Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Crt Indicatori u.m. valori
1. cheltuielile bugetului de stat mil. u.m. 17500
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mil. u.m. 13000
3. cheltuielile bugetelor locale mil.u.m. 14500
4. transferuri între bugete mil. u.m. 11200
5. produs intern brut mil u.m. 80000
6. Populaţie mil. Loc 20
7. curs de schimb u.m./USD 3

Sã se determine:
a) volumul CPTN (cheltuielile publice totale neconsolidate);
b) volumul CPTC (cheltuielile publice totale consolidate);
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.

CPTN reprezintă suma cheltuielilor prevăzute în bugete = 17500 + 13000 + 14500 = 45000 mil um

CPTC reprezintă CPTN diminuate cu transferurile între bugete = 45000 – 11200 = 33800

Ponderea CPTC în PIB = (CPTC / PIB) x 100 = (33800 / 80000) = 42,25%

CPTC medii pe locuitor exprimate în USD = (CPTC / (populatie x cs)) = (33800 mil / (20 mil x 3)) = 563,33
USD/locuitor

2. Se cunosc urmãtoarele date:


mil u.m.
Nr. crt. Indicatori 0 1
1. cheltuielile bugetului de stat 42500 67000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat 25000 30000
3. cheltuielile bugetelor locale 28000 37000
4. transferuri între bugete 6500 9000
5. produs intern brut 338000 507000
6. deflatorul PIB (anul 0 = 100%) 100% 110%
7. cursul de schimb (u.m./USD) 25,3 26,1

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice totale cosolidate în produsul intern brut;
e) cheltuielile publice totale consolidate in valori nominale exprimate în USD
f) coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice
g) coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice totale consolidate in raport cu PIB
CPTC an 0 = 42500 + 25000 + 28000 – 6500 = 89000 mil
CPTC an 1 = 67000 + 30000 + 37000 – 9000 = 125000 mil

Modificarea în valori nominale presupune determinarea indicatorului lunând în calcul CPTC exprimate în
prețurile anului 0, respective ale anului 1.

Modificarea nominală absolută = CPTC an 1 – CPTC an 0 = 125000 – 89000 = 36000 mil

Modificarea nominală relativă = ((CPTC an 1 – CPTC an 0) / CPTC an 0) x100) = (36000 / 89000) x 100 =
40,44%.

Modificarea reală presupune determinarea indicatorilor lunând în calcul valorile cheltuielor exprimate în
valorile unui an de referință. Altfel spud cheltuiala în valori reale = cheltuiala în valori nominale / deflatorul PIB
(sau indicele prețului de consum sau alt indicator)

Cum delatorul PIB este 100% în anul 0 vom trandorma cheltuielile în valorile curente ale anului 0.

CPTC an 1 în valori reale = CPTC an 1 / deflatorul PIB an 1 față de anul 0 = 125000 / 110% = 113636 mil

Modificarea reală absolută = CPTC an 1 în valori reale – CPTC an 0 în valori reale = 113636 – 89000 = 24636
mil

Modificarea reală relativă = ((CPTC an 1 valori reale – CPTC an 0 valori reale) / CPTC an 0 valori reale) x100)
= (24636 / 89000) x 100 = 27,68%.

Modificarea ponderii CPTC în PIB = (CPTC an 1 / PIB an1) x 100 – (CPTC an 0 / PIB an 0) x 100 =
(125000/507000) x 100 – (89000 / 338000) x 100 = 24,65% - 26,33% = -1,68%

CPTC an 0 exprimate în USD = 89000 / 25,3 = 3517,78 USD/loc

CPTC an 1 exprimate în USD = 125000 / 26,1 = 4789,27 USD / loc

Coeficientul de devansare a creșterii PIB de către creșterea cheltuielilor publice


K = (CPTCan1/ CPTCan0) / (PIB an1 / PIB an0) = (125000 / 89000) / (507000 / 338000)) = 1,404 / 1,5 = 0,936

Coeficientul de elasticitate a creșterii CPTC comparative cu creșterea PIB

E = ((CPTCan1-CPTCan0) / CPTCan0) / ((PIBan1 – PIB an 0) / PIB an 0) = (modificarea relativă a CPTC /


modificarea relativă a PIB) = ((125000 – 89000) / 89000) / ((507000- 338000) / 338000) = 0,404 / 0,5 = 0,8

3.La nivelul unui stat cheltuielile publice în anul N sunt de 30.000 mil um, iar în anul N+1 sunt de 35.000 mil
u.m.. Cheltuielile sunt exprimate în preţuri curente. Indicele preţurilor de consum în anul N+1 faţă de anul N
este 104%. Să se determine modificarea nominală absolută a cheltuielilor publice.

Modificarea nominală absolută = 35.000 – 30.000 = 5000 mil um

NU ne influentează indicele prețurilor de consum deoare cerința se referea la modificarea în valori nominale, nu
reale.
4 La nivelul unui stat cheltuielile publice în anul N sunt de 30.000 um, iar în anul N+1 sunt de 35.000 u.m..
Cheltuielile sunt exprimate în preţuri curente. Indicele preţurilor de consum în anul N+1 faţă de anul N este
104%. Să se determine modificarea reală absolută a cheltuielilor publice.

