespunzător necesităţilor, suficiente calitativ şi cantitativ, în concordanţă cu
exigenţele ştiinţei şi tehnicii moderne.
Contractul-cadru reglementează, în principal condiţiile acordării asistenţei medicale,
referitoare la:
- lista serviciilor medicale, a medicamentelor şi a altor servicii pentru asiguraţi;
- parametrii calităţii şi ai eficienţei serviciilor;
- nivelul costurilor, modul de decontare şi actele necesare în acest scop;
- asistenţa medicală primară;
- internarea şi externarea bolnavilor;
- necesitatea şi durata spitalizării;
- asigurarea tratamentului spitalicesc cu măsuri de îngrijire sau recuperare;
- condiţii generale de acordare, de către spital a tratamentului ambulatoriu;
- prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a
protezelor, a dispozitivelor de mers şi de autoservire;
- condiţiile şi plata serviciilor de tehnică dentară;
- informarea corespunzătoare a bolnavilor.
Asiguraţii au dreptul la asigurare medicală, în caz de boală sau de accident, din prima zi de
îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare.
71
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Îngrijirea medicală care se acordă asiguraţilor se realizează prin servicii medicale, cum sunt:
servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea
precoce a bolilor; servicii medicale ambulatorii, spitaliceşti, de asistenţă stomatologică; de urgenţă,
complementare pentru reabilitare; asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală; îngrijiri medicale la
domiciliu; medicamente, materiale sanitare, proteze.
Asiguraţii au dreptul să-şi aleagă medicul de familie care să le acorde serviciile medicale
primare. Dacă opţiunea este pentru un medic de familie dintr-o altă localitate, asiguratul va suporta
cheltuielile de transport. Asiguratul poate schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3
luni de la data înscrierii sale la medic.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi păstrarea sănătăţii, asiguraţii sunt informaţi permanent
asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de îmbolnăvire. Dacă
se constată noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, Casele de Asigurări pentru Sănătate au
obligaţia să anunţe autorităţile responsabile cu protecţia muncii.
În vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi pentru păstrarea sănătăţii, Casele de Asigurări pentru
Sănătate colaborează cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu medicii
cu experienţă, cu unităţile medico-sanitare şi cu organizaţiile neguvernamentale, pentru întocmirea
de programe de sănătate finanţate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale pentru
sănătate şi din alte surse.
Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă de către Casele de Asigurare pentru
Sănătate în modul următor:
¾ nelimitat, pentru copii până la vârsta de 16 ani, individual sau prin formarea de grupe de
profilaxie, fie la grădiniţă, fie la şcoală;
¾ pentru tinerii de la 16 ani până la 20 ani, de două ori pe an;
¾ pentru adulţi, o dată pe an.
Asiguraţii în vârstă de peste 30 de ani au dreptul la un control în fiecare an, pentru
prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.
În caz de boală, asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru
prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei
pacientului.
Tratamentul medical se aplică de către medici şi personalul sanitar acreditat.
Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală de specialitate ambulatorie, la indicaţia medicului
de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat. Asistenţa medicală de
specialitate se acordă de către medicii specialişti.
Serviciile medicale ambulatorii cuprind: stabilirea diagnosticului, tratament medical, îngrijiri
medicale, recuperare, medicamente şi materiale sanitare.

72
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Tratamentul în spitale se acordă prin spitalizare integrală sau parţială, care cuprinde:
consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical,
îngrijire, medicamente, materiale sanitare, cazare şi masă.
Tratamentele stomatologice se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate în proporţie de
40-60%, ţinând seama de necesitatea respectării controalelor profilactice impuse de serviciul
stomatologic. În cazul copiilor în vârstă de până la 16 ani, aceste tratamente se suportă de către
Casa de Asigurări pentru Sănătate, pe baza criteriilor stabilite în contractul-cadru.
Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală de recuperare într-o unitate specială pentru o
perioadă şi după un ritm stabilite de medicul curant în programul de reabilitare. Contribuţia
personală pentru asistenţă medicală de recuperare se stabileşte prin contractul-cadru.
În ceea ce priveşte tratamentul medical la domiciliu, asiguraţii au dreptul să primească
asistenţă medicală la domiciliu şi o îngrijire din partea unui cadru mediu sanitar, dacă este necesar ş
indicat de medic.
Asiguraţii beneficiază şi de alte servicii speciale. Astfel, asiguraţii au dreptul la transport
sanitar în următoarele situaţii: urgenţe medicale; alte cazuri prevăzute de contractul-cadru.
Serviciile medicale trebuie să fie de bună calitate.
Asigurarea calităţii serviciilor medicale se realizează prin acceptarea de către Casele de
Asigurări pentru Sănătate numai a:
¾ serviciilor medicale şi stomatologice recunoscute de către Casa Naţională de Asigurări
pentru Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România;
¾ medicilor, asistenţilor medicali şi a celuilalt personal acreditat;
¾ unui sistem informaţional corespunzător asigurării unei evidenţe primare privind
diagnosticul şi terapia aplicată;
¾ respectării criteriilor de evaluare a calităţii asistenţei medicale şi stomatologice, elaborate de
către Colegiul Medicilor din România.

