Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA BIOMEDICINĂ

CATEDRA ESTETOLOGIE

DISCIPLINA ,,Sanologie”

Referat

Poluarea aerului,apei,solului cu substante nocive ca factor de risc al


sănătații umane

Autor:Titica Elena
Studenta anului I , gr.I-191-11,
Specialitatea : Servicii publice estetologice
Data sustinerii : 09.03.2021
Coordonatorul științific : Tălămbuță Nina
Doctor,conferențiar universitar

Chișinău 2020
Cuprins
I.ACTUALITATEA TEMEI………………………………………………………………..3
II.Poluarea aerului,apei,solului cu substante nocive ca factor de risc al sanatatii umane.
2.1.IMPACTUL SURSELOR NATURALE ȘI ANTROPICE ASUPRA MEDIULUI
2.1.Industria…………………………………………………………………………………..5
2.2.Agricultura………………………………………………………………………………..6
2.3.Transporturile……………………………………………………………………………7
2.2.POLUAREA MEDIULUI SI EFECTUL ASUPRA SANATATII UMANE
3.1.Poluarea aerului si efectul asupra mediului si sanatatii umane………………………8
3.2.Poluarea apei si efectul asupra mediului si sanatatii umane ……………………..10-11
3.3.Poluarea solului si efectul asupra mediului si sanatatii umane…………………...12-13
2.3 MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI INCONJURATOR…………………13-14
III.CONCLUZII…………………………………………………………………………14-15
IV.BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………….....16
I.ACTUALITATEA TEMEI

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurator cu materiale care ineterfereaza


sănătatea umană,calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor ( organismele vii și mediu
in care trăiesc ) . Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurator este un rezultat al cauzelor
naturale , cum ar fi : erupțiile vulcanice cea mai mare parte a substanțelor poluante provine din
activități umane . Se disiting următoarele categorii : poluarea fizică (incluzând poluarea fonică și
poluarea radioactivă ) , poluarea chimica (produsă de diverse substanțe eliberate in mediu sub
forma gazoasă , lichida sau de particule solide ) , poluarea biologica ( cu gemeni patogeni ,
substanțe organice putrescibile etc. ).

Există doua categorii de poluanți :

Poluanți biodegradabile sunt substanțe , cum ar fi cele conținute in apa menajera , care se
descompune rapid prin unele procese naturale . Acești poluanți devin o problema când se acumulează
mai rapid decât pot sa se descompună .

Poluanți nedegradabilI sunt substanțe care nu se descompun ,sau se descompun foarte lent in mediu
natural . Odată ce apare contaminarea , este dificil sau chiar imposibil sa se îndepărteze acești poluanți
din mediu .

Fig.1.

3
II. Poluarea aerului, apei, solului cu substante nocive ca factor de risc al sanatatii
umane.

2.1 IMPACTUL SURSELOR NATURALE SI ANTROPICE ASUPRA

MEDIULUI

Din aceasta categorie de surse care aduc prejudicii factorilor de mediu sunt :
a) Vulcanii - generează emisii de poluanți ( cenușă ,compuși ai Sulfului ,acizi de azot și
carbon ) cu efecte negative la scara locală regională și globală ;
b) cutremurele de pământ - distrug solul și subsolul ;
c) Furtunile - antrenează particule minerale ( praf, nisip ,) care reduc vizibilitatea ,distrug
vegetația și ecosistemele aferente , produc inundații , distrugând flora ,fauna , așezările umane
etc ;
d) Seceta prelungita - compromite Recoltele , distruge ecosistemele , inclusiv provocate de
incedii ,cu degajați de poluanți specifici ;
e) Descompunerea materiilor organice - ( vedetele și animale ) - conduce l degajarea
unor poluanți ( metan, HS ,NH ,etc.). ;
f) Radioactivitatea terestra - poate afecta starea de sănătate a populației din zonă ;
g) Eroziunea solului - particulele antrenate in aer reduc vizibilitatea , produc disconfort ,
precum și efecte negative asupra solului erodat ; h) Apa Sărata ( din mări și oceane ) - prin
degajarea unor aerosoli încărcați cu săruri ( sulfați ,cloruri ) produce fenomene de coronoziune
asupra construcțiilor și instalațiilor.
Impactul surselor antropice asupra mediului .
Impactul dezvoltării economice - echilibru ecologic ridica problemele numeroase și complexe
pentru toate țările lumii . Procesele de industrializare , de urbanizare , de modernizare a
agriculturii ( mecanizare ,chimizare , iritantă ) au consecințe dezastruoase asupra mediului .
Principalele surse antropice care produc daune asupra mediului sunt : industria ,agricultura și
transporturile.