Deoarece cerința este de a determina modificarea reală (nu nominală ca la problema anterioară) trebuie să
transformăm cheltuielile din anul N+1 în prețurile anului N

Modificarea reală absolută = CP an N+1 / indicele prețului - CP an N = 35000 / 1,04 – 30000 = 3653,84 mil um

5. La nivelul unui stat cheltuielile publice în anul N sunt de 50.000 um, iar în anul N+1 sunt de 52.000 u.m.
Cheltuielile sunt exprimate în preţuri curente. Modificarea relativă a PIB (preţuri curente/ valori nominale) este
4,7%. Indicele preţurilor de consum în anul N+1 faţă de anul N este 104%. Să se determine elasticitatea
cheltuielilor publice în raportul cu PIB.

Elasticitatea este raportul între modificarea relatică a CP și modificarea relativă a PIB

NU vom împătți niciodată modificare a cheltuielor în valori nominale (prețuri curente) la modificare a PIB în
valori reale (prețuri constante) sau modificare relativă a CP în valori reale la modificare relativă a PIB în valori
nominale.

Împărțim fie valori nominale la valori nominale, fie valori reale la valori reale.

E = ((52000 – 50000) / 50000) / 0,047 = 0,85

6. La nivelul unui stat cheltuielile publice în anul N sunt de 50.000 um, iar în anul N+1 sunt de 52.000 u.m.
Cheltuielile sunt exprimate în preţuri curente. Modificarea relativă a PIB (preţuri constante / valori reale) este
4,7%. Indicele preţurilor de consum în anul N+1 faţă de anul N este 104%. Elasticitatea cheltuielilor publice în
raportul cu PIB este:

În acest caz va trebui să determină CP în valori reale.

CP an N+1 în valori reale = CP an N+1 valori nominale / indicele prețului = 52000 / 1,04 = 50000

E = ((50000 – 50000) / 50000) / 0,047 = 0

7. Un contribuabil obține două venituri: 600 și 1400. Care este impozitul datorat de contribuabil dacă se practică
impunerea separată a veniturilor (cotele de impozitare progresive compuse sunt următoarele: până la 1000 um
impozitul este 10%, 1001 – 1500 – impozitul este 100 + 15% din ce depășește 1000, peste 1500 – impozitul este
175 + 20% din ce depășește 1500).

Dacă se practică impunerea separată, se impozitează fiecare venit și impozitul total este sumă de impozite

Pentru venitul de 600 impozitul este 600 x 10% = 60


Pentru venitul de 1400 impozitul este 100 + 15% x (1400 – 1000) = 160
Impozit 60 + 160 = 220

8 Un contribuabil obține două venituri: 600 și 1400. Care este impozitul datorat de contribuabil dacă se practică
impunerea cumulata a veniturilor (cotele de impozitare progresive compuse sunt următoarele: până la 1000 um
impozitul este 10%, 1001 – 1500 – impozitul este 100 + 15% din ce depășește 1000, peste 1500 – impozitul este
175 + 20% din ce depășește 1500).

Dacă se practică impozitarea cumulată, mai întâi se însumează veniturile și apoi se determină impozitul aferent
venitului total

VT = 600 + 1400 = 2000


Impozitul pentru 2000 este 175 + 20% x (2000 – 1500) = 275

9. Un contribuabil obține două venituri: 600 și 1400. Care este impozitul datorat de contribuabil dacă se practică
impunerea separată a veniturilor (cotele de impozitare progresive simple sunt următoarele: până la 1000 um
impozitul este 10%, 1001 – 1500 – impozitul este 15%, peste 1500 – impozitul este 20%).

Impozitul pentru venitul de 600 = 600 x 10% = 60


Impozitul pentru venitul de 1400 = 1400 x 15% = 210
Impozitul total = 210 + 60 = 270

10. Un contribuabil obține două venituri: 600 și 1400. Care este impozitul datorat de contribuabil dacă se
practică impunerea cumulata a veniturilor (cotele de impozitare progresive simple sunt următoarele: până la
1000 um impozitul este 10%, 1001 – 1500 – impozitul este 15%, peste 1500 – impozitul este 20%).

Venit total = 600 + 1400 = 2000


Impozit pentru venitul de 2000 = 20% x 2000 = 400

11. Un rezident al Portugaliei realizează în Spania un venit de 8500 um. De asemenea, el realizează în
Portugalia un venit de 12000 um. Cotele de impunere (progresive simple) în cele două state sunt: Spania: până
la 3000 um – impozitul este 15%, 3001 – 5500 um – impozitul este 20%, 5501 – 8500 um – impozitul este
25%: Portugalia: până la 5000 um – impozitul este 10%, 5001 – 8500 um - impozitul este 17%, 8501 – 12500
um – impozitul este 22%, peste 12500 um –impozitul este 25%. În condițiile în care între cele două state nu
există convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale și în Portugalia se practică
impozitarea veniturilor după criteriul naționalității, iar în Spania după criteriul teritorialității (originii venitului),
să se calculeze impozitul total plătit de contribuabil în cele două state, dacă în Portugalia are loc impozitarea
separată a veniturilor.

