Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7141 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGROCENTER SRL ................................................................................................................. 2

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AIMOB AGENCY SRL ............................................................................................................. 3

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INSTAL GREEN DOMUS SRL ................................................................................................ 3

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PROFILE TYRECENTER HOLDING SRL .............................................................................. 6

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AMEA PRODUCTION SRL ...................................................................................................... 6
2. Societatea comercială GINELLI MAD SRL .................................................................................................................. 9
3. Societatea comercială MUSDEN SRL ......................................................................................................................... 10

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SIANVA SRL ........................................................................................................................... 10

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BINAL TRADING SRL ........................................................................................................... 11

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TRANZACTII IMOBILIARE SRL .......................................................................................... 11

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 12
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MURY TRANS SRL ................................................................................................................ 12
2. Societatea comercială ROBERT SPEDITION SRL ..................................................................................................... 13

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GINDOR SRL ........................................................................................................................... 14

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 16


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INSTRUCTOR AUTO SCS ..................................................................................................... 16

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGROCENTER SRL, cod unic de înregistrare: 23110568
Nr. Dosar nr. 8353/110/2010**:Tribunalul Bacău; Judecător-sindic: Gabriel Grancea,
Debitor: SC Agrocenter SRL, Bacău, str. Nicolae Balcescu nr. 1/C/1, jud. Bacău,CUI 23110568, J04/130/2008
Proces-verbal al adunării creditorilor nr.130
încheiat astăzi 10.04.2013 orele 1100 la sediul lichidatorului judiciar C.I. Osoloş Tatiana cu ocazia întrunirii adunării
creditorilor debitorului menționat mai sus şi convocată în conformitate cu prevederile art.13 din Legea privind
procedura insolvenţei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Ordinea de zi: Avansarea sumelor de bani necesare continuării procedurii având în vedere că nu există bunuri în averea
debitoarei; În situaţia în care nu se avansează sumele de bani conform punctului 1 din ordina de zi solicităm creditorilor
aprobarea propunerii judecătorului sindic a închiderii procedurii falimentului conform art.131 din Legea 85/2006
desfăşurarea adunării creditorilor Participare:La ședința adunării creditorilor debitorului SC Agrocenter SRL convocată
în data de 10 aprilie 2013 prin notificarea creditorului şi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ședință ce a
fost prezidată de către lichidatorul judiciar Osoloş Tatiana în data de 10.04.2013 orele 1100 s-au primit următoarele
puncte de vedere în formă scrisă ale următorilor creditori:AFP Bacău cu adresa înregistrată sub nr. 44570/10.04.2013.
Lichidatorul judiciar constată că adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art.15 alin.1 şi 2 din
Legea privind procedura insolvenţei, prin transmiterea punctelor de vedere scrise de către creditori ale căror creanțe
însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului,după cum urmează:AFP
Bacău care reprezintă 91,40 % din total masă credală. Luând în considerare punctele de vedere ale creditorului s-au luat
următoarele hotărâri:Nu se avansează sume de bani necesare continuării procedurii. Se lasă la aprecierea Instanţei
propunerea de închidere a procedurii. Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 exemplare: dintre care 1 (unu)
exemplar pentru a fi publicat în B.P.I., 1(unu) exemplar pentru lichidatorul judiciar, 1(unu) exemplar pentru a fi depus
la dosarul cauzei.10.04.2013.
Bacău, str. Alecu Russo nr. 33, sc.I, ap. 27
Lichidator judiciar: Osoloş Tatiana

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AIMOB AGENCY SRL, cod unic de înregistrare: 11371519
Depunere tabel preliminar
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1663/62 Anul 2013 Tribunal Braşov Secţia Comercială Judecător sindic Anca
Roxana Adam.
2. Debitor: SC Aimob Agency SRL Cod de identificare fiscală 11371519 sediul social str. Uranus, nr. 14, Braşov, jud.
Braşov, Număr de ordine în registrul comerţului J08/43/1999.
3. Administrator judiciar: CII Oprea Florina Cod de identificare fiscală 19467938 Sediul: str. Soarelui, nr. 3A, sc.A, ap.
14, cod 500427, Braşov, jud. Braşov Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 0289 Tel 0746 –
237503 .
Tabel preliminar cuprinzând creanţele împotriva debitorului SC Aimob Agency SRL
Numărul 140 din 11.04.2013
1. Creanţă garantată conform art. 121, alin (1) din Legea 85/2006
Nr. crt. Denumire solicitant Adresa Suma solicitată Suma acceptată
1. AFP Braşov Braşov, M. Kogălniceanu, 167.866 lei 167.866 lei
nr. 7
2. Creanțe chirografare conform art. 123 alin.8 din Legea 85/2006
Nr. crt. Denumire solicitant Adresa Suma solicitată Suma acceptată
1. SC FFEE Electrica Braşov, str. Pictor Luchian, 2.650,26 lei 2.650,26 lei
Furnizare SA nr. 25, bl. 30
3. Creanţe subordonate conform art. 123 alin 9 lit. a din Legea 85/2006
Nr. crt. Denumire solicitant Adresa Suma solicitată Suma acceptată
1. Szilagyi Otto Braşov, str. Apollo, nr. 5B 466.112,36 lei 466.112,36 lei
Administrator judiciar: CII Florina Oprea

Județul Buzău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INSTAL GREEN DOMUS SRL, cod unic de înregistrare: 26975599
România Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 8
Dosar nr.1601/114/2013
Comunicare sentinţa comercială nr.473
emisă la ziua 05, luna 04, anul 2013
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr. 473 din data de 05.04.2013 pronunţată în dosarul 1601/114/2013,
de Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC Instal Green
Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2, parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010, CUI RO 26975599.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

