Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7147 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CORINA ŞI MARIA SRL .......................................................................................................... 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ODORIFERA SRL ..................................................................................................................... 4

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HERMES COM SRL .................................................................................................................. 4
2. Societatea comercială PAN MORIS 2004 SRL .............................................................................................................. 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTER RO SRL .......................................................................................................................... 6

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CONSTRUCT ECO SRL............................................................................................................ 6
2. Societatea comercială T.G. TIMCAR-PREST SRL ....................................................................................................... 6

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INGO - PROD SRL .................................................................................................................... 6

Județul Covasna ................................................................................................................................................................ 7


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GOLD ARTIST SRL .................................................................................................................. 7

Județul Călăraşi ................................................................................................................................................................ 8


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ANTONY HARITON SRL......................................................................................................... 8
2. Societatea comercială ISAN PROD IMPEX SRL .......................................................................................................... 8

Județul Iaşi ........................................................................................................................................................................ 9


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MILLENIUM CENTER SRL ..................................................................................................... 9

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MARION SA ............................................................................................................................ 10

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GODRICOM SRL .................................................................................................................... 12

Județul Neamţ ................................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SCHELA PROD SRL ............................................................................................................... 12

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 13


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GSG PROTGUARD SRL ......................................................................................................... 13

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GENERAL TRANSPORT SRL ............................................................................................... 14

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALFREDIS IMPEX SRL .......................................................................................................... 15

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CORINA ŞI MARIA SRL, cod unic de înregistrare: 23969975
Raport final de închidere a procedurii
Nr. 11 din 11.04.2013
1. Date privind dosarul:Nr. 339/110/2013 Tribunalul Bacău, Secţia a II a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal,
Judecător sindic: Cătălin Niminet;
2. Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Bacău, tel.0234/ 525221, program arhiva/registratura
instanţei, luni-vineri: 1000-1300.
3.Debitor: SC Corina şi Maria SRL cu sediul social mun. Bacău, str. Cireşoaiei, nr.1, judeţul Bacău, CUI: 23969975,
ORC: J04/1054/2008.
4.Creditori: AFP Bacău.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Crucianu Mariana Carmen cu sediul în Bacău, str. Neagoe Vodă,
nr. 24, sc.B, ap.7, CIF 27295426, număr de înscriere în Tabloul UNPIR 1B3066, tel./fax 0334/425916, mobil:
0744/768985, e-mail: crucianu.mariana@yahoo.com, desemnat prin Încheierea de Şedinţa din camera de consiliu de la
28.01.2013.
I. Prezentarea activităţii lichidatorului judiciar:
- Notificări
În temeiul art.61 şi 62 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, lichidatorul judiciar a notificat intrarea
debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată creditorilor cunoscuţi și prezumtivi (AFP Bacău, ITM
Bacău, Primăria Bacău, E-ON Moldova, BRD Bacău), debitorului, la sediul acestuia şi la ORC, pentru efectuarea de
menţiuni privind deschiderea procedurii şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3646 din 27.02.2013;
notificarea cuprinzând şi termenele limită: pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului, de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al acestora, de depunere a
contestaţiilor la tabelul preliminar, de întocmire şi afişare a tabelului definitiv consolidat precum şi data la care are loc
prima adunare a creditorilor a fost publicată în BPI şi în ziarul Evenimentul zilei.
- Situaţia bunurilor debitorului
Referitor la bunurile şi disponibilităţile băneşti ale debitorului, nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile în
patrimoniul falitei, conform răspunsurilor primite de la instituţiile notificate (răspunsul Primăriei Bacău la adresa
lichidatorului judiciar).
- Examinarea activităţii debitorului şi întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă a debitorului
Raportul prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006 a fost întocmit în baza documentelor preluate la administratorul
societății şi publicat în BPI NR.6412/10.04.2013, nefiind identificate persoane vinovate pentru ajungerea debitorului în
stare de insolvenţă.
- Tabele creditori
Tabelul preliminar a fost afişat la uşa instanţei, publicat în BPI şi transmis debitoarei.
Tabelul definitiv consolidat a fost afişat la uşa instanţei şi publicat în BPI.
- Adunări ale creditorilor:
Adunarea generală a creditorilor din 26.03.2013 a fost convocată la sediul lichidatorului judiciar având ca ordine de zi: -
prezentarea raportului prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006; - confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de
judecătorul sindic şi a onorariului acestuia stabilit prin sentinţă de 3.000 lei pe întreaga procedură; - desemnarea
Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; - probleme diverse. Procesul verbal a fost depus la instanţă şi
publicat în BPI, Adunarea creditorilor confirmând lichidatorul judiciar desemnat de instanţă cu onorariul de 3.000 lei
pentru toată procedura.
Lichidatorul judiciar a notificat unicului creditor, AFP Bacău, avansarea de sume în vederea continuării procedurii. Din
punctul de vedere exprimat AFP Bacău nu este de acord cu avansarea de sume.
- Închiderea procedurii:
Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului şi niciun creditor nu avansează sume pentru continuarea
procedurii (conform răspunsului creditorului), lichidatorul judiciar a întocmit raportul cu propunerea de închidere a
procedurii insolvenţei în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2006 a debitorului, raport publicat în BPI
şi necontestat.
Dovezile publicării actelor de procedură în BPI sunt anexate în xerocopie.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

II. Concluzii:
Având în vedere cele arătate mai sus vă solicităm:
- închiderea procedurii conform art.131 din Legea 85/2006, radierea debitorului din Oficiul Registrului Comerţului,
- descărcarea lichidatorului judiciar precum şi a tuturor persoanelor care l-au asistat de orice îndatoriri sau
responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, conform
art. 136 din Legea 85/2006.
- onorariul - 3.000 lei din fondul de lichidare;
- cheltuieli de procedură – 33, 85 lei conform decontului de cheltuieli anexat.
Lichidator judiciar, CII Crucianu Mariana Carmen

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ODORIFERA SRL, cod unic de înregistrare: 25589280
Notificare tabel preliminar de creanţe al debitorului SC Odorifera SRL
Număr: 933, data emiterii: 15.04.2013
1. Date privind dosarul: 1610/111/2013, Tribunal Bihor, Secţia Comercială, Judecător sindic Cristian Monenci
2. Debitor: SC Odorifera SRL, sediul social Oradea, str. Moldovei, nr.72, bl.DP80, ap.49, jud. Bihor, Număr de ordine
în registrul comerţului J05/757/2009, CUI RO 25589280
3. Creditori: Administraţia Finanţelor Publice Oradea
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Tămăşan Ovidiu, sediul social Oradea, str. Sovata, nr. 5, ap. 3,
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1990, tel./fax 0745772573, E-mail: tamasanliquidation
@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tămăşan Ovidiu.
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență Tămășan Ovidiu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Odorifera SRL, conform încheierii nr.296/F/29.01.2013 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia Comerciala, în dosarul
1610/111/2013, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: Publicarea tabelului
preliminar de creanţe al debitorului SC Odorifera SRL.
Tabel preliminar creanţe SC Odorifera SRL
Grupa 1, art.123 pct. (4) - Creanţe bugetare
Nr. Creanţa Creanţe Creanţa % din % din
Creditor Adresa Menţiuni
crt. depusă nescadente acceptată grupa total
Administraţia Oradea, str.
Privilegiată taxe
1. Finanţelor Publice D.Cantemir, nr.2-4, 19.209 lei 0, 00 lei 19.209 lei 100% 100%
şi impozite
Oradea jud.Bihor
Total grupa 1 19.209 lei 0, 00 lei 19.209 lei 100% 100%
Total Creanţe depuse 19.209 lei
Total Creanţe acceptate 19.209 lei
Cabinet Individual de Insolvenţă Tămăşan Ovidiu

