Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7146 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLORADI TABACOS SRL ....................................................................................................... 2
2. Societatea comercială STILNOX LIANA FARM SRL.................................................................................................. 3
3. Societatea comercială TEXTIRO CONFEZIONI ARGEŞ SRL .................................................................................... 4

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 5


Sectiunea I - Comercianti5
1. Societatea comercială ADVANCED BUILDING SYSTEMS SRL ............................................................................... 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CEPIEM SA ................................................................................................................................ 6

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PAN GUDAM SRL .................................................................................................................. 10

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ERNA SERVICE & TRADE SRL ........................................................................................... 10

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ELEK CO 96 SRL .................................................................................................................... 11

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială A.F.T. CEHIA SRL................................................................................................................... 11
2. Societatea comercială HOREA SRL ............................................................................................................................ 12

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 13


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LEX LOGOS SRL .................................................................................................................... 13
2. Societatea comercială READAM RO SRL .................................................................................................................. 16

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 16


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IRA SA ..................................................................................................................................... 16

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 22
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROWE COMPANY SRL.......................................................................................................... 22

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLORADI TABACOS SRL, cod unic de înregistrare: 8407051
Lichidator judiciar : Micu Dumitru lichidator al debitorului: SC Floradi Tabacos SRL, în faliment, Adresa : Com.
Mihăești, sat Mihăeşti, jud. Argeş, CUI nr.8407051, nr. înreg. ORC Argeş J03/418/1996
Referitor : Dosar nr. 197/1259/2013, Tribunalul Comercial Argeş
Termen : 16.04.2013
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului: SC Floradi Tabacos SRL
Nr.: 288/25.03.2013
Subsemnatul Micu Dumitru, în calitate de lichidator al debitoarei SC Floradi Tabacos SRL, prin Încheierea de şedinţă
din data de 19.02.2013, pronunţată de Tribunalului Comercial Argeş în dosarul nr. 197/1259/2013, în baza prevederilor
art.59 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, depunem prezentul ”Raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă” a debitorului de mai sus.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

I. Datele de identificare ale debitorului


Societatea comercială SC Floradi Tabacos SRL, a fost înfiinţată în anul 1996, sub nr. de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerţului Argeş J03/418/1996 şi cod unic de înregistrare fiscală nr. 8407051, având ca obiect principal de
activitate”Comerţ cu amănuntul”.
II. Activităţi desfăşurate în procedură, conform atribuţiilor stabilite prin art.24 şi 25 din Legea 85/2006
A. Situaţia bunurilor debitoarei
Din documentele existente la dosarul cauzei, privind bunurile din averea debitoarei, rezultă că aceasta nu deţine bunuri
în patrimoniul său.
B. Măsuri urgente întreprinse de lichidator.
Din analiza documentelor financiar-contabile existente la dosarul cauzei, rezultă că debitoarea este dizolvată din anul
2005, în temeiul prevederilor art.30 şi art.31 din Legea nr.359/2004, iar DGFP Argeş ne face cunoscut că ultimul bilanţ
contabil al debitoarei datează din anul 1999, an din care se poate aprecia că aceasta nu mai desfășoară activitate.
III. Cauzele şi împrejurările apariţiei insolvenţei debitoarei
Deoarece debitoarea nu mai desfăşoară activitate de peste 13(treisprezece) ani, nu a mai depus bilanţ contabil din anul
1999, sediul societăţii nu mai există, administratorul acesteia este de negăsit, neavând suficiente date despre debitor,
apreciem că nu sunt elemente sau indicii care să ne conducă la incidenţa prevederilor art.138, alin.(1) din Legea
insolvenţei nr.85/2006, în sensul că nu pot fi identificate persoane din conducerea debitoarei sau altele, cărora le-ar
putea fi imputabilă starea de insolvenţă.
Lichidator, Micu Dumitru

2. Societatea comercială STILNOX LIANA FARM SRL, cod unic de înregistrare: 17202560
Convocare adunare creditori SC Stilnox Liana Farm SRL
Nr. 2065/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 849/1259/2010 Tribunal Comercial Arges, Judecător sindic: Georgică Valeriu
Copae
2.Creditori: lista anexa
3.Debitor: SC Stilnox Liana Farm SRL, sediul în Mun. Curtea de Argeş, str. Negru Vodă nr. 45, Judeţul Argeş, Număr
de ordine în registrul comerţului: J/03/235/2005;
4. Lichidator judiciar: Topaz Insolv SPRL, prin Florea Ana, succesoarea Cabinetului Individual de Insolventa Florea
Ana, C.I.F 31067264, cu sediul profesional în Bucureşti, str. Cezar Bolliac, nr.6, et.2, ap.6, sector 3, telefon/fax 021
313.33.86; 0724.934.904, e-mail: topazinsolv@gmail.com
Subscrisul Topaz Insolv SPRL, prin Florea Ana, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC stilnox liana Farm
SRL, conform incheierii de sedinta din data de 13.07.2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Arges, în dosarul nr.
849/1259/2010, în temeiul art. 15 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă: Adunarea
creditorilor debitoarei SC Stilnox Liana Farm SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite-
Şedinţa adunarii creditorilor va avea loc la data de 22 aprilie 2013, orele 11:00, la adresa lichidatorului judiciar Topaz
Insolv SPRL din Bucureşti, str. Cezar Bolliac, nr.6, et. 2, ap. 6, sector 3.
Ordinea de zi:
Informarea creditorilor societatii debitoare cu privire la transferul intregului portofoliu de societati debitoare ce a
apartinut Cabinetului Individual de Insolventa Florea Ana, societati debitoare din care face parte şi SC Stilnox Liana
Farm SRL - dosar nr. 849/1259/2010, catre Topaz Insolv SPRL cu sediul profesional în Bucureşti, B-dul Corneliu
Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3, membra U.N.P.I.R., inregistrata în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II
– 0642, societate civila profesionala cu raspundere limitata în care practicianul de insolventa Florea Ana detine calitatea
de asociat coordonator al societatii.
Aprobarea avansarii de sume de catre creditori în vederea continuarii procedurii falimentului avand în vedere faptul ca
nu au fost identificate faptic bunuri mobile si/sau imobile în patrimoniul debitoarei.
Inchiderea procedurii falimentului societatii debitoare conform art.131 din Legea 85/2006 şi aprobarea raportului final
intocmit în cazul în care niciun creditor al debitoarei nu doreste sa avanseze sume pentru continuarea procedurii
falimentului coroborat cu solutionarea irevocabila a cererii de atragere a raspunderii administratorului statutar
Grigorescu Maria în dosarul nr.254/1259/2012* conform art.138 din Legea nr.85/2006 în sensul admiterii actiunii şi
obligarea paratei sa aduca la masa credala a debitorului SC Stilnox Liana Farm SRL suma de 214.700, 05 lei.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar Topaz Insolv SPRL
succesor al portofoliului de societati debitoare apartinand Cabinetului Individual de Insolventa Florea Ana, cu sediul
profesional în Bucureşti, str. Cezar Bolliac, nr.6, et.2, ap.6, sector 3, telefon/fax 021 313.33.86; 0724.934.904, e-mail:
topazinsolv@gmail.com.
Anexa - lista creditori:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

SC Farmexim SA, cu sediul în Bucureşti, str. George Constantinescu, nr. 2, sector 2;


SC Chadis Exim SRL, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, bl. 27A, sc.1, ap. 26, judeţul Dolj;
SC Dynamic Pharma SRL, cu sediul în Timisoara, str. Beethoven, nr. 3A, judeţul Timis;
SC Romtelecom SA, cu sediul în Bucureşti, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, sector 1;
SC Labormed Pharma Trading SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Theodor Palady, nr. 44B, et. 2, sector 3;
SC B.R.D. Group Societe Generale-Grup Pitesti SA, cu sediul în Pitesti, B-dul Republicii, nr. 69 Bis, judeţul Arges;
SC Fildas Trading SRL, cu sediul în Mun. Pitesti, str. Banat, nr. 2, judeţul Arges;
Inspectoratul Teritorial de Munca Arges, cu sediul în Pitesti, B-dul Republicii, nr. 11, judeţul Arges;
SC Mediplus Exim SRL, cu sediul în Comuna Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, judeţul Ilfov;
SC Laropharm SRL, cu sediul în Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 145A, judeţul Ilfov;
Primaria Municipiului Curtea de Arges, cu sediul în Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr. 99, judeţul Arges;
Administratia Finantelor Publice Curtea de Arges, cu sediul în Curtea de Arges, str. Nevers, nr. 1, judeţul Arges;
SC Montero SA, cu sediul ales în Bucureşti, B-dul Preciziei, nr. 1, Tronson I, sector 6
Lichidator judiciar, Topaz Insolv SPRL
succesor al portofoliului de societati debitoare apartinand Cabinetului Individual de Insolventa florea Ana

3. Societatea comercială TEXTIRO CONFEZIONI ARGEŞ SRL, cod unic de înregistrare: 12969791
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 835 din 27.03.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 320/1259/20123 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş; Judecător sindic:
Georgică Valeriu Copaie .
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Argeş, str. Maior Şonţu nr. 2, localitatea Piteşti, jud. Argeş, Număr de
telefon 0248 610303, fax 0248 223290, e-mail tribunalul-Argeş-comercial@just.ro, programul arhivei/registraturii
instanţei Luni-Vineri 08.30-12.30;
3.1.Debitor: S.C Textiro Confezioni Argeș SRL sediul în Pitești, str. Victoriei, nr.36, jud. Argeş, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Argeş, sub nr. J03/172/2000 şi având CUI nr. RO 12969791.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori:
5.Administrator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență „ Mincu & Iliescu" Atestat UNPIR nr. 1B3265;
Adresa localitatea Piteşti, str. Maior Sever Niculescu, nr. 22 jud. Argeş; E-mail: mincu_lavinia@yahoo.com,
iliescu.silvia@yahoo.com, tel. 0744188454, 0767932828, tel-fax 0248253243; Cod de identificare fiscală: 27471441
6. Subsemnata: Iliescu Elena Silvia în calitate de administrator judiciar al debitorului conform sentinței comerciale din
data de 27.03.2013, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul nr. 320/1259/2013, în temeiul art.61,
alin.((1), şi/sau alin.((2) şi art. 62, alin.((1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C Textiro Confezioni Argeș SRL sediul în
Pitești, str. Victoriei, nr. 36, jud. Argeş, conform încheierii din data de 27.03.2013, pronunţată de Tribunalul Specializat
Argeş, în dosarul nr. 320/1259/2013.
7.1. Debitorul S.C Textiro Confezioni Argeș SRL sediul în Pitești, str. Victoriei, nr.36, jud. Argeş, are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C Textiro Confezioni Argeș SRL sediul în Pitești, str. Victoriei, nr.36, jud. Argeş, trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.1. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
27.05.2013. Tabelul preliminar al creanţelor se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Debitorul, creditorii şi orice altă persoană interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al
creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
acestui tabel.
7.3.2.Termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 18.06.2013.
7.3.2.Termenul pentru definitivarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.06.2013.
7.3.3.Termen pentru continuarea procedurii: 23.04.2013.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul UNPIR Argeş în imobilul din str. Egalităţii, nr.33,
et 3, birou 7, localitatea Piteşti, jud. Argeş, la data de 30.05.2013, Ora 12:00, având ca ordine de zi:
1 Prezentarea şi aprobarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 şi 54 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei;
2 Alegerea Comitetului creditorilor, format din 3 sau 5 membrii conform prevederilor art. 16, alin.(4) din Legea nr.
85/2006, şi a președintelui acestuia.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

