Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7138 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială ETIC NOVACOM SRL .............................................................................................................. 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială ARBIZANI SRL ......................................................................................................................... 3
2. Societatea comercială CASIRAGHI SRL ...................................................................................................................... 4
3. Societatea comercială DORUBAN SRL ........................................................................................................................ 5

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea comercială ZE-ALIZEE IMPEX SRL ........................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 7


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea comercială M & M PERFECT DOORS DISTRIBUTION SRL ................................................................... 7

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 9


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea comercială ACTIV E.M. SRL ....................................................................................................................... 9

Județul Covasna .............................................................................................................................................................. 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "TV.SATELIT" SRL .............................. 11

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 12
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială STESAN SRL ........................................................................................................................... 12

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială ROMNEF SRL.......................................................................................................................... 12

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială IONSIM RECYCLING SRL .................................................................................................... 13

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială EUROSILVA GRUP SRL ........................................................................................................ 14

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială TALAUZAR SERV SRL.......................................................................................................... 14

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 17


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea comercială P & P COMP LTD SRL ............................................................................................................ 17

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 18


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea comercială EPA CONSTRUCT SRL .......................................................................................................... 18
2. Societatea comercială GAZMAR IMPEX SA .............................................................................................................. 18

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială ELECTRIC GENERAL INVEST SRL..................................................................................... 19
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială CITYMOD SRL........................................................................................................................ 20
2. Societatea comercială DEMETRA SRL ....................................................................................................................... 20
3. Societatea comercială TRANS ANDREEA SRL ......................................................................................................... 22

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ETIC NOVACOM SRL, cod unic de înregistrare: 7396337
Societatea comercială Etic Novacom SRL; cod unic de înregistrare 7396337
Notificare privind închiderea procedurii simplificate de insolvenţă
Număr: 17, data emiterii: 15.04.2013
1.Date privind dosarul: nr. dosar 1492/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeş, Judecător-sindic Leonard Bădescu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maior Şonţu, nr. 2, mun. Piteşti, jud. Argeş, telefon 0248/610303, programul arhivei/
registraturii instanţei 08, 00-12, 00.
3.1.Debitor: SC Etic Novacom SRL, cod de identificare fiscală 7396337, cu sediul social în mun. Piteşti, str. Nicolae
Bălcescu, Bl S1, sc. C, ap. 3 , jud. Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/502/1995.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditori: AFP Piteşti cu sediul în Piteşti, bd. Republicii, nr.118, jud. Argeş.
5.Lichidator judiciar: Lichidări Info Consult SPRL, cod de identificare fiscală 15992861, cu sediul în Câmpulung, str.
N. Iorga, nr. 21, bl. A40, ap. 10, jud. Argeş, număr înregistrare UNPIR RFO II - 0212, tel. 0744/772618, fax
0348/815043, e-mail viorina.banu@gmail.com, reprezentată de Banu Viorina.
6.Subscrisa Lichidări Info Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Etic Novacom SRL,
conform încheierii de ședință din data de 21.11.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr.
1492/1259/2012, în temeiul art.131 din Legea 85/2006, notifică creditorii societății asupra faptului că la termenul de
judecată din data de 08.05.2013 se va solicita închiderea procedurii simplificate de insolvenţă în conformitate cu
prevederile art.131 din Legea nr.85/2006, întrucât nu au fost depistate bunuri în averea debitorului. în cazul în care
creditorii nu sunt de acord cu propunerea de închidere a procedurii falimentului, sunt rugaţi ca pana la termenul de
judecată să precizeze daca avansează sume de bani pentru continuarea procedurii asupra debitorului SC Etic Novacom
SRL.
Lichidator judiciar, Societatea Lichidări Info Consult SPRL, prin Banu Viorina

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ARBIZANI SRL, cod unic de înregistrare: 18711464
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală
Str. Parcul Traian, nr.10
Dosar nr. 3961/111/2013
Comunicare încheiere nr. 1107/F/2013
emisă la: ziua 11, luna 04, anul 2013
Către,
1.Debitoarea - SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor;
2.Lichidator judiciar provizoriu - RVA Oradea Insolvency Specialists SPRL cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 4A,
jud. Bihor.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.1107/F/2013 din data de 11.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 3961/111/2013,
de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, privind debitorul SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14,
jud. Bihor, CUI RO 18711464, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1120/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscală
Dosar nr. 3961/111/2013
Încheiere nr. 1107/F/2013
Şedinţa camerei de consiliu din data de 11 aprilie 2013
Completul de judecată format din:
Judecător sindic: Cristian Monenci
Grefier: Doina Marta
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii prevăzută de L 85/2006 formulată de debitoarea SC Arbizani SRL cu
sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor, CUI RO 18711464, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr.
J05/1120/2006. Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din L 85/2006, modificată. S-a făcut
referatul oral al cauzei, după care:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise
dezbaterile.
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Asupra cererii de faţă,
Constatând că la data de 05.04.2013, debitorul SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor,
CUI RO 18711464, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1120/2006 a introdus cerere pentru deschiderea
procedurii simplificate de insolvenţă în baza Legii nr. 85/2006;
Constatând că, societatea debitoare SC Arbizani SRL a fost dizolvată de drept în temeiul Legii nr.359/2004, anterior
formulării cererii introductive.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 27-30/art.1 alin. 2 lit. e din Legea privind procedura insolvenţei, se va
admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin.1 şi art. 107 alin.1 lit. A a) din Legea privind procedura de
insolvenţă, se va constata că debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată de insolvenţă
împotriva sa. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor, CUI RO
18711464, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1120/2006.
În temeiul art. 32 alin 1 şi art. 1 alin.2 lit. f) din Legea privind procedura insolvenţei,, dispune deschiderea procedurii
simplificate împotriva debitoarei SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor, CUI RO
18711464, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1120/2006.
În temeiul art.107 lit. a şi b din Legea privind procedura insolvenţei; dispune începerea procedurii falimentului
debitoarei SC Arbizani SRL
În temeiul art. 34 din Legea privind procedura de insolvenţă, numeşte lichidator judiciar provizoriu RVA Oradea
Insolvency Specialists SPRL cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 4A, jud. Bihor, CIF 20664976, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, a cărui retribuţie urmează a fi stabilita ulterior, in funcţie de decont.
În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art.61 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei; dispune Notificare privind deschiderea procedurii
debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.61 din Legea privind procedura de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 25.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 12.06.2013.
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 27.06.2013.
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 18 septembrie 2013, cam.3, ora 9.
Stabileşte in sarcina lichidatorului să fixeze data şedinţei adunării creditorilor şi să convoace creditorii debitoarei.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidator.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi
tuturor băncilor unde are deschise conturi.
În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate
bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind
deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidator.
În temeiul art.113 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Dată
în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 11.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Cristian Monenci Doina Marta
Se va comunica cu:
1.Debitoarea - SC Arbizani SRL cu sediul în Oradea, str. Ion Vidu, nr. 14, jud. Bihor, CUI RO 18711464, înregistrată în
Registrului Comerţului sub nr. J05/1120/2006
2.Lichidator judiciar provizoriu - RVA Oradea Insolvency Specialists SPRL cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 4A,
jud. Bihor.

2. Societatea comercială CASIRAGHI SRL, cod unic de înregistrare: 15837760


România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian nr.10
Dosar nr. 12251/111/2012
Comunicarea sentinţei nr. 870/F/2013
emisă la: 26.03.2013
Privind pe:
1.Debitorul - SC Casiraghi SRL - societate în insolvenţă, cu sediul în Sebiş nr. 126, jud. Bihor, având J05/1346/2003 şi
CUI 15837760;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

2.Lichidator judiciar - Eurexpert IPURL, cu sediul în Beiuş, str. Narciselor, nr.11, jud. Bihor, având CIF
17334110/2005.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 12251/111/2012
Sentinţa nr. 870/F/2013
Şedinţa publică din 26.03.2013
Completul compus din:
Judecător Sindic : Varga Iren
Grefier: Pusta Elena Gabriela
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de debitorul SC Casiraghi
SRL - societate în insolvenţă, cu sediul în Sebiş nr. 126, jud. Bihor, având J 05/1346/2003 şi CUI 15837760, prin
lichidator judiciar Eurexpert IPURL. La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprez. lichidatorului judiciar, cj.
Moraru Raluca, restul părţilor fiind lipsă. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care
învederează instanţei cele de mai sus, cererea este timbrată, după care:
Reprez. lichidatorului judiciar arată că debitoarea nu deţine bunuri şi depune la dosar cerere de închidere a procedurii de
insolvenţă şi dovezile de comunicare a acesteia cu creditorii. Arată că nu mai are alte probe şi cereri.
Judecătorul sindic văzând că nu mai sunt alte probe şi cereri, consideră cauza lămurită şi acordă cuvântul părţii prezente
asupra cererii de închidere a procedurii de insolvenţă.
Reprez. lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii de faliment, radierea debitoarei din evidenţele registrului
comerţului şi aprobarea decontului lichidatorului judiciar.
Tribunalul,
Deliberând :
Constatând că la data de 26.03.2013, lichidatorul judiciar Eurexpert IPURL , desemnat să administreze procedura
insolvenţei debitorului SC Casiraghi SRL - societate în insolvenţă, cu sediul în Sebiş nr. 126, jud. Bihor, având
J05/1346/2003 şi CUI 15837760 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea
debitorului şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare;
Constată că procedura concursuală a fost deschisă prin Încheierea nr. 3141/F/18.12.2012 când s-a dispus intrarea
debitorului în procedura de insolvenţă.
Constată că lichidatorul judiciar a întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea nr. 85/2006, precum
şi că propunerea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar aceştia nu s-au oferit să avanseze sume
pentru continuarea procedurii.
Constată că lichidatorul, în urma demersurilor efectuate în cursul derulării procedurii, a constatat că nu s-au identificat
elemente de antrenare a răspunderii organelor de conducere, aspect ce rezultă din rapoartele de activitate depuse la
dosar de lichidatorul judiciar.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi
radierea debitorului.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC
Casiraghi SRL - societate în insolvenţă, cu sediul în Sebiş nr. 126, jud. Bihor, având J 05/1346/2003 şi CUI 15837760
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului .
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din Legea privind procedura insolvenţei, încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar
Eurexpert IPURL, cu sediul în Beiuş, str. Narciselor nr. 11, jud. Bihor, în sumă de 2.240 lei + TVA şi a cheltuielilor de
procedură în sumă de 500 lei, plată care se va face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006 .
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor,
lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 26.03.2013.
Judecător Sindic Grefier
Varga Iren Pusta Elena Gabriela

3. Societatea comercială DORUBAN SRL, cod unic de înregistrare: 11556576


România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2/111/2013, Data: 08.04.2013
Comunicare sentinţa nr. 905/F/2013
emisă la: 27.03.2013
Către,
1.DGFP Bihor, Oradea, str. D. Cantemir nr.2/B, judeţul Bihor,
2.ITM Bihor, Oradea, str. Armatei Române nr.1/B, judeţul Bihor,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

