Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Profesională ”Emil Drăgan”, Grădiștea


Profesor: Hogea Laura – Diana
Data: 20.02.2019
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina : Religie, cultul ortodox
Unitatea de învățare: Viața omului cu Dumnezeu
Subiectul lecţiei: Decalogul – importanța lui în viața omului (II)
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecției: însușirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentelor morale potrivite față de Dumnezeu și față de semeni

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase.
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competențe specifice:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității / istoria mântuirii.
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice.
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral – religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

a) Cognitive:
OC1: să explice semnificația ultimelor șase porunci.
OC2: să argumenteze necesitatea respectării tuturor poruncilor pentru viața individuală și de grup (pentru societate).
OC3: să desprindă învățăturile moral- religioase din Decalog.

b) Afective
OA1 – să participe cu interes şi cu plăcere la lecţie
OA2 – să aplice în viaţa personală învăţăturile însuşite

1
c) psiho – motrice
OP1 – să utilizeze materialul didactic, conform sarcinilor de lucru date
OP2 - să respecte ţinuta în bancă
OP3 – să deprindă o poziţie corectă la rugăciune

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : rugăciunea, expunerea, exercițiul, conversația euristică, explicația, lectura, povestirea, explozia solară, organizatorul grafic.
2. Mijloace de învăţământ: flipchart, laptop, videoproiector, prezentare ppt, fișe de lucru, fișă de lectură, ghem de ață.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.
4. Evaluare: aprecieri verbale, observația sistematică a activității elevilor.

Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică semestrială, clasa a V-a;
Proiectarea unității Viața omului cu Dumnezeu, clasa a V-a.

2. Temporale: - nr. de lecţii: 1


- durata: 50’

3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2. Benga, Cristina (coord.), Religie, cultul ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Editura Corint, București, 2017
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2017.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul informațional Strategia didactică


Etapele Ob. Metode și Mijloace de Forma de
lecţiei / Op. Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ învățare organizar Evaluare
Timp e
Momentul • Salutul • Salutul
organizatori • Rugăciunea ” Împărate ceresc” • Rugăciunea Rugăciunea Icoana
c OP2 ”Împărate ceresc” Conversația Catalogul
5’ • Notarea absenţelor •Anunțarea absenților Individual
OP3 • Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru ă
începerea orei, elevii
vor avea notat pe tablă Lectura Anexa 1 Frontală
•Sinaxarul zilei data și sfinții zilei
•Un elev citește
sinaxarul zilei
Verificarea Profesorul adresează următoarele Elevii răspund la
cunoștințelor întrebări: întrebări:
anterioare ... Decalogul –
5’ -Despre ce am discutat ora trecută? importanța lui în viața Conversația
omului... catehetică
...decalog=zece
-Ce înseamnă cuvântul „Decalog”? porunci..

Profesorul folosește metoda explozia Anexa 2


solara. ... Dumnezeu... Aprecieri
(Anexa 2): ... lui Moise... Explozia solară Frontală verbale
1.Cine a dat Decalogul? ... pe Muntele Sinai ...
2.Cui a dat Decalogul? ... în urmă cu 3500 de
3.Unde a dat Decalogul? ani...
4.Când a dat Decalogul? ... pentru că poruncile
ne învață respectul
5.De ce a dat Decalogul? față de Dumnezeu dar
și față de semenii
noștri...

3
... datoriile față de
-Ce ne arată primele patru porunci? Dumnezeu...
... să ne închinăm
-Care sunt datoriile noastre față de numai lui Dumnezeu;
Dumnezeu? să nu ne facem idoli;
să-L cinstim pe
Dumnezeu; să cinstim
ziua de Duminică...
Pregătirea Se cere elevilor să citească regulile clasei Elevii citesc regulile
elevilor și să spună față de cine au avut obligații. clasei și răspund Fișe de
pentru (Anexa 3) cerinței profesorului. lectură Frontală Aprecieri
receptarea (Anexa 3) verbale
noilor Precizare:
cunoştinţe Aceste reguli sunt față de cei care ne Elevii ascultă cu
3’ înconjoară, adică față de semenii noștri. atenție.
Anunţarea • Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul Elevii notează în Tabla Frontală
titlului şi a lecţiei Decalogul – importanța lui în caiete. Individual
obiectivelor viața omului Expunerea ă
lecţiei Elevii sunt atenți la Laptop
1’ • Se precizează obiectivele lecţiei: explicațiile videoproiecto
-ultimele șase porunci din Decalog profesorului r
-necesitatea respectării tuturor poruncilor
-învățăturile moral – religioase desprinse
din lecție
Comunicare Observație
a/ * Pentru a facilita comunicarea noilor
însuşirea cunoștințe elevilor, profesorul folosește o
noilor prezentare powerpoint. Expunerea
cunoştinţe
15’ Poporul evreu nu a înțeles corect
mesajul Decalogului și din nou s-a Laptop
închinat la idoli. De aceea, Moise s-a Videoproiect
supărat și, de mânie, a spart cele două or
Table ale Legii. Însă Dumnezeu l-a Elevii ascultă cu
povățuit să cioplească din nou în piatră atenție explicațiile
alte lespezi și să vină cu ele pe Muntele profesorului și Observarer

