Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7167 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Alba ...................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială GABRIELLE PROD SRL .......................................................................................................... 3

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea comercială METALCONSTRUCT SRL ....................................................................................................... 4
2. Societatea comercială OMMO SRL ............................................................................................................................... 4

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 5


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială CENTURION-SPQR SRL .......................................................................................................... 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială EDITURA INFO TEAM SRL .................................................................................................... 5
2. Societatea comercială JAD PUBLISHING SRL ............................................................................................................ 5
3. Societatea comercială TFC INDUSTRY-GRUP SRL .................................................................................................... 7
4. Societatea comercială ZAZA IMPORT EXPORT SRL ................................................................................................. 8

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 9


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea comercială BRANCU CONSULTING SRL ................................................................................................. 9
2. Societatea comercială ELECTRIC RO SRL................................................................................................................... 9
3. Societatea comercială MAXPLAY SRL....................................................................................................................... 10

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercială TAYLAND D.E.I. SRL ............................................................................................................ 10
2. Societatea comercială TERMO INSTAL SERVICE SRL............................................................................................ 11

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială DRIAS MIR SRL ...................................................................................................................... 11

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială FLORINASS 1 SRL.................................................................................................................. 13

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială HAS TUR SRL ......................................................................................................................... 14

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială NADAL PRODIMPEX SRL .................................................................................................... 15

Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială ELECTROLUX CRISTAL SRL............................................................................................... 16

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială TUDOR TRANS CONSTR SRL .............................................................................................. 16

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 17


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea comercială SIV RENOV SRL ..................................................................................................................... 17
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Județul Alba
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GABRIELLE PROD SRL, cod unic de înregistrare: 24208115
România
Tribunalul Alba
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24- 26, jud. Alba
Dosar: 12497/107/2012
Comunicare Sentința civilă nr. 148/F/2013
pronunţată la data de 05 martie 2013
Catre,
Creditor
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba în numele AFP Sebeş - Alba Iulia, Primăverii, nr. 10, judeţ Alba
Debitor
2. SC Gabrielle Prod SRL - Sebeş, Viilor, nr. 59, judeţ Alba
Lichidator judiciar
3. Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore - Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14-cam.44, et. 2, judeţ Hunedoara
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba – Alba Iulia, str. T.Vladimirescu, nr.26, jud. Alba.
Se comunică alăturat copia sentința civilă nr. 148/F/2013 pronunţată la data de 05 martie 2013 în dosarul nr.
12497/107/2012 privind pe debitoarea SC Gabrielle Prod SRL - Sebeş, Viilor, nr. 59, judeţ Alba, înregistrată la ORC de
pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/888/2008, având CUI nr. 24208115
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Alba
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 12497/107/2012
Sentința civilă nr. 148/F/2013
Şedinţa publică din data de 05 Martie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic - Flavia Maria Cristina Florenţa
Grefier - Dana Sas
Pe rol se află cauza privind pe creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba în numele AFP Sebeş şi pe
debitoarea SC Gabrielle Prod SRL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. La apelul
nominal făcut în şedinţa publică se prezintă în instanţă consilier juridic Nistor Virginia pentru creditoarea DGFP Alba,
lipsind administratorul judiciar. Procedura este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care
învederează următoarele. La data de 09.01.2013 administratorul judiciar a depus adresa prin care a stabilit termenele
pentru înregistrare creanţe, verificare şi întocmire tabel preliminar, soluţionare contestaţii şi întocmire şi afişare tabel
definitiv. La data de 12.02.2013 administratorul judiciar a întocmit, depus şi afişat tabelul preliminar al creanţelor. La
data de 20.02.2013 administratorul judiciar a depus adresă la care a anexat procesul verbal nr. 1/20.02.2013, punct de
vedere scris din partea creditoarei DGFP Alba şi raport de activitate prezentat adunării creditorilor. La data de
27.02.2013 administratorul judiciar a întocmit, depus şi afişat tabelul definitiv al creanţelor. La data de 01.03.2013
administratorul judiciar a depus raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la intrarea în insolvenţă a debitoarei.
Judecătorul sindic pune în discuţie propunerea de intrare în faliment. Reprezentanta creditoarei este de acord cu intrarea
debitoarei în faliment. Judecătorul sindic lasă cauza în pronunţare cu privire la propunerea de intrare în faliment.
Judecătorul sindic,
Asupra propunerii de intrare în faliment.
Prin sentinta civilă nr. 931/F/2012, a fost deschisă procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC Gabrielle
Prod SRL. Prin raportul din data de 1.03.2013 administratorul judiciar a propus intrarea debitoarei în faliment motivat
de faptul că activitatea societăţii nu mai poate fi reorganizată şi nici redresată. Constată că în cadrul adunării creditorilor
din data de 20.02.2013 a fost aprobat raportul administratorului judiciar provizoriu prin care s-a propus intrarea
debitorului în faliment. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit 60 alin. 3 şi
art. 107 lit. D din lege se va dispune intrarea debitoarei în faliment ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor
creditorilor. În baza art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 85/2006 se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare al acesteia. Având în vedere că adunarea creditorilor a confirmat administratorul judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore numit prin sentinţa de deschidere a procedurii iar acesta şi-a
manifestat disponibilitatea de a fi numit în funcţia de lichidator judiciar, potrivit disp. art. 107 alin. 2 lit. b) coroborat cu
art. 19 alin. 1 din lege, judecătorul sindic îl va desemna pe acesta în funcţia de lichidator judiciar provizoriu.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul art. 54 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, aprobă concluziile raportului administratorului judiciar Cabinet
Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore şi în consecinţă: În temeiul art. 107 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 privind
procedura de insolvenţă, decide intrarea în faliment a debitoarei SC Gabrielle Prod SRL - Sebeş, Viilor, nr. 59, judeţ
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Alba, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/888/2008, având CUI nr. 24208115. În temeiul art.
107, alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă: dispune ridicarea dreptului de administrare al
debitorului; dispune dizolvarea societăţii debitoare; desemnează lichidator provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă
Holhoş Grigore, care va îndeplinii atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă
şi care va fi retribuit pe bază de decont justificativ din averea debitorului sau din fondul de lichidare prev. de art. 4 alin.
4 din aceeaşi lege; dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 108 alin 1 din Legea nr.
85/2006 privind procedura de insolvenţă, cuprinzând şi termenele prevăzute de alin. 2 al aceluiaşi articol, termene ce
vor fi stabilite de lichidatorul judiciar. Stabileşte termen pentru verificarea procedurii în şedinţă publică la data de
28.05.2013. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5.03.2013
Judecător Sindic, Grefier,
Flavia Maria Cristina Florenţa Dana Sas

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială METALCONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 8542880
Cabinet Individual De Insolvenţă Dărău Laura Gabriela
Sediul in Arad, B-dul Revolutiei, Nr.70, Bl.H12, Sc.C, Ap.3, Jud.Arad, CUI 28253895
Tel:0722 751995, Fax: 0257 288148, E-mail: darau_laura@yahoo.com
Tribunalul Arad
Dosar 3463/108/2013
Termen 23.05.2013
Tabel preliminar
Nr. inreg. 317/18.04.2013
Date privind dosarul: număr dosar 3463/108/2013, Tribunalul Arad, Secţia Civila
Date de identificare ale debitoarei: SC Metalconstruct SRL, Cod de identificare fiscală 8542880, sediul social in Arad,
Str.Cocorilor, Nr.57, Bl.3, Sc.A, Ap.28, Jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/906/1994.
Prioritate
Nr. Suma Suma Procent Felul
Creditor Adresa cf.Legii Obs.
crt. solicitata acceptata % Creantei
85/2006
Arad, B-dul Creanta
1 A.F.P.Arad 40.689 40.689 art.123/4
Revolutiei, Nr.77 bugetara
Total 40.689 100
Informatii suplimentare: Contestatiile la tabelul preliminar al creantelor se pot formula în termen de 5 zile de la
publicarea prezentului în Buletinul Procedurilor de Insolventă.
Lichidator judiciar, C.I.I. Darau Laura Gabriela