3.Administraţia Fondului pentru Mediu, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.294 Corp A, sector 6, CUI 14715650.
4.Cabinet de Insolvenţă Sebeşan Ioan Claudius, cu sediul în Oradea, str. Spiru Haret, nr.1, ap.11, jud. Bihor.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 905/F/2013 din data de 27.03.2013 pronunţată în dosarul 2/111/2013, de
Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC Doruban
SRL, cu sediul în Oradea, localitatea Voievozi, comuna Popeşti nr.464, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.
J05/191/1999, CUI 11556576.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2/111/2013
Sentinţa nr. 905/F/2013
Şedinţa publică din data de 27.03.2013
Judecător sindic: Olah Ionel
Grefier sindic: Szabo Alexandru
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea derulării procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei formulată de
creditoarea DGFP Bihor, Oradea, str. D. Cantemir nr.2/B, judeţul Bihor, ITM Bihor, Oradea, str. Armatei Române
nr.1/B, judeţul Bihor, Administraţia Fondului pentru Mediu, Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294 Corp A, sector 6,
CUI 14715650, împotriva debitoarei SC Doruban SRL, cu sediul în Oradea, localitatea Voievozi, comuna Popeşti
nr.464, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/191/1999, CUI 11556576. La apelul nominal făcut în cauză
se prezintă lichidatorul judiciar personal, lipsă fiind restul părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut
referatul cauzei, învederându-se judecătorului sindic că din partea creditorilor ITM Bihor, AFM Bucureşti şi DGFP
Bihor s-au depus la dosar declaraţii de creanţe, respectiv că din partea lichidatorului judiciar s-a depus la dosar raport de
activitate, după care:
Lichidatorul judiciar depune la dosar raport de activitate, tabelul definitiv al creanţelor, procesul-verbal al Adunării
Creditorilor din data de 19.03.2013, învederează judecătorului sindic că în patrimoniul debitoarei nu există bunuri de
valorificat, creditorii nu înţeleg să avanseze sume de bani în vederea continuării procedurii, astfel că cererea de
închidere a procedurii şi decontul de cheltuieli, solicită admiterea cererii şi a decontului de cheltuieli formulat.
Judecător sindic consideră lămurită cauza şi rămâne în pronunţare asupra închiderii procedurii:
Judecător sindic,
Constatând că la data de 27.03.2013 lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Sebeşan Ioan Claudius cu sediul în
Oradea, str. Spiru Haret nr.1, ap.11, jud. Bihor, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC Doruban
SRL, cu sediul în Oradea, localitatea Voievozi, comuna Popeşti nr.464, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.
J05/191/1999, CUI 11556576, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea
debitorului/neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare;
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin pronunţarea în Camera de consiliu din data de 04.01.2013, a
Încheierii nr. 4/F/2013
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că notificarea a fost publicată şi în ziar conform art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, în
temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, faţă de raportul lichidatorului judiciar, conform căruia
societatea nu deţine bunuri pentru a putea fi valorificate în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor şi, deşi au fost
notificaţi creditorii, aceştia nu s-au oferit să avanseze sume de bani în vederea continuării procedurii, judecător sindic
apreciază cererea lichidatorului judiciar ca fiind întemeiată şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei şi
radierea acesteia de la Registrul Comerţului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC
Doruban SRL, cu sediul în Oradea, localitatea Voievozi, comuna Popeşti nr.464, judeţul Bihor, înregistrată la ORC
Bihor sub nr. J05/191/1999, CUI 11556576. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.136
din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,
creditorilor, administratorului special, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea
menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Cabinet de Insolvenţă Sebeşan Ioan Claudius cu sediul în Oradea,
str. Spiru Haret nr.1, ap.11, jud. Bihor, pentru suma de 3.000 RON, care se va efectua din fondul special de lichidare.
Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 27.03.2013
Judecător sindic, Grefier,
Olah Ionel Szabo Alexandru
Pentru conformitate 5 comunicări prin BPI:
DGFP Bihor, ITM Bihor, Administraţia Fondului pentru Mediu, SC Doruban SRL, Cabinet de Insolvenţă Sebeşan Ioan
Claudius.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ZE-ALIZEE IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 11531245
Cabinet Individual De Insolventa Dohotar Dumitru
Bistrita, Str. Granicerilor, nr. 7
CIF 19455445
TEL/FAX.0263/211023 ; 0746/542273
Dosar nr.401/112/2013
Termen : 26.04.2013,ora 8,30
Tabelul definitiv cuprinzând toate creanţele fata de SC"ZE Alizee Impex "SRL Bistrita
Nr. 191/10.04.2013
Nr. Suma Suma
Denumire creditor Diferența Prioritatea Temeiul
crt. solicitata acceptata
CREDITORI SALARIATI
Art.3 Pct.10
1. Creante salariale 2.411 2.411 din Legea
85/2006
TOTAL CREDITORI SALARIATI 2.411 2.411
CREDITORI BUGETARI
Art.3 pct.11
Creditor
01. ANAF-DGFP AFP-Bistrita 96.906 96.906 - din Legea
bugetar
85/2006
Art.3 pct.11
Creditor
02. PRIMARIA BISTRITA 2.090 2.090 din Legea
bugetar
85/2006
TOTAL CREDITORI BUGETARI 98.996 98.996
CREDITORI CHIROGRAFARI
Art.3 pct.13
Creditor
01. CODICOM SRL TG MURES 31.675,87 31.675,87 din
chirografar
L.85/2006
Art.3 pct.13
Creditor
02. COEXIS SRL TG MURES 32.509,15 32.509,15 din
chirografar
L.85/2006
Art.3 pct.13
Creditor
03. SCM GR 1 BICONFEX BISTRITA 6.926,75 6.926,75 din
chirografar
L.85/2006
TOTAL CREDITORI CHIROGRAFARI 71.111,77 71.111,77
TOTAL GENERAL 172.518,77 172.518,77
Dohotar Dumi Cabinet Individual De Insolventa

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială M & M PERFECT DOORS DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 21839146
Dosar nr. 22261/3/2012
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila,Complet 10
Termen 19.04.2013
Administrator judiciar: Xifando Isabela Ileana
Debitor: S.C. M & M Perfect Doors Distribution S.R.L - societate in insolventa , in insolvency , en procedure collective
Raport nr. 1
de activitate al administratorului judiciar privind modul de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor
efectuate pentru debitorul S.C M & M Perfect Doors Distribution S.R.L - Bucureşti
Menţiuni introductive:
Prin sentinta civila nr.208 din data de 11.01.2013 în dosarul nr. 22261/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, s-a
dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva S.C M & M PERFECT DOORS DISTRIBUTION
S.R.L, subscrisa fiind numita în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare.
1. Primele măsuri
În îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul judiciar a procedat la notificarea administratorului statutar al debitoarei
privind deschiderea procedurii insolvenţei, punând în vedere acestuia faptul că de la data deschiderii procedurii
insolvenţei, potrivit art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, dreptul de administrare al debitoarei a fost ridicat, în
conformitate cu dispoziţiile sentinţei, pronunţată în prezentul dosar. De asemenea, prin aceeaşi sentinţă, s-a pus în
vedere administratorului statutar să predea lichidatorului judiciar documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr.
85/2006 .
Am întocmit şi expediat o notificare către GOLIAC RAZVAN- ALEXANDRU- CONSTANTIN cu domiciliul in
Bucuresti, sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 3, bl.53, sc.2, et.2, ap.53, în calitate de administrator al societăţii cu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

scrisoare recomandată cu confirmare de primire.


Administratorul a luat legatura cu administratorul judiciar si a predate actele.
2.Demersuri cu privire la bunurile debitoarei
În conformitate cu art. 61 din lege am întocmit şi expediat o notificare către Directiile de impozite si taxe ale tuturor
sectoarelor din Bucuresti si catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
Vehiculelor. Din raspunsul primit de la Directia de Impozite si Taxe Sector 1,2,3,4,5,6 si de la Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor rezulta ca debitoarea nu figureaza cu bunuri
mobile sau imobile.
3.Demersuri cu privire la debitorii de recuperat
Debitoarea a predat lista cu debitorii societatii si cu demersurile efectuate pentru recuperea debitelor.
Societatea Viclor SRL datora debitoarei suma de 37.215 lei pentru care a emis 2 file cec ,care ulterior au fost refuzate la
plata de Banca Transilvania.Pentru aceste motive,fostul administrator statutar al debitorei a formulat plangere penala
care a fost instrumentata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova.Prin ordonanta din 08.10.2010 s-a dispus
neinceperea urmaririi penale impotriva administratorului societatii Viclor SRL si astfel creanta nu s-a mai recuperat.
In vederea recuperarii creantei in suma de 13.340 lei pe care debitoarea o avea impotriva societatii Door Fire SRL s-a
apelat la serviciile executor judecatoresc Vasile Dumitru Gabriel din Constanta .
Dl executor judecatoresc Vasile Dumitru Gabriel in urma demersurilor efectuate nu a recuperat sumele de bani,iar
avalistul Jianu Valentin nu figura cu bunuri mobile sau imobile .In aceasta situatie s-a incheiat procesul verbal de
incetare a executarii.
Societatea CMC Ossiris Constanta datora debitoarei suma de 9.845 lei pentru care a emis o file cec ,care ulterior a fost
refuzata la plata.Pentru aceste motive,fostul administrator statutar al debitorei a formulat plangere penala care a fost
instrumentata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4.Prin ordonanta din 04.02.2009 s-a dispus
neinceperea urmaririi penale impotriva administratorului societatii Ossiris SRL si astfel creanta nu s-a mai recuperat.
4.Situaţia pasivului şi distribuiri de sume
În contextul în care administratorului judiciar nu i-au fost predate actete financiar contabile la timp si lista creditorilor
societăţii debitoare, acesta a procedat la notificarea în conformitate cu art. 61 din lege a instituţiilor bugetare, cu
precizarea tuturor termenelor stabilite pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, întocmirea tabelului preliminar,
formularea contestaţiilor şi definitivarea tabelului de creanţe.
- am publicat anunţul privind intrarea în faliment a debitorului prin procedura simplificată în ziarul Bursa nr. 11 din
21.01.2013
- am publicat anunţul privind deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1143/ 22.01.2013. Anexez dovada publicarii 20265 din 22.01.2013.
- am întocmit şi expediat o notificare către Directia Generala a Finanţelor Publice Bucuresti inregistrata sub
nr.12055/29.01.2013 pe care o anexez.
- am întocmit şi expediat o notificare către Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti inregistrata sub nr.
6785/28.01.2013 pe care o anexez.
Am întocmit tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei, în conformitate cu art. 72 din Lege şi a documentelor existente
la dosar până în prezent, urmare a analizei prealabile a creanţelor.
Directia Generala a Finantelor Publice a fost înscrisa în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 1.528,00 lei
reprezentând obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat.
Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a fost înscrisa în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 1,00 lei
reprezentând comision datorat pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca si accesorii.
WAP INVEST SRL a fost înscrisa în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 74.726,00 lei reprezentând obligatii de
plata.
BANCA TRANSILVANIA SA-SUC BERCENI a fost înscrisa în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de
154.427,93 lei reprezentând contract de credit.
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a fost înscrisa în tabelul preliminar al
creanţelor cu suma de 120.000,00 lei sub conditie suspensiva a achitarii sumei, constituita in favoarea Bancii
Transilvania.
Tabelul preliminar cuprinzând creanţele înregistrate până la termenul limită din 18.03.2013 a fost depus la TMB in data
de 19.03.2013, afisat la usa instantei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.5359 din 27.03.2013, pentru
luare la cunoştinţă de către părţile interesate.
Am intocmit tabelul preliminar rectificat depus la la TMB in data de 21.03.2013, afisat la usa instantei şi publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5219 din 26.03.2013, pentru luare la cunoştinţă de către părţile interesate.
S-a intocmit tabelul definitiv care a fost depus in 2 exemplare la TMB pentru luare la cunostinta de partile interesate in
data de 02.04.2013 , afisat la usa instantei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.6060 din 05.04.2013,
pentru luare la cunoştinţă de către părţile interesate.
5.Adunarea creditorilor
Administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 22.03.2013 ora 14,00 la adresa din Str. Cezar
Boliac nr 6,sector 3,Bucuresti, având ca ordine de zi: prezentarea situatiei debitorului, ,desemnarea
/confirmarea/inlocuirea Comitetului creditorilor, confirmarea /inlocuirea administratorului judiciar, stabilirea
onorariului administratorului judiciar,probleme diverse.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