Județul Botoşani
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HERMES COM SRL, cod unic de înregistrare: 16584291
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată
Nr. 01 din 15.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2238/40/2013 Tribunal Botoşani Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător sindic Dicu Aurel Liviu
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, Număr de telefon 0231511739,
programul arhivei/registraturii instanţei: 9, 00-11, 30
3.Debitor: SC Hermes Com SRL, Cod de identificare fiscală 16584291, sediul social Botoşani, Calea Naţională, nr.44-
45, jud. Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului J07/327/2004.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Rotundu Irina, cod de identificare fiscală 28949618, sediul
social: Calea Naţională, nr.82, sc.A, ap.8, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3078,
Telefon/fax:0231515453, mobil: 0745614406, E-mail: irina_rotundu@yahoo.com
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţa Rotundu Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hermes
Com SRL Botoşani, conform Încheierii nr.247 din data de 05.04.2013 pronunţată de Tribunalul Botoşani Secţia Civilă,
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul cu nr. 2238/40/2013, în temeiul art. 61 alin.((1) şi/sau alin.((2) şi art.
62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin.((1) şi art.107 alin.1 lit. A din
Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6. Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată a debitoarei SC Hermes Com S.R.L prin Încheierea nr.247
din data de 05.04.2013 pronunţată de Tribunalul Botoşani Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul 2238/40/2013.
6.1. Debitorul SC Hermes Com S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

6.2. Creditorii debitorului SC Hermes Com SRL au dreptul de a formula opoziţie la deschiderea procedurii în termen de
10 zile de la primirea notificării, care va fi soluţionată de judecătorul sindic în conformitate cu art.32 alin.2 combinat cu
art.62 alin.1 lit. a din Legea 85/2006.
6.3. Creditorii debitorului SC Hermes Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de: 17.05.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 27.05.2013. Eventualele contestaţii la tabelul
preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în B.P.I. Termenul pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este :10.06.2013
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul profesional al
lichidatorului judiciar din Botoşani, Aleea G-ral. Ghe. Avrămescu, nr. 24, sc.C, ap.1 în data de 31.05.2013 ora 11, 00.
având ca ordine de zi :
1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă
de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Cabinet individual de insolvenţă Rotundu Irina

2. Societatea comercială PAN MORIS 2004 SRL, cod unic de înregistrare: 16624868
Dosar nr. 1600/40/2013
Debitor: SC Pan Moris 2004 SRL Botoşani, << în insolvenţă >> << în insolvency >> << en procédure collective
>>, nr. de înreg. O.R.C. J07/355/2004; C.U.I. 16624868
Anunţ
Nr.: 844, Data emiterii: 16.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 1600/40/2013, Tribunalul Botosani, Judecător sindic: Axinte Lăcrămioara;
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botoşani, Număr de telefon: 0231/511.739, Programul
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-11.30 ;
3.1. Debitor: SC Pan Moris 2004 SRL, cu sediul social în loc. Botosani, str. Iuliu Maniu nr. 2, bloc B1, et. 4, ap. 16, jud.
Botoşani, C.U.I. 16624868, nr. de înreg. O.R.C. J07/355/2004;
3.2. Administrator special: D-nul Timofte Mircea Gabriel identificat cu C.I seria XT nr. 054138, CNP 1810923070039,
numit conform A.G.E.A din 15.03.2013.
4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,
jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail:
iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă,
Mititelu Lenuţa.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Pan
Moris 2004 SRL, cu sediul social în loc. Botoşani, str. Iuliu Maniu nr. 2, bloc B1, et. 4, ap. 16, jud. Botoşani, C.U.I.
16624868, nr. de înreg. O.R.C. J07/355/2004, potrivit Încheierii nr. 169 din data de 07.03.2013, pronunţată de
Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 1600/40/2013, anuntă faptul că
s-a depus la Tribunalul Botoşani – Judecător Sindic raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia
stării de insolvenţă a debitoarei SC Pan Moris 2004 SRL Botoşani întocmit în confomitate cu prevederile art. 20 lit. B şi
art. 59 alin.((1) din Legea nr. 85/2006.
Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
practician în insolvenţă, Mititelu Lenuţa

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTER RO SRL, cod unic de înregistrare: 14313636
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila
Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 3361/3/2012
Termen 22.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 04 luna 01 anul 2013
Direcţia Generală A Finanţelor Publice A Judeţului Satu Mare - Satu Mare, Piaţa Romană, nr. 3-5, judeţ Satu Mare
Debitor
2. SC Inter RO SRL -sector 4, Bucureşti, B-dul Regina Maria, nr. 32, et. P, ap. 108
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu SC Inter RO SRL -sector 4, Bucureşti, B-dul Regina Maria, nr. 32, et. P, ap. 108. Cu cel puţin 5
zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din
dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Caraş-Severin
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CONSTRUCT ECO SRL, cod unic de înregistrare: 21872886
Tribunalul Caraş-Severin
Dosar:6861/115/2012
SC Construct Eco SRL
Tabel definitiv de creanţe 15.04.2013
Suma Suma Ordinea
Nr. Felul
Creditori Adresa cerută - admisă Procent de Observaţii
crt. creanţei
LEI LEI prioritate
D.G.F.P. Caraş-Severin, Reşiţa, str.
1 2.000, 00 Garantată 100, 0000% 121
Caraş-Severin Valea Domanului II, nr.2
Total 2.000, 00 100.0000%
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este dl.lichidator Coman Ionel, la sediul ales SCP Tudor &
Asociaţii SPRL din Reşiţa, str. I.L. Caragiale nr.5, tel.0355401775, fax 0255214926
Notă: Tabelul definitiv de creanţe a fost afişat astăzi 15.04.2013
SCP Tudor & Asociaţii SPRL

2. Societatea comercială T.G. TIMCAR-PREST SRL, cod unic de înregistrare: 19820249


România, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă
Str. Horea Nr.2-4
Dosar nr.873/115/2013
Termen: 16 mai 2013
Citaţie
emisă la: ziua 12 luna 04 anul 2013
1. Creditor: DGFP Caraş-Severin, str. Doman II nr. 2, jud. Caraş-Severin
Debitoare - Societatea comercială „Timcar Prest” SRL, cu sediul în Oraviţa, str. Zona Gării, bl. D 23, sc. A, et.1, ap. 6,
jud. Caraş-Severin,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 221 completul C1 - sindic, în ziua de 16, luna mai, anul 2013, ora 10,00, în
proces cu lichidatorul judiciar SCP Magister SPRL cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Horea bl.A7 parter, judeţul
Caraş-Severin pentru Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INGO - PROD SRL, cod unic de înregistrare: 7002084
Raport
Nr. 1369/17.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 1662/118/2010, Tribunalul Constanţa Secţia a II- Civilă, Judecător sindic:Ioana
Păunescu.
2.Arhiva instanţei: str. Traian, Nr.31, Constanţa, Telefon 0241-551345, Program Luni -Joi 08.30 -12.30, Vineri 12.00-
15.00.
3.Debitor: SC Ingo - Prod SRL Cod de identificare fiscală 7002084, Sediul: Judeţul Constanţa, Localitatea Valu lui
Traian str. Cantonului nr.2A, Număr de ordine în registrul comerţului J13/606/1995.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

4. Administrator judiciar: Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L. Cod de identificare fiscală R14955032, sediul social:
Constanţa Strada Marc Aureliu, Nr.8, parter, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0267,
Tel:0241 – 55.90.33, Fax:0241-50.83.51, Email:office@dascalescu-insolv.ro, Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Av. Dăscălescu Elena.
5. Subscrisa: Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ingo – Prod
SRL conform Încheierii nr.160 din data de 18/02/2010, în temeiul art. 21 din Legea nr.85/2006., comunică: Extras al
raportului nr. 10
6. Actele şi operaţiunile efectuate în perioada 25.10.2012 -17.01.2013.
A.- Supravegherea activităţii debitoarei;
B.- Întocmirea raportului trimestrial nr. 8 privind situaţiile financiare.
C.- Convocarea comitetului creditorilor în vederea prezentării raportului trimestrial.
7. Analiza actelor şi operaţiunilor de încasări şi plaţi.
În perioada 25.10.2012 -17.01.2013, au fost efectuate încasări în valoare 37.300 lei, iar plăţile au fost în valoare de
37.264 lei.
8. Acte şi operaţiuni necesare continuării procedurii.
Pentru continuarea actelor şi operaţiunilor specifice, administratorul judiciar va proceda la:
Supravegherea activităţii debitoarei;
Administrator judiciar Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L
asociat coordonator Av. Elena Dăscălescu