3 Confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia;


4 Diverse.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş şi se
publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120, 00 lei
şi de un timbru judiciar de 0, 5 lei RON.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind
procedura insolvenţei).
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă „Mincu & Iliescu
prin administrator judiciar Iliescu Elena Silvia

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ADVANCED BUILDING SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 18817008
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 447 Data emiterii: 12.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 1600/62/2013; Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal.
Judecător sindic: Anca Roxana Adam
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa b-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Braşov, tel.0268 419615, programul
arhivei/registraturii instanţei 8,30 - 12,30.
3. Debitor: SC Advanced Building Systems SRL, cod de identificare fiscală 18817008, sediul social în Codlea, str.
Muntisor, nr. 3, bl. 3 sc. C, ap. 5, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/1584/2006.
4. Creditori:
Cod de Nr. de ordine în
Denumire identificare Registrul Sediul social
fiscală Comerţului
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu,
DGFP Braşov
nr. 7, jud. Braşov
Municipiul Codlea - Serviciul Impozite Codlea, str. Lungă, nr. 33, judeţul
si Taxe Locale Braşov
Agenţia de Furnizare a Energiei Braşov, str. Pictor Luchian, nr. 25,
Electrice Braşov bl. 31, jud. Braşov
5. Lichidator judiciar: CII Barbu Tudoriţa; cod de identificare fiscală 25686444; sediul social: mun. Săcele, str.
Viitorului, bl. 6, sc. A, ap. 8; număr de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B0242; tel/fax: 0268 314155, e -
mail office@bbcons. ro.
6. Subscrisul CII Barbu Tudoriţa, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Advanced Building Systems SRL,
conform Sentinţei Civile nr. 133/CC/28.03.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ si Fiscal, în dosarul 1600/62/2013, în temeiul art. 108 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura
insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii de faliment, împotriva debitorului SC Advanced Building Systems SRL prin Sentinţa Civilă
nr. 133/CC/28.03.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 1600/62/2013.
7.1. Debitorul SC Advanced Building Systems SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Advanced Building Systems SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 09.05.2013. În temeiul art. 76 alin. (1) din
legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 23.05.2013. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul pentru
soluționarea eventualelor contestații si pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor la 12.06.2013;
următorul termen de judecată: 13.06.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la adresa: str. Hărmanului, nr.
50, sc. A, ap. 3, Braşov, jud. Braşov în data de 27.05.2013, ora 10, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,0 lei şi
de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
CII Barbu Tudoriţa,
prin practician în insolvenţă Barbu Tudoriţa

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CEPIEM SA, cod unic de înregistrare: 78
Tribunalul București, Sectia a VII-a Civilă
Referitor dosar 44274/3/2009
455/17.04.2013
Convocator adunare creditori
Prin prezenta BFJ Consulting Group SPRL numită lichidator judiciar al debitoarei SC cepiem SA cu sediul în str. Pop
Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, București înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7840/1991,
cod unic de înregistrare: 78, prin sentința comercială nr. 267/13.01.2010 pronunţată de Tribunalul București – Secția
VII-a Civilă, prin judecător-sindic, în dosarul nr. 44274/3/2009, vă convocăm: la Adunarea creditorilor, în data de
30.04.2013, ora 09:00, la Tribunalul București, Secției a VII civilă, sala de ședință camera 131, cu următoarea ordine de
zi:
1. Aprobarea raportului final de activitate.
Este admisibilă votarea conform dispozițiilor art. 14 alin.((4)1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar, persoana de contact: Balescu Florin; Tel:
0314072177, e-mail: office@bfj.ro, camelia.stoian@bfj.ro .
Lichidator judiciar BFJ Consul Ting Group SPRL

Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă


Referitor dosar 44274/3/2009
Termen 30.10.2012
Raport final de activitate privind lichidarea judiciară a SC Cepiem SA
Data 17.04.2013
1. Lichidator judiciar: BFJ Consulting Group SPRL, desemnată lichidator judiciar în Dosarul nr. 44274/3/2009 aflat pe
rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, conform sentinței comerciale nr. 267 pronunțate de judecător sindic
în ședința publică de la data de 13.01.2010.
2. Debitoare: SC Cepiem SA cu sediul în mun. București str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, înregistrată la
ORCB sub nr. J40/7840/1991, CUI 78.
3. Activitate desfasurata: Activităţile desfăşurate de lichidatorul judiciar până la acest termen au avut următoarele
coordonate:
1. Referitor la notificarea deschiderii procedurii falimentului.
Notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost transmisa debitoarei SC Cepiem SA la sediul menționat în
informațiile primite din partea O.N.R.C.4 respectiv str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, București, cu
solicitarea predării gestiunii averii debitoarei, în termen de 10 zile de la primirea notificării.
Notificarea transmisa către debitoarea SC Cepiem SA a fost confirmata de primire în data de 25.01.2010.
Totodată notificarea deschiderii procedurii falimentului a fost publicata şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
61/25.01.2010.
Reprezentanții debitoarei au predat documentele şi informațiile solicitate de lichidatorul judiciar conform art. 28 alin 1
din Legea 85/2006. în urma depunerii listelor creditorilor şi debitorilor, cu denumirea şi adresa s-a procedat la
notificarea acestora.
2. Referitor la tabelul de creanțe
S-a procedat la rectificarea tabelului definitiv de creanțe în data de 05.10.2012 cu privire la creanța deținută de către
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Administtratia Finantelor Publice Sector 2, în suma de 2.659.343 RON acesta creanța fiind defalcată în creanța
garantata în suma de 1.307.840 cu rag de preferință prevăzut de art. 121 alin 1 pct. 2 şi creanță bugetara în suma de
1.351.503 RON cu rag de preferință prevăzut de art.123.4 din Legea 85/2006.
Tabelul definitiv rectificat a fost afișat la ușa instanței în data de 08.10.2012 şi publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă din data de 18.10.2012 cu nr. 14497.
3. Referitor la situația debitoarei, cauze care au condus la apariția stării de insolventa .
Conform sentinței comerciale nr 12895/26.11.2008 pronunțata de Tribunalul București Secția a VI-a Comerciala în
dosarul nr. 27884/3/2008 rămasa irevocabila prin decizia comerciala 1044R pronunțata de Curtea de Apel București în
data de 30.06.2009 s-a dispus dizolvarea SC Cepiem SA, la data de 15.09.2009 fiind numit lichidator conform
prevederilor Legii 31/1990, prin Hotărârea AGEA nr. 3, societatea A&A Consultants IPURL, care a solicitat
deschiderea procedurii prevăzute de Legea 85/2006.
Practic încetarea activității debitoarei a survenit ca urmare a dizolvării societății conform sentinței comerciale nr
12895/26.11.2008 pronunțata de Tribunalul București Secția a VI-a Comerciala în dosarul nr. 27884/3/2008 rămasa
irevocabila prin decizia comerciala 1044R pronunțata de Curtea de Apel București în data de 30.06.2009 s-a dispus
dizolvarea SC Cepiem SA, la data de 15.09.2009.
Dizolvarea societății a survenit ca urmare a imposibilității îndeplinirii condițiilor impuse de legea societăților
comerciale privind condițiile legale impuse pentru societățile pe acțiuni, fapt ce condus la imposibilitatea realizării de
activitatea care sa conducă la acoperirea datoriilor
Acumularea de datorii s-a realizat practic datorita imposibilității achitării restantelor acumulate pe fondul diminuării
volumul de activitate având în vedere specificul activității şi lipsa unor investiții care sa dea posibilitatea contractării de
lucrări conform cerințelor actuale în domeniu.
Din analiza preliminara asupra activității debitoarei așa cum a fost prezentata şi în rapoartele precedente rezulta ca
încetarea activității s-a realizat şi în condițiile în care societatea activa pe o piața a serviciilor specifice cu un nivel de
tehnologizare foarte redus în situația în care în ultimii ani dezvoltarea tehnologica a suferit un salt covârșitor, fapt ce a
determinat ca cererea sa scadă substanțial în cazul serviciilor oferite de SC Cepiem SA
Conform structurii actionariatului inainte de declansarea procedurii de lichidare conf. RRA nr. 18499 din data
24/07/2003 societatea era detinuta cu capital majoritar de stat.
Pe baza verificărilor informațiilor avute la dispoziție lichidatorul judiciar nu a identificat elemente incidente potrivit
prevederilor art. 138 din Legea 85/2006.
4. Referitor utilizare fonduri încasate din lichidarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Având în vedere valorificarea proprietății imobiliare situate în Mun. București, str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59,
sector 2, compusa din teren cu suprafața aferentă construcțiilor și suprafața teren căi transport în suprafață totală de
1.055 m2 şi clădiri formate din Birouri Corp A, Corp B (S+P+1E + POD),
Anexele C, D, E, garaj și clădire-poartă, cu suprafață utilă de 1.133, 05 m2, şi sup. const. desf. totala de 1.333, 00 m2,
înregistrată în cartea funciara nr 203762 OCPI Bucureşti cu nr. cadastral 203762 conform licitație din data de
05.06.2012 pentru care s-a întocmit actul de adjudecare 967/09.09.2012 şi contractul de vânzare cumpărare autentificat
cu nr. 509/07.07.2012 s-a procedat la întocmirea rapoartelor asupra fondurilor cuvenite din lichidarea bunurilor pentru
debitorul SC Cepiem SA nr 1 din 02.10.2012 publicat în BPI 14227/15.10.2012 şi nr 2 din 18.02.2013 publicat în BPI
3093/19.02.2013 şi a planului de distribuire către creditori nr 1 din 18.02.2013 şi nr 2 din 15.04.2013.
La întocmirea rapoartelor asupra fondurilor s-a avut în vedere achitarea tuturor cheltuielilor generate în cursul
procedurii reprezentând cheltuieli cu distrugerea substanțelor periculoase, arhivare, utilități, cheltuieli rezultate din
raporturi de munca precum şi impozite şi taxe generate inclusiv datoriile generate către bugetul de stat.
Creanțele rezultate din operațiunii derulate în cursul procedurii de insolventa reprezentând datorii bugetare, fac obiectul
plații către bugetul de stat Admin. Fin. Pub. sector 2 şi bugetul local, conform prevederilor din Codul Fiscal şi art. 64
alin 6 din Legea 85/2006.
In cursul procedurii au fost achitate cheltuielile de procedura conform rapoartelor întocmite inclusiv remunerația
administratorului judiciar.
Cheltuielile de procedura specifice taxe, posta, costuri publicitate sun în suma de 2500 RON Remunerația lichidatorului
judiciar pentru perioada 03.2013 -04.2013 este în cuantum de 6000 lei (exclusiv TVA). Cheltuielile de procedura
rezultate din raporturi de munca sunt în suma de 859 RON aferente lunii aprilie 2013.
S-a procedat şi la distribuirea sumelor ramase nedistribuite conform raportului asupra fondurilor întocmit astfel:
Valoare Creanța Creanța Grad
Ordinea de creanța distribuita distribuita acoperire
Nr. Creditor
plata acceptată prin plan prin plan creanța
(RON) nr.1(RON) nr.2(RON) acceptata
art. 121 alin
Administratia Finantelor 1.307.840 1.040.000 40.020
1. 1 pct 2 40, 61%
Publice Sector 2
art.123.4 1.351.503
Total 2.659.343 1.040.000 40.020