4
2.1.Industria

Prin diversele sale ramuri,reprezintă ,,inamicul” cel mai de temut pentru mediu , precum și
pentru sănătatea oamenilor :
Industria energetică - este considerată una dintre ramurile industriale cele mai poluatoare
care se datorează, in primul rând, arderii combustibililor fosii in centralele termice sau
termoelectrice. Combustibilii fosilii utilizați in procesele de ardere pentru producerea energiei
electrice și termice au un conținut ridicat de sulf,emisiile specifice acestor surse conținând oxizi
de sulf azot , dioxid de carbon ,pulberi ( zgură și cenușă ) . Emisiile gazoase conținând oxizi de
sulf (SO) și oxizi de azot (NO). Contribuie l formarea ploilor acide cu efecte asupra mediului .
Aceasta categorie de surse induce efecte negative și asupra celorlalți factori de mediu -apă ,sol .
Industria chimica - emite o multitudine de substanțe cu diferite toxicități pentru oameni și
medii . Se elimina in atmosfera compuși cu sulf ca : dioxid și trioxid de sulf din industria acidului
sulfuric ,mercaptani din rafinării și petrochimie , hidrogen sulfurat ,sulfura de carbon . Efectele
substanțelor chimice asupra mediului biotic și abiotic sunt multiple . Ele acționează prin
aciditatea sau bazicitatea lor , prin hidroliza cu umiditatea atmosferică,producând ceata sau
compuși toxici .
Industria extractive - poluează mediul atât in faza de extracție cât și in fazele de preparare ,
respectiv la mărunțire ,clasare etc. Pe durata extracțiilor in subteran sau la suprafața se elimina
praf cu conținut de silicați , cărbune etc , vegetația este distrusă pe suprafețe mari , pot apărea
surpări ,alunecări de teren . Din operațiile de preparare rezulta halde de steril , ape poluante ,
praf . Apele poluante deversate in cele naturale produc creșterea Conținutului in metale grele ,
praf de cărbune , diferite substanțe chimice anorganice și organice .
Industria siderurgica - elimina pulberi metalice ,cancerigene ,precum și pulberi nemetalice de
Si O2, calcar cărbune cu alte efecte asupra aparatului respirator ,ochilor ,pielii .
Industria alimentara - poluează aerul ,apa ,solul cu resturile vegetale și animale rezultate din
procesele tehnologice cu detergenții utilizați la spălări sau cu alte materiale și produse reziduale
. Freonii utilizați ca agenți frigorifici ,eliberați in atmosfera ,contribuie la distrugerea stratului de
ozon.
Industria petrolului - emana gaze ,pulberi , CO2, SO3, iar prin folosirea combustibililor pe baza
de petrol se degaja in atmosfera ( uneori pana la 5% din totalul cantității de petrol ) fum ,
hidrocarburi .

5
2.2.Agricultura

a) Îngrășămintele chimice accelerează creșterea culturilor , dar acest lucru este doar un efect
temporar și local , care nu compensează slăbirea inevitabilă a culturilor. Acest lucru este similar
cu accelerarea rapida a creșterii plantei cu ajutorul hormonilor . Plantele slăbite de
îngrășăminte au o rezistența scăzută la boli și dăunători și sunt mai puțin capabile sa
depășească alte obstacole in calea creșterii și dezvoltării .
b) Pesticidele sunt substanțe chimice care se utilizează pentru distrugerea dăunătorilor , ca
regulatori de creștere . Pesticidele prezintă riscuri pentru toți factorii de mediu datorită
persistenței lor îndelungate in sol .
c) Zootehnia conduce la deteriorarea factorilor de mediu , in special a solului și apelor datorită
dejecțiilor animaliere .