4
Sinai. Împreună cu Iosua, urmașul său la urmăresc prezentarea Povestirea Frontală a
conducerea poporului evreu, Moise a powerpoint. sistematică
urcat pe munte și acolo l-a acoperit un a activității
nor. El a intrat în mijlocul norului și a elevilor
stat pe munte 40 de zile și 40 de nopți.
Domnul i-a grăit din nou și Moise a adus Laptop
poporului evreu iarăși Decalogul. Videoproiect
Poruncile de pe cea de-a doua Tablă or
a lui Moise se referă la ceea ce trebuie să
respectăm în raport cu semenii noștri.
Aceste șase porunci duc la o bună
conviețuire a oamenilor, însă Dumnezeu
nu forțează pe nimeni să le respecte.
Omul este liber să aleagă, dar cel care
dorește viața veșnică trebuie să le
respecte. Frontală

TÂLCUIREA ULTIMELOR ȘASE Explicația


PORUNCI

PORUNCA a V-a: „CINSTEȘTE PE


TATĂL TĂU ȘI PE MAMA TA , CA Observarer
BINE SĂ-ȚI FIE ȘI SĂ TRĂIEȘTI Laptop a
MULȚI ANI PE PĂMÂNT...” Conversația Videoproiect sistematică
OC ...să ne cinstim euristică or a activității
1 -Ce ne îndeamnă Dumnezeu prin această părinții... elevilor
poruncă? ...îi ascultăm, îi
-Cum îi cinstiți voi pe părrinți? respectăm, îi ajutăm,
îi iubim...
-Ce răsplată primesc cei ce respectă ...trăiesc o viață
această poruncă? îndelungată și Frontală
plăcută, atât pe
pământ cât și în cer...

Precizare: Explicația
Începând cu această poruncă divină

5
sunt prezentate cele mai iportante
îndatoriri față de semeni. Părinții sunt
oglinda lui Dumnezeu prin viața pe care
ne-au dat-o și grija pe care ne-o poartă.
Din cinstirea familiei se dezvoltă și
OC respectul față de ceilalți oameni.
1
PORUNCA a VI-a: „SĂ NU UCIZI!” Expunerea
Precizare: Elevii ascultă cu Laptop Observarer
Această poruncă ne îndrumă să atenție explicațiile Videoproiect Frontală a
iubim și să ocrotim viața, darul cel mai profesorului. or sistematică
de preț pe care ni l-a dat Dumnezeu și a activității
niciun om nu are dreptul de a o opri. elevilor
Uciderea și sinuciderea sunt păcate
foarte mari, doar Dumnezeu fiind Cel
care hotărăște când sosește ceasul morții
cuiva.
OC În sens lărgit, porunca se referă și la Conversația
1 violența fizică sau rănirea sufletească. euristică Frontală
Oricare dintre aceste manifestări
dovedește lipsă de respect și de iubire
față de ceilalți.
...Cain a ucis pe Abel;
-Ce persoane biblice au încălcat aceste Împăratul Irod... Observarer
porunci? a
Laptop sistematică
PORUNCA a VII-a: „SĂ NU FII Explicația Videoproiect a activității
DESFRÂNAT!” Un elev citește or elevilor
Profesorul solicită elevilor să definiția din manual.
citească definiția cuvântului desfrânat
din manual (pag. 43): Manual
A fi desfrânat=a nu ști când să te oprești,
„a nu avea frână”.
Expunerea
Precizare: Frontală
Dumnezeu îndeamnă la loialitate, Elevii ascultă cu

