Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7164 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială GRUPPO FERRAMASSI SRL................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială FLEXXELF SRL ........................................................................................................................ 3
2. Societatea comercială TERRA SOFT CONFORT SRL (FOSTA KOALA IMPEX SRL) ............................................ 6

Județul Hunedoara ........................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială RAUL TEAM SRL ..................................................................................................................... 8
2. Societatea comercială TECHTERM SRL ....................................................................................................................... 8

Județul Mureş ................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială COLUMBUS PRODCOMEX SRL ............................................................................................ 8
2. Societatea comercială MERUTCOM SRL ..................................................................................................................... 9

Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercială TOP LUKY OIL 2000 SRL ...................................................................................................... 10

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială INTERACTIV NET SRL.......................................................................................................... 12
2. Societatea comercială VIDANI TRANS-IMPEX SRL ................................................................................................ 13

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială CARMEX SRL ......................................................................................................................... 15
2. Societatea comercială CITYMOD SRL........................................................................................................................ 17
3. Societatea comercială INDIBONIS SRL ...................................................................................................................... 18

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială PANETIM PRODUCTION SRL .............................................................................................. 19

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 21


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea comercială CASA TUDOR COM SRL ....................................................................................................... 21
2. Societatea comercială INTER GRUP TRANS SRL ..................................................................................................... 21

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 22


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea comercială ALY PROD SRL ...................................................................................................................... 22

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GRUPPO FERRAMASSI SRL, cod unic de înregistrare: 25666021
România Tribunalul Arad, Secţia Civilă
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4
Dosar: 4859/108/2012
Termen: 06.06.2013
Nr. operator 3207/2504
Citaţie
emisă la: ziua 29, luna 03, anul 2013
SC Gruppo Ferramassi SRL, cu sediul social în Arad, str. Ion Rusu Şirianu, nr. 2, ap. 6, jud. Arad, cod de identificare
fiscală 25666021, număr de ordine în registrul comerţului J02/650/2009, este chemat la această instanţă, camera 219,
completul C-Sindic 3, în ziua de 06, luna 06, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu:
-Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Arad, Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 77, jud. Arad
-Primăria Municipiului Arad, Arad - Bd. Revoluţie, nr. 75, pentru Legea 85/2006., pentru Legea 85/2006.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
Monica Horodincă

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLEXXELF SRL, cod unic de înregistrare: 14696051
Lichidator judiciar pentru:
S.C. Flexxelf S.R.L
În faliment, în banckruptcy, en faillite
Referitor dos: 69397/3/2011
Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Civila
Raportul
asupra fondurilor obţinute din lichidarea Flexxelf S.R.L
I. Încasările realizate din vânzarea imobilelor :
În îndeplinirea atribuţiilor ce stau în sarcina lichidatorului judiciar în cadrul procedurii de faliment a debitoarei, am
încasat suma de 821.904, 63 lei din vânzarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei.
Astfel, până la data prezentului Raport, în contul de lichidare s-a încasat suma totală de 821.904, 63 lei.
Am întocmit Planul de distribuire nr. 1 în condiţiile art. 121, pct.1 din Legea nr. 85/2006, astfel:
A.EXPLICAŢII SUME
Sold iniţial 0 lei
Încasări din vânzarea imobilelor 821.904, 63 lei
TOTAL ÎNCASĂRI 821.904, 63 lei
B. Cheltuieli înregistrate conform art. 121 pct. 1 din Legea 85/2006
Onorariu administrator (febr-sept) 32.000 lei
TVA 7.680 lei
Onorariu lichidator (sept-aprilie) 40.000 lei
TVA 9.600 lei
Onorariu de succes 8% 65.752, 37 lei
TVA 15.780, 57 lei
Cheltuieli de procedura 2.841, 46 lei
Comisioane bancare 500 lei
TOTAL 174.154, 40 lei
C. Fond de lichidare 2%
Fond de lichidare 16.438, 09 lei
D. Sume provizionate cf. Art. 127, pct.4 din Legea 85/2006
Onorariul lichidatorului 5000 lei+tva/luna 74.400 lei
Cheltuieli de procedura 25.000 lei cu tva inclus 25.000 lei
Total 99.400 lei
E. Sume de distribuit
Sume de distribuit 531.912, 14 lei
F. Sume de distribuit conform art. 121, pct. 1 Legea 85/2006
Onorariu administrator (febr-sept) 39.680 lei
Onorariu lichidator (sept-aprilie) 49.600 lei
Onorariu de succes 8% 81.532, 94 lei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Cheltuieli de procedura 2.841, 46 lei


Total 173.654, 40 lei
F. Sume de distribuit conform Tabelului definitiv consolidat al creanţelor
Nr.crt. Creditor Ordinea de Valoarea creanţei Ajustari la Sume Suma ce face Suma ramasa de plata
prioritate lei tebelul distribuite obiectul dupa efectuarea
creantelor anterior lei distribuţiei lei distribuţiei
1. DIRECTIA DE IMPOZITE Art.123, pct. 4 9.281, 92 lei - - 1.214, 88 lei 8.067, 04 lei
şi TAXE LOCALE sector 1
2. DIRECTIA DE IMPOZITE Art. 123, pct. 4 72.181, 66 lei - - 9.447, 59 lei 62.734, 07 lei
şi TAXE LOCALE sector 4
3. DIRECTIA GENERALA Art. 123, pct. 4 3.976.794 lei - - 520.507, 98 lei 3.456.286, 02 lei
A FINANTELOR
PUBLICE BUCUREŞTI –
in reprezentarea
ADMINISTRATIEI
FINANTELOR PUBLICE
sector 1
4. INSPECTORATUL Art. 123, pct. 4 577 lei - - 75, 52 lei 501, 48 lei
TERITORIAL DE
MUNCA BUCUREŞTI
5. ADMINISTRATIA Art. 123, pct. 4 2.960 lei - - 387, 42 lei 2.572, 58 lei
FONDULUI PENTRU
MEDIU BUCUREŞTI
6. INSPECTIA DE STAT Art. 123, pct. 4 540 lei 70, 68 lei 469, 32 lei
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE şi
INSTALATII DE
RIDICAT-ISCIR
7. SERVICIUL PUBLIC Art.123, pct. 4 1.589, 67 lei 208, 07 lei 1.381, 60 lei
PENTRU FINANTE
PUBLICE LOCALE sector
6
TOTAL GRUPA 4.063.924, 25 lei - - 531.912, 14 lei 3.532.012, 11 lei
1. S.C. VEKA ROMANIA Art. 123, pct. 7 73.283, 35 lei - - - 73.283, 35 lei
SRL
2. S.C. RCS&RDS SA Art.123, pct. 7 436, 87 lei - - - 436, 87 lei
3. S.C. AZIMUT GRUP SRL Art. 123, pct. 7 42.589, 31 lei - - - 42.589, 31 lei
4. S.C. APA NOVA Art. 123, pct. 7 45.731, 96 lei - - - 45.731, 96 lei
BUCUREŞTI SA
5. S.C. MOL ROMANIA Art. 123, pct. 7 10.254, 29 lei - - - 10.254, 29 lei
PETROLEUM
PRODUCTS SRL prin
mandatar Coface Romania
Credit Management
Services SRL
6. GE-ROM GROUP SRL Art. 123, pct. 7 43.975, 54 lei - - - 43.975, 54 lei
7. S.C. APEX FACADES Art. 123, pct. 7 39.233, 46 lei - - - 39.233, 46 lei
SRL
8. S.C. SRAC CERT SRL Art. 123, pct. 7 3.527, 03 lei - - - 3.527, 03 lei
9. ITALIA STAR COM DUE Art. 123, pct. 7 13.293, 43 lei - - - 13.293, 43 lei
SRL prin mandatar Coface
Romania Credit
Management Services SRL
10. S.C. SAKI MEDIA SRL Art. 123, pct. 7 20.609, 66 lei - - - 20.609, 66 lei
11. RAHMATIAN BAHMAN Art. 123, pct. 7 11.433.192, 70 lei - - - 11.433.192, 70 lei
12. RAHMATIAN SERVIN Art. 123, pct. 7 145.000 lei - - - 145.000 lei
13. UNICREDIT LEASING Art.123, pct. 7 142.950, 16 lei - - - 142.950, 16 lei
CORPORATION IFN SA
14. S.C. ALU-K ROMANIA Art. 123, pct. 7 9.205, 55 lei - - - 9.205, 55 lei
SRL
15. S.C. ALUMIL ROM Art. 123, pct. 7 3.637, 88 lei - - - 3.637, 88 lei
INDUSTRY SA
16. S.C. LIFETIME GLAZING Art. 123, pct. 7 43.117, 14 lei - - - 43.117, 14 lei
SOLUTIONS GRUP SRL
17. S.C. ONE STOP SHOP Art. 123, pct. 7 299.264, 70 lei - - - 299.264, 70 lei
SRL
18. S.C. RENANIA TRADE Art.123, pct.7 1.125, 08 lei - - - 1.125, 08 lei
SRL
19. S.C. AVRIG 35 SRL Art.123, pct. 7 338.123, 1 lei - - - 338.123, 10 lei
20. NBG LEASING IFN SA Art.123, pct. 7 267.418, 72 lei - - - 267.418, 72 lei
TOTAL GRUPA 12.975.969, 93 lei - - 12.975.969, 93 lei
TOTAL GENERAL - 17.039.894, 18 lei - 531.912, 14 lei 16.507.982, 04 lei
II. Referitor la cheltuielile aferente procedurii şi sumele de distribuit :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