Județul Covasna
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GOLD ARTIST SRL, cod unic de înregistrare: 23936510
Notificarea deschiderii procedurii insolvenţei
Număr: 1369; Data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 919/119/2013; Tribunalul Covasna; Judecătorul sindic: Rusu Ioan Cătălin.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Kriza Janos, nr. 2, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
3. Debitor: SC Gold Artist SRL, Cod de identificare fiscală: 23936510, sediul social: Baraolt, str. Budai Nagy Antal, nr.
2, judeţul Covasna, Număr de ordine în registrul comerţului: J14/297/2008.
4. Creditorii: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna.
5. Administrator judiciar: SC Wind Up Management SPRL, Cod de identificare fiscală: 20717213; sediul social: str.
Grigore Bălan, nr. 4, bl. 42, sc.I, ap. 2, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna; Număr de înscriere în tabloul practicienilor
în insolvenţă: RSP0167; Tel: 0367 - 411.944; Fax: 0367 - 411.945; E - mail: office@windup.ro; Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Örsi Imre Alpár.
6. Subscrisa SC Wind Up Management SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gold Artist SRL,
conform Sentinţei civile nr. 198/S/05.04.2013, pronunţată de Tribunalul Covasna, în dosarul 919/119/2013, în temeiul
art. 61 alin.((1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Gold Artist SRL
7.1. Debitorul SC Gold Artist SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.((1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Gold Artist SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 22.05.2013.
In temeiul art. 76 din Legea privind procedura falimentului, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei: Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2013. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.06.2013.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru
judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
SC Wind Up Management SPRL
Örsi Imre Alpár
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Călăraşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ANTONY HARITON SRL, cod unic de înregistrare: 26671816
SC Antony Hariton SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, CUI: 26671816; J51/117/2010; sediu social:
Localitatea Buciumeni, oras Budesti, jud. Calarasi
Lichidator Judiciar: C.I.I. Harsescu Nicoleta, Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M18, sc.C, et. P, ap. 4, jud. Calarasi;
Tel./Fax: 0242 332 788
Dosar nr. 319/116/2013 (nr. în format vechi: 13/F/2013)
Tabel preliminar al creantelor debitoarei SC Antony Hariton SRL
Nr.: 634/09.04.2013
Lichidator judiciar, C.I.I. Harsescu Nicoleta

Nr. Denumire creditor Adresa U.M Creanta Creanta adm. Caracteristici


crt. depusa dupa verificare creanta adm.
I Creditori bugetari
1 D.G.F.P. Calarasi Calarasi, str. Eroilor Revolutiei, nr. 6-8, jud. Calarasi lei 209.757,00 209.757,00 art.123, alin. 4
Total creditori bugetari Lei 209.757,00 209.757,00
Total general creditori LEI 209.757,00 209.757,00
2. Societatea comercială ISAN PROD IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17305891
Referitor dosar nr. 2995/116/2012 (nr. în format vechi 178/F/2012)
Debitor – Isan Prod ImpexSRL
Raport de activitate cuprins intre data 04.04.2013 - 11.04.2013
in temeiul art.25 din Legea nr. 85/2006.
Nr.546/11.04.2013
Subscrisa CC Insol S.P.R.L. Constanţa – Filiala Călăraşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IsanProd Impex
SRL, conform incheierii din data de 26.11.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 2995/116/2012
(178/F/2012), de la data depunerii ultimului raport de activitate şi pana la data depunerii prezentului raport, am efectuat
urmatoarele acte şi operatiuni:
Amintim ca în derularea procedurii de faliment deschisa impotriva societatii debitoare Isan Prod impex SRL,
lichidatorul judiciar nu a identificat bunuri în averea debitoarei.
De asemenea, precizam ca impotriva tabelului suplimentar şi al tabelului definitiv nu au fost formulate contestatii.
Avand în vedere ca la sediul lichidatorului judiciar a fost comunicata adresa cu nr.29560 din 14.02.2013, din partea
creditorei D.G.F.P. Calarasi solicitand, posibilitatea atragerii raspunderii solidare a reprezentantilor legali ai debitoarei,
daca sunt intrunite elementele prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la
convocarea adunarii creditorilor stabilita pentru data de 04.04.2013, cu ordinea de zi:
Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, impotriva fostilor administratori
statutari ai societatii debitoare.
La sedinta adunarii creditorilor din 04.04.2013, s-au prezentat creditorii inscrisi la masa credala a averii debitoarei,
insumand un procent de 100%, care au votat astfel:
In conformitate cu disp. art.16 din Legea nr. 85/2006, Adunarea Creditorilor legal intrunita, a hotarat cu un procent de
84, 15% urmatoarele:
Voteaza impotriva aplicarii prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, impotriva asociatilor şi administratorilor
societatii debitoare.
Fata de cele prezentate, urmeaza ca, pana la termenul urmator lichidatorul judiciar sa intocmeasca raportul final cu
propunere de inchidere a procedurii conform dispozitiilor prevazute de procedura insolventei.
Depunem documentele mentionate în prezentul raport de activitate.
Fata de toate aspectele enumerate mai sus, lichidatorul judiciar solicita respectuos judecatorului sindic acordarea unui
nou termen de judecata.
In vederea ducerii la indeplinire a atributiilor ce revin în sarcina sa, de la data deschiderii procedurii simplificate a
falimentului şi pana în prezent, lichidatorul judiciar nu a efectuat cheltuieli de procedura.
Lichidator judiciar, CC Insol S.P.R.L. Filiala Calarasi
Av. Curutz Corina

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MILLENIUM CENTER SRL, cod unic de înregistrare: 13847164
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Nicolae Gane, nr.20A
Dosar nr. 2272/99/2008 (Număr în format vechi 255/2008)
Data 29.03.2013
Comunicare încheiere nr.84/CC din 20.03.2013
Către,
Creditori
SC Elkotech România SA Bucureşti, sector 1, str. Siret, nr.95;
SC Internaţional Transactions & Services SA Bucureşti, com. 6 la Urban şi Asociaţii, bd. Preciziei, nr.1, et.4;
SC Abis România SRL prin mandatar Coface România Credit Management Services SRL Bucureşti, sector 1, Calea
Floreasca, nr.39, et.3;
SC Asbis România SRL prin mandatar Coface România Credit Management Services SRL prin avocat Iulia Bazavan,
Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca, nr.39, et.3;
Banca Transilvania SA Iaşi, Ghica Vodă, nr.3A, judeţ Iaşi; D.E.F.P.L. Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.15, judeţ
Iaşi;
Administraţia Fondului pentru Mediu, Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr.294, bl. corp A;
SC Salubris SA Iaşi, str şos. Naţională, nr.43, judeţ Iaşi
Debitor SC Millenium Center SRL Iaşi, str. Cuza Vodă, nr.1A, bl.8, et. mezanin, ap. biroul 7, judeţ Iaşi
Lichidator LD Expert Grup IPURL Huşi, Fundătura Viilor, nr.23, judeţ Vaslui
Pârâţi Anton Marius Iulian, Iaşi, str. Carpaţi, nr.5, bl.656, sc.B, et.2, ap.11, judeţ Iaşi; Amanolesei Ionuţ Cezar, com.
Holboca, sat Dancu, judeţ Iaşi; Abramiuc Ciprian, Iaşi, şos. Păcurari, nr.68, bl.550, sc.B, et.5, ap.17, judeţ Iaşi;
Abramiuc Catrinel Loreta, Iaşi, şos. Păcurari, nr.68, bl.550, sc.B, et.5, ap.17, judeţ Iaşi
Debitor SC Millenium Center SRL prin curator special Bălănescu Sorin, Iaşi, str. Moara de Vânt, nr.27, judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.84/CC din 20.03.2013, pronunţată în dosarul nr.2272/99/2008 (număr în
format vechi 255/2008), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Millenium Center SRL cu
sediul în Iaşi, str. Cuza Vodă, nr.1A, bl.8, et. mezanin, ap. biroul 7, judeţ Iaşi, cod de identificare fiscală cod fiscal
13847164, număr de ordine J22/399/2001.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.2272/99/2008 (Număr în format vechi 255/2008)
Încheiere nr.84/CC
Şedinţa publică din 26 Martie 2013
Şedinţa din camera de consiliu din 20 Martie 2013
Preşedinte Mihaela Corugă Butucă
Grefier Cristina Mihaela Nica
Pe rol fiind soluţionarea cererii de îndreptare eroare materială formulată de lichidatorul judiciar LD Expert Grup
IPURL. La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, lipsă părţile.
Procedura este completă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Instanţa,
La data de 14.02.2013, lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL a formulat cerere de îndreptare a erorii materiale
strecurate în cuprinsul sent. civ. nr.1539/S/23.11.2011, arătând că din eroare s-a trecut în dispozitivul sentinţei soluţia
admiterii cererii în contradictoriu cu pârâtul-cumpărător Abramiuc Ciprian, căsătorit cu Abramiuc Catrinel Loreta, în
loc de soluţia admiterii cererii în contradictoriu cu pârâţii-cumpărători Abramiuc Ciprian şi Abramiuc Catrinel Loreta.
Potrivit art.281 Cod pr.civ, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul,
precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.
Verificând hotărârea menţionată, instanţa constată că s-a strecurat o eroare de redactare a dispozitivului sentinţei, în
sensul că la termenul din 23.06.2011 instanţa a stabilit cadrul procesual al cererii,.pârâta Abramiuc Catrinel Loreta
participând la toate etapele soluţionării cererii prin apărătorul său. În consecinţă, pentru clarificarea opozabilităţii
sentinţei civ. nr.1539/S/23.11.2011, instanţa va instanţa va admite cererea de îndreptare a erorii materiale.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL. Dispune
îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinţei nr.1539/S/23.11.2011, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în
sensul că se va menţiona în mod corect „admite cererea în contradictoriu cu pârâţii-cumpărători Abramiuc Ciprian şi
Abramiuc Catrinel Loreta”, în loc de „admite cererea în contradictoriu cu pârâtul-cumpărător Abramiuc Ciprian,
căsătorit cu Abramiuc Catrinel Loreta”, cum din eroare s-a menţionat.
Definitivă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.


Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2013.
Preşedinte, Grefier,
Mihaela Corugă Butucă Cristina Mihaela Nica

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MARION SA, cod unic de înregistrare: 12568250
Nr. Dosar: 4580/100/2012, Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal;
Judecător-sindic: Alina Crina Opriș
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă - Chiş Liviu, Cod de identificare fiscală: 21759748, sediul social:
str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 1438, Tel:
0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator de date cu caracter personal: 11446.
Administrator special: nu a fost desemnat.
Debitor: SC Marion SA, Cod de identificare fiscală: 12568250, Sediul social: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 160,
jud. Maramureș, Număr de ordine în registrul comerţului: J24/34/2000.
Raport asupra cauzelor și împrejurărilor
care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Marion SA
Nr.: 123 din 08/04/2013
Prin Încheierea nr. 420 din 24/01/2013 a Tribunalului Maramureș s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei și intrarea în faliment a debitoarei SC Marion SA, cu sediul în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 160,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/34/2000, CUI 12568250. Prin aceeaşi Încheiere este desemnat lichidator
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str. 9 Mai nr. 31.
Cererea de deschidere a procedurii a fost formulată de subscrisa – Cabinet Individual de Insolvență Chiș Liviu, în
calitate de lichidator numit în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
1. Măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar în scopul întocmirii prezentului raport:
Lichidatorul judiciar a asigurat publicarea notificării referitoare la intrarea în faliment, în procedură simplificată a
debitoarei SC Marion SA în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 3144 din 20/02/2013 (anexa nr. 1);
Am asigurat publicarea – în extras – în cotidianul „Graiul Maramureșului” din data de 13/02/2013 a hotărârii date prin
încheierea sus menţionată (anexa nr. 2);
De asemenea, în baza listei creditorilor debitoarei am notificat societățile comerciale și persoanele fizice astfel
identificate, precum și potențialii creditori bugetari (anexa nr. 3);
Am studiat actele şi documentele contabile ale debitoarei, concluziile administratorului judiciar fiind prezentate în cele
ce urmează:
2. Prezentarea societăţii debitoare:
2.1. Date de identificare: SC Marion SA, sediul social: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 160, jud. Maramureș, Cod
unic de înregistrare: 12568250, Nr. de înregistrare ORC: J24/34/2000.
2.2. Acționari: persoane juridice (Pasmatex SA și Pasmatex Conf International SA) deținând în total 54,04% din totalul
acțiunilor; persoane fizice – deținând 45,96% din totalul acțiunilor.
2.3. Obiect de activitate: Fabricare de articole de lenjerie de corp – cod CAEN 1414.
3. Analiza rezultatelor economico-financiare ale debitoarei SC Marion SA în perioada 2007 – 2009:
Conform Bilanţurilor contabile încheiate la 31/12/2007 și 31/12/2008, precum și a Balanței contabile încheiate la
30/04/2009 – luna anterioară Hotărârii AGEA nr. 1 din 18/05/2009 – cu privire la lichidarea societății și numirea
lichidatorului, principalii indicatori economico-financiari, respectiv cifra de afaceri şi profitul / pierderea aferente
activității din perioada 01/01/2007 – 30/04/2009 se prezintă astfel:
Profit „+” (lei)
Perioada Cifra de afaceri (lei)
Pierdere „− −” (lei)
2007 94.851 - 42.873
2008 21.941 -126.974
30/04/2009 21.365 - 49.014
Din datele prezentate mai sus rezultă că în perioada 01/01/2007 – 30/04/2009 debitoarea SC Marion SA a realizat o
cifră de afaceri foarte scăzută, mult sub pragul de rentabilitate, ceea ce a determinat și obținerea unui rezultat financiar
negativ (pierdere) pe întreaga perioadă. Având în vedere acest aspect, precum și scăderea drastică a comenzilor pe
fondul conjuncturilor economice de la acea dată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 18/05/2009,
pentru a stopa înregistrarea de pierderi prin funcționarea în continuare a societății, a hotărât dizolvarea și numirea
lichidatorului – Cabinet Individual de Insolvență Chiș Liviu.
De la acea dată, activitatea desfășurată de societate s-a limitat exclusiv la valorificarea bunurilor din patrimoniul
societății și achitarea cu prioritate a datoriilor către foștii salariați și către bugetul consolidat al statului.
4. Cauzele apariţiei stării de insolvenţă a debitoarei SC Marion SA:
Așa cum am arătat mai sus, în perioada 01/01/2007 – 30/04/2009, SC Marion SA a înregistrat – din cauza lipsei
comenzilor – o cifră de afaceri foarte scăzută, mult sub pragul de rentabilitate, înregistrând un rezultat financiar negativ
(pierdere) pe întreaga perioadă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

