Sunteți pe pagina 1din 1

GUVBRNUL ROMANIEI

COMITETUL NA IONAL DE COORDONARE A AC]'IVITAT|LOR PRMND \',{CCINAREA iMPOTRIVA SARS-CoV-2


c /v97, 2/. <>5.2o2/
^tc4v

CItre, CNCCI pentru afi diseminatd ierarhic cdtre CJCCI ;i DSP-uri

Vd informdm cd textul SMS-ului care se transmite beneficiarilor dupd efectuarea


primei doze de vaccin, in vederea efectu[rii rapelului, se modificd dup[ cum urmeaz6: *
" Nu uita de programorea la vaccinare impotriva COVID-19, doza 2, din data de

itri ,eco*onddm sd te prezinli tn aceea;i localie sau la oricore centru de vaccinare care
administreaza acelosi produs pe care l-ai primit pentru dozo 1."
Astfel, este imperios necesar sd anun{afi coordonatorii centrelor de vaccinare asupra
acestui fapt, pentru a nu refuza vaccinarea beneficiarilor, chiar dacl prima dozd a fost
efectuati intr-un alt centru de vaccinare.
consideralie- t
Vd mullumesc pentru sprijin ;i vd asigur de tntreaga mea

6"':',*',-*b
$uffil,f*|" ii
Col. $ef lucrlri Dr. RGHITA
W'-:-,Sy

Website: htg:i;irlyoqq14"rf-rt:qgyid.glv_,f/ I Email: corrtirc-l-1g;yit-qgjniU_-q_g-tt-v-j.tj.,gq--v-.t-tt

S-ar putea să vă placă și