Sunteți pe pagina 1din 8

ORGANELE GENITALE FEMININE 305

strãbãtut de numeroase fibre musculare netede, cuprins este relativ planã, continuându-se fãrã o delimitare netã
între foiþele mezometrului. În parametre se gãsesc cu aceste regiuni.
arterele uterine, bogate formaþiuni venoase, vase limfa- Mamelele prezintã numeroase diferenþe de formã de la o femeie
tice, nervi, ureterele. În jos, parametrele nu se fixeazã la alta; apoi în funcþie de vârstã, rasã, constituþie ºi în raport cu
de fascia pelvianã parietalã, aºa cã ablaþia lor chirurgi- stãrile fiziologice ale femeii (menstruaþie, sarcinã, alãptare). De
calã se face cu uºurinþã (histerectomii lãrgite). Parame- asemenea forma ei e influenþatã de diverse procese patologice.
trele se continuã cu þesutul celular din jurul vaginului, Unele mamele sunt mai proeminente (conice sau piriforme) sau
numit paracolpium ºi cu cel din jurul colului uterin mai turtite (discoidale). Dupã naºteri multiple ºi odatã cu înaintarea în
vârstã, datoritã relaxãrii þesuturilor ºi mai cu seamã a tracturilor con-
numit paracervix (Paracervix). Þesutul celular al para-
junctive suspensoare, mamela poate atârna, luând un aspect pediculat.
metrelor ºi al paracolpiumului este în continuitate cu Forma mamelei nu depinde numai de forma glandei mamare
þesutul similar al spaþiilor învecinate (laterorectale, pre- ci ºi de dezvoltarea, de cantitatea grãsimii perimamare, aceasta
vezical, retrorectal). din urmã putând fi influenþatã de starea de nutriþie a femeii.
Mamelele sunt unul dintre elementele fundamentale ale plas-
Anatomie aplicatã. Procesele inflamatorii care pot interesa
peritoneul pelvian (pelviperitonitele), sau fascia pelvisului (pelvi- ticii feminine.
celulitele) sunt mult mai frecvente la femei decât la bãrbaþi. Para- Dimensiuni. Mamelele mãsoarã la femeia adultã, în
metritele, flegmoanele bazei ligamentului larg, se pot propaga
perioada de activitate sexualã, aproximativ 12 cm în sens
înainte pânã la vezicã ºi înapoi pânã la rect (celulite difuze). De
asemenea, procesele inflamatorii pot difuza în sus, pe sub perito- transversal, 10 cm în sens vertical ºi 5 cm în sens antero-
neu, pânã în fosa iliacã ºi pânã în regiunea lombarã (de-a lungul posterior. Aceste dimensiuni sunt supuse unor mari varia-
ligamentului suspensor al ovarului); înapoi, pe traiectul vaselor þii individuale; ele cresc mult în sarcinã ºi alãptare. De
gluteale la fesã. asemenea prezintã diferenþe în funcþie de vârstã, rasã,
constituþie, stare de nutriþie.
Mamelele sunt mici la naºtere (1 cm diametru) ºi pânã la
MAMELELE pubertate ele sunt puþin dezvoltate la ambele sexe.
La pubertate ele se dezvoltã brusc, odatã cu celelalte organe
(Mammae) genitale ºi ajung destul de repede la dimensiunile lor obiºnuite.
Dupã menopauzã, am vãzut cã se atrofiazã (atrofie senilã).
Mamelele sau sânii sunt aºezaþi simetric în regiunea
Greutatea unei mamele variazã în raport cu vârsta
toracicã anterioarã. Deºi sunt prezente la ambele sexe,
ºi starea fiziologicã a femeii. La naºtere cântãreºte
ele au o dezvoltare ºi atribuþii funcþionale complet diferite.
aproximativ 0,5 g; la femeia adultã care nu alãpteazã are
La bãrbat ele sunt rudimentare, cu o structurã simplã,
200 g, iar la femeia care alãpteazã poate ajunge la 500 g.
lipsite de activitate secretorie. La femeie în schimb mame-
Greutatea celor douã mamele nu este egalã; de obicei
lele sunt deosebit de importante. În sarcinã ºi alãptare
una dintre ele este mai grea. Uneori existã diferenþe evi-
iau o dezvoltare mare datoritã secreþiei laptelui, care
dente de volum ºi greutate între cele douã mamele.
constituie alimentul esenþial al nou-nãscutului ºi al su-
garului. Fiind dependente hormonal, ele sunt mici ºi fãrã
diferenþe sexuale în copilãrie; se dezvoltã progresiv la
fete începând cu pubertatea, pentru ca sã atingã completa
lor dezvoltare la femeie în decursul activitãþii sexuale.
La menopauzã începe o atrofie a lor.
Prezenþa mamelelor constituie un important caracter
în zoologie; ele caracterizeazã clasa mamiferelor.
Din punct de vedere embriologic, mamelele fac parte din deriva-
tele tegumentelor; de aceea, unii autori le cuprind în studiul pielii.
Din punct de vedere funcþional ºi clinic, inclusiv în Nomenclatura
Anatomicã, ele sunt atât de strâns legate de organele genitale, încât
prezentarea lor alãturi de acestea din urmã ne pare mult mai
justificatã.
Mamela este formatã din glanda mamarã ºi diferite
pãrþi moi (þesutul conjunctiv, grãsime) care o înconjoarã.
Forma. Mamela are în general forma unei hemisfere
sau a unui con turtit care repauzeazã cu baza pe peretele
toracic, iar în centrul feþei convexe prezintã o proeminenþã
rotunjitã destinatã sugerii, numitã papila mamarã. În
general, aceastã formã hemisfericã este mai accentuatã Fig. 324. Sânul (mamela).