*
România Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1601/114/2013
Sentinţa nr. 473/2013
Şedinţa publică de la 05 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Mihail Gabriel Stănescu
Grefier Camelia Petre
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulată de creditoarea Administraţia
Finanţelor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, nr. 209, judeţul Buzău privind pe debitorul sc.Instal
Green Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2, parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010, CUI RO 26975599, reprezentată de administrator
Istrate Romeo. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut
referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la, prim termen de judecată, la dosar s-a depus prin
registratura arhivei la data de 15.03.2013 din partea Oficiului Registrului Comerţului adresa nr. 6928/15.03.2013, după
care: Judecătorul sindic constată cererea în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare
Instanţa,
Deliberând asupra cererii de faţă constată :
1) Obiectul cererii: Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1601/114/2013 din 07.03.2013 creditoarea
Administraţia Finanţelor Publice Buzău a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei privind pe debitorul SC
Instal Green Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2, parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010, CUI RO 26975599, reprezentată de
administrator Istrate Romeo şi desemnarea unui lichidator judiciar..
2.) Motivarea cererii
2.1.) În fapt, debitorul a susţinut că se află în incapacitate de plată a datoriilor exigibile către furnizorii săi, sens în care
înţelege să facă dovada cu înscrisurile ataşate cererii .
2.2.) În drept, debitorul a invocat dispoziţiile art. 27 şi ale art. 11 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei.
2.3.) În sprijinul cererii debitorul a depus la dosar următoarele înscrisuri: titlul executoriu nr. 269 din 19.02.2013
reprezentând taxe, impozite, contribuţii, amenzi, dobânzi şi penalităţi aferente neachitării debitelor în termenele legale
de plată în cuantum de 222.784 lei.
3) Analiză. Constatări; Examinând cererea formulată în raport de actele şi lucrările dosarului şi de prevederile legale
incidente cauzei, instanţa constată: Conform probatoriului cu înscrisuri administrat, debitorul SC Instal Green Domus
SRL se află în incapacitate de plată a datoriilor cu care este înregistrat în evidenţele contabile, astfel cum se regăsesc şi
în tabelul creditorilor invocat, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile în sensul dispoziţiilor art.
3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 379 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Instanţa constată în raport de
dispoziţiile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 că debitorul şi-a declarat prin cererea înregistrată, intenţia de
reorganizare în condiţiile art. 28 alin. 1 lit h) din lege.
4). Soluţia tribunalului; În raport de situaţia în fapt reţinută şi sub incidenţa dispoziţiilor art. 32 alin. 1 din Legea nr.
85/2006, Se va admite cererea ca întemeiată şi se va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului
SC Instal Green Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2, parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010, CUI RO 26975599, reprezentată de
administrator Istrate Romeo. În temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, Se va numi lichidator judiciar practicianul în
insolvenţă Cabinet Individul de Insolvenţă Ciuraru Remus, cu sediul în Bucureşti, str. Smîedan, nr. 30, et.1, sector 3,
Camera 5, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o retribuţie de 1000 lei lunar. În temeiul art.54
alin.1 coroborat cu art. 20 alin.1 lit.a din Legea nr. 85/2006, Administratorul judiciar va întocmi şi va supune
judecătorului sindic până la data de 25.04.2013 un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. În temeiul art. 59 alin.1 coroborat cu art. 20 alin.1 lit.b) din
Legea nr. 85/2006, Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic până la data de 14.05.2013 un
raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă. În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, Se va dispune notificarea deschiderii procedurii, de
către administratorul judiciar, tuturor creditorilor, debitorului, şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Buzău, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii de deschidere a procedurii,
conform Codului de procedură civilă, precum şi publicarea acesteia, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă
circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la
prezenta încheiere de deschidere a procedurii, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la
data expirării termenului de depunere a acestora ( art. 62 alin. 2 lit.a coroborat cu art. 32 alin. 2 din lege). Se va fixa
termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 20.05.2013 (art. 62
alin. 1 lit.b). Se va fixa termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar de creanţe la 07.06.2013 (art.62 alin. 1 lit.c ). Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să
formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul
preliminar de creanţe. Contestaţiile vor fi depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. La termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe vor fi
soluţionate deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile (art. 73 alin. 1, 2 şi 3 din lege ). Se va fixa termenul de
definitivare a tabelului creanţelor la 21.06.2013 (art.62 alin. 1 lit. d ). Se va fixa data şedinţei adunării creditorilor la
data de 17.06.2013 ora 13,00 la sediul Tribunalului Buzău şi convoacă creditorii debitorului (art. 62 alin.1 lit.e din
lege). În temeiul art. 45 alin.1 din lege, după rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi
corespondenţa emise de debitor/administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în
limba română, engleză şi franceză menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 45
alin.21, dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia
sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de
deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat
hotărârea. În temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006, De la data deschiderii procedurii se vor suspenda de drept toate
acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau
bunurilor sale. În temeiul art.4 din Legea nr. 85/2006, Se va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate
bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar desemnat.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 47 alin. 1 din
Legea nr. 85/2006, debitorul îşi va păstra dreptul de administrare a societăţii. Se va stabili termen pentru examinarea
stadiului procedurii la data de 23 mai 2013, cu citarea părţilor.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii,
nr. 209, judeţul Buzău privind pe debitorul SC Instal Green Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2,
parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010,
CUI RO 26975599, administrator Istrate Romeo. În temeiul art. 32 alin.1 din Legea nr. 85/2006, Dispune deschiderea
procedurii generale a insolvenţei debitorului SC Instal Green Domus SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, bl.C2,
parter, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/302/2010,
CUI RO 26975599. În temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, Numeşte administrator judiciar Cabinet Individul de
Insolvenţă Ciuraru Remus, cu sediul în Bucureşti, str. Smîedan, nr. 30, et.1, sector 3, Camera 5 care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o retribuţie de 1000 lei lunar. În temeiul art.54 alin.1 coroborat cu art. 20
alin.1 lit.a din Legea nr. 85/2006, Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic până la data de
25.04.2013 un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie
din procedura generală. În temeiul art. 59 alin.1 coroborat cu art. 20 alin.1 lit.b) din Legea nr. 85/2006, Administratorul
judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic până la data de 14.05.2013 un raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. În
temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, Dispune notificarea deschiderii procedurii, de către administratorul judiciar,
tuturor creditorilor, debitorului, şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii de deschidere a procedurii, conform Codului de procedură
civilă, precum şi publicarea acesteia, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă. Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la prezenta încheiere de
deschidere a procedurii, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării
termenului de depunere a acestora ( art. 62 alin. 2 lit.a coroborat cu art. 32 alin. 2 din lege). Fixează termenul limită
pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 20.05.2013 (art. 62 alin. 1 lit.b).
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de
creanţe la 07.06.2013 (art.62 alin. 1 lit.c ). Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze
contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de
creanţe. Contestaţiile vor fi depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar. La termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe vor fi soluţionate
deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile (art. 73 alin. 1, 2 şi 3 din lege ). Fixează termenul de definitivare a
tabelului creanţelor la 21.06.2013 (art.62 alin. 1 lit. d). Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 17.06.2013
ora 13,00 la sediul Tribunalului Buzău şi convoacă creditorii debitorului (art. 62 alin.1 lit.e din lege ). În temeiul art. 45
alin.1 din lege, după rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenţa emise de
debitor/administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi
franceză menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 45 alin.21, dacă debitorul deţine
sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe
paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii,
informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. În temeiul art.
36 din Legea nr. 85/2006, De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. În temeiul art.4 din
Legea nr. 85/2006, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar desemnat.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen pentru
examinarea stadiului procedurii la data de 23.05.2013, cu citarea părţilor. Definitivă şi executorie. Cu drept de apel în
termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Aprilie 2013.
Preşedinte, Grefier,
Mihail Gabriel Stănescu Camelia Petre

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PROFILE TYRECENTER HOLDING SRL, cod unic de înregistrare: 18639431
1.Număr dosar 3382/1285/2011 Tribunal Comercial Cluj, Judecător sindic Iulian Pacuraru
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul
arhivei/registraturii instanţei: Luni – joi 9-13, vineri 9-12.
3.Debitor: SC Profile Tyrecenter Holding SRL, CUI 18639431, cu sediul în com.Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului
nr.5, numarul de ordine în registrul comerţului J12/1517/2006.
4.Lichidator: AMTT Consult SPRL, cod de identificare fiscală 21137338 cu sediul social în Cluj-Napoca, str.
Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67,nr de ordine în tabloul practicienilor în insolventă 0100, tel./fax 0264/419.290,
nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică, Sorin Turbutan.
5.Subscrisa AMTT Consult SPRL în calitate de lichidator al SC Profile Tyrecenter Holding SRL, reprezentat legal prin
Sorin Turbutan conform sentintei comerciale pronuntata la data de 22.08.2011 de Tribunalul Comercial Cluj în dosar cu
nr. 3382/1285/2011, în temeiul art. publică
Raportul de activitate la SC Profile Tyrecenter Holding SRL
Nr.: 4606/16.04.2013
In efectuarea operatiunilor de lichidare, lichidatorul a continuat procedurile pentru recuperarea sumelor de bani, de la
AFP Cluj, în speta suma de 111.488 lei, sume ce reprezinta tva şi impozit pe profit achitat în plus. Astfel urmare
faptului ca AFP Cluj nu a restituit inca aceste sume de bani, lichidatorul a reluat demersurile de recuperarea a castor
creante şi a inregistrat o noua cerere la AFP Cluj. în urma acestei noi solicitari, urmare discutiilor avute cu
reprezentantii AFp Cluj, exista posibilitatea restituirii sumelor dupa rectificarea bugetara care va avea loc în cursul lunii
iunie 2013. în masura în care acestea vor putea fi recuperate vom initia şi procedurile de distribuire a sumelor din cont,
în caz contrar vom notifică: inchiderea procedurii în temeiul dispozitiilor art.131 din legea 85/2006, modificata. Facem
precizare ca, societatea nu detine alte bunuri în patrimoniu şi nici sume de bani în conturile bancare, astfel ca aceste
sume reprezinta prcatic singura modalitate de indestulare, macar partiala creditorilor.Lichidatorul propune acordarea
unui termen de judecata pentru continuarea procedurii de insolventa a debitoarei, în vederea decontinuarii demersurilor
de recuperare a datoriilor. termen de judecata:22.04.2013, ora 10 sala 249.
Lichidator A MTT Consult S.P.R.L. prin Sorin Turbutan. Asociat coordonator

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AMEA PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 22837798
România Tribunalul Constanța
Secţia a II a civilă
Str. Traian nr.31
Dosar nr. 4309/118/2010/a1
Comunicare sentinţa civilă nr. 1161
emisă la 9.04.2013
Către,
Reclamanta
Casa de Insolvență Rava IPURL administrator judiciar SC Amea Production SRL cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula
nr. 3A, judeţul Arad,
Pârâtul administrator
Nemtanu Raducu cu domiciliul ales în Iaşi, str. Sarmisegetuza nr.5, bl.Y3, sc.A, et.7, ap.29, judeţul Iaşi.
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr. 1161 din data de 9.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 4309/118/2010/a1, de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă, privind debitorul SC Amea Production S.RL., cu sediul în Cernavodă, str.
Seimeni, bl.S1, parter. ap.22, judeţul Constanţa, CUI 22837798, înregistrat în Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Constanţa sub nr. J13/4090/2007.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Tribunalul Constanța, Secţia a II a Civilă