73
CAPITOLUL AL V-LEA

5.SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe şi mai ales prin dinamicile ce îşi
schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o problemă macrosocială. În general, persoana aptă
de muncă, dar care nu găseşte de lucru şi poate fi angajată parţial sau total numai în anumite
momente ale dezvoltării economică-sociale şi se află în situaţia de a primi indemnizaţia de şomaj se
numeşte şomer. În sens restrâns, şomerul este acea persoană care caută un loc de muncă remunerat
şi care nu are un asemenea loc în mod curent.
Dacă privim conceptul de şomaj din perspectiva timpului, şomajul de lungă durată mai este
numit şi şomaj cronic sau şomaj de excludere şi poate să dureze peste anumite limite de timp,
diferite de la ţară la ţară, dar, în general, peste 12 luni consecutive. Analiza gradului de selectivitate
pe piaţa muncii, atât din punct de vedere al disponibilizărilor cât şi din perspectiva angajărilor, arată
că cu cât vechimea de şomer este mai mare, cu atât şansele de angajare ale acestor şomeri sunt mai
mici.
În România, şomajul de lungă durată este cel care atinge în mod special persoanele cu vârstă
mai înaintată care nu au disponibilităţi de recalificare, ca de exemplu femeile, tinerii cu calificare
redusă dar şi bărbaţii lucrători calificaţi care ţi-au desfăşurat activitatea în zone monoindustriale şi
au fost disponibilizaţi prin concedieri colective ca urmare a restructurărilor.

5.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurărilor pentru şomaj

Datorează contribuţii pentru asigurările de şomaj:


- angajatorii şi persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea: funcţionarii publici,
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt în cadrul autorităţii
executive, legislative ori judecătoreşti, militarii angajaţi pe bază de contract, persoanele care
au un raport de muncă în calitate de membru cooperator;
- persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj;
- persoanele care sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii.
În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate persoanele fizice cetăţeni români care
sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, cu excepţia persoanelor care au calitatea de
pensionari, cetăţenii români care lucrează în străinătate, cetăţenii străini care, pe perioada în care au

74
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri. Asiguraţii au
obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să beneficieze de
indemnizaţia de şomaj.
Ajutorul de şomaj se acordă următoarelor persoane:
¾ persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii economice
pentru motive prevăzute în Codul Muncii;
¾ persoanelor care au fost încadrate în muncă pe o perioadă determinată;
¾ absolvenţilor de învăţământ care în termen de un an s-au angajat şi/sau au beneficiat integral
de ajutor de integrare profesională, primesc ajutor de şomaj indiferent de vechimea în
muncă;
¾ persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală şi membrii asociaţiilor
familiale în situaţia în care ţi-au încetat activitatea renunţând la autorizaţia de funcţionare,
dacă au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe o perioadă de
12 luni în ultimii 2 ani.

Nu beneficiază de ajutorul de şomaj următoarele persoane:


¾ persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole de cel puţin
20.000 m2;
¾ persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea
unor activităţi autorizate mai mari de cel puţin jumătate din salariul minim;
¾ persoanele cărora li s-a oferit un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului
studiilor, situaţiei personale, a stării de sănătate situat la o distanţă de cel mult 50 km
mde localitatea de domiciliu sau cărora li s-a recomandat dă către oficiile forţei de
muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi au refuzat
nejustificat oferta sau recomandarea;
¾ persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare;
¾ absolvenţilor de liceu care urmează forme superioare de pregătire profesională.

Ajutorul de şomaj se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite de la data dobândirii


drepturilor pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă direcţiile
de muncă şi pregătire profesională organizează cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau
alte forme de pregătire profesională, şomerii sunt obligaţi să le urmeze.

75
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
5.2. Ajutorul sau indemnizaţia de şomaj

Ajutorul sau indemnizaţia de şomaj reprezintă o formă de susţinere materială şi protecţie


socială a celor rămaşi temporar fără loc de muncă şi constă într-o sumă de bani fixă, neimpozabilă,
care se stabileşte şi se acordă lunar, o anumită perioadă de timp, diferenţiat pe categorii de persoane
şi vechime în muncă precum şi cu luarea în considerare a salariului de bază minim brut pe ţară, în
vigoare la data stabilirii acesteia.
Persoanele care solicită primirea ajutorului de şomaj trebuie să întocmească şi să prezinte la
oficiile forţei de muncă o cerere expresă în acest sens, însoţită de următoarele acte şi documente:
cererea pentru obţinerea unui loc de muncă; buletinul de identitate; actele de studii şi calificare;
actele eliberate de consiliul local al localităţii de domiciliu, din care să rezulte că persoanele în
cauză nu deţin terenuri agricole; actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să
rezulte că nu au alte surse proprii venituri, etc.
Oficiul forţei de muncă întocmeşte câte un dosar pentru fiecare persoană, cu toate actele
care stau la baza acordării ajutorului de şomaj, verificând în acelaşi timp actele şi documentele
prezentate, urmând ca în acelaşi timp să se stabilească prin decizia directorului direcţiei de muncă
şi protecţie socială, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru acordarea ajutorului de şomaj.
Plata ajutorului de şomaj se face lunar de către direcţiile de muncă şi protecţie socială
proporţională cu numărul de zile calendaristice cât titularul este îndreptăţit să primească acest
drept.
Persoanele beneficiare ale ajutorului de şomaj au următoarele obligaţii : să se prezinte
lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la oficiul forţei de muncă pentru
vizarea carnetului de evidenţă, comunicarea unor eventuale locuri de muncă vacante sau cursuri de
calificare sau recalificare, să comunice oficiului forţei de muncă următoarele :
¾ încadrarea cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată;
¾ dobândirea de terenuri agricole în suprafaţa prevăzută de lege;
¾ identificarea de surse proprii de venituri sau realizarea unui venit mediu lunar pe
membru de familie, de cel puţin 60% din salariul de bază minim brut pe ţară
impozitat;
¾ îndeplinirea condiţiilor de înscriere la pensia pentru munca depusă şi limită de
vârstă sau, după caz, stabilirea pensiei de invaliditate;
¾ îndeplinirea stagiului militar sau stabilirea domiciliului în străinătate, etc.