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Situația financiara de lichidare a creanțelor având în vedere planurile de distribuție întocmite în cursul procedurii ca
urmare a sumelor recuperate este următoarea:
Creanța admisa
Caracteristicile Creanța Creanța
Nr. Nume/Denumire creditor în urma
creanței distribuita neacoperita
verificării
Creanțe izvorâte din raporturi de
1 616.493 art. 123.2 616.493
munca
art. 121 alin 1 pct.
Administratia Finantelor Publice 1.307.840 1.080.020 227.820
2 2
Sector 2
1.351.503 art.123.4 1.351.503
SC RER Ecologic Service Bucureşti
3 352 art. 123.7 352
REBU SA
4 SC Afir Invest SRL 1.500 art. 123.7 1.500
5 SC Apa Nova Bucureşti SA 4.029 art. 123.7 4.029
6 SC Romtelecom SA 4.698 art. 123.7 4.698
Institutul National de Cercetare
7 Dezvoltare pentru Ecologie 4.576 art. 123.7 4.576
Industriala (INCD ECOIND)
8 SC Depozitul Central SA 424 art. 123.7 424
9 Directia Venit Buget Local Sector 2 559.527 art. 123.4 559.527
10 SC Ascensorul SA 4.285 art. 123.7 4.285
Inspectoratul Teritorial de Munca
11 953 art. 123.4 953
Bucureşti
Total 3.856.180 1.080.020 2.776.160
5. Referitor la situația deșeurilor chimice periculoase, a reactivilor, solvenților de laborator expirați, a substanțelor
radioactive şi barbiturice deținute de debitoare.
5.1. Prevederi legale
Conform prevederilor din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au
obligaţia, să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, fiind
interzisa abandonarea deșeurilor şi eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop. Operatorii economici
autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au obligaţia: să asigure
eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate; să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu
implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor; să amplaseze şi să amenajeze instalaţia de eliminare a deşeurilor
într-un spaţiu şi în condiţii stabilite de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului competente; să introducă în
instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de autorităţile competente şi să respecte
tehnologia de eliminare aprobată de acestea.
5.2. Substanțe radioactive
In timpul derulării procedurii de colectare a deșeurilor chimice periculoase, a reactivilor şi solvenților de laborator
expirați, procedura realizata de către SC Eurotrans Chem Servicii SRL, au fost identificate substanțe radioactive care au
utilizare finala ca deșeuri radioactive aflate sub control de garanții nucleare.
In urma demersurilor de identificare a substanțelor şi a documentației depuse la Comisia Naționala de Control a
Activităților Nucleare a fost obținută Autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniu nuclear nr. IP/230/2012
emisa în 11.10.2012 cu valabilitate pana în data de 10.10.2012, SC Cepiem SA fiind astfel autorizat sa dețină material
nuclear.
In vederea transferării substanțelor radioactive – materialelor radioactive intr-o zona autorizata pentru depozitare sub
control de garanţii nucleare, s-a solicitat în regim de urgenta către Comisia Naționala de Control a Activităților
Nucleare, prin cererea înregistrată sub nr. 9420/17.10.2012 obținerea autorizației necesare pentru transferarea a
substanțelor radioactive la RAAN – Sucursala Cercetări Nucleare Pitești (SCN Pitești), având în vedere ca aceasta este
locația desemnata de CNCAN, fiind astfel formulata o cerere comuna semnata atât de RAAN - SCN Pitești cat şi de
Cepiem SA prin lichidator.
In cursul luni noiembrie 2012 a fost obținut autorizația IP/254/2012 de transfer a substanțelor nucleare, emisa de
CNCAN
După obținerea autorizației de transfer IP/254/2012 s-a încheiat un contract cu RAAN – Sucursala Cercetări Nucleare
Pitești (SCN Pitești) iar în data de 14.11.2012 s-a realizat transferul de materiale nucleare de la sediul SC Cepiem SA
din str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, Bucureşti, către RAAN Drobeta-Turnu Severin, Sucursala Cercetări
Nucleare Piteşti, zona de bilanț material WRME, ca deșeu radioactiv solid aflat sub control de garanții nucleare,
conform condițiilor specificate în autorizație;
Conform prevederilor legale a fost notificat CNCAN privind realizarea în condiții de siguranța a transferului de
materiale nucleare de la sediul SC Cepiem SA din str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, Bucureşti, către
RAAN Drobeta-Turnu Severin, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti, zona de bilanț material WRME;
Costurile realizate cu transferarea substanțelor nucleare pentru depozitare sub control de garanţii nucleare intr-o zona în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

condiții de siguranța prevăzute de lege, reprezintă creanțe născute în cursul procedurii care se plătesc conform
prevederilor art. 64 alin 6 din Legea 85/2006.
Substanțele transferate către RAAN Drobeta-Turnu Severin, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti, zona de bilanț
material WRME sunt conform procesului verbal 1532/14.11.2012 respectiv cantitatea totală de Th (g) - 2279, 297 şi
cantitatea totală de U natural (g) - 845, 09 fiind întocmit aviz de expediție nr 100001/14.11.2012
5.3. Substanțe barbiturice
In timpul derulării procedurii de colectare a deșeurilor chimice periculoase, a reactivilor şi solvenților de laborator
expirați, procedura realizata de către SC Eurotrans Chem Servicii SRL, au fost identificate de 30, 685 kg substanțe
barbiturice care trebuie distruse prin incinerare conform prevederilor legale.
Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope distrugerea substanţelor şi preparatelor identificate ca necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică
autorizată sau de Agenţia Naţională a Medicamentului, după caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost
returnate, se efectuează de către o societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emise de Ministerul Sănătăţii şi în
prezenţa unei comisii.
In urma demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar a fost obținută de la Ministarul Sanatatii - Directia
Farmaceutica autorizația de distrugere stupefiante şi psihotrope cu nr. 44235/05.10.2012 cu valabilitate 05.01.2013 fiind
demarata procedura de constituirea a comisiei prevăzuta de lege în vederea preluării şi transportului pentru substanțelor
barbiturice, cu scopul distrugerii
La începutul lunii decembrie a fost realizata procedura de distrugere prin incinerarea a substanțelor barbiturice conform
autorizației eliberata de Ministerul Sanatatii nr 44235/2012 şi a ambalajelor contaminate.
Procedura a fost realizata în prezenta a cate un reprezentant din partea: IGPR-DCCO Serviciul Antidrog; Directia De
Sanatate Publica Bucureşti; SC Iridex Group Import Export; SC Eurotranschem Services SRL; conform procesului
verbal nr 163/05.12.2012 încheiat în acest scop.
6. Referitor la creanțe născute din raporturi de munca în cursul procedurii
2.1. Creanțe generate din raporturi de munca
In perioada de la deschiderea au fost realizate cheltuieli cu salariile personalului care a asigurat conservarea şi
securitatea (1 post 24ore/zi) imobilului situat în Mun. București, str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2 pentru
care contribuțiile datorate către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, cu regim de stopaj la sursa sunt în suma
de 170.137 RON.
Creanțele născute în cursul procedurii, generate din raporturile de munca, reprezentând salarii nete şi contribuțiile
datorate către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, reprezintă creanțe născute în cursul procedurii care se
plătesc conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea 85/2006.
A fost dispusa procedura de plata a salariilor reprezentând Creanțele născute în cursul procedurii, generate din
raporturile de munca, reprezentând salarii nete şi contribuțiile datorate către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor
sociale, precum şi a cheltuielilor de procedura așa cum s-a prevăzut în raportul asupra fondurilor.
Creanțele rezultate din operațiunii derulate în cursul procedurii de insolventa reprezentând datorii bugetare, fac obiectul
plații către bugetul de stat Admin. Fin. Pub. sector 2, conform prevederilor din Codul Fiscal şi art. 64 alin 6 din Legea
85/2006.
2.2. Creanțe generate din derularea procedurii de lichidare.
Ca urmare a realizării procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei se generează TVA de plata ca
urmare a regularizării TVA colectat şi TVA deductibil.
A fost realizata procedura de calcul a obligațiilor către bugetul de stat reprezentând creanțe născute în cursul procedurii
şi care se achita conform prevederilor art. 64, alin (6) din Legea 85/2006 – taxa pe valoarea adăugata. Suma
reprezentând TVA de plata a fost calculata exclusiv pentru operațiunile derulate în cursul procedurii.
Din suma de 467.937 RON reprezentând TVA colectat (24%) încasat conform prevederilor din Codul Fiscal din
tranzacția de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei a fost dedus TVA-ul deductibil pentru perioada procedurii
de insolvență în suma de 135.532, 83 RON rezultând un TVA de plata în suma de 332.405 lei, suma pentru care s-a fost
dispus achitarea către bugetul de stat având în vedere prevederilor art. 64, alin (6) din Legea 85/2006.
Ca urmare a valorificării proprietății situată în Mun. București, str. Pop Gheorghe de Băsești, nr. 59, sector 2, în urma
scoaterii din evidenta Direcției de impozite şi taxe locale a Terenului şi construcțiilor au fost calculate de către această
instituție impozitele aferente, care în baza sumarului de plata şi ținând cont de creanța cu care acesta instituție a solicitat
a se înscrierea la masa credală la deschiderea procedurii, este în cuantum de 175.821 RON, reprezentând creanță
născută în cursul procedurii constant în impozite şi taxe locale şi care se achita conform prevederilor art. 64, alin (6) din
Legea 85/2006.
Concluzii
Având în vedere lichidarea bunurilor din patrimoniul debitoarei, vă solicităm să dispuneţi închiderea procedurii de
faliment potrivit dispoziţiilor art. 132 din Legea 85/2006.
Totodată vă solicităm să dispuneţi radierea debitorului din Registrul Comerţului şi descărcarea lichidatorului judiciar de
orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi.
Lichidator judiciar BFJ Consulting Group SPRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PAN GUDAM SRL, cod unic de înregistrare: 27443646
Raport
Nr. 1481/18.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 15492/118/2012, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Iulia
Cărbune Cosac.
2.Arhiva instanţei: str. Traian, Nr.31, Constanţa, Telefon 0241-551345, Program Luni - Vineri 08.30 -12.30.
3.Debitor: SC Pan Gudam SRL Cod de identificare fiscală 27443646, Sediul: Judeţul Constanţa, mun. Constanţa, Ion
Luca Caragiale, nr.55, lor.2, judeţ Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/1751/2010.
4. Lichidator judiciar: Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L Cod de identificare fiscală R14955032, sediul social: Strada
Marc Aureliu, Nr.8, Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0267, tel./fax 0241 –
559033, e-mail office@dascalescu-insolv.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Av.
Dăscălescu Elena.
5. Subscrisa: Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pan Gudam SRL
conform Încheierii nr. 203 din data de 08/02/2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul
nr. 15492/118/2012, în temeiul art. 131 din Legea nr.85/2006, comunică: Extract al raportului privind închiderea
procedurii
6. Actele şi operţiunile efectuate în perioada 08.02.2013-19.04.2013
A- Notificarea creditorilor bugetari, a O.R.C. şi a debitoarei în faliment;
B.- Identificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei;
C- Formularea cererii de deschidere a contului unic de lichidare;
D.-Efectuarea publicitãţii privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei;
E.- Întocmirea tabelelor preliminar şi definitiv ale obligaţiilor debitoarei;
F.- Întocmirea raportului privind cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă;
G. Întocmirea raportului privind închiderea procedurii insolvenţei.
Concluzii:
Având în vedere faptul că nu există bunuri în averea debitoarei SC Pan Gudam SRL, lichidatorul judiciar solicită
aplicarea prevederilor art.131 din legea nr. 85/2006, în sensul închiderii procedurii şi radierii societăţii falite din
evidenţele Registrului Comerţului.
Lichidator judiciar Societatea Dăscălescu & Co S.P.R.L
asociat coordonator, av. Dăscălescu Elena