2. Societatea comercială OMMO SRL, cod unic de înregistrare: 9799247


Notificare privind deschiderea procedurii simplificate
Nr 350/15.03.2013
1. Date privind dosarul: nr dosar 3350/108/2013 Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Liliana Sodinca.
2. Adresa instanţei: str. V. Milea nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad, Nr tel 0257228908.
3.1. Debitor: S.C. OMMO S.R.L. cu sediul în Arad, str. Ivrianu, nr. 30, jud. Arad, identificată prin C.U.I. 9799247, Nr.
O.R.C. J02/457/1997
4. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756, sediul social str. Tribunul Buteanu nr.1, ap,1, loc.
ARAD. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0106/31.12.2006. Tel/Fax: 0257214821/0257282532.
E-mail activ_grup@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Anca Baiu
6. Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului : S.C OMMO S.R.L., conform
Incheierii Civile nr. 1382/04.04.2013, pronuntata de Tribunalul Arad, Secţia Civilă în dosarul 3350/108/2013 în
temeiul art. 61 şi art. 62 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura simplificata a insolvenţei având în vedere că s-au indeplinit conditiile prevazute la
art. 107, din Legea nr. 85/2006
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este
16.05.2013
7.2.2. Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.05.2013
7.2.4. Termen pentru definitivarea tabelului de creante 06.06.2013
8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 11.06.2013,
ora 14 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; alegerea Comitetului creditorilor; confirmarea
lichidatoruului judiciar şi aprobarea onorariului, diverse.
9. Se convoacă adunarea asociaţilor S.C OMMO S.R.L.,în data de 07.05.2013 ora 12.00 la sediul ACTIV GRUP
IPURL, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special, conform art. 18 din Legea 85/2006.
Activ Grup IPURL
Anca Baiu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CENTURION-SPQR SRL, cod unic de înregistrare: 20721214
S.C. Centurion SPQR SRL – soc în faliment/in bankruptcy/en faillite
Bacău, str. Castanilor, bl. nr. 2, sc. B, ap.1
CUI 20721214; J04/128/2007;
Prin Cabinet Individual de Insolvenţă Popa Lăcrămioara
Atestat UNPIR/2004; CUI 19611110
Bacău, str. Neagoe Vodă, Nr. 20, bl. 20, Sc. B
Tel/fax 0234/515120; Mobil 0745030294
Dosar nr. 6899/110/2012;
Tabel preliminar al creditorilor S.C. Centurion-SPQR SRL
Nr. înreg. 363/12.04.2013
Conform art. 108 din legea 85/2006
Nr. Suma solicitată Suma recunoscută Temei Procent
Denumire creditor Adresa Rang creanţă
crt (lei) (lei) legal creanţă
Administraţia
Bacău, str. 9 Art. 123
1 Finanţelor Publice 281 540 281 540 Bugetară 100,00%
Mai, nr. 33 alin 4.
Bacău
TOTAL GENERAL 281 540 281 540 100,00%
Lichidator judiciar, Ec. Popa Lăcrămioara

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EDITURA INFO TEAM SRL, cod unic de înregistrare: 4732637
Legal Consulting, Management & Liquidation - IPURL
Sediu: Bucuresti, str. Logofat Udriste nr. 17, sect. 3
Tel: 0723.376.280 Fax: 0318.175.572
Email: office@lcml.ro
Proces verbal al adunării creditorilor debitoarei
SC Editura Info Team SRL din data de 01.04.2013
Nr. 92/01.04.2013
Subscrisa, Legal Consulting, Management & Liquidation IPURL, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a
practicienilor în insolvenţă sub nr. RFO 0489, cu sediul în Bucureşti, str. Logofăt Udrişte nr. 17, sect. 3, având CIF nr.
27411024, reprezentată prin practician în insolvenţă Bogdan Ursu,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Editura Info Team SRL, identificată prin CUI 4732637, cu sediul social
în Bucuresti, str. Amman, nr.21, parter, ap.1, sect. 1, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/21954/1993,
Am convocat adunarea creditorilor debitoarei SC Editura Info Team SRL pentru data de 20.03.2012, atât prin publicare
în BPI, cât şi prin fax.
Precizăm că la masa credală s-a înscris un singur creditor, respectiv Direcţia Generală A Finanţelor Publice A
Municipiului Bucureşti.
În ziua stabilită pentru adunarea creditorilor am primit pe fax de la unicul creditor punctul de vedere asupra problemelor
aflate pe ordinea de zi a adunării creditorilor.
Punctele de vedere exprimate de creditoare a fost următoarele:
1. casarea bunurilor și distribuirea eventualelor sume obținute în urma casării, după acoperirea cheltuielilor de
procedură:
Creditoarea aprobă casarea bunurilor, având în vedere că până în prezent niciun anticariat nu s-a arătat interesat de
achiziţionarea acestora.
2. propunerea închiderii procedurii cu aplicarea art. 131;
Creditoarea nu aprobă închiderea procedurii cu aplicarea art. 131 din Legea nr.85/2006.
L.C.M.L. - IPURL, prin Bogdan Ursu

2. Societatea comercială JAD PUBLISHING SRL, cod unic de înregistrare: 22624625


România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 45967/3/2012
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 13 luna 12 anul 2012
Către,
JAD PUBLISHING SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, STR.PROFESOR DAVID EMMANUEL, nr. 9 bis, et. P
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 05.12.2012 pronunţată în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

dosarul nr. 45967/3/2012 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul JAD PUBLISHING SRL cu
sediul în sector 1, Bucureşti, STR.PROFESOR DAVID EMMANUEL, nr. 9 bis, et. P.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila
Dosar nr. 45967/3/2012
Încheiere
Şedinţa Camerei De Consiliu De La 05.12.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte - Judecator Sindic – Dimulescu Gabriela
Grefier – Radu Georgeta
Pe rol soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura
insolvenţei formulată de debitoarea Jad Publishing SRL. La apelul nominal făcut in şedinţă camerei de consiliu a
răspuns debitoarea prin reprezentant. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către
grefierul de şedinţă, după care:
Debitoarea prin reprezentant solicită deschiderea procedurii simplificate a falimentului. Menţionează că societatea nu
are angajaţi iar sediul acesteia este expirat.
Nemaifiind alte demersuri de efectuat sau cereri de soluţionat, instanţa reţine cauza spre soluţionarea cererii de intrare
in faliment prin procedura simplificata a debitoarei.
Tribunalul,
Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila sub nr. 45967/3/2012, debitorul SC Jad
Publishing SRL a solicitat in temeiul art.27 si art 32din Legea 85/2006 deschiderea procedurii de faliment prin
procedura simplificata .
In motivarea cererii debitoarea a aratat ca societatea se afla in incetare de plati, nu mai poate face fata datoriilor
existente cu fondurile disponibile, aşa cum rezultă din ultimul bilanţ contabil şi din balanţa de verificare, fără să existe
posibilităti de reorganizare .In sustinerea cererii debitoarea a depus la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: certificat
constatator, declaratia de intrare in procedura de faliment, ultimul bilant contabil , contul de profit şi pierdere ,
declaratie pe proprie raspundere din care rezulta ca societatea nu a mai fost supusa procedurii prevazuta de legea
85/2006 intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive.
In drept, au fost invocate prevederile art.27 si art 32 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 120 lei si timbru judiciar de 0,3 lei .
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constata urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art.27 din Legea 85/2006 debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului
o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
Din actele depuse la dosarul cauzei de catre debitoare, respectiv copii de pe registrele contabile si documentele
contabile si extracontabile, din care rezulta ca societatea inregistreaza datorii reprezentând sume care trebuie plătite
într-o perioada de până la un an de 1.256.601 lei , cu lichidităţi de 1.403 lei , judecatorul sindic apreciaza ca
debitoarea este in stare de insolventa datorita insuficientei fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile, mai ales pentru faptul ca societatea nu mai desfasoara activitate comerciala.
Pentru considerentele expuse, raportat la dispozitiile art.27 si art.32 din Legea 85/2006 instanta va dispune deschiderea
procedurii de faliment prin procedura simplificata a societatii debitoare SC JAD PUBLISHING SRL.
In temeiul art 109 alin 1 rap la art 33 alin 6 si 7 din legea 85/2006, privind procedura insolventei, va dispune ca
lichidatorul judiciar sa trimita o notificare , in conditiile art 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului in procedura
falimentului prin procedura simplificata , ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor
mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art 35 rap la art 28 alin 1 lit c) , debitorului si ORC sau dupa
caz, registrului societatilor agricloe ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru
efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul comertului, si
tutror bancilor unde debitorul are conturi deschise, in vederea aplicarii prevederilor art 36 din lege.
Având în vedere solicitarea debitorului de desemnare a societăţii de insolventa CONFIDENT EXPERT IPURL
instanţa urmează să o numească pentru a administra procedura de insolvenţă a societăţii debitoare SC JAD
PUBLISHING SRL, cu atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi cu o remuneratie provizorie de 2000 lei.
Va pune in vedere lichidatorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit in sensul art 59 alin 1 din lege si sa-l
depuna la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata.
În baza art. 62 din lege va stabili termenele-limită de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a
procedurii – 15 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor care nu va depasi 10 zile de la data
expirarii termenului de depunere a acestora; termenul limita de depunere a declaraţiilor de creanţă; termenul de
verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor şi de definitivare a
tabelului şi va fixa termen pentru convocarea primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 04.02.2013 .
Va pune in vedere lichidatorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit in sensul art 59 alin 1 din lege si sa-l
depuna la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Pentru aceste motive, dispune:


Admite cererea debitoarei,
In baza art 107 alin.1 raportat la art.32 alin 1 din Legea 85 /2006 privind procedura insolventei, dispune intrarea
in faliment prin procedura simplificata a debitoarei JAD PUBLISHING SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti,
STR.PROFESOR DAVID EMMANUEL, nr. 9 bis, et. P
In temeiul art.107 alin 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei ridica dreptul de administrare al debitoarei.
Dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al
judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si trimiterea de notificari tribunalelor din alte judete in care debitoarea
are bunuri in vederea sigilarii, in sarcina lichidatorului judiciar.
Stabileste termen maxim de 10 zile de la data deschiderii procedurii falimentului pentru predarea gestiunii
averii de la debitoare/administrator la lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa
deschiderea procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din lege, precum si a unei liste cu numele si adresele
creditorilor cu toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa
deschiderea procedurii.
Stabileste urmatoarele termene limita: a). termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de
deschidere a procedurii – 15 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10
zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora; b). termenul limita pentru inregistrarea cererilor de
admitere a creantelor nascuta anterior deschiderii procedurii la 21.01.2013 c). termenul de verificare a creantelor
nascuta anterior deschiderii procedurii si intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la
31.01.2013 d). termenul de definitivare a tabelului creantelor la 14.02.2013 e). data primei sedinte a adnunarii generale
a creditorilor la 04.02.2013
Numeste lichidator judiciar pe CONFIDENT EXPERT IPURL cu atributiile prevazute de art. 25 din legea
85/2006, cu o remuneratie provizorie de 2.000 lei din averea debitoarei.
Pune in vedere lichidatorului judiciar prevederile art nr 31/1990 republicata si dispune indeplinirea formalitatilor
privind mentionarea la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai.
In temeiul art 109 alin 1 rap la art 33 alin 6 si 7 din legea 85/2006, privind procedura insolventei, dispune ca lichidatorul
judiciar sa trimita o notificare , in conditiile art 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitoarei in procedura falimentului
prin procedura simplificata , ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor mentionati in
lista depusa de debitoarea in conformitate cu art 35 rap la art 28 alin 1 lit c) , debitoarei si ORC sau dupa caz, registrului
societatilor agricloe ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitoarea este inmatriculat, pentru efectuarea
mentiunii, instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul comertului, si tutror bancilor
unde debitoarea are conturi deschise, in vederea aplicarii prevederilor art 36 din lege.
Pune in vedere lichidatorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit in sensul art 59 alin 1 din lege si sa-l depuna
la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata.
Dispune deschiderea de catre debitoarea a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, in termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, in caz de neindeplinire a atributiei, contul
va fi deschis de catre lichidatorul judiciar . Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de
depozit bancar.
Pune in vedere lichidatorului judiciar sa ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale societatii debitoare in
conformitate cu dispozitiile legii 16/1996 cu modificarile ulterioare, respectiv gruparea pe unitati arhivistice, pastrarea
si inventarierea pe durata procedurii reorganizarii si lichidarii judiciare, iar ulterior de selectare si intocmire a procesului
verbal prevazut de art 11 din lege, predarea documentelor conform art 18 indice 1 cu incunostiintarea directiilor
judetene ale Arhivelor Nationale asupra masurilor dispuse.
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 27.03.2013.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica , azi, 05.12.2012.
Presedinte Grefier

3. Societatea comercială TFC INDUSTRY-GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 16001126


România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 3252/3/2012
Termen 22.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 05 luna 02 anul 2013
Creditor
1. Direcţia Generală A Finanţelor Publice A Municipiului Bucureşti În Reprezentarea AFP Sector 5 - sector 2,
Bucureşti, Prof.Dr.Dimitrie Gerotă, nr. 13
Debitor
2. SC TFC Industry-Grup SRL - sector 5, Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 305, bl. 52, et. 7, ap. 26.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Creditor
5. DITL Sector 5 - Bucureşti, sector 5, Str.M.Sebastian, nr. 23.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu SC TFC Industry-Grup SRL - sector 5, Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 305, bl. 52, et. 7, ap. 26.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

4. Societatea comercială ZAZA IMPORT EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 3968703
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 34726/3/2012
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 12 luna 12 anul 2012
Către,
SC Zaza Import Export SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ing. Iorceanu nr. 6, J40/29564/1992, CUI 3968703.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civila / sentinţei civila / deciziei civila nr. din data de 29.11.2012 pronunţată în
dosarul nr. 34726/3/2012 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC Zaza Import Export SRL
cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ing. Iorceanu nr. 6, J40/29564/1992, CUI 3968703.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Tribunalul Bucureşti-Secţia A VII-A Civilă
Dosar nr. 34726/3/2012
Încheiere
Şedinţa publică din data de 29.11.2012
Tribunalul compus din:
Preşedinte –Judecător Sindic: Rovenţa Elena
Grefier: Dima Cătălina
Pe rol soluţionarea cererii civile formulate de debitorul SC Zaza Import Export SRL prin lichidator Rominsolv SPRL
întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au
răspuns păţile. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după
care:
Tribunalul, în temeiul art.167 al.1 Cpc, încuviinţează pentru debitor proba cu înscrisuri ca fiind legala, pertinentă şi
concludentă soluţionării cauzei.
In baza art.167 al.1 Cpc instanţa incuviinteaza proba cu înscrisuri pe cererea de atragere a răspunderii patrimoniale.
Nemaifiind cereri prealabile de soluţionat ori probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată
si ramane in pronunţare întrucât s-a solicitat de către debitor judecata in lipsa.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 03.09.2012 debitoarea SC ZAZA IMPORT EXPORT SRL, prin
lichidator, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei in temeiul art. 27 coroborat cu art. 1 alin. 2 lit. c, pct. 2-3 lit. d şi
e din legea 85/2006.
In fapt, debitoarea a motivat că prin încheierea 29518/30.05.2006 a O.R.C. Bucuresti societatea a fost dizolvata de drept
potrivit art. 30 din legea 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Debitoarea a mai menţionat că doreşte deschiderea procedurii in forma simplificata potrivit art. 270 indice 3 legea
31/1990 coroborat cu art. 1 alin. 2 legea 85/2006.
In susţinerea cererii debitoarea a depus actele prevăzute la art. 27, 28 din legea 85/2006.
Constatând ca sunt îndeplinite cerinţele legii, instanţa va admite cererea şi va deschide procedura insolventei
simplificată împotriva debitoarei SC ZAZA IMPORT EXPORT SRL.
Va desemna lichidator judiciar cu atribuţii prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea debitorului SC ZAZA IMPORT EXPORT SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ing. Iorceanu nr. 6,
J40/29564/1992, CUI 3968703.
În temeiul art.107 alin 1 rap. la art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC ZAZA IMPORT EXPORT SRL prin lichidator.
În temeiul art.107 alin.2 din lege ridică dreptul de administrare al debitorului.
Constata dizolvata de drept societatea debitoare.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

În termen de 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, debitorul trebuie să predarea gestiunea
averii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.
Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând
numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de
deschidere a procedurii.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de
deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului – 29.01.2013; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 15.02.2013; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor –
29.02.2013 ;e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.02.2013.
Numeşte lichidator judiciar pe ROMINSOLV SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o
remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului.
Pune în vedere lichidatorului prevederile art.252 din Legea nr.31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor
privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art.109 alin.1 din lege, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin.3 din lege,
privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi
dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.35 rap. la art.28 alin
1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului
asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a
căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în
vederea aplicării prevederilor art.36 din lege.
Pune în vedere lichidatorului să întocmească un raport de activitate amănunţit, în sensul art.59 alin 1din lege şi să-l
depună la dosarul cauzei în termen de 40 de zile de la desemnare.
În temeiul art.4 din lege dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii; în caz de
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidator. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-
un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 18.04.2013 .
Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.11.2012 .
Preşedinte, Grefier,
Rovenţa Elena Dima Cătălina

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BRANCU CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 17149172
Cabinet Individual De Insolventa Minodora-Letitia Georgiu
Practician in insolventa , leg. Nr. 1B0891/1991 UNPIR Filiala Cluj
Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu nr.15 tel-fax – 0264-596765 ;0723-734125
Tabel preliminar al creantelor
Nr. 495 /16.04.2013
Ref dos. nr. 239/1285/2013 – SC Brancu Consulting SRL Cluj
Termen 14.05.2013, Ora 11 sala 249
Creanta Creanta Natura creantei
Creditor Observatii
declarata acceptata acceptata
I.CREANE BUGETARE art. 123 pct. 4 Lege
85/2006.
1 Directia Gen. a Finantelor Publice Cluj 561.167 lei 561.167 lei art. 123 pct 4
2 Municipiul Cluj-Napoca 238 lei 238 lei
3 ITM Cluj-Napoca 98 lei 98 lei art. 123 pct 4
TOTAL BUGETARE 561.503 lei 561.503 lei
II. CREANTE CHIROGRAFARE ART 123 PCT 7
SC Mikro Telecom SRL –in faliment prin CII Dorca
1 808.896 lei 808.896 lei Art 123 pct 4
Maria
TOTAL GENERAL 1.370.399 lei 1.370.399 lei
Lichidator judiciar, Minodora- Letitia Georgiu