A. BENEFICIARI SUME:
Sume de distribuit conform art. 121, pct.1 din Legea nr.85/2006
Onorariu administrator (febr-sept) 39.680 lei
Onorariu lichidator (sept-aprilie) 49.600 lei
Onorariu de succes 8% 81.532, 94 lei
Cheltuieli de procedura 2.841, 46 lei
Total 173.654, 40 lei
III. Referitor la distribuţia fondurilor obţinute:
Suma de 821.904, 63 lei, încasată în urma vânzării activelor din averea debitoarei, a făcut obiectul Planului de
distribuire nr. 1, anexat prezentului Raport, în care s-au specificat sumele ce urmează a fi distribuite.
De asemenea, mentionam ca s-a provizionat suma de 99.400 lei, reprezentand cheltuieli de procedura şi onorariul
lichidatorului, avand în vedere ca pe rolul instantelor de judecata sunt inregistrate urmatoarele cauze ce au ca obiect
recuperare creante:
• Dos. 2406/3/2013 al TMB, avand ca obiect anulare cesiune creanta pentru suma de 540.000 euro, cu termen la data
de 23.04.2013;
• Dos.29532/3/2012, al TMB, avand ca obiect actiune în pretentii, pentru plata sumei de 5.401.220, 28 lei, avand
termen la data de 14.05.2013;
• Dos. 2231/3/2013, avand ca obiect actiune în anulare transfer fraudulos, pentru suma de 5.401.220, 28 lei, cu
termen la data de 20.09.2013;
• Dos. 9942/299/2012, Judecatoria sector 1, avand ca obiect OUG 119/2007, pentru suma de 86.975, 10 lei, cu
termen la 22.04.2013;
• Dos.49928/299/2012, Judecatoria sector 1, avand ca obiect constatare nulitate absoluta cesiune parti sociale, cu
termen la data de 27.06.2013;
Sustinerea acestor cauze şi desfasurarea în bune conditii a procedurii insolventei, necesita cheltuieli ocazionate cu
efectuarea de expertize, traduceri, cheltuieli de arhivare, achitare onorarii lichidator, etc.
IV.Referitor la bunurile din averea debitoarei:
Debitoarea detine în patrimoniu bunuri mobile, ce pana la data prezentului raport nu au fost valorificate, sumele
obţinute dupa vanzarea acestora urmeaza a fi distribuite către creditori.
Lichidator Judiciar HM Expert IPURL
Mihaela Hamza
*
Lichidator judiciar pentru:
Flexxelf S.R.L.
In faliment, in banckruptcy, en faillite
Referitor dos: 69397/3/2011
Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila
Plan de distribuire nr. 1
A. Explicaţii sume
Sold iniţial 0 lei
Încasări din vânzarea imobilelor 821.904,63 lei
TOTAL ÎNCASĂRI 821.904,63 lei
B. Cheltuieli înregistrate conform art. 121 pct. 1 din Legea 85/2006
Onorariu administrator (febr-sept) 32.000 lei
TVA 7.680 lei
Onorariu lichidator (sept-aprilie) 40.000 lei
TVA 9.600 lei
Onorariu de succes 8% 65.752,37 lei
TVA 15.780,57 lei
Cheltuieli de procedura 2.841,46 lei
Comisioane bancare 500 lei
TOTAL 174.154,40 lei
C. Fond de lichidare 2%
Fond de lichidare 16.438,09 lei
D. Sume provizionate cf. Art. 127, pct.4 din Legea 85/2006
Onorariul lichidatorului 5000 lei+tva/luna 74.400 lei
Cheltuieli de procedura 25.000 lei cu tva inclus 25.000 lei
Total 99.400 lei
E. Sume de distribuit
Sume de distribuit 531.912,14 lei
F. Sume de distribuit conform art. 121, pct. 1 Legea 85/2006
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Onorariu administrator (febr-sept) 39.680 lei


Onorariu lichidator (sept-aprilie) 49.600 lei
Onorariu de succes 8% 81.532,94 lei
Cheltuieli de procedura 2.841,46 lei
Total 173.654,40 lei
F. Sume de distribuit conform Tabelului consolidat al creanţelor
În Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea debitoarei sunt specificate sumele distribuite si creditorii care
beneficiază de acestea.
Lichidator judiciar
HM Expert IPURL

2. Societatea comercială TERRA SOFT CONFORT SRL (FOSTA KOALA IMPEX SRL), cod unic de
înregistrare: 8055710
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 55457/3/2011
Termen: 25 iunie 2013 - C3 FF
Comunicare sentinţă nr. 622
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitoare - SC Terra Soft SRL (fostă Koala Impex SRL), cu sediul în mun. Vatra Dornei, str. Izvorului, nr.1, bl. D2,
sc.A, ap.1, judeţ Suceava, la cererea creditoarei iar alte creditoare
Administrator judiciar - „Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL”, cu sediul în Bucureşti, bd.
Aviatorilor, nr. 43, et. 1, cam. 2, sector 1;
Creditori:
- Banca Comercială Română SA Direcţia Remediere Recuperare, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5,
sector 3;
- SC Mobile Distribution SRL, cu sediul în Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 18, jud. Cluj.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 622 din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 55457/3/2011 de
Tribunalul Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Dosar nr. 55457/3/2011
Legea 85/2006
Sentinţa nr. 622
Şedinţa publică din data de 09 aprilie 2013
Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia Ionuţ
Grefier: Hrişcă Elena Mihaela
Pe rol derularea procedurii generale de insolvenţă privind debitoarea SC Terra Soft SRL (fostă Koala Impex SRL), cu
sediul în mun. Vatra Dornei, str. Izvorului, nr.1, bl. D2, sc. A, ap.1, judeţ Suceava, la cererea creditoarei Banca
Comercială Română SA Direcţia Remediere Recuperare, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3,
administrator judiciar fiind „Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL”, cu sediul în Bucureşti, bd.
Aviatorilor, nr. 43, et. 1, cam. 2, sector 1, iar alte creditoare SC Mobile Distribution SRL, cu sediul în Cluj Napoca, bd.
Muncii, nr. 18, jud. Cluj.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă Ioana Singeorzan pentru administratorul judiciar, lipsă fiind
reprezentanţii celorlalte părţi.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosar s-au depus, de către administratorul judiciar,
Raportul privind intrarea în faliment a debitoarei; procesul verbal al Adunării creditorilor din 29.03.2013
Ioana Singeorzan pentru administratorul judiciar Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL depune la dosar
şi Raport de activitate nr. 3 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către administratorul judiciar în
procedura generală, solicitând intrarea debitoarei în faliment în temeiul disp. art. 107 alin. 1 pct. A lit. b din Legea
85/2006, numirea în calitate de lichidator a actualului administrator judiciar şi plata onorariului acestuia datorat pe
perioada de observaţie, astfel cum a fost stabilit.
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare cu privire la solicitarea administratorului judiciar de intrare a debitoarei în
procedura generală a falimentului. După deliberare,
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 1856 din 13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul
nr.55457/3/2011, judecătorul sindic, în conf. cu disp. art.6 din legea 85/2006, art.16 Cod procedură civilă şi relaţiilor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