Plata ajutorului de şomaj încetează în următoarele situaţii :


¾ la îndeplinirea termenelor legale;

76
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ la încadrarea în muncă a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către
acesta a autorizaţiei de executare a unei activităţi pe cont propriu;
¾ în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate cu contract de muncă pe
o durată nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător
pregătirii şi nivelului studiilor şomerului, situaţiei personale şi stării lui de sănătate;
¾ la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o altă formă de pregătire
profesională organizate sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor
pe motive imputabile beneficiarilor.
- In anul 2006, ajutorul de somaj se va calcula proportional cu vechimea in munca a
persoanei care solicita ajutorul. Cotele procentuale sunt diferentiate in functie de durata
stagiului de cotizare a fiecarei persoane. Baza de calcul o reprezinta 75 % din salariul de
baza minim brut pe economie care se acorda pentru un stagiu de cotizare de cel putin un an.
La aceasta, se adauga:
- 3% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
- 5% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
- 7% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
- 10% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani.
Şomerii şi membrii lor de familie care se află în întreţinere beneficiază de următoarele drepturi:
asistenţă medicală gratuită; primesc alocaţia de stat pentru copii; perioada de şomaj constituie
vechimea în muncă; îşi păstrează dreptul locativ asupra locuinţei de serviciu; beneficiază de
drepturi de asigurare socială în perioada în care urmează un curse de calificare, recalificare şi
perfecţionare; la cerere li se acordă credite în condiţii avantajoase pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special
pentru şomeri.

5.3. Surse de constituire a bugetului asigurărilor pentru şomaj

Bugetul asigurărilor pentru şomaj se constituie din următoarele surse:


¾ contribuţiile angajatorilor. Angajatorii au obligaţia de a plăti în fiecare lună o
contribuţie la fondul pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj care se calculează prin
aplicarea unei cote procentuale asupra fondului de salarii format din totalul salariilor
brute lunare ale angajaţilor care au încheiat contract individual de muncă cu
angajatorul respectiv. Această cotă procentuală a variat, fiind de 5%, 3,5%, de la 1
ianuarie 2004 ea a fost diminuată la 3% iar incepind cu 1 ianuarie este de 2,5%;
¾ contribuţiile individuale ale persoanelor salariate. În fiecare lună, angajatorii au
obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze lunar contribuţia individuală la bugetul
77
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
asigurărilor pentru şomaj, prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut
lunar, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă după caz, indemnizaţia de
conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care fac parte din salariul de
bază pentru persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de
muncă;
¾ contribuţiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru
şomaj au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj
stabilită la o cotă procentuală calculată ca sumă a cotelor procentuale aplicate în
cazul contribuţiei angajatorului, respectiv angajatului asupra venitului lunar declarat
în contractul de asigurare pentru şomaj;
¾ venituri din alte surse se constituie, în principal, din dobânzi, majorări pentru
neplata în termen a contribuţiilor, restituiri ale creditelor acordate şomerilor, taxe
încasate de Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă precum şi din donaţii
reprezentând cofinanţări PHARE pentru plăţi compensatorii, conform
Memorandumului încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană etc.

În cazul în care sursele enumerate mai sus nu compensează cheltuielile, deficitul bugetar se
acoperă prin subvenţii de la bugetul statului.
La capitolul cheltuieli, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, cea mai mare parte sunt
destinate pentru plata indemnizaţiei de şomaj, urmate de alocaţiile de sprijin, plăţile compensatorii,
ajutorul de integrare profesională etc.

5.4. Rolul Agenţiei Naţionale a Ocupării Forţei de Muncă în diminuarea şomajului

Ocuparea forţei de muncă a devenit una din problemele cele mai tensionate ale tranziţiei.
România se confruntă cu o criză a ocupării forţei de muncă, în condiţiile declinului economic
instalat în ultimul deceniu. Privatizarea şi restructurarea economiei româneşti au influenţat
semnificativ piaţa muncii, determinând masive disponibilizări şi amplificarea fenomenului de
şomaj. Involuţiile din economie au restrâns posibilităţile de ocupare a forţei de muncă; numărul
populaţiei active şi ocupate, respectiv rata de activitate şi de ocupare s-au redus iar şomajul s-a
cronicizat.
Apariţia şomajului, menţinerea şi modificarea intensităţii lui, sunt aspecte ce pot fi înţelese
numai în legătura lor cu sistemul real al economiei de piaţă. Ca un flux macrosocial global, şomajul
este generat de cauze multiple şi complexe fapt pentru care diminuarea acestui fenomen presupune
un sistem de pârghii coordonate instituţional.