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ERNA SERVICE & TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 14145133
Hotărâri ale adunării creditorilor pentru debitorul SC Erna Service& Trade SRL
Nr.: 5694/2149 din data de 16.04.2013
1.Date privind dosarul: Dosar nr. numar 5694/99/2010 (nr.vechi 532/2010), Tribunalul IAŞI– Secţia comercial faliment,
Judecător sindic magistrat Grădinaru Brînduşa Daniela.
2. Creditori: Listă anexă
3.1. Debitor: SC Erna Service & Trade SRL, cod de identificare fiscală 14145133 sediul social în Iaşi, Aleea M.
Sadoveanu nr.4, bl.A1 tr.1, parter, jud .Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului J22/784/2001
3.2. Administrator special: Christescu Adrian
4. Lichidator judiciar: Capital Insol SPRL Filiala Iasi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social Iasi, Str.Horia
nr.1 bl.N1 Sc.B parter, sediu ales: în Iasi, str. Petru Movila nr. 52 et.1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RSP 0420 tel. 0232/411277, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru
Gheorghe, numar matricol 1C 3174,
5. Subscrisa: Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Erna Service & Trade
SRL, conform Sentinţei Comerciale nr. 943/S din 05.10.2010 pronunţată de Tribunalul IAŞI– Secţia Comercial
Faliment, în dosarul 5694/99/2010 (nr.vechi 532/2010), în temeiul art. 15 şi următoarele din Legea privind procedura
insolvenţei.
Hotărâri:
Se aprobă propunerea lichidatorului judiciar de compensare a cheltuielilor efectuate de chiriaşul SC Mardare Trans
SRL, reprezentând îmbunătăţiri necesare şi utile, cu contravaloarea chiriilor lunare ale acestuia, până la acoperirea
sumei investite de chiriaş.
Lichidator judiciar Capital Insol SPRL Filiala Iaşi
Moraru Gheorghe

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ELEK CO 96 SRL, cod unic de înregistrare: 8746651
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila
Dosar nr. nr.: 150/93/2011
Debitoare: SC Elek Co 96 SRL - în faliment
Termen: 21.05.2013
Cap.1. Date privind dosarul:
Număr dosar: 150/93/2011, Tribunal Ilfov, Sectia Civila
Cap.2.Arhiva/registratura instanţei:
Adresa: Strada Ştirbei Vodă nr.24, localitate Buftea, judeţul Ilfov. Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri,
9 - 13
Cap.3.Debitor: SC Elek Co 96 SRL, Cod de inregistrare fiscala: 8746651; număr de inregistrare în registru:
J23/2596/2002; sediul social: Judeţul Ilfov, Comuna Tunari, str. Calea Bucureştilor
Cap.4. Lichidator judiciar: Rial IPURL, Cod de inregistrare fiscală: 21448458, Sediu social: str. Voronet, nr. 16,
bl.A15, sc.1, parter, ap.1, Bucureşti, sector 3; Număr de înscriere: RFO II - 0349; Tel/Fax: 021 320 84 77; e-mail:
alinarudareanu@yahoo.co.uk. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Rudareanu Alina
Cap.5. Subscrisa Rial IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elek Co 96 SRL, conform sentintei
civile nr. 243 din data de 03.04.2012, pronunţată de Tribunalul Ilfov, în dosarul 150/93/2011, reprezentata legal prin
Rudareanu Alina, comunica:
Raport intocmit în baza art. 131 din Legea 85/2006
Art. 131. – În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea
debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să
avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se
dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.”
Avand în vedere ca bunurile din averea debitoarei sunt insuficiente pentru acoperirea masei credale, va solicitam sa
dispuneti în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin.1 din Legea 85/2006:
1. Inchiderea procedurii;
2. Radierea debitorului din registrul în care a fost inscris;
3. Plata onorariului stabilit de catre instanta din fondul prevazut la art.4, alin.4 din Legea 85/2006
Lichidator judiciar Rial IPURL
prin reprezentant legal Alina Rudareanu

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială A.F.T. CEHIA SRL, cod unic de înregistrare: 26634567
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. nr.8802 /100/2012
Comunicare sentinţa civilă nr.1771
emisă la: ziua 18 luna 03, anul 2013
Către
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor nr.2A;
- SC A.F.T. Cehia SRL cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr.21/58, judeţul Maramureş;
- LG Insolv SPRL, cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei nr.5A, jud. Maramureş
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.1771 din data de 18.03.2013, pronunţată în dosarul nr.8802/100/2012 al
Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC A.F.T.
Cehia SRL cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr.21/58, judeţul Maramureş, înregistrată la registrul comerţului
sub nr. J24/724/2011, având cod fiscal 26634567.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 8802/100/2012
Sentinţa civilă nr. 1771
Şedinţa publică din 18 martie 2013
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Simona Oltean – judecător sindic
Grefier: Rodica Jula
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de către creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, cu
sediul în Baia Mare, Aleea Serelor nr.2A, jud. Maramureş, împotriva debitoarei SC A.F.T. Cehia SRL cu sediul în Baia
Mare, B-dul Bucureşti, nr.21/58, judeţul Maramureş, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J24/724/2011 având cod
fiscal 26634567 având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. La apelul nominal făcut în

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

şedinţa publică pentru creditoarea D.G.F.P. Maramureş se prezintă consilier juridic Pop Erika, lipsă fiind debitoarea.
Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Reprezentanta creditoarei, consilier juridic Pop Erika învederează judecătorului-sindic că potrivit dispoziţiilor date de
instanţă s-a procedat la citarea debitoarei prin publicitate, dovada fiind depusă la dosar la data de 24.01.2013. Solicită
admiterea cererii aşa cum a fost formulată şi desemnarea de către instanţă a unui administrator judiciar provizoriu având
în vedere că până la această dată nu a fost finalizată selecţia de oferte. Judecătorul sindic având în vedere actele şi
lucrările dosarului, reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă,
Prin cererea înregistrată la data de 13.11.2012, creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, a solicitat
declanşarea procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC A.F.T. Cehia SRL cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti,
nr.21/58, judeţul Maramureş, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J24/724/2011 având cod fiscal 26634567,
pentru neplata sumei de 18.900.512 lei reprezentând datorii la bugetul de stat. Deşi legal citată, debitoarea nu a
contestat creanţa şi nici nu a formulat întâmpinare în cauză. În acest sens, judecătorul sindic va da o sentinţă de
deschidere a procedurii generale întemeiat pe dispoziţiile art. 33(6) din lege. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile
legii, va fi admisă cererea creditoarei, potrivit dispozitivului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de către creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în Baia
Mare, Aleea Serelor nr.2A, jud.Maramureş, şi în consecinţă:
În temeiul art. 33 al. 6 din Legea nr. 85/2006-modificată,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitoarei SC A.F.T. Cehia SRL cu
sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr.21/58, judeţul Maramureş, înregistrată la registrul comerţului sub nr.
J24/724/2011, având cod fiscal 26634567. În temeiul art. 35 din Legea nr. 85/2006 în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii, debitorul va depune actele şi informaţiile prevăzute de art. 28, alin.(1 din lege. În temeiul art. 34
din Legea privind procedura insolvenţei:
Numeşte administrator judiciar provizoriu LG Insolv SPRL, cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei nr.5A, jud.
Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege cu un onorariu ce va fi stabilit ulterior. În temeiul
art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei:
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoarei, creditorilor şi Oficiului registrului comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureş pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru înregistrarea creanţelor la 30.04.2013. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.05.2013. Contestaţiile se vor înregistra în
termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 05.06.2013. Stabileşte data şedinţei adunării creditorilor la 24.05.2013 ora
15, 00, la sediul administratorului judiciar şi dispune convocarea creditorilor de către acesta. Raportul prevăzut de art.
54 alin.(1 urmează a fi depus pentru data de 05.04.2013 iar cel prevăzut de art. 59 din Legea nr. 86/2006 urmează a fi
depus pentru data de 25.04.2013. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii de către administratorul judiciar. În
temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar ce se
va indica de administratorul judiciar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la
notificarea deschiderii procedurii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 16.09.2013 complet
specializat nr. 2 falimente, sala 76, ora 08, 30. Definitivă şi executorie. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată
în şedinţa publică de azi 18.03.2013.
Preşedinte, Grefier,
Simona Oltean Rodica Jula

2. Societatea comercială HOREA SRL, cod unic de înregistrare: 2232457


Cabinet Individual de Insolvenţă Udrea Călin Dan, Legitimaţie UNPIR 10781 Atestat nr. 1B1458, CIF RO21643149
Baia Mare B-dul Bucureşti nr. 33/46, Tel/fax: 0362-424899; 0722-767665
Dosar nr. 9463/100/2012
Debitoare: SC Horea SRL – în faliment
Temei legal: art. 59 din L.85/2006
Raport privind cauzele și împrejurările
care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC Horea SRL
Nr. 1675/18.02.2013
Procedura simplificată de insolvenţă şi faliment a debitoarei SC HOREA SRL cu sediul în Mocira str. Principală 138
jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. J24/801/1991 cod fiscal 2232457, a fost deschisă prin încheierea nr. 425 din data
de 24.01.2013.
Cererea de deschidere a procedurii a fost depusă de lichidatorul judiciar desemnat, Udrea Călin Dan - Cabinet
Individual.
Debitoarea a fost dizolvată de drept potrivit prevederilor art. 237 alin.(1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicată, prin
încheierea civilă nr. 5472/10.07.2008 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 30962/01.07.2008.
Prin aceeași încheiere la Oficiul Registrului Comerțului s-a realizat numirea lichidatorului Udrea Călin Dan.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