2. Societatea comercială ELECTRIC RO SRL, cod unic de înregistrare: 21763609


România
Tribunalul Comercial Cluj
Str. Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr .1586/1285/2012/a1
Termen 10.05.2012
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Citaţie
emisă la: 18.04.2012
Reclamant
1. Nr Phoenix Omega IPURL lich.jud.al Ac Electric Ro SRL - Cluj-Napoca, Emil Racovita, nr. 38, ap. 1, Judeţ Cluj
Notă: veți depune copia tabelului definitiv de creanțe asupra averii debitoarei.
Pârât
2. Nr Farcas Gheorghina - Cluj-Napoca, Fagului, nr. 1, ap. 27, Judeţ Cluj
Notă: Cu inscrisuri. Veți depune întâmpinare cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecata fixat în cauza.
Sunt chemaţi în această instanţă, în data de 10.05.2012, sala 249 ora 11:00, complet Vineri Falimente 13– directe,
pentru soluționare Cerere Antrenare
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea comercială MAXPLAY SRL, cod unic de înregistrare: 24787386


România
Tribunalul Specializat Cluj
Str. Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. 941/1285/2012/a1
Termen: 17 mai 2013
Citaţie
emisă la: 18 aprilie 2013
Pârâții:
1. Nr Abri Janos - Hajdudorog, str. Keleti, nr. 34A, Ungaria
2. Nr Ur Tibor - Debrecen, str. Tessedik Samuel, nr. 62, Cod poștal 4032, Ungaria
3. Nr Szilagy Gergely Zoltan - Debrecen, str. Bank Tanya, nr. 230, Cod poștal 4079, Ungaria
4. Nr Adorjan Eniko - Cluj-Napoca, str. Artelor, nr. 27, Judeţ Cluj
Sunt chemaţi în această instanţă, în data de 17 mai 2013, sala 249 ora 8:00, complet Falimente 10, în proces cu
debitoarea SC Maxplay SRL prin lichidator judiciar Phoenix Omega IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Emil
Racoviţă, nr. 38, ap. 1, județul Cluj, pentru fond – Falimente – cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TAYLAND D.E.I. SRL, cod unic de înregistrare: 12465433
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 5619/118/2008
Data emiterii – 10.04.2013
Debitoare – SC Tayland D.E.I. SRL, cu sediul în Constanţa, str. Traian, nr.38, bl.B2, sc. A, et.3, ap.19, judeţul
Constanţa J13/2091/1999, CUI - 12465433
Lichidator judiciar – CC Insol SPRL cu sediul în Constanţa, str. Cibinului, nr.8, judeţul Constanţa
Convocare
Către, Conform listă anexă.
în temeiul art. 129 din Legea nr. 85/2006, sunteţi convocat la Adunarea creditorilor debitoarei SC Tayland D.E.I. SRL
ce va avea loc la sediul Tribunalului Constanţa, strada Traian nr. 31, Constanţa, judeţ Constanţa la data de 13.05.2013
ora 8,30 – Complet F.9.
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau în cazul creditorilor bugetari
şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
Aprobarea Raportului final întocmit de lichidatorul judiciar.
Listă anexă
Creditor
1. DGFP Constanța - Constanța, str. I.G. Duca, nr. 18, Judeţ Constanța
2. Municipiul Constanța prin primar și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
- Constanța, str. Badea Cârțan, nr. 3, Judeţ Constanța.
Judecător sindic,
Elena Laura Suliman
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

2. Societatea comercială TERMO INSTAL SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 18381145
SC Termo Instal Service SRL -în insolvenţă, in insolvency ,en procédure collective -
Dosar nr.10960/118/2012 Tribunalul Constanta
Tabel preliminar al obligațiilor debitoarei SC Termo Instal Service SRL
Nr. 161/16.04.2013
Valoarea Valoarea
Nr. Felul
Creditorul creantei Temeiul juridic creantei Observatii
crt Creantei
declarate admise RON
Garantata
titluri executorii Art.121
1. DGFP Constanta Bdul.I.G.Duca nr.18 223.833,00 223.833,00
pv sechestru/2011 coroborat cu
art.123 pct.4
Orasul Eforie,Directia Financia Nota constatare prioritara
2. 3.341,00 3.341,00
Str.Pregresului nr.1 Eforie Sud 11254/20.03.2013 art.123 pct.4
SC Linde Gaz Romania SRL chirografara
3. 1.301,32 Facturi fiscale 1.301,32
Str. Avram Imbroane nr.9 Timisoara art.123 pct.7
Contract de
OTP Leasing Romania IFN SA chirografara
4. 35.678,89 leasing 35.678,89
Str.N.Caramfil nr.79 Bucuresti art.123 pct.7
10247/2008
TOTAL 264.154,21 264.154,21
Cu drept de contestatie in conformitate cu dispozitiile art.73 din legea 85/2006.
Administrator judiciar, Vladu Vera IPURL
Practician in insolventa av. Vladu Vera

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DRIAS MIR SRL, cod unic de înregistrare: 2322487
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A
Dosar nr. 8904/63/2012/a1
Comunicare decizie civilă nr.11
emisă la: ziua 15, luna 04, anul 2013
Către,
Debitoarea SC Drias Mir SRL Craiova cu sediul în Craiova, str. a I Cuza, nr.2, bl. 150, apt, sc B2, ap. 7, judeţul Dolj,
împotriva sentinţei nr. 1465/31.10.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8904/63/2012,
în contradictoriu cu intimata creditoare AFP Craiova cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, judeţul Dolj şi
intimatul administrator judiciar provizoriu CII Bratescu Maria cu sediul în Craiova, str. Desnăţui, nr. 27, bl. A13, sc 2,
ap. 18, judeţul Dolj.
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 241 din data de 07.03.2013 pronunţată în dosarul nr. 8904/63/2012/a1.,
de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Drias Mir SRL Craiova J16/1868/1991.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 8904/63/2012/a1
Decizia nr. 241/2013
Şedinţa Publică de la 07 Martie 2013
Preşedinte Mariana Moţ
Judecător Sanda Lungu, Doina Lupea
Grefier Mirela Carmen Bulica
Pe rol, judecarea recursului declarat de debitoarea SC Drias Mir SRL Craiova, împotriva sentinţei nr. 1465/31.10.2012,
pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8904/63/2012, în contradictoriu cu intimata creditoare
AFP Craiova şi intimatul administrator judiciar provizoriu CII Bratescu Maria. La apelul nominal făcut în şedinţa
publică au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care
învederează instanţei că la data de 07.03.2012 recurenta debitoare SC Drias Mir SRL Craiova a depus concluzii scrise,
după care:
Curtea constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
Curtea,
Asupra recursului de faţă constată următoarele:
Prin sentinţa nr. 1465/31.10.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 8904/63/2012, s-a
anulat ca netimbrată contestaţia formulată de debitoarea SC Drias Mir SRL, s-a admis cererea creditoarei Administraţia
Finanţelor Publice Craiova,în temeiul art. 33 din Legea privind procedura insolvenţei, s-a dispus deschiderea procedurii