Dosar nr. 4309/118/2010/a1
Încheiere
Ședința publică din 1.04.2013
Judecător sindic Oana Damian
Grefier Narcis Dobre
Pe rol, soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta Casa de Insolvență Rava
IPURL administrator judiciar SC Amea Production SRL cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula nr.3A, judeţul Arad, în
contradictoriu cu pârâtul administrator Nemtanu Raducu cu domiciliul ales în Iaşi, str. Sarmisegetuza nr.5, bl.Y3, sc.A,
et. 7, ap.29, judeţul Iaşi.
La apelul nominal făcut în şedinţă, se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
In referatul oral asupra cauzei, grefierul de şedinţă învederează că la dosarul cauzei pârâtul a depus note scrise însoţite
de documentele financiar contabile ale societăţii debitoare.
Judecătorul sindic având în vedere notele de probatorii încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri.
Respinge proba cu expertiză contabilă, solicitată de către pârât având în vedere obiectivul solicitat stabilirea existenţei
prejudiciului, obiectul cauzei şi motivele indicate, ca fiind nepertinentă.
Constată cererea în stare de judecată, şi rămâne în pronunţare asupra cererii.
Judecătorul sindic,
Având nevoie de timp pentru a delibera,
Dispune:
Amână pronunţarea la data de 8.04.2013.
Pronunţată în şedinţa publică azi 1.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Oana Damian Narcis Dobre
*
Tribunalul Constanța, Secţia a II a civilă
Dosar nr. 4309/118/2010/a1
Încheiere
Ședința publică din 8.04.2013
Judecător sindic Oana Damian
Grefier Narcis Dobre
Pe rol, soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta Casa de Insolvență Rava
IPURL administrator judiciar SC Amea Production SRL cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula nr.3A, judeţul Arad, în
contradictoriu cu pârâtul administrator Nemtanu Raducu cu domiciliul ales în Iaşi, str. Sarmisegetuza nr.5, bl.Y3, sc.A,
et. 7, ap.29, judeţul Iaşi.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica din data de 1.04.2013 şi au fost consemnate în încheierea din acea data,
încheiere ce face parte integranta din prezenta hotărâre, iar judecătorul sindic având nevoie de timp pentru a delibera a
amânat pronunţarea la data de 8.04.2013:
Judecătorul sindic,
Acelaşi complet pentru aceleaşi motive,
Dispune:
Amână pronunţarea la data de 9.04.2013.
Pronunţată în şedinţa publică azi 8.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Oana Damian Narcis Dobre
*
Tribunalul Constanța, Secţia a II a civilă
Dosar nr. 4309/118/2010/a1
Sentința civilă nr. 1161
Ședința publică din 9.04.2013
Judecător sindic Oana Damian
Grefier Narcis Dobre
Pe rol, soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta Casa de Insolvență Rava
IPURL administrator judiciar SC Amea Production SRL cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula nr.3A, judeţul Arad, în
contradictoriu cu pârâtul administrator Nemtanu Raducu cu domiciliul ales în Iaşi, str. Sarmisegetuza nr.5, bl.Y3, sc.A,
et. 7, ap.29, judeţul Iaşi.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publica din data de 1.04.2013 şi au fost consemnate în încheierea din acea data,
încheiere ce face parte integranta din prezenta hotărâre, iar judecătorul sindic având nevoie de timp pentru a delibera a
amânat pronunţarea la data de 8.04.2013, 9.04.2013 când a pronunţat următoarea hotărâre:
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, constată :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta la data de 9.11.2011, sub nr
4309/118/2010/a1 Casa de Insolvenţă RAVA SPRL şi ulterior modificată, în calitate de administrator judiciar al
debitoarei SC Amea Production SRL a solicitat a solicitat în temeiul art.138 alin.1 lit. d din Legea nr.85/2006 angajarea
răspunderii administratorilor debitoarei, pârâtul Nemţanu Răducu şi suportarea pasivului debitoarei de către pârât în
cuantumul arătat prin tabelul definitiv al obligaţiilor.
In motivarea cererii, se arată ca pârâtul în calitate de asociat şi administrator al societăţii debitoare nu a respectat
dispoziţiile legii contabilităţii privitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare
anuale şi depunerea acestora la instituţiile prevăzute de Legea nr.82/1991.
Neîndeplinirea de către administratorul judiciar a obligaţiei de a preda evidenţa contabilă aferentă celor trei ani anteriori
deschiderii procedurii generale de insolvenţă, creează prezumţia că nu au ţinut contabilitatea potrivit legii sau a făcut să
dispară documentele contabile. Prin urmare, se impune suportarea pasivului debitoarei de către pârât pentru că acesta nu
a respectat dispoziţiile legale, derulând o activitate fără o evidenţă contabilă corectă care a dus la creşterea datoriilor în
condiţiile în care nu se cunoaşte ce trebuie plătit sau încasat, precum şi la curgerea penalităţilor şi majorărilor cu
consecinţa ajungerii debitorului în stare de insolvenţă .
Răspunderea instituită de art.138 din lege este o răspundere delictuală specială, fiind necesară întrunirea condiţiilor
prevăzute de art.998 şi 999 cod civil, iar în cauză condiţiile acestui tip de răspundere sunt întrunite pentru că din
împrejurarea că debitoarea nu a declarat pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile, coroborat cu
faptul nedepunerii acestora la Registrul Comerţului şi la administraţia financiară competentă, se prezumă că
administratorul nu a ţinut deloc contabilitatea în condiţiile prescrise de lege, ceea ce a avut drept consecinţă
imposibilitatea cunoaşterii performanţelor financiare.
Prejudiciul este indirect şi este determinat de imposibilitatea societăţii ajunsă în insolvenţă de a acoperi datoriile către
creditori, iar vinovăţia care poate îmbrăca forma culpei simplă, reiese din faptul că administratorii şi asociaţii debitoarei
nu au răspuns în nici un fel notificării lichidatorului judiciar. Legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu reiese din
faptul că lipsa documentaţiei contabile face imposibilă cunoaşterea patrimoniului societăţii şi poate să ducă la
insolvenţă .
S-a mai arătat că nepredarea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii şi a disponibilului financiar fundamentează
ipoteza folosirii bunurilor persoanei juridice în folosul propriu sau al altei persoane sau al ascunderii activului
debitoarei. A precizat administratorul judiciar că a fost constată existenţa unor stocuri în sumă de 23823 lei, precum şi a
unor creanţe de recuperat de 529314 lei şi disponibilităţi bancare de 28204 lei care nu au fost predate dar nici
identificate.
În drept au fost invocate disp art.38 lit. a, d şi e din Legea 85/2006 .
In susţinerea cererii reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de faptul că societatea a
fost înfiinţată ca urmare a divizării parţiale a SC Amea SA, care avea drept scop continuarea lucrărilor de construcţii
montaj la reductoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare din Cernavodă, însă pentru lucrările respective nu au fost demarate
nici până în prezent, s-a decis suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de trei ani începând cu data de 1.07.2009
.Ca urmare a divizării, debitoarea a preluat o parte din pasivul SC Amea SA, în valoare de 6175087 lei, toate aceste
debite fiind anterioare anilor 2005 – 2007, neputând fi imputate direct administratorului debitoarei. În plus în momentul
în care i s-a adus la cunoştinţă existenţa despre existenţa dosarului de insolvenţă, administratorul statutar a pus la
dispoziţia administratorului judiciar informaţiile solicitate. Din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor necesare
angajării răspunderii administratorului s-a menţionat că pârâtul nu a iniţiat nici un act material prin care să prejudicieze
societatea .
În susţinere au fost ataşate înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:
Prin sentinţa civilă nr.4325/3.09.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa-prin judecătorul sindic, s-a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală faţă de debitoarea SC Amea Production SRL.
În calitate de lichidator judiciar a fost desemnat Casa de Insolvenţă RAVA SPRL.
Raportul întocmit de lichidatorul judiciar cu privire la cauzele ce au dus la apariţia stării de insolvenţă, retine faptul ca
situaţia patrimoniului şi a rezultatelor financiar contabile nu au putut fi întocmite din cauza nepredării documentelor
contabile, iar din ultimele situaţii contabile depuse la ANAF reiese că debitoarea înregistra stocuri în sumă de 23823 lei,
creanţe de recuperat de 529314 lei şi disponibilităţi bancare de 28204. Ulterior, după comunicarea documentelor
contabile ale societăţii, a fost întocmit un supliment la raportul asupra cauzelor prin care s-a menţionat faptul că SC
Amea Production SRL a fost înfiinţată în anul 2007, luând naştere ca urmare a divizării parţiale a SC Amea SA,
preluând o parte din pasivul şi activul respectivei societăţi .Conform încheierii judecătorului delegat la ORC nr
27927/2009 activitatea societăţii a fost suspendată în perioada 2009 – 2012. S-a mai precizat că, în fapt capitalurile
propriii ale societăţii sunt negative la data de 31.12.2008 de 5119728 lei şi că rezultatul net al exerciţiului financiar a
fost o pierdere de 750429 lei. S-a concluzionat că starea de insolvenţă a societăţii a apărut din cauza resurselor
insuficiente necesare pentru acoperirea datoriilor acumulate, a lipsei de interes în recuperarea creanţelor şi a faptului că
nu a fost ţinută în mod corect contabilitatea.
Potrivit dispoziţiilor art.138 alin.1 lit. d din Legea nr.85/2006 În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu
dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului,
la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau
supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin
una dintre următoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea
e)au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia”.
Alin 3 al aceluiaşi articol prevede că Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele
culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin.
(1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu
s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce
această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa
credală”.
Fiind o obligaţie izvorâtă din lege, răspunderea administratorului unei societăţi aflată în insolvenţă pentru faptele
prevăzute în art.138, este o răspundere civilă delictuală, care presupune îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 998-
999 C. civil, şi anume: existenţa faptei ilicite, a prejudiciului suferit, a culpei pârâtului, precum şi a legăturii de
cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.
Una din caracteristicile răspunderii reglementată de art.138 din legea insolvenţei este că fapta ilicită care poate justifica
angajarea răspunderii trebuie să fie din cele expres prevăzute de art.138 şi să existe un raport de cauzalitate între aceste
fapte şi starea de insolvenţă .
În cauză, este întrunită condiţia existenţei unui prejudiciu, concretizat în starea de insolvenţă a debitoarei SC Amea
Production SA şi în imposibilitatea satisfacerii creanţei afirmată de creditoarea DGFP Constanta, din averea acesteia.
Astfel, susţinerea lichidatorului judiciar că pârâtul se face vinovat de ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă ca
urmare a folosirii bunurilor acesteia în interes propriu este lipsită de suport probator. Lichidatorul ar fi trebuit să
probeze că societatea debitoare a deţinut bunuri şi că acestea au fost folosite de către administratori, sarcina probei
revenindu-i în condiţiile art.129 cod proc civ şi ale art.1169 cod civil, fiind cel ce face o afirmaţie în faţa instanţei.
Simpla formulare a acţiunii în temeiul art.138 cod proc civ nu este suficientă pentru a antrena răspunderea
administratorilor statutari, pentru că legea 85/2006 nu a instituit astfel o prezumţie legală de vinovăţie şi de răspundere
în sarcina pârâţilor. Legea instituie doar posibilitatea angajării acestei răspunderi, însă doar după administrarea de
dovezi în sensul îndeplinirii condiţiilor legate de săvârşirea faptelor a vinovăţiei şi a legăturii de cauzalitate .
Este adevărat că din bilanţurile contabile depuse la autorităţile financiare reiese existenţa unor active circulante şi a unor
sume în casierie, însă atâta timp cât nu se poate stabili cu certitudine natura acestor active circulante şi regimul specific
aplicabil, prin faptul nepredării către lichidator nu se poate concluziona în sensul săvârşirii faptei, doar în temeiul unei
prezumţii simple de folosire a bunurilor în interes propriu coroborată cu o altă prezumţie dedusă din lipsa la
interogatoriu .
Nu se poate stabili, însă, că pârâtul administrator a cauzat insolvenţa debitoarei prin săvârşirea faptelor reglementate
prin art. 138 alin.1 lit d din Legea nr. 85/2006. Astfel, în raportul întocmit de lichidatorul judiciar cu privire la cauzele
ce au dus la apariţia stării de insolvenţă, se reţine faptul că debitoarea a depus bilanţuri contabile pentru anii 2007, 2008,
de asemenea şi declaraţiile privind obligaţiile de plata la bugetul de stat, iar ulterior s-a aflat în situaţia suspendării
activităţii. Într-o atare situaţie, nu se poate presupune că pârâţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, cât
timp există documente contabile care respectă formal prescripţiile legii .
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Respinge cererea de antrenare a răspunderii formulată de Casa de Insolvenţă RAVA SPRL cu sediul în Arad, str. Salacz
Gyula nr.3A, judeţul Arad, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Amea Production SRL în contradictoriu
cu pârâtul Nemţanu Răducu cu domiciliul ales în Iaşi, str. Sarmisegetuza nr.5, bl.Y3, sc.A, et.7, ap.29, judeţul Iaşi, în
calitate de administrator statutar al debitoarei SC Amea Production SRL, ca nefondată.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 9.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Oana Damian Narcis Dobre