în jos ºi medial; în sus spre claviculã ºi spre axilã mamela 1. Mamela. - 2. Papila mamarã. - 3. Areola mamarã. - 4. ªanþul submamar.
306 SPLANHNOLOGIA
Un torace bine dezvoltat poartã sânii mai sus decât unul
astenic.
În partea superioarã, regiunea se continuã fãrã o de-
marcaþie precisã, cu regiunea subclavicularã. În jos,
mamela este delimitatã de un ºanþ semicircular, º a n þ u l
s u b m a m a r, datoritã faptului cã mamela cade sub
greutatea ei. Acest ºanþ este frecvent sediul unor leziuni
ale pielii (intertrigo). Între cele douã mamele se gãseºte
o depresiune verticalã, º a n þ u l i n t e r m a m a r (Sinus
mammarum).

PLANURILE CONSTITUTIVE ALE MAMELEI

În alcãtuirea mamelei intrã trei elemente esenþiale: la


suprafaþã se gãseºte înveliºul cutanat; dedesubtul lui se
aflã corpul mamelei, care este înconjurat într-o masã de
Fig. 325. Situaþia mamelelor accesorii. Linia întreruptã aratã þesut conjunctivo-adipos. Acesta din urmã este þesutul
traiectul crestei mamare; punctele negre indicã localizarea ma- subcutanat al regiunii, care aici a luat o dezvoltare mai
melelor accesorii. mare decât în jur; corpul mamelei îl divide într-un strat
premamar ºi altul retromamar, care la periferia glandei
se continuã unul cu altul.
Greutatea celor douã mamele nu este egalã; de obicei SUCCESIUNEA STRATIGRAFICÃ a planurilor re-
una dintre ele este mai grea. Uneori existã diferenþe evi- giunii mamare este urmãtoarea: 1. înveliºul cutanat; 2. stra-
dente de volum ºi greutate între cele douã mamele. tul celulo-adipos premamar; 3. corpul mamelei; 4. stratul
Consistenþa mamelei este fermã, rezistentã ºi elasticã celulo-adipos retromamar.
la femeile tinere, nulipare. Consistenþa ei diminuã prin Le vom trata în aceastã ordine.
alãptare. Dupã sarcini ºi alãptãri multiple, consistenþa sâ- 1. Înveliºul cutanat este subþire, fin, neted ºi mobil. I
nilor devine moale, elasticã ºi cu timpul flascã. se disting douã zone: a) zona perifericã are structura ºi
Numãr. În mod obiºnuit, omul (spre deosebire de alte caracterele obiºnuite ale tegumentului general ºi conþine
mamifere) are douã mamele. În mod excepþional poate glande sudoripare ºi foliculi piloºi; b) zona centralã sau
exista o reducere sau o creºtere a acestui numãr. aria papilarã, constituitã din areola ºi papila mamarã
A m a s t i a este lipsa uneia sau a ambelor mamele (mamelonul).
(amastie uni- sau bilateralã). A r e o l a m a m a r ã (Areola mammae) este o regiune
A t e l i a este absenþa papilei mamare; în acest caz, circularã, de culoare rozã la virgine ºi la nulipare, uºor
canalele galactofore se deschid într-o depresiune micã brunã la femeile care au nãscut. Culoarea variazã ºi în
situatã în centrul areolei. raport cu culoarea restului tegumentelor.
H i p e r m a s t i a sau polimastia constã în creºterea Este situatã în partea cea mai proeminentã a mamelei
numãrului mamelelor (mamele accesorii) (Mammae acce- ºi are un diametru de 2,5-3 cm. La multipare areola este
ssoriae). Hipertelia este mãrirea numãrului papilelor mamare. mai pigmentatã ºi are un diametru mai mare, pânã la 5 cm.
Mamelele supranumerare apar de-a lungul unei linii care pleacã La suprafaþa areolei se gãsesc un numãr de 10-15 proe-
din axilã ºi ajunge pânã în regiunea inghinalã (schema Wiliams); se minenþe neregulate pe care obstetricienii le numesc tuber-
pot gãsi însã ºi în alte regiuni. În mod normal, la embrionul uman culii Morgagni (sunt determinaþi de glandele sebacee
de 7 sãptãmâni apare simetric o îngroºare a epidermului feþei ventrale subiacente foarte dezvoltate).
a corpului. Se numeºte creasta mamarã ºi se întinde de la rãdãcina Sub influenþa graviditãþii, tuberculii Morgagni îºi mã-
membrului superior pânã la cea a membrului inferior. În mod normal resc volumul ºi iau numele clinic de tuberculii Mont-
din aceastã creastã persistã ºi prolifereazã doar un mic segment,
gomery. Nu toþi aceºtia din urmã provin din tuberculii
corespunzãtor toracelui – viitoarea mamelã unicã. Persistenþa mai
multor muguri duce la polimastie; dispariþia rudimentului la amastie. Morgagni; mulþi sunt glande mamare rudimentare, apo-
Glandele mamare accesorii participã la modificãrile de vârstã crine, numite glande areolare (Glandulae areolares)
ºi de sarcinã. cãrora li se asociazã glande sudoripare ºi sebacee. Secreþia
tuturor acestor glande umecteazã ºi unge pielea, prote-
Regiunea mamarã este o regiune toracicã parietalã, jând-o de macerare în timpul suptului.
ocupatã de mamelã. Este situatã simetric, de o parte ºi de
În decursul sarcinii areola se pigmenteazã intens, luând o
cealaltã a regiunii sternale ºi are urmãtoarele limite: în culoare galben-brunã sau chiar brunã închisã. În acelaºi timp în
sus, coasta III-a; în jos coasta VI sau a VII-a; medial, jurul ei apare o zon㠖 areola secundar㠖 cu o nuanþã ceva mai
marginea sternului; lateral, linia axilarã anterioarã. În deschisã ºi cu zone neuniform pigmentate. Dupã naºtere pigmen-
profunzime se întinde pânã la fascia pectoralului mare. taþia regreseazã, fãrã însã sã mai revinã la culoarea iniþialã.
