Sunteți pe pagina 1din 2

Practică pedagogică

Lect. univ. dr. Vladimir Enăchescu


Sarcina de lucru nr. 8
Săptămâna 8

Detalii sarcină de lucru:


Elaborați un document în care să prezentați în mod succint cum se acrediteaza o unitate
de învățământ preuniversitar.

Instrucțiuni:
Veți încărca acest document in platforma online.ase.ro la finalul săptămânii în curs.
Mult succes!

PASCU LOREDANA MIHAELA FABBV


REZOLVARE
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităţilor de
învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate.
Orice persoană juridică poate înfiinţa, conform legii educației naționale, unităţi de educaţie
timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.
Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învăţământ confesional prin înfiinţarea şi
administrarea propriilor unităţi şi instituţii de învăţământ particular, conform prevederilor legii.
Învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de
învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare.
Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de
vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată,
garantată de Constituţie.

Procesul de acreditare presupune parcurgerea a două etape succesive:


a)autorizarea de funcţionare provizorie
b)acreditarea.
Prin ordinul de acreditare se înfiinţează unitatea de învăţământ şi se acordă personalitate juridică
de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile particulare de învăţământ preuniversitar,
înfiinţate din iniţiativa şi cu resursele unor persoane juridice de drept privat, respectiv pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar confesional, înfiinţate din iniţiativa, cu resursele şi potrivit
cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat.
Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate drepturile şi
obligaţiile conferite de lege.
Organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale
acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire şi pot emite diplome şi/sau alte acte de
studii, recunoscute de Ministerul Educaţiei.
Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate
drepturile conferite de calitatea de elev.