ORC nr. 338962/09.12.2011, a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei şi a declinat competenţa de
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. de dosar 55457/3/2011 la data de 20.03.2012.
Prin cererea înregistrată la data de 01.08.2011 creditoarea Banca Comercială Română a solicitat deschiderea procedurii
insolvenţei faţă de debitoarea SC Terra Soft SRL (fostă Koala Impex SRL) care este în încetare de plăţi de mai mult de
90 zile şi nu a achitat creanţa în sumă de 499.177,81 euro şi 3.177.164,07 lei.
În motivarea cererii creditoarea arată că între părţi au intervenit contractele de credit nr. 216/10808/25.05.2006,
nr.32/21.09.2007 şi nr. 89/11670/05.08.2008 prin care creditoarea a împrumutat debitoarei sume de bani, ce nu au fost
restituite la termenele stabilite în graficul de plăţi .
La dosar au fost ataşate înscrisuri doveditoare.
Prin sentinţa nr. 972 din 24 aprilie 2012, judecătorul sindic a admis cererea creditoarei şi a dispus deschiderea
procedurii generale de insolvenţă cu privire la debitoare, numind în calitate de administrator judiciar Cabinet Individual
de Insolvenţă Şerban Mihaiela Gabriela.
Administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar; tabelul definitiv şi Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la insolvenţa debitoarei la data de 01.06.2012; Rapoarte lunare în care a prezentat modul de îndeplinire a
atribuţiilor sale; a convocat Adunarea creditorilor care, în şedinţa din data de 25.06.2012, Adunarea nu a aprobat
numirea administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Şerban Mihaiela Gabriela, numind ca
administratorul judiciar pe „Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL”, căruia i-a stabilit un onorariu lunar
de 1.000 Euro/lună pentru perioada de observaţie.
Prin încheierea 1915 din 09.10.2012, Judecătorul sindic a numit în cauză administratorul judiciar aprobat de Adunarea
creditorilor, cu onorariul stabilit de aceasta.
De la data numirii, administratorul judiciar „Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL” a întocmit 3 (trei)
Rapoarte de activitate şi Raportul privind intrarea debitoarei în faliment.
Prin acest din urmă Raport administratorul judiciar a arătat că documentele prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006 nu
au fost depuse de către administratorul statutar, iar în urma demersurilor efectuate în vederea identificării activelor
mobile şi imobile, a rezultat că debitoarea deţine în patrimoniu un activ imobil –construcţie şi teren pe care se află
edificată aceasta şi un autoturism marca Opel Kadette, neidentificat încă. De asemenea, face cunoscut că debitoarea nu
şi-a exprimat intenţia de reorganizare a activităţii şi nu s-a propus un plan în acest sens.
Prin urmare, administratorul judiciar a solicitat intrarea debitoarei în procedura generală a falimentului.
Judecătorul sindic, constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului în forma generală,
potrivit art. 107 alin. 1 lit. A lit. b) din Legea 85/2006, ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţei creditorilor, va
admite cererea administratorului judiciar al debitoarei şi va dispune intrarea în faliment a acesteia, cu consecinţa
efectuării notificărilor prevăzute de lege.
În temeiul art. 107 alin. 2 lit. b) din Legea privind procedura insolvenţei, va desemna, în calitate de lichidator
provizoriu, pe administratorul judiciar „Muşat & Asociaţii – Restructuring & Insolvency SPRL”, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art. 108 din Legea nr. 85/2006.
În temeiul art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic va dispune dizolvarea
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia, urmând a fixa termenul maxim de predare a
gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar „Muşat & Asociaţii – Restructuring & Insolvency SPRL” privind
intrarea în procedura generală a falimentului a debitoarei SC Terra Soft SRL (fostă Koala Impex SRL).
În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A lit. b) din Legea nr. 85/2006, dispune deschiderea procedurii generale de
faliment faţă de debitoarea SC Terra Soft SRL (fostă Koala Impex SRL), cu sediul în mun. Vatra Dornei, str. Izvorului,
nr.1, bl. D2, sc. A, ap.1, judeţ Suceava.
În temeiul art. 107 alin. 2 lit. b) din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează, în calitate de lichidator
provizoriu „Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPRL” cu sediul în Bucureşti, bd. Aviatorilor, nr. 43, et. 1,
cam. 2, sector 1, cu un onorariu provizoriu de 1.000 lei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 108 din Legea
nr.85/2006
În temeiul art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea privind procedura insolvenţei dispune dizolvarea societăţii debitoare şi
ridicarea dreptului de administrare al acesteia.
Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după
deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la notificare.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 16 mai 2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la 13 iunie 2013.
Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 24 iunie 2013.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în cursul procedurii la 25 iunie 2013.
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 11 iulie 2013.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

În temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
În temeiul art.4 alin.4 din Legea 85/2006 dispune eliberarea din fondul de lichidare a unui avans pentru asigurarea
cheltuielilor de procedură în sumă de 1.500 lei.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 25 iunie 2013, ora 9:00. dată pentru care se vor cita părţile prin
BPI.
Definitivă şi executorie.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 09 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Apostol Iordăchioaia Ionuţ, Hrişcă Elena Mihaela

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială RAUL TEAM SRL, cod unic de înregistrare: 15056166
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 6831/97/2010
Termen la: 23.05.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,
Primăria oraşului Haţeg, cu sediul în Haţeg, str. P-ţa Unirii, nr. 6, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 5453878,
Sunt chemaţi la această instanţă, cam. 203, complet C5, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9,00 în calitate de
creditori, în proces cu debitoarea SC Raul Team SRL cu sediul în Haţeg, str. Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 15056166, număr de ordine în registrul comerţului J20/948/2002 prin administrator judiciar Heral
Consult IPURL, cu sediul în Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul societăţilor
profesionale de Insolvenţă RSP 0090, pentru L. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

2. Societatea comercială TECHTERM SRL, cod unic de înregistrare: 18158403


România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 1929/97/2012
Termen la 22.05.2013
Citaţie
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara,
cod de identificare fiscală 2102643:
SC Ambient SA, cu sediul în Sibiu, str. Turda, nr. 15, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 3099460; sunt chemaţi la
această instanţă, camera 121, Completul C18-C7 sindic, în ziua de 22, luna 05, anul 2013 ora 10:30, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC Techterm SRL, cu sediul în Deva, Db. Decebal, bl. M, sc. B, ap. 19, jud. .
Hunedoara, cod de identificare fiscală 18158403, în calitate de debitoare, nr de ordine în registrul comerţului
J20/1814/2005, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Gherman Maria Mihaela, cu sediul în Deva, str.
Avram Iancu, bl. H1, jud. Hunedoara, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă RSP
1B2202, cod de identificare fiscală 21324476, pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială COLUMBUS PRODCOMEX SRL, cod unic de înregistrare: 2526622
România, Tribunalul Specializat Mureş
Falimente
Dosar nr. 10/1371/2013
Termen: 22.05.2013
Comunicare încheiere
din 15 aprilie 2013
Către,
Creditor-
DGFP Mureş cu sediul în Tg-Mureş, str. Gh. Doja, nr. 1-3, jud. Mureş
Debitor-
SC Columbus Prodcomex SRL, cu sediul în Tg-Mureş, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 8, jud. Mureş, înregistrată la
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Registrul Comerţului sub nr.J26/2431/1992,având cod fiscal 2526622;


Lichidator judiciar – Chirilesc Ana Maria, cu sediul în Tg-Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 73, ap. 3, jud. Mureş
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 15 aprilie 2013 ,pronunţată în dosarul nr.10/1371/2013, de
Tribunalul Specializat Mureş, Secţia falimente, privind debitorul SC Columbus Prodcomex SRL, cu sediul în Tg-
Mureş, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 8, jud. Mureş, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J26/2431/1992,având
cod fiscal 2526622.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Specializat Mureş
Dosarul nr.10/1371/2013
Încheiere
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 15 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Ioan Eugen Maier
Grefier: Georgiana Guţă
Pe rol fiind soluţionarea preschimbării, din oficiu, a termenului de judecată stabilit pentru data de 08.05.2013.
Termenul a fost stabilit fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Judecătorul sindic,
Ca urmare a faptului că preşedintele completului de judecată se află în concediu legal de odihnă în data de 08.05.2013,
în vederea asigurării continuităţii completului, va dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în data de
08.05.2013 pentru data de 22.05.2013, ora 10.30
Va dispune menţinerea dispoziţiilor stabilite de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 272 pronunţată în data de
27.02.2013.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în data de 08.05.2013 pentru data de 22.05.2013, ora 10.30.
Dispune menţinerea dispoziţiilor stabilite de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 272 pronunţată în data de
27.02.2013.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Ioan Eugen Maier Georgiana Guţă

2. Societatea comercială MERUTCOM SRL, cod unic de înregistrare: 6668174


Depunere extras din procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei falite întocmit de lichidatorul judiciar în
procedura insolvenţei
Nr. 785 din 15.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 1273/1371/2012, Tribunal Specializat Mureş, Judecător sindic Hegyi Piroska.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Mureş, Tg-Mureş, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş, tel:
0265/262010; programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8 - 12
3.1. Debitor: SC Merutcom SRL Tg-Mureș, cu sediul în Tg-Mureş, str. Viitorului nr. 14, ap. 2, jud. Mureş, înregistrată
la ORC Mureş sub nr. J26/1578/1994, având CUI 6668174.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: listă anexă creditori
5.Lichidator judiciar: General Mir Consult S.P.R.L, cod de identificare fiscală RO 12569213; sediul social: Tg-Mureş,
str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, jud. Mureş; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2104; tel./fax
0265 267340; 0265 267761; e-mail generalmir_consult@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică Cătană Cristian.
6.Subscrisa: General Mir Consult S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al SC Merutcom SRL Tg-Mureș, cu sediul
în Tg-Mureş, str. Viitorului nr. 14, ap. 2, jud. Mureş, conform Încheierii Comerciale nr. 1451/C din 22.11.2012,
pronunţată de către Judecătorul sindic în dosar nr. 1273/1371/2012 al Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art.
108 alin.((1) şi art. 109 alin.((1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Depunere extras din
Procesul-verbal al adunării creditorilor debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș
Nr. 785 din 15.04.2013:
La data şi la ora fixată nu s-a prezentat nici un creditor.
Constatându-se că, adunarea creditorilor este legal constituită prin votul scris exprimat de către creditorii deţinând un
procent de 47, 95% din totalul creanţelor debitoarei falite, preşedintele adunării dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi cuprinsă în convocator este următoarea:
 Aprobarea Raportului de evaluare a bunului imobil aparţinând debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș,
precum şi a costurilor evaluării, în cuantum de 1.000 lei.
 Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului imobil aparţinând debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș.
Se trece la discutarea ordinii de zi.
1. Aprobarea Raportului de evaluare a bunului imobil aparţinând debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș, precum
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

şi a costurilor evaluării, în cuantum de 1.000 lei.


