Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ (ŞCOLARĂ)

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului: Stancu Maria


Şcoala: Colegiul Tehnic Ion Mincu . Clasa: aXI-a
Localitatea: Targu Jiu Judeţul: Gorj
Domiciliul: Localitatea: Targu Jiu
Strada: 1 Mai Nr.41 Bloc..................... Sc...........Ap..........
Şcoli unde a mai fost înscris (dacă este cazul):

Clase Şcoală, Localitate, Judeţ Motivul transferului Rezultate şcolare, media


generală
I-VIII Alexandru Stefulescu Foarte bine

II. DEZVOLTAREA FIZICĂ – DATE MEDICALE

1. Dezvoltarea fizică în raport cu vârsta (înălţime, greutate, evoluţie)12 ani, 1,56m, 40 kg


2. Boli de care a suferit elevul (infecto-contagioase, fracturi, encefalită, meningită, astenie,
etc.)....................................................................................................................
3. Repercusiuni ale bolilor respective asupra dezvoltării fizice şi psihice a elevului.....................................
.....................................................................................................................................................................
4. Boli de care au suferit sau suferă părinţii............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. Eventuale evenimente care au provocat schimbări în structura psihică a elevului (decesul unuia dintre părinţi,
a unor fraţi, destrămarea familiei în urma divorţului etc.)..................................................................
........................................................................................................................................................................
6. Starea actuală a sănătăţii elevului...............................................................................................................

III. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL

1. Componenţa familiei

Membrii Numele şi Vârsta Profesia, funcţia Loc de muncă Venituri


familiei prenumele
Tatal Stancu Adrian 50 Sef district CFR 1500
Mama Stancu Florina 48 Electrician CFR 1500
Frate Stancu Adrian 22 Student Universitatea din
Craiova
Sora Stancu Marina 20 Student Universitatea din
Craiova
Sora Stancu Elena 14 Elev Liceul Tudor
Vladimirescu

2. Condiţiile materiale de viaţă şi de muncă ale elevului: Foarte Bune


3. Caracteristicile familiei: normală
4. Climatul cultural, moral şi educativ al familiei (relaţii între părinţi, părinţi şi copii).....Relaţii bune ,
5. Regimul educativ (unitar, sever, normal, excesiv de liber)...........Normal.
6. Influenţe extrafamiliale (vecinătate, cercul de prieteni, etc)........Adecvate vârstei, normale
7. Integrarea elevului în viaţa de familie..........Bună.
8. Raporturile familiei cu şcoala...........În strânsă legătură cu şcoala.
9. Eventuale divergenţe manifestate între părinţi şi elev, în ce probleme, cum s-au rezolvat..... Nu exista
divergenşţe majore

1
IV. PARTICULARITĂŢI ALE COMPORTAMENTULUI ELEVULUI ÎN SITUAŢII CONCRETE

1. Comportamentul elevului în activitatea de învăţare (stilul de muncă):


a)lalecţii......Se.descurcă.bine,.face.singură.lecţiile.
b) în cadrul activităţilor practice (în atelier, în laborator, lot şcolar, etc).........Participă,.se
descurcă.foarte.bine..având.comportament.corespunzător.
c) la pregătirea temelor.........Realizează.temele.singură.
d)motivele învăţării .Realizarea.profesională.

2. Comportamentul elevului (stilul de viaţă) în relaţii cu:


a) părinţi şi profesori: .Comportament.coresupunzător.mediului..şcolar..
b)colectivul: Comportament.adecvat.vârstei.
c)colegii:......Comportament.adecvat.vârstei
d) propria persoană:Bun

V. RANDAMENTUL ŞCOLAR

1. Rezultatele la învăţătură de-a lungul şcolarizării

Clasa Media anuală Clasificat n / N Obiecte cu Obiecte cu Observaţii


rezultate foarte rezultate foarte
bune slabe
V. 9.93 Locul I Istori, Biologie
VI. 9,10
VII. 8,90
VIII. 9,35
IX.
X.
XI.
XII.

a) Nivelul general de pregătire şi dezvoltare la intrarea în şcoală ..Relativ.bun.