La Adunarea Creditorilor din data de 22.03.2013 au votat prin corespondenta Directia Generala a Finantelor Publice
Bucuresti si Banca Transilvania sucursala Berceni.
A fost prezent Wap Invest SRL.
S-a format Comitetul Creditorilor din 3 membri si anume:
Banca Transilvania sucursala Berceni-presedinte;
Wap Invest SR-membru;
Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti-membru;
Se confirma administratorul judiciar CII Xifando Isabela Ileana cu un procent de 99,33% si onorariul acestuia in suma
de 2.500 lei.
6. Concluzii şi demersuri privind angajarea răspunderii organelor de conducere
Din analiza bilanturilor contabile pentru perioada 2010-2011, rezulta ca debitoarea se afla in imposibilitatea de a-si
plati datoriile.
Din analiza patrimoniului societatii rezulta ca activele circulante sunt mai mici decat datoriile.
Din analiza patrimoniului societatii rezulta ca gradul mare de indatorare este principala cauza a intrarii in insolventa.
Disponibilităţile băneşti reduse sunt insuficiente acoperirii obligaţiilor de plată acumulate de societatea debitoare.Faptul
ca debitoarea si-a incetat activitatea a determinat si incetarea platilor.
7. Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei
În ceea ce priveşte răspunderea persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvenţă a societăţii debitoare în urma
analizei realizate de lichidatorul judiciar, acesta nu a identificat fapte susceptibile a fi încadrate la art. 138 din legea
privind procedura insolvenţei.
8. Solicitări adresate judecătorului sindic
 Avand in vedere ca nu s-au implinit 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv pentru a putea solicita intrarea in
faliment in conformitate art 107 alin 1,lit A punctul c din Legea nr.85/2006,
solicit acordarea unui termen pentru continuarea procedurii insolventei.
Prezentul Raport a fost întocmit în 2(doua) exemplare, din care unul pentru Tribunalul Bucuresti
Anexele nu se publica in BPI.
Administrator judiciar, Xifando Isabela Ileana

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ACTIV E.M. SRL, cod unic de înregistrare: 7251930
Tribunalul Constanţa, Secţia A II-A Civilă
S.C. Activ E.M. S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en failllite)
Dosar 2174/118/2013
Termen: 17.04.2013, ora 1100
Judecător sindic: Adrian Oprea
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitoarei S.C. Activ E.M. S.R.L.
Nr. 645/16.04.2013
Subscrisa MG Activ Insolvency I.P.U.R.L. cu sediul în municipiul Constanţa, Str. Nicolae Iorga nr. 20, et. 1, jud.
Constanţa, numit lichidator judiciar al S.C. ACTIV E.M. S.R.L. prin încheierea din camera de consiliu nr. 264 din
20.02.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă în dosarul 2174/118/2013, în temeiul art. 20 alin. 1.
lit. b) coroborat cu art. 59 din legea nr. 85/2006 – privind procedura insolvenţei, depunem prezentul raport asupra
cauzelor şi îmrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei S.C. ACTIV E.M. S.R.L.:
Capitolul I. PREZENTAREA DEBITOAREI S.C. ACTIV E.M. S.R.L. POTRIVIT DOCUMENTELOR
INFORMAŢIILOR RECOM ON LINE
DATE DE IDENTIFICARE
Sediul social: : Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. MIHAI VITEAZU, Nr. 24, VILA SIMFONIA, Judet Constanţa;
Număr de ordine în Registrul Comerţului J13/1060/1995
Cod unic de înregistrare: CUI 7251930
Obiect de activitate principal: Cod CAEN 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de
construcţii şi echipamentelor sanitare.
CAPITAL SOCIAL:
Capital social subscris şi vărsat: 200 lei.
Număr părţi sociale: 20 lei.
Valoarea unei părţi sociale: 10 lei.
Nu are participare straină la capital
ASOCIAT:
BARELSCHI SERGHEI
Data şi locul naşterii: 19.06.1981, loc. Căușeni, Rep. Moldova;
Act de identitate: Pasaport, MDA/A2923808 emis de AUT. DIN CHIŞINĂU la data 12.04.2007;
Ultimul domiciliu: ţara Moldova
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Aportul la capitalul social: 200 lei.


Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100%.
Capitolul II. PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA SITUAŢIEI ECONOMICE
A DEBITOAREI S.C. ACTIV E.M. S.R.L.
1) EVOLUŢIA SITUAŢIEI FINANCIARE A DEBITOAREI
Lichidatorul judiciar a efectuat verificări pe site-ul Ministerului de Finanțe, constatând că sunt postate date financiare
din bilanțurile aferente anilor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Astfel, cele mai recente informații financiare identificate
sunt cele din bilanțul încheiat la 2008.
Indicatori
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Economici Bilanţ
Cifra de afaceri 183,574.00 123,252.00 240,812.00 166,806.00 19,871,395.00
Venituri totale 185,755.00 123,346.00 240,813.00 166,807.00 19,887,405.00
Cheltuieli totale 156,488.00 157,208.00 238,766.00 127,796.00 19,989,659.00
Profit 29,267.00 0.00 2,047.00 39,011.00 0.00
Pierdere 0.00 33,862.00 0.00 0.00 102,254.00
Din analiza acestora au reieșit că în anul 2008 societatea înregistrează cea mai mare cifră de afaceri, valoarea acesteia
ajungând la 19,871,395.00 lei. În perioada 2004 – 2007 cifra de afaceri are valori mici curinse între 123.346,00 lei și
240.812,00 lei.
În ceea ce priveşte veniturile societăţii, administratorul judiciar a constat creşterea acestora concomitent cu creşterea
cifrei de afaceri. Cele mai mari venituri le înregistrează societatea în anul 2008, când realizează venituri de
19,887,405.00 lei, de fapt acelaşi în care societatea realizează şi cea mai mare cifră de afaceri.
S-a mai constatat că în toată perioada analizată, cifra de afaceri este mai mică decât veniturile totale, ceea ce înseamnă
că societatea a realizat şi alte venituri decât cele din exploatare, respectiv financiare şi excepţionale.
Referitor la cheltuielile societăţii, s-a observat că acestea au o valoare foarte mare în anul 2008, de 19,989,659.00 lei,
fiind anul în care societatea realizează și cea mai mare cifră de afaceri.
Mergând pe raportul dintre venituri şi cheltuieli, s-a constatat că valoarea cheltuielior este mai mare decât valoarea
veniturilor, în anii 2005 și 2008, drept pentru care societatea a realizat pierdere. În toţi ceilalţi ani de activitate analizaţi,
respectiv 2004, 2006 și 2007 societatea a realizat profit, constatându-se că valoarea veniturilor totale a fost mai mare
decât valoarea cheltuielilor totale. Cel mai mare profit realizat de societate este de 39,011.00 lei, şi a fost realizat tot în
anul 2007.
Indicatori
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
economici bilanţ
Active imobilizate 22,382.00 30,341.00 27,430.00 22,471.00 22,080.00
Stocuri 81,328.00 148,078.00 133,995.00 142,574.00 398,951.00
Casa si conturi la
21,979.00 849.00 3,652.00 9,190.00 26,291.00
banci
Creante 28,874.00 15,847.00 41,809.00 60,622.00 974,234.00
Total active 154,563.00 195,115.00 206,886.00 234,857.00 1,421,556.00
Datorii 92,190.00 174,409.00 180,651.00 177,479.00 1,467,964.00
Activ net 62,373.00 20,706.00 26,235.00 57,378.00 -46,408.00
Activele imobilizate, în toată perioada analizată societatea deține active imobilizate, valorile acestora fiind apropiate (cu
mici diferențe). Valoarea cea mai mare a activelor imobilizate este înregistrată în anul 2005 când ajunge la 30,341.00 lei
iar în 2008 (ultimul an referitor la care există informații) sunt de 22,080.00 lei.
Stocurile – în toată perioada analizată societate dispune de stocuri, valoarea lor fiind în creștere din 2004 până în 2008
când se înregisrează cea mai mare valoare de 398,951.00 lei.
Creanţele societăţii, sunt în creștere. Se poate observa că de la o valoare de 28,874.00 lei la 2004 se ajunge la creanțe
de974,234.00 lei la 2008.
În ceea ce priveşte datoriile societăţii, s-a constatat că în perioada analizată acestea sunt în creștere, pentru ca în anul
2008 să atingă valoarea de 1,467,964.00 lei.
În anul 2008, activul net are valoare negativă respectiv de -46,408.00 lei, deoarece datoriile societăţii au crescut foarte
mult situaţie în care activele (stocul de marfă + creanţe + disponibilităţi băneşti) nu acoperă valoarea acestora (fiind
mult mai mică).
La momentul formulării prezentului raport, valoarea totală a masei credale potrivit tabelului preliminar de creanţe al
debitoarei S.C. ACTIV E.M. S.R.L. este de 31.913,50 lei.
2) DESCRIEREA SITUAŢIEI DEBITOAREI
La data de 20.02.2013, prin încheierea camera de consiliu nr. 264/20.02.2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a
Civilă, a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată, asupra patrimoniului debitoarei S.C. ACTIV
E.M. S.R.L., desemnând în calitate de lichidator judiciar MG Activ Insolvency IPURL.
Pentru a intra în posesia documentelor debitoarei, lichidatorul judiciar a trimis o notificare debitoarei S.C. ACTIV E.M.
S.R.L la sediul social al acesteia (nr. 393 din 19.03.2013), prin care am solicitat admimistratorului statutar să preda
documentele societăţii potrivit art. 28 din Lg. 85/2006.
Notificarea ne-a fost restituită de către poştă nedeschise, cu menţiunea “societate mutată de la adresă, se aprobă
înapoierea”.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Lichidatorul judiciar a efectuat verificări pe site-ul Ministerului de Finanțe, constatând că sunt postate date financiare
din bilanțurile aferente anilor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Astfel, cele mai recente informații financiare identificate
sunt cele din bilanțul încheiat la 2008. Aceste informații au fost analizate mai sus.
Aşa cum am arătat mai sus, în anul 2008 (ultimul an referitor la care am identificat informaţii) societate înregistrează
active imobilizate în valoare de 22.080,00 lei, nu ştim componenţa acestora dar nici nu ştim ce s-a întâmplat cu acestea.
Deasemenea, la finalul anului 2008 societatea deţine stocuri de 398.951,00 lei – o valoare destul de mare cu care iar nu
ştim ce s-a întâmplat.
Valoarea lichidităţilor la finalul anului 2008 (reflectată în bilanţ prin casa şi conturi la bănci), este de 26.291,00 lei,
sumă cu care nu ştim ce s-a întâmplat, ce s-a achitat sau la ce a fost folosită.
Creanţele înregisrate la finalul anului 2008, sunt în valoare de 974.234,00 lei. Lichidatorul judiciar a efectuat verificări
pe site-ul just.ro (Judecătoria Constanţa, Tribunal Constanţa, Curtea de Apel Constanţa) în vederea identificării
eventualelor demersuri efectuate de debitoarea pentru recuperarea creanţelor şi nu a fost identificată nicio acţiune
formulată. Am putea trage de aici concluzia că, nu au fost efectuate demersuri în vederea recuperărilor de creanţe.
Având în vedere faptul că din anul 2008 şi până în prezent nu s-a mai depus niciun bilanţ contabil, putem ajunge la
concluzia că nu s-a ţinut evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Deasemenea au fost efectuate
verificări pe site-ul anaf.ro, rezultând faptul că ultimele declaraţii depuse se referă la activitate lunii februarie 2009.
3) ANALIZA INCIDENŢEI art. 138 din Legea 85/2006
Referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, având în vedere informaţiile puţine pe care le-a avut
la dispoziţie, lichidatorul judiciar precizează faptul că nu poate indica cu exactitate persoana responsabilă de intrarea în
insolvenţă a debitoarei, poate doar presupune că aceasta ar fi administratorul statutar, deoarece potrivit prevederilor
legii 31/1990 – privind societăţile comerciale, administratorul statutar este persoana abilitată să supravegheze şi să se
implice în derularea activităţii.
Concluzii
Având în vedere informaţiile obţinute până în acest moment, lichidatorul judiciar nu poate indica cu exactitate care au
fost cauzele ce au condus la apariţia stării de insolvenţă. Poate lansa doar câteva supoziţii potrivit cu care ar putea fi
considerată o cauză a insolvenţei însuşirea activelor societăţii de către administrator, deoarece la finalul anului 2008
societatea înregistra active imobilizate în valoare de 22.080,00 lei, care nu au fost identificate şi nici nu au fost predate
lichidatorului. Deasemenea, societatea înregistra la finalul anului 2008 stocuri de 398.951,00 lei şi lichidităţi (reflectată
în bilanţ prin casa şi conturi la bănci) de 26.291,00 lei, referitor la care putem presupune că au fost însuşite folosite în
interes personal de administratorul societăţii.
O altă cauză a insolvenţei ar putea fi un management defectuos, reflectat în faptul că deşi la finalul anului 2008,
valoarea creanţelor este de 974.234,00 lei, în urma verificărilor efectuate de lichidatorul judiciar pe site-ul just.ro
(Judecătoria Constanţa, Tribunal Constanţa, Curtea de Apel Constanţa) în vederea identificării eventualelor demersuri
efectuate de debitoarea pentru recuperarea creanţelor, nu a fost identificată nicio acţiune formulată. De aici se poate
ajunge la concluzia că, nu au fost efectuate demersuri în vederea recuperărilor de creanţe.
O altă cauză a insolvenţei debitoarei ar putea fi neţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, din
moment ce din anul 2008 şi până în prezent nu s-a mai depus niciun bilanţ la instituţiile abilitate, ceea ce poate conduce
la concluzia că acestea nu au fost întocmite.
În măsura în care lichidatorul judiciar va intra în posesia unor noi documente și informații, își rezervă dreptul de a
completa raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la starea de insolvență a debitoarei.
SC ACTIV E.M. SRL
prin lichidator judiciar MG Activ Insolvency I.P.U.R.L.
Prin asociat coordonator Ghiţă Marilena

Județul Covasna
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "TV.SATELIT" SRL, cod unic de
înregistrare: 6832519
România Tribunalul Covasna
Str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Dosar nr. unic 3163/119/2012
Termen: 24 mai 2013
Citaţie
emisă la: ziua 12 luna 04 anul 2013
Debitor SC Producţie Prestări Şi Comerţ Tv Satelit SRL, prin reprezentant legal - administrator Badiu Adrian -
Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazu, nr. 143, bl. 6, sc. C, et. Parter, judeţ Covasna
Lichidator judiciar Romconsult IPURL prin reprezentant legal - ec. Roman Gabriel Cristian - Sf. Gheorghe, Aleea
Zefirului, nr. 1, bl. 20, sc. F, ap. 1, Cod poștal 520024, judeţ Covasna
Creditorii: Uniunea Compozitorilor Şi Muzicologilor Din România - Asociaţia Pentru Drepturi De Autor (UCMR -
(ADA) reprezentată legal prin Director General Ana Achim - sector 1, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 141, Cod poștal
71102; BRD - Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Braşov, reprezentată legal prin Director Executiv Sorin
Gaitan - Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 5, judeţ Braşov; SC Misatsys SRL prin reprezentant legal - administrator
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Mircea Tarziu - Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 85, judeţ Braşov; Administraţia Finanţelor Publice A Municipiului Sf.
Gheorghe prin reprezentant legal – Şef Administraţie Balint Bela - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr. 9, Cod poștal
520023, judeţ Covasna
Petent Autoritatea Naţională Pentru Administrare Şi Reglementare În Comunicaţii (ANCOM) prin Direcţia Regională
Cluj, reprezentată legal de Preşedinte Marius Cătălin Marinescu - Cluj - Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, Cod poștal
400217, judeţ Cluj
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 24 luna 05 anul 2013, ora 9.00 în proces cu SC
Producţie Prestări Servicii Şi Comerţ „Tv Satelit” SRL prin reprezentant legal – administrator Badiu Adrian, cu sediul
în or. Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 143, bl. 6, sc. C, parter, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/1277/1994, având cod unic de înregistrare 6832519, pentru
procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Dâmboviţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială STESAN SRL, cod unic de înregistrare: 15205195
România Tribunalul Dâmboviţa
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Calea Bucureşti nr.3
Dosar nr.2152/120/2012
Citaţie
emisă la: ziua 14 luna aprilie anul 2013
Creditori Primăria Moreni - Moreni, AL I Cuza, nr. 15, Judeţ Dâmboviţa, 4. NR EFG New Europe Funding II BV -
sector 2, Bucureşti, Prof. Dr., M Georgescu, nr. 19, ap. 1, 5. NR SC Piraeus Leasing România IFN SA - sector 1,
Bucureşti, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 29-31, et. 5, 6. NR SC Elixdan Prod Com Impex SRL - Moreni, M Eminescu,
nr. 28, Judeţ Dâmboviţa, Primăria Braşov str Dorobanţilor, nr.4, BRD prin cesionar SEE AGHIS Loan Management
LTD Bucureşti, str. Matei Milo nr.9.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 etaj 3, completul S8, în ziua de 23, luna mai anul 2013, ora 9,00, în calitate
de creditor privind pe debitoarea SC Stesan SRL cu sediul în Moreni, str. Tineretului, nr.19, Bl.25, sc D, ap.26, judeţul
Dâmboviţa, având cod unic de înregistrare 15205195 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/107/2003
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROMNEF SRL, cod unic de înregistrare: 12626475
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr.: 55 data emiterii : 16.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 9473/121/2012 Tribunal Galaţi Secţia a II a Civilă Judecător sindic Sorina
Luchian
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa str Brailei , nr 153 , Galaţi număr de telefon 0236/460433 Programul
arhivei/registraturii instanţei zilnic între ora 9-13
3.1. Debitor: SC Romnef SRL Cod de identificare fiscală RO 29353809. Sediul social în Galaţi , str Victor
Vîlcovici , nr 12 , Bl K8 , ap 58 , jud Galaţi . Număr de ordine în registrul comerţului J17/40/2000
4.Adminitrator judiciar Anghelahăr IPRUL Cod de identificare fiscală 1440662 Sediul social str Galaţi, nr 5 , Bl
PR3A , ap 6 Galaţi Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă ROF II - 0138/2006Tel/Fax
0236/414741, E-mail anghelahar_co@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică Anghelahăr Violeta.
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Anghelahăr IPUL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Romnef SRL
conform încheieri din camera de consiliu din data de 26.02.2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi , Secţia aIIa
Civilă, în dosar 9473/121/2012 , în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura
insolvenţei notifică:
6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţei împotriva debitorului SC Romnef SRL prin încheieri din camera de
consiliu din data de 26.02.2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi Secţia a II a Civilă în dosarul 9473/121/2012
6.1. Debitorul SC Romnef SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Romnef SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitorului este 3.05.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
10.05.2013.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor
este de cinci zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenşă a tabelului preliminar .Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.05.2013 .
7. Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 30.04.2013 , ora 14
la sediul lichidatorului având ca ordine de zi :1 confirmarea lichidatorului , 2 prezentarea situaţiei debitorului ,3
alegerea comitetului creditorilor . Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială
şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul
unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura
fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului
Termen pentru continuarea procedurii la data de 13.05.2013 , sala 11 , ora 9 la sediul Tribunalului Galaţi.
8 Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Galaţi .
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120lei şi de un timbru judiciar
de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Anghelahar IPURL – Violeta Anghelahăr