2. Societatea comercială GINELLI MAD SRL, cod unic de înregistrare: 17908060


Raport al lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii falimentului
Nr. 594 din 18.04. 2013
Număr dosar: 10383/118/2012 Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, Judecător Sindic: Oana Damian
Temeiul juridic: 131 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Neacşu Maria
Debitor: SC Ginelli Mad SRL cu sediul în Constanţa, str. Zefirului nr.12A, bl. FB 10A, sc.A, et. 2 Ap.6 judeţul
Constanţa; C.U.I. RO 17908060, O.R.C. J13/2790/2005
I. Menţiuni
1.Lichidatorul judiciar Neacşu Maria – Cabinet Individual de Insolvenţă, pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin
încheierea nr.1860/2009 în urma cercetărilor efectuate am constatat că debitoarea SC Ginelli Mad SRL are bunuri în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

patrimoniu. Am întocmit şi depus tabelul definitiv al creanţelor, creditori fiind D.G.F.P. Constanţa cu o creanţă în sumă
de 18.539 lei, S.P.I.T. Constanţa cu suma de 343 lei şi RSL Leasing IFN S.A cu suma de 19.889 lei.
Lichidatorul judiciar Neacşu Maria – Cabinet Individual de Insolvenţă nu a identificat fapte care au cauzat apariţia stări
de insolvenţă a debitorului S.C Ginelli Mad SRL astfel cum prevede art.138 alin(1) din Legea 85/2006.
Nu au existat surse care să genereze venituri pentru a efectuarea distribuiri creanţelor restante.
Am solicitat de la SPIT Constanţa informaţii cu privire la eventualele bunuri mobile şi /sau imobile ale societăţii
debitoare. Cu adresa nr.R-S216715.01.2013, SPIT Constanţa a comunicat că debitoarea SC Ginelli Mad SRL figurează
înregistrată cu bunuri mobile ce nu au fost identificate şi inventariate de lichidatorul judiciar, deoarece era deţinut în
baza contractului de leasing nr.90528/13.02.2007.
II.Concluzii:
Deoarece nu s-au identificat bunuri care să fie valorificate pentru acoperirea creanţelor şi nici un creditor respective,
D.G.F.P. Constanţa s-au SPIT Constanţa nu se oferă să avanseze suma corespunzătoare, lichidatorul judiciar Neacşu
Maria – Cabinet Individual de Insolvenţă propune închiderea procedurii conform art.131 din Legea nr.85/2006, radierea
debitorului S.C Ginelli Mad S.R.L din Oficiul Registru Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
De asemenea, vă rog în conformitate cu prevederile art.136 din Legea nr.85/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, să dispuneţi descărcarea lichidatorului şi a persoanelor care l-au asistat în prezenta cauză de toate îndatoririle
şi responsabilităţile ce i-au revenit în baza atribuţiilor stabilite prin lege .
În sprijinul prezentei cererii de închidere a procedurii potrivit art.131 din Legea nr.85/2006 anexăm :
- adresa Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local
- adendun al tabelul definitive consolidat.
Lichidator Judiciar Cabinet Individual Practician în Insolvenţă
Prin practician –Neacşu Maria