Se ia act de punctul de vedere exprimat în scris de creditoarea Bank Leumi România SA, creditoare care deţine un
procent de 47, 95% din totalul creanţelor debitoarei falite, prin adresa nr. 31777/314/E/09.04.2013 în sensul că,
creditoarea aprobă raportul de evaluare a bunului imobil și costurile evaluării în cunatum de 1.000 lei
În urma voturilor exprimate în scris de către creditorii deţinând un procent de 47, 95% din totalul creanţelor societăţii
debitoare şi un procent 100% din totalul creanţelor care au votat în scris la prezenta adunare, se aprobă raportul de
evaluare a bunului imobil și costurile evaluării în cunatum de 1.000 lei.
2. Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului imobil aparţinând debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș
Se ia act de punctul de vedere exprimat în scris de creditoarea Bank Leumi România SA, creditoare care deţine un
procent de 47, 95% din totalul creanţelor debitoarei falite, prin adresa nr. 31777/314/E/09.04.2013 în sensul că, aprobă
Regulamentul de vânzare a bunului imobil cu următorul amendament:
□ Transferul proprietății se va face la achitarea integrală a prețului sau contractul de vânzare-cumpărare se va încheia cu
cluaza de pact comisoriu de rang IV,
□ În cazul achitării prețului în rate, perioada de achitare a ratelor nu poate depăși 9 luni de la data declarării
adjudecatarului.
În urma voturilor exprimate în scris de către creditorii deţinând un procent de 47, 95% din totalul creanţelor societăţii
debitoare şi un procent 100% din totalul creanţelor care au votat în scris la prezenta adunare, se aprobă Regulamentul de
vânzare a bunului imobil cu următorul amendament:
- Transferul proprietății se va face la achitarea integrală a prețului sau contractul de vânzare-cumpărare se va încheia cu
cluaza de pact comisoriu de rang IV,
- În cazul achitării prețului în rate, perioada de achitare a ratelor nu poate depăși 9 luni de la data declarării
adjudecatarului.
Constatându-se faptul că, întreaga ordine de zi a fost dezbătută și aprobată, preşedintele adunării dl. Cătană Cristian,
declară închise lucrările Adunării Creditorilor debitoarei preşedintele adunării dl. Cătană Cristian, declară închise
lucrările Adunării creditorilor debitoarei falite SC Merutcom SRL Tg-Mureș, cu sediul în Tg-Mureş, str. Viitorului nr.
14, ap. 2, jud. Mureş, înregistrată la ORC Mureş sub nr. J26/1578/1994, având CUI 6668174.
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii împotriva prezentului proces verbal, pentru motive de nelegalitate în
termen de 5 zile de la data adunării(conform dispozițiilor art. 14, pct. 8, din Legea nr. 85/2006 modificată și
completată), în dosar nr. 1273/1371/2012 al Tribunalului Specializat Mureş.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar, iar unul va fi depus la dosarul
cauzei nr. 1273/1371/2012 al Tribunalului Specializat Mureş, fiind înregistrat sub nr. 785 din 15.04.2013, în Registrul
de corespondenţă al lichidatorului judiciar.
 Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar
Lichidator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L prin Cătană Cristian Ion

Județul Olt
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TOP LUKY OIL 2000 SRL, cod unic de înregistrare: 26648643
România Tribunal Olt Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Slatina, str. Mânăstirii, nr.2, judeţul Olt
Dosar nr. 2040/104/2013
Comunicare încheierea nr. 31 din data de 01.04.2013
Emisă la 08.04.2013
Debitor SC Top Luky Oil 2000 SRL, cu sediul în Scorniceşti, Aleea Suica, nr. 8, camera 2, bloc 67, scara A, et.2, ap.7,
judeţul Olt,
cod unic de înregistrare 26648643,
nr. de ordine în registrul comerţului J28/129/2010
Lichidator provizoriu:Cabinet Individual De Insolvenţa „Gorgoi Stelian”, cu sediul social în Stefăneşti, str. Coasta
Câmpului, nr. 87, judeţul Argeş
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, cu sediul în Slatina, str. George Poboran, nr. 5, judeţul Olt
Se comunică alăturat, copia încheierii nr. 31/01.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2040/104/2013 de Tribunalul Olt -
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind debitoarea SC Top Luky Oil 2000 SRL
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Insolvenţa
România Tribunalul Olt Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal
Dosar nr. 2040/104/2013
Încheierea nr. 31/2013
Şedinţa din camera de consiliu de la 01 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic Georgeta Istrate
Grefier Iuliana Idita
Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitoarea SC Top Luky Oil 2000 SRL, cu sediul în Scorniceşti, Aleea Suica,
nr. 8, camera 2, bloc 67, scara A, et.2, ap.7, judeţul Olt, cod unic de înregistrare 26648643, nr. de ordine în registrul
comerţului J28/129/2010 pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă prevăzută de Legea nr.85/2006.
La apelul nominal au fost lipsă părţile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, judecătorul sindic având în vedere că s-a solicitat
judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 C.p.c. şi constatând că dosarul se află în stare de judecată, l-a reţinut
spre soluţionare.
Judecător sindic,
Prin cererea înregistrată sub nr. 2040/104/2013 pe rolul Tribunalului Olt, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, debitoarea SC TOP LUKY OIL 2000 SRL, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei.
În motivarea cererii arată debitoarea că îşi manifestă intenţia de intrare în procedura simplificată, neexistând şanse reale
de reorganizare .
Au fost invocare dispoziţiile art. 27 şi 28 şi art.32 din Legea 85/2006 .
În dovedire a anexat:listă bunuri patrimoniale, listă conturi curente, listă asociaţi, listă creditori, listă administratori, listă
transferuri patrimoniale, listă plăţilor efectuate, balanţe de verificare, declaraţie cu intenţia de intrare în procedura
simplificată, declaraţie din care rezultă că nu a mai fost supusă procedurii de insolvenţă în interval de 5 ani anteriori,
declaraţie în condiţiile art. 28 alin.(1 lit k din Legea nr. 85/2006, precum şi certificat constatator de la ORC privind
starea actuală a societăţii, situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cont de profit şi pierdere
Cererea a fost legal timbrată.
Analizând cererea debitoarei în raport de actele depuse la dosar şi de dispoziţiile legale în materie, judecătorul sindic
constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 27 rap la art. 107 alin.1 lit. A din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi având în vedere declaraţia debitorului prin care îşi arată intenţia de a intra în procedura
simplificată, se va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin.1 din Legea privind procedura de insolvenţă, se
va constata că debitorul este în încetare de plăţi, se va deschide procedura simplificată a insolvenţei şi se va ridica
dreptul de administrare al debitoarei, cu luarea măsurilor imediate prevăzute de lege.
In temeiul art. 34 din Legea 85/2006 R, se va numi lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă „Gorgoi Stelian”
la cererea debitoarei, care va avea atribuţiile prevăzute de art.25 şi care va efectua notificările prevăzute de art. 109 din
Legea 85/2006, urmând să ia măsuri pentru identificarea şi evaluarea bunurilor debitoarei în vederea valorificării
acestora.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulata de debitoarea SC Top Luky Oil 2000 SRL SC TOP LUKY OIL 2000 SRL, cu sediul în
Scorniceşti, Aleea Suica, nr. 8, camera 2, bloc 67, scara A, et.2, ap.7, judeţul Olt, cod unic de înregistrare 26648643, nr.
de ordine în registrul comerţului J28/129/2010 şi, în temeiul art. 1 alin.(2 lit. f din Legea nr. 85/2006R, dispune
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei.
In temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 R, numeşte lichidator provizoriu pe Cabinet Individual De Insolvenţa „Gorgoi
Stelian”, cu sediul social în Stefăneşti, str. Coasta Câmpului, nr. 87, judeţul Argeş, care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 25 din lege, onorariul urmând a fi fixat conform art. 4 din lege, în lipsa disponibilităţilor în contul
debitoarei.
În temeiul art. 107 alin.(2 lit. a din Legea nr. 85/2006R, dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei şi
dizolvarea societăţii şi obligă debitoarea la predarea actelor contabile ale societăţii.
În temeiul art. 59 alin.(1 din legea nr. 85/2006R, fixează termen limită pentru depunerea raportului prevăzut de acest
text de lege, la data de 13.05.2013.
Fixează termen limită pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 20.05.2013.
Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creanţe
la data de 30.05.2012
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 15.06.2013, când se vor soluţiona şi
eventualele contestaţii la tabelul preliminar.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Lichidatorul va notifică: intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului pentru
efectuarea menţiunii.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

În temeiul art. 4 din Legea nr. 85/2006 R, dispune deschiderea unui cont bancar de către debitoare la o unitate bancară
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea trecerii în procedura
simplificată a falimentului. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de lichidatorul desemnat.
Termen de procedură: 10.06.2013
Definitivă. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificării.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.04.2012, la Tribunalul Olt.
Preşedinte, Grefier,
Georgeta Istrate Iuliana Idita