2.3 Transporturile

Transporturile auto , navale , feroviare și aeriene emit o serie de poluanți rezultați din arderea
combustibililor : CO2,NOx , hidrocarburi nearse , dioxid de sulf , aldehide . Pe lângă aceștia mai
rezulta și oxizi de plumb la arderea benzinei aditivate cu plumb tetraetil și fum in special la
arderea motorinei . Agenții poluanți emiși au diferite influente asupra mediului și sănătății
oamenilor .

6
a) Oxidului de carbon se combina cu hemoglobina producând oxicarbonism cu manifestări de
cefalee, amețeala ,astenie , tulburări de vedere ,asfixie . La expuneri continue CO , posibilie ,in
marile aglomerări urbane , se observa creșterea moralității prin infarct miocardic .
b) Hidrocarburile au efecte diferite , la depășirea unor anumite limite de concentrații
provocând narcoza , ameteli , crampe ,deces .
c) Fumul conține particule de carbon și hidrocarburi diverse . Reduce vizibilitatea , irita ochii ,
aparatul respirator . Acumulat poate provoca scăderea temperaturii planetei .
d) Dioxidul de carbon nu este toxic dar produce scăderea concentrației in oxigen a aerului și
efectul de sera .

Fig.2.

7
2.2 Poluarea Mediului și efectul asupra sănătății umane

In prezent protecția mediului înconjurator , este concepută ca o menținerea echilibrului


ecologic dinamic de conservare și ameliorare , a calitatilor factorilor naturali de exploatare
judicioasa a bogățiilor naturale . Principala acțiune cu caracter vătămator exercitata de om
asupra mediului ambiant este poluarea . Poluarea este definita ca fiind “ Orice prezenta in
mediu , atât in mod direct ,cât și in mod indirect “ de către om , a unor substanțe care in funcție
de natura , cantitate , structura si timpul de acțiune , pun in pericol starea de sănătate a
viețuitoarelor , generează disconfort și alterează mediul. Deci , putem spune ca poluanții pot fi
dintre constituientii normali ai aerului ca devin nocivi atunci când depășesc anumite
concentrații .
3.1 Poluarea aerului și efectul asupra mediului și sănătății umane
Aerul este compus din oxigen 20-21 % , azot 78-79 % , dioxid de carbon care in expir are o
concentrație de 0,3 -0,4 %, in expirație și 3,4 % in inspirație și de un amestec de gaze ( neon ,
heliu , metan , Kripton , hidrogen ) de circa 0,01-0,02 % . O data cu aerul pe care îl inspiram , in
organism introducem și o serie de substanțe gazoase sau sub forma de suspensii lichide sau
solide , care sunt nocive sau toxice . Acțiunea acestora asupra organismului este influențată de
o serie de factori externi și de starea generală a organismului uman .
Principalii agenți de poluare a atmosferei sunt :
- Poluanți iritanti reprezentați prin pulberi fără acțiune toxica : SO3 , NO , Cl, NH3
- Poluanți fibrozanti reperezentati prin SIO2 , FeO2 oxizi ai altor metale .
- Poluanți toxici asfixianti : monoxid de carbon și hidrogen sulfurat .
-Poluanți toxici sistemici : plumb , fosfor , fluor , magneziu.
- Poluanți alergizanti naturali vegetali ( polen , fungi ) Animali ( par , fulgi , produse de
descuamare ) și artificiali ( emanați din unele ramuri ale industriei chimice , mase plastice .
- Poluanți cancerigeni : organici ( hidrocarburi policlinice aromatice amine ) anorganici ( As , C-
o , Be , Ni , se și sărurile lor minerale și azbest.

8
Principalele gaze poluante sunt : Oxizii de azot , dioxidul de sulf și Oxizii de
carbon .
- Dioxidul de azot ( NO2) , ca și oxidul de azot , este un gaz toxic constituind una din cauzele
unor grave boli profeseionale . Cerșterea concentrației de azot se datorează gazelor de
combustie la temperaturi înalte ce apar , in special in motoarele cu explozie și diesel .