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IONSIM RECYCLING SRL, cod unic de înregistrare: 27668118
Convocare adunare asociați
Număr: 913, data emiterii: 12.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. 586/122/2013, Tribunal Giurgiu, Secţia Sindic, Judecător sindic Burtavel Mariana;
2. Denumire asociat: Lungan Ionuţ Bogdănel cu domiciliul în Giurgiu cu domiciliul în Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.
265, judeţ Giurgiu.
3.1. Debitor: S.C. Ionsim Recycling S.R.L., cod de identificare fiscală: 27668118, sediul social în Giurgiu, şos.
Alexandriei, nr. 265, camera 2, judeţ Giurgiu, număr de ordine în registrul comerţului J52/574/2010.
4. Lichidator judiciar: Management Consult I.P.U.R.L., sediul social Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bl. 79, sc. A, ap. 2,
jud. Giurgiu, tel/fax 0246217042, e-mail: avpreotu@gmail.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică Preotu George;
5. Subscrisa Management Consult I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Ionsim Recycling
S.R.L, desemnat prin Încheierea din 10.04.2013, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, Secţia Sindic în dosarul
586/122/2013, în temeiul art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei convoacă Adunarea generală a
acţionarilor S.C. Ionsim Recycling S.R.L. Adunarea va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Giurgiu, str. G-ral
Berthelot, bl. 79, sc. A, ap. 2, jud. Giurgiu, la data de 29.04.2013, ora 11,30.
Ordinea de zi: desemnarea administratorului special.
Informaţii suplimentare: adunarea generală a acţionarilor debitorului, persoană juridică, va desemna, pe cheltuiala
acestora un reprezentant persoană fizică/juridică, administrator special, cu atribuţiile prev. de art. 18 alin. 2 din Lg. nr.
85/2006.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar Management Consult I.P.U.R.L.
Lichidator judiciar, Management Consult I.P.U.R.L.,
prin av. George Preotu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUROSILVA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15551113
România
Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc
Dosar nr.935/96/2010.Termen: 23 septembrie 2013
Citaţie
emisă la: ziua 18, luna aprilie, anul 2013
Creditori
1.- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 4246050, cu sediul
social în municipiul Miercurea Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, jud. Harghita;
2.- SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Electrica Furnizare Trasilvania Sud S.A.- Agenţia Miercurea Ciuc, str.
Kossuth Lajos, nr.1, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 22196308, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J08/2104/01.08.2007.
3.- Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth
Lajos, nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270.
4.- Raiffeisen Bank S.A., persoană juridică cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, nr.15, sector 1, cod
unic de înregistrare 361820, înregistrată la Registrul Bancar cu nr.RB-PJR-40-009/1999, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/44/1991;
5. Lex Fori IPURL în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Mondo Forest SRL, persoană juridică, cu sediul
social în mun. Miercurea Ciuc, str. Korosi Csoma Sandor, nr.2, jud. Harghita, cod de identificare fiscală 15430405, nr.
de ordine în registrul comerţului J19/407/1995;
6.- S.C. Andra S.R.L. persoană juridică cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, str. Salcâm F.N., nr. de ordine în
registrul comerţului J19/270/1994, cod unic de înregistrare 5645903;
7.- S.C. Meloc Invest S.A., persoană juridică cu sediul social în Odorheiu Secuisc, str. N. Bălcescu, nr.3, nr. de ordine
în registrul comerţului J19/627/2005, cod unic de înregistrare 17680521;
8.- Banca Română pentru Dezvoltare S.A. – Groupe Societe Generale, Sucursala Miercurea Ciuc prin Grup Tg. Mureş
cu sediul în str. Călăraşilor, nr.11, jud. Mureş, nr. de ordine în registrul comerţului J26/617/1991, cod unic de
înregistrare 1198063;
Garant
ORC Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd.
Timişoarei, Nr. 24, jud. Harghita;
Pârât
1.- Gyorfi Csaba, persoană fizică, act de identitate seria HR, NR.106823, emis de Poliţia mun. Miercurea Ciuc la data
de 06.05.2003, cu domiciliul în mun. Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.7, ap.28, jud. Harghita;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 115, completul C1L, în ziua de 23, luna septembrie, anul 2013, ora 8:30, în
proces cu debitoarea S.C. Euro Silva Group S.R.L. ,cu sediul social în satul Lunca de Jos, comuna Lunca de Jos, str.
Principală, nr. 669, judeţul Harghita, cod unic de înregistrare 15551113, număr de ordine în registrul comerţului
J19/546/2003.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Ialomiţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TALAUZAR SERV SRL, cod unic de înregistrare: 4770487
S.C. Talauzar Serv S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite
Nr. O.R.C. J 21 / 608 / 1993, având C.U.I. Ro 4770487
Sediul social: Slobozia, Piaţa Agroalimentara, jud. Ialomiţa
Lichidator judiciar: C.I.I. Răceanu Gabriel
Slobozia, str. M. Basarab, bl. A3, sc. A, ap. 2, jud. Ialomiţa
Tribunalul Ialomiţa
Dosar nr. 670 / 98 / 2013
Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului S.C. Talauzar Serv S.R.L.
Nr. 434 / 08.04.2013.
Cabinetul Individual de Insolvenţă “Răceanu Gabriel” prin practician în insolvenţă Răceanu Gabriel, cu sediul
profesional în loc. Slobozia, str. M. Basarab, bl. A 3, sc. A, ap. 2, parter, jud. Ialomiţa, în calitate de lichidator judiciar al
S.C. Talauzar Serv S.R.L. cu sediul social în Slobozia, iata Agroalimentara, jud. Ialomiţa, înregistrată la O.R.C. Ialomiţa
sub nr. J 21 / 608 / 1993, având C.I.F. Ro 4770487, desemnat prin Încheierea din data de 20.02.2013 pronunţată de
Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 670 / 98 / 2013, a întocmit prezentul raport, prevăzut de dispoziţiile art. 59 din Legea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

85 / 2006 – privind procedura insolvenţei, pe baza analizei economico - financiare a documentelor de evidenta
contabila, puse la dispoziţie de fostul administrator social al debitoarei.
Date Generale:
1. Denumire: S.C. Talauzar Serv S.R.L.
2. Forma juridică: societate cu răspundere limitată;
3. Nr. de înregistrare în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului: J 21 / 608 / 1993;
4. Sediul înscris în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului: Slobozia, P-ta. Agroalimentara, jud. Ialomiţa;
5. Obiect de activitate principal: “Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri" - Cod Caen 4334.
Diagnostic Juridic:
2. Dreptul societăţii:
S.C. Talauzar Serv S.R.L., este persoana juridică româna.
Prin Încheierea din data de 20.02.2013 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 670 / 98 / 2013 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a falimentului fata de debitoarea S.C. Talauzar Serv S.R.L., în temeiul art. 32
raportat la art. 1, alin. 2, lit. f din Legea nr. 85 / 2006 - privind procedura insolvenţei.
Capitalul social:
Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei, divizat în 20 de părţi sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.
Date despre asociaţii societăţii:
Conform informaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, precum şi de fostul
administrator social al debitoarei, societatea debitoare a fost înfiinţată în anul 1993, având asociat unic pe numitul:
: Popa Carmen Doina, domiciliata în loc. Cazanesti, şos. Bucureşti, nr. 13, bl. 2, sc. B, ap. 1, jud. Ialomiţa, posesor C.I.
seria SZ nr. 326221 eliberata de S.P.C.L.E.P. Slobozia la data de 03.04.2012, având C.N.P. 2601130212951.
Aceasta structura a asociaţilor s-a menţinut până la data deschiderii procedurii insolvenţei.
Administrarea societăţii:
Societatea a fost administrata de d-na. Popa Carmen Doina, durata mandatului fiind nelimitată iar puterile depline.
Diagnostic Economico - Financiar:
Pentru realizarea analizei economico – financiare, administratorul judiciar a avut la dispoziţie bilanţurile contabile
întocmite la 31.12.2010, 31.12.2011, balanţele contabile de verificare care au stat la baza întocmirii bilanţurilor, precum
şi balanţa contabila de verificare aferenta lunii Ianuarie 2013.
Conform documentelor contabile puse la dispoziţia lichidatorului judiciar, situaţia economico - financiara a societăţii
era următoarea:
Bilanţ simplificat
Specificaţie Dec. 2010 Dec. 2011

Active Imobilizate

Imobilizări necorporale 2.850 2.850

Imobilizări corporale 636.286 412.682

Imobilizări financiare 24.797 16.863

Total Active Imobilizate 663.933 432.395

Active Circulante
Stocuri 988.747 1.016.099
Creanţe -301.738 -295.266
Investiţii financiare pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci 28.680 80.894
Total Active Circulante 715.689 801.727
Cheltuieli în avans 3.365 2.618
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an 1.905.129 2.126.371

Active circulante nete, respectiv datorii curente nete -1.186.075 -1.322.026

Total Active Minus Datorii Curente -522.142 -889.631


Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an 346.005 245.397
Total datorii 2.251.134 2.371.768
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
- subvenţii pentru investiţii
- venituri înregistrate în avans
Capital Şi Rezerve
Capital, din care: 200 200
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Specificaţie Dec. 2010 Dec. 2011

- capital subscris nevărsat


- capital subscris vărsat 200 200
- patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare -----sold C
----- sold D
Rezerve 85.210 -70.038
Rezultatul reportat ----- Sold C
----- Sold D 374.296 953.557
Rezultatul exerciţiului financiar -----Sold C
-----sold D 579.261 111.633

Repartizarea profitului

Capitaluri Proprii -868.147 -1.135.028

Patrimoniul public
Total Capitaluri -868.147 -1.135.028
Total Activ 1.382.987 1.236.740
Activul total al societăţii era la sfârşitul anului 2010 de 1.382.987 lei, iar în decembrie 2011 de 1.236.740 lei.
Datoriile societăţii erau la la sfârşitul anului 2011 în cuantum de 2.251.134 lei, iar în decembrie 2011 de 2.371.768 lei.
Conform balanței de verificare întocmită pentru luna Ianuarie 2013, situaţia economica a societăţii se prezenta astfel:
1. Active imobilizate.
Societatea nu înregistra active imobilizate.
2. Active circulante.
Societatea înregistra active circulante în cuantum total de 3.995,81 lei, defalcate astfel:
Specificaţie Suma (lei) Pondere în total datorii (%)
Acreditive 1.149,99 28,78
Banca 550,60 13,78
Creanţe 541,49 13,55
Creanţe imobilizate 1.753,73 43,89
Total datorii 3.995,81 100
3. Datoriile societăţii erau în cuantum de 123.383,71 lei, defalcate astfel:
Specificaţie Suma (lei) Pondere în total datorii (%)
Buget 90.189,00 4,30
Credite bancare pe termen lung 50.067,36 2,39
Furnizori 899.158,37 42,85
Salarii restante 1.419,00 0,07
Aport asociaţi 1.057.373,64 50,39
Total datorii 2.098.207,37 100
După cum se observa din tabelul prezentat mai sus, procentul cel mai ridicat din total datorii îl reprezintă datoriile către
asociatul unic, reprezentând 50,39 % din total datorii.
Datoriile către Bugetul consolidat al statului reprezentau 4,30 % din total datorii.
Drepturi de proprietate:
Conform corespondentei purtata cu Primăria Municipiului Slobozia - Direcţia Impozite şi Taxe, S.C. Talauzar Serv
S.R.L. figurează înscrisă în evidenta fiscală cu un autoturism marca Mercedes cu serie motor 102028569.
Prin declarația de creanţa depusa S.C. Cec Bank S.A. solicita înscrierea în tabelul de creanţe al debitoarei la categoria
creanţelor garantate, depunând în susținere în copie: Contract de credit nr. 692 / 06.04.2009, Contract e garanţie reala
mobiliara nr. 504 / 06.04.2009 prin care se constituie ipotecă rag I în favoarea creditoarei asupra imobilului constând în
spaţiu comercial cu suprafaţa construita de 26,58 m.p. înscris în C.F. 2945 a localității Slobozia, având nr. cadastral
2190 situat în Slobozia, Piaţa Agroalimentara, jud. Ialomiţa, proprietatea debitoarei.
Având în vedere ca în adresa emisă de Primăria Municipiului Slobozia nu se afce referire la acest imobil, urmează ca
lichidatorul judiciar sa revină cu adresa în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare.
Totodată umeaza a se solicita de la fostul reprezentant al societăţii debitoare cu privire la acest bun imobil.
Cauzele Şi Împrejurările Care Au Dus La Apariţia Insolvenţei Debitorului :