.........................................................................................................................................................................
b) Progrese, regrese după intrarea în şcoală, în raport cu posibilităţile..............Progrese.considerabile..
..Regrese.nu .sunt..
c) Discipline pentru care manifestă interes şi aptitudini....................Limba si Literatura Romana
d) Discipline pentru care manifestă interes dar nu şi aptitudini . Fizica
e) Discipline pentru care manifestă aptitudini dar nu şi interes ............Niciuna.........................................................
.........................................................................................................................................................................
f) Discipline faţă de care manifestă aversiune ...Engleza...................................................................................
.........................................................................................................................................................................
g) Factori care explică succesul şcolar ................Familia...........................................................................................
........................................................................................................................................................................
h) Factori care explică insuccesul şcolar
.................Nu.este.cazul.....................................................................................

2. Rezultate în activităţile practice:


a) felul activităţii:
................Laboratoarele.şcolii........................................................................................................................
b) nivelul de pregătire practică la absolvire: ..Mediu..............................................................................................

3. Cercuri de obiecte şi tehnico-aplicative:

Clasa Denumirea cercului Rezultate


V. - -

2
VI. Cercul de informatica -
VII.
VIII.
IX. Cercul de informatica
X.
XI.
XII.

4. Concursuri şcolare şi extraşcolare:

Clasa Concursul Faza de calificare Rezultate


V. Smart Faza pe judet Foarte bune
Evaluarea in educatie Faza pe judet Bune
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

5. Activităţi preferate în timpul liber: Tenisul, Cititul.

VI. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI COGNITIVI


1. Percepţiile şi spiritul de observaţie:
a) Capacitatea perceptivă (vizuală, auditivă, tactil-motorie, etc
.........În limite normale......................................................
b) Spiritul de observaţie (foarte bun, mediocru, slab dezvoltat)
...........Foarte.bun.......................................................
.........................................................................................................................................................................
2. Reprezentările – nivel de dezvoltare (vizuale, auditive, altele) .......Bună........................................................
.........................................................................................................................................................................
3. Atenţia (stabilă, flexibilă, distributivă etc.)
.....Dezvoltare.corespunzătoare........................................................................................
4. Memoria:
a) Forme (vizuală, auditivă, motorie, mecanică, logică etc.) ...............Bună........................................................
b) Calităţi – rapiditate, trăinicie, promptitudine, exactitate (foarte bună, bună, slabă).................................
....................................Logica.....................................................................................................................................
5. Imaginaţia:
a) Forme: reproductivă, creatoare (foarte bună, bună, slabă)
..............Foarte.bună........................................................
b) Domenii în care se manifestă (ştiinţă, tehnică, literatură, artă) ................................................................
..................................................................Literatura...................................................................................................
....
6. Gândirea:
a) Forme (convergentă, divergentă, critică, reproductivă, conformistă, creatoare)
...........................Creatoare...............................................................................................................................
.....
b) Operaţii:
- analiza (foarte bună, bună, slabă)........Bună.....................................................................................................
- sinteza (foarte bună, bună, slabă)...................Slabă..........................................................................................
- comparaţia (foarte bună, bună, slabă)...............Bună.......................................................................................
- abstractizarea (foarte bună, bună, slabă).................Slabă..................................................................................
- generalizarea (foarte bună, bună, slabă)....................Bună............................................................................

7.

3
a) Vocabularul (bogat, cultivat, sărac)
............Bogat.....................................................................................................
b) Exprimarea (uşoară, cursivă, corectă, frumoasă, săracă, greoaie, incorectă)
............Cursivă......................................
..............................................................................................................................................................................
8. Nivelul de inteligenţă: capacitatea de inteligenţă: capacitatea de inteligenţă, de a desprinde esenţialul, de a
sintetiza, de a stabili legături, capacitatea de judecată, etc. (foarte inteligent, inteligent, mediocru,
slab)
...........................Inteligent...........................................................................................................................................
.........