78
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
În acest context, a devenit necesară crearea unei instituţii care să monitorizeze şi să
diminueze fenomenele negative existente pe piaţa muncii. Astfel, Prin Legea nr.145/1998, a fost
reglementată înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi
Formare Profesională, instituţie publică cu interes naţional, cu personalitate juridică, ce şi-a
început în mod efectiv activitatea la data de 1 ianuarie 1999.
Ulterior, prin Ordonanţa de Urgenţa nr.294/2000 a fost modificată şi completată Legea
nr.145/1998, noua denumire a instituţiei fiind Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM). Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), împreună cu
cele 42 de agenţii judeţene şi peste 180 de agenţii locale au fost constituite cu scopul de a creşte
gradul de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei şomajului. Pentru organizarea şi
coordonarea activităţilor specifice la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are în subordine agenţii constituite la nivel judeţean şi
cel al municipiului Bucureşti, unităţi cu personalitate juridică. Agenţiile judeţene pot înfiinţa
subunităţi de furnizare a serviciilor de ocupare a forţei de muncă. Pentru realizarea obiectivelor
sale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are următoarele atribuţii principale:
¾ Organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională
pentru persoanele neîncadrate în muncă;
¾ Orientează persoanele neîncadrate în muncă şi mediază între acestea şi angajatorii din ţară,
în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi oferta pe piaţa internă a forţei de muncă;
¾ Face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurărilor pentru şomaj;
¾ Administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară;
¾ Propune Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale proiecte de acte normative în domeniul
ocupării şi formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;
¾ Organizează serviciile de stabilire, plată şi evidenţă a ajutoarelor, alocaţiilor şi
indemnizaţiilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
¾ Elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliţi de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare
Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale etc.
Începând cu data de 1 martie 2002, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
implementează Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă. Astfel, a crescut numărul de măsuri active care îi stimulează pe şomeri să îşi caute
o slujbă, iar pe angajatori să creeze mai multe locuri de muncă. Principalele servicii oferite
şomerilor de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt:

79
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
¾ Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor
în căutarea unui loc de muncă, în mod gratuit. Acestea sunt: furnizarea de informaţii privind
piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea
orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră; instruirea în
metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;
¾ Serviciile de mediere a muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de
serviciu. Serviciile de mediere constau în oferirea de informaţii privind locurile de muncă
vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea şi organizarea de burse
ale locurilor de muncă, medierea electronică, adică punerea în corespondenţa a cererilor şi
ofertelor de muncă prin intermediul Internet-ului;
¾ Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în
căutarea unui loc de muncă, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode
şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.
¾ Organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri. Persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi
practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă.
Structura serviciilor de calificare/recalificare porneşte de la cursuri de meserii, până la
cursuri de perfecţionare. De asemenea, sunt organizate şi cursuri de iniţiere în termenii de
bază ai economiei de piaţă sau cursuri de pregătire pentru crearea de întreprinderi mici ;
¾ Stimularea mobilităţii forţei de muncă. Persoanele care, în perioada în care primesc
indemnizaţia de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate aflată la peste 50 km de
domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare, egală cu două salarii minime brute pe ţară, în
vigoare la data încadrării. Cei care se încadrează într-o altă localitate şi, astfel, îşi schimbă
domiciliul, primesc o primă de instalare, echivalentă cu şapte salarii minime brute pe
economie ;
¾ Stimularea angajatorilor de a încadra personal cu vârstă mai mare de 45 de ani precum şi
absolvenţi de şcoli profesionale, liceu sau facultate. Angajatorii care încadrează în muncă,
pe perioada nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri întreţinători unici
de familie, primesc de la A.N.O.F.M. timp de 12 luni, o sumă reprezentând un salariu minim
brut pe ţară, având obligaţia de a menţine raporturi de muncă timp de 2 ani. De aceleaşi
facilităţi beneficiază şi angajatorii care au sub 100 de angajaţi şi încadrează persoane cu
handicap. Angajatorii sunt stimulaţi în vederea încadrării absolvenţilor tuturor instituţiilor de
învăţământ. Pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, pe durată nedeterminată, angajatorul

80
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
primeşte, timp de 12 luni, o sumă reprezentând un salariu minim brut pe ţară, iar pentru
fiecare absolvent din rândul persoanelor cu handicap, o sumă reprezentând 1,5 salarii
minime brute pe ţară, pentru o perioadă de 18 luni. Angajatorii care încadrează absolvenţi
sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de
la data încheierii. În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire
profesională, organizată de către angajator, iar cheltuielile necesare pregătirii profesionale
vor fi suportate, la cererea angajaţilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj ;
¾ Acordarea de credite cu dobândă subvenţionată. Acestea sunt acordate întreprinderilor mici
şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să
desfăşoare activităţi independente şi şomerilor care înfiinţează societăţi în scopul creării de
noi locuri de muncă, din care minimum 50% pentru şomeri . Pentru judeţele unde se
înregistrează o rată medie anuală a şomajului mai mică sau egală cu rata medie anuală a
şomajului la nivel naţional se acordă credite cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a
Băncii Naţionale a României. Pentru judeţele cu o rată medie anuală a şomajului mai mare
decât rata medie la nivel naţional creditele se vor acorda cu dobândă redusa;
¾ Servicii de preconcediere. În cazul restructurării unor activităţi care pot conduce la
modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii au
obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor
măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Pentru a
veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurările care au loc în economie, angajatorii
au obligaţia de a înştiinţa agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile
înaintea acordării preavizelor prevăzute de lege.

81
CAPITOLUL AL VI-LEA

6.ELEMENTE DE STATISTICĂ SOCIALĂ

În procesul definirii obiectului de studiu şi al metodelor cu care operează, statistica social-


economică s-a divizat în două mari secţiuni:
- statistica economică, cu subramurile sale şi care abordează cu predilecţie procesele
economice din societate;
- statistica socială, organic legată de prima, dar care pune un accent deosebit pe aspectele de
ordin social.