Județul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTERACTIV NET SRL, cod unic de înregistrare: 11691319
România. Tribunalul Sibiu, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Sibiu, str. Johann Sebastian Bach Nr. 4.
Dosar Nr.: 3016/85/2013.
Comunicare sentinţă nr. 520/c/c/03/04/2013
Emisă la: 11/04/2013
Către,
Debitor: S.C. Interactiv Net S.R.L. -J32/215/1999 CF RO 11691319 - Sibiu, Str. Fabricii, nr. 2, ap. 9, judeţul Sibiu
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 520/c/c/03/04/2013 din data de 03/04/2013, pronunţată în dosarul nr.
3016/85/2013, de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor S.C.
Interactiv Net S.R.L. -J32/215/1999 CF RO 11691319 - Sibiu, Str. Fabricii, nr. 2, ap. 9, judeţul Sibiu.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Nemeș Frăsinica.
*
România. Tribunalul Sibiu
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3016/85/2013.
Încheierea nr. 520/C/C/
Camera de consiliu de la 03 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte: Daniela Marioara Barbu
Grefier: Frăsinica Nemeș
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pedebitor SC Interactiv Net SRL -J32/215/1999 CF RO 11691319, având ca
obiectprocedura insolvenţei.
Fără citarea părţilor.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,
Tribunalul, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
Tribunalul,
Constată că sub nr. 3016/85/2013 a fost înregistrată la această instanţă cererea formulată de debitorul SC Interactiv Net
SRL prin care a solicitat a fi supus procedurii de insolvenţă.
În motivarea cererii debitorul a arătat că datorită crizei economice ce afectează ţara noastră, din motive independente de
voinţa reprezentanţilor societăţii, aceasta nu-şi mai poate desfăşura activitatea în condiţii care să-i permită să-şi onoreze
obligaţiile asumate.
În drept au fost invocate dispoziţiile legii nr. 85/2006.
Cererea a fost legal timbrată prin raportare la dispoziţiile art. 6 litera c din Legea nr. 146/2007.
Din actele şi lucrările dosarului, judecătorul Sindic, a reţinut următoarele:
Debitoarea este o societate comercială cu răspundere limitată, având ca administrator social pe Păduraru Cristian Aurel,
conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu ( f. 5).
Din actele contabile depuse la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvenţă.
Judecătorul Sindic reţine poziţia debitoarei care solicită aducerea sa în procedura simplificată a falimentului motivat de
aceea că nu deţine bunuri în patrimoniu.
Faţă de acestea, judecătorul Sindic, constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 27-30 în aplicarea dispoziţiilor art. 1
aliniat 2 litera c punctul 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, respectiv debitoarea este în stare de insolvenţă, nu
are bunuri în patrimoniu, sens în care urmează să admită cererea acesteia şi, în temeiul art. 32 alin.1din lege se va
deschide procedura simplificată a falimentului.
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, respectiv va dizolva societatea, va ridica fostului
administrator social dreptul de administrare, va numi lichidator judiciar provizoriu şi va stabili termenele prevăzute de
art. 62 din Legea nr. 85/2006.
Potrivit dispoziţiilor articolului 11 aliniat 1 litera c din Legea nr. 85/2006 în forma modificată prin Legea nr. 277/2009,
numirea este provizorie lichidatorul judiciar urmând a fi confirmat sau după caz înlocuit de către Adunarea Creditorilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor ce se vor înscrie în tabelul creanţelor.
Va dispune notificarea deschiderii procedurii şi va pune în vedere debitoarei că are dreptul de a-şi nominaliza, în
temeiul art. 18 din legea insolvenţei, un administrator special ce-i va reprezenta interesele.
În numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC ” Interactiv Net. SRL, cu sediul social în Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, ap. 9,
judeţul Sibiu, pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment.
În temeiul art. 32 alin 1 teza finală coroborat cu art. 1 aliniat 2 litera c punctul 1 din Legea privind procedura de
insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Interactiv Net SRL, cu sediul în
Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, ap. 9, judeţul Sibiu.
Dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Ridică fostului administrator social dreptul de administrare a societăţii debitoare.
În temeiul art.34din Legea privind procedura de insolvenţă,
Numeşte lichidator judiciar provizoriu Conteco SPRL, prin Lodromănean Mircea cu sediul profesional în Sibiu, str.
Ştrandului, nr. 14, sc.C, parter, ap. 44, judeţul Sibiu, CIF 20791120, RFO II-005, care va îndeplini atribuţiile prevăzute
de art.25 din lege ( dintre acestea, raportul privind cauzele şi împrejurările ce au condus debitorul la starea de insolvenţă
şi persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare va fi depus până la data de 19 iunie 2013 ), cu o retribuţie de 500 lei
lunar.
În temeiul art.61din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului SC Interactiv Net SRL asociaţilor, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării
menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Pune în vedere debitorului că are dreptul potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea insolvenţei să-şi desemneze un
administrator special care să-i reprezinte interesele.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 5 iunie 2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 26 iunie 2013.
Fixează termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la 17 iulie 2013 şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 17 iulie 2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 10 iulie 2013, având ordinea de zi: alegerea comitetului
creditorilor. Pune în vedere lichidatorului judiciar să convoace şi să prezideze Adunarea creditorilor.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de către lichidatorul judiciar, primii având drept de
opoziţie faţă de încheierea de deschidere în termen de 10 zile de la comunicarea notificării.
In temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din judeţul Sibiu din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-
un cont special de depozit bancar.
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 3 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Daniela Marioara Barbu. Frăsinica Nemeș.

2. Societatea comercială VIDANI TRANS-IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 14382164


România Tribunalul Sibiu Secţia Comercială de Contencios Administrativ
Sibiu 550024
B-dul Victoriei nr. 11
Dosar nr. 722/85/2009.
Comunicare sentinţă nr. 138/c/20.02.2013
Emisă la: 13.03.2013
Către,
1. S.C. AS24 Tankservice S.R.L. - CUI RO 17590283 - J40/10665/2006 - Bucureşti,cu sediul procesual ales în
Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6, la Urban & Asociaţii S.R.L.
2. S.C. AS24 Tankservice S.R.L. -CUI RO 17590283 - J40/10665/2006 - Bucureşti, Sector 1, str. Menuetului, nr. 12, sc.
D, et. 5.
3. Municipiul Sibiu-Directia Fiscală Locala - Sibiu, Samuel Brukenthal, nr. 2, Judeţul Sibiu .
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu - Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17, Judeţul Sibiu.
5. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu - Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Judeţul Sibiu .
6. Banca Transilvania SA- sucursala Sibiu J 32/1010/1996 CUI 8397462 - Sibiu, Piaţa A. Vlaicu, nr. 1, Judeţul Sibiu.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

