Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7177 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială IMPERIAL CO LTD SRL .......................................................................................................... 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială LOGO & TOM COMPANY PROD SRL ................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea comercială G & M INTERNATIONAL TRANS 97 SRL............................................................................. 4
2. Societatea comercială MIVA FOTO PROFESIONAL SRL .......................................................................................... 5
3. Societatea comercială TIPOGRAFIA GO PRINT SRL ................................................................................................. 5

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială GABISTAR SRL ........................................................................................................................ 6
2. Societatea comercială TIMMYTRANS COMATEX SRL ............................................................................................. 7

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială IACORAOS SRL ........................................................................................................................ 8
2. Societatea comercială LK-SPORT SRL ......................................................................................................................... 8

Județul Giurgiu ................................................................................................................................................................. 9


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea comercială IZOCON SRL ............................................................................................................................. 9

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială CATIASIG AGENT DE ASIGURARE SRL ........................................................................... 11

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială PRIMER SRL ........................................................................................................................... 12

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială REAL POWER CONSTRUCT SRL ........................................................................................ 13

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială UNISPECTRON SRL ............................................................................................................... 16

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială EURO GLASS SRL .................................................................................................................. 16

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 18


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea comercială EUROPEAN CONECTIONS COMTUR SRL ......................................................................... 18

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială SPUMANTE SILVANIA SA ................................................................................................... 19

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială SUINPROD SA ........................................................................................................................ 20

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IMPERIAL CO LTD SRL, cod unic de înregistrare: 1697888
CĂTRE TRIBUNALUL ARAD – SECŢIA CIVILĂ
Doamnei Judecător Sindic DANIELA MUNTEAN
Dosar 6386/108/2009 – SC IMPERIAL CO. LTD SRL, lichidare judiciară
IOANA BUBULETE IPURL –lichidator al SC IMPERIAL CO. LTD SRL
Stimata Doamna Judecător Sindic,
De la termenul din data de 21.02.2013, va informam urmatoarele cu privire la:
1. Relaţia cu judecătorul sindic
De la ultimul termen de judecata, a fost solutionat definitiv de catre ICCJ Sectia Penala si doarul nr. 3836/108/2011
privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala de catre fostul administrator statutar Negru Marius. Depunem in copie
un extras de pe ICCJ cu privire la solutia pronuntata, in ceea ce priveste respingerea recursului ANAF pin DGFP Arad
impotriva deciziei Curtii de Apel Timisoara pronuntata in acelasi dosar.
Curtea de Apel Timisoara a decis ca fostul administrator statutar sa fie obligat in solidar cu partea responsabila
civilmente SC Imperial CO TD SRL la plata sumei de 474.308 lei actualizata cu majorari, dobanzi si penalitati de
intarziere pana la momentul achitarii prejudiciului catre ANAF prin DGFP Arad.
Consideram ca pentru aceste motive poate fi solutionata si plangerea formulata pe cale administrativa de catre fostul
administrator statutar, de catre ANAF prin DGFP Arad pentru a putea fi intocmit si tabelul definitiv al creantelor
debitoarei.
Lichidatorul a continuat procedura de valorificare a bunului imobil proprietatea debitoarei, sechestrat de ANAF, prin
organizarea de licitatii publice pentru datele de 27.03.2013 si 10.04.2013, insa fara a se prezenta vreun ofertant.
Urmatoarea licitatie este organizata pentru data de 22.04.2013. Anexez raportului de activitate anunturile privind
publicitatea vanzarii imobilului.
2. Solicitări adresate judecătorului sindic
Pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor debitoarei si pentru continuarea
procedurii de valorificare a bunurilor debitoarei solicit un termen de judecata.
Va multumesc,
Ioana Bubulete IPURL
lichidator al SC Imperial CO. LTD SRL

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LOGO & TOM COMPANY PROD SRL, cod unic de înregistrare: 10121026
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
Nr.: 1 Data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3850/111/2013, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ
şi Fiscal, Judecător sindic: Varga Iren .
2. Arhiva /registratura instanţei: Oradea, Parcul Traian nr.10, judeţul Bihor, telefon 0259/414 896, fax 0359/432.750
3. Debitor: SC LOGO&TOM COMPANY PROD SRL, Cod de identificare fiscală: 10121026, sediul social: în loc.
Seghiste, nr. 163, com. Lunca, jud. Bihor. Număr de ordine în registrul comerţului: J05/110/1998.
4. Lichidator judiciar: Insolvency & Law IPURL, Cod de identificare fiscală: 31385128, Sediul profesional: str.
Teatrului Nr.10, loc. Oradea, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II-0645, Tel:
0742012172, E-mail: insolvency.law. ipurl@gmail.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică: Anca Toda-Laza.
5. Subscrisa: „INSOLVENCY & LAW” IPURL, prin av. Anca Toda-Laza în calitate de lichidator judiciar al debitorului
SC LOGO & TOM COMPANY PROD SRL, conform încheierii nr. 1062/F/2013 din data de 09.04.2013, pronunţată de
Tribunalul Bihor, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 3850/111/2013, în temeiul art.
61 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 62, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 107, art.109 şi art.
28 alin.(2) din acelaşi act normativ notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC LOGO & TOM COMPANY PROD SRL
prin încheierea nr.1062/F/2013 din data de 09.04.2013 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia a II-a Civilă, Contencios
Administartiv şi Fiscal , în dosarul nr.3850/111/2013.
7. Debitorul SC LOGO & TOM COMPANY PROD SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura
insolvenţei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