ORGANELE GENITALE FEMININE 307
P a p i l a m a m a r ã (Papilla mammae), numitã lactifere. Acþiunea acestui muºchi este urmãtoarea: com-
curent mamelon, este o proeminenþã cilindricã sau conicã, primã papila la bazã, o face mai rigidã ºi o proiecteazã
având vârful rotunjit ºi baza mai largã, situatã în centrul înainte (fenomenul se numeºte telotism), uºurând prin
areolei. Forma ºi dimensiunile papilei sunt diferite în funcþie aceasta sugerea. El comprimã ritmic ºi ductele lactifere,
de vârstã, sex ºi chiar de la o femeie la alta: mai puþin reliefatã, expulzând laptele; dacã se contractã spastic, fibrele for-
mai micã la virgine, ea ajunge la 1,5 cm lungime la femeile meazã un fel de sfincter ºi opresc scurgerea laptelui.
care au alãptat. Uneori mamelonul este turtit, înfundat sau Dedesubtul tegumentului, pe lângã muºchiul amintit,
ombilicat, constituind o piedicã pentru supt. substanþa papilei este formatã din þesut conjunctiv dens,
Papila are o suprafaþã neregulatã, rugoasã, presãratã fascicule elastice, numeroase vase, mai ales vene cu pereþi
cu numeroase mici creste ºi depresiuni. Pe vârful ei se subþiri, precum ºi numeroºi corpusculi tactili. În aceastã
deschid 15-25 ducte lactifere prin mici orificii. Culoarea substanþã sunt cuprinse ductele lactifere.
este pigmentatã, ca ºi a areolei, ºi în general se potriveºte În erecþia mamelonului, pe lângã acþiunea muºchiului
cu culoarea pielii. În timpul sarcinii, mamelonul ºi areola sãu, participã ºi venele, care umplându-se cu sânge
se închid la culoare. Pielea lui nu conþine foliculi piloºi, contribuie la turgescenþa papilei mamare.
nici glande sudoripare, posedã însã glande sebacee. 2. Stratul celulo-adipos premamar sau anterior, mai
Papila este frecvent sediul leziunilor eczematoase. În timpul gros la periferia mamelei, se subþiazã progresiv spre
alãptãrii se pot produce fisuri, foarte dureroase ºi totodatã porþi centrul ei, reducându-se la o lamã foarte subþire dedesub-
de intrare a infecþiilor sânului. tul areolei ºi dispare complet la nivelul papilei, unde
Tegumentul ariei areolo-papilare are anexat un muºchi pielea aderã la corpul mamelei.
pielos, neted. La nivelul areolei muºchiul are aspectul În acest strat se gãsesc vasele sangvine ºi limfatice,
unei reþele cu fibrele orientate circular ºi radiar. La perife- precum ºi nervii mamelei.
ria areolei fibrele se prind prin mãnunchiuri de fibre elas- Grãsimea premamarã nu formeazã un strat continuu;
tice în dermul pielii, iar în partea centralã a areolei, la ea este compartimentatã prin niºte tracturi conjunctive
baza papilei, se continuã cu muºchiul acesteia. Muºchiul lamelare într-o serie de loji, ca niºte perniþe. Aceste trac-
papilei are unele fibre dispuse periferic cu orientare turi constituie ligamentele suspensoare ale mamelei ºi vom
spiralatã ºi alte fibre centrale, verticale, orientate de la reveni asupra lor în cele ce urmeazã. Prezenþa acestor
bazã spre vârful mamelonului. Sub pielea vârfului mame-
lonului, fibrele musculare formeazã o placã ciuruitã de
orificii, prin care trec porþiunile terminale ale ductelor

Fig. 326. Mamela.


1. Ramurã mamarã lateralã din Nn. intercostali. - 2. Ramuri
mamare din Aa. intercostale. - 3. Ramuri mamare mediale
din Nn. intercostali. - 4. M. pectoral mare acoperit de fas-
cia lui. - 5. M. dinþat anterior acoperit de fascia lui. - 6. Ra-
murã mamarã lateralã din Nn. intercostali. - 7. Corpul ma-
melei care a fost preparat prin ridicarea pielii, a þesutului
subcutanat, a fasciei superficiale ºi a grãsimii premamare.
- 8. Papila mamarã. - 9. Areola mamarã. - 10. Prelungirea
axilarã a corpului mamelei. - 11. N. toracic lung din plexul
brahial. - 12. Ramuri mamare laterale din A. toracicã lateralã.
308 SPLANHNOLOGIA
despãrþituri conjunctive explicã de ce un abces poate fi
limitat la o singurã lojã grãsoasã.
Uneori, grãsimea unei loji anterioare poate strãbate
glanda ºi sã se continue cu grãsimea stratului retromamar.
În acest caz, un abces plecat din perniþa anterioarã se va
extinde ºi posterior de glandã ºi va avea douã pungi
asemenea unei desagi (abces în buton de manºetã).