În urma notificărilor, a depus declarație de creanțe creditoarea:


Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș pentru suma de 12.547, 00 lei reprezentând obligații de plată la
bugetul de stat. Potrivit sentinţei, în temeiul art. 35 din Legea nr. 85/2006, debitoarea are obligaţia de a preda
lichidatorului judiciar, în termen de zece zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute la art. 28 alin.1 din Lege.
Până la data prezentului raport, administratorul debitoarei nu a predat lichidatorului judiciar actele şi informaţiile cerute,
deşi a fost notificat prin adresă recomandată, iar deschiderea procedurii a fost notificată la Buletinul Insolvenţei.
Deasemenea, notificarea deschiderii procedurii a fost publicată în ziarul local Graiul Maramureşului”, în data de
27.02.2013. Având în vedere prevederile art. 59 pct. (1) din Legea nr. 85/2006, considerăm că administratorul
debitoarei a determinat ajungerea acesteia în starea de insolvenţă şi faliment, prin gestionarea necorespunzătoare a
activităţii, prin neplata datoriilor către bugetul de stat, fapt ce a generat majorări, calculate conform prevederilor legale.
În funcţie de actele şi informaţiile ce vor fi prezentate de administratorul statutar al debitoarei, urmează să prezentăm
împrejurările în care debitoarea a ajuns în stare de insolvenţă şi faliment.
Din verificările efectuate, constatăm că debitoarea nu desfășoară activitate, contribuabilul fiind declarat inactiv de la
data de 11.06.2009.
În situaţia în care administratorul debitoarei nu va preda documentele şi informaţiile solicitate potrivit art. 28 din L.
85/2006, lichidatorul judiciar va formula acţiunea de angajare a răspunderii administrative, conform art. 138 din Lege.
Lichidator judiciar, Udrea Călin Dan

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LEX LOGOS SRL, cod unic de înregistrare: 24072381
România, Tribunalul Specializat Mureş - Falimente
Dosar. 391/1371/2013
16.04.2013
Comunicare Încheierea nr. 379/C din 11 aprilie 2013
Către,
Debitor
1. SC Lex Logos SRL - Nazna, str. Principala, nr. 272, Judeţ Mureş
Lichidator
2. Master Insolv SPRL - Târgu Mureş, B-Dul 1 Decembrie 1918, nr. 206, et. parter, ap. 5, Judeţ Mureş
Se comunică alăturat copia încheierii nr. 379/C din data de 11 aprilie 2013, pronunţată în dosarul nr. 391/1371/2013 de
Tribunalul Specializat Mureş, Secţia falimente, privind pe debitoarea SC Lex Logos SRL Nazna, cu sediul în Nazna,
str. Principală, nr. 272, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr. J26/1120/2008 la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Mureş.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Specializat Mureş - Falimente
Dosar nr. 391/1371/2013
Încheierea nr. 379/c
Şedinţa camerei de consiliu din data de 11 aprilie 2013
Completul constituit din:
Judecător sindic: Marinel Şanta
Grefier: Melania Cociş
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de debitoarea petentă SC Lex Logos SRL Nazna, cu sediul în Nazna, str.
Principală, nr. 272, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr. J26/1120/2008 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Mureş, pentru deschiderea procedurii insolvenţei. În lipsa părţilor grefierul de şedinţă prezintă referatul
cauzei arătând că societatea petentă şi-a îndeplinit doar în parte angajamentul luat la termenul din 4 aprilie 2013
depunând la dosar în cursul acestei zile actele prevăzute de art. 28 alin.(1, lit. a), b) şi d) din Legea nr. 85/2006. Arată în
continuare că mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de
4 aprilie 2013, dată la care judecătorul sindic, pentru a permite debitoarei petente să facă dovada achitării taxelor de
judecată şi să depună la dosar actele prevăzute de art. 28 alin.(1 din Legea nr. 85/2006 a amânat pronunţarea pentru data
de astăzi, încheierea respectivă făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.
Judecătorul sindic,
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul din antet la data de 15 martie 2013 debitoarea SC Lex Logos
SRL Nazna, cu sediul în Nazna, str. Principală, nr. 272, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr. J26/1120/2008 la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă asupra ei cu
efectul desemnării unui administrator judiciar. În motivarea cererii se arată că societatea are dificultăţi financiare care
echivalează cu insolvenţa în accepţiunea Legii nr. 85/2006 în sensul că fondurile disponibile sunt insuficiente pentru
plata datoriilor exigibile. Cuantumul declarat al datoriilor exigibile este de aproximativ 100.000 lei. La fila 5-6 este
depus listingul de informaţii extras de pe situaţia deţinută de Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul
Mureş. În cerere se precizează că se doreşte reorganizarea societăţii, însă nu s-au ataşat nici unul din actele prevăzute de
art. 28 din lege. Faţă de actele de la dosar, se constată următoarele :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

După cum s-a arătat mai sus, debitoarea nu a depus odată cu cererea actele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006.
Acest text prevede imperativ:
Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a) bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei
înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori
nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării
cererii introductive;
e) o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie;
f) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru
societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
h) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, conform
unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin.((2), se prezumă că debitorul este de
acord cu iniţierea procedurii simplificate;
i) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul
societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval
de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
k) o declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat, din care să rezulte că nu a fost
condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996 şi că administratorii,
directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea nr.
21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente
financiare emise.
Pasivitatea firmei s-a menţinut parţial până la momentul pronunţării deşi i s-a pus în vedere să completeze probatoriu
scris astfel cum reiese din adresa de la fila 9 din 22 martie 2013 comunicată la adresa sediului social, iar administratorul
statutar al acesteia, Sabău Vasile Claudiu a fost prezent la dezbaterile din data de 4 aprilie 2013. În cursul acestei zile s-
au depus o parte din aceste documente, anume cele cu referire la literele a, b şi d, fără a se aborda situaţia celorlalte.
Constatând că societatea petiţionară nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune în termenul stabilit de lege actele solicitate,
judecătorul sindic reţine incidenţa dispoziţiilor art. 32 al. 1 din Legea nr. 85/2006.
Acest text arată:
Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 27, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de
deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform art. 28 alin.((1) lit. h) debitorul îşi arată intenţia
de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin.((1) lit. a) - f) şi h) la termenul
prevăzut la art. 28 alin.((2) ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin.((2), judecătorul va
pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate”. În cuprinsul art. 28 al. 2 se precizează: Dacă debitorul nu
dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin.((1) lit. a) - f) şi h), va putea
înregistra acea informaţie la tribunal în termen de 5 zile”. Faţă de acestea, observând că termenul de 5 zile de la
înregistrarea cererii a expirat, devin aplicabile şi prevederile art. 1, pct. 2 lit. d din Legea nr. 85/2006 şi se impune
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă asupra debitoarei. Pronunţând deschiderea procedurii, va fi desemnat
un lichidator judiciar provizoriu căruia i se va stabili şi remuneraţia în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din lege.
Lichidatorul va fi în persoana practicianului în insolvenţă Master Insolv SPRL Tg. Mureş, cu sediul profesional în Tg.
Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 206, Parter, ap. 5, jud. Mureş, nr. matricol 2 A 0650/25 ianuarie 2013. Este
adevărat că nu doar cest practician a depus ofertă de preluare a acestei poziţii în procedură în aplicarea prevederilor art.
11 al. 1 lit c, combinat cu art. 19 al. 1 din Legea nr. 85/2006, însă în favoarea sa a optat debitoarea prin precizarea la
cererea de deschidere a procedurii depusă pentru ultimul termen stabilit în cauză (fila 26). Faţă de prioritatea opţiunii
debitorului în dreptul de a propune practicianul în insolvenţă (atunci când cererea îi aparţine), judecătorul sindic nu va
lua în considerare şi ofertele de servicii depusă la dosar de către alţi trei practicieni (fila 11, 16 şi 22). Acestea din urmă
vor putea fi însă analizate de creditori cu ocazia luării deciziei reglementate de art. 19 al. 2 din lege. Se va stabili şi o
remuneraţie provizorie la nivelul a două salarii medii pe economie, adică 1500 lei, la care se adaugă un cuantum
procentual de 10 % din totalul sumelor distribuite creditorilor. Dacă în patrimoniul acesteia nu vor fi identificate active
care să acopere această cheltuială, remuneraţia suportată din fondul prevăzut de art. 4 al. 4 din Legea nr. 85/2006 se va
limita la suma de suma de 1.500 lei. În baza art. 36, se constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor acesteia. Judecătorul sindic va
stabili atribuţiile lichidatorului judiciar cât şi termenele necesare pentru emiterea notificării prevăzute de art.62.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:


