Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

APROB Şeful Departamentului Biologie şi Ecologie


Dr., conf. univ. Ana Bîrsan
Diaconu Valeriu | E21
Varianta 5
pentru examenul (scris) la Genetica şi bazele ameliorării
Facultatea Biologie şi Pedologie, anul II
Barem: 0-6,5 - 1; 6,6-13 -2; 13,1-19,5 -3; 19,6-26 -4; 26,1-32,5 -5; 32,6-39 -6; 39,1-45,5 -7; 45,6-52 -8;
52,1-58,5 -9; 58,6-65 -10. Durata examenului – 120 minute
Nivelul 1
1.1. Completează spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos: 9p
1. Organismul _____viu____, poate forma două sau mai multe tipuri de gameţi. El segregă după masculini şi
feminini.
2. Caracterele autozomale ________________ se exprimă în stare homozigotă şi heterozigotă. În cazul
moştenirii _________________ expresia caracterului depinde de numărul de alele dominante.
3. Replicarea moleculei de ADN se realizează după tipul ____duplicarii___________________.
4. Găinii îi este caracteristic tipul heterogametic de determinare a sexului. Sexul homogametic la om este cel
masculin, iar cel heterogametic - feminin.
1.2. Citeşte enunţurile şi alege răspunsul corect dintre variantele propuse. 5p
1. Greutatea fructelor de bostan variază între 2 şi 4 kg. Fructele cu greutatea de 4 kg sunt rezultatul
interacţiunii a două gene polimere comulative. Care este combinaţia corectă ce indică numărul de indivizi în
fiecare clasă, obţinuţi în descendenţa F2 de la polenizarea bostanului de 2 kg cu bostanul de 4 kg?
4 kg 3,5 kg 3 kg 2,5 kg 2 kg părinţii 2 kg părinţii 4 kg
a) 1 2 6 2 1 Aabb AABB
b) 1 4 6 4 1 AaBb aaBB
c) 1 4 6 4 1 AAbb aaBB
d) 1 4 6 4 1 aabb AABB
2. Segregare de 9:3:4 este caracteristică:
a) dihibridării b) complimentariei c) codominării d) a şi b
3. Catenele în cadrul moleculei de ADN se unesc prin legături:
a) de hidrogen b) fosfodiesterice c) sulfurice d) a şi b
4. Structura fină a moleculei de ADN a fost descoperită în anul:
a) 1865 b) 1900 c) 1944 d) 1953 e) 1972
5. Cromozomul Y face parte din grupa de cromozomi:
a) A b) B c) C d) D e) E f) F g) G
Nivelul II
1. Scrie un enunţ despre organizarea genelor la eucariote, utilizând cuvintele sau îmbinările de
cuvinte: 3p
a) ADN-ul este alcătuit doar din introni – doar din exoni – din exoni şi introni
b) ADN-ul formează complexe cu proteinele histone – nu formează complexe cu proteinele histone
c) ADN-ul este localizat în nucleu – în nucleu şi citoplasmă – în citoplasmă

2. Asociază tipul de mutații din coloana A cu exemplele din din coloana B. 8p


A B
a) mutații genice ___1__4___8___________ 1. deleție 2. aneuploidie 3. inversie
b) mutații cromozomiale numerice __2_6_________ 4. transversie 5. duplicație 6. poliploidie
c) mutații cromozomiale structurale _3__5__7________ 7. translocație 8. Tranziție
3. Citeşte afirmaţia de mai jos şi încercuieşte litera „A”, dacă această afirmaţie este adevărată, sau
litera „F”, dacă această afirmaţie este falsă. Dacă afirmaţie este falsă, scrie mai jos afirmaţia corectă
substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. 8p
3.1. A F Polimeria reprezintă fenomenul cînd unul şi acelaşi caracter este determinat de câteva alele.
_____________________________________________________________________________
3.2. A F Sindromul Turner reprezintă un caz de trisomie la om.
_______ Sindromul Turner reprezintă un caz de monosomie X la om.______________________
3.3. A F Tranzițiile reprezintă mutații genice când o bază purinică se substituie cu o altă bază purinică..
___________________________________________________________________________
3.4. A F BER reprezintă un tip de reparaţie ce constă în excizia unui fragment alcătuit din 24-32 de
nucleotide.
NER reprezintă un tip de reparaţie ce constă în excizia unui fragment alcătuit din 24-32 de nucleotide.
4. Rezolvă problemele. 4 + 5p
1. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice, ceea ce constituie 48% din
numărul total de nucleotide. Determină cite nucleotide guanilice se află în acest fragment, lungimea şi
masa lui moleculară (un nucleotide are în lungime circa 0,34 nm, iar masa lui moleculară constituie 345
u.a.m.).
2. O boală ereditară la om este determinată de o alelă autozomală recesivă a. Bolnavii nu supravieţuiesc
vîrstei de 10 ani. Frecvenţa genei a printre adulţii unei populaţii este de 0,0100.
a) Care este frecvenţa heterozigoţilor în generaţia următoare (F1)?
b) Care este frecvenţa alelei recesive în cealaltă generaţie (F2)? (indicaţi răspunsurile cu 4 cifre după virgulă)
Nivelul III.
1. Citeşte afirmaţiile de mai jos, alcătuite din două părţi, ambele adevărate. Încercuieşte „Da”, dacă
partea a doua explică prima parte, şi „Nu” dacă nu o explică. Dacă ai încercuit „Nu”, explică mai jos
cauza. 6p
a) Da Nu Cariotipul patologic 47, XXX este caracteristic sexului feminin, deoarece posedă doi
corpusculi Bar.
_____________________________________________________________________________
b) Da Nu În celula eucariotă materialul genetic se caracterizează prin discontinuitatea sa genetică,
deoarece molecula de ADN este alcătuită din secvenţe informaţionale (exoni) şi secvenţe neinformaţionale
(introni).
_____________________________________________________________________________
c) Da Nu În lipsa selecţiei naturale legea lui Hardy-Weinberg este validă, deoarece selecţia naturală poate
avea caracter motric şi stabilizator.
_____________________________________________________________________________
2. Indică nu mai puţin de 3 asemănări şi 3 deosebiri dintre suşă şi soi conform algoritmului propus
9p
Asemănări
1. ___Se obtin caractere dorite.
2. ___ Una din metodele comune de ameliorare este selecția artificiala.
3. ___Utilizare in larg de/pentru om.
Deosebiri
Suşă Criteriul de comparaţie Soi
1.Microorganisme Care sunt? Plante
2.Pentru obtinerea Utilizarea lor Productia de alimente pentru
antibioticilor, vitaminelor etc populatie
3.Selectia prin hibridizare, Metode utilizate Selectia artificiala
mutatii introduse
3.3. Selectează cuvintele sau îmbinările de cuvinte care nu corespund mulţimilor prezentate. Mai jos de
mulţimile prezentate explică de ce ai exclus acest cuvânt sau îmbinare de cuvinte. 8p
A. Deleţie Duplicaţie Trisomie Translocaţie
Trisomia este o boala genetica, cu numar anormal de cromozomi.
B. Substanţe alchilante Raze ionizante Metale grele Aldenida formică
Factor mutagen fizic, altele sunt factori mutageni chimice
A. Sindromul Down Sindromul Edwards Sindromul Turner Sindromul Klinefelter
Sindromul Turner este monosomie, pe cant cele lalte sult trisomii.
B. Virus Bacterie Plasmidă Episom
Bacteria este organism viu, cele lalte sunt molecule de ADN si ARN.

Examinator: dr., conf. univ. Mihai Leşanu

S-ar putea să vă placă și