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Drias Mir SRL cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 2, bl. 150 apt, sc.
B2, ap.7, jud. Dolj.
Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei
este întemeiată.
Potrivit art.31, art.3 pct.6 şi pct.12 din Lg.nr.85/2006 orice creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, al
cărei cuantum este superior valorii de 45.000 lei, împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă, poate solicita
deschiderea procedurii prevăzute de lege.
Cu actele depuse la dosar creditoarea a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor art.31, art.3 pct.6 şi pct.12 din
Lg.nr.85/2006.
Potrivit art.3 pct.1 lit a) din lege, insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la
scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori, insolvenţa fiind tocmai acea stare a patrimoniului
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi iar creditoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva
debitorului dovedită cu actele depuse la dosar, în temeiul art. 33 al.6 din Legea nr. 8/2006, a dispus deschiderea
procedurii.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs la 15.11.2012 debitoarea SC Drias Mir SRL Craiova, criticând-o pentru
netemeinicie şi nelegalitate.
În motivare s-a arătat că instanţa a interpretat greşit dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 146/1997 în sensul că
nu a pus în vedere contestatoarei
SC Drias Mir SRL Craiova să achite suma datorată cu titlu de taxă de timbru şi timbru judiciar, prin citaţie, ci i-a pus în
vedere acest lucru avocatului său.
Avocatul este numai un reprezentant convenţional, mandatul său putând înceta oricând, ceea ce s-a şi întâmplat:
avocatul debitoarei nu a anunţat-o de obligaţia impusă de instanţă de a timbra, şi datorită faptului că a fost reziliat
contractul de asistenţă juridică.
Recurenta a mai susţinut că instanţa de fond nu a dat dovadă de rol activ în analizarea apărărilor invocate de debitoare,
deoarece în contestaţie au fost invocate apărări de fond.
Debitoarea a invocate achitarea obligaţiilor fiscale restante în mod constant, într-un cuantum mai mic, în prezent fiind
achitate toate restanţele, mai puţin debitele curente care nu fac obiectul cauzei.
În drept au fost invocate disp. art. 312 şi art. 3041 C.pr. civ.
La dosar au fost ataşate, în copie, sentinţa nr. 1465/31.10.2012 a Tribunalului Dolj- Secţia a II-a civilă, cererea de
deschidere a procedurii, înscrisurile ataşate acesteia, încheierea din 19.09.2012, contractul de asistenţă juridică nr.
7/11.09.2012, concluzii scrise ale recurentei.
Analizând cauza, prin prisma criticilor formulate, Curtea apreciază recursul nefondat pentru următoarele considerente:
Părţile în proces pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar.
Odată încheiat contractul de asistenţă juridică, avocatul va reprezenta partea în proces şi va putea să formuleze cereri în
faţă instanţei, să propună probe, să îndeplinească acte de procedură în numele şi în interesul părţii pe care o reprezintă,
precum şi să pună concluzii.
În cauza de faţă, contestatoarea SC Drias Mir SRL Craiova a împuternicit Cabinetul avocat individual Ignat Claudiu,
prin contractul de asistenţă juridică nr. 7/19.09.2012, să-i acorde asistenţă juridică în cauza având ca obiect insolvenţa în
dosarul nr. 8904/63/2012.
Fiind prezent în această calitate în faţa instanţei de fond, s-a pus în vedere debitoarei, prin avocat, să achite taxa
judiciară de timbru în valoare de 120 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei, aferente contestaţiei formulate.
Recurenta susţine că, potrivit art. 20 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, instanţa ar fi trebuit s-o citeze personal cu
menţiunea achitării taxelor de timbru.
Această susţinere este nefondată deoarece, potrivit acestui text legal, instanţa pune în vedere părţii să achite taxele de
timbru datorate, însă, dacă partea are un mandatar, în cazul de faţă avocat, prezent în faţa instanţei de judecată, acestuia
i se va aduce la cunoştinţă obligaţia procesuală deoarece el este reprezentantul părţii în proces.
Avocatul, aşa cum am arătat, va exercita drepturile şi obligaţiile procesuale în numele părţii, iar pentru neîndeplinirea
lor sau pentru îndeplinirea defectuoasă, va răspunde faţă de parte în baza contractului de asistenţă juridică şi a
dispoziţiilor legii 51/1995.
Fiind legal reprezentată în faţa instanţei de judecată, nu se mai impunea citarea părţii cu menţiunea plăţii taxelor de
timbru, cu atât mai mult cu cât textul legal nici nu prevede obligativitatea emiterii unei astfel de citaţii, ci doar faptul că
se va pune în vedere părţii să achite taxele de timbru corespunzătoare. Odată reprezentată, chiar prin avocat, în faţa
instanţei de judecată, partea are termen în cunoştinţă pentru tot restul procesului potrivit art. 153 alin.1 C.pr.civ. şi nu va
mai fi citată, prezumându-se că aceasta cunoaşte toate măsurile dispuse în dosar.
Renunţarea la mandatul acordat de către avocat nu poate fi opusă celeilalte părţi decât de la comunicare, mandatarul
care renunţă la împuternicire fiind ţinut să înştiinţeze pe cel care i-a dat mandatul, dar şi instanţa, cu cel puţin 15 zile
înainte de termenul de înfăţişare. Nerespectarea acestor obligaţii atrage, aşa cum am mai arătat, răspunderea
mandatarului în temeiul legii nr. 51/1995, faţă de partea care l-a desemnat.
În cauza de faţă, renunţarea la mandat de către avocat s-a făcut la 30.09.2012, cu mai mult de o lună înainte de termenul
de judecată stabilit de instanţă pentru ca SC Drias Mir SRL Craiova să achite taxele de timbru, astfel încât societatea a

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

avut la dispoziţie suficient de mult timp pentru respectarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, nefiind vorba de o
renunţare intempestivă la mandat din partea avocatului.
De altfel, deşi recurenta susţine că, datorită renunţării la mandat a avocatului nu a putut face dovada achitării, pentru
termenul din 31.10.2012, a taxei judiciare de timbru, nici în recurs nu a făcut această dovadă, în sensul achitării, până la
termenul acordat de instanţa de fond în acest sens, a taxelor de timbru.
Cât priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, referitor la faptul că instanţa de fond nu a avut rol activ şi nu a observat
faptul că debitoarea a achitat în integralitate obligaţiile faţă de creditoare, nici cu privire la acest aspect debitoarea nu a
depus nicio dovadă, deşi instanţa de recurs a repus cauza pe rol, acordând termen în acest sens.
Pentru considerentele expuse, Curtea apreciază hotărârea instanţei de fond legală şi temeinică, recursul urmând a fi
respins, în baza art. 312 alin. 1 C.pr. civ., ca nefondat.
Pentru aceste motive, in numele legii decide:
Respinge ca nefondat recursul declarat de debitoarea SC Drias Mir SRL Craiova cu sediul în Craiova, str. a I Cuza, nr.2,
bl. 150, apt, sc B2, ap. 7, judeţul Dolj, împotriva sentinţei nr. 1465/31.10.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a
II-a Civilă în dosarul nr. 8904/63/2012, în contradictoriu cu intimata creditoare AFP Craiova cu sediul în Craiova, str.
Mitropolit Firmilian, nr.2, judeţul Dolj şi intimatul administrator judiciar provizoriu CII Bratescu Maria cu sediul în
Craiova, str. Desnăţui, nr. 27, bl. A13, sc 2, ap. 18, judeţul Dolj. Decizie irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la
07 martie 2013.
Preşedinte Judecator Judecator Grefier
Mariana Moţ Sanda Lungu Doina Lupea Mirela Carmen Bulica

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLORINASS 1 SRL, cod unic de înregistrare: 5997713
Romania, Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 4053/121/2012
Comunicare Sentinţa civilă nr. 249 din 11.02.2013
emisă la: ziua 25 , luna februarie , anul 2013
Către,
-DGFP Galaţi
-SC Florinass 1 SRL Galaţi , cu sediul în Galaţi, str.Morilor nr.3, jud.Galaţi, prin lichidator judiciar CI Postolache
Costel cu sediul în Tecuci, str.Gh.Petraşcu nr.27, bl.E3.A, ap.22, jud.Galaţi
- ORC Galaţi- str.Portului nr.20, Galaţi
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.249 din 11.02.2013, pronunţată în dosarul nr.4053/121/2012 de
Tribunalul Galaţi privind debitoarea SC Florinass 1 SRL Galaţi având nr.de înregistrare în registrul comerţului
J17/1875/1994.
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Romania Tribunalul Galaţi Secţia a II a Civila
Dosar nr.4053/121/2012
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Sentinţa civilă nr.249
Şedinţa Publică Din 11.02.2013
Judecător Sindic: Diana-Mihaela Oancea
Grefier: Valerica Bălţătescu
La ordine fiind soluţionarea cererii de faliment formulată de debitoarea SC Florinass 1 SRL Galaţi , cu sediul în Galaţi,
str.Morilor nr.3, jud.Galaţi, prin lichidator CI Postolache Costel cu sediul în Tecuci, str.Gh.Petraşcu nr.27, bl.E3.A,
ap.22, jud.Galaţi, în temeiul Legii nr.85/2006. La apelul nominal a răspuns lichidatorul judiciar al debitoarei prin
reprezentant legal, lipsă fiind celelalte părţi. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei în sensul că la data
de 27.12.2012 a fost afişat raportul final.
Reprezentantul lichidatorului judiciar depune dovada publicării în BPI a tabelelor de creanţă, a raportului privind
cauzele, a notificării deschiderii procedurii şi dovada de comunicare către DGFP a raportului privind închiderea
procedurii. Nu are cereri de formulat.
Judecătorul sindic, nefiind alte cereri de formulat, acordă cuvântul asupra raportului final.
Reprezentantul lichidatorului judiciar având cuvântul solicită aprobarea raportului final, închiderea procedurii în
temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 cu toate consecinţele ce decurg şi aprobarea decontului de cheltuieli.
Judecătorul sindic,
Constatând că la data de 27.12.2012 lichidatorul judiciar CII Postolache Costel desemnat să administreze procedura
insolvenţei debitorului SC Florinass 1 SRL a solicitat prin raportul final să se dispună închiderea procedurii ca urmare a