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Din analiza documentelor prezentate, precum şi din declaraţiile fostului administrator social, rezulta ca în ultima
perioada respectiv anii 2011 - 2012 activitatea societăţii a întâmpinat dificultăţi, generate de următoarele cauze:
: societatea a desfăşurat activitate de prestări servicii către terți (confecționare şi montare tâmplărie P.V.C.), iar pe
fondul apariţiei crizei economice în România, volumul comenzilor a scăzut, fapt care a condus la scăderea veniturilor
înregistrate de societate;
: costurile de finanţare care au crescut, dobânzile bancare fiind din ce în ce mai mari;
: furnizorii de produse au început sa scadă perioada de creditare, ajungând sa solicite uneori şi plata în avans;
: creșterea costurilor fixe de funcţionare;
: volumului din ce în ce mai scăzut de încasări;
: dobânzile şi majorările percepute de bugetul de stat;
Persoana căreia i-ar fi imputabila apariţia stării de insolvenţă şi premisele angajării răspunderii
Până la aceasta data lichidatorul judiciar nu a identificat elemente care sa conducă la atragerea răspunderii patrimoniale
împotriva fostului administrator al debitoarei.
Lichidator judiciar, C.I.I. Răceanu Gabriel

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială P & P COMP LTD SRL, cod unic de înregistrare: 7585778
Dosar 11563/99/2011 (551/2011)
Debitor: SC P&P COMP LTD SRL Iaşi, jud. Iaşi, Str. Dumbrava Rosie nr.42, J22/1093/1995 CUI: RO 7585778
Proces Verbal adunare creditori SC P&P Comp LTD SRL
Nr.344 data emiterii 15.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 11563/99/2011 (551/2011) Tribunal Iaşi, Judecător sindic Mihaela Corugă Butucă
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20 A, jud. Iaşi. telefon: 0232-215.160, 0232-211.265;
3.1. Debitoare: SC P&P Comp LTD SRL Iaşi cu sediul în Iaşi, Str. Dumbrava Roşie nr.42, J22/1093/1995 CUI RO
7585778
3.2. Administrator special: nu este desemnat
3.3. Comitetul creditorilor: Unicredit Leasing Corporation IFN SA prin Boştină şi Asociaţii, SC Adeplast SA,
Administraţia Finanţelor Publice Iaşi - AFP Iaşi
4. Administrator judiciar: Expresss Lichidator IPURL cu sediul în Iaşi, str. Zugravi, nr.5, bl. F9-2, et. 2, ap. 7 şi adresă
de corespondenţă în Iaşi str. Ovidiu nr.4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon 205). Număr de înregistrare în registrul societăţilor
profesionale: 0336, tel./fax 0332-816.896, 0740-152.456, www.expressslichidator.ro, reprezentant: Lupu Daniel
5. Subscrisa Expresss Lichidator IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC P&P Comp LTD SRL cu
sediul în Iaşi, Str. Dumbrava Rosie nr.42, J22/1093/1995 CUI: RO 7585778, conform Sentinţei Civile nr.101 din
25.01.2012 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.11563/99/2011 (551/2011), în temeiul art.13 alin.2, convoacă
adunarea creditorilor în data de 15 aprilie 2013, ora 14,00 la adresa, Iaşi str. Ovidiu nr.4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon
205).
Convocare adunare creditori SC P&P Comp LTD SRL a fost adusă la cunoştinţa creditorilor prin adresa
nr.296/01.04.2013 şi prin publicare în BPI nr 6118/05.04.2013. Prezenţa: La sedinţă nu este prezent niciun reprezentant
din partea creditorilor. Alte persoane prezente la şedinţă: nu sunt. Voturi prin corespondenţă. La începutul şedinţei de
vot administratorul judiciar, Expresss Lichidator IPURL Iaşi, verifică voturile valabile primite prin corespondenţă
exprimate până la data limită 12.04.2013 ora 16,00. Fabryo Corporation S.R.L adresa nr.432/05.04.2013 înregistrată la
Expresss Lichidator IPURL Iaşi sub nr.318/05.04.2013, 2. Administraţia Finanţelor Publice Iaşi- AFP Iaşi adresa
nr.35489/12.04.2013 înregistrată la Expresss Lichidator IPURL Iaşi sub nr.329/12.04.2013.
Creanţa Pondere Vot
Nr crt Denumirea creditorului Tipul creanţei Procent
acceptată (RON) Creditori prezenti
1 SC Adeplast SA 53.979,01 Chirografara
2 Administratia Finantelor publice Iaşi 28.354,00 Bugetara 8,12% 16,95%
Unicredit Leasing Corporation IFN S.A
3 121.637,70 Chirografara
Bucureşti, prin Boştină şi Asociaţii
Direcţia Economică şi de Finanţe Publice
4 450,00 Bugetara
Locale Iaşi
5 SC Salubris SA 1.703,63 Chirografara
6 SC Fabryo Corporation SRL 138.957,45 Chirografară 39,80% 83,05%
CNADNR SA-Direcţia Regională Drumuri şi
7 887,00 Bugetara
Poduri Iaşi
8 SC Cesal SA 3.131,00 Chirografara
Total 349.099,79 47,93% 100,00%
Cvorum: Preşedintele şedinţei constată că la adunarea creditorilor SC P&P Comp LTD SRL sunt prezenţi sau au votat
prin corespondenţă titulari de creanţe din următoarele categorii de creante: a) creditorii cu creanţe garantate - nu sunt, b)
creditorii bugetari: Administraţia Finanţelor Publice Iaşi- AFP Iaşi -deţinând un procent de 8,12% din total masă
credală, c) creditorii chirografari: SC Fabryo Corporation S.R.L deţinând un procent de 39,80% din total masă credală.
La adunarea creditorilor SC P&P Comp LTD SRL sunt prezenţi şi au votat prin corespondenţă titulari de creanţe ce
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

însumeaza 47,93% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorul şi deci sunt îndeplinite condiţiile privind
desfăşurarea adunării creditorilor conform art.15 alin (1) din Legea 85/2006. Ordine de zi: Prezentarea raportului final
intocmit în cadrul procedurii insolventei debitoarei SC P&P Comp LTD SRL, Discutarea oportunităţii introducerii
acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art.138 alin.1 din Legea 85/2006 şi desemnarea titularului acestei acţiuni. Se trece la
votarea măsurilor de pe ordinea de zi: Prezentarea raportului final intocmit în cadrul procedurii insolventei debitoarei
SC P&P Comp LTD SRL. Raportul final nr.295 din 01.04.2013 a fost publicat în BPI 6399 din 10.04.2013 şi la adresa:
www.expressslichidator.ro/comunicate. Până la data redactării prezentului proces verbal nu au fost înregistrate
contestaţii la acest raport. Discutarea oportunităţii introducerii acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art.138 alin.1 din Legea
85/2006 şi desemnarea titularului acestei acţiuni. Administratorul judiciar Expresss Lichidator IPURL propune ca
titularul acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art.138 alin.(1) din Legea 85/2006 să fie creditorul cu cea mai mare creanţă,
dintre cei care se oferă pentru promovarea acestei acţiuni. Creditorul Administraţia Finanţelor Publice Iaşi – AFP Iaşi
este de acord cu propunerea administratorul judiciar şi îşi exprimă intenţia de a formula acţiunea întemeiată pe
dispoziţiile art.138 alin.(1) din Legea 85/2006 împotriva administratorilor statutari. Creditorul SC Fabryo Corporation
SRL este de acord cu promovarea acţiunii întemeiată pe dispoziţiile art.138 alin (1) şi desemnează ca titular pentru a
formula această acţiune pe Preşedintele Comitetului Creditorilor. Preşedintele Comitetului Creditorilor, Unicredit
Leasing Corporation IFN SA Bucureşti, prin Boştină şi Asociaţii, desemnat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de
06.04.2012, nu şi–a exprimat intenţia de a promova această acţiune. Concluzie creditorul Administraţia Finanţelor
Publice Iaşi – AFP Iaşi este desemnat ca titular pentru formularea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art.138 alin.1 din
Legea 85/2006.
Administrator judiciar Expresss Lichidator IPURL
prin Lupu Daniel Constantin

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EPA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18433015
Raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de către administratorul judiciar
în procedura de insolvență a debitoarei SC EPA Construct SRL
Nr. 417/09.04.2013
Nr. dosar 8502/100/2010 Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal;
Debitor SC EPA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Baia Mare, B-dul Independentei nr.134, jud. Maramureș, CUI
18433015 nr. de înregistrare J24/350/2006
Administrator special Peride Adrian
Administrator judiciar: Evex IPURL, CUI RO 21265795, sediul social Baia Mare, Bd. Unirii nr.14/70 jud. Maramureş,
nr. de înregistrare RFO II 0200 Tel/Fax 0262/250232, E-mail office@evex.ro
Prin Sentinţa civila nr 25/05.01.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureș în dosarul cu nr. 8502/100/2010 s-a constatat
starea de insolvenţă şi s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă prevăzute de către Legea 85/2006
privind procedura insolvenţei fata de SC EPA CONSTRUCT SRL. Procedura s-a deschis la cererea creditoarei
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare. Prin sentința civilă amintită anterior a fost desemnat în calitate de
administrator judiciar EVEX IPURL, cu sediul social în Baia Mare, B-dul Unirii nr.14/70, jud. Maramureş.
Ultimul raport de activitate a fost întocmit de administratorul judiciar pentru termenul din data de 09.01.2013 și publicat
în BPI nr. 1264/23.01.2013( anexăm dovada)
Debitoarea a formulat contestație împotriva tabelului preliminar. Aceasta contestă cuantumul creanțelor trecute în tabel
de către: SC PGA Electric SRL, SC Auto Agremar SRL, SC Hestia SRL în faliment și Administrația Finanțelor Publice
Baia Mare. Dosarul nr. 8502/100/2010/a1 având ca obiect contestație la tabelul preliminar are termen de judecată la
data de 06.06.2013 ( anexăm extras de pe portal)
Dosarul 7449/100/2010 având ca obiect anulare act de control (Administrația Finanțelor Publice Baia Mare) s-a
soluționat la data de 06.03.2013
Alte mențiuni
Față de cele menționate, administratorul judiciar apreciază întemeiată acordarea unui nou termen de continuare a
procedurii în insolvenţă față de debitoarea SC Epa Construct SRL în insolvență în vederea soluționării definitive a
dosarelor nr. 7449/100/2010 și nr. 8502/100/2010/a1 urmând ca administratorul judiciar să întocmească tabelul
definitiv.
Prezentul raport se depune la Tribunalul Maramureș și se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Evex IPURL prin asociat coordonator Rogojan Ioan