3. Corpul mamelei (Corpus mammae) dupã ce a fost
curãþat de þesutul conjunctivo-grãsos care îl înveleºte, se
prezintã ca o formaþiune albã-gãlbuie, aproximativ discoi-
dalã, mai groasã în partea centralã, subþiatã la periferie
ºi cu un contur neregulat. Este format în principal din
glanda mamarã, apoi din þesut conjunctiv ºi þesut grãsos.
Glanda mamarã are o faþã anterioarã, o faþã posterioarã
ºi o circumferinþã. F a þ a a n t e r i o a r ã este convexã ºi
foarte neregulatã, accidentatã, strãbãtutã de creste nere-
gulate, anastomozate între ele (crestele fibro-glandulare
Duret, prelungirile piramidale) care delimiteazã fosele
în care se gãsesc perniþele grãsimii premamare. Pe aceste
creste, din care cele mai dezvoltate urmeazã direcþia duc-
telor lactifere, se fixeazã tracturi lamelare conjunctive,
numite ligamentele suspensoare ale mamelei (Ligamenta
suspensoria mammaria) sau ligamentele lui Cooper,
retinaculele mamelei. Aceste ligamente se desprind de
pe faþa profundã a dermului pielii mamelei, aderã la
crestele fibro-glandulare, strãbat glanda mamarã ºi se
fixeazã la fascia pectoralã. Ansamblul acestor lame con-
junctive, împreunã cu fosetele dintre crestele de pe faþa Fig. 327. Secþiune sagitalã prin mamelã.
anterioarã a glandei mamare, constituie un sistem de cavi- CI: - Clavicula. - C.I - C.VI: - Coastele I - VI.
tãþi areolare, ca un fagure, în care sunt cuprinse perniþele 1. M. pectoral mare. - 2. M. pectoral mic. - 3. Mm. intercostali. - 4. Fascia
pectoralului mare. - 5. Foiþa retromamarã a fasciei superficiale.
grãsimii premamare. F a þ a p o s t e r i o a r ã a glandei
- 6. Þesut celular lax (bursa retromamarã Chassaignac). - 7. Plãmânul.
mamare este planã sau uºor concavã ºi repauzeazã prin - 8. Pleura. - 9. Pielea. - 10. ªanþul submamar. - 11. Stratul celulo-
intermediul grãsimii retromamare pe fascia care acoperã grãsos retromamar. -12. Loji adipoase cuprinzând perniþe ale stratului
muºchii pectoral mare ºi dinþat anterior. celuloadipos premamar. - 13. Ligg. suspensoare ale mamelei, care se
C i r c u m f e r i n þ a glandei mamare este foarte inserã pe crestele fibroglandulare ºi pe faþa profundã a dermului.
- 14. Duct lactifer. - 15. Sinus lactifer. -16. Papila mamarã sau mame-
neregulatã, datoritã faptului cã de pe marginile ei pot pleca lonul. - 17. Areola. - 18. Mase adipoase incluse în glanda mamarã.
o serie de prelungiri în diferite direcþii. Cea mai frecventã, - 19. Glanda mamarã.
mai mare, aproape constantã, este cea axilarã [Processus
lateralis (axilaris)].
S-au mai descris prelungiri mai mici, inconstante, fãrã în mare parte grãsimii subcutanate. Consistenþa fermã,
importanþã (clavicularã, hipocondricã, epigastricã, sternalã). pietroasã, a sânilor este datã de starea þesutului conjunctiv,
Glanda mamarã, în întregul sãu, este constituitã din a ligamentelor suspensoare ºi de gradul de umplere cu
douã porþiuni distincte: o porþiune perifericã mai moale, grãsime a lojilor din spaþiul premamar. Sarcinile ºi alãp-
vascularizatã, friabilã, de culoare uºor roºiaticã, este tarea duc la relaxarea ligamentelor suspensoare ºi la redu-
formatã preponderent din parenchim glandular; o porþiune cerea cantitativã a grãsimii menþionate, ceea ce determinã
centralã, albicioasã, mai densã, mai rezistentã, conþine înmuierea mamelelor ºi le dã aspectul pediculat.
puþini acini glandulari, fiind formatã mai cu seamã din 4. Stratul celulo-grãsos retromamar este totdeauna
ductele excretoare ale glandei înconjurate de stromã. subþire ºi conþine o cantitate variabilã de grãsime. El se
Dezvoltarea mamelei nu este proporþionalã cu mãri- interpune între faþa posterioarã a glandei mamare ºi fascia
mea corpului mamelei, ci depinde în mare mãsurã de muºchilor pectoral mare ºi dinþat anterior. Graþie stratului
abundenþa þesutului conjunctivo-grãsos subcutanat. Volu- retromamar, glanda mamarã alunecã pe planul subiacent.
mul corpului mamelei este mai puþin variabil ºi mãrimea Dispariþia mobilitãþii aratã cã un cancer al sânului a
sânilor nu ne orienteazã totdeauna ºi asupra dimensiunilor invadat peretele toracic ºi constituie un semn nefavorabil.
ºi productivitãþii sale. La fete ºi la nulipare, glanda este Unii autori considerã cã corpul mamelei este cuprins într-o lojã
puþin dezvoltatã ºi toatã bombarea mamelei este datoratã fibroasã, asemãnãtoare lojii renale, care provine din dedublarea
ORGANELE GENITALE FEMININE 309
fasciei superficialis (adicã a planului profund, lamelar ºi mai dens
al þesutului celular subcutanat) Fascia superficialis din regiunea ante-
rioarã ºi superioarã a toracelui se fixeazã în sus pe claviculã, apoi
scoborând, aderã de fascia pectoralului mare. Ajunsã la corpul ma-
melei, fascia superficialis se dedubleazã, dând o foiþã pre- ºi alta
retromamarã. Foiþa premamarã, dupã un scurt traiect, se terminã
prin mici lamele ce se inserã pe faþa profundã a dermului. Foiþa
retromamarã este mai densã, mai bine individualizatã; ea trece
înapoia stratului celular retromamar ºi pãtrunde sub formã de tracturi
multiple în corpul mamelei. Între aceastã foiþã ºi fascia pectoralului
mare se gãseºte un spaþiu, în care þesutul celular este lax, delimitând
spaþii areolare (bursa retromamarã Chassaignac), care permite
mobilizarea sânului normal pe planurile profunde. Acest dispozitiv
conjunctiv lamelar provenit din fascia superficialis, care solidari-
zeazã corpul mamelei cu clavicula ºi fascia pectoralului mare, face
parte din ligamentele suspensoare ale mamelei.