Dacă statistica economică cunoaşte actualmente o dezvoltare evidentă prin lărgirea ariei de
investigare la nivel microeconomic, fără a neglija aspectele macroeconomice ce servesc ca
fundament deciziilor în conducerea economiei naţionale, statistica socială rămâne tributară
accentului pus pe aspectele macrosociale.
Pentru obiectul de studiu al protecţiei sociale şi asigurărilor sociale, statistica socială
serveşte drept fundament al analizei dinamicii şi structurii indicatorilor legaţi de statistica
populaţiei, statistica muncii şi asistenţei sociale, statistica sănătăţii, statistica gospodăriei comunale
şi de locuinţe, statistica învăţământului ştiinţei şi culturii, statistica justiţiei şi ordinii publice,
statistica mediului înconjurător etc.

6.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai

Prin nivel de trai înţelegem gradul de satisfacere a necesităţilor de viaţă ale populaţiei unei
ţări, ale unui grup social sau ale unei persoane, expresie a volumului de bunuri şi servicii de care
dispune populaţia pe baza veniturilor obţinute. În sens general, nivelul de trai reprezintă ansamblul
condiţiilor materiale, culturale şi sociale pe care societatea le creează membrilor săi.
Limitele nivelului de trai depind de nivelul de dezvoltare economică al fiecărei ţări, gradul
de participare la procesul muncii, capacităţile, aptitudinile şi nivelul calitativ al activităţilor depuse,
ca şi de poziţia fiecărei persoane faţă de sursele de venit.
Aspectele definitorii ale nivelului de trai sunt legate de următoarele elemente:
- nivelul şi evoluţia veniturilor;
- nivelul şi evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor ce alcătuiesc consumul populaţiei;

82
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
- nivelul şi structura consumului de bunuri şi servicii;
- condiţiile de muncă şi odihnă;
- condiţiile de locuit şi serviciile comunale;
- starea de sănătate a populaţiei;
- nivelul de instruire şi accesul la cultură şi artă.

Sarcinile principale ale statisticii nivelului de trai constau în următoarele:


- culegerea de informaţii prin intermediul unor surse tradiţionale de înregistrare totală (dări de
seamă statistice, recensăminte, registre agricole, cadastrul funciar, etc.) sau prin intermediul
înregistrărilor special organizate (cercetarea selectivă a bugetelor de familie, anchete, monografii)
cu ajutorul cărora se poate caracteriza nivelul de trai al populaţiei;
- elaborarea metodologiei de calcul al principalilor indicatori sintetici şi analitici ai nivelului
de trai şi determinarea acestora pentru diverse perioade de timp;
- analiza periodică a evoluţiei principalilor indicatori ai nivelului de trai pentru fundamentarea
deciziilor de politică economică şi socială a statului.

Sistemul indicatorilor generali şi specifici ai nivelului de trai al populaţiei cuprinde:


1. Indicatori ai bazei materiale a nivelului de trai: avuţia naţională; produsul intern brut;
venitul naţional disponibil brut; populaţia activă ocupată; productivitatea muncii sociale.
2. Indicatorii veniturilor populaţiei: veniturile globale (în bani şi în natură); veniturile
finale (nete); veniturile reale; veniturile totale utilizate de populaţie; câştigul salaria nominal net
(salariul real); indicele preţurilor de consum (indicele costului vieţii); veniturile populaţiei din
fondurile sociale de consum.
3. Indicatorii consumului populaţiei: indicatorii valorici ai consumului; indicatorii
consumului în unităţi naturale; indicatorii consumului alimentar exprimat în calorii şi factori
nutritivi; indicatorii stării de nutriţie a populaţiei; indicatorii serviciilor utilizate de populaţie.
4. Indicatorii condiţiilor de locuit: indicatori ai asigurării populaţiei cu locuinţe; indicatorii
caracteristicilor tehnice şi ai gradului de confort; cheltuielile populaţiei pentru construirea,
întreţinerea şi folosirea locuinţelor.
5. Indicatorii condiţiilor de muncă şi odihnă: gradul de ocupare a forţei de muncă;
indicatori ai condiţiilor la locul de muncă; durata zilei şi săptămânii de lucru; indicatori ai
condiţiilor de odihnă a populaţiei.
6. Indicatorii nivelului cultural al populaţiei: indicatori ai nivelului de instruire a
populaţiei; indicatori privind activitatea culturală şi gradul de accesibilitate a populaţiei la cultură;

83
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
indicatori ai procesului de învăţământ; indicatori ai dezvoltării ştiinţei şi gradului de răspândire a
cunoştinţelor ştiinţifice în rândul populaţiei.
7. Indicatori ai bazei materiale a ocrotirii sănătăţii şi stării de sănătate a populaţiei:
indicatorii accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală; indicatorii stării de sănătate a populaţiei;
indicatorii bilanţului vital al populaţiei.

6.2. Cercetarea selectivă a bugetelor de familie

Bugetul de familie reprezintă un sistem de evidenţă bilanţieră în scopul identificării