- Dioxidul de sulf ( SO2) este un factor nociv , deoarece obstrucționează căile respiratorii , in
special când aerul conține și praf , stânjenind procesul de autocuratire a plămânilor .
Emanațiille de dioxid de sulf se datorează , in special energeticii , întrucât rezulta in urma
combustiei cărbunilor și a pacurii care conțin sulf , in proporție de pana la 5%

- Dioxidul de carbon ( CO2 ) este un produs normal al tuturor proceselor de combustie și nu


este periculos pentru organism decât in concentrații foarte mari , In schimb , creșteri lente a
Conținutului sau in atmosfera ( > 0,2 % ) conduce la modificarea climei terestre

- Oxidul de carbon ( CO) apare ca urmare a combustiei incomplete a substanțelor , organice in


cuptoarele industriale sau casnice și din gazele de eșapament ale automobilelor in care se
găsesc in proporție de peste 10% . Este foarte toxic , diminuând circulația oxigenului prin fixarea
hemoglobinei din sânge .

Fig.3.
9

Poluare biologica se datorează prezentei microorganismelor patogene , care găsesc condiții


favorabile in apele calde sau in apele poluate cu materiale organice .

3.4 Poluarea solului și efectul asupra mediului și sănătății umane

Solul este un amestec de materiale din plante , minerale și animale care se formează într-un
proces foarte lung , poate dura mii de ani . Solul este necesar pentru creșterea majorității
plantelor și esențial pentru toată producția agricolă . Poluarea solului este acumularea de
compuși chimici toxici , săruri , patogeni , sau materiale radioactive și metale grele care pot
afecta viața plantelor și animalelor . Metodele iraționale de administrare a solului au degradat
serios calitatea lui , au cauzat poluarea lui și au accelerat eroziunea . Tratarea solului cu
ingrasaminte chimice , pesticide și fungicide omoară organismelele utile cum ar fi unele bacterii
, fungi , și alte microorganisme . De exemplu , fermierii care cultivau căpșuni in California au
dezinfectat solul cu bromura de metil pentru a ucide organismele care ar fi putut afecta
căpșunii . Acest proces omoară fără discriminare chiar și organismele benefice și lasă solul steril
și dependent de ingrasaminte pentru a suporta creșterea plantelor . In consecință , se folosesc
tot mai multe ingrasaminte , ceea ce duce la poluarea râurilor și lacurilor in perioadele de
inundații .
Ca suport și mediu de viața pentru plantele superioare , solul mai ales orizontul sau cu humus ,
este unul dintre principali depozitari ai substanței vii a uscatului și a energiei potențiale biotice
captate prin fotosinteza ca și a celor mai importante elemente vitale ( carbon , azot , calciu , ,
fosfor , potasiu , sulf ).
Poluarea solului este cauzata de :

-pulberi si gaze noicive din atmosfera,dizolvate de ploaie si intoarse in sol


-apele de infiltratie care impregneaza solul cu poluanti si ii antreneaza in adancime
-râurile poluate care infesteaza suprafetele irigate si inundate
-deseurile industriale sau menajera depozitive necorespundator
-pesticidele si ingrasamintele chimice folosite in agticultura

12

Influența solului poluat asupra sănătății umane se exercita in primul rând ca urmare a poluării
sale biologice :
- Poluarea radioactivă
- poluarea chimica este cauzată in principal de pesticide și ingrasaminte
-poluarea biologica este caracterizata prin : contaminarea solului , odată cu reziduurile , cu
germeni patogeni care pot fi : excretati de om și transmisi prin sol ( bacili tific , dizenteric ,
virusurile holerei , poliomielitei, hepatitei , etc . Sau eliminați de animale și transmisi prin sol
( bacili tetanic,antracic,clorstridii,etc) .Biohelmintii sunt viermii care au nevoie de o gazda
intermediara pentru a se dezvolta iar geohelmintii sunt speciile care nu au nevoie de o gazda
intermediara .
Solurile sunt de obicei utilizate ca și depozite pentru reziduurile casnice și industriale . In multe
regiuni ale lumii cu o agricultura intensiva , scurgerea nutrientilor proveniți din aplicarea
îngrășămintelor minerale , organice și a substanțelor rezultate din creșterea animalelor ,
contribuie la creșterea cantității de azot și a altor elemente nutritive ce ajung in pânzele
freatice.
Fig.3.