VII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI NONCOGNITIVI

1. Afectivitatea:
a) emotivitatea: - conţinut (bogată, săracă) ..Bogată................................................................................................
- expresie (exteriorizată, interiorizată)
............Interiorizată...................................................................
- echilibru (echilibrat, emotiv, hiperemotiv) ......................................................................
b) dispoziţii (vesel, trist) ............Vesel.................................................................................................................
c) sentimente dominante (intelectuale, estetice, morale) .....................Morale........................................................
2. Voinţa:
a) tip (puternică, slabă)...........Slabă.......................................................................................................................
b) particularităţi (perseverenţă, independenţă,
promptitudine).......Independenţa.............................................................
3. Motivaţia (extrinsecă, intrinsecă, personală,
socială)........Personală.......................................................................
4. Deprinderi – nivel de dezvoltare:
a) senzoriale (foarte dezvoltate, mijlociu,
slab)............Mijlociu................................................................................
b) motrice (foarte dezvoltate, mijlociu,
slab)....................Mijlociu............................................................................
c) intelectuale (foarte dezvoltate, mijlociu,
slab).....................Mijlociu.....................................................................

VIII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR DE PERSONALITATE

1. Temperamentul: ......................................................................................................................................
a) tip (coleric, flegmatic, sangvinic,
melancolic)..................Sangvinic........................................................................
b) trăsături:
- forţa (ritmul de activitate, capacitatea de efort fizic şi intelectual, rezistenţa la oboseală, refacerea rapidă a
forţei fizice şi intelectuale, etc.) ...........Bună,.Ritm bun.....................................................................................
- mobilitatea (rapiditatea activităţii, capacitatea de a se adapta rapid la împrejurări noi, mobilitatea motrică şi
verbală, uşurinţa trecerii de la o activitate la alta, etc.) ...........Se.adaptează.uşor la
nou......................................................................................................................................................
- echilibrul (echilibrul nervos în situaţii de aşteptare, echilibrul emoţional, gradul stăpânirii de sine,
sensibilitatea, iritabilitatea, impulsivitatea, etc.) ............................Calmă
Sensibilă..........................................................
2. Firea:
a) extravertit (deschis, comunicativ,
sociabil).................Sociabilă..............................................................................
b) introvertit (închis, necomunicativ, nesociabil) ............-.............................................................................
c) combinat ..............................-.....................................................................................................................
3. Caracterul:
a) orientarea (idealul de viaţă, convingeri)
...........Cariera.profesională........................................................................................

4
c) atitudinea faţă de societate şi oameni (spirit sociabil, respectul faţă de oameni, sentimentul de prietenie,
solicitudine, altruism, comportare civilizată, egoism, individualism, eventuale abateri disciplinare,
etc.) ................................Spirit.social.....................................................................................................
d) atitudine faţă de sine (demnitate, modestie, spirit autocritic, preocupare pentru autodepăşire, autorealizare,
îngâmfare) ....................................Modestie.....................................................................................
4. Interese stabile pentru diferite obiecte de învăţământ, pentru activităţi desfăşurate în cercuri, preocupări
extraşcolare dominante ......................Matematica....................................................................................
5. Aptitudini generale – inteligenţă generală: concretă, abstractă, socială .................Socială.................................
6. Aptitudini speciale – în ce domenii: ştiinţă, tehnică, artă, sport, probleme sociale, economice, îndepliniri
practice etc. ....................................Arta........................................................................................

IX. CONCLUZII PSIHO-PEDAGOGICE

1. Dominante pozitive: ....Sociabilitatea................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
2. Trăsături negative:..Independenţa........................................................................................................................
3. Recomandări:
...Atât.trăsăturile.pozitive.cât.şi.cele.negative.să.fie.menţinute.în.limite.normale,
ca.şi.până.acum.........................................................................................................................

X. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

1. Obiectul de învăţământ cu rezultatele cele mai bune


.................................Matematica..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Aptitudini generale bine dezvoltate
...........Creativiatea..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Aptitudini speciale bine dezvoltate ...........Compunerea...
4. Aspiraţiile elevului (tip de şcoală, domenii de activitate, profesiuni)...............Liceu cu profil de Stinte
administrative
5. Dorinţa părinţilor privind viitorul elevului..........O
profesie.bună....................................................................................
6. Acţiuni organizate sau proiectate de părinţi privind viitorul elevului
.......Lăsate.la.aprecierea.elevului............................................

7. Recomandările şcolii ................Menţinerea.rezultatelor.bune.în.continuare

DIRECTOR, DIRIGINTE,

PROF. M. B PROF . A. R.