6
fidelitate și respect față de persoana atenție explicațiile
iubită. profesorului.
OC Porunca se referă și la păstrarea
1 cumpătării, a echilibrului în toate. Ea ne
ferește de frecventele dependențe din Conversația
ziua de azi. euristică Observarer
a
PORUNCA a VIII-a: „SĂ NU FURI!” sistematică
...să nu furăm, să a activității
-Ce ne învață această poruncă? cerem un lucru de la elevilor
proprietar atunci Laptop
când avem nevoie de Videoproiect
el... or
-Când cineva fură, chiar dacă el crede ...Dumnezeu.... Explicația
că nu-l vede nimeni, cine îl poate vedea
OC totuși? Frontală
1
Precizare:
Orice încercare de a folosi rodul
muncii altuia, fără a-i primi acordul, este Elevii ascultă cu
o desconsiderare a efortului celuilalt și o atenție explicațiile
formă de lenevie. Obținerea unui lucru profesorului.
sau unui rezultat bun, în urma efortului
personal, aduce mare satisfacție.
Dumnezeu încurajează astfel munca Frontală
cinstită. Explicația
Laptop
PORUNCA a IX-a: „SĂ NU Videoproiect
MĂRTURISEȘTI STRÂMB ÎMPOTRIVA or
APROAPELUI TĂU!”

Precizare:
Îndemnul lui Dumnezeu este de Lectura
recunoaștere a vinei atunci când greșim, Elevii ascultă cu
de a nu asculta vorbe urâte despre alții, atenție explicațiile
de a nu minți. Iubirea, adevărul și profesorului. Observarer

7
OC sinceritatea sunt valori morale ce stau la Conversația a
1 baza respectului de sine și între persoane. euristică Fișă de sistematică
lectură a activității
Profesorul cere elevilor să citească Un elev citește (Anexa 4) Frontală elevilor
povestea Niță Mincinosul. povestea.

-Ce învățăm din această povestire?


... dacă mințim putem
pierde încrederea
oamenilor și a
prietenilor... Explicația
PORUNCA a X-a: „SĂ NU POFTEȘTI
NIMIC DIN CE ARE APROAPELE
TĂU!”
Observarer
OC -Ce învățăm din această poruncă? ... să nu fim a
1 invidioși... Frontală sistematică
Precizare: a activității
Grija lui Dumnezeu față de oameni elevilor
se arată și în ultima poruncă, privitoare la
gândurile omului. Învidia sau gelozia Laptop
îngreunează sufletul omului, luându-i Videoproiect
libertatea.Bucuria pentru reușita celuilalt or
păstrează sufletul curat și îndeamnă la Elevii ascultă cu
urmarea exemplului. atenție explicațiile
profesorului. Frontală
Prin respectarea și împlinirea
poruncilor divine, omul răspunde la
iubirea lui Dumnezeu și este pregătit Expunerea
pentru marea poruncă a Iubirii adusă de
Mântuitorul deoarece „Legea ne-a fost
călăuză spre Hristos”(Galateni 3,25).

CONCLUZII
Cele două Table ale Legii au fost Explicația
păstrate de evrei în Chivotul din Sfânta

8
Sfintelor. Laptop
Decalogul îl găsim în Sfânta videoproiecto Observarer
Scriptură, în cartea a doua, Ieșirea, și a r a
cincea, Deuteronomul, din Vechiul Elevii ascultă cu sistematică
OC Testament. atenție explicațiile a activității
2 Primele 5 cărți ale Bibliei au fost profesorului. elevilor
scrise de către Moise, sub inspirația
Duhului Sfânt.
Cele zece porunci constituie până
astăzi norme morale și religioase pe care,
cu toții, ca fii ai lui dumnezeu, trebuie să
le respectăm și să le împlinim. Ele
reprezintă partea cea mai importantă din
Legea cea Veche sau Legea lui Moise.
Fixarea şi Elevii clasei sunt împărțiți în 3 grupe, Elevii ascultă cu Explicația
sistematizare fiecare primind câte o fișă de lucru. Timp atenție instrucțiunile Fișe de lucru Observarer
a de lucru pentru rezolvarea fișei – 7 profesorului și rezolvă (Anexa 5) Frontal a
cunoştinţelor OC minute. sarcinile primite. Conversația sistematică
(feed – back) 2 catehetică a activității
12’ Verificarea fișelor se va face frontal. Flipchart elevilor
Organizatorul (Anexa 6) Pe grupe
OC Tot în acest moment al lecției, cu grafic Aprecieri
3 ajutorul fișelor de lucru se vor extrage verbale
învățăturile moral – religioase.