Admite cererea debitoarei SC Lex Logos SRL Nazna, cu sediul în Nazna, str. Principală, nr. 272, judeţul Mureş,
înmatriculată sub nr. J26/1120/2008 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş şi, în consecinţă:
Deschide procedura simplificată reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de debitoarea respectivă. Dispune intrarea în
faliment şi dizolvarea societăţii debitoare. Ridică debitoarei dreptul de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce
activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Constată suspendarea de drept a tuturor
acţiunilor judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor acesteia.
Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la primirea notificării, actele şi
informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006. Desemnează provizoriu în calitate de lichidator practicianul
în insolvenţă Master Insolv SPRL Tg. Mureş, cu sediul profesional în Tg. Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 206,
Parter, ap. 5, jud. Mureş, nr. matricol 2 A 0650/25 ianuarie 2013. Stabileşte în sarcina lichidatorului, atribuţiile
prevăzute de art. 20 alin.1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n din Legea 85/2006, cât şi o remuneraţie provizorie de
1.500 lei, la care se adaugă un cuantum procentual de 10 % din totalul sumelor distribuite creditorilor. În prima şedinţă
a adunării generale a creditorilor va fi definitivată remuneraţia ce va fi suportată din averea debitoarei. Dacă în
patrimoniul acesteia nu vor fi identificate active care să acopere această cheltuială, remuneraţia suportată din fondul
prevăzut de art. 4 al. 4 din Legea nr. 85/2006 se va limita la suma de suma de 1.500 lei. Stabileşte în sarcina
lichidatorului, atribuţia de conducere în tot a activităţii debitorului, precum şi cea de a întocmi şi de a păstra o listă
cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. Stabileşte în sarcina
lichidatorului atribuţia de a trimite o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin
registrele de publicitate pentru bunurile supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face
menţiune în ceea ce priveşte bunurile aflate în patrimoniul debitorului. Lichidatorul va trimite o notificare tuturor
creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului, pentru efectuarea menţiunii, în conformitate cu prevederile
art. 61, 62 coroborate cu art. 109 din Legea nr. 85/2006 şi va publica deschiderea procedurii într-un ziar de largă
circulaţie, pe cheltuiala averii debitorului.
Notificarea către creditori va cuprinde următoarele menţiuni:
- termenul limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea
notificării;
- termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere;
- termenele stabilite prin hotărâre pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, termenul de verificare a
creanţelor, de afişare a tabelului preliminar, precum şi termenul de definitivare a tabelului creanţelor, când se vor
soluţiona contestaţiile, cu atenţionarea că acestea din urmă trebuie depuse în termen de 5 zile de la publicarea tabelului
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă ;
- locul, data şi ora primei adunări generale a creditorilor, având următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului
desemnat de judecătorul sindic şi a remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, analizarea raportului cu
cauze. Lichidatorul va publica de îndată în Buletinul procedurilor de insolvenţă această hotărâre a Adunării creditorilor,
cu menţiunea că poate fi contestată de către creditori pentru motive de nelegalitate în 3 zile de la publicare;
- cerinţele pentru ca o creanţă să fie admisibilă potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 85/2006 şi taxa judiciară de
timbru şi timbrul judiciar aferent;
- termenul de depunere a raportului privind cauzele ajungerii în insolvenţă, precum şi posibilitatea studierii acestuia la
sediul lichidatorului sau la arhiva Tribunalului Comercial Mureş.
Lichidatorul va îndeplini toate atribuţiile prevăzute de art. 24 din Legea nr.85/2006. Lichidatorul va întocmi şi va păstra
o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi
valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor, în conformitate cu prevederile art. 46 din lege. Va lua
totodată măsurile ce decurg din aplicarea dispoziţiilor art. 18 raportat la art. 3 pct. 26 privind desemnarea unui
administrator special. În acest sens, lichidatorul va convoca până pe data de 25 aprilie 2013 adunarea asociaţilor
debitoarei pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din
drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează
un administrator special. Până la data de 16 mai 2013 lichidatorul va depune la dosar un raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă, raport care va cuprinde menţiunile cuvenite, conform dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 85/2006
Lichidatorul va aduce la cunoştinţa judecătorului sindic şi a creditorilor, dacă constată, din verificarea activităţii
debitorului, existenţa unor transferuri frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor şi va formula acţiuni pentru
anularea lor, în conformitate cu art.80 şi următoarele din Legea nr.85/2006. Stabileşte termenul limită pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 16 mai 2013. Fixează termenul limită
de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare, comunicare şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar al creanţelor la data de 30 mai 2013. În anunţul de publicare în buletin, lichidatorul judiciar va
menţiona în mod expres că termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 5 zile
de la publicare. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 20 iunie 2013. Dispune deschiderea
unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii potrivit dispoziţiilor art. 4 al. 1 – 4
din legea menţionată. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza
art.37 din lege dispune comunicarea prezentei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei
şi băncilor la care are deschise conturi. Stabileşte termen în procedură pe data de 20 iunie 2013, ultimul raport întocmit
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

în respectarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 85/2006, urmând a fi depus la instanţă cu cel puţin 3 zile înainte de
termen, cu prezentarea dovezii de transmitere spre publicare a acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Definitivă. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare cu debitoarea şi cu lichidatorul judiciar desemnat. Cu drept
de opoziţie în 10 zile de la notificare cu creditorii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 aprilie 2013 .
Judecător sindic, Grefier,
Marinel Şanta Melania Cociş

2. Societatea comercială READAM RO SRL, cod unic de înregistrare: 21792248


Anunţ privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au condus la apariţia stării de insolvenţă
Număr: 6281, Data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 65/1371/2013 al Tribunalului Specializat Mureş, Judecător-sindic: Ionela Buliga,
2. Debitor: SC Readam Ro SRL, Cod unic de identificare fiscală 21792248, cu sediul social în Târgu Mureş, str. Bolyai,
nr. 11, ap. 5, judeţul Mureş, Număr de ordine în Registrul Comerţului J26/957/2007,
3. Lichidator judiciar: RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul
social în str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureş, judeţul Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă 2A0198, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO 0252/31.12.2006, Tel/Fax:
0265/261019, 269700, E-mail: rvamures.lex@rdslink.ro, rvamures@rdslink.ro, reprezentată prin asociatul coordonator
ec. Todor-Soo Ignaţie,
4. Subscrisa RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Readam Ro
SRL, conform Încheierii nr. 187/C din data de 15.02.2013 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.
65/1371/2013, în temeiul art.59 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, anunţă:
- Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Readam Ro
SRL elaborat sub nr. 5896/03.04.2013 a fost înregistrat la Registratura instanţei la data de 09.04.2013. O copie de pe
raport a fost depusă la grefa Tribunalului Specializat Mureş şi la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, în
conformitate cu prevederile art.59 alin.(6) din Legea privind procedura insolvenţei.
Informaţii suplimentare: Consultarea raportului se poate face la sediul lichidatorului judiciar, pe cheltuiala
solicitantului, sau la grefa Tribunalului. În cazul în care lichidatorul judiciar nu va indica persoane culpabile de starea
de insolvenţă a debitorului şi/sau va hotărî că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la art.1, aceasta poate fi
introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu se va constitui
comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune,
în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală;
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL,
reprezentată prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignaţie

Județul Prahova
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IRA SA, cod unic de înregistrare: 1323484
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr. 416/12.04.2013
1. Date privind dosarul număr 397/105/2007 Tribunal Prahova Secţia Comercială, Judecător sindic G. Ivănescu
2 Debitor: SC Ira SA; Cod de identificare fiscală 1323484; sediul social: Câmpina, str. Nicolae Bălcescu, nr.46,
Jud.Prahova; Număr de ordine în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte
registre J29/116/1991;
3. Lichidator judiciar: Euroinsol Consulting SPRL prin asociat coordonator av. Alina Mariana Maer
Sediul social: Ploieşti, str. bd. Republicii, nr.21, bl.A5, sc. A, ap.5, et.2; tel./fax 0244/523522, 0344 104109 E-mail:
euroinsolconsulting@yahoo.com; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Euroinsol
Consulting SPRL: Alina Mariana Maer
4. Subscrisa Euroinsol Consulting SPRL prin av. Alina Mariana Maer în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Ira SA, conform sentinţei comerciale nr .1400/11.09.2012 Tribunalul Prahova, secţia Comercială., în dosarul
397/105/2007, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei
5. Stadiul procedurii:
Raport privind distribuirea fondurilor pe primul trimestru de lichidare 2013
Capitolul I Date de identificare:
Debitoare: SC Ira SA, Câmpina, str. Nicolae Bălcescu, nr.46-48
Data deschiderii procedurii: SC Sanraf Sistem SRL cu sediul în Drăganeşti, str. Fântânele, nr.7, jud.Olt
Capitolul II Proceduri şi informaţii
Se dispune deschiderea procedurii generale a falimentului debitorului SC Ira SA SRL, prin sentinţa nr.1400 din data de
11.09.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia Comercială, în dosarul nr. 397/105/2007; prin aceeaşi sentinţă se
dispune dizolvarea societăţii, ridicarea dreptului de administrare al debitorului precum şi sigilarea bunurilor din averea
debitorului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

Sentinţa 1400/2012 a fost suspendată provizoriu de către Curtea de Apel Ploieşti până la soluţionarea recursului Termen
recurs 8 ian.2012; la acest termen se respinge recursul ca nefondat
Tabel plăţi salariale şi buget
15.10.2012 – 22.01.2013 01.01.2013 – 21.01.2013 22.01.2013 – 31.03.2013
Plăţi salariale 1.170.240 58.906 378.037
Buget stat 235.478 27.680 232.489
din care: imp.sal 235.478 27.680 232.489
Fd.handicap. - - -
BFS 342.895 64.927 151.311
d.c. şomaj salariat 3.912 1.301 3.776
CAS salariat 192.600 - 101.755
CASS salariat 80.132 - 42.002
CAS societate 33.587 33.587 -
CASS societate 28.733 28.733 -
Şomaj societate 3.931 1.306 3.778
BP societate - - -
Fond garant. - - -
Total general 1.748.613 151.513 761.837
Tabel plăţi în perioada: 22.01.2013 – 31.03.2013
22.01.2013 - 31.03.2013
BO + CEC 148.154
Utilităţi 111.801
Din care: GDF Suez 56.650
Electrica furnizare 42.401
Vodafone 8.195
UPC 87
Romtelecom 141
Floricon (salubritate) 319
HidroPrahova 4.008
SALARII 378.037
BUGET 383.800
Din care: BS 232.489
BFS 151.311
Situaţia plăţi
15.10.2012 - 01.01.2012 – 22.01.2013 –
Cod Denumire Plăţi
22.01.2013 21.01.2013 31.03.2013
00001 Activ Divers SRL Câmpina 3.476, 01 3.476, 00 275, 00
00002 Agroturism Pietroasa SRL 0, 00
00004 Almyny Impex SRL 130.603, 33 102.951, 00 47.609, 00 27.652, 00
00268 Altur SA 6.623, 55 6.624, 00
00006 Ama Style SRL 3.000, 00 3.000, 00 3.000, 00
00264 Amorom Grup SRL 0, 00
00008 Anvelo SRL 63.945, 95 63.671, 00 175, 00
00009 Aptrac Serv SRL 843, 70 616, 00 227, 00
00310 ARR Agenţia Prahova 239, 00 239, 00
00322 Artita Serv SRL 156, 00 156, 00
00010 Ascendent Ubemar SA 17.960, 56 11.961, 00 8.000, 00 6.000, 00
Asociaţia de Sprijin a Copiilor
00288 Handicapaţi Fizic Romania Filial 2.451, 24 2.451, 00
00011 ATP - Exodus SRL 36.428, 56 36.154, 00 6.778, 00 275, 00
00131 ATP Exodus & Co SRL 29.277, 25 29.277, 00 5.004, 00
00303 Auto Brand SRL 566, 70 446, 00 120, 00
00012 Auto Cris Com SRL 2.351, 00 2.351, 00
00013 Auto Pisek SRL 4.000, 00 4.000, 00
00015 Autocomexim SRL 59.437, 21 48.013, 00 11.424, 00
00299 Baraian SRL 414, 88 415, 00
Baza DE Ateliere şi Transporturi
00266 Târgovişte SA 11.780, 00 11.780, 00 11.780, 00
00016 Bela SRL 2.275, 00 2.275, 00
00017 Bendix SRL 12.793, 76 12.249, 00 545, 00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