3. Societatea comercială MUSDEN SRL, cod unic de înregistrare: 21679398


Convocare adunare creditori
Număr: 5 data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar:14273/118/2012 Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic
Ioana Păunescu
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr.31, Jud.Constanţa, Număr telefon: 0241/607.977, Programul
arhivei / registraturii instanţei: Luni – Joi 8.30-12.30; Vineri 12.00-15.00.
3.Debitor: Musden SRL, CUI 21679398, sediul social: Constanţa, str. Theodor Burada nr.1, Et.2, Jud. Constanţa,
Număr de ordine în registrul comerţului J13/1478/2007.
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, 4671815, Constanţa, Bd. I. Gh. Duca nr.18, Jud.
Constanţa, 0241/488042.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, nr. matricol 1B2265, CUI 25102650, sediul
social: Constanţa, str. Ghiocei nr.2, Bl.L5B, Sc.A, Et.1, Ap.3; Tel:0723/147641, Fax:0241/482064, Reprezentant
lichidator judiciar: Dumitrescu Ionuţ.
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Musden
SRL, conform Încheierii nr.109 din 24.01.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 14273/118/2012, în
temeiul art.13 din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC
Musden SRL
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.14,
Et.2, Cam.22, Jud. Constanţa, Data 26.04.2013, ora 13.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua
fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi: Analiza incidenţei în cauză a dispoziţiilor art.138 alin.3 din legea insolvenţei.
Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SIANVA SRL, cod unic de înregistrare: 12827207
S.C. Sianva SRL Galati
societate aflata în faliment en bancruptcy en faillite
Dosar nr. 8808/121/2012
Judecător sindic: Diana Mihaela Oancea
Termen 08.04.2013
Cabinet Individual de Insolventa „Camelia ZANOPOL”
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Înregistrată la U.N.P.I.R Romania – Filiala Galati sub nr. 1B3157; CUI 21500777
Galaţi, str. Arhipelag nr. 3, bl. Gorun, sc.1, et. 7, ap. 32, cod postal 800055
Galati, sediu procesual ales: str. Rosiori nr. 10, bl. D 1, ap. 44; telefon/fax: 0236.303333
Telefon-Fax: 0236.303333 Mobil: 0747.307006.
e-mail: cami_zanopol@yahoo.com
- practician în insolventa -
Tabel definitiv consolidat rectificat al creditorilor debitoarei SC Sianva SRL Galați
Suma
Suma declarată
Nr. acceptată de Ponderea
Denumirea creditorului de creditor Ordinea de prioritate
Crt. lichidator creanței
[RON]
[RON]
Creditori privilegiaţi
1. D.G.F.P. Galaţi 55.750,00 lei 55.750,00 lei 96,14 %art.123 (4) din L.85/2006

2. Municipiul Galați prin Primarul 907,00 lei 907,00 lei 1,56 %art.123 (4) din L.85/2006
Municipiului Galați
3. A.A.V.A.S Bucureşti 177,60 lei 177,60 lei 0,31 %art.123 (4) din L.85/2006

Creditori chirografari
4. S.C Electrica S.A – Furnizare S.A 1.155,17 lei 1.155,17 lei 1,99 %art.123 (8) din L.85/2006
Energiei Electrice
Total 57.989,77 lei 57.989,77 lei 100%
Lichidator Judiciar, Camelia Zanopol

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BINAL TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 26193711
România Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 62889/3/2010
Termen 18.06.2013 C4, ora 09.00, sala 231
Citaţie
emisă la: ziua 08, luna 04, anul 2013
Creditor
1. Nr DGFP Ilfov - sector 3, Bucureşti, str.Lucretiu Patrascanu, nr. 10
Debitor
2. Nr SC Binal Trading SRL - Voluntari, str.Branduselor, nr. 4, et. P, ap. cam.4, Judeţ Ilfov
Lichidator judiciar Best Insolvency IPURL
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 4 în ziua de 18 luna 06 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu debitoarea SC BINAL TRADING SRL cu sediul în Voluntari, Str.Branduselor, nr. 4, et. P, ap.
cam.4, Judeţ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J23/2450/2009, CUI 26193711.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TRANZACTII IMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 17620937
Depunere extras din procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei falite în procedura de insolventă
Nr. 657/29.03.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 1078/1371/2011, Tribunal Specializat Mureş, Judecător sindic Marinel Şanta
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Comercial Mureş, Tg-Mureş, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş, tel:
0265/262010; programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8 - 12
3.1. Debitor: SC Tranzacţii Imobiliare SRL Reghin, cu sediul în Reghin, str. Iernuţeni(spaţiu comercial) nr. 11, bloc 2-
8OB.8, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureş sub numărul J26/959/2005, având CUI 17620937.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: -
5.Lichidator judiciar: General Mir Consult S.P.R.L, cod de identificare fiscală RO 12569213; sediul social: Tg-Mureş,
str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, jud. Mureş; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2104; tel./fax
0265 267340; 0265 267761; e-mail generalmir_consult@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

persoană juridică Cătană Cristian.


6.Subscrisa: General Mir Consult S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tranzacţii Imobiliare SRL
Reghin, cu sediul în Reghin, str. Iernuţeni(spaţiu comercial) nr. 11, bloc 2-8OB.8, jud. Mureş, conform Încheierii
comerciale nr. 854/C din 22 martie 2011, pronunţată de către Judecătorul sindic în dosar nr. 1078/1371/2011 al
Tribunalului Specializat Mureş, Comunică: Extrasul din procesul verbal al Adunării Creditorilor debitoarei falite SC
Tranzacţii Imobiliare SRL Reghin, cu nr. 657 din 29.03.2013:
„ ....La data şi la ora fixată nu s-a prezentat nici un creditor.
Se constată că, Adunarea Generală a creditorilor nu este legal constituită prin votul scris al creditorilor deţinând un
procent de 1,49% din totalul creanţelor debitoarei, preşedintele adunării dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi cuprinsă în convocator este următoarea:
 Aprobarea ofertei de cumpărare a SC Lorena Corporation S.R.L prin administrator d-na Moldovan Carmen Andreea,
pentru terenul în suprafață de 1700 mp din localitatea Petelea la preţul de 30.000 lei(inclusiv T.V.A.). Ofertanta este
dispusă să achite un avans de 3.000 lei, iar diferența de 27.000 lei în trei rate lunare.
Se ia act de punctul de vedere exprimat în scris de către creditoarea Banca Transilvania SA – Suc. Tg-Mureş, creditoare
care deţine un procent de 2,05% din totalul creanţelor debitoarei falite, a comunicat prin fax lichidatorului judiciar
adresa nr. 7964/28.03.2013, prin care creditoarea îşi exprimă punctul de vedere cu privire la ordinea de zi cuprinsă în
convocatorul Adunării creditorilor, invederând următoarele:
- este de acord cu oferta de cumpărare a SC Lorena Corporation S.R.L prin administrator d-na Moldovan Carmen
Andreea, pentru terenul în suprafață de 1700 mp din localitatea Petelea la preţul de 30.000 lei(inclusiv T.V.A.), plătibil
în modalitatea arătată în convocator
Constatându-se că, Adunarea creditorilor nu este legal constituită prin votul scris doar al creditorilor deţinând un
procent de 1,49% din totalul creanţelor debitoarei, nefiind întrunit cvorumul legal, preşedintele adunării dl. Cătană
Cristian, declară închise lucrările Adunării Creditorilor debitoarei falite SC Tranzacţii Imobiliare SRL Reghin, cu sediul
în Reghin, str. Iernuţeni(spaţiu comercial)nr. 11, bloc 2-8OB.8, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureş sub numărul
J26/959/2005 având CUI 17620937, însă lichidatorul judiciar invederează faptul că, prin convocator s-a pus în vedere
creditorilor că, în cazul în care nu vor răspunde se va considera aprobată tacit ordinea de zi în forma propusă de
lichidatorul judiciar.
Constatându-se faptul că, ordinea de zi a fost aprobată tacit, preşedintele adunării dl. Cătană Cristian, declară închise
lucrările Adunării Creditorilor debitoarei falite SC Tranzacţii Imobiliare SRL Reghin.
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii, împotriva prezentului proces verbal pentru motive de nelegalitate, în
termen de 5 zile de la publicare, în Dosar nr. 1078/1371/2011 al Tribunalului Specializat Mureş.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar, iar unul va fi depus la dosarul
cauzei nr. 1078/1371/2011 al Tribunalului Specializat Mureş, fiind înregistrat sub nr. 657 din 29.03.2013, în Registrul
de corespondenţă al lichidatorului judiciar.”
Lichidator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L Cătană Cristian Ion