Asocierea, Profesorul propune jocul ”Pânza de


generalizare păianjen”.
a şi Profesorul explică procedeul: se aruncă
aplicarea ghemul de la unul la celălalt astfel încât Explicația
5’ OC să circule în toată clasa. Ghem de ață
2 Primul care aruncă, rostește o poruncă Elevii ascultă cu
(ex: porunca I). Pe măsură ce se atenție instrucțiunile Observare
derulează, se formează o pânză de date de profesor și se Jocul didactic Frontal a
păianjen în care sunt cuprinși toți. implică în joc. ”Pânza de sistematică
Voi ruga un elev să lase ața din mână păianjen” a activității
(dacă acest lucru nu s-a întâmplat în mod elevilor

9
spontan, caz în care voi utiiza această
experiență) pentru a-i întreba pe elevi:
-Ce ați observat? Ce s-a întâmplat după ...pânza de păianjen
ce colegul vostru a lăsat ața din mână? începe să se
Apoi, fiecare elev va lăsa ața din mână, destrame... Conversația
pe rând, până când toată ața ajunge să fie catehetică
ținută de un singur elev.
Elevii vor fi întrebați în ce fel se Frontal
aseamănă acest joc cu relația care există
între Dumnezeu și oameni.
OC Vom conduce discuția spre a conchide Jocul didactic Aprecieri
2 că pentru a avea o legătură cu Dumnezeu „Pânza de verbale
trebuie să împlinim voia Sa prin păianjen”
respectarea poruncilor. Dacă nu, se Frontal
întâmplă ca atunci când, unul câte unul,
elevii renunță să mai susțină pânza de
păianjen – așa devine încâlcită și nu mai
are frumusețea pânzei de păianjen.
Activitate Profesorul propune un exercițiu elevilor: Elevii continuă
suplimentară Continuați povestirea de mai jos : povestirea.
2’ Nelu și Luca sunt prieteni buni și Aprecieri
colegi de clasă. De la o vreme lui Luca i Exercițiul Individual verbale
se pare că Nelu e mai apreciat de
profesori decât el. Atunci Luca.....
Aprecierea Se fac aprecieri generale și individuale Elevii ascultă Expunerea
activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru aprecierile Aprecieri
elevilor lecție, cât și implicarea în predarea noilor profesorului. Frontală verbale
1’ cunoștințe.
Încheierea • Rugăciunea ”Cuvine-se cu adevărat” • Rugăciunea Rugaciunea Icoana
activităţii • Salutul. ”Cuvine-se cu Individual
1’ adevărat”. ă
• Salutul.

10
OGLINDA TABLEI

20.02.2019
Sf. Leon, Episcopul Cataniei

DECALOGUL – IMPORTANȚA LUI ÎN VIAȚA OMULUI (II)

Învățături moral – religioase:


 să-i iubeşti şi să-i asculţi pe părinţi
 să nu primejduieşti viaţa cuiva
 să nu iei nimic din ce nu e al tău
 să nu dai vina pe cineva pentru o faptă pe care nu a făcut-o
 să nu minţi
 să nu doreşti să-ţi însuşeşti ceea ce nu-ţi aparţine

11
ANEXA 1

SINAXAR

În această lună, ziua a douăzecea,


pomenirea preacuviosului părintelui nostru,
Leon, episcopul Cataniei, făcătorul de minuni.