7. Afin Leasing IFN SA J 40/10303/2000 CUI 13513245 - Bucureşti,ales Bucureşti , str. Amiral Murgescu nr.5 sect.2 la
SCPA "Petrescu, Serban & Asociaţii".
8. Administraţia Fondului pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 294
9. IFN General Leasing SA J 32/63/2002 CUI 14406360 - Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 79A, et. 1, Judeţul Sibiu.
10. S.C. Edisim Trans SRL J 38/62/2007 CUI 20742500 - Drăgăşani, Regele Ferdinand, nr. 181, Judeţ Vâlcea.
11. S.C. Yumico Trans SRL CUI 14382164 - Pauleşti, Principală, nr. 1, Judeţul Prahova.
12. S.C. Glas Com SRL J 32/601/2005 CUI 17502842 - Sibiu, Siretului, nr. 20, ap. 56, Judeţul Sibiu.
13. S.C. Maro SRL J 32/3360/1991 CUI 788562 - Sibiu, Bucegi, nr. 17, Judeţul Sibiu.
14. S.C. Shell Hungary SRL ZRTT. - Bucureşti,ales Bucureşti , Bd Pantelimon nr. 248-250 BL. 59-60, mezanin, sect. 2.
15. S.C. Delamode Romania SRL J 40/19131/1994 CUI 6322498 - Bucureşti, b-dul Timisoara, nr. 111-115.
16. S.C. Harborsy Logistic SRL J 35/187/2003 CUI 15651643 - Timişoara, 1 Decembrie, nr. 118, Judeţul Timiş.
17. S.C. Gustav Trade SRL J 29/1640/2003 CUI 15805378 - Buşteni, Amurgului, nr. 32, Judeţul Prahova.
18. S.C. Italtruck Center SRL Braşov-filiala Sibiu J 32/4444/2007 CUI 21306933 - Şelimbăr, DN Bucureşti Sibiu
km 305+790, Judeţul Sibiu.
19. S.C. ATP Exodus SRL J 24/427/1995 CUI 7366654 - Sasar, Sub Dura, nr. 4-5, Judeţul Maramureş.
20. S.C. Colectare Recuperare Creanţe - CRC SRL J 40/6297/2009 CUI 25606038 - Bucureşti, B-dul Timişoara,
nr. 26Z, bl. corp B, sc. S6, et. 12.
21. S.C. Zimar Trans SRL J 38/63/2005 CUI 17140211 - com. Suteşti, Boroşeşti, Judeţul Vâlcea.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 138/c/20.02.2013, pronunţată în dosarul nr. 722/85/2009, de Tribunalul Sibiu,
Secţia Comercială de Contencios Administrativ, privind pe S.C. Vidani Trans Impex S.R.L. - CUI RO 14382164 –
J32/18/2002 - Sibiu, Str. Siretului, nr. 20, bl. 114, ap. 56, Judeţul Sibiu.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Sibiu Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 722/85/2009
Sentinţa nr. 138/C/2013
Şedinţa publică de la 20 Februarie 2013
Completul compus din:
Preşedinte: Daniela Marioara Barbu
Grefier: Frăsinica Nemeș
Pe rol judecarea cauzei privind pe creditorul S.C. AS24 Tankservice S.R.L. ş.a şi pe debitorul S.C. Vidani Trans
Impex S.R.L. -, având ca obiect procedura insolvenţei –societăţi cu răspundere limitată
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă creditorul DGFP Sibiu prin Cj. Opriş, lichidatorul judiciar Relco
Active SPRL prin Herman Corina, lipsă fiind restul părţilor.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,
Lichidatorul învederează că a depus raportul cu propunerea de închidere a procedurii,
dovezile de comunicare, de publicare în BPI, aşa încât, fiind parcurse toate etapele procedurii, iar sentinţa pronunţată
pe acţiunea în atragerea răspunderii nefiind atacată cu recurs, solicită, în temeiul dispoziţiilor art. 132 alin. 2 din legea
nr. 85/2006, închiderea procedurii insolvenţei, radierea debitorului din registrul comerţului.
Fără decont de cheltuieli de procedură, acestea fiind recuperate.
Creditoarea DGFP Sibiu prin Cj. Opriş solicită a se dispune închiderea procedurii.
Judecătorul sindic,
Constată că lichidatorul judiciar Relco Active SPRL desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului
SC”VIDANI TRANS IMPEX” SRL a solicitat prin raportul depus în cauză( f. 66- volum 5) să se dispună
închiderea procedurii, ca urmare a faptului că au fost lichidate bunurile existente în patrimoniul falitei şi că a fost
soluţionată acţiunea în atragerea răspunderii pe care a promovat-o în contradictoriu cu fostul administrator social.
Societatea falită a fost o societate cu răspundere limitată, având ca administrator social pe Vişa Octavian, potrivit
menţiunilor comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu .
Prin sentinţa civilă nr. 1647/C/4.11.2009 , Tribunalul Sibiu a deschis procedura de insolvenţă faţă de societatea debitoare,
pentru ca ulterior prin sentinţa civilă nr. 1148/C/16 iunie 2010 să admită cererea administratorului judiciar şi pe cale de
consecinţă , în temeiul dispoziţiilor art. 107 aliniat 2 din Legea insolvenţei a fost deschisă procedura falimentului faţă de
debitoare, etapă în care a fost întocmit tabelul definitiv al creanţelor , fiind înscrişi 21 de creditori, creanţele acestora
însumând 447.853,75 lei.
Prin rapoartele depuse la dosar, lichidatorul judiciar a făcut o analiză de ansamblu a situaţiei economice, financiare şi
patrimoniale a falitei, apreciind că aceasta deşi apare în actele contabile ca având active circulante reprezentate de valoarea
soldului casieriei în cuantum de 4.814,55 lei , creanţe de recuperat- 187.573 lei şi debitori diverşi în sumă de 13.107,28 lei
, în fapt acestea nu se mai regăsesc în patrimoniu, nefiind predate lichidatorului judiciar. Nu au fost predate nici actele
contabile ce ar fi permis recuperarea sumelor de către lichidator , prin promovarea acţiunilor în justiţie. Tot odată a
identificat şi cauzele care au dus societatea la insolvenţă şi persoana care se face vinovată de această stare. S-a arătat astfel,
că administratorul social se face vinovat de săvârşirea faptelor prevăzute la art. 138 litera a, d şi e din legea insolvenţei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Cererea în atragerea răspunderii formulată de lichidatorul judiciar în contradictoriu cu pârâtul Vişa Octavian a fost soluţionată
de judecătorul sindic în sensul admiterii acesteia prin sentinţa civilă nr. 1092/C/ 3 octombrie 2012 rămasă irevocabilă prin
nerecurare.( dosar 722//85/2009/a1)
Societatea debitoare nu mai deţine în patrimoniu bunuri sau creanţe de recuperat astfel încât maximizarea averii în vederea
achitării datoriilor acumulate de falită nu este posibilă. Se reţine că toate bunurile existente în patrimoniul falitei au fost
lichidate, sumele obţinute fiind distribuite de lichidatorul judiciar conform planului de distribuţie finală întocmit şi aprobat în
cauză.
În şedinţa publică din data de 20 februarie 2013 , creditoarea prezentă a fost de acord cu propunerea lichidatorului judiciar de
închidere a procedurii, pentru parcurgerea tuturor etapelor impuse de prezenta lege.
Ca atare, judecătorul sindic în temeiul dispoziţiilor art. 132 aliniat 2 din legea privind procedura insolvenţei va dispune
închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, va descărca pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.132 aliniat 2 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului S.C. Vidani Trans Impex S.R.L, cu sediul Sibiu, Str. Siretului,
nr. 20, bl. 114, ap. 56, judeţul Sibiu.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului .
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului social, Direcţiei Generală a
Finanţelor Publice Sibiu, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru efectuarea menţiunii de
radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 februarie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Daniela Marioara Barbu. Frăsinica Nemeș.

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CARMEX SRL, cod unic de înregistrare: 4604387
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr.2007/86/2013
Termen: 25 iunie 2013 - C3 FF
Comunicare încheiere nr. 632
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitoare - SC Carmex SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Decembrie 1918, bl. A, tronson 11, jud. Suceava,
înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/1484/1993, CUI 4604387;
Lichidator - Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava.
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 632 din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2007/86/2013 de
Tribunalul Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Dosar nr. 2007/86/2013
Legea 85/2006
Încheierea nr.632
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 09 aprilie 2013
Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia Ionuţ
Grefier: Hrişcă Elena Mihaela
S-a luat în examinare cererea formulată de lichidator Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului,nr. 16,
sc. A, ap. 2, jud. Suceava, pentru debitoarea SC Carmex SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Decembrie 1918, bl. A,
tronson 11, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/1484/1993, CUI 4604387, având ca
obiect “deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei”.
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu lipsesc atât reprezentantul lichidatorului, cât şi al debitoarei.
Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefier după care:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Judecătorul sindic, constatând cauza în stare de judecată, rămâne în pronunţare cu privire la cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei faţă de debitoare.
Deliberând,
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, reţine:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 01.02.2013 şi înregistrată sub nr. 2007/86/2013, lichidatorul Insolvent
IPURL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de debitoarea SC Carmex SRL, motivat de
faptul că societatea este dizolvată şi înregistrează debite faţă de bugetul consolidat al statului în sumă de 6.468 lei,
creanţa fiind mai veche de 30 zile, considerând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 2 lit. c) şi art. 4, art. 1
alin. 2 lit. e) din Legea 85/2006.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, referitor la deschiderea procedurii simplificate
de insolvenţă faţă de debitoare, judecătorul sindic va dispune măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de lichidator Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2,
jud. Suceava pentru debitoarea SC Carmex SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Decembrie 1918, bl. A, tronson 11,
jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/1484/1993, CUI 4604387, având ca obiect
“deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei”.
În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă împotriva debitoarei SC Carmex SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Decembrie 1918, bl. A, tronson 11,
jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/1484/1993, CUI 4604387.
În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează lichidator provizoriu pe Insolvent IPURL, cu
sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20
din lege, cu un onorariu provizoriu de 1500 lei.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1
din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
În temeiul art. 37 din Legea nr. 85/2006, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului.
Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul
comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului şi ridică dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, acţionarilor,
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, prin Buletinul procedurilor de
insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute cu privire la
activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile şi transferurilor patrimoniale efectuate în cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului sindic sau al lichidatorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de
notificare revenind lichidatorului judiciar.
Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform
prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006, până la data de 13 mai 2013.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 16 mai 2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 24 mai 2013.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 04 iulie 2013 şi pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 07 iunie 2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 29 mai 2013, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă
creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu.
Dispune trimiterea notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta
cauză.
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor
fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 25 iunie 2013 - complet C3 FF, dată pentru care se vor cita părţile prin
BPI. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Cercetată în şedinţa camerei de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Apostol Iordăchioaia Ionuţ Hrişcă Elena Mihaela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

2. Societatea comercială CITYMOD SRL, cod unic de înregistrare: 14013183


România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr.2010/86/2013
Termen: 25 iunie 2013 - C3 FF
Comunicare încheiere nr. 634
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitoare - SC Citymod SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştrandului, nr. f.n., jud. Suceava, înregistrată la Registrul
Comerţului Suceava sub nr. J33/340/2001, CUI 14013183;
Lichidator - Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.634 din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2010/86/2013 de
Tribunalul Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Dosar nr. 2010/86/2013
Legea 85/2006
Încheierea nr. 634
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 09 aprilie 2013
Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia Ionuţ
Grefier: Hrişcă Elena Mihaela
S-a luat în examinare cererea formulată de lichidator Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16,
sc. A, ap. 2, jud. Suceava, pentru debitoarea SC Citymod SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştrandului nr. f.n., jud.
Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/340/2001, CUI 14013183, având ca obiect
“deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei”.
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu lipsesc atât reprezentantul lichidatorului, cât şi al debitoarei.
Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefier după care:
Judecătorul sindic, constatând cauza în stare de judecată, rămâne în pronunţare cu privire la cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei faţă de debitoare. Deliberând,
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, reţine:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 01.02.2013 şi înregistrată sub nr. 2010/86/2013, lichidatorul Insolvent
IPURL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de debitoarea SC Citymod SRL, motivat de
faptul că societatea este dizolvată şi înregistrează debite faţă de bugetul consolidat al statului în sumă de 16.457 lei,
creanţa fiind mai veche de 30 zile, considerând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 2 lit. c) şi art. 4, art. 1
alin. 2 lit. e) din Legea 85/2006.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, referitor la deschiderea procedurii simplificate
de insolvenţă faţă de debitoare, judecătorul sindic va dispune măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de lichidator Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2,
jud. Suceava pentru debitoarea SC Citymod SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştrandului, nr. f.n., jud. Suceava,
înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/340/2001, CUI 14013183, având ca obiect “deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei”.
În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă împotriva debitoarei SC Citymod SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştrandului, nr. f.n., jud. Suceava,
înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/340/2001, CUI 14013183.
În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează lichidator provizoriu pe Insolvent IPURL, cu
sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20
din lege, cu un onorariu provizoriu de 1500 lei.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1
din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
În temeiul art. 37 din Legea nr. 85/2006, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului.
Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul
comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului şi ridică dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, acţionarilor,
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, prin Buletinul procedurilor de
insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă.


Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute cu privire la
activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile şi transferurilor patrimoniale efectuate în cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului sindic sau al lichidatorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de
notificare revenind lichidatorului judiciar.
Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform
prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006, până la data de 13 mai 2013.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 16 mai 2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 24 mai 2013.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 04 iulie 2013 şi pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 07 iunie 2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 29 mai 2013, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă
creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu.
Dispune trimiterea notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta
cauză.
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor
fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 25 iunie 2013 - complet C3 FF, dată pentru care se vor cita părţile prin
BPI.
Definitivă şi executorie.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Cercetată în şedinţa camerei de consiliu.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Apostol Iordăchioaia Ionuţ Hrişcă Elena Mihaela

3. Societatea comercială INDIBONIS SRL, cod unic de înregistrare: 6461119


Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
Nr. 775/16.04.2013
1. Date privind dosarul: nr.12761/86/2012, Tribunalul Suceava, Secţia civilă, Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia
Ionuţ.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava.
3. Debitor: SC Indibonis SRL În faliment/ In Bankruptcy/En faillite, sediul social: sat Iaslovăţ, nr. 279, comuna
Iaslovăţ, jud. Suceava, cod de identificare fiscală RO 6461119, nr. de înregistrare la O.R.C. J33/1784/1994.
4. Lichidator judiciar: MGA Insolvency SPRL, sediul ales: Suceava, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 3, camera 6, jud.
Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare: II-0616, CIF: 30648692, telefon: 0330.115.167/0721,
767.960/0729.856.600, e-mail: mgainsolvency@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentanţi lichidator judiciar
persoană juridică: Matei Teodor şi Gudula Ştefan.
5. Subscrisa, MGA Insolvency SPRL, cu sediul în Suceava, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 3, camera 6, jud. Suceava,
în calitate de lichidator judiciar al SC Indibonis SRL desemnat prin Sentinţa nr. 584 din data de 02.04.2013 pronunţată
de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 12761/86/2012, în temeiul art. 108, art. 109 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, notifică:
6. Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Indibonis SRL prin Sentinţa nr. 584 din data de
02.04.2013 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia civilă, în dosarul nr. 12761/86/2012, în temeiul art. 107 din Legea
nr. 85/2006.
6.1. Creditorii debitorului SC Indibonis SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în timpul
procedurii, respectiv de la data de 11.12.2012 şi până la data de 02.04.2013, este 13.05.2013.
În temeiul art. 108, alin. (6) coroborat cu art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi
împotriva debitorului.
În temeiul art. 41, alin.(4) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel
ori cheltuială, numită generic accesorii , nu va putea fi adăugată creanţelor născute ulterior datei deschiderii procedurii.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 10.06.2013. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar este 26.06.2013. Termenul
limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.07.2013. Termenul pentru
soluţionarea contestaţiilor la tabelul suplimentar 02.07.2013 şi termenul pentru continuarea procedurii este 18.06.2013,
ora 09:00.
Informaţii suplimentare:
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal "Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul suplimentar" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
(2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Suceava, secţia comercială. Cererea va fi
însoţită de dovada plătii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3lei., 1leu, 3 lei, 5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea
privind procedura insolvenţei).
MGA Insolvency SPRL
în calitate de lichidator judiciar al SC Indibonis SRL

Județul Timiş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PANETIM PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 26751966
România Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Mun. Timişoara, Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar: 4459/30/2013
Comunicare încheiere de şedinţă nr. 785 pronunţată la 04.04.2013
Către,
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş,
Cod de identificare fiscală: 14942091;
- SC Panetim Production SRL, sediul în Mun. Timişoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiş, J35/554/2010, CUI
26751966
- MB Management IPURL cu sediul în mun. Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RSP 0243
Se comunică, alăturat, copia Încheierii de şedinţă nr. 785 din data de 04.04.2013, pronunţată în dosarul 4459/30/2013
de Tribunalul Timiş, Secţia Comercială – prin judecător sindic, privind debitorul SC Panetim Production SRL, cu
sediul în Mun. Timişoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiş, J35/554/2010, CUI 26751966.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 4459/30/2013
Încheiere nr. 785
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 04.04.2013
Completul compus din:
Preşedinte Geta Balaban
Grefier Diana Ţolescu
Pe rol, soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006, formulată de debitoarea
SC Panetim Production SRL cu sediul în Mun. Timişoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiş, J35/554/2010,
CUI 26751966.
La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită; nu s-a dispus citarea părţilor, cauza s-a judecat de urgenţă, în Camera de Consiliu, conform
art. 27 alin. 5 din Legea insolvenţei.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, judecătorul sindic constată cererea în stare de judecată
şi o reţine spre soluţionare.
În deliberare,
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă, retine următoarele:
Debitorul SC Panetim Production SRL a solicitat, în temeiul art. 27 şi următoarele din Legea 85/2006, deschiderea
procedurii generale a insolventei şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a MB Management IPURL cu
sediul în mun. Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RSP 0243.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

In motivare debitorul a arătat ca se află în imposibilitate de a achita furnizorii, înregistrând obligaţii de plată
neonorate.
In drept, s-au invocat dispoziţiile art.27 şi următoarele din Legea nr.85/2006.
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 28 alin 1 lit. a-f şi h din lege.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 120 lei taxa de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolventei, trebuie sa fie întrunite condiţiile prev.
de art. 27 din Legea 85/2006.
Potrivit art. 27 alin 1 din lege, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a
fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
De asemenea, potrivit alin 2, „va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi
debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă”.
Insolventa este definita potrivit art. 3 pct. 1 ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.
În speţă, debitorul a depus actele prevăzute de art. 28 alin 1 lit. a-f şi h din lege şi si-a declarat intenţia de reorganizare a
societăţii.
Din înscrisurile anexate cererii(in special lista creditorilor şi situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii) rezulta
ca debitoarea nu-si poate plăti datoriile datorita insuficientei fondurilor băneşti.
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 27 din lege, şi văzând şi disp. art. 32 alin 1 teza I, va
admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolventei.
Se vor dispune masurile prevăzute de lege şi va fi desemnat în calitate de administrator judiciar MB Management
IPURL cu sediul în mun. Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RSP 0243.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC Panetim Production SRL cu sediul în Mun. Timişoara, str. Martir Ioan
Buteanu, nr. 2, jud. Timiş, J35/554/2010, CUI 26751966.
În temeiul art. 32 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Panetim Production SRL cu sediul în
Mun. Timişoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timiş, J35/554/2010, CUI 26751966.
În temeiul art.34, rap. la art. 11 alin. 1 lit. c şi la art. 19 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi
prevederile OUG nr. 86/2006,
Desemnează administrator judiciar practicianul în insolvenţă MB Management IPURL cu sediul în mun. Timişoara,
str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RSP 0243, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, stabilind pentru
acesta un onorariu de 3.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea UNPIR Timiş, în
temeiul art. 4 alin. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către UNPIR Timiş în acest sens.
În temeiul art.61 şi art. 62 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea de către administratorul judiciar a deschiderii procedurii debitorului SC Panetim Production SRL,
asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi.
Fixează termen limită pentru depunerea, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la data
de 10.05.2013.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prev. de art. 54 din Legea 85/2006 la 13.05.2013.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 27.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 17.06.2013.
Fixează termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la 21.06.2013 şi pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 01.07.2013.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 21.05.2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 21.06.2013, la sediul administratorului judiciar, şi convoacă creditorii
debitorului.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 19.09.2013, sala 161, ora 9, pentru când vor fi citate părţile.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar.
In temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Definitivă şi executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.04.2013.
Preşedinte - Judecător-sindic, Grefier,
Geta Balaban Diana Ţolescu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Județul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CASA TUDOR COM SRL, cod unic de înregistrare: 5306699
România, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal
B-dul Independenţei, nr. 19-21, Focşani, nr. Registru ANSPDCP 5228
Dosar nr. 4337/91/2012
Comunicare hotărâre civilă nr. 184/2013
din data de 20 martie 2013
Se comunică, alăturat copia hotărârii civile nr. 184/2013 pronunţată la data de 20 martie 2013, de către Tribunalul
Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal.
Parafa şefului instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă Şi De Contencios Administrativ Fiscal
Dosar nr. 4337/91/2012
Sentinţa comercială nr. 184/2013
Şedinţa publică de la 20 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Silva Duţă
Grefier Veta Agache
Pe rol derularea procedurii insolvenţei în formă simplificată pentru debitorul SC Casa Tudor Com SRL, cu sediul în sat.
Câmpineanca, com. Câmpineanca judeţul Vrancea, având CUI 5306699 şi număr de ordine la Registrul Comerţului
J39/101/1994. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns lichidatorul judiciar CII Istudor Vasile, consilier
juridic Dogaru Mirela pentru creditoarea DGFP Vrancea, lipsă fiind celelalte părţi înscrise în citativ Procedura legal
îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: Lichidatorul judiciar CII Istudor Vasile, depune la
dosar raport de activitate, şi solicită închiderea procedurii în condiţiile art. 131 din Legea 85/2006, după care; Instanţa
lasă cauza în pronunţare pe închiderea procedurii potrivit disp.art. 131 din Legea 85/2006
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă; Prin cererea înregistrată la nr. 4337/91/2012 lichidatorul judiciar CII Istudor Vasile, a solicitat
deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC Casa Tudor Com SRL având în vedere
dispoziţiile art.2701 şi art.2702 din Legea 31/1990. Prin încheierea nr. 34/06.02.2013 s-a dispus intrarea debitoarei în
procedura simplificată a falimentului şi s-a desemnat lichidator judiciar, lichidatorul desemnat în procedura
administrativă. Prin raportul depus lichidatorul a solicitat închiderea procedurii şi acoperirea costurilor cu procedura
arătând că debitoarea nu deţine bunuri iar creditorii nu au avansat bani pentru continuarea procedurii Analizând cererea,
judecătorul sindic reţine: Debitoarea nu deţine bunuri sau lichidităţi şi creditorii nu au fost de acord să avanseze sumele
necesare continuării procedurii. Constatând că sunt întrunite cerinţele art. 131 din legea privind procedura insolvenţei se
va dispune închiderea procedurii insolvenţei, radierea debitoarei din Registrul Comerţului şi plata sumei de 3000 lei din
fondul de lichidare. Se vor aplica disp.art. 135 şi art. 136 din lege
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea procedurii insolvenţei pentru debitoarea SC Casa Tudor
Com SRL, cu sediul în sat. Câmpineanca, com. Câmpineanca judeţul Vrancea, având CUI 5306699 şi număr de ordine
la Registrul Comerţului J39/101/1994, prin lichidator judiciar CII Istudor Vasile, cu sediul în Focşani, jud. Vrancea şi
radierea debitorului din Registrul Comerţului în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 prin închiderea procedurii
judecătorul sindic, lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi
cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori şi asociaţi. Dispune plata sumei de 3000 lei din fondul de
lichidare către lichidator judiciar CII Istudor Vasile conform art. 4 al.4 din Legea nr.85/2006 reprezentând cheltuieli cu
procedura. în temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006 dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, DGFP şi ORC de
pe lângă Tribunalul Vrancea pentru efectuarea menţiunilor de radiere şi publicare în buletinul procedurilor de
insolvenţă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Martie 2013
Preşedinte, Grefier,
Silva Duţă Veta Agache