2. Societatea comercială GAZMAR IMPEX SA, cod unic de înregistrare: 5038693


Depunere raport întocmit de administratorul judiciar
Nr 324 /15.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 1879/100/2011, Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător –sindic Hoban Mihaela.
2. Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramureş, telefon 0262-218235, programul
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 800- 1300.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

3. Debitor: SC Gazmar Impex SA Sighetu Marmaţiei, str. Lazu Sesului, nr. 7, jud. Maramureş, J24/2204/1993, CUI
5038693
4. Administrator special: Bîrzan Mihai
5. Administrator judiciar: Com Telesonic IPURL cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 4/12, jud. Maramureş, nr.
de înregistrare RSP 0203, CIF 21187360, tel/fax 0262-222.069, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică Pop Gheorghe comunică raportul nr. 324 /15.04.2013 privind debitoarea SC Gazmar Impex SA în
număr de 1 file.
Tribunalul Maramureş Secţia Comercială Judecător – sindic: Hoban Mihaela
Ref. dosar nr. 1879/100/2011
Termen: 16.04.2013
Debitor: SC Gazmar Impex SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective
Temei juridic: art. 21 şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
Administrator special: Bîrzan Mihai
Raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
privind debitoarea SC Gazmar Impex SA
Nr. înreg.324 /15.04.2013
De la data ultimului raport depus la dosarul cauzei am întreprins şi constatat următoarele:
1. Împotriva tabelului preliminar întocmit în prezenta cauză au fost formulate 7 contestaţii, alcătuindu-se tot atâtea
dosare care s-au conexat la dosar nr. 1879/100/2011/a1. Aceste contestaţii au termen de judecată pe data de 12.02.2013.
Aşa cum rezultă şi din rapoartele anterioare, administratorul judiciar desemnat în prezenta cauză, în temeiul art. 61 alin.
1 din Legea nr. 85/2006, a notificat un număr de 32 de creditori, cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de
debitoarea SC Gazmar Impex SA conform listei predată de către debitoare. În urma acestui demers, la dosarul cauzei au
fost depuse un număr de 22 de declaraţii de creanţă, iar administratorul judiciar a procedat, în perioada raportată, la
verificarea acestora în condiţiile art. 72 alin. (1) şi următ. din Legea nr. 85/2006. În urma analizării declaraţiilor de
creanţă depuse la dosarul cauzei a rezultat un pasiv solicitat de 4.441.512,30 lei şi 432.511,57 EUR şi un pasiv acceptat
de 4.002.806,33 lei. În conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a întocmit un
proces verbal de afişare la uşa instanţei a tabelului preliminar de creanţe, respectiv a comunicat – o copie după raportul
de verificare a creanţelor cu creditorii acceptaţi şi cu debitoarea şi după tabelul preliminar ce a fost comunicat şi celor a
căror creanţă nu a fost acceptată. Atât tabelul preliminar cât raportul de verificare a creanţelor au fost publicate în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Conform şi celor de mai sus tabelul preliminar al creditorilor a fost comunicat
poştal cu toţi creditorii, iar acelora cărora creanţele le-au fost reduse sau înlăturate, li s-au comunicat şi motivele
respingerii sau admiterii provizorii a creanţelor solicitate, în conformitate cu art. 72 alin. (4) din Legea insolvenţei.
Anexăm dovada acestor demersuri.
2. De la ultimul raport societatea debitoare şi-a continuat activitatea curentă, conform obiectului de activitate al acesteia
(activitate hotelieră, alimentaţie publică şi comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi), sub conducerea
administratorului special Bârzan Mihai şi supravegherea administratorului judiciar.
3. Din analiza actelor puse la dispoziţia subscrisei de către debitoare rezultă că a fost desfăşurată activitatea curentă
conform obiectului de activitate punându-se accent deosebit pe revitalizarea activităţii de prestări servicii hoteliere şi de
alimentaţie publică. Conform balanţei de verificare la data de 31.12.2012 debitoarea a înregistrat o pierdere de
1.352.627 lei. Pierderea este foarte mare, chiar dacă luăm in considerare faptul că de 412.001 lei este pierdere provenită
din înregistrarea de dobânzi si diferenţe de curs valutar, iar 663.954 lei sunt cheltuieli din provizioane. În acest fel
pierderea din exploatare este de 121.073 lei. Facem menţiunea că dobânzile bancare nu au fost achitate si au crescut
datoriile către bugetul statului. Situaţiile financiare nu sunt încă finalizate pentru 31.12.2012, fiind încă posibile unele
modificări ale valorilor mai sus menţionate.
Solicităm administratorului special, ca după depunerea bilanţului pe anul 2012, să efectueze următoarele:
1. să prezinte o analiză a cauzelor care au determinat înregistrarea acestor pierderi separat pe activitatea de comerț si pe
cea de prestări servicii;
2. se solicita şi un plan de măsuri pentru rentabilizarea activităţii pe anul 2013 care sa facă posibila achitarea obligațiilor
curente şi începerea recuperării cel Putin a creșterii datoriei acumulate in anul 2012.
4. Solicitări adresate judecătorului – sindic:
- Acordarea unui termen în vederea continuării procedurii insolvenţei până la soluţionarea contestaţiilor formulate
împotriva tabelului preliminar.
Com Telesonic IPURL
prin asociat coordonator ing. Pop Gheorghe

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ELECTRIC GENERAL INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 26948241
Tabel definitiv al creanţelor
Nr. 3379/17.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar nr. 1335/1371/2012; Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Ioan Eugen
Maier.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

2.Creditori: DGFP Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.1-3, jud. Mureş.
3. Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai
Viteazu nr.1, jud. Bacău, RFOII 0311/2007, Tel.0742691057, Tel/Fax.0234/515152.
3.1. SC Electric General Invest SRL cu sediul social în loc. Târgu Mureş, str. Dobra Petru, nr. 35, et. III, ap. 14, judeţul
Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J26/344/2010, CUI 26948241.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Administrator judiciar/Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, Cod de identificare fiscal RO 21377578
Domiciliul/Sediul Mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
RFOII – 0311/2007; Tel: 0742691057, tel/fax 0234515152.
În faliment/In bankrupcy/En faillite
Suma Tipul
Adresa/sediul Suma Motive înscriere
Nr. Denumirea acceptata de creanței/titlul Rangul
social al solicitata de parțiala/motive Total
crt creditorului lichidatorul din care creanței
Creditorului creditor înlăturare creanțe
judiciar Ron izvorăște
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Târgu Mureş, str.
Gheorghe Doja, Creanţă 256.150
1. DGFP Mureș 256.150 lei 256.150 lei Art.121 (1)
nr. 1-3, jud. Garantată lei
Mureş
Târgu Mureş, str.
Gheorghe Doja, Creanţă
2. DGFP Mureș 20.890 lei 20.890 lei Art.123 (4) 20.890 lei
nr. 1-3, jud. Bugetara
Mureş
277.040
total 277.040 lei 277.040 lei
lei
Codmar Insolvency IPURL
Practician în insolvenţă Av. Olaru Dumitru
Lichidator judiciar al SC Electric General Invest SRL

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CITYMOD SRL, cod unic de înregistrare: 14013183
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr.2010/86/2013
Termen: 25 iunie 2013 - C3 FF
Citaţie
emisă la: 09.04.2013
Debitoare - SC Citymod SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştrandului, nr. f.n., jud. Suceava, înregistrată la Registrul
Comerţului Suceava sub nr. J33/340/2001, CUI 14013183;
Lichidator - Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava.
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 25 iunie 2013 - C3 FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea comercială DEMETRA SRL, cod unic de înregistrare: 23616060


România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 13652/86/2012
Comunicare Sentinţă nr. 626
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitor - SC Demetra SRL, cu sediul în mun. Rădăuţi, str. Oborului, nr. 6, sc. B, et. 4, ap. 30, jud. Suceava, înregistrată
la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/587/2008, CUI 23616060;
Creditor - Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, judeţ Suceava;
Lichidator - Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B,
ap. 4, jud. Suceava.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 626 din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 13652/86/2012 de
Tribunalul Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă


Dosar nr. 13652/86/2012
procedura insolvenţei
Sentinţa nr. 637
Şedinţa publică din data de 09 aprilie 2013
Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia Ionuţ
Grefier: Elena Mihaela Hrişcă
Pe rol derularea procedurii simplificate de insolvenţă privind debitoarea SC Demetra SRL, cu sediul în mun. Rădăuţi,
str. Oborului, nr. 6, sc. B, et. 4, ap. 30, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/587/2008,
CUI 23616060, lichidator fiind Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare,
nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, iar creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, cu sediul în mun.
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, jud. Suceava.
La apelul nominal se prezintă avocat Ivanovici Monica pentru lichidator, lipsă fiind reprezentanţii celorlalte părţi.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosar s-au depus de către lichidatorul desemnat: Tabelul
definitiv de creanţe nr. 1681/03.04.2013, procesul verbal de afişare a acestuia la uşa instanţei şi de înaintare spre
publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Avocat Ivanovici Monica depune la dosar dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a procesului verbal
al şedinţei Adunării creditorilor nr. 1653 din 22.03.2013, solicitând aprobarea Raportului cu propunerea de închidere a
procedurii insolvenţei debitoarei care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă la data de 19.03.2013.
Judecătorul sindic, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul cu privire la închiderea procedurii insolvenţei
faţă de debitoare.
Avocat Ivanovici Monica pentru lichidator solicită aprobarea Raportului cu propunerea de închidere a procedurii
insolvenţei faţă de debitoare, închiderea procedurii în baza art. 131 din Legea 85/2006, radierea debitoarei din Registrul
Comerţului, descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi conf. art.136 din lege, aprobarea onorariului
lichidatorului şi a cheltuielilor de procedură conform decontului depus.
Declarând dezbaterile închise, După deliberare,
Judecătorul-sindic,
Asupra cauzei de faţă, reţine:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava-Secţia Civilă la data de 20.11.2012 şi înregistrată sub nr. 13652/86/2012,
lichidatorul Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL a solicitat, în temeiul Legii privind procedura insolvenţei, deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea SC Demetra SRL, întrucât aceasta este dizolvată prin sentinţa
4673/15.11.2010 a Tribunalului Suceava, înregistrează debite faţă de DGFP Suceava - Administraţia Finanţelor Publice
a Municipiului Rădăuţi în cuantum de 5.923 lei, nu a depus documentele prev. de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006 şi nu
dispune de fonduri băneşti cunoscute sau bunuri în patrimoniu pentru achitarea creanţelor, motive pentru care apreciază
că se află în insolvenţă, fiind date disp. art. 1 alin. 2 lit. c pct. 2 şi 4, lit. d şi e din Legea 85/2006.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic, prin încheierea nr. 154 din
29.01.2013, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de debitoare şi a desemnat lichidator
provizoriu, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, Casa de Insolvenţă Bucovina
I.P.U.R.L.
La masa credală a debitoarei s-a înscris Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava cu suma de 7.125 lei, conform
tabelului definitiv nr. 1681/03.04.2013 (f. 89 ds.)
Prin Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei, nr. 1586/05.03.2013, lichidatorul a
arătat că în lipsa documentelor contabile ale debitoarei nu se poate pronunţa cu privire la cauzele care au dus la starea
de insolvenţă a acesteia şi nici cu privire la persoanele culpabile pentru această stare.
Prin Raportul de activitate nr. 1643 din 18.03.2013, lichidatorul a solicitat închiderea procedurii insolvenţei debitoarei,
în baza art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de cererea lichidatorului de închidere a procedurii insolvenţei faţă de
debitoarea SC Demetra SRL, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit art. 131 alin. 1 din Legea 85/2006, în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că
nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici
un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
Cu privire la raportul cu propunerea de închidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare, depus la dosarul cauzei la
data de 21.03.2012, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi împotriva căruia nu au fost formulate obiecţiuni,
judecătorul sindic constată că, din relaţiile obţinute de la autorităţi, lichidatorul face dovada că în patrimoniul debitoarei
nu există bunuri, creanţe de recuperat şi nici disponibilităţi băneşti astfel că fiind întrunite dispoziţiile art. 131 din Legea
nr. 85/2006 urmează a fi aprobat raportul cu propunerea de închidere a procedurii, cu consecinţa radierii debitorului din
Registrul Comerţului şi a descărcării lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, urmează a se face aplicarea disp. art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 şi a
se dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 3.000 lei reprezentând onorariu lichidator, stabilit conform art. 89
alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, publicat în Monitorul
Oficial nr. 555/04.08.2011, precum şi a sumei de 137,5 lei, reprezentând cheltuieli de procedură achitate de lichidator.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:


Aprobă raportul lichidatorului Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare,
nr.37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava.
În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC
Demetra SRL, cu sediul în mun. Rădăuţi, str. Oborului, nr. 6, sc. B, et. 4, ap. 30, jud. Suceava, înregistrată la Registrul
Comerţului Suceava sub nr. J33/587/2008, CUI 23616060.
Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,
creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Suceava, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
În temeiul art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, aprobă în parte onorariul cuvenit lichidatorului Casa de Insolvenţă
Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, în cuantum
de 3000 lei şi cheltuielile de procedură în sumă de 137,5 lei.
Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09
aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Apostol Iordăchioaia Ionuţ Hrişcă Elena Mihaela

3. Societatea comercială TRANS ANDREEA SRL, cod unic de înregistrare: 16503475


România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 14746/86/2012
Comunicare Încheiere
din 9 aprilie 2013
Catre,
Creditori:
- NR Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Judeţului Suceava, Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, judeţ Suceava;
- NR Comuna Arbore, prin primar, com. Arbore, Arbore, nr. 698 A, judeţ Suceava;
- NR SC ATP Exodus SRL, com. Recea, Sasar, Sub Dura, nr. 4-5, judeţ Maramureş;
- SC Trans Andreea SRL, cu sediul în sat Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, număr de ordine în Registrul
Comerţului J33/633/2004, cod de identificare fiscală 16503475, debitor;
- Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL - Punct de lucru Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str.
Mărăşeşti, nr. 14, bl. A3, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, administrator judiciar;
- Onuţ Ioan Dumitru, identificat cu BI seria DE nr. 315273, emis de Poliţia Municipiului Rădăuţi la data de 19.05.1987,
cu domiciliul în localitatea Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, petent;
- Onuţ Toader, identificat cu CI seria SV nr. 278328, emisă de Poliţia Solca la data de 15.01.2004, cu domiciliul în
localitatea Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, petent.
Se comunică, alăturat, Încheierea din data de 9 aprilie 2013, pronunţată în dosar nr. 14746/86/2012 de Tribunalul
Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Dosar nr. 14746/86/2012
Legea nr. 85/2006
Încheiere
Şedinţa publică din data de 9 aprilie 2013
Judecător sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe
Grefier Doru Moldovan
Pe rol, derularea procedurii reglementată de Legea privind procedura insolvenţei faţă de debitorul SC Trans Andreea
SRL, cu sediul în sat Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, număr de ordine în Registrul Comerţului
J33/633/2004, cod de identificare fiscală 16503475, administrator judiciar fiind practicianul în insolvenţă Management
Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL - Punct de lucru Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 14,
bl.A3, sc. A, ap. 2, jud. Suceava. La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, răspunde consilier juridic Iavorenciuc
Raluca, pentru administratorul judiciar. Procedura este legal îndeplinită. Se face referatul cauzei de către grefierul de
şedinţă după care judecătorul sindic aduce la cunoştinţa reprezentantei administratorului judiciar că, în intervalul de
timp scurs de la termenul de judecată anterior, la dosarul cauzei au fost depuse - prin corespondenţă - următoarele
înscrisuri: cereri de creanţă, formulate de următorii creditori: 20.02.2013 - Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Suceava; 1.03.2013 - SC ATP Exodus SRL; 22.02.2013 - Comuna Arbore - prin primar.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7138/19.04.2013

Reprezentanta administratorului judiciar arată că a depus la dosarul cauzei, tot prin corespondenţă, următoarele
înscrisuri: 4.03.2013 - raport de activitate nr. 366/27.02.2013; 20.02.2013 - procesul verbal al adunării generale
extraordinare a asociaţilor debitorului din data de 18 februarie 2013; 22.03.2013 - raport nr. 480/21.03.2013 privind
cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului; 22.03.2013 - tabelul preliminar al
creanţelor, însoţit de procesul verbal de afişare; 28.03.2013 - procesul verbal al adunării creditorilor din data de 26
martie 2013; 8.04.2013 - raport de activitate nr. 608/5.04.2013; solicită fixarea unui nou termen de continuare a
procedurii în scopul identificării activelor debitorului; totodată solicită ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
Judecătorul-sindic,
Faţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, va lua act de hotărârea adunării creditorilor, cuprinsă în procesul verbal al
adunării creditorilor din data de 26 martie 2013, prin care: s-a hotărât, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din
Legea nr. 85/2006, ca atribuţiile comitetului creditorilor prevăzute la art. 17 alin. 1 lit. b şi f din Legea nr. 85/2006 să fie
exercitate de adunarea creditorilor; s-a luat act de raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia
stării de insolvenţă a debitorului; a fost confirmat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvenţă
Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu un onorariu fix în cuantum de 450 lei lunar, fără TVA, precum şi un
onorariu de succes în cuantum de 0,5 % din sumele de lichidare, fără TVA.
Faţă de împrejurarea că termenul limită până la care tabelul preliminar al creanţelor putea fi contestat a fost depăşit,
constată că nu s-au formulat contestaţii împotriva acestuia, motiv pentru care îi va pune în vedere administratorului
judiciar să întocmească tabelul definitiv al creanţelor.
Referitor la cererea formulată de administratorul judiciar, privind ridicarea dreptului de administrare a debitorului,
reţine că, potrivit art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor nu desemnează un
administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul,
respectiv asociaţii/acţionarii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin
administrator special iar potrivit punctului 30 al aceluiaşi articol mandatul administratorilor statutari încetează de la data
ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special.
Constatând că la şedinţa adunării generale extraordinare a asociaţilor debitorului din data de 18 februarie 2013 nu s-a
prezentat nici un asociat interesat să preia poziţia de administrator special al debitorului, în temeiul dispoziţiilor art. 3
pct. 26 din Legea nr. 85/2006, va dispune ridicarea numiţilor Onuţ Ioan Dumitru, identificat cu BI seria DE nr. 315273,
emis de Poliţia Municipiului Rădăuţi la data de 19.05.1987, cu domiciliul în localitatea Arbore, nr. 777, comuna
Arbore, jud. Suceava şi Onuţ Toader, identificat cu CI seria SV nr. 278328, emisă de Poliţia Solca la data de
15.01.2004, cu domiciliul în localitatea Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava a dreptului de administrare a
societăţii SC Trans Andreea SRL, cu sediul în sat Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, număr de ordine în
Registrul Comerţului J33/633/2004, cod de identificare fiscală 16503475.
Considerând întemeiată cererea administratorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să identifice activele
debitorului, va fixa un nou termen de continuare a procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Ia act de hotărârea adunării creditorilor, cuprinsă în procesul verbal al adunării creditorilor din data de 26 martie 2013,
prin care: s-a hotărât, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, ca atribuţiile comitetului
creditorilor prevăzute la art. 17 alin. 1 lit. b şi f din Legea nr. 85/2006 să fie exercitate de adunarea creditorilor; s-a luat
act de raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului; a fost
confirmat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi
SPRL, cu un onorariu fix în cuantum de 450 lei lunar, fără TVA, precum şi un onorariu de succes în cuantum de 0,5 %
din sumele de lichidare, fără TVA.
Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească tabelul definitiv al creanţelor.
În temeiul dispoziţiilor art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, ridică numiţilor Onuţ Ioan Dumitru, identificat cu BI seria
de nr. 315273, emis de Poliţia Municipiului Rădăuţi la data de 19.05.1987, cu domiciliul în localitatea Arbore, nr. 777,
comuna Arbore, jud. Suceava şi Onuţ Toader, identificat cu CI seria SV nr. 278328, emisă de Poliţia Solca la data de
15.01.2004, cu domiciliul în localitatea Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, dreptul de administrare a
societăţii SC Trans Andreea SRL, cu sediul în sat Arbore, nr. 777, comuna Arbore, jud. Suceava, număr de ordine în
Registrul Comerţului J33/633/2004, cod de identificare fiscală 16503475. Fixează termen pentru continuarea procedurii
la 14 mai 2013, ora 9:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7138/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23