Acest sfânt se trăgea din Ravena, fiind fiu de părinţi de neam ales şi
binecredincioşi. Din pricina curăţiei vieţii lui, a nevoinţei şi grijii faţă de cugetul
său, trecând după lege prin toate sfinţitele trepte, prin dumnezeiască alegere, a
fost făcut întâistătător al mitropoliei Cataniei, care se afla în insula Siciliei.
Leon, potrivit cu numele lui, ca un leu plin de îndrăznire şi strălucind ca un
luminător, a luminat pe toţi, având grijă de suflete, ajutorând văduvele şi
îngrijindu-se de toţi. A ridicat o biserică mare, în cinstea bunei biruitoare
muceniţe Lucia şi a ars pe Iliodor cel ce făcea cu farmecele semne şi minuni.
Acest Iliodor, făcându-se cunoscut în mijlocul poporului ca făcător de minuni şi
de năluciri, a cutezat să săvârşească şi asupra Bisericii lui Dumnezeu,
meşteşugirile lui cele rele. Atunci fericitul, prinzându-l cu nevoinţă în mâinile
lui şi legându-l cu sfântul epitrahil, a poruncit să fie aprins în mijlocul cetăţii foc
mare, şi mărturisind toate farmecele lui, a intrat cu el, ţinându-l legat de grumaz,
în mijlocul focului; şi n-a ieşit sfântul din foc până nu a făcut pe acel ticălos
cenuşă şi spuză. Faptul acesta a făcut pe toţi să se mire, nu numai pentru că
sfântul a rămas nevătămat, ci şi pentru că focul nu s-a atins nici de veşmintele
sale. Deci, mergând vestea pretutindeni în lume de această minune şi ajungând şi
la urechile împăraţilor Leon şi Constantin, aceştia au trimis de a adus pe sfânt, şi
i-au cerut să se roage pentru dânşii. Acest cuvios părinte a fost mare întru
minuni, nu numai în timpul vieţii, ci şi după săvârşirea din viaţă.

12
ANEXA 2

EXPLOZIA STELARĂ

CINE?

DE CE? CUI?

CÂND? UNDE?

1.Cine a dat Decalogul?


.... Dumnezeu....

2.Cui a dat Decalogul?


... Moise...

3.Unde a dat Decalogul?


... pe Muntele Sinai...

4.Când a dat Decalogul?


... în urmă cu 3500 de ani...

5.De ce a dat Decalogul?


... pentru că poruncile ne învață respectul față de Dumnezeu dar și față de semenii noștri...

13
ANEXA 3

REGULILE CLASEI

1. Vorbim pe un ton potrivit! – Copiii au tendința de vorbi foarte tare și


pe unii chiar îi deranjează extrem de mult acest lucru.

2. Ne ascultăm unii pe alții! – Vorbim nu doar tare, dar nu avem răbdare


să ne ascultăm reciproc. Cu această ocazie am abordat și regulile
comunicării orale.

3. Suntem politicoși! – Respectul față de ceilalți, în vorbe și în


comportament.

4. Suntem prietenoși! – Învățăm să fim amabili, grijulii, empatici.

5. Suntem ordonați! – Aici ne referim la tot ce înseamnă ordine,


curățenie, grijă față de lucrurile personale, ale colegilor, obiectele din
clasă, din școală.

6. Suntem atenți! – Atenți la lecții și nu îi deranjăm pe colegi, atenți în


pauze, atenți la ceea ce se întâmplă în jur, atenți la nevoile celor din jurul
nostru.

14
ANEXA 4

FIȘĂ DE LECTURĂ

NIȚĂ MINCINOSUL

„Niţã era cioban la oi.El era bãiat harnic,dar îi cam plãcea sã umble cu
minciuni.Aşa într-o bunã zi,Niţã socoti sã-i mintã pe sãteni şi striga cât îl lua
gura:
‫״‬Uuu...mããã!....Vine lupul!Ajutor!‫״‬
Sãtenii au alergat în ajutorul ciobãnaşului.Când îi vãzu,Niţã râse de ei cu
hohot şi le zise:
„Merge-ţi,merge-ţi înapoi,
Lupul n-a venit la oi,
Turma paşte liniştit,
Ha,ha,ha,v-am pãcãlit!”

Dar în altã zi lupul chiar veni la oi.Acum Niţã se grãbi sã strige dupã
ajutor.Însã el nu a mai fost crezut de nimeni.Aşa ca lupul l-a mâncat îndată
pe pãstoraşul cel mincinos.”

(D. Calugar Ṣapte carţi de religie,Editura Episcopiei Romanului,1991)

15
ANEXA 5

FIȘĂ DE LUCRU – GRUPA 1


(pentru elevii cu CES)

1. Numerotează poruncile următoare în ordinea existentă pe Tablele Legii:

- Să nu ucizi!
- Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Să nu ai alți dumnezei afară de
Mine!
- Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău!
- Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert...
- Să nu dorești nimic… din câte are aproapele tău!
- Să nu fii desfrânat!
- Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui
lucru… Să nu te închini lor, nici să le slujești…
- Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta…
- Să nu furi!
- Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești.