veniturilor pe surse de formare, cheltuielilor şi consumului după destinaţie, precum şi alte aspecte
ale nivelului de trai al unei familii, înregistrate în mod sistematic, în ordine cronologică şi pe
măsura producerii fenomenelor sau grupate după anumite criterii.
Bugetul de familie rămâne cea mai importantă sursă de informaţii pentru caracterizarea
nivelului de trai al populaţiei, permiţând abordarea unor aspecte ce nu se regăsesc în mod detaliat în
cadrul altor surse de informaţii statistice.
Principalele obiective urmărite prin cercetarea bugetelor de familie vizează obţinerea datelor
referitoare la: componenţa familiei; veniturile în bani şi în natură după sursa de provenienţă;
cheltuielile în bani şi în natură pe destinaţii (produse alimentare, produse nealimentare şi servicii;
consumul principalelor produse alimentare.
Suplimentar, cu o anumită periodicitate (anual, la interval de doi ani, etc.) pe baza
eşantionului bugetelor de familie se organizează şi alte cercetări selective referitoare la condiţiile de
locuit, înzestrarea familiilor şi gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, situaţia înzestrării
gospodăriei cu animale şi păsări, producţia gospodăriei şi destinaţiile acesteia, volumul
acumulărilor băneşti şi în natură, stocurile principalelor produse agricole, bugetul de timp.
În cercetarea bugetelor de familie unitatea de observare este „gospodăria”, definită ca
totalitatea persoanelor între care există, în general, legături de rudenie, locuiesc şi se gospodăresc
împreună, participând total sau parţial la bugetul comun de venituri şi cheltuieli.
Având în vedere situaţia actuală din ţara noastră putem afirma că marea majoritate a
gospodăriilor se confruntă de fapt cu familia, de unde şi denumirea generică de „bugete de familie”.
Membrii familiei se consideră persoanele care compun familia, prezente permanent în gospodărie
sau temporar absente (dacă nu şi-au constituit o altă familie) şi care participă integral sau parţial la
formarea veniturilor în bani şi în natură cât şi la cheltuirea şi consumarea bugetului, ca şi la
realizarea acumulărilor în bani şi în natură ale familiei.
Din punct de vedere economic, familia este o unitate bazată pe echilibru dintre venituri şi
consum, echilibru ce poate fi constatat prin cercetarea bugetului acesteia.
Bugetul de familie se bazează pe următoarele principii:
84
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
- soldul bănesc şi stocul de produse aflate în gospodărie la începutul perioadei, plus intrările
din cursul perioadei trebuie să fie egale cu ieşirile din cursul perioadei, plus soldul bănesc şi
stocul de produse la sfârşitul perioadei;
- înregistrarea intrărilor şi ieşirilor se face, de regulă, atât în expresie valorică, cât şi în
expresie naturală;
- începerea înregistrărilor pentru toate familiile din eşantion este precedată de inventarierea
banilor şi a produselor aflate în familie la data începerii înregistrării;
- înregistrarea cuprinde şi elemente care să permită verificarea sistemului bilanţier al
bugetului de familie.

Referitor la perioada pentru care se elaborează, bugetul poate fi lunar sau anual. Bugetul
lunar prezintă avantaje de ordin organizatoric, facilitează prelucrarea operativă a datelor, oferind
condiţii mai bune pentru verificarea veridicităţii informaţiilor, prin corelaţia de balanţă. Bugetul
anual este mai dificil de delimitat, dată fiind durata perioadei, se complică operaţiunile de prelucrare
finală, având însă avantajul că oferă o imagine mai completă a condiţiilor de trai ale populaţiei şi
face posibilă caracterizarea sezonalităţii în formarea veniturilor şi consumului.
În cercetarea selectivă a bugetelor de familie din ţara noastră se utilizează următoarele
formulare statistice:
a) Caietul pentru înregistrarea intrărilor şi ieşirilor băneşti şi în natură ale familiei. El
este completat de către fiecare familie din eşantion şi cuprinde următoarele capitole:
I. Intrări de bani ale tuturor membrilor familiei;
II. Ieşiri de bani pentru diferite cumpărături şi alte plăţi ale familiei;
III. Intrări şi ieşiri de produse în natură;
IV. Animale şi păsări;
V. Animale şi păsări sacrificate;
VI. Prelucrarea produselor agroalimentare;
VII. Alte însemnări ale familiei.

Acest formular are rolul ca pe baza autoînregistrării de către fiecare familie cercetată a
datelor privind intrările băneşti (veniturile), ieşirile băneşti (cheltuielile), consumul, etc., să asigure
evidenţierea tuturor fenomenelor şi proceselor economico-financiare şi sociale care au loc în
familie, în momentul producerii lor şi la locul în care sau produs;

85
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
b) Bugetul familiei nr. … (formularul B).
În acest formular, statisticianul (îndrumătorul) de bugete centralizează datele înscrise de
către familie în caietul pentru înregistrarea intrărilor şi ieşirilor băneşti şi în natură, precum şi alte
date privind familia, şi are următoarele capitole:
I. Componenţa familiei şi numărul zilelor de alimentaţie;
II. Intrările şi ieşirile băneşti;
III. Intrările şi ieşirile de produse agroalimentare;
IV. Animale şi păsări;
V. Cumpărarea de mărfuri nealimentare;
VI. Sume în valută.

c) Fişa familiei, care cuprinde capitolele:


I. Unele date privind persoanele din componenţa familiei;
II. Înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată;
III. Împrumuturi şi credite.

d) Referat privind înlocuirea familiei din eşantion, cuprinzând:


I. Caracteristicile familiei existente în eşantion şi a celei nou alese;
II. Alte date privind familia.

e) Raport statistic privind relaţiile financiare ale agenţilor economici şi sociali cu


salariaţii, colaboratori la cercetarea bugetelor de familie.

Indicatorii medii rezultaţi din cercetarea bugetelor de familie pot fi extinşi asupra
colectivităţii generale, folosind diverse metode recomandate de teoria statisticii, ţinând seama de
nivelul erorii limită admise cu ocazia constituirii eşantionului.
Institutul Naţional de Statistică efectuează permanent verificarea reprezentativităţii
eşantionului bugetelor de familie şi compară periodic nivelul indicatorilor determinaţi pe baza
cercetării selective cu nivelul rezultat din înregistrări statistice totale.