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

lipsei bunurilor în averea debitorului şi a neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de lichidare.
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa civilă nr.538cc din data de 28.06.2012,
onstatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art.61 şi art.107 din Legea privind procedura
insolvenţei,
In ceea ce priveşte decontul de cheltuieli, instanţa îl va admite având în vedere dispoziţiile art.89 al.1 din Statutul
UNPIR , disp.art.4 din Legea nr.85/2006 şi va dispune plata sumei de 3232,35lei reprezentând onorariu (3000lei) şi
cheltuieli de procedură (232,35lei) din fondul de lichidare .
In temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei , va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi
radierea debitorului din registrul comercianţilor.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte:
Admite raportul întocmit de lichidatorul judiciar CII Postolache Costel , în calitate de lichidator al debitoarei SC.
Florinass 1 SRL Galaţi , cu sediul în Galaţi, str.Morilor nr.3, jud.Galaţi, aflată în procedură de faliment şi în consecinţă :
In temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Florinass 1 SRL
Galaţi , cu sediul în Galaţi, str.Morilor nr.3, jud.Galaţi. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. In temeiul
art.136 din Legea nr.85/2006 descărca lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
In temeiul disp.art.135 din legea nr.85/2006 dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorului,
lichidatorului judiciar, DGFP Galaţi şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea menţiunii de radiere,
precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Aprobă decontul de cheltuieli. Dispune plata către
lichidator a sumei de 3232,35 lei reprezentând onorariu (3000lei) şi cheltuieli de procedură (232,35lei) din fondul de
lichidare. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.02.2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Diana-Mihaela Oancea Valerica Bălţătescu

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HAS TUR SRL, cod unic de înregistrare: 15300588
Dosar nr. : 3674/100/2011
Deschis La: Tribunalul Maramures
Secţia Comerciala, De Contencios Administrativ Si Fiscal
Judecator: Oltean Simona
Proces verbal de sedinta al adunarii creditorilor
Numar: AA549 / 17.04.2013
Astazi 16.04.2013 la ora 12.00, au fost convocaţi la biroul lichidatorului judiciar, creditorii debitoarei SC HAS TUR
SRL, identificată cu CUI 15300588, nr. înreg. La Reg.Com.: J24/287/2003; având sediul social in Bd-ul Bucuresti, nr.
33, ap. 43, Baia Mare, judet Maramures, conform sentintei civile nr. 5098 din 17.09.2012, pronunţată in dosarul
3674/100/2011, aflat pe rolul Tribunalului Maramures - Secţia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal.
Ordinea de zi a şedinţei, comunicată creditorilor prin convocare, cuprinde:
- Exprimarea opiniei asupra formulării cererii de atragere patrimoniale personale a organelor de conducere ale
debitoarei în baza art. 138 din legea insolvenţei, având în vedere faptul că lichidatorul judiciar nu consideră că este
oportună formularea unei astfel de cereri.
Situaţia debitelor ce le are SC HAS TUR SRL, este:
Valoarea Valoarea Ponderea % Sume
Nr.
Numele creditorilor creanţei creanţei contestate /
crt. în categ. în total
solicitate (lei) reţinute (lei) Observaţii
creanţe bugetare conf. art. 123 pct. 4 Legea 85/2006
1 AFP BAIA MARE 542,172.00 542,172.00 91.85 63.93 -
2 PRIMARIA BAIA MARE 48,131.84 48,131.84 8.15 5.68 -
total creanţe bugetare 590,303.84 590,303.84 100 69.602 -
creanţe chirografare conf. art. 123 pct. 8 Legea 85/2006
38.713,99
euro la cursul
3 EURO 3 TRADE ZRT FA 158,878.34 158,878.34 61.63 18.73
de 4,1039
lei/euro
ORHAN IMPEX SRL PRIN
ADMINISTRATOR JUDICIAR
4 98,926.00 98,926.00 38.37 11.66 -
COMCAS LJ 2000 SPRL SATU
MARE
total creanţe chirografare 257,804.34 257,804.34 100 30.398 -

total creanţe 848,108.18 848,108.18 100 30.398 -


La ora 12.00, nu a dat curs convocarii niciun creditor, dar au trimis adrese cu puncte de vedere urmatorii :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

• ORHAN IMPEX– pondere 11,66% din totalul masei credale – prin adresa 32487/08.04.2013 ;
• AFP BAIA MARE – pondere 63,93% din totalul masei credale – prin adresa 9448/05.04.2013 ;
• PRIMARIA BAIA MARE – pondere 5,68% din totalul masei credale – prin adresa 6184/15.04.2013.
Constatand indeplinirea conditiei de cvorum impusa de lege, lichidatorul judiciar declara sedinta deschisa.
Referitor la singurul punct de pe ordinea de zi :
• ORHAN IMPEX– este de acord cu promovarea cererii in angajarea raspunderii materiale, intemeiata pe
dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 ;
• AFP BAIA MARE – considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a
organelor de conducere a debitoarei, in baza art. 138 din Legea Insolventei;
• PRIMARIA BAIA MARE – lasa la aprecierea lichidatorului judiciar, introducerea unei actiuni in raspunderea
organelor de conducere ale debitoarei.
IN CONCLUZIE Tinand cont de punctul de vedere al creditorului majoritar AFP BAIA MARE, lichidatorul judiciar va
formula cererea de atragere a raspunderii personale impotriva administratorului statutar al societatii debitoare.
Lichidatorul judiciar declara sedinta inchisa.
Prezentul proces verbal se incheie in 2 exemplare originale, un exemplar pentru dosarul cauzei si unul pentru
lichidatorul judiciar, care va fi trimis spre publicare in BPI.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician insolvenţă Economist Ioan Nistor

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială NADAL PRODIMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 24155452
Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către administratorul judiciar al S.C. Nadal
Prodimpex S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective)
Nr. înregistrare: 1054 din 15.04.2013
1. Număr dosar 81/1371/2013 – Tribunalul Specializat Mureş
2. Judecător sindic Hegyi Piroska
3. Temei juridic Art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
4. Administrator judiciar Hodoş Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Târgu-Mureş, Str. Târgului, nr. 15, jud.
Mureş, având RFO II 0409 şi CU.I. RO26197420;
5. Date de identificare a debitoarei S.C. Nadal Prodimpex S.R.L., cu sediul în comuna Acăţari, DN 13 KM 7, Complex
Stejeriş, jud. Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/1252/2008, C.U.I. RO 24155452,
I.Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1. Prin convocatorul nr. 886/28.03.2013, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5716/01.04.2013,
administratorul judiciar a convocat pentru data de 04.04.2013 Adunarea Creditorilor având pe ordinea de zi confirmarea
administratorului judiciar, aprobarea remuneraţiei acestuia şi desemnarea Comitetului Creditorilor. Conform Procesului
Verbal nr. 960/04.04.2013, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6157/05.04.2013, Adunarea Creditorilor
a confirmat administratorul judiciar şi a aprobat remuneraţia acestuia.
În ce priveşte Comitetul Creditorilor, Adunarea Creditorilor a aprobat componenţa acestuia, după cum urmează: Banca
Transilvania – preşedinte, Comuna Acăţari şi S.C. Info Statistics S.R.L. – membri.
2. În data de 29.03.2013, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul nr. 855/25.03.2013 privind cauzele
şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a S.C. Nadal Prodimpex S.R.L., publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 5830/02.04.2013. Conform concluziilor raportului de cauze, încetarea plăţilor şi starea de
insolvenţă a S.C. Nadal Prodimpex S.R.L. sunt cauzate de reducerea semnificativă a încasărilor din anul 2012, în
condiţiile în care au fost începute mai multe lucrări de modernizare ce necesitau a fi finalizate.
În ce priveşte incidenţa prevederilor art. 138 din Legea 85/2006, administratorul judiciar nu a identificat acte sau fapte
ale administratorilor care să fi cauzat blocajul de plăţi. De asemenea, nu au fost identificate nici plăţi preferenţiale
efectuate către vreun creditor în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii insolvenţei.
3. Tot în data de 29.03.2013, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul preliminar de creanţe nr.
907/29.03.2013, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5905/03.04.2013. Pe tabelul preliminar de creanţe
sunt înscrise creanţe în valoare totală de 1.810.045,49 lei, aferente a 4 categorii: creanţe bugetare, creanţe garantate,
creanţe chirografare şi creanţe asociaţi.
În ce priveşte creanţa în cuantum de 16.438,43 lei, solicitată de Comuna Acăţari, este de menţionat faptul că, în urma
analizării declaraţiei de creanţe nr. 1199/04.03.2013, administratorul judiciar a înscris în tabelul preliminar nr.
907/29.03.2013 doar suma de 4.510,30 lei, reprezentând contravaloarea impozitului şi taxei pe clădiri datorată bugetului
local pentru anul 2012.
Diferenţa dintre creanţa solicitată şi creanţa înscrisă la masa credală este reprezentată de datorii curente, a căror
înscriere pe tabelul de creanţe nu este necesară, deoarece aceste sume se achită conform prevederilor art. 64 alin. (6)
teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Aceste aspecte au fost aduse la cunoştinţa creditoarei Comuna Acăţari prin notificarea nr. 962/04.042013, transmisă
prin poştă cu confirmare de primire.
II. Cereri adresate judecătorului sindic:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

1. Confirmarea societăţii Hodoş Business Recovery S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al S.C. Nadal
Prodimpex S.R.L.
2. Acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii generale a insolvenţei.
Depunem alăturat următoarele înscrisuri:
1.Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6157/05.04.2013, în extras;
2.Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5905/03.04.2013, în extras;
3.Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4063/06.03.2013, în extras;
4.Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5716/01.04.2013, în extras;
5.Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5830/02.04.2013, în extras;
6.Notificarea nr. 962/04.042013 expediată către Comuna Acăţari şi confirmarea de primire.
Total: 16 file.
Administrator judiciar, Hodoş Business Recovery S.P.R.L.