Dacă nu există convenție de evitare a dublei impuneri internaționale, în Spania va datorat impozit pentru venitul
realizat în Spania, iar în Portugalia va datora impozit atât pentru venitul realizat în Portugalia, cât ți pentru
venitul realizat în Spania.

Spania
Impozit = 8500 x 25% = 2125

Portugalia
Impozit = 8500 x 17% + 12000 x 22% = 1445 + 2640 = 4085

Impozit total = 2125 + 4085 = 6210


12. Un rezident al Portugaliei realizează în Spania un venit de 8500 um. De asemenea, el realizează în
Portugalia un venit de 12000 um. Cotele de impunere (progresive simple) în cele două state sunt: Spania: până
la 3000 um – impozitul este 15%, 3001 – 5500 um – impozitul este 20%, 5501 – 8500 um – impozitul este
25%: Portugalia: până la 5000 um – impozitul este 10%, 5001 – 8500 um - impozitul este 17%, 8501 – 12500
um – impozitul este 22%, peste 12500 um –impozitul este 25%. În condițiile în care între cele două state există
convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale (se practica metoda scutirii totale) și
în Portugalia se practică impozitarea veniturilor după criteriul naționalității, iar în Spania după criteriul
teritorialității (originii venitului), să se calculeze impozitul total plătit de contribuabil în cele două state, dacă în
Portugalia are loc impozitarea separată a veniturilor.

Metoda scutirii totale presupune că statul de rezidență va scuti de la impozitare veniturile obținute de rezidenții
săi în străinătate.

Spania
Impozit = 8500 x 25% = 2125

Portugalia (plătește impozit doar pentru 12000)


Impozit = 12000 x 22% = 2640 = 2640

Impozit total = 2125 + 2640 = 4765

13. Un rezident al Portugaliei realizează în Spania un venit de 8500 um. De asemenea, el realizează în
Portugalia un venit de 12000 um. Cotele de impunere (progresive simple) în cele două state sunt: Spania: până
la 3000 um – impozitul este 15%, 3001 – 5500 um – impozitul este 20%, 5501 – 8500 um – impozitul este
25%: Portugalia: până la 5000 um – impozitul este 10%, 5001 – 8500 um - impozitul este 17%, 8501 – 12500
um – impozitul este 22%, peste 12500 um –impozitul este 25%. În condițiile în care între cele două state există
convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale (se practica metoda creditarii totale)
și în Portugalia se practică impozitarea veniturilor după criteriul naționalității, iar în Spania după criteriul
teritorialității (originii venitului), să se calculeze impozitul total plătit de contribuabil în cele două state, dacă în
Portugalia are loc impozitarea separată a veniturilor.

Metoda creditării totale presupune că statul de rezidență impozitează toate veniturile obținute de rezidentul său
(atât în acea țară, cât și în străinătate), dar din impozitul determinat scade impozitul plătit în străinătate.

Spania
Impozit = 8500 x 25% = 2125

Portugalia
Impozit = (8500 x 17% + 12000 x 22%) - 2125 = 1445 + 2640 - 2125 = 1960

Impozit total = 2125 + 1960 = 4085

14. Un rezident al Portugaliei realizează în Spania un venit de 8500 um. De asemenea, el realizează în
Portugalia un venit de 12000 um. Cotele de impunere (progresive simple) în cele două state sunt: Spania: până
la 3000 um – impozitul este 15%, 3001 – 5500 um – impozitul este 20%, 5501 – 8000 um – impozitul este
25%: Portugalia: până la 5000 um – impozitul este 10%, 5001 – 8500 um - impozitul este 17%, 8501 – 12500
um – impozitul este 22%, peste 12500 um –impozitul este 25%. În condițiile în care între cele două state există
convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale (se practica metoda creditarii
obisnuita) și în Portugalia se practică impozitarea veniturilor după criteriul naționalității, iar în Spania după
criteriul teritorialității (originii venitului), să se calculeze impozitul total plătit de contribuabil în cele două state,
dacă în Portugalia are loc impozitarea separată a veniturilor.

În cazul metodei creditării obișnuite, statul de rezidență impoziteayă toate veniturile obținute de rezident
(indiferent unde sunt ele obținute), iar din impozitul total sca de impozitul plătit în străinătate, dar nu mai mult
decât s-ar datora în țara de rezidență pentru venitul obținut în străinătate

Spania
Impozit = 8500 x 25% = 2125

Portugalia
Impozit în Portugalia pentru venitul din Spania = 8500 x 17% = 1445
Impozit = (8500 x 17% + 12000 x 22%) – min (2125, 1445) = 1445 + 2640 - 1445 = 2640

Impozit total = 2125 + 2640 = 4765

S-ar putea să vă placă și