În contextul crizei economico-financiare care, începând cu anul 2008 s-a manifestat puternic și în acest domeniu de
activitate, comenzile pentru confecții mutându-se înspre societățile care își desfășurau activitatea în zona Asiei, nu mai
exista perspectiva redresării societății.
Pentru a stopa continuarea unei activități aducătoare de pierderi, AGEA a SC Marion SA din data de 18/05/2008 a
hotărât dizolvarea societății și numirea lichidatorului, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990.
Prin Rezoluția nr. 9756 din 04/11/2011 a Persoanei desemnate conform OUG nr. 116/2009 se dispune înregistrarea în
Registrul Comerțului a mențiunii cu privire la dizolvarea, precum și numirea lichidatorului, persoane împuternicite.
În temeiul art. 255 alin. 1 lit. e), lichidatorul a întreprins demersuri pentru lichidarea și încasarea creanțelor societății.
Astfel, din valorificarea mijloacelor fixe (mașini de cusut) a fost obținută suma de 30.061,94 lei din care au fost
lichidate datoriile societății față de salariați (6.610,77 lei), o parte din datoriile către bugetul consolidat al statului
(21.000,01 lei) și cheltuieli cu procedura (2.450,17 lei).
Constatând că o bună parte a activelor debitoarei sunt greu vandabile, iar la cele vândute, prețurile oferite sunt mult sub
cele înregistrate în evidența contabilă, precum și faptul că prin valorificarea acestor active nu se pot acoperi creanțele
debitoarei, în baza art. 2071 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, am solicitat
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței și intrarea în faliment a SC Marion SA.
5. Situaţia activului debitoarei SC Marion SA:
SC Marion SA deţinea la data de 31/05/2012 – luna anterioară formulării cererii de deschidere a procedurii simplificate
a insolvenței, active totale la valoarea contabilă de 123.531,34 lei, aferent cărora, debitoarea a înregistrat amortizare în
valoare de 70.912,59 lei, rezultând un activ net în sumă de 52.618,75 lei.
Situaţia activelor pe categorii, la valoarea contabilă şi amortizarea înregistrată, precum și valoarea activului net se
prezintă astfel:
- lei –
Nr. crt. Categorii active Valoare contabilă Amortizare Activ net
I Imobilizări corporale
1. Construcții 7.938,00 4.405,18 3.532,82
2. Echipament tehnologic 35.405,81
55.435,81 0
3. Aparate și instalații de măsură și control 20.030,00
4. Mobilier și aparatură birotică 21.952,53 11.071,60 10.880,93
A. Active imobilizate – total 85.326,34 70.912,59 14.413,75
II. Stocuri
5. Materii prime 5.638,00 0 5.638,00
6. Materiale consumabile 9.106,00 0 9.106,00
7. Produse finite 22.385,00 0 22.385,00
8. Mărfuri 1.076,00 0 1.076,00
B. Active circulante – total 38.205,00 0 38.205,00
Total active (A+B) 123.531,34 70.912,59 52.618,75
6. Situaţia pasivului debitoarei SC Marion SA:
Pentru stabilirea pasivului debitoarei, administratorul judiciar a procedat la notificarea societăților comerciale
identificate în lista creditorilor. Tabelul preliminar al creanțelor a fost întocmit și afișat la data de 28/03/2013. De
asemenea, s-a asigurat publicarea acestuia în BPI nr. 5957 din 04/04/2013 (anexa nr. 4) și comunicarea lui creditorilor.
Termenul fixat de judecătorul-sindic pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la data de
11/04/2013.
7. Răspunderea membrilor organelor de conducere:
Din analiza actelor și documentelor contabile ale debitoarei SC Marion SA, administratorul judiciar nu a identificat
fapte de natura celor prevăzute de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 modificată.
8. Adunarea creditorilor debitoarei SC Marion SA:
La data de 02/04/2013 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC Marion SA având ca ordine de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar;
2. Aprobarea onorariului lunar al lichidatorului judiciar;
3. Aprobarea onorariului de succes al lichidatorului judiciar;
4. Alte probleme legate de procedură.
Hotărârile adunării creditorilor adoptate cu această ocazie au fost consemnate în procesul-verbal al adunării creditorilor
înregistrat la Tribunalul Maramureș la data de 03/04/2013.
Având în vedere hotărârile consemnate în procesul-verbal al adunării creditorilor SC Marion SA, cu respect solicităm
judecătorului-sindic confirmarea, prin Încheiere, a lichidatorului judiciar şi a onorariilor acestuia (onorariu lunar = 800
lei/lună; onorariu de succes = 5% din sumelor obținute din valorificare de bunuri și/sau recuperare de creanțe), în
temeiul art. 11 alin. 1 lit. d).
În situația în care vor apărea date și informații suplimentare, de natură să influențeze concluziile administratorului
judiciar, referitoare la cauzele apariției stării de insolvență a debitoarei SC Marion SA, vom depune o completare la
prezentul raport.
Prezentul raport se depune la Tribunalul Maramureș, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lichidator judiciar, Chiş Liviu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GODRICOM SRL, cod unic de înregistrare: 7493283
România, Tribunalul Specializat Mureş
Tg.Mureş, str. Justiţiei, nr.1, jud.Mureş
Dosar nr. 64/1371/2013/a1
Termen: 06.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2013
Contestator
1. DGFP Mureş - Tg. Mureş, Gh. Doja, nr. 1-3, Judeţ Mureş
Debitor
2. SC Godricom SRL - Sângeorgiu De Mureş, Principală, nr. 1200, Judeţ Mureş
Lichidator
3. RVA Mureş SPRL - Tg. Mureş, G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, Judeţ Mureş
Sunt chemaţi la această instanţă, la data de 6 iunie 2013, ora 12, 30, sala 26 în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei
SC Godricom SRL Sângeorgiu de Mureş, cu sediul în Sângeorgiu de Mureş, str. Principală, nr. 1200, judeţul Mureş,
înmatriculată sub nr. J26/365/1995 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, pentru soluţionarea
contestaţiei formulată de creditorul contestator DGFP Mureş împotriva tabelului preliminar de obligaţii.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Melania Cociş

Județul Neamţ
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SCHELA PROD SRL, cod unic de înregistrare: 4235930
Notificarea Procesului-verbal al adunării creditorilor
Nr. 216, Data emiterii: 14.04.2013,
Termen de control: 28.05.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3969/103/2009 Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ; Judecător sindic: Cătălin Serghei
2. Registratura instanţei: Bd. Republicii, nr. 16, P. Neamţ, jud. Neamţ. Programul arhivei/registraturii instanţei: ora
0900-1300.
3.1. Debitor: SC Schela Prod SRL, Cod de identificare fiscală: 4235930, domiciliul/sediul social: sat Farcaşa, comuna
Farcaşa, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului: J27/871/1993
Debitorul a declanşat procedura insolvenţei.
4. Subscrisa Pavel Management IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Schela Prod SRL, conform
Sentinţei comerciale nr. 1605/F din data de 15/12/2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi de
Contencios Administrativ, în dosarul mai susmenţionat, în temeiul Legii privind procedura insolvenţei, notifică:
Procesul-verbal al adunării creditorilor încheiat în data de 11.04.2013 ora 1300, la la sediul lichidatorului judiciar, Bd.
Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, cu ordinea de zi:
I. Aprobarea reducerii cu 25 % a valorii aşa cum a fost stabilită prin raportul de evaluare, pentru bunurile debitoarei
Schela Prod SRL, CUI: 4235930, J27/871/1993, sat Farcaşa, comuna Farcaşa, jud. Neamţ.
a. Construcţii în loc. Farcaşa de la 429.744, 75 lei la 322.309 lei;
b. autoutilitară - WV1ZZZ2DZ2H011088= de la 7.843, 50 lei la 5.883 lei;
c. 6 semiremorci basculantă Schmitz= de la 26.322 lei la 19.742 lei /buc.;
d. 2 autotractoare Volvo cab AV dublă = de la 29.340, 00 lei la 22.005, 00 lei /buc.;
e. maşini unelte + birotică=de la 197.754, 75 lei la 148.315 lei.
În data de 11.04.2013 ora 1300, pentru Adunarea creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor, dar următorii creditori au
trimis la sediul lichidatorului judiciar, adrese cu referire la ordinea de zi:
1. DGFP Neamţ, prin adrea nr. 3736/IE/BI/ este de acord ca reducerea preţului de valorificare a bunurilor să fie
efectuată cu 25%;
2. TBI Leasing Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir, nr. 8-12, P, et. 1, sect.1, este de acord cu reducerea cu 25% a valorii de
începere a licitaţiei publice;
3. VFS Int. Romania IFN SA, Bucureşti, Bd. Preciziei, nr. 24, et. 2, sector 6, este de acord cu reducerea cu 25% a
valorii de începere a licitaţiei publice.
Concluzii:
Adunarea creditorilor aprobă reducerea cu 25% a preţului de începere a licitaţiei publice cu strigare.
Pavel Management IPURL,
prin Pavel Vasile

