Sunteți pe pagina 1din 3

Se certifică exactitatea datelor

Inspector şcolar managementul resurselor umane


____________________________________
(Numele şi prenumele)

Viza Oficiului Juridic


____________________________________

Domnule Inspector Şcolar General,


(cerere de înscriere la testarea pentru suplinitorii fără studii corespunzătoare postului din 5-6 august 2010)

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)_______________________________________________________ nascut(ă) la data de (ziua,


luna, anul) ___/____/19___.

COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul în localitatea ______________________________________________________, judeţul (sectorul) _______________,


strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de
identitate seria_______, nr.__________, eliberat(ă) de Poliţia ___________, la data de _________,

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:


a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă
durată, ciclul II de studii universitare de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoţia ______ cu specialitatea principală________________________________________
________________________________________________, secundară ______________________________________________________, cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă
durată, ciclul II de studii universitare de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoţia ______ cu specialitatea principală________________________________________
________________________________________________, secundară ______________________________________________________, cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă
durată, ciclul II de studii universitare de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoţia ______ cu specialitatea principală________________________________________
________________________________________________, secundară ______________________________________________________, cu
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________.

2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:
a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoţia _______, media de absolvire _______________ ;
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoţia _______, media de absolvire _______________ ;
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoţia _______, media de absolvire _____________ .

3) În curs de calificare la Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.
_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_________________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de
licenţă)____________________________
_______________________________________________specializarea________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
4) Absolvent al liceului cu diplomă de bacalaureat promoţia________________________media la examenul de
bacalaureat______________.

5) În anul şcolar 2009/2010 am avut următorul statut în învăţământ:


a) Titular(ă) pe/la postul/ catedra _________________________________________________, de la unitatea de
învăţământ
_________________________________________________________________________________________________________________
localitatea_________________________________________________________ judeţul (sectorul) _________________________________
calificativul__________________________________;
b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________ de la
unitatea de învăţământ __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________localitatea_______________________________________________________
___________________________judeţul (sectorul) _______________________________ calificativul_______________________;
c) Salariat(ă) la unitatea __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, localitatea _________________________________
_______________________________________, judeţul (sectorul)_______________, cu care am contract de muncă pe durată
nedeterminată, având funcţia de ______________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului din 5-6
august 2010, în vederea ocupării, prin suplinire a unui post/catedră
de__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, la unităţi
de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, care mi se cuvine conform Metodologiei privind mişcarea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5885/2009, urmând a susţine interviul şi lucrarea scrisă la
disciplina__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

6) Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul
_________________________, prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Codul Muncii.

7) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2010 emis de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a
preda in învăţământ conform art. 4 alin. (2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul persoanlului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere, că nu am suferit condamnări penale, că nu
desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru
motive disciplinare.

8) În perioada în care am funcţionat în învăţământ am urmat următoarele cursuri de formare continuă/perfecţionare la


Casa Corpului Didactic sau în alte sisteme agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform
Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul
unor date eronate.

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare:


1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului
pedagogic);
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care am funcţionat în anul şcolar 2009-2010 din care să reiasă
calificativul;
4) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
10) Copii de pe diplomele/certificatele/atestatele de formare continuă/perfecţionare.

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI

Subsemnatul(a) _____________________________________, obţinând media ________ la testarea din 5-6 august 2010,
accept numirea începând cu data de _____________________ 2010 pe/la postul/catedra obţinut(ă):

Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra


Sectorul Nr. ore
Data_______________ Semnătura_____________

VERIFICAT
Inspector şcolar