2. Societatea comercială INTER GRUP TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 14960900
România, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal
B-dul Independenţei, nr. 19-21, Focşani, nr. Registru ANSPDCP 5228
Dosar nr. 5696/91/2011
Comunicare hotărâre civilă nr. 207/2013
din data de 02 aprilie 2013
Se comunică, alăturat copia hotărârii civile nr. 207/2013 pronunţată la data de 02 aprilie 2013, de către Tribunalul
Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal.
Parafa şefului instanţei, Grefier,
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

România, Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă Şi De Contencios Administrativ Fiscal


Dosar nr. 5696/91/2011
Sentinţa comercială nr. 207/2013
Şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Florentina Timofte
Grefier Ioana Manea
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006, privind pe debitoarea SC Inter Grup Trans
SRL, cu sediul în Focşani, str. Gheorghe Magheru, judeţul Vrancea, având CUI 14960900 şi nr. de înregistrare la
Registrul Comerţului J39/442/2002. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns lichidatorul judiciar şi
reprezentanţii creditoarelor DGFP Vrancea şi Primăria Focşani. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei
de către grefier, care învederează instanţei că la dosarul cauzei creditoare DGFP Vrancea a depus supliment de creanţă,
după care: Lichidatorul judiciar – depune raport final. Având în vedere faptul că nu există bunuri care să fie
valorificate, iar creditorii nu avansează sumele necesare continuării procedurii, în baza art. 131 din Legea 85/2006,
solicită închiderea procedurii. Reprezentantul creditoarei DGFP Vrancea, arată că este de acord cu propunerea
lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii. Cauza a rămas în pronunţare la sfârşitul şedinţei de judecată.
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă: Prin cererea înregistrată la nr. 5696/91/2011, debitoarea SC Inter Grup Trans SRL cu sediul în
Focşani, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. Prin încheierea de şedinţă nr.
506/09.11.2011 s-a deschis procedura şi s-a dispus intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului. S-a
desemnat lichidator judiciar CII Oniţă Lenco Viorel Focşani. La 02.04.2013, lichidatorul a depus raport final şi a
solicitat închiderea procedurii. Cum debitoarea nu are bunuri în patrimoniu şi nici unul dintre creditori nu au fost de
acord să avanseze sumele necesare continuării lichidării, urmează ca în baza art. 131 din Legea 85/2006, să se dispună
închiderea procedurii. Se va dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului şi plata onorariului lichidatorului din
fondul de lichidare.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art. 131 din Legea 85/2006, dispune închiderea procedurii privind pe debitoarea SC Inter Grup Trans SRL, cu
sediul în Focşani, str. Gheorghe Magheru, judeţul Vrancea, având CUI 14960900 şi nr. de înregistrare la Registrul
Comerţului J39/442/2002 şi radierea acesteia din Registrul Comerţului. Dispune notificarea sentinţei în condiţiile art.
135 din Legea 85/2006 şi plata onorariului lichidatorului de 3000 0 lei, din fondul de lichidare. Cu recurs în 7 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Florentina Timofte

Județul Vâlcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALY PROD SRL, cod unic de înregistrare: 22712840
România Tribunalul Vâlcea Secţia a II a Civilă
Str. Scuarul Revoluţiei, nr.1.
Dosar nr.2428/90/2013
Comunicare sentinţa nr. 2251/04 aprilie 2013
emisă la: ziua 08, luna aprilie, anul 2013
Către,
Debitoare; SC Aly Prod SRL cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Stirbei Vodă, nr.48, judeţul Vâlcea, CUI 22712840, număr de
ordine în registrul comerţului J38/1112/2007;
Se comunică, alăturat în copie Sentinţa nr.2251/04 aprilie 2013, pronunţată în dosarul nr. 2428/90/2013, de Tribunalul
Vâlcea, Secţia a II-a civilă, privind debitorul SC Aly Prod SRL cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Stirbei Vodă, nr.48, judeţul
Vâlcea, CUI 22712840, număr de ordine în registrul comerţului J38/1112/2007;
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Bonciu Viorica Dolfi Cristiana
*
România Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a Civilă
Dosar nr.2428/90/2013
Operator de date cu caracter personal nr.4087
Sentinţa nr. 2251
Şedinţa publică din data de 04 aprilie 2013
Judecător-sindic Bonciu Viorica
Grefier: Dolfi Cristiana
Pe rol, examinarea cererii formulată de debitoarea SC Aly Prod SRL cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Stirbei Vodă, nr.48,
judeţul Vâlcea, CUI 22712840, număr de ordine în registrul comerţului J38/1112/2007, pentru deschiderea procedurii
insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă debitoarea. Procedura completă. S-a făcut referatul
oral al cauzei, după care; S-a trecut la soluţionarea cererii.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7164/19.04.2013

Judecătorul – sindic,
Asupra cererii de faţă, Constatând că la data de 28 februarie 2013, debitorul SC Aly Prod SRL Rm.Vâlcea, a solicitat a
fi supus procedurii de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi lichida averea; Constatând că debitorul se află în
încetare de plăţi; Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 27 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, se
va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin.1 din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că
debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva sa.
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate.
Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitorul SC Aly Prod SRL cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Stirbei Vodă, nr.48, judeţul
Vâlcea, CUI 22712840, număr de ordine în registrul comerţului J38/1112/2007, pentru deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă. În temeiul art.32 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea
procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Aly Prod SRL cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Stirbei Vodă,
nr.48, judeţul Vâlcea, CUI 22712840, număr de ordine în registrul comerţului J38/1112/2007; În temeiul art. 34 din
Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Ştefănescu Ovidiu
Alin, cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Ion Râureanu, nr.1, judeţul Vâlcea, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 şi
urm. din Legea nr.85/2006, cu un onorariu de 300 lei lunar; În temeiul art.61 Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în
temeiul art.61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea
creanţelor la 06 iunie 2013.Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la 13 iunie 2013. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 20 iunie 2013. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii
debitorului, de către lichidator judiciar. In temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea
de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2
zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Definitivă. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Termen 30 mai 2013. Pronunţată în şedinţa publică de la 04
aprilie 2013.
Preşedinte, Grefier,

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7164/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23