Județul Olt
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ELECTROLUX CRISTAL SRL, cod unic de înregistrare: 24955803
Tabel Preliminar al obligatiilor debitoarei S.C. Electrolux Cristal S.R.L
Nr. 233/17.04.2013
Dosar nr. 565/104/2013Tribunalul Olt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, Slatina, str.
Manastirii, nr. 2, judetul Olt, Judecator sindic: Doamna Georgeta ISTRATE;
Debitor: S.C. Electrolux Cristal S.R.L., Sediul social: Potcoava Judetul OLT, Numar de ordine in Registrul Comertului
J28/40/2009, CUI – 24955803;
Lichidator judiciar: Societatea Profesionala “Fiscal Group” IPURL, Slatina, str. Primaverii, nr. 7, bl. FA7, sc. A, et. 1,
ap.7, jud. Olt, Atestat nr. 2A0411 ,Tel. 0723.131.493, Fax. 0249.430.568, E-mail: fiscalgroup.IPURL@gmail.com,
reprezentant al lichidatorului judiciar Andra Lelia Paun.
Tabel preliminar al obligațiilor debitoarei S.C. Electrolux Cristal S.R.L
Nr. Suma solicitata Suma acceptata Caracterul/ Motivele
Denumire creditor Observatii
crt (RON) (RON) Rangul creantei respingerii
Creante Bugetare
1. DGFP OLT pt AFP Slatina 1.523.979,00 lei 1.523.979,00 lei Art. 123 pct. 4 Nu sunt Nu sunt
Total creante bugetare 1.523.979,00 lei 1.523.979,00 lei
TOTAL sume pentru care s-a cerut verificarea: 1.523.979,00 LEI
TOTAL sumă pe care administratorul judiciar o consideră admisibilă: 1.523.979,00 LEI
Termen de judecata 22.04.2013
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar provizoriu la numarul de telefon 0723.131.493 si
fax. 0249/430.568 – reprezentant: Dna. Lelia Andra Paun.
Semnătura şi ştampila

Județul Prahova
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TUDOR TRANS CONSTR SRL, cod unic de înregistrare: 3998941
Depunere proces verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura de insolvenţǎ
Nr.411/12.04.2013
1. Date privind dosarul nr. 3288/105/2012 Tribunal Prahova Secţia Comercială, Judecǎtor Sindic Irina Hermina Botnaru
2. Debitor: SC Tudor Trans Constr SRL, cu sediul social în Câmpina, Aleea Anotimpului, nr.5, jud.Prahova; Cod de
identificare fiscală 3998941, număr de ordine în registrul comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J29/1412/1993
3. Administrator judiciar: Euroinsol Consulting SPRL prin asociat coordonator av. Alina Mariana Maer
Sediul social: Ploieşti, bd. Republicii, nr.21, bl.A5, sc.A, ap.5, jud.Prahova; tel./fax 0244/523522, 0344 104109 E-mail:
euroinsolconsulting@yahoo.com; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Euroinsol
Consulting SPRL: Alina Mariana Maer ,cod fiscal 18217470; nr.de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP
0029
4. Subscrisa Euroinsol Consulting SPRL prin asociat coordonator av. Alina Mariana Maer în calitate de administrator
judiciar al debitorului SC Tudor Trans Constr SRL, dosarul nr. 3288/105/2012 Tribunalul Prahova, în temeiul art. 33
alin.6 din legea privind procedura insolvenţei
5.Stadiul procedurii:
Proces Verbal Şedinţa Adunǎrii Creditorilor din 08.04.2013
Şedinţa Adunǎrii creditorilor a fost convocatǎ de cǎtre administratorul judiciar Euroinsol Consulting SPRL prin asociat
coordonator av.Alina Maer la sediul acestuia, adunarea fiind convocatǎ în temeiul art.62, pct.e al legii 85/2006 în
procedura reorganizǎrii judiciare şi a falimentului deschisǎ împotriva debitorului: SC Tudor Trans Constr SRL, cu
sediul social în Câmpina, Aleea Anotimpului, nr.5 jud.Prahova; Cod de identificare fiscală 3998941, număr de ordine în
registrul comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J29/1412/1993.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

Convocarea nr 197/14.02.2013 a fost publicatǎ în BI nr.3285/22.02.2013


Ordinea de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor;
confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar şi confirmarea remuneraţiei acestuia;
alte menţiuni.
Desfășurarea ședinței:
Întrucât adunarea nu este statutarǎ, cf. disp.art.13 raportat la 15, al.pct.2, lit A,
Ordine de zi;
- prezentarea situaţiei debitorului;
Se prezintǎ raportul de activitate al administratorului judiciar pe perioada de la deschiderea procedurii, la zi – act cu nr.
255/27.02.2013 publicat în BPI 3970/05.03.2013; S-au notificat creditorii bugetari cu poşta şi în Buletinul Insolvenţei -
196/14.02.2013 publicatǎ în BPI 3377/22.02.2013
- desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor;
Nu se poate desemna Comitetul creditorilor, atribuţiile acestuia fiind preluate de Adunarea Creditorilor
- confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar şi confirmarea remuneraţiei acestuia;
- alte menţiuni.
Se precizeazǎ cǎ la data de 25.02.2013 s-a numit ca administrator special al SC Tudor Trans Constr SRL dl. Stroie
Adrian; aceasta a luat cunoştinţǎ de conţinutul articolelor 3,18 şi 20 din Legea 85/2006 privind principalele atribuţii ale
administratorului special; a declarat cǎ are datorii decât la bugetul de stat, şi-a declarat intenţia de a continua activitatea
printr-un plan de reorganizare; s-a obligat sǎ predea actele societǎţii cǎtre administratorul judiciar .
Pânǎ la data întocmirii prezentului proces verbal niciun reprezentant al societǎţii nu ne-a mai contactat, nu suntem în
posesia listei creditorilor şi nici nu ne-a predat actele solicitate
Prezentul proces verbal va fi depus la grefa tribunalului Prahova cf disp art.14, pct 6.
Euroinsol Consulting SPRL prin Asociat coordonator av.Maer Alina Mariana

Județul Satu Mare


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SIV RENOV SRL, cod unic de înregistrare: 22011094
Raport asupra activităţii desfăşurate în procedura insolvenţei la SC Siv Renov SRL Loc. Trip, jud. Satu Mare cu
propunerea de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a societăţii din registrul comerţului
Nr: 639/11.04.2013
Număr dosar: 8336/83/2010, Tribunalul Satu Mare Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic:
Mihai Coman Gelu,
Temei juridic: art. 131 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: CI de Insolvenţă Domuţa Floare
Debitor: SC Siv Renov SRL
Societatea Comercială Siv Renov SRL – Cod de identificare fiscală: 22011094, cu sediul social în loc. Trip, str.
Principală, nr. 152, jud. Satu Mare, număr de ordine în registrul comerţului: J30/853/2007. Am accesat site-ul ONRC de
unde am descărcat fişa acestei debitoare în vederea identificării asociaţilor şi administratorilor SC Siv Renov SRL,
prezentându-vă mai jos datele obţinute:
Administratorul şi asociatul unic al acestei debitoare sunt: Numitul Stan Ioan Valentin, asociat care deţine 100% din
capitalul social, cu domiciliul în loc. Loc. Trip, str. Principală, nr. 152, jud. Satu Mare, este identificată cu CI seria SM
nr. 280447, emisă de Poliţia Negreşti Oaş şi are CNP 1800814303470. Calitatea de administrator statutar o deţine
asociatul unic Stan Ioan Valentin, având datele de identificare mai sus prezentate. Obiectul de activitate declarat:
Activitatea principală: Lucrări de ipsoserie.
Situaţia financiară: Din datele evidenţiate în ultimul bilanţ contabil întocmit la data de 31.12.2007 şi depus la DGFP
Satu Mare unde a fost înregistrat sub nr. 108848/29.05.2008, obţinut la cererea noastră nr. 1048/26.08.2010, rezultă că
societatea are evidenţiate active imobilizate în valoare de 37.277 lei şi active circulante în valoare de 71.555 lei. În
categoria activelor circulante se regăsesc: stocuri în valoare de 283 lei, creanţe de încasat în valoare de 3.300 lei şi
disponibil în casă şi conturi la bănci în valoare de 67.972 lei.
Situaţia juridică: La data de 18.06.2010, prin Rezoluţia nr. 4060, pronunţată în şedinţa de către d-nul Director al ORC
Satu Mare în Dosarul nr. 22330/15.06.2010 pe rol fiind cererea DGFP Satu Mare, s-a numit şi înregistrat lichidatorul
administrativ CI Domuţa Floare pentru SC Siv Renov SRL, aflată în dizolvare judiciară, potrivit prevederilor art. 237
alin (3) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare. În calitate de lichidator
administrativ am notificat debitoarea cu notificarea noastră nr. 732/01.07.2010, precum şi creditorii bugetari cunoscuţi
respectiv: ITM Satu Mare, DGFP Satu Mare şi Primăria com. Bixad, cu notificările noastre nr. 882/26.07.2010;
881/26.07.2010 şi nr. 738/01.07.2010. Debitoarea nu a răspuns la notificarea noastră şi nu am intrat în posesia
documentelor financiar contabile necesare pentru procedura de lichidare administrativă fapt pentru care am solicitat prin
Cererea noastră nr. 998/18.08.2010 deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC Siv
Renov SRL. Prin Sentinţa comercială nr. 206/F/CC din data de 25.08.2010, judecătorul-sindic apreciind că sunt
îndeplinite prevederile legale privind deschiderea procedurii simplificate a hotărât admiterea cererii formulate de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