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Prahova
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GSG PROTGUARD SRL, cod unic de înregistrare: 26337965
Raportul de activitate nr. 3 al debitorului SC GSG Protguard SRL
Nr.: 10129, Data emiterii: 12.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 3448/105/2012,Tribunal Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, Judecător sindic Ivănescu Florin Gabriel.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Gh.Lazăr, nr. 6, Ploieşti, tel 0244/544781, int. 123, program arhivă 9.00 – 13.00 .
3.Debitor: SC GSG Protguard SRL « în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective » cu sediul social: localitatea
Băicoi, str. Independenţei, nr. 28, jud. Prahova, CIF: 26337965, nr reg. comerţ: J29/1839/2009.
4. Administratorul special al debitorului nu a fost desemnat.
5.Administrator judiciar: Extrem Insolv IPURL, CIF: RO 21701380, sediul social: str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35
A2, et. parter, ap. 1, Ploieşti, jud. Prahova, număr de ordine: RSP 0302, tel: 0730 112272, e-mail:
extrem_insolv@yahoo.com, reprezentant persoană juridică: Toma Silviu Georgian
6.Subscrisa: Extrem Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC GSG Protguard SRL conform
încheiere din 23.05.2012, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 3448/105/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau
alin. (2) şi art. 62, alin.(1), art. 32 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Raportul de activitate nr. 3 al debitorului SC GSG Protguard SRL
I. Date de identificare societate debitoare. SC GSG Protguard SRL, cu sediul în Băicoi, str. Independenţei, nr. 28, Jud.
Prahova; Reprezentant legal: Panţuru Ionel - cetăţean român, în calitate de administrator şi asociat. Prin încheierea dată
de Tribunalului Prahova – Secţia Contencios Administrativ şi Comercial – Birou Faliment din data de 23.05.2012,
pronunţată în dosarul de insolvenţă nr. 3448/105/2012 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă
împotriva debitorului SC GSG Protguard SRL, administrator judiciar fiind numită subscrisa.
II. Obiectul de activitate, evoluţia şi structura capitalului social al debitorului. SC GSG Protguard SRL, a fost constituită
în anul 2009 conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/1839/2009, având CIF 26337965.
Obiectul de activitate: conform datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe activitate preponderentă ,,Activitate de
protecţie şi gardă’’. Datorită lipsei documentelor nu s-a putut realiza evoluţia şi structura capitalului social în cei trei ani
anteriori deschiderii procedurii. La data deschiderii procedurii structura capitalului social 200 Ron.
III. Proceduri şi constatări. Am publicat prin adresa nr. 9279/12.12.2012 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
raportul de activitate nr. 2 al debitoarei SC GSG Protguard SRL înregistrat sub nr. 105/04.01.2013 conform dovezii
privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 1988/04.01.2013. Constatând că prin sentinţa nr. 2138 din data de
14.12.2012 în baza art. 101 al.1 s-a confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC GSG Protguard SRL în temeiul
art. 106 din L.85/2006 vă informez următoarele: Situaţia rambursării datoriilor conform Planului de Reorganizare –
Trim.1 (14.12.2012 - 03.01.2013) cf. Anexa 3.
-în lei –
Suma de rambursat conform Suma de achitat
Denumire creditor Suma achitată Document de plata
plan de reorganizare trim.1(01.01.-01.03.2013 )
1. DGFP Prahova – Bugetul
45794 3800 4454OP nr. 4 din 12.03.2013
de stat
2. Primăria Băicoi 1000 500 500Chit. Nr.81515/12.04.2013
3. ITM Prahova 154 154 154Chit. Nr.68733/12.04.2013
Total Plăţi 46948 4454 5108
Referitor la situaţia economico - financiară a societăţii în perioada analizată conform verificărilor efectuate, referitor la
respectarea planului de reorganizare şi rambursare a datoriilor pentru perioada trim. 1 (14.12.2012 - 14.03.2013) din
plan, menţionăm faptul că au fost achitate integral creanţele aferente trim. 1 din plan, fiind plătită în plus suma de 654
lei regularizată ca plată aferentă trim. II din plan.
Totodată precizăm faptul că, debitoarea în urma derulării activităţii comerciale conform obiectului de activitate
(activităţi de pază şi protecţie obiective) şi obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare, a achitat la data de
28.03.2013 cheltuieli curente către bugetul de stat (stopaj la sursa) în sumă de 41700 lei din care (contribuţii la
asigurările de sănătate în suma de 33023 lei conform OP nr. 5/12.03.2013 şi impozit pe salarii în sumă de 8677 lei,
conform balanţei de verificare la 28.02.2013 şi situaţiei anexate debitoarea având furnizori neachitaţi în sumă de
14619,63 lei şi clienţi de încasat în sumă de 19984,58 lei.
În perioada analizată, în vederea maximizării averii debitoarei s-au mai încheiat trei contracte de pază pentru obiective
economice şi de interes naţional (barajul Paltinu), fiind angajat personal suplimentar pentru susţinerea acestor activităţi
de pază, contracte semnate în perioada decembrie 2012 - aprilie 2013 după cum urmează:
1. SC Bomax Trading SRL( Interex) = 52.496,64 lei /lună TVA inclus;
2. Wam România SRL = 21.824 lei /lună TVA inclus;
3. Administraţia Bazinală Buzău- Ialomiţa = 29.529,36lei / lună TVA inclus. IV. Concluzii.
Faţă de cele menţionate, solicităm termen în vederea continuării reorganizării societăţii şi achitării datoriilor conform
planului de reorganizare confirmat.
Extrem Insolv IPURL,
prin Toma Silviu Georgian
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Județul Satu Mare


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GENERAL TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 15299920
România, Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Mihai Viteazu nr.8
Dosar nr.1674/83/2010
Comunicare sentinţă civilă nr.637/F/9.04.2013
emisă la: ziua 16 luna 04, anul 2013
Creditori,
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare , cu sediul în Satu Mare, str. P-ţa Romană nr.3-5, jud. Satu Mare,
2. Fondul Naţional pentru Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, cu sediul în Bucureşti, str. Stefan Iulian , nr.38,
Sector 1, J40/10581/2001, CUI 14367083
3. Bank Leuni România SA , Sucursala Satu Mare, str. Ham Janos nr.1, jud. Satu Mare , J30/379/1994, CUI 1761751
4. SC Telur SRL, cu sediul în Satu Mare str. Codrului, bl. CC 15, sc.6, jud. Satu Mare, CUI 8969696, J30/943/1996
5. SC Vakond SRL Satu Mare - Satu Mare, Bd. Vasile Lucaciu, nr. 3, Judeţ Satu Mare
6. SC Mirghis & Mayer SRL cu sediul ales cab.av. Oltean Florin-Ionuţ - Oradea, Str. GH. Dima, nr. 3, et. 3, Judeţ
Bihor, J30/658/2007, CUI 21729364
7. Administraţia Fondului Pentru Mediu Bucureşti - Bucureşti, sector 6, Str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A,
CUI 14715650
8. Bank Leumi România SA ( Fostă Eurom Bank SA ) - Sucursala Satu Mare - Satu Mare, Str. Ham Janos, nr. 1, Judeţ
Satu Mare
9. SC Autocom Impex SRL Satu Mare - Satu Mare, Str. Botizului, nr. 149, Judeţ Satu Mare, J30/1246/1994, CUI
6141823
10. SC Solservice SRL - Satu Mare, Str. Rodnei, nr. 52, Judeţ Satu Mare, J30/1417/1994,CUI 6593632
11. SC Prisma SRL - Satu Mare, Str. Luceafăr, nr. 25-27, Judeţ Satu Mare, J30/33/1991, CUI 654260
12. SC Laurentiu H SRL - Negreşti Oaş, Unirii, nr. 40, Judeţ Satu Mare, CUI 15299920, J30/214/2003
13. SC Autocom B+T SRL - Satu Mare, Codrului, bl. CC 15, sc. 6, Judeţ Satu Mare, J30/1020/1996, CUI 9036474
14. SC Bany Trans SRL - Zalău, Bd M. Viteazul, bl. 84/C, Judeţ Sălaj, J31/14/1995, CUI 7102466
15. SC Trans Aura&Vali SRL - Supuru de Jos, Nouă, nr. 37, Judeţ Satu Mare, J30/734/1996 CUI 18906385
16. SC Zapodi SRL - Negreşti Oaş, G. Coşbuc, nr. 55, Judeţ Satu Mare, CUI 17881460
17.Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Lucian Blaga nr.41, jud. Satu Mare,
Debitoarea
18. SC General Transport SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele, nr. CF 29, ap.2, jud. Satu Mare, având CUI
15299920, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J30/214/2003, prin lichidator judiciar Insolvenţa SM SPRL Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Crişan, nr.22, jud. Satu Mare, CIF 26020710, RSP 0405
Lichidator judiciar
19) Insolvenţa SM SPRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Crişan, nr.22, jud. Satu Mare, CIF 26020710, RSP 0405
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.637/F/9.04.2013, emisă la: ziua 9 luna 04 anul 2013, pronunţată în
dosarul nr.1674/83/2010 de Tribunalul Satu Mare, Secţia A-II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
privind debitoarea SC General Transport SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele, nr. CF 29, ap.2, jud. Satu Mare,
având CUI 15299920, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J 30/214/2003, prin lichidator judiciar Insolvenţa SM
SPRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Crişan, nr.22, jud. Satu Mare, CIF 26020710, RSP 0405.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Maria Oprea