STRUCTURA GLANDEI MAMARE

Am vãzut cã prin corpul mamelei se înþelege formaþiunea


discoidalã care rãmâne din mamelã dupã îndepãrtarea Fig. 328 Structura glandei mamare. Schema reprezintã un lob
þesutului conjunctivo-adipos ºi a ligamentelor suspensoare. glandular format din trei lobuli.
Vom descrie, în cele ce urmeazã, structura glandei ma- 1. Acin glandular. - 2. Lobul unei glande în decursul sarcinii. - 3. Mu-
mare (Glandula mammaria) la femeia adultã negravidã gure de aºteptare. - 4. Lobulul unei glande la femeia negestantã.
sau glanda mamar㠄în repaus”. Aceasta se compune din - 5. Duct intralobular. - 6. Duct interlobular. - 7. Duct lactifer.
parenchim ºi stromã. Parenchimul este reprezentat printr-un - 8. Sinus lactifer. - 9. Por lactifer. - 10. Papila mamelei.
sistem foarte ramificat de ducte. Stroma, formatã din þesut
i n t e r l o b u l a r e ce deservesc mai mulþi lobuli, ºi apoi
conjunctivo-adipos, cuprinde în interiorul ei structurile
ultimele ramificaþii, d u c t e l e i n t r a l o b u l a r e.
parenchimatoase.
Acestea din urmã se terminã în fund de sac sau sub forma
Parenchimul glandular se compune dintr-un numãr
unui buchet de muguri celulari plini ziºi „m u g u r i d e
variabil (10-20, mai rar pânã la 25) de glande elementare
a º t e p t a r e”. La glanda mamarã în repaus, aceste
sau l o b i (Lobi glandulae mammariae). Lobii au o formã
dilataþii saculare ºi mugurii de aºteptare au valoarea unor
piramidalã, cu vârful la papila mamarã ºi baza la periferia
acini rudimentari, potenþiali, care în graviditate ºi în
glandei. Lobii sunt separaþi între ei prin þesut conjunctiv
lactaþie vor deveni acini sau alveole secretorii.
dens, în care se gãseºte depozitatã o mare cantitate de þesut
adipos. La rândul lor, lobii sunt subdivizaþi prin fine septe Structura ductelor excretoare e urmãtoarea: la exterior se gã-
conjunctive în l o b u l i (Lobuli glandulae mammariae). seºte o membranã bazalã (la ductele intralobulare), o tunicã con-
junctivo-elasticã (la ductele interlobulare ºi lactifere); pe acestea
Fiecare lob este constituit dintr-o singurã glandã tu-
stau douã pãturi de celule: cele externe sunt elemente mioepiteliale,
bulo-acinoasã (tubulo-alveolarã) de tip apocrin, formatã cele interne sunt de formã cilindricã.
dintr-un sistem canalicular foarte ramificat. Întreg siste-
mul canalicular al unui lob este tributar unui canal Stroma glandei mamare este de naturã conjunctivo-
colector principal, d u c t u l l a c t i f e r (Ductus lactifer) adipoasã ºi la femeia negestantã ea e totdeauna mult mai
sau canalul galactofor. Acesta se formeazã la baza lobului, abundentã decât sistemul canalicular (parenchimul), pe
este uºor flexuos ºi are un calibru neregulat (diametrul care îl înconjoarã din toate pãrþile (lobi, lobuli). Stroma
între 1,7-2,3 mm). Înainte de a ajunge la baza papilei este strãbãtutã de numeroase vase sangvine ºi limfatice,
mamare, ductul prezintã o dilatare fuziformã (14 mm nervi, precum ºi de o bogatã reþea capilarã. Distingem
lungime, 7 mm lãrgime) numitã s i n u s l a c t i f e r douã tipuri de stromã. În jurul ductelor mari ºi mijlocii
(Sinus lactifer), în care se va acumula laptele în intervalul se gãseºte o stromã densã formatã din fascicule de fibre
dintre supturi. Dupã sinus, ductul, îngustat din nou, conjunctive, e stroma interlobarã ºi interlobularã. Ea e
parcurge papila ºi se deschide pe vârful ei printr-un por nefuncþionalã ºi nu va fi influenþatã de stãrile fiziologice
lactifer (galactofor) (Ostium papillare). Vârful papilei (ciclice, puerperalitate) ale femeii. În jurul canaliculelor
apare astfel ciuruit de orificiile ductelor ºi se numeºte mici, stroma e reprezentatã prin þesut conjunctiv lax,
aria ciuruitã (Area cribosa). Ductele urmeazã o direcþie mucoid ºi celular. Ea va suferi importante remanieri în
radiarã, converg spre papilã ºi nu se anastomozeazã între sarcinã ºi în lactaþie. Este stroma funcþionalã, intralobu-
ele. Ductul lactifer se continuã în substanþa lobului larã (pericanalicularã, potenþial periacinoasã).