Județul Timiş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MURY TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 17819051
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr.: 01/05/ITM/2013 data emiterii: 08.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 12735/30/2012; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Geta Balaban;
2.Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30
3.1. Debitor: SC Mury Trans SRL, CUI: 17819051, sediul: Timişoara, str. Romaniţei, nr. 20, ap. camera 1, jud. Timiş;
ORC J35/2472/2005;
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;
4.Creditor: SC Sendia SRL, sediu: localitatea Bălan, str. Izvoarelor, bl. 3B, ap. 14, jud. Harghita, CUI21286631, ORC
J19/192/2007;
5.Administrator judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL, CIF RO 21284487, sediu: Timişoara, str. Patriarh Miron
Cristea nr. 1, ap. 2/B, jud. Timiş, nr. înregistrare RSP 0235, Tel: 0256/430328, Fax. 0356/818451, e-mail:
alfaquantum@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cârceie Marius Radu
şi Alic Bogdan.
6.Subscrisa Alfa & Quantum Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mury Trans SRL,
conform sentinţei comerciale nr. 571 din data 14.03.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dos.
12735/30/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura
insolvenţei coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28,
alin.(2) din acelaşi act normativ; notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă prin pronunţarea sentinţei comerciale nr. 571 din data
14.03.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dos. 12735/30/2012.
7.1. Debitorul SC Mury Trans SRL are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Termen limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 54 din legea 85/2006 la 15.04.2013
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

7.3. Creditorii debitorului SC Mury Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.4.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 29.04.2013;
În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.4.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 20.05.2013. Termenul pentru depunerea
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor 24.05.2013. Termenul pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.06.2013.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar, din Timişoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 1, ap. 2/B, jud. Timiş, în data de 24.05.2013, la orele 12.00,
având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş.
Informaţii suplimentare:
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
- Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar prin poştă pe adresa instanţei, în
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei
judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Administrator judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL prin asociat coordonator Alic Bogdan

2. Societatea comercială ROBERT SPEDITION SRL, cod unic de înregistrare: 16343897


România Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 1425/30/2012
Comunicare sentinţa civilă nr. 618 pronunţată la 19 martie 2013
Către,
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş,
Cod de identificare fiscală: 14942091;
- Direcţia Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9B, Judeţ Timiş,
- SC Robert Spedition SRL, cu sediul în localitatea Bacova nr.60 Jud. Timiş, J35/1086/2004, CUI 16343897
- Primăria Oraş Buziaş cu sediul în Buziaş, str. Principală, nr. 16, Judeţ Timiş, CUI 2502534;
- VFS INT. România IFN SA, cu sediul la SCA „Florea şi Asociaţii”, în Bucureşti, str. Ion Maior Racoteanu, nr. 8, et. 2
sect. 3, CUI 18061965, J40/17697/2005;
- OMV Petrom Marketing SRL prin mandatar SC EOS-KSI România SRL, cu sediul în Bucureşti, Bv. Dimitrie Pompei,
nr. 10A, clădirea C3, et. 7, Connect Business Parc, sector 2, CUI 11201891, J40/10637/1998
- SCP Centrum Lex SPRL, cu sediul în Timişoara, str. G Coşbuc, nr. 5 bl. Tronson B, sc.C, et. 2 ap. 3 judeţ Timiş
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 618 din data de 19 martie 2013, pronunţată în dosarul 1425/30/2012 de
Tribunalul Timiş, Secţia Comercială, privind pe debitorul SC Robert Spedition SRL, cu sediul în localitatea Bacova
nr.60 Jud. Timiş, J35/1086/2004, CUI 16343897.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 1425/30/2012
Sentinţă nr. 618/2013
Şedinţa publică de la 19 martie 2013.
Completul compus din:
Preşedinte Titu Birceanu
Grefier Roxana Popa - Diaconescu
Pe rol se află administrarea procedurii insolvenţei formulate faţă de debitoarea SC Robert Spedition SRL, cu sediul în
localitatea Bacova nr.60 Jud. Timiş, J35/1086/2004, CUI 16343897,.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru debitoarea, lipsă, lichidator SCP Centrum Lex SPRL, prin
delegat permanent Raluca Şimon, lipsă fiind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.
După deschiderea dezbaterilor, s-a făcut, oral, referatul cauzei de către grefiera de şedinţă, după care reprezentanta
lichidatorului judiciar depune la dosarul cauzei dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a Raportului de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

închidere şi arată că solicită închiderea procedurii conform dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006
Instanţa, constatând pricina în stare de judecată o reţine spre soluţionare.
Instanţa,
Asupra cererii de închidere a procedurii formulata de lichidatorul judiciar constată următoarele:
Prin încheierea comerciala nr. 477/06.03.2012 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva
debitoarei SC Robert Spedition SRL, la cererea acesteia; a fost numit lichidator judiciar SCP Centrum Lex SPRL, şi s-
au dispus masurile prevăzute de lege.
Au fost notificaţi potenţialii creditori bugetari( A.F.P. Timişoara, D.R.V. Timişoara, I.T.M. Timiş, A.J.O.F.M. Timiş,
A.V.A.S. Bucureşti, respectiv D.F.M. Timişoara). în urma notificărilor efectuate, s-au depus declaraţii de creanţa
totalizând 618.752,22 lei, astfel cum rezulta din tabelul definitiv (fila 61 VOL II).
Debitoarea a depus documentele contabile, anexate cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei, astfel
cum prevăd disp. art. 28 alin 1 din legea 85/2006.
Având în vedere ca nici un creditor din procedura nu a dorit sa avanseze fondurile necesare acoperirii cheltuielilor
administrative, iar debitoarea nu are bunuri în patrimoniu, lichidatorul judiciar a solicitat prin ultimul raport închiderea
procedurii în baza art. 131 din legea insolvenţei.
Referitor la propunerea de închidere a procedurii, instanţa constata următoarele:
Potrivit disp. art. 131 alin 1 din legea 85/2006 „in orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată
că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi
nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.
In cursul procedurii nu au fost identificate bunuri care să permită acoperirea cheltuielilor administrative necesare pentru
realizarea creanţelor înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor. De asemenea creditorii nu au dorit sa avanseze fonduri
în vederea continuării procedurii, fiind de acord cu propunerea de închidere a procedurii.
Având în vedere considerentele expuse, precum şi dispoziţiile legale invocate, reţinându-se că sunt îndeplinite condiţiile
art.131 din L.85/2006, în baza art. 11 alin 1 lit. n în referire la art. 131 din legea 85/2006 se va admite solicitarea
formulata de lichidatorul judiciar şi se va dispune închiderea procedurii şi radierea debitorului din registrul comerţului.
Se va face şi aplicarea dispoziţiilor art.135- 137 din lege, privind descărcarea de responsabilităţi şi notificarea hotărârii
la ORC, DGFP ş.a. pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Închide procedura insolvenţei faţă de debitorul SC Robert Spedition SRL, cu sediul în localitatea Bacova nr.60 Jud.
Timiş, J35/1086/2004, CUI 16343897, reprezentată de lichidator judiciar SCP Centrum Lex SPRL, cu sediul în
Timişoara, str. G Coşbuc, nr. 5 bl. Tronson B, sc.C, et. 2 ap. 3 judeţ Timiş în contradictoriu cu creditorii: Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9B, Judeţ Timiş, Primăria Oraş Buziaş
cu sediul în Buziaş, str. Principală, nr. 16, Judeţ Timiş, CUI 2502534; VFS INT. România IFN SA, cu sediul la SCA
„Florea şi Asociaţii”, în Bucureşti, str. Ion Maior Racoteanu, nr. 8, et. 2 sect. 3, CUI 18061965, J40/17697/2005; OMV
Petrom Marketing SRL prin mandatar SC EOS-KSI România SRL, cu sediul în Bucureşti, Bv. Dimitrie Pompei, nr.
10A, clădirea C3, et. 7, Connect Business Parc, sector 2, CUI 11201891, J40/10637/1998
Dispune radierea debitorului SC Robert Spedition SRL, cu sediul în localitatea Bacova nr.60 Jud. Timiş,
J35/1086/2004, CUI 16343897, din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar SCP Centrum Lex SPRL, cu sediul în Timişoara, str. G Coşbuc, nr. 5 bl. Tronson B,
sc.C, et. 2 ap. 3 judeţ Timiş de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori,
titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,
creditorilor, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 martie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Titu Birceanu Roxana Popa Diaconescu

Județul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GINDOR SRL, cod unic de înregistrare: 17528559
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului
SC Gindor SRL
Nr. 685/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1009/88/2013 Tribunalul Tulcea Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal,
Judecător sindic Luminița Niculache.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Păcii, nr.83, Telefon 0240/512359 Programul registraturii instanţei 9,00-
13,00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