15.10.2012 - 01.01.2012 – 22.01.2013 –


Cod Denumire Plăţi
22.01.2013 21.01.2013 31.03.2013
00018 Biadum SRL 9.807, 66 9.808, 00
00151 Biroul Român de Metrologie Legală 136, 08 136, 00 136, 00
00020 Boz-Pin SRL 14.468, 31 14.468, 00
00301 Cabinet Avocat Sorin George Botez 13.640, 00 13.640, 00
00023 Carbochim SA 4.212, 46 4.212, 00
00153 Cargus Internaţional SRL 253, 16 169, 00 83, 00
00313 Carnsan Prod SRL 15.819, 00 15.819, 00
00146 CEFIN (România) SRL 1.307, 46 1.307, 00 1.307, 00
00143 Centrul Regional Reţea Poştală Ploieşti 0, 00
Centrul Teritorial de Calcul Electronic
00021 SA 0, 00
00024 Chimol SRL 14.386, 67 10.266, 00 4.120, 00
00179 Com Gaz 1.252, 11 1.252, 00
00025 Comat SA 0, 00
Compania Naţională pentru Controlul
00154 Cazanelor, Instalaţiilor de 12.818, 00 10.896, 00 2.500, 00 1.922, 00
00192 Compania Naţională Poşta Română SA 1.165, 92 865, 00 300, 00
00226 Comser 0, 00
00298 Confnd SRL 2.147, 68 2.148, 00
00027 Consulta 99 SRL 0, 00
00246 Crismus SRL 0, 00
00304 Cristelsi SRL 258, 00 258, 00
00030 Cuplaje Prod SRL 0, 00
00031 Delita Impex SRL 35.000, 00 35.000, 00 14.000, 00
00121 Direct Impex SRL 198, 00 198, 00 198, 00
00207 DRAgevas SRL 125, 00 125, 00
00300 E$E Dezmotor SRL 310, 00 310, 00
00125 El-Car SRL 2.216, 50 2.216, 00
00145 Electrica Furnizare SA 75.811, 85 47.392, 00 28.420, 00
00117 Elosti 2.584, 28 2.584, 00 406, 00
00110 Elstar Group SRL 2.709, 01 2.709, 00 649, 00
00033 Emcrido Grup SRL 0, 00
00135 ENI Romania SRL 1.990, 90 1.241, 00 120, 00 750, 00
00034 Ento 94 SRL 2.784, 58 2.785, 00
00177 Equilibrium SRL 0, 00
00036 Euro-Est Turbo Center SRL 9.000, 00 9.000, 00
00320 Euroil SRL Blejoi 15, 05 15, 00
00037 Euroinsol Consulting 186.540, 00 14.060, 00 3.720, 00 172.480, 00
00038 Famido SRL 41.541, 00 41.541, 00 11.000, 00
00039 Fan Courier Express SRL 420, 33 369, 00 24, 00 51, 00
00040 Faoxim SRL 868, 00 868, 00
00041 Fermit SA 39.000, 00 39.000, 00 13.000, 00
00147 Floricon Salub SRL 4.778, 71 4.460, 00 319, 00
00042 Fomco Prodimpex SRL 0, 00
00215 Foraje şi Reparaţii SRL 0, 00
00043 Forja Neptun SRL 50.464, 10 50.464, 00
00182 Fosfostar SA 644, 80 645, 00
00032 GDF Suez Energy Romania SA 92.802, 68 36.153, 00 56.650, 00
00321 Geda Prodexim SRL 75.344, 88 75.345, 00 75.345, 00
00167 General Pop SRL 649, 94 650, 00
00044 Germa Rom Trans SRL 0, 00
00169 Gistel Tires SRL 3.795, 00 3.640, 00 155, 00
00305 Global Soft Electronic SRL 1.380, 00 1.380, 00
00118 Grantmetal SA 0, 00
00276 Hansa - Flex Romania SRL 324, 06 324, 00 324, 00
00113 Hidraulica SRL 494, 07 370, 00 127, 00 125, 00
00309 Hidraulica Uzina Mecanică Plopeni SA 1.479, 07 1.479, 00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

15.10.2012 - 01.01.2012 – 22.01.2013 –


Cod Denumire Plăţi
22.01.2013 21.01.2013 31.03.2013
00046 Hidro Prahova SA Sucursala Câmpina 9.959, 83 5.951, 00 1.247, 00 4.008, 00
00206 Hidrojet SA 2.000, 00 2.000, 00 2.000, 00
00245 Hidrosib SA 1.884, 80 1.885, 00
00233 Hydromatic Sistem 33.695, 04 29.695, 00 4.000, 00
00048 Iangil Prod Cons SRL 22.343, 70 17.106, 00 2.000, 00 5.238, 00
00326 II Raducu C. Mariana 150, 00 150, 00
00308 Independenta SA 1.202, 45 1.202, 00
00314 Ionuţ Anton SRL 9.920, 00 9.920, 00 9.920, 00
00149 Iprochim SA 2.153, 02 2.153, 00 1.551, 00
00047 Ira Service Auto SRL 67.609, 95 55.807, 00 31.801
00050 Izocolor 92 Prod SRL 20.732, 71 15.733, 00 2.000, 00 5.000, 00
00214 Jerez Serv SRL 250, 23 250, 00
Kaufland Romania Societate în
00198 Comandită Simplă 1.951, 02 1.755, 00 45, 00 196, 00
00052 KB Trading SRL 401 12.000, 00 12.000, 00 3.000, 00
00250 KB Trading SRL 404 0, 00
00053 Kimet SRL 0, 00
00172 Laura Imobiliare SRL 2.782, 70 1.268, 00 1.515, 00
00054 Lida SRL 0, 00
00317 Lideras Gaz SRL 0, 00
00055 Linde Gaz Romania SRL 0, 00
00057 Lubricants Distribution SRL 151.316, 99 136.317, 00 56.317, 00 15.000, 00
00173 Lukoil Romania 580, 02 300, 00 280, 00
00239 M R G Stainless Group SRL 558, 00 558, 00 558, 00
00277 Madra SRL 1.535, 62 1.536, 00
00058 Mariad Serv SRL 6.000, 00 6.000, 00 3.000, 00
00109 Market Impex SRL 5.572, 56 5.573, 00
00060 Maxim S 2200 SRL 0, 00
00168 Mecord SA 6.538, 52
00061 Mecord Siroco SA 8.529, 52 12.068, 00 3.000, 00 3.000, 00
00160 Medi\'S Camp SRL 0, 00
00164 Mefin SA Sinaia 500, 34 500, 00 500, 00
00306 Metal Comprest Invest SRL 1.798, 00 1.798, 00
00062 Metarex SRL 3.241, 98 3.242, 00
00063 Mida SRL 10.100, 41 9.752, 00 2.000, 00 348, 00
00064 Mirage Handel SRL 20.000, 00 16.000, 00 4.000, 00
00066 Mivar Group SRL 0, 00
00240 Mobiana COM SRL 7.124, 72 7.125, 00
00136 Mol Romania Petroleum Products SRL 150, 02 50, 00 100, 00
00127 Napco Impex SRL 6.760, 62 5.320, 00 590, 00 1.441, 00
00238 Nemo Prod Com Impex SRL 0, 00
00133 Odissea Comserv SRL 1.110, 84 1.032, 00 79, 00
00067 Oferta-Bob SRL 0, 00
Oficiul National al Registrului
00291 Comertului Prahova 45, 00 45, 00 45, 00
00068 OGR Media GRUP SRL 0, 00
00199 Olandia Service Copiatoare SRL 0, 00
00111 OMV Petrom Marketing SRL 18.175, 66 13.841, 00 1.857, 00 3.654, 00
00124 Orion SRL 1.532, 64 1.532, 00 789, 00
00183 Orizont 2000 659, 40 659, 00
00188 Pantex SA 121, 79 122, 00
00323 Petrostel SRL 150, 05 150, 00
00069 Petroutilaj SA 9.219, 15 9.219, 00
00140 Pinola SRL 1.814, 06 1.814, 00
00318 Popmar Auto Dinamic SRL 400, 00 400, 00 400, 00
00070 President Distribuţie SRL 2.758, 45 1.946, 00 1.813, 00
00311 Prest Serv Distribution SRL 60, 00 60, 00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

15.10.2012 - 01.01.2012 – 22.01.2013 –


Cod Denumire Plăţi
22.01.2013 21.01.2013 31.03.2013
00119 Prevo Distribution SRL 3.608, 78 3.609, 00
00071 Primagra SRL 20.000, 00 20.000, 00 4.000, 00
00072 Privabenz 93 SRL 0, 00
00129 PSV Company SA 0, 00
00073 Qed Radio Press SRL 0, 00
00074 Qed Tv - Prima SRL 0, 00
00211 Rad Proauto SRL 866, 02 866, 00
00090 Rafinaria Steaua Română SA 0, 00
00319 Raivex SRL 0, 00
00137 RAR Bucureşti 7.336, 07 7.027, 00 381, 00 309, 00
00241 Resculum Import Export SRL 0, 00
00075 Rocast SRL 0, 00
00014 Roman SA 0, 00
00076 Romania Hidro Service SRL 15.676, 03 15.676, 00 6.279, 00
00077 Romard SRL 976, 62 977, 00 117, 00
00078 Romradiatoare SA 4.666, 12 4.666, 00
00079 Romstyl Impex SRL 0, 00
00159 Romtelecom SA 703, 44 562, 00 136, 00 141, 00
00261 Rova 2002 SRL 1.488, 00 1.488, 00
00081 Rulcomar Serv SRL 98.876, 51 92.522, 00 16.000, 00 6.354, 00
00082 Rulstar Auto SRL 22.519, 53 22.520, 00
00083 Sabre SRL 3.000, 00 3.000, 00 3.000, 00
00084 Saf-Holland RO SRL 2.752, 99 2.753, 00
00234 Saga Software SRL 316, 00 316, 00
00325 SC Darko EMG Tehnolpgies SRL 566, 00 566, 00
00035 SC Etalon Serv SRL 17.305, 00 17.305, 00 4.000, 00
00097 SC Tooltech International SRL 830, 07 830, 00
00324 Securytas Team SRL 4.184, 26 4.184, 00
00085 Sedomin Trans SRL 10.011, 28 10.011, 00 2.764, 00
00302 Selgros Cash&Carry 153, 75 154, 00
00086 Semgaz SRL 0, 00
00155 Seti IMPEX SRL 0, 00
00312 Sfera Industry SRL 5.282, 40 5.282, 00
00087 Simnicvic 2006 SRL 0, 00
00088 Sobter Prodincon SRL 34.428, 59 34.429, 00 3.000, 00
Societatea Naţională de Telecomunicaţii
00080 Romtelecom SA Sucursala 0, 00
00089 Spit Bucovina SA 1.770, 50 1.771, 00
00247 Spumotim SA 0, 00
00091 Subansamble Auto SA 13.618, 93 13.619, 00 2.000, 00 8.320, 00
00092 Tanel SRL 163.450, 29 145.880, 00 40.000, 00 17.570, 00
00108 Tank Project Consulting SRL 0, 00
00093 Terom SRL 211.166, 70 157.853, 00 63.000, 00 53.313, 00
00094 Teron Systems SRL 0, 00
00095 Tibioil Company SRL 22.312, 82 20.005, 00 5.080, 00 2.311, 00
00236 Ţiriac Auto SRL 24.708, 62 24.709, 00 23.387, 00
00096 Tool & It Distribution SRL 401 2.877, 74 2.878, 00
00232 Topservice SRL 1.140, 80 1.141, 00
00316 Total Cam Auto Motor SRL 105, 00 105, 00 105, 00
00099 Trans Technik SRL 107, 71 108, 00 108, 00
00107 Transpol SRL 1.634, 32 1.634, 00
00100 Trax SRL 8.715, 96 8.716, 00 2.477, 00
00170 Truckpoint Service SRL 270, 00 270, 00 270, 00
00295 TTS - Truck & Trailer Service SRL 243, 92 244, 00
00101 Tumag Service SRL 0, 00
00102 Turno Serv SRL 3.355, 12 1.048, 00 2.308, 00
00103 Ubemar SA 0, 00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