divizându-se într-o formã arborescentã, în ramuri din ce Notã privind nomenclatura. În privinþa nomenclaturii,
în ce mai fine. Iau naºtere în acest fel întâi d u c t e l e domnesc unele confuzii. În terminologia clinicã, mamela, sânul
310 SPLANHNOLOGIA
(Mamma) sunt sinonime cu glanda mamarã. În terminologia Î n d e c u r s u l l a c t a þ i e i, acinii secretori au un aspect
anatomicã francezã ºi în cea româneascã tradiþionalã, termenul caracteristic, legat de starea lor funcþionalã. Eliminarea produºilor
Corpus mammae din B.N.A. ºi J.N.A. este tradus prin glanda de secreþie se face dupã modalitatea apocrinã pentru picãturile de
mamarã propriu-zisã. P.N.A. aduce o precizare, în sensul cã prin grãsime ºi dupã cea merocrinã pentru granulele proteice. Evacuarea
Corpus mammae se înþelege atât glanda mamarã (Glandula laptelui se face prin activitatea celulelor mioepiteliale din pereþii
mammaria), termen nou introdus, cât ºi þesutul conjunctivo-adipos alveolelor ºi a ductelor excretoare ºi mai ales prin suptul sugarului.
care o înconjoarã.
Dupã încetarea alãptãrii, structura mamelei revine la
Mamelele, organe hormonodependente, sunt caracte- aspectele sale din perioada „de repaus”. Sânii unei femei
rizate printr-un accentuat dinamism morfologic ºi funcþio- care a alãptat, nu mai redobândesc însã, caracterele morfo-
nal. Ca ºi în cazul caracterelor de morfologie externã, ºi logice ale femeii nulipare.
structura mamelei este legatã de etapele de vârstã ºi de
Reglarea hormonalã a mamelei. Modificãrile care
stãrile funcþionale ale femeii.
se petrec în timpul sarcinii ºi care pregãtesc glanda
Modificãrile ciclice la femeia adultã, negestantã,
mamarã pentru lactaþie sunt reglate printr-un mecanism
sunt corelate cu cele ovaro-uterine. Astfel, în perioada
neuro-endocrin. La început intervin hormonii ovarieni
menstrualã, canaliculele intralobulare se retractã. În faza
(estrogenii determinã proliferarea canalicularã, iar pro-
proliferativã a endometrului, sub influenþa estrogenilor,
gesteronul determinã constituirea acinilor secretori), apoi
începe o expansiune a canaliculelor, paralel cu uºoara
cei placentari.
diminuare a stromei funcþionale. În faza secretorie a endo-
În ceea ce priveºte hipofiza, acþiunea ei indirectã prin
metrului, sub influenþa progesteronului, procesele arãtate
releul ovarian -este bine cunoscutã. Ea are însã ºi o acþiune
se accentueazã. Aceastã succesiune de fenomene morfo-
directã, efectuatã prin intermediul unui hormon antehipo-
logice ºi funcþionale sugereazã starea „de aºteptare”, de
fizar, denumit prolactinã (PRL), hormonul mamotrop sau
pregãtire a mamelei, în vederea gestaþiei ºi a lactaþiei.
lactogen. Acesta determinã transformãrile glandei carac-
Mamela în graviditate ºi alãptare – suferã impor-
teristice sarcinii, stimuleazã ºi întreþine lactaþia. Pe de
tante modificãri morfologice în vederea producerii ºi
altã parte, un hormon neurohipofizar, oxitocina determinã
excreþiei laptelui. Aceste modificãri intereseazã toate
concentraþia celulelor mioepiteliale din pereþii alveolelor
componentele sânului. Am vãzut în ce constau transfor-
ºi a ductelor excretoare, ºi prin aceasta determinã elimi-
mãrile adaptative ale tegumentului (areola ºi papila) în
narea laptelui.
vederea suptului. Grãsimea pre- ºi retromamarã dispare
aproape complet în timpul sarcinii; vor reapãrea dupã Modificãrile mamelei în funcþie de etapele de
ablactare (încetarea alãptãrii). Cele mai importante ºi mai vârstã ale femeii
evidente modificãri se petrec la nivelul glandei mamare. La n o u - n ã s c u t u l de ambe sexe, glanda sa
Aceasta creºte în volum în primul rând prin proliferarea mamarã, care în timpul vieþii intraurerine a suferit in-
parenchimului glandular, iar în stadiile tardive ale sarcinii fluenþa hormonilor materni, poate prezenta o scurtã acti-
ºi în alãptare ºi prin acumulare de colostru, apoi de lapte. vitate secretorie de câteva zile („lapte de vrãjitoare”).
În decursul sarcinii, glanda mamarã parcurge douã stadii sau În c o p i l ã r i e, mamela are o structurã rudimentarã,
perioade: fiind formatã dintr-un þesut conjunctiv dens ºi acelular.