3.Debitor: SC Gindor SRL, Cod de identificare fiscală 17528559 sediul social: Tulcea, str. Mahmudiei, nr.104, judeţul
Tulcea Număr de ordine în registrul comerţului J36/264/2005;
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Crișan Daniela Cod de identificare fiscală RO 19955394, sediu:
B-dul. 1 Mai, nr.3, bl. H10, sc.A, ap.31, loc. Constanţa, cod 900123, jud. Constanţa,Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 1B2076 Tel.0241/515562 e-mail av.crisan@yahoo.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Crişan Daniela
5.Subscrisa/Subsemnatul(a):Crişan Daniela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gindor SRL, conform
Încheierii civile nr.2048/15.03.2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia civilă de contencios administrativ și fiscal
în dosarul 1009/88/2013, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă
Prin încheierea civilă nr. 2048/15.03.2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea– secţia civilă, de contencios administrativ și
fiscal în dosarul nr. 1009/88/2013, a fost dispusă deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată cu privire la
debitoarea SC Gindor SRL, cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei, nr.104, jud. Tulcea şi a fost desemnat în calitate de
lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenţă Crișan Daniela.
Debitoarea SC Gindor SRL a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr.
J36/264/2005, CUI 17528559, cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei, nr.104, jud.Tulcea. Capitalul social subscris integral
vărsat este de 200 lei iar administratorul societății a fost d-nul Gedil Emver. Obiectul principal de activitate al societăţii
a fost – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.
Situaţia financiară pentru ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei se prezintă astfel:
La data de 31.12.2009: active imobilizate în valoare de 4809 lei; active circulante în valoare totală de 44319 lei, din care
stocuri – 3750 lei, creanţe – 9145 lei, casa şi conturi la bănci – 31424 lei; datorii în valoare totală de 7255 lei. Potrivit
indicatorilor din contul de profit şi pierderi pentru anul 2009 cifra de afaceri a fost de 109393 lei; venituri totale în
valoare de 115404 lei; cheltuieli – 80832 lei; profit net – 29039 lei; pierderi totale: 0 lei.
La data de 31.12.2010: active imobilizate în valoare de 1148 lei; active circulante – 43161 din care stocuri – 9174 lei,
creanţe – 15820 lei, casa şi conturi la bănci – 18167 lei; datorii în valoare totală de 603 lei. Potrivit indicatorilor din
contul de profit şi pierderi pentru anul 2010 cifra de afaceri a fost de 49654 lei, venituri totale în valoare de 51645 lei;
cheltuieli – 46587 lei; profit – 1833 lei; pierderi totale – 0 lei.
La data de 31.12.2011: active imobilizate în valoare de 644 lei; active circulante – 50385 lei din care stocuri – 40637
lei, creanţe – 8700 lei, casa şi conturi la bănci – 1048 lei; datorii în valoare totală de 5735 lei. Potrivit indicatorilor din
contul de profit şi pierderi pentru anul 2011 cifra de afaceri a fost de 34006 lei; venituri în valoare totală de 56630 lei;
cheltuieli – 54728 lei; profit – 1588 lei; pierderi totale – 0 lei.
Analizând principalii indicatori financiari ai societăţii din ultimele bilanţuri contabile depuse anterior deschiderii
procedurii insolvenţei se poate concluziona că societatea a început să funcţioneze pe pierderi începând cu anul 2009.
Pierderile precum şi datoriile înregistrate au fost printre principalele cauze care au determinat apariţia stării de
insolvenţă.
Datorită situaţiei economice dificile existente, a dificultăţilor întâmpinate în realizarea obiectului de activitate, subscrisa
nu a mai făcut faţă acestor datorii, iar recuperarea creanțelor a fost practic imposibilă în condițiile actuale ale economiei
de piață. Deşi s-a încercat o redresare a situaţiei existente, acest lucru nu a fost posibil deoarece cuantumul datoriilor
scadente depăşeau cu mult suma veniturilor realizate. De asemenea, începând cu anul 2011 societatea a avut un declin
în activitatea economică pe care o desfășura fiind afectată treptat de criza economică.
Activitatea comercială desfăşurată de debitoare nu s-a mai realizat la parametri normali, clientela s-a redus, societatea
înregistrând datorii importante la bugetul de stat şi la furnizorii curenţi. În această situație debitoarea s-a aflat efectiv în
imposibilitatea de a mai desfășura activitate comercială.
Fostul administrator al societăţii a încercat să redreseze activitatea debitoarei însă datorită situaţiei financiare precare și
a lipsei fondurilor bănești nu a reușit. Din cauza acestei lipse de lichidităţi din conturile debitoarei starea de insolvență a
devenit iminentă.
Lichidatorul a luat legătura cu fostul administrator care a predat întreaga arhivă a debitoarei.
Analizând documentele financiar-contabile şi situaţia financiară a debitoarei lichidatorul judiciar concluzionează că nu
sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii personale a fostului administrator, în baza art.138 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Apreciem că starea de insolvenţă nu se datorează vreunei fapte care ar putea
fi imputabilă fostului administrator ori managementului defectuos al acestuia, iar documentele contabile ale debitoarei
au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului şi motivele care nu permit reorganizarea debitorului
Având în vedere faptul că prin încheierea civilă nr.2048/15.03.2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în
formă simplificată și că fostul administrator nu și-a exprimat intenția reorganizării, lichidatorul judiciar consideră că nu
se poate aplica procedura reorganizării și că nu există premise viabile pentru un eventual plan de reorganizare.
Cabinet individual de insolvenţă Av. Crişan Daniela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