România Tribunalul Satu Mare Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. nr.1674/83/2010
Cod operator nr.11276
Sentinţă civilă Nr.637/F
Şedinţa publică din 9 aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic Marta Rita Sălăjan
Grefier Maria Oprea
Pe rol fiind derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi examinarea cererii formulată de
lichidatorul judiciar Insolvenţa SM SPRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Crişan, nr.22, jud. Satu Mare, CIF
26020710, RSP 0405, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC General Transport SRL, cu
sediul în Satu Mare, str. Fântânele, nr. CF 29, ap.2, jud. Satu Mare, având C.U.I. 15299920, înregistrată la registrul
comerţului sub nr. J30/214/2003, pentru închiderea procedurii, în temeiul art.129 din Legea privind procedura
insolvenţei. Se învederează judecătorului sindic faptul că procedura de citare este legal îndeplinită faţă de părţi. Se
constată că judecarea cauzei în fond a avut loc la data de 2 aprilie 2013, când concluziile părţilor au fost consemnate în
încheierea din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, amânându-se pronunţarea la data de
azi, când în urma deliberării,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Judecătorul – sindic,
Constatând că la data de 19.03.2013 lichidatorul judiciar Insolvenţa SM SPRL Satu Mare, desemnat să administreze
procedura falimentului debitorului SC General Transport SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele, nr. CF 29, ap.2, jud.
Satu Mare, având C.U.I. 15299920, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J30/214/2003, a solicitat să se dispună
închiderea procedurii, ca urmare a aprobării raportului final de lichidare şi a distribuirii tuturor sumelor obţinute;
Constatând că s-a întocmit raportul final, care a fost aprobat prin încheierea din 19.03.2013, conform art. 129 din Legea
privind procedura insolvenţei, că toate bunurile din averea debitorului au fost valorificate, iar în ceea ce priveşte sumele
încasate din achitarea integrală a tuturor bunurilor valorificate, acestea au fost folosite la acoperirea cheltuielilor
generale cu procedura şi achitarea onorariilor lichidatorului judiciar;
În temeiul art. 132 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune închiderea procedurii falimentului şi
radierea debitorului din registrul comerţului. Se va descărca lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi, conform
art.136 din Legea privind procedura insolvenţei.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite raportul lichidatorului judiciar Insolvenţa SM SPRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Crişan, nr.22, jud.
Satu Mare, CIF 26020710, RSP 0405. În temeiul art. 132 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii falimentului debitorului SC General Transport SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele,
nr. CF 29, ap.2, jud. Satu Mare, având CUI 15299920, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J30/214/2003. Dispune
radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea privind procedura
insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a
Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru efectuarea menţiunilor
de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu
drept de recurs în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 9 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Marta Rita Sălăjan Maria Oprea

Județul Teleorman
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALFREDIS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 13302175
Număr dosar: 2886/87/2012
Tribunal Teleorman
Judecător sindic: Sarbu Lelia
Plan de reorganizare
Debitor: SC Alfredis Impex SRL, reprezentata de administrator judiciar, Best Insolvency S.P.R.L.
Capitolul I
Introducere – baza legala
Prezentul Plan de Reorganizare este propus în conditiile Legii nr. 85/2006, privind Procedura insolvenţei – în temeiul
art. 94 alin.((1) lit. b) – adica de catre administratorul judiciar în calitate de persoana juridica ce poate propune un astfel
de plan.
In conformitate cu art. 95 prezentul Plan de reorganizare va cuprinde:
Perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile şi specificul activitatii societatii noastre – SC Alfredis Impex SRL ;
Indicarea mijloacelor financiare disponibile – în legatura cu cererea pietei fata de oferta noastra de servicii în domeniul
Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei şi incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri şi piete –CAEN 4782
Programul de plata al creantelor – catre toti creditorii din Tabelul Definitiv Rectificat 2
Executarea Planului de Reorganizare nu va depasi 3 ani de la data confirmarii;
In conformitate cu art. 95 prezentul Plan de Reorganizare va mentiona:
Tratamentul categoriilor de creante;
Raspunderea organelor de conducere în perioada de executare a planului;
In conformitate cu art. 95 prezentul Plan de Reorganizare va specifica:
Masurile privind mentinerea conducerii actuale şi a dreptului de dispozitie a persoanelor abilitate, în conditiile
monitorizarii acestor activitati de catre Administratorul Judiciar desemnat – Best Insolvency SPRL;
Obtinerea resurselor financiare şi sursele de provenienta ale acestora;
Posibilitatea transmiterii unor bunuri din averea noastra catre alte persoane fizice sau juridice, în perioada de executare
a planului;
Posibilitatea lichidarii unor bunuri din averea noastra sau eventual distribuirea acestora, catre unii creditori – în contul
creantelor detinute;
Posibilitatea lichidarii partiale sau totale a activului nostru, în vederea executarii planului;
Tratamentul garantiilor reale – detinute de unii creditori;
Tratamentul scadentei şi a clauzelor penalizatoare, din contractile în vigoare;
Capitolul II
Prezentarea societatii – scurt istoric:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