6.3. Statistica veniturilor populaţiei

Veniturile populaţiei obţinute într-o anumită perioadă de timp constituie unul din elementele
esenţiale pentru caracterizarea nivelului de trai. În studiul veniturilor populaţiei se folosesc o serie
de indicatori sintetici şi analitici care permit caracterizarea nivelului, structurii şi dinamicii
veniturilor populaţiei.
86
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
În cadrul indicatorilor sintetici cei mai importanţi sunt:
- Produsul intern brut;
- Venitul naţional brut;
- Veniturile reale ale populaţiei;
- Salariul real;
- Veniturile din fondurile sociale de consum.

Indicatorii analitici îşi propun fie să aprofundeze cunoaşterea volumului veniturilor pe


categorii sociale şi surse de formare, fie să detalieze veniturile după conţinutul acestora.
În gama indicatorilor analitici se includ:
¾ soldul în numerar al populaţiei la începutul şi sfârşitul perioadei;
¾ încasările băneşti ale populaţiei din: salarii, vânzarea produselor agricole, încasări
băneşti de la societăţi agricole, alocaţia de stat pentru copii, burse, ajutor de şomaj,
ajutoare sociale şi pensii, încasări din vânzări de terenuri, construcţii, certificate de
proprietate, acţiuni, încasări din dividende şi dobânzi, încasări din chirii,
împrumuturi şi credite, venituri din meserii şi prestări de servicii, alte încasări.

Prin venituri ale populaţiei se înţelege totalitatea încasărilor băneşti, a contravalorii


produselor în natură şi serviciilor, obţinute şi primite de populaţie ca urmare a prestării unor
activităţi utile din punct de vedere social sau ca drepturi, în conformitate cu legislaţia fiecărei ţări,
din fondurile sociale de consum.
Veniturile populaţiei nu se rezumă numai la încasările băneşti, ci ele includ, în egală măsură,
bunuri şi servicii obţinute de populaţie. Dacă, pentru salariaţi şi pensionari, veniturile se
concretizează în special sub forma încasărilor în bani, pentru agricultori cea mai mare parte a
veniturilor apare sub forma produselor agricole şi a şeptelului de animale şi păsări din gospodăria
personală. Pe de altă parte, populaţia primeşte servicii gratuite în domeniul învăţământului, ocrotirii
sănătăţii, compensaţii şi gratuităţi în transportul pe C.F.R., alte facilităţi specifice din partea
agenţilor economici.
Însumarea veniturilor băneşti, a veniturilor sub formă de bunuri, precum şi a serviciilor
primite în mod gratuit, şi care nu au formă materializată, conduc la obţinerea venitului total al
populaţiei.

6.3.1. Probleme metodologice privind calculul veniturilor reale

Indicatorul „venituri reale” constituie unul dintre cei mai importanţi indicatori utilizaţi în
caracterizarea nivelului de trai al populaţiei. Baza veniturilor reale o constituie produsul intern brut”
(P.I.B.) determinat ca valoare a bunurilor şi serviciilor rezultate din procesele de producţie în cadrul
87
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
economiei naţionale, destinate a fi consumate, investite, exportate sau stocate. Ca urmare, produsul
intern brut poate fi determinat pe baza relaţiei:
PIB = CF + FBCF + VS + (E – I), în care:
PIB = produsul intern brut;
CF = consumul final;
FBCF = formarea brută de capital fix;
VS = variaţia de stoc,
E = exporturi;
I = importuri.
Alţi indicatori sintetici ce pot fi utilizaţi în analiza veniturilor reale ale populaţiei, ca suport
material sunt „venitul disponibil brut” şi „venitul naţional disponibil brut”.
Venitul disponibil brut este soldul contului de venit din sistemul conturilor economiei
naţionale şi măsoară venitul de care dispune naţiunea pentru efectuarea operaţiunilor de consum
final şi economie brută.
Venitul naţional disponibil brut se determină pe baza produsului intern brut (PIB) la care
se adaugă veniturile primite din străinătate sub forma remunerării salariaţilor, impozitelor asupra
producţiei şi importurilor, subvenţiilor de exploatare, dobânzilor, dividendelor, etc. din care se scad
veniturile de aceeaşi natură plătite străinătăţii de economia naţională (unităţile rezidente).
Indicatorul veniturilor reale se referă la toate veniturile pe care le obţine populaţia,
exprimate în bunuri materiale şi servicii necesare traiului.
Suma totală a veniturilor populaţiei realizate într-o anumită perioadă formează venituri
globale ale populaţiei. Ele includ sumele provenite din salarii, alocaţia de stat pentru copii, pensii,
ajutoare sociale, burse, veniturile provenite din munca în agricultură, industria casnică, prestări de
servicii de către întreprinzători particulari, beneficii din profitul net şi pensii, încasări băneşti de la
societăţi agricole, ajutoare de şomaj, sume provenite din vânzări de terenuri, imobile şi alte bunuri,
contravaloarea bunurilor şi serviciilor primite gratuit de la stat, din cooperaţie sau persoane
particulare, sume retrase de la C.E.C., împrumuturi contractate de la unităţi publice sau private,
contravaloarea mărfurilor şi serviciilor cumpărate pe credit, soldul în bani la începutul lunii,
încasări din vânzarea de certificate de proprietate, acţiuni, dividende, dobânzi etc.. Ele se mai
numesc şi venituri totale nominale brute.
Cea de-a doua categorie cu care se operează pentru determinarea veniturilor reale este
reprezentată de veniturile finale nete ale populaţiei.
Veniturile finale se determină prin scăderea din veniturile totale nominale brute a unor sume
ce reprezintă obligaţii faţă de bugetul de stat, agenţi economici cu capital mixt sau privat şi care nu
sunt destinate consumului. În această categorie intră: impozitul pe venituri de natura salariilor,