Județul Vaslui
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INSTRUCTOR AUTO SCS, cod unic de înregistrare: 20233450
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.: 398/27.03.2013
Termen: 02.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 4562/89/2012, Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic Vasile Agafiţei;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui Număr de telefon
0235/311.032, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13;
3.1.Debitor: SC Instructor Auto SC S. Bârlad. Cod de identificare fiscală 20233450, sediul social: loc. Bârlad, şos.
Puieşti, nr. 45, jud. Vaslui; Număr de ordine în registrul comerţului J37/857/2006.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat;
4. Lichidator judiciar: Estconsult I.P.UR.L. Huşi, Cod de identificare fiscală RO 20657197; sediul social: mun. Huşi,
jud. Vaslui, str. 1 Decembrie nr. 32; nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155. tel./fax 0335/566.035, 0335/814.103, mobil:
0727.850.575; E-mail: estconsult@yahoo.com, Site: www.estconsult.ro.
5. Subscrisa Estconsult I.P.U.R.L. Huşi în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Instructor Auto SC S. Bârlad,
conform Sentinţei civile nr. 20/F/08 ianuarie 2013, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă, în dosarul nr.
4562/89/2012, reprezentată legal prin ing. Iacob Liviu, art. 25 lit. a) şi art. 59 alin. (1) comunică Raportul asupra
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 3 file.
6.Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor
de insolvenţă.
anexă
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC
Instructor Auto SCS Bârlad
Număr dosar 4562/89/2012; Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic Vasile Agafiţei;
Temei juridic: art. 25 lit. a) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei;
Lichidator judiciar: Estconsult I.P.U.R.L. Huşi;
Debitor: SC Instructor Auto SC S. Bârlad;
Termen: 02.04.2013
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
Cap. I. -Date generale şi de identificare - istoric
Debitoarea SC Instructor Auto” SC S. Bârlad, cu sediul social în localitatea Bârlad, şos. Puieşti, nr. 45, judeţul Vaslui,
avâd cod de identificare fiscală 20233450 şi numărul de ordine în registrul comerţului J37/857/2006, a fost în procedura
de dizolvare judiciară conform art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, în dosarul nr. 24712/2010 şi a intrat sub
incidenţa legii insolvenţei prin Sentinţa civilă nr. 20/F/08 ianuarie 2013 datã de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.
4562/89/2012 prin care a fost admisã cererea formulatã de debitoarea SC Instructor Auto SC S. Bârlad prin lichidatorul
Estconsult I.P.U.R.L. Huşi pentru deschiderea procedurii simplificate. Prin aceeaşi sentinţă a fost numit lichidatorul
judiciar Estconsult I.P.U.R.L. Huşi.
Conform documentelor primite de la A.F.P. Bârlad, din informaţiile de la O.R.C. Vaslui şi de pe site-ul
www.mfinanţe.ro, sediul social al debitoarei este în localitatea Bârlad, şos. Puieşti, nr. 45, judeţul Vaslui, iar capitalul
social a fost în sumă de 2.600 lei, divizat într-un număr de 260 părţi sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare,
deţinute astfel:
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Adamecz Dan, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Varariei, nr. 51, bl. G-6, sc.B, ap. 30, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Avasilinei Florentina, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, aleea Parcului, nr. 19, bl. G-2, sc.B, et. 2, ap. 31, judeţul Vaslui, aceasta având calitatea
de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Berescu Neculai, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Gheorghe Emandi, nr. 28, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Botezatu Costică, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Chiriac Gheorghiţă, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Bârlad, str. Primăverii, nr. 4, bl. D-3, sc.C, et. 2, ap. 50, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Dumitraşcu Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, str. Pictor Adamiu, nr. 1D, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Ghilimei Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, str. Vasile Lupu, nr. 6, bl. U1-11, sc.1, et. 1, ap. 5, judeţul Vaslui, acesta având calitatea
de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Ghiorghe Viorel, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Colonel Sava Simionescu, nr. 29, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Goga Petru, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Hriscu Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. N. Iorga, nr. 4, bl. H1-3, sc.C, ap. 47, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Hristian Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 227, bl. Z-2, sc.E, et. 1, ap. 2, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Ioan Costică, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. G-ral Naumescu, nr. 3, bl. D, sc.B, ap. 21, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Lupu Liviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Vasile Lupu, nr. 6, bl. U1-6, sc.1, et. 1, ap. 4, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Măciucă Valeriu Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, str. Varariei, nr. 14-16, bl. A-2, sc.A, et.1, ap. 5, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Năstase Mihai-Marcel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 43, bl. B-3, sc.B, et. 1, ap. 25, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Olaru Georgică, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Ion Codrescu, nr. 112, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Păduraru Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Dimitrie Cantemir, nr. 33, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Pleşu Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. I. Gh. Duca, nr. 89, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Roşca Necolai, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Vasile Voiculescu, nr. 37, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Sava Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Carpaţi, nr. 4, bl. G-4, sc.G, et. 3, ap. 100, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Schîfîrneţ Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Bârlad, str. Vasile Lupu, nr. 12, bl. 4, sc.A, et. 3, ap. 11, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Scurtu David, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, şos. Puieşti, nr. 45, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Stanciu Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Cârja, comuna Murgeni, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Stanciu Mircea, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Bârlad, str. Ceahlău, nr. 5, bl. E, sc.B, ap. 29, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Ştefănescu Viorel, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Bârlad, str. V. Pârvan, nr. 66, bl. S6, sc.B, et. 3, ap. 10, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat;
- 10 părţi sociale, reprezentând 3,8461538462% din capitalul social – Zugravu Mircea Eugen, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 298, bl. S-1, sc.A, ap. 3, judeţul Vaslui, acesta având calitatea de
comanditat.
Obiectul principal de activitate a fost Cod CAEN 8553 – Şcoli de conducere (pilotaj).
Datele şi informaţiile de mai sus au fost preluate din documentele primite de la A.F.P. Bârlad şi de la ORC Vaslui,
precum şi de pe site-ul www.mfinanţe.ro.
Cap. II. - Activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar de la deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă
În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a celor dispuse prin Sentinţa civilǎ nr.
20/F din data de 08.01.2013 prin care s-a desemnat lichidatorul judiciar în dosarul nr. 4562/89/2012, în cadrul
procedurii s-au desfăşurat activităţi specifice, după cum urmează:
-Anunţul publicitar pentru aducerea la cunoştinţă generală a faptului că împotriva debitorului SC Instructor Auto SC S.
Bârlad a fost deschisă procedura insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, a fost publicat în ziarul Monitorul de
Vaslui din data de 23 ianuarie 2013 şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3449/25.02.2013 (dovada nr.
61244/25.02.2013).
-Despre debitor şi averea lui s-au solicitat informaţii de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Vaslui, Administraţia Finanţelor Publice Bârlad şi Primăria
Bârlad.
Prin adresa nr. 33521/14.01.2011 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Vaslui, a răspuns solicitării noastre şi ne aduce la cunoştinţă că debitoarea
nu figurează ca deţinătoare de mijloace auto.
Prin adresa nr. 480/18.01.2011 Primăria Bârlad a răspuns solicitării noastre şi ne aduce la cunoştinţă că debitoarea nu
figurează în evidenţa fiscală a primăriei cu bunuri mobile şi/sau imobile.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

-De asemenea, au fost notificate instituţiile bugetare, respectiv Primăria Bârlad, A.F.P. Bârlad, I.T.M. Vaslui,
A.J.O.F.M. Vaslui, A.V.A.S. Bucureşti şi furnizorii de utilităţi, respectiv E.ON Moldova Furnizare SA Vaslui, SC GAZ
EST S.A Vaslui, SC Romtelecom SA Vaslui, Aquavas SA Bârlad, R.A.G.C.L. Bârlad, în vederea depunerii
eventualelor declaraţii de creanţă.
-Au fost notificate băncile de pe raza judeţului Vaslui, respectiv B.C.R., Banca Românească, Volksbank România,
Banca Transilvania, OTP Bank România, Banca Comercială Carpatica, Raiffeisen Bank, Credit Europe Bank, Unicredit
Ţiriac Bank, B.R.D. – G.S.G., Bancpost, Alpha Bank România, CEC Bank, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo Bank, cărora
li s-a adus la cunoştinţă că s-a deschis procedura insolvenţei împotriva debitoarei SC Instructor Auto SC S. Bârlad şi li
s-a pus în vedere că eventualele creanţe asupra debitoarei vor fi prezentate cu o cerere de depunere a creanţei.
La solicitările noastre au răspuns B.C.R., Bancpost, B.R.D. – G.S.G., Unicredit Ţiriac Bank, CEC Bank, Banca
Românească, Credit Europe Bank, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo Bank, OTP Bank România, Volksbank România,
Alpha Bank România, Banca Comercială Carpatica, care prin adresele înregistrate sub nr. 114812/06.04.2011,
517B/526779/18.01.2011, 875/18.01.2011, 1864026/11.01.2011, 1109/14.01.2011, 72843/17.01.2011, adresa din data
de 12.01.2011, 1394/12.01.2011, 8243/12.01.2011, 10/12.01.2011, 63/11.01.2011, 200/11.01.2011 şi 3238/13.01.2011,
ne-au comunicat că debitoarea SC Instructor Auto SC S. Bârlad nu este clientul lor.
-A fost notificată societatea debitoare şi comanditaţii, cărora li s-a pus în vedere să depună la dosarul cauzei şi să predea
lichidatorului judiciar documentele prevăzute de art. 28 alin 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
-A fost convocată Adunarea generală a asociaţilor pentru data de 07.02.2013, ora 1100, având pe ordinea de zi
desemnarea administratorului special persoană fizică sau juridică care să reprezinte interesele debitoarei în cadrul
procedurii, şedinţă la care nu s-au prezentat comanditaţii.
-A fost întocmit tabelul suplimentar al creanţelor SC Instructor Auto SC S. Bârlad, a fost depus la sediul instanţei în
data de 22.03.2013 şi transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (anexă – cererea de publicare).
Cap. III. – Situaţia economico-financiară şi patrimonială a debitoarei la data deschiderii procedurii de insolvenţă
Aşa cum arătam în prima parte a raportului, obiectul principal de activitate al debitoarei a fost ,,şcoli de conducere
(pilotaj)”.
Prin adresa nr. 55/04.01.2011, ne-am adresat Administraţiei Finanţelor Bârlad prin care am solicitat informaţii despre
debitor, asociaţi (comanditaţi) şi administratori, precum şi copii după bilanţurile contabile şi balanţele de verificare
depuse de către debitoare la această instituţie în ultimii trei ani anteriori deschiderea procedurii şi orice alte informaţii ar
putea fi necesare desfăşurării acestei proceduri.
Prin adresa nr. 895/20.01.2011 A.F.P. Bârlad ne-a comunicat că societatea nu are depuse nici un fel de raportări
contabile.
Situaţia creditorilor la data prezentului raport este următoarea:
-Creditori bugetari – 895,00 lei, respectiv:
-A.F.P. Bârlad – 895,00 lei;
Datoria în sumă de 895,00 lei către A.F.P. Bârlad, reprezintă obligaţii de plată (impozit profit) care nu au fost achitate la
termenele scadente.
A fost întocmit bilanţul general la data intrarea debitorului în procedură generală de insolvenţă.
Cap. IV. – Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar
fi imputabilă: Din informaţiile primite de la A.F.P. Bârlad, Prefectura judeţului Vaslui şi Primăria Bârlad s-a constatat
că debitoarea nu a depus situaţii fianciare sau alte raportări contabile, nu deţine bunuri mobile şi/sau imobile în
patrimoniu, drept pentru care lichidatorul judiciar nu poate stabili cauzele ce au determinat insolvenţa şi nu se poate
pronunţa cu privire la săvârşirea vreuneia din faptele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 85/2006.
Estconsult I.P.U.R.L. Huşi

* *

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7141/19.04.2013

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7141/19.04.2013 conţine 19 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19