S t a d i u l p r o l i f e r a t i v, presecretor, corespunde primei Sistemul canalicular este abia schiþat.
jumãtãþi a sarcinii ºi se caracterizeazã printr-o puternicã ramificare La p u b e r t a t e, mamela se dezvoltã brusc, odatã cu
a canaliculelor intralobulare ale glandei mamare. Simultan din organele genitale. Dezvoltarea glandei mamare se
fundurile de sac ºi mugurii de aºteptare ai acestor canalicule se realizeazã prin proliferarea tuturor componentelor sale,
dezvoltã acinii sau alveolele – unitãþile secretorii ale glandei. atât parenchimatoase cât ºi stromale, dar mai ales prin
Acestea au formã poliedricã. Peretele lor e format dintr-o
acumularea de þesut adipos în reþeaua de fascicule
membranã bazalã pe care se gãsesc douã pãturi celulare: la interior
un epiteliu simplu cilindric, secretor; la exterior o pãturã discon- colagene interlobare. Am vãzut cã starea acestor reþele ºi
tinuã de celule mioepiteliale. Proliferarea ºi expansiunea elemen- abundenþa þesutului adipos pe care-l conþine ea, dã forma
telor parenchimatoase se fac în detrimentul stromei funcþionale, ºi consistenþa fermã a sânilor la virgine ºi nulipare. În
care se reduce treptat. Din componenta conjuctivã stromalã persistã acest interval sistemul canalicular se extinde treptat spre
travee subþiri, septe, care delimiteazã lobulii. Doar în aceastã etapã periferie ºi ia aspectul glandei în repaus. Concomitent,
glanda mamarã are structura ei completã tubulo-acinoasã, în sensul pielea îºi desãvârºeºte aspectul – areola ºi papila – iar
cã unitãþile secretorii sunt constituite, iar lobulii au o existenþã þesutul grãsos subcutanat se acumuleazã progresiv.
realã, separaþia între ei fiind evidentã.
Mamela î n c l i m a c t e r i u. Odatã cu instalarea
La sfârºitul acestei perioade, glanda este complet structuralizatã
din punct de vedere morfologic ºi capabilã de a funcþiona. menopauzei, mamela se atrofiazã treptat. Involuþia senilã
S t a d i u l s e c r e t o r corespunde jumãtãþii a doua a sarcinii. intereseazã atât componenta glandularã care se reduce,
Întâi proliferarea canaliculelor scade treptat ºi apoi înceteazã. Apoi cât ºi pe cea stromalã, care prolifereazã ºi devine densã,
celulele secretorii alveolare prezintã semne de activitate ºi sclerohialinã. Ca urmare, sânii devin mai mici, mai duri,
elaboreazã colostrul, un lichid seros (lapte incomplet) care conþine iar pielea se zbârceºte. La femeile obeze, mamela conþine
apã, sãruri minerale, lactozã, cazeinã ºi puþine grãsimi. o mare cantitate de þesut grãsos.
ORGANELE GENITALE FEMININE 311
Mamela la bãrbat (Mamma masculina) este un
organ rudimentar, de dimensiuni foarte reduse (are 2-3
cm în diametru ºi 0,5 cm grosime).
Are o consistenþã fibroasã ºi e formatã în mod predominant,
din þesut conjunctiv dens. Glanda mamarã are aceleaºi elemente
structurale ca ºi la femeie, însã reduse ca numãr ºi dimensiuni. Se
gãsesc ºi ductele lactifere care se deschid pe papilã, dar ele sunt
scurte, înguste, puþin ramificate ºi lipsite de terminaþii alveolare.
La pubertate, dar mai ales în unele condiþii patologice (de
exemplu tumori testiculare) sub influenþe hormonale, se poate
constitui o hipertrofie a mamelei, numitã ginecomastie.

VASCULARIZAÞIA ªI INERVAÞIA MAMELEI

Arterele provin, cu numeroase variaþii individuale,


din: toracica internã (ramuri perforante, ramuri mamare),
din toracica lateralã, toracica supremã ºi intercostalele
posterioare II-III-IV. Ramurile plecate din aceste artere
asigurã un bogat aport sangvin. Ele formeazã o reþea si-
tuatã în stratul celulo-grãsos premamar (reþeaua superfi-
Fig. 329. Limfaticele mamelei.
cialã, importantã de cunoscut în operaþiile estetice), din
1. Noduri limfatice cervicale profunde. - 2. Noduri limfatice supra-
care se rãspândesc ramuri la lobi, lobuli ºi acini. În jurul claviculare. - 3. Noduri limfatice axilare apicale. - 4. Noduri limfatice
acinilor se formeazã o reþea periacinoasã. axilare centrale. - 5. Noduri limfatice axilare laterale. - 6. Noduri lim-
Venele iau naºtere din reþeaua capilarã periacinoasã. fatice axilare subscapulare. - 7. Noduri limfatice pectorale. - 8. Noduri
De aici se adunã într-o reþea largã, situatã tot în stratul limfatice interpectorale. -9. Noduri limfatice parasternale.
premamar (reþeaua superficialã), care devine foarte
vizibilã în timpul lactaþiei – reþeaua Haller. Venele plecate În cancerul de sân, metastazele din nodurile centrale ºi apicale
din aceastã reþea urmãresc traiectul arterelor ºi se varsã produc adesea iritaþia nervului intercosto-brahial, ceea ce provoacã
fie în vena axilarã, fie în vena toracica internã; ele dureri care iradiazã pe faþa medialã a braþului.
comunicã larg cu venele superficiale ale gâtului ºi ale
peretelui anterior al abdomenului. Alte vase limfatice strãbat muºchiul pectoral mare ºi
Limfaticele mamelei se împart dupã originea lor, în ajung la nodurilor limfatice interpectorale, situate între
superficiale ºi profunde. Cele superficiale colecteazã cei doi muºchi pectorali – de aici limfa merge tot la
limfa de la nivelul pielii, inclusiv a areolei ºi papilei ma- nodurile centrale ºi apicale.