lichidatorul administrativ şi a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei privind pe debitorul SC Siv
Renov SRL, numind lichidator judiciar CI de Insolvenţă Domuţa Floare.
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar/lichidatorul s-a achitat de atribuţiile sale:
Acţiuni întreprinse în procedura de lichidare: Urmare demersurilor realizate, administratorul statutar al debitoarei nu au
dus la îndeplinire obligaţia de a ne depune documentele contabile solicitate şi prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei. În vederea determinării masei credale am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr. 7089 din data de 21.09.2010 notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului, împotriva
debitoarei SC Siv Renov SRL. - Înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/853/2004. Totodată, am notificat şi
principalele instituţii: D.G.F.P. Satu Mare, I.T.M. Satu Mare, Primăria com. Bixad. Primăria com. Bixad a răspuns la
solicitare cu adresa sa nr. 2799 din data de 09.07.2010, prin intermediul căreia ne comunică faptul că debitoarea deţine
în patrimoniu un Mijloc de Transport marca Volkswagen, capacitatea cilindrică 1896 cmc, dar cu toate notificările
noastre acest bun nu a fost predat lichidatorului judiciar prin inventariere, aşa cum prevede Legea nr. 85/2006 în
vederea valorificării. În urma notificări, au înregistrat Declaraţie de creanţă, creditorii care sunt înscrişi la masa credală,
respectiv în Tabelul Definitiv al creanţelor nr. 1756/19.11.2010. Tabelul definitiv al creanţelor nr. 1756/19.11.2010, a
fost depus la Dosarul cauzei aflat pe rol la Tribunalul Satu Mare la termenul scadent din dispozitivul de deschidere a
procedurii, unde sunt înregistrate următoarele creanţe: DGFP Satu Mare 23.359 lei, ITM Satu Mare 42 lei. Total creanţe
23.401 lei
Bunurile societăţii debitoare: Până la data prezentei, administratorul statutar nu a predat lichidatorului judiciar
documentele contabile prevăzute la art. 28 din legea insolvenţei, şi nici bunurile debitoarei.
Situaţia debitorilor: Societatea are înregistrate la data de 31.12.2007, creanţe de încasat în valoare de 3.300 lei, pentru
care nu au fost predate facturile emise în vederea recuperării acestora în procedură, precum şi stocuri în valoare de 283
lei care nu au fost predate în procedura pentru valorificare.
Disponibilul în casă şi bănci: La data preluării de către lichidator a patrimoniului societăţii, în contul casă şi conturi la
bănci este evidenţiată în bilanţul de la data de 31.12.2007 suma de 69.972 lei, care nu s-a depus în contul de lichidare al
falitei, ceea ce creează prezumţia că acest disponibil, există doar scriptic.
Creditorii societăţii debitoare: Începerea procedurii insolvenţei conform L-85/2006 a fost solicitată de lichidatorul
administrativ CII Domuţa Floare. Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 am solicitat şi s-a admis
deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC Siv Renov SRL la data de 25.08.2010. În
vederea determinării tuturor obligaţiilor pe care le are societatea debitoare s-au notificat creditorii bugetari şi
principalele bănci. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă a fost dată de 25.10.2010, iar notificarea
nr. 1100/07.09.2010 s-a publicat şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7089/21.09.2010.
Până la data prezentei au depus cerere de creanţă creditorul DGFP Satu Mare şi ITM Satu Mare, mai sus prezentaţi.
Descrierea modului de valorificare a bunurilor: În procedura de lichidare nu s-au valorificat bunuri, şi nu s-au făcut nici
distribuiri de sume.
Menţiuni privind cauzele insolvenţei, cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind
procedura insolvenţei
Cauzele care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei: Referitor la cauzele care au condus la apariţia stării de insolventă
a societăţii debitoare, considerăm că principal vinovat pe administratorul statutar: Stan Ioan Valentin, care nu a predat
lichidatorului judiciar documentele contabile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi
nici bunurile debitoarei. Prin urmare, în data de 08.04.2011 am iniţiat o cerere de chemare în judecată nr. 727, pentru
angajarea răspunderii materiale împotriva administratorului statutar Stan Ioan Valentin, pentru faptele care se
încadrează în prevederile art. 138 alin (1) lit. a); d) şi e) din legea insolvenţei. Instanţa de judecată a admis cererea
formulată de lichidatorul judiciar CI Domuţa Floare şi a obligat administratorul statutar Stan Ioan Valentin, să suporte
din averea proprie o parte din pasivul falitei în sensul că obligă pârâtul să plătească în contul averii falitei suma de
23.401 lei, reprezentând datorii ale debitoarei. Sentinţa Civilă nr. 196/F din data de 04.02.2013, prin care s-a admis
acţiunea noastră de chemare în judecată, a rămas definitivă şi irevocabilă prin nerecurare.
Cheltuieli de lichidare: Adunarea creditorilor a aprobat conform Procesului verbal nr. 1678/15.11.2010, pentru
lichidatorul judiciar o indemnizaţie lunară de 1.300 lei, de la data deschiderii procedurii de insolvenţă precum şi un
procent de 8% în sumele atrase în contul de lichidare al debitoarei SC Siv Renov SRL, respectiv 31 luni x 1.300=
40.300 lei (25 august 2010 – 25 martie 2013), din care nu s-a încasat nimic pe parcursul procedurii, dar, în conformitate
cu prevederile art. 73² din Hotărârea UNPIR nr. 3/2010, pentru decontarea din fondul de lichidare conform art. 4 alin
(4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm aprobarea onorariului, în sumă de 3.000 lei plus
TVA.
Închiderea procedurii
Având în vedere că: Societatea nu a predat bunurile din patrimoniu evidenţiate în contabilitate la data de 31.12.2011,
Lichidatorul judiciar a identificat elemente de angajare a răspunderii materiale îndreptată împotriva administratorului
statutar – respectiv acesta a comis fapte ce se încadrează în prevederile art.138 alin. (1) lit. a); d) şi e) din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, şi instanţa a admis cererea de chemare în judecată formulată de lichidator prin
sentinţa civilă nr. 196/F/04.02.2013 care a rămas definitivă şi irevocabilă prin nerecurare.
În concluzie, atât din cele prezentate mai sus cât şi din documentele prezentate de administratorul/lichidatorul judiciar
rezultă că au fost îndeplinite toate actele şi operaţiunile posibile prevăzute de lege în sarcina acestuia, sens în care vă
solicităm respectuos: să dispuneţi aprobarea prezentului raport final, şi a cheltuielilor efectuate în perioada de lichidare,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7167/19.04.2013

respectiv să constataţi realizată lichidarea societăţii, să aprobaţi plata din fondul de lichidare constituit conform L-
85/2006 art. 4 a sumei de 3.000 lei plus TVA, reprezentând cheltuieli de lichidare, să pronunţaţi sentinţa de închidere a
procedurii falimentului conform în temeiul art. 131 din Legea nr.85/2006, şi eliberarea lichidatorului de îndatoriri şi
responsabilităţi cu privire la procedură, conform prevederilor art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, să dispuneţi radierea din Registrul Comerţului a debitorului SC Siv Renov SRL
Practician în Insolvenţă, CI de Insolvenţă Domuţa Floare

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7167/19.04.2013 conţine 19 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19