2. Colorează litera B și citește îndemnurile:

B S Ă B N U B Î I B B B B
B B B S U P E R I B P E B
B B B P Ă R I N Ț I B B B
B B B B B B B B B B B B B
S Ă B N U B I E I B B B B
B B B N I M I C B B D I N
C E B B N U B B E S T E B
B B B A L B B B T Ă U B B

16
FIȘĂ DE LUCRU – GRUPA 2

1. Verifică dacă următoarele propoziții sunt adevărate (A) sau false (F). Transcrie
propozitiile false astfel încât acestea să devină adevărate:

a) Decalogul este un dar al iubirii lui Dumnezeu, pentru păstrarea dreptei credințe și
a respectului între oameni.
b) Cele zece porunci au două direcții: primele patru, spre semeni, și ultimele șase,
spre Dumnezeu.
c) Decalogul reprezintă Legea Noului Testament sau Legea cea Nouă.
d) Împlinirea fiecărei porunci o realizăm prin comportamentul nostru de fiecare zi.
e) A doua oară, Dumnezeu a scris cele zece porunci tot cu mâna Sa.
f) Respectarea și înfăptuirea poruncilor ajută la înțelegerea și însușirea învățăturii de
credință lăsată de Mântuitorul.

2. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajele.

Nu minți să

Viața nu să

cuiva

primejduiești

aparține
dorești să

nu din

nimic ceea

nu-ți ce

17
FIȘĂ DE LUCRU – GRUPA 3

1. Unește poruncile din coloana A cu explicațiile din coloana B.

A B

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Să Odihna se referă la evitarea muncii fizice,


nu ai alți dumnezei afară de în schimbul activităților dedicate mai ales
Mine! sufletului
Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel Părinții sunt oglinda lui Dumnezeu prin
de asemănare a niciunui viața pe care ne-au dat-o și grija pe care
lucru… Să nu te închini lor, nici să le ne-o poartă.
slujești…
Să nu iei numele Domnului Această poruncă ne arată că este un singur
Dumnezeului tău în deșert... Dumnezeu adevărat, și numai Lui trebuie
să ne închinăm
Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o Dumnezeu îndeamnă la loialitate,
sfințești. fidelitate și respect față de persoana iubită.
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta… Rostirea numelui celui sfânt al lui
Dumnezeu se face cu credință, respect și
iubire
Să nu ucizi! Această poruncă ne îndrumă să iubim și să
ocrotim viața, darul cel mai de preț pe care
ni l-a dat Dumnezeu.

Să nu fii desfrânat! Îndemnul lui Dumnezeu este de


recunoaștere a vinei atunci când greșim.
Să nu furi! Aceasta se adresează celor ce se închină la
idoli
Să nu mărturisești strâmb împotriva Invidia sau gelozia îngreunează sufletul
aproapelui tău! omului, luându-i libertatea.

Să nu dorești nimic… din câte are Orice încercare de a folosi rodul muncii
aproapele tău! altuia, fără a-i primi acordul, este o
desconsiderare a efortului celuilalt și o
formă de lenevie.

2. Extrageți învățăturile moral – religioase din poruncile V, VII și IX.

18
SĂ-I IUBIM ŞI SĂ-I
ASCULTĂM PE PĂRINŢI SĂ NU
PRIMEJDUIEŞTI
VIAŢA CUIVA
ANEXA 6

ORGANIZATORUL SĂ NU
GRAFIC DOREȘTI
CINSTEȘTE PE TATĂL
NIMIC…
TĂU ȘI PE MAMA
DIN CÂTE
TA…
ARE
APROAPEL
SĂ NU UCIZI!
E TĂU!

SĂ NU DOREŞTI SĂ-
ŢI ÎNSUŞEŞTI DIN
CEEA CE NU-ŢI PORUNCI CARE
APARŢINE ARATĂ
DATORIILE FAȚĂ
DE DUMNEZEU SĂ NU
SĂ NU FII
MĂRTURISEȘTI DESFR
STRÂMB ÎMPOTRIVA ÂNAT!
APROAPELUI TĂU!

SĂ NU DAI VINA PE SĂ NU FURI!


CINEVA PENTRU O
FAPTĂ PE CARE NU A
FĂCUT-O SĂ FIM LOIALI

SĂ NU IEI NIMIC DIN


CE NU E AL TĂU

19
20

S-ar putea să vă placă și