mare. Cele profunde iau naºtere dintr-o reþea intralobularã 2. Calea intercostalã dreneazã limfa mai ales din par-
apoi inter- sau perilobularã. Între cele douã reþele existã tea medialã a sânului. Vasele limfatice strãbat spaþiile
largi anastomoze. intercostale ºi ajung la nodurile limfatice parasternale,
Drenajul limfatic al mamelei urmeazã d o u ã c ã i: înºirate de-a lungul vaselor toracice interne; unele vase
1. Calea axilarã este cea principalã. Ea conduce se încruciºeazã pe linia medianã ºi trec la nodurile omo-
aproximativ 75% din limfa sânului sãnãtos; preia în nime din partea opusã. Alte vase însoþesc ramurile vascu-
special limfa de pe jumãtatea lateralã a mamelei. lare cutanate laterale ºi apoi pe cele intercostale poste-
De aici, unele vase limfatice se îndreaptã lateral, oco- rioare ºi ajung la nodurile limfatice intercostale, care se
lesc marginea inferioarã a muºchiului pectoral mare ºi se gãsesc la nivelul capetelor coastelor. Acestea s t a b i l e s c
varsã în nodurile limfatice axilare pectorale. Acestea a n a s t o m o z e c u l i m f a t i c e l e bronhopulmonare,
însoþesc vasele toracice laterale ºi sunt aºezate la marginea pleurale, ale coloanei vertebrale – ceea ce explicã frec-
inferioarã a m. pectoral mic, pe digitaþiile superioare ale venþa metastazelor cancerului de sân în aceste organe.
m. dinþat anterior (nodul Sorgius). Deoarece cancerul de sân se propagã în primul rând pe cale
Alte noduri sunt situate la marginea lateralã a mamelei limfaticã, cunoaºterea acestei reþele este de cea mai mare impor-
– sunt nodurile limfatice paramamare. tanþã pentru medicul practician. În cancerul mamar, pe lângã ablaþia
sânului, se face ºi ablaþia muºchilor pectorali, precum ºi a nodurilor
De la cele douã grupuri menþionate mai sus, limfa este limfatice axilare ºi supraclaviculare, împreunã cu þesutul celulo-
condusã spre nodurile limfatice axilare profunde grãsos în care sunt cuprinse (mastectomia lãrgitã Halsted).
(nodurile limfatice centrale ºi apicale) sau chiar spre
nodurile supraclaviculare (din lanþul cervical lateral Nervii provin din: ramurile supraclaviculare ale plexu-
profund). Este posibil ca limfa sã ocoleascã nodurile pec- lui cervical; din ramuri toracice ale plexului brahial; din
torale ºi pe cele mamare ºi sã ajungã direct în cele apicale nervii intercostali II-IV. În afarã de aceºti nervi somatici,
sau în cele centrale. mai vin la mamelã ºi fibre simpatice pe traiectul arterelor.
312 SPLANHNOLOGIA
Filetele nervoase din aceste multiple surse se terminã: doilea (imediat dupã cel al colului uterin). ªi în acest caz, prin
a) în piele, unde se gãsesc numeroºi corpusculi senzitivi; stabilirea precoce a unui diagnostic corect ºi instituirea unui trata-
ment corespunzãtor se pot obþine rezultate bune.
b) în fibrele musculare netede ale areolei ºi ale papilei
mamare; c) la vase ºi glande. Secreþia glandei este însã Explorare. Mamela fiind un organ superficial, se preteazã cu
reglatã în primul rând pe cale hormonalã. uºurinþã examenului clinic. Prin inspecþie se observã forma exte-
rioarã a sânului ºi eventualele lui modificãri. Palparea se executã
Anatomie aplicatã. Inflamaþia mamelei (mastita) este destul aplicând toatã palma deschisã pe mamelã ºi comprimând-o pe pla-
de frecventã, mai ales în perioada alãptãrii. Ea poate da naºtere nul dur costal subiacent. I se investigheazã astfel mobilitatea ºi
unui abces, care poate rãmâne localizat la un lob, datoritã faptului prezenþa unor formaþiuni tumorale. Se vor palpa totdeauna ºi limfo-
cã lobii sunt izolaþi între ei prin tracturi conjunctive dense. În nodurile axilare.
felul acesta, ceilalþi lobi îºi pot continua activitatea permiþând de E x p l o r a r e a r a d i o l o g i c ã. Radiografia simplã a
obicei alimentarea copilului. sânului poate pune în evidenþã o tumorã ºi conturul periferic al ei;
Straturile celulo-adipoase pre- ºi retromamare pot fi sediul unor mamografia sau mastografia. Galactografia se face prin injectarea
flegmoane. unei substanþe radio-opace prin ductele lactifere. Se obþine
Tumorile mamelei sunt destul de frecvente. Unele sunt benigne imaginea sistemului de canale ale glandei, evidenþiind eventualele
(lipoame, chiste, fibroame, adenoame, º.a.); ele sunt circumscrise, sale modificãri.
încapsulate, independente de restul glandei, mobile. Altele sunt Foarte utilizatã azi, cu rezultate foarte bune, este ecografia.
maligne – cancerul sânului. În acest caz tumora contractã de
timpuriu aderenþe, infiltreazã þesuturile învecinate, este deci imo- Calea de acces este uºoarã, directã, pe cale anterioarã; în abce-
bilã; nodurile limfatice axilare sunt invadate de metastaze. În mas- sele mamare (mastitele puerperale) inciziile vor fi orientate tot-
toza chisticã (boala lui Reclus) consideratã o stare precanceroasã, deauna radiar spre a nu secþiona ductele lactifere!
mamela este presãratã cu formaþiuni chistice ºi noduli scleroºi. În flegmoane retromamare incizia se face în ºanþul submamar.
Dintre localizãrile tumorale maligne la femeie, cancerul mamar Pentru recoltarea materialului bioptic, inciziile tegumentului se
ocupã din punct de vedere al frecvenþei în þara noastrã, locul al fac circular, paralel cu circumferinþa areolei.

S-ar putea să vă placă și