Sunteți pe pagina 1din 3

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL


Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: 32128882

TEMĂ PRACTICA nr 1
Prevenire a Corupției, Etică, Integritate
Alegeți răspunsul corect, știind că doar unul este corect dintre cele 3 variante:

1. Care dintre afirmațiile următoare referitoare la corupție este corectă:


a. corupția nu reprezintă o prioritate pentru țara noastră
b. corupția reprezintă o abatere de la moralitate, etică, cinste, datorie
c. corupția reprezintă un rău inevitabil
2. Care dintre următoarele aspecte NU reprezintă un posibil act de corupție:
a. eludarea cadrului legal
b. abuz de putere
c. aplicarea corectă a legii fără discriminare și favoritisme
3. Printre formele de corupție se regeăsește:
a. ocuparea unor funcții publice prin relații preferențiale
b. ocuparea unor funcții publice prin concurs, conform procedurilor și cadrului legislativ în vigoare
c. obținerea unor titluri/statut social în functie de cunostinte si competente dovedite prin examen
4. Care dintre următoarele mijloace favorizează actele de corupție:
a. transparența decizională
b. traficul de influență
c. liberul acces la informatii de interes public
5. Din atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție face parte:
a. combaterea corupției mici
b. combaterea corupției medii și mari
c. verificarea conflictului de interese
6. Care afirmație referitoare la Consiliul Național de Integritate este adevărată:
a. este un organism reprezentativ
b. favorizează partidele politice
c. are activitate permanentă
7. Sisteme de management anti-mită și combatere a corupției:
a. ISO 9001/2015
b. ISO27001/2013
c. ISO37001/2016
8. Strategia Națională Anticorupție urmărește:
a. reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi
instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie
b. măsuri speciale și pedepse foarte aspre pentru actele de corupție
c. reducerea transparenței în actele decizionale și juridice
9. Măsurile de prevenire a corupției prevăzute în Stategia Națională Anticorupție vizează:
a. consolidarea integrităţii în rândul membrilor asociațiilor neguvernamentale
b. consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice
c. creșterea transparenței procesului de achiziții publice ale firmelor din mediul privat
10. Legea nr. 78/2000 are ca scop:
a. aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
b. prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
c. asigurarea transparenței decizionale

11. Dintre măsurile de prevenire a corupției face parte și reforma administrației publice care implică:
a. instituirea unui sistem obiectiv de selecţie, promovare şi evaluare a funcţionarilor publici
b. numirea funcționarilor publici de către conducătorii instituțiilor publice
c. promovarea funcționarilor publici și retribuirea acestora indiferent de rezultatele obținute
Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: 32128882

12. Luarea de mită se pedepsește, conform legii, cu închisoare:


a. de la 1 la 3 ani
b. de la 2 la 5 ani
c. de la 3 la 10 ani
13. Darea de mită, conform legii:
a. nu se pedepsește în niciun caz
b. nu se pedepsește când mituitorul se autodenunță mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat
pentru acea infracțiune
c. se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani
14. Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene:
a. nu sunt pedepsite în România
b. sunt pedepsite cu închisoare de la 1 la 3 ani
c. sunt pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani
15. Traficul de influență, conform legii:
a. nu se pedepsește
b. se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani
c. se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani
16. În cazul în care faptele de luare de mită sau trafic de influenţă sunt săvârşite de o persoană care exercită o
funcţie de demnitate publică:
a. persoanei i se diminuează pedeapsa cuvenită oricărei persoane conform legii
b. persoanei i se dublează pedeapsa
c. persoanei i se majorează pedeapsa cu o treime
17. Conform legii, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia
sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând
informaţiile obţinute in virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale se pedepsește cu închisoare:
a. de la 1 la 5 ani
b. de la 1 la 3 ani
c. de la 2 la 7 ani
18. Orice persoană ale cărei drepturi au fost vătămate în urma săvârșirii unor infracțiuni de corupție sau dacă
are cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție are posibilitatea de a sesiza:
a. ANAP
b. Curtea de conturi
c. DNA
19. Care afirmație referitoare la Agenția Națională de Integritate (ANI) este adevărată:
a. este o autoritate fără personalitate juridică
b. evaluează incompatibilitățile și conflictele de interese pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților
publice
c. este un ONG care reprezintă opinia publică

20. Integritatea publică reprezintă:


a. un set de valori individuale
b. un set de valori împărtășite de toți membrii unei organizații
c. norme etice personale

21. Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei 2019 stabilit de Transparency International, România ocupă:
a. locul 27 (penultimul) din Uniunea Europeană
b. locul al treilea în topul celor mai puțin corupte țări din Uniunea Europeană
c. locul 15 în topul celor mai puțin corupte țări din Uniunea Europeană
22. Sistemul Național de Integritate include:
a. Indicele de Percepție a Corupției
b. Indicele de sustenabilitate
c. Indicele dezvoltării naționale
Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: 32128882

23. Funcționarul public are obligația de a:


a. rezolva sarcinile de serviciu chiar dacă se află într-o situație de conflict de interese
b. lua decizii rapid, chiar și în cazul unui conflict de interese, fără a anunța șeful ierarhic superior
c. anunța șeful ierarhic în cazul unui conflict de interese
24. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special NU pot
exercita funcţii sau activităţi:
a. în domeniul didactic
b. în domeniul cercetării
c. în sectorul privat, care este în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate
25. Raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I ‐
inclusiv dacă superiorul are calitatea de demnitar sunt:
a. interzise
b. permise în orice condiție
c. premise cu acordul conducerii superioare a instituției
26. Raportul de serviciu al funcţionarului public NU se suspendă:
a. pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales
b. pe perioada concediului pentru studii
c. până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul
public a fost ales sau numit
27. Funcţionarii publici:
a. pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, însă le este interzis să fie membri ai organelor de
conducere ale partidelor politice
b. pot fi membri ai partidelor politice legal constituite și pot să fie inclusiv membri ai organelor de
conducere ale partidelor politice
c. pot să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic
28. Care dintre afirmațiile referitoare la destituirea funcționarilor publici este adevărată:
a. destituirea se face prin act administrativ de către persoana care are competenţa legală de numire în
funcţia publică, atunci când consideră necesar
b. destituirea se face în cazul în care funcționarul public s-a suspendat în mod legal
c. destituirea se face prin act administrativ de către persoana care are competenţa legală de numire în
funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public
29. Care dintre următorii factori favorizează corupția:
a. atitudinea pro-activă a cetățenilor
b. deficiențe în funcționarea instituțiilor cu responsabilități de prevenire și combatere a corupției, presiuni
la nivel politic
c. liberul acces la informații de interes public
30. Efecte negative ale corupției la nivelul economiei pot fi:
a. slăbirea ordinii constituționale
b. distrugerea mecanismelor economiei de piață
c. slăbirea autorității statului

S-ar putea să vă placă și