13

2.3 Măsuri de protecție a Mediului înconjurator

1.Reducerea cantității de poluanți prin utilizarea unor echipamente speciale ( filtre )


2. Modernizarea proceselor de producție pentru a diminua cantitatea de poluanți produsă ,
arderile și reziduurile rămase .
3 . Trecerea in conservare a unor firme foarte poluante pana la indentificarea unor soluții a
poluării .
4 . Realizarea de unități ecoenomice dotate cu tehnologii la standarde internaționale astfel
încât poluarea sa fie minima .
5 . Realizarea unei educații corespunzătoare privind mediul înconjurator prin amplificarea
acțiunilor pe baza de voluntariat in zone degradate .
6 Extinderea Informării prin MASS-media asupra factorilor care produc poluarea și a necesității
protecției mediului
7 . Stimularea cercetării individuale și colective ale tinerilor asupra mediului înconjurator
8 . Stimularea punerii in practica a reutilizarii , reciclării și recuperării materialelor etc .
9 . Conservarea caracteristicilor actuale ale mediului prin identificarea și protejarea unor arii de
interes științific , peisagistic și ecologic.
10.Exploatarea rationala a resulselor naturaie de baza(carbuni,petrol,gaze naturale etc:)
11.Exploatarea rationala a elementelor de mediu cum sunt padurile,suprafetele agricole,fontul
de vanatoare si pescuit
12,Reconstructia ecologica a unor teritorii cu o poluare accentuata(terenurile indiguite si
desecate din Lunca Dunarii si Delta Dunarii , zonele cu halde de steril si de la minele de
neferoase etc.)
13. Adoptarea unei legislatii corespunzatoare care sa aiba in vedere calitatea mediului pentru
asigurarea unei vieti normale.

III.CONCLUZII

1. Din categoria surselor naturale care aduc prejudicii factorilor de mediu , sunt : vulcanii , cutremurele
de pământ , furtunile , seceta prelungita , descompunerea materiilor organice , radioactivitatea
terestra , eroziunea solului , apa Sărata . Sursele antropice sunt , industria , agricultura și transporturile .
Industria reprezintă una din cele mai poluante ramuri , reprezintă “ inamicul “ pentru mediul
înconjurator , și mai ales : industria energetică , industria chimica , industria extractivă , siderurgica ,
alimentara și industria petrolului .
2. Agricultura la fel reprezintă o ramura care aduce daune mediului , aici fac parte :
ingrasaminte chimice , pesticidele , zootehnia .
3 . Transporturile auto , navale ,feroviare și aeriene emit o serie de poluanți . Agenții poluanți
emiși au diferite influente asupra mediului și sănătății umane . Din aceasta categorie de
poluanți fac parte : oxidul de carbon , hidrocarburile , fumul , dioxidul de carbon .
4.Aerul este un elementin indispensabil vietii dar in prezent este poluat de anumite substante
care provaca iritatii,toxiciate,alergii,cancer si multe alte maladii.Gazele puluante sunt: dioxidul
de azot,dioxual de sulf,dioxul de carbon,oxidul de carbon.
5.Apa este elementul care intretine viata pe Pamant.Cele mai manifestate domificarii ale
calitatii apei se dadoresc poluarii chimice,biologice,fizice,radioactive si prin degradarea termica.
6. Solul este necesar pentru creșterea majorității plantelor și esențial pentru toată producția
agricolă . Este ca suport și mediu de viața pentru plantele superioare . Poluarea solului este
cauzată de pulberi și gaze nocive râuri poluate și deșeuri industriale.
14-15

iv.BIBLIOGRAFIE
1.Așevschi Valentin,Crivoi Aurelia – Sanologie și ecologie umană
2.USPEE , C Stere 2014 p 402-217
3.http://www.ecomagazin.ro
4.https://wwwcolegiu.ro
5.https://www.csid.ro
6.htpps://www.scienta.ro
16

S-ar putea să vă placă și