88
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, impozitul pe venit,
impozitul pe clădiri, terenuri, prime asigurări., dobânzi la împrumuturile contractate, avansuri şi
împrumuturi acordate, cotizaţii sindicat, rate scadente, împrumuturi şi credite restituite, depuneri la
bănci etc.
Veniturile finale nete reprezintă deci sumele pe care populaţia le foloseşte efectiv pentru
consumul individual. Ele se mai numesc şi venituri nominale nete.
Raportul dintre suma veniturilor nominale nete şi numărul mediu anual al populaţiei
reprezintă venitul mediu final net pe o persoană.
Venitul real pe un locuitor se stabileşte în baza relaţiei:
venitul mediu no min al net / loc.
venitul real / loc. =
indicele preturilor de consum
Indicele preţurilor de consum
Pentru determinarea „indicelui preţurilor de consum” informaţiile necesare provin atât din
surse bazate pe înregistrări totale, înregistrări selective sistematice sau de o singură dată, precum şi
din informaţiile oferite prin bugetele de familie. Este vorba de un indice general de preţuri
determinat ca indice mediu armonic, pe baza relaţiei:

I P1 / 0 =
∑q 1 ⋅ p1
în care:
1
∑I ⋅ q1 ⋅ p1
P1 / 0

∑q 1 ⋅ p1 - reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate de populaţia în anul

curent;
1
∑I - reprezintă valoarea aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii achiziţionate în anul
P1 / 0

curent, exprimate în preţurile perioadei de bază (anul de comparaţie).

6.3.2. Probleme metodologice privind calculul salariilor reale

Biroul Internaţional al Muncii recomandă utilizarea a două noţiuni: salariu şi câştig salarial.
Salariul cuprinde sumele încasate pentru munca efectiv prestată, potrivit formei de salarizare
aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent de salariu; plătite din fondul de salarii.
Câştigul salarial este format din salariu, la care se adaugă primele din profit şi alte surse.
Prin definiţie, salariul real reprezintă expresia bănească a cantităţii de bunuri şi servicii pe
care populaţia salariată şi le poate cumpăra cu ajutorul salariului nominal net. Cu alte cuvinte,
salariul real exprimă puterea de cumpărare a salariului nominal.
Salariul mediu nominal brut se determină ca raport între fondul de salarii brute şi numărul
mediu al salariaţilor dintr-o anumită perioadă de timp (de regulă în cadrul fiecărei luni):

89
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Fs
Sb = , în care:
N
Sb = salariul mediu nominal brut;
Fs = fondul de salarii brute;
N = numărul mediu de salariaţi.
Salariul mediu nominal net sau câştigul salarial net se obţine prin scăderea din salariul
mediu nominal brut (respectiv câştigul salarial brut) a impozitului pe salarii, inclusiv a contribuţiilor
pentru pensie suplimentară şi pentru fondul de şomaj.
Salariul real (câştigul salarial real) este un raport între salariul mediu nominal net (câştigul
mediu salarial net) şi indicele preţurilor de consum, cunoscut şi sub denumirea de indicele costului
vieţii. Deci:
Sb − Im p Sn
Sr = sau Sr = în care:
Icv I cv
Sr = salariul real;
Sb = salariul mediu nominal brut;
Sn = salariul mediu nominal net;
Imp. = impozitul mediu pe salariu;
Icv = indicele costului vieţii.
Ca şi salariul nominal, salariul real este o medie.
Dinamica salariului real se determină fie prin raportarea salariului real din perioada curentă
la salariul real din perioada de bază, fie prin raportarea indicelui salariului mediu nominal net la
indicele costului vieţii:
Sr1
IS r = ⋅ 100 sau
Sr0

I.s.n.
IS r = ⋅ 100 în care:
I.c.v.
IS r = indicele salariului real (indicele câştigului salarial real);

Sr1 = salariul real din perioada curentă;

Sr0 = salariul real din perioada de bază;

I.s.n. = indicele salariului mediu nominal net;


I.c.v. = indicele costului vieţii.
Impozitul mediu pe salarii, necesar în calculul salariului mediu nominal net, trebuie
determinat ca şi salariul mediu nominal brut pe categorii de salariaţi, pe ramuri de activitate şi în
profil teritorial.

90
PROTECŢIE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Indicele costului vieţii este de fapt un indice mediu armonic al preţurilor bunurilor de
consum şi tarifelor serviciilor achiziţionate în schimbul salariului nominal net.
Asemănător salariului real se calculează, pentru categoria „pensionari” – pensia medie
lunară şi indicele pensiei reale, cu utilizarea datelor referitoare la această categorie de populaţie.

91
BIBLIOGRAFIE

1. Bistriceanu Ghe. – Sistemul asigurărilor din România, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

2. Ioviţu M. - Bazele politicii sociale, Ed. Eficient, Bucureşti, 1997

3. Mărginean I. - Politica socială şi economia de piaţă în România, Institutul de Cercetare a

Calităţii Vieţii, Bucureşti, 1994

4. Nedeluţ M., Isac C. – Protecţie şi asigurări sociale, Ed.Focus, Petroşani, 2002

5. Popescu C., Ciucur D-tru, Popescu I. – Tranziţia la economia umană, Ed.Economică,

Bucureşti, 1996

6. Văcărel I. ş.a. – Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000

7. Raportul dezvoltării umane în România, Guvernul României, 1995

8. *** Revista Raporturi de muncă

92

S-ar putea să vă placă și