1. Date de identificare ale societatii


CUI 13302175
Registrul Comertului J34/601/2003
Adresa com. Izvoarele jud. Teleorman
2. Domeniul de activitate şi dotari
SC Alfredis Impex SRL este societate cu capital integral privat, inregistrata la Registrul Comertului J34/601/2003,
avand ca obiecte de activitate
- Principale :
Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei şi incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri şi piete –CAEN 4782;
Aria larga a domeniilor de activitate ale societatii SC Alfredis Impex SRL, precum şi organizarea coerenta şi omogena
permit abordarea cu success a unor proiecte complexe. Societatea SC Alfredis Impex SRL este orientata catre
satisfacerea cerintelor clientilor prin solutii eficiente şi cuprinzatoare.
Capitolul III
Prezentarea societatii – situatia economico – financiara
Conform datelor evidentiate în documentele contabile ale societatii noastre SC Alfredis Impex SRL, se prezinta în
anexe urmatoarele:
Anexa 1. Structura de venituri şi cheltuieli
Anexa 2. Evolutia cash-flow previzionat
In aplicarea prezentului plan de reorganizare, în conformitate cu dispozitiile art. 64, alin.(6 din Legea 85/2006, vor fi
achitate datoriile curente ale societatii, urmand ca pe baza planului de distributie intocmit conform tabelului definitiv
rectificat al creantelor inregistrat la Tribunalul Teleorman, sa fie achitate toate celelalte creante. Propunerea
administratorului judiciar cu privire la achitarea creantelor inscrise în tabelul definitiv este prezentata în Anexa nr. 2 la
prezentul plan.
Capitolul IV
Concluzii privind posibilitatea reala de redresare
Cauze ce au determinat situatia prezenta
Caracteristicile pietei din Romania în contextul problemelor apartute pe plan macroeconomic, atat la nivel mondial, cat
şi la nivelul Romaniei, au dus la aparitia unor sincope în desfasurarea cu eficienta a activitatilor mentionate în obiectul
de activitate al societatii.
Analizand situatia istorica şi actual a societatii noastre: SC Alfredis Impex SRL precum şi analiza indicatorilor sintetici
prezentati mai sus se desprind urmatoarele:
Puncte forte
Societatea noastra, SC Alfredis Impex SRL a demonstrat ca este o societate viabila – în conditiile unei legislatii specific
coerente;
Managementul este performant iar personalul din subordine calificat şi inchegat;
Portofoliul de client poate fi crescut avand în vedere cererea de astfel de servicii în continua crestere;
Calitatea serviciilor oferite şi eficiente muncii sunt bune şi pot fi crescute ;
Structura activelor corespunde obiectului de activitate al societăţii.
Puncte slabe
O mare mobilitate a fortei de munca calificata, în aceasta perioada, ar putea micsora ritmul de crestere prevazut;
Societatea noastra nu dispune de provizioane pentru nici o categorie de risc;
Rata activelor imobilizate în special a activelor corporale este mica ceea ce denotă o slaba înzestrare tehnico-operativă.
Nivel scăzut al ratelor rentabilităţii
Există întârzieri privind încasarea creanţelor.
Durata de rotaţie a creanţelor şi furnizorilor nu se încadrează în limitele normale.
Gradul de înnoire a stocurilor este redus.
Evoluţia stocurilor şi creanţelor nu se încadrează în limitele de eficienţă.
Inexistenţa unei marje de siguranţa financiară determinată de un deficit de surse permanente.
Structura financiară necorespunzătoare, dezechilibru financiar, grad mare de îndatorare influenţat de creditele pe termen
scurt.
Nivel scăzut sub nivelul asiguratoriu al ratelor de lichiditate curentă, rapidă, imediată.
Solvabilitate patrimonială scăzută.
Lipsa cash-flowului şi trezorerie netă negativă.
In concluzia finala noi sustinem ca societatea noastra SC Alfredis Impex SRL este Redresabila şi isi poate plati
Datoriile catre creditorii cuprinsi în Tabelul Definitiv Rectificat - intr-un interval de timp limitat legal, în conditiile
aratate mai sus.
Capitolul V
Planul de reorganizare
Se prezinta în continuare argumentele şi precizarile legale care stau la baza admiterii Planului de Reorganizare a
societatii noastre, descrise pe larg, în conformitate cu dispozitiile art. 95 din Legea 85/2006.
SC Alfredis Impex SRL
Perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile şi specificul activitatii societatii noastre SC Alfredis Impex SRL :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Asa cum s-a aratat societatea noastra este redresabila în raport cu posibilitatile de care dispune, respective management
performant şi personal calificat (sudat în timp) şi în legatura cu specificul activitatii .
Indicarea mijloacelor financiare disponibile – în legatura cu cererea pietei fata de oferta noastra de servicii:
Din activitatile curente de magazin
Din transport marfa international
Din contributia baneasca a asociatilor;
Programul de plata al creantelor – catre toti creditorii din Tabelul Definitiv:
Acest program este prezentat în detaliu conform Anexa 2
Executarea Planului de Reorganizare nu va depasi 3 ani de la data confirmarii:
Asa cum se poate vedea şi în tabelul de cash-flow previzional din Anexa 2, executarea Planului de Reorganizare se
intinde pe o perioada de 36 luni.
Tratamentul categoriilor de creante:
Tratament diferentiat, avand în vedere caracterul privilegiat sau chirografar al acestora
Raspunderea organelor de conducere în perioada de executare a planului:
Raspunderea organelor de conducere a debitoarei în perioada de executare a planului este în stransa legatura cu
dispozitiile Art. 47, alin.(1, coroborate cu cele referitoare la declararea intentiei de reorganizare a activitatii. Astfel, în
conditiile în care debitoarea si-a declarat intentia de reorganizare a activitatii, aceasta isi pastreaza dreptul de a isi
administra activitatea. Totusi, se impune a invedera faptul ca toata activitatea debitoarei este supusa controlului
administratorului judiciar.
Despagubirile ce urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante în comparative cu valoarea estimate
(valoare la data propunerii prezentului plan) ce ar putea fi primita prin distribuire în caz de faliment:
Achitarea integrala a creantelor –inclusiv cresterea previzionata a acestora cu 8% pe an, în comparatie cu valoarea zero!
ce ar putea fi obtinuta prin faliment.
Masurile privind mentinerea conducerii actuale şi a dreptului de dispozitie a persoanelor abilitate, în conditiile
monitorizarii acestor activitati de catre Administratorul Judiciar desemnat – Best Insolvency SPRL:
Se va mentine actuala conducere cu drepturile de dispozitie conform fisei postului care se completeaza corespunzator cu
situatia speciala de monitorizare
Obtinerea resurselor financiare şi sursele de provenienta ale acestora:
Din activitatile curente;
Din contributia baneasca a asociatilor;
Posibilitatea transmiterii unor bunuri din averea noastra catre alte persoane fizice sau juridice, în perioada de executare
a planului: Nu este posibil;
Eventuala fuzionarea a societatii noastre, în conditiile legii: Este posibil dar nu este propusa în prezentul Plan de
Reorganizare
Posibilitatea lichidarii unor bunuri din averea noastra sau eventuala distribuire a acestora, catre unii creditori – în contul
creantelor detinute: Nu este posibil;
Posibilitatea lichidarii partiale sau totale a activului nostru, în vederea executarii planului: Nu este posibil;
Tratamentul scadentei şi a clauzelor penalizatoare, din contractile în vigoare: S-a prevazut o crestere prudentiala a
tuturor creantelor cu 8% pe an
Eventuala modificare a actului nostru constitutive, în conditiile legii: Nu este cazul
Posibilitatea emiterii de catre noi – de titluri de valoare, în conditiile legii: Nu este cazul
SC Alfredis Impex SRL reprezentata de administrator judiciar, Best Insolvency SPRL
Program de plata aprilie 2013 - martie 2016
Program de D.G.F.P. SC Dan Construct ProCredit Bank Total creanta
SC Balinex SRL Total de plata
plata Teleorman Com SRL SA ramasa
lunar
Creanta 178, 392.00 5, 722.34 21, 164.21 10, 384.85 215, 663.40
Apr-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 209, 672.75
May-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 203, 682.10
Jun-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 197, 691.45
Jul-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 191, 700.80
Aug-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 185, 710.15
Sep-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 179, 719.50
Oct-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 173, 728.85
Nov-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 167, 738.20
Dec-13 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 161, 747.55
Jan-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 155, 756.90
Feb-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 149, 766.25
Mar-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 143, 775.60
Apr-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 137, 784.95
May-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 131, 794.30
Jun-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 125, 803.65
Jul-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 119, 813.00
Aug-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 113, 822.35
Sep-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 107, 831.70
Oct-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 101, 841.05
Nov-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 95, 850.40
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Program de D.G.F.P. SC Dan Construct ProCredit Bank Total de plata Total creanta
SC Balinex SRL
plata Teleorman Com SRL SA lunar ramasa
Dec-14 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 89, 859.75
Jan-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 83, 869.10
Feb-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 77, 878.45
Mar-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 71, 887.80
Apr-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 65, 897.15
May-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 59, 906.50
Jun-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 53, 915.85
Jul-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 47, 925.20
Aug-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 41, 934.55
Sep-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 35, 943.90
Oct-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 29, 953.25
Nov-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 23, 962.60
Dec-15 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 17, 971.95
Jan-16 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 11, 981.30
Feb-16 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 5, 990.65
Mar-16 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 0.00
Structura venituri şi cheltuieli aprilie 2013 - martie 2016
Venituri Cheltuieli
Servicii Marfa şi Rezultatul
Perioada Vanzare Taxe
transport Total Utilitati materii Salarii Total exercitiului
marfuri salarii
prime
Apr-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
May-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jun-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jul-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Aug-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Sep-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Oct-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Nov-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Dec-13 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jan-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Feb-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Mar-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Apr-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
May-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jun-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jul-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Aug-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Sep-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Oct-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Nov-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Dec-14 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jan-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Feb-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Mar-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Apr-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
May-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jun-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jul-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Aug-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Sep-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Oct-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Nov-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Dec-15 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Jan-16 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Feb-16 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Mar-16 7500.00 2, 950.00 10, 450.00 90.00 3, 000.00 530.00 365.00 3, 985.00 6, 465.00
Cash-flow previzional aprilie 2013 - martie 2016
Total surse Total Rezultat Total plata Total plata
Program de plata
numerar cheltuieli net lunar restant
SC Dan
Perioada D.G.F.P. SC Balinex
Venituri din activ. de baza Construct ProCredit Bank SA
Teleorman SRL
Com SRL
178, 392.00 5, 722.34 21, 164.21 10, 384.85 215, 663.40
Apr-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 209, 672.75
May-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 203, 682.10
Jun-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 197, 691.45
Jul-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 191, 700.80
Aug-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 185, 710.15
Sep-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 179, 719.50
Oct-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 173, 728.85
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7147/19.04.2013

Nov-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 167, 738.20
Dec-13 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 161, 747.55
Jan-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 155, 756.90
Feb-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 149, 766.25
Mar-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 143, 775.60
Apr-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 137, 784.95
May-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 131, 794.30
Jun-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 125, 803.65
Jul-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 119, 813.00
Aug-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 113, 822.35
Sep-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 107, 831.70
Oct-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 101, 841.05
Nov-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 95, 850.40
Dec-14 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 89, 859.75
Jan-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 83, 869.10
Feb-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 77, 878.45
Mar-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 71, 887.80
Apr-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 65, 897.15
May-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 59, 906.50
Jun-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 53, 915.85
Jul-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 47, 925.20
Aug-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 41, 934.55
Sep-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 35, 943.90
Oct-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 29, 953.25
Nov-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 23, 962.60
Dec-15 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 17, 971.95
Jan-16 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 11, 981.30
Feb-16 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 5, 990.65
Mar-16 10, 450.00 3, 985.00 6, 465.00 4, 955.33 158.95 587.89 288.47 5, 990.65 0.00
SC Alfredis Impex SRL reprezentata de administrator judiciar, Best Insolvency SPRL

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7147/19.04.2013 conţine 19 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19