15.10.2012 - 01.01.2012 – 22.01.2013 –


Cod Denumire Plăţi
22.01.2013 21.01.2013 31.03.2013
00115 Universal Top Auto 80.000, 00 72.000, 00 15.000, 00 8.000, 00
00141 UPC România SRL 447, 98 361, 00 90, 00 87, 00
00217 Urgent Curier SRL 1.038, 41 979, 00 125, 00 60, 00
00307 Util Roling SRL 72.402, 77 72.403, 00 42.842, 00
00126 Uzina Concordia SA 186, 00 93, 00 93, 00
00216 Valea Prahovei SA 400, 00 400, 00
00132 Vesta Investment SRL 1.224, 49 1.017, 00 1.017, 00 207, 00
00104 Vesthid Serv SRL 0, 00
00148 Vodafone România SA 16.965, 02 8.770, 00 8.194, 00
00105 Vulturul SA 0, 00
00106 Watt Oferta SRL 10.571, 92 10.290, 00 3.955, 00 282, 00
00174 Wurth Romania SRL 5.665, 59 2.287, 00 2.287, 00
Total 2.468.485, 90 1.961.171, 00 605.507 464.508, 00
Situaţie încasări clienţi 15, 10, 2012- 31, 03, 2013
15.10.2012- 01.01.2013- 22.01.2013-
Cod Denumire
22.01.2013 22.01.2013 31.03.2013
10250 Acvatot SRL 6.065, 00
00002 Almyny Impex SRL 102.952, 00 27.652, 00
00003 Anvelo SRL 41.771, 00
10016 Apa Nova Ploieşti SRL 1.054, 00 1.054, 00
10064 Ascon SRL 4.133, 00
10231 Aysepgur Autoserv SRL 248, 00
10027 Badgaz SRL 1.054, 00 1.054, 00
10222 Bartusica Mioara 12, 00
10163 Bat Târgovişte SA 11.780, 00 11.780, 00
10028 Bendix SRL 10.934, 00
00007 Bergerat Monnoyeur SRL 3.703, 00
10018 Binar Speed Exclusive SRL
10208 Boz-Pin SRL 14.468, 00
00010 C.F.R. Transauto SA
10249 Carpat Belaz Service SRL 295, 00
00011 Chimol SRL 2.825, 00 3.141, 00
10242 Chircu Prod Impex Company SRL 196, 00 196, 00 697, 00
10210 Cirex SRL 25, 00 402, 00
10230 CNADNR SA SDN 1.362, 00
10199 Corina 2003 SRL 40, 00
10240 Div Transport 2000 SRL 367, 00 367, 00
Dumitru Liviu \"Dumitru Liviu\" Persoană Fizică
10217 248, 00
Autorizată
10136 Emon Electric SA 32.121, 00 14.560, 00
10014 Exploatare Sistem Zonal PrahovA SA 1.054, 00 1.054, 00
10219 Extenso SRL 1.984, 00
00015 Faoxim SRL
10162 Fibec SA 1.053, 00
10243 Fireproof Team SRL 9.153, 00
10022 Forja Neptun SRL 49.526, 00
00016 Geda Prodexim SRL 75.345, 00 75.345, 00
10221 Gurbet Mihai Marian 60, 00
10212 Hidro Prahova SA (Sucursala Câmpina) 14.662, 00
00019 Iangil Prod Cons SRL 1.982, 00
10020 Iatsa Cimpina SA 767, 00
10229 II Săvulescu C Gheorghe Mihai 42, 00
00020 Intergroup Serv SRL 158, 00
10201 Ioana SRL
00009 IRA SA(Cămin Chiriaşi)
00018 IRA Service Auto SRL 5.936, 00 1.746, 00
10223 J&R Car SRL 260, 00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

15.10.2012- 01.01.2013- 22.01.2013-


Cod Denumire
22.01.2013 22.01.2013 31.03.2013
10087 J.Christof E&P Services Pl Baicoi 645.335, 00 127.164, 00 14.403, 00
10226 Kasabi Flawer Prest SRL 620, 00
10013 Lubricants Distribution SRL 51.317, 00 31.317, 00
10008 Lucau Construct SRL
10216 Marelis Global Auto SRL 248, 00
00022 Matero - Ama SRL 337, 00
10079 Mefin SA 355, 00
00023 Metarex SRL 6.683, 00 1.059, 00
10132 Mobiana Com SRL 2.978, 00
10233 Modpack System 3.081, 00
10011 MSD Com SRL 11.112, 00 18, 00
10244 Odiseia Comserv SRL
10247 Oferta Bob SRL
OMV Petrom Ep Ment.şi Log.Asset 10 Petromar
10187 2.310.754 483.968, 00 969.457, 00
Constanţa
10227 Pescaru Gheorghe 20, 00
10202 Petroconstruct SA
10160 Petroutilaj SA 4111
10134 PSV Company SA 4111
10082 RATP 3.143, 00 3.293, 00
10232 Rhodos Construct SRL
00040 Rifimar Impex SRL
10238 Ristache Victor 198, 00
00004 Roman SA
00047 Romard SRL 860, 00
10035 Rulstar Auto SRL 14.329, 00
10161 Sachelia Ionel 168, 00
10225 SC Motor Grup SRL 24.281, 00 24.281, 00
10235 SC Sprinter Auto SRL Craiova 397, 00
10228 SC Transcom SRL 794, 00
10009 Sedomin Trans SRL 7.247, 00
10248 Sedomin Trans SRL
10234 Sildani Services SRL 2.499, 00
10112 Sinaia Forever 1.000, 00
00049 Sobter Prodincon SRL 19.336, 00
10224 Swiso Service SRL 310, 00
10246 Terom SRL 18.347, 00
10054 Tibioil Company SRL 253, 00
00050 Tumag Service SRL
00051 Turno Serv SRL 1.070, 00 2.307, 00
10245 Unitech Electro Power SRL 1.854, 00
10127 Weatherford International Eastern Europe SRL 6.200, 00
Total : 3.497.047 677.553, 00 1.154.476
Euroinsol Consulting SPRL
prin asociat coordonator av. Alina Maer

Județul Timiş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROWE COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 15543889
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar: 10769/30/2010
Comunicare încheiere de şedinţă nr. 760 pronunţată la 04.04.2013
Către,
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş,
Cod de identificare fiscală: 14942091;
- SC Rowe Company SRL, sediul în Mun. Timişoara, str. Mureş, nr. 154, jud. Timiş, J35/1509/2003, CUI 15543889
- Administraţia Finanţelor Publice-Timişoara cu sediul în mun. Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7146/19.04.2013

- SCP Magister SPRL cu sediul ales în mun. Timişoara, str. Palanca, nr. 4, birou 12, jud. Timiş, RSP 0326
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de şedinţă nr. 760 din data de 04.04.2013, pronunţată în dosarul 10769/30/2010
de Tribunalul Timiş, Secţia Comercială – prin judecător sindic, privind debitorul SC Rowe Company SRL, cu sediul
în Mun. Timişoara, str. Mureş, nr. 154, jud. Timiş, J35/1509/2003, CUI 15543889.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

România, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă


Dosar nr. 10769/30/2010
Încheiere nr. 760
Şedinţa publică de la 04.04.2013
Completul compus din:
Preşedinte Geta Balaban
Grefier Diana Ţolescu
Pe rol judecarea cauzei privind administrarea procedurii de insolvenţă generală faţă de debitoarea SC Rowe Company
SRL, cu sediul în Mun. Timişoara, str. Mureş, nr. 154, jud. Timiş, J35/1509/2003, CUI 15543889 reprezentată de
administratorul judiciar SCP Magister SPRL cu sediul ales în mun. Timişoara, str. Palanca, nr. 4, birou 12, jud. Timiş,
RSP 0326, în contradictoriu cu creditorii Administraţia Finanţelor Publice-Timişoara cu sediul în mun. Timişoara, str.
Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru debitoarea falită
administratorul judiciar prin delegat permanent Novăcescu Mădălina, lipsă fiind celelalte părţi. Procedura legal
îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosarul cauzei au fost depuse,
prin Serviciul Registratură. Delegat permanent Novăcescu Mădălina pentru administratorul judiciar depune la dosarul
cauzei raport de activitate pe care îl prezintă oral, propunând intrarea în faliment a debitoarei. Judecătorul sindic acordă
cuvântul părţilor cu privire la propunerea administratorului judiciar. Delegat permanent Novăcescu Mădălina pentru
administratorul judiciar solicită admiterea cererii şi trecerea debitoarei în procedura generală de faliment.
Declarând dezbaterile închise, după deliberare,
Judecătorul sindic,
Asupra cererii administratorului judiciar:
Constatând, că în cadrul procedurii de insolvenţă generală deschisă împotriva debitoarei SC Rowe Company SRL, cu
sediul în Mun. Timişoara, str. Mureş, nr. 154, jud. Timiş, J35/1509/2003, CUI 15543889, aceasta nu şi-a respectat
obligaţiile de plată astfel cum au fost prevăzute în planul de reorganizare,
Aprobând raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 54 alin
1 -3 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 60 raportat la art. 107 din
Legea insolvenţei,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de administratorul judiciar SCP Magister SPRL cu sediul ales în mun. Timişoara, str.
Palanca, nr. 4, birou 12, jud. Timiş, RSP 0326. În temeiul art. 107 din Legea insolvenţei,
Dispune intrarea în faliment – prin procedura generală a debitoarei SC Rowe Company SRL, cu sediul în Mun.
Timişoara, str. Mureş, nr. 154, jud. Timiş, J35/1509/2003, CUI 15543889. În temeiul art. 107 alin. 2 lit. a din Legea
insolvenţei,
Ridică dreptul de administrare, administratorilor sociali ai debitoarei. În temeiul art. 107 alin. 2 lit. b din Legea
insolvenţei,
Desemnează în calitate de lichidator judiciar pe SCP Magister SPRL cu sediul ales în mun. Timişoara, str. Palanca,
nr. 4, birou 12, jud. Timiş, RSP 0326. Fixează pentru lichidator atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea insolvenţei.
În temeiul art. 107 alin. 3 din Legea insolvenţei,
Pune în vedere lichidatorului să procedeze la notificarea trecerii debitoarei în faliment, conform art. 109 alin. 1 din
Legea insolvenţei. In temeiul art. 113 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Fixează următorul termen de judecată la 10.10.2013, în cunoştinţa părţilor, conform art. 7 alin. 7 din Legea
insolvenţei. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţa publică din 04.04.2013.
Preşedinte Grefier,
Geta Balaban Diana Ţolescu
*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7146/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23