8. Creditorii debitorului SC LOGO & TOM COMPANY PROD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 21.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este:
31.05.2013.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creantelor la 14.06.2013.
Termenul fixat pentru continuarea procedurii este: 18.06.2013, cam.3, ora 9.
Informaţii suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Bihor “Cererea de
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura
insolventei. Cererea de înscriere a creanţei in tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi
actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare
silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, „Insolvency&Law” IPURL
practician în insolvenţă, Anca Toda Laza

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială G & M INTERNATIONAL TRANS 97 SRL, cod unic de înregistrare: 10044675
Notificare de deschidere a procedurii falimentului
1. Dosar faliment nr. 5638/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII a, Bucuresti sect. 3, bdul Unirii 37, telefon 021-
4083600; 021-4083700; Program arhiva/registratura instanţa: luni-vineri intre 09,30-14; tmb.ro;
2. Debitoare : G & M INTERNATIONAL TRANS 97 SRL, J40/10205/1997, CUI 10044675, sediul declarat in
Bucuresti sect. 1, str. Poiana Narciselor nr. 8, et. 6, ap. 37.
3. Creditori cunoscuti: DGFP Bucuresti, DITL sect 2 si ITM Bucuresti;
4. Lichidator judiciar: „Cabinet individual de insolventa V. KIHAIA”, CIF 27809993, cu sediul in Bucuresti sect. 5, str.
Spatarul Preda nr. 23, bl. 129, sc. 1, et. 3, ap. 10, inscrisa la UNPIR sub nr. 1B0556, tel/fax 0311-076306, mobil 0726-
679726, e-mail vasi_kihaia@yahoo.fr; care, în temeiul art. 109 alin (1)şi (2) din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, notifică:
5. Intrarea debitoarei in faliment, procedura simplificata, la cererea lichidatorului numit de ORCB, conform incheierii
judecatorului sindic din 15.04.2013, in dosarul menţionat.
6. Debitoarea G & M INTERNATIONAL TRANS 97 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul cauzei, documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea 85/2006, cu exceptia celor
prevazute de lit. e) si i) art. 28 alin. 1 si sa predea lichidatorului documentele financiar-contabile si gestiunea
patrimoniului debitoarei, fiindu-i ridicat dreptul de administrare, cf. art. 61 alin. 3.
7. Creditorii debitoarei G & M INTERNATIONAL TRANS 97 SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva
debitoarei până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestora, prin
depunerea cererii de admitere a creanţei, în condiţiile legii.
8. Pe 29.04.2013, ora 14, la sediul lichidatorului, se convoaca AGA debitoarei pt. desemnarea adm. special.
9. Termene stabilite prin incheierea de intrare in faliment:
- opozitii la deschiderea procedurii: 10 zile de la notificare;
- termen limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor: 31.05.2013;
Nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi
privind creanţa deţinuta împotriva debitoarei.
- termen de verificare, intocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe: 11.05.2013;
- termen afişare tabel definitiv creanţe: 27.06.2013;
- termen convocare adunare creditori: 17.06.2013, ora 14, la sediul lichidatorului; ordinea de zi:
*prezentarea situatiei debitoarei, *alegerea comitetului creditorilor, daca este cazul si *autorizarea formularii si
depunerii actiunii pe art. 138 din L85/2006 de catre creditori;
- termen urmator instanta: 23.09.2013;
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală se vor inregistra la Tribunal “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea 85/2006, insotite de o taxa judiciara de timbru de 120
lei si timbru judiciar de 0,5 lei (cu scutire pentru creantele bugetare), taxa platibila in numerar, prin virament sau in
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are sediul fiscal debitorul,
cf. L276/2009 de aprobare a OUG 212/2008, ce modif. L146/1997.
 Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate, cat si imputernicire din partea creditorului, daca este cazul,
pentru depunerea creantei.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar: unul pentru lichidatorul judiciar, celalalt ramanand la dosarul cauzei.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Deschiderea procedurii suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra
debitorului sau bunurilor sale cf. art.36 din Legea 85/2006.
Lichidator judiciar Vasi Kihaia

2. Societatea comercială MIVA FOTO PROFESIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 3752474
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA a VII-a CIVILA
Temeiul juridic: art. 72 alin 1 din Legea 85/2006
Judecator Sindic ELENA ROVENTA
Dosar nr. 6538/3/2013
TABELUL PRELIMINAR AL OBLIGATIILOR DEBITORULUI
S.C. MIVA FOTO PROFESIONAL S.R.L.
Conform art. 123 pct. 4 Legea 85/2006, creante bugetare
Nr. Suma Suma
Denumire creditor Sediu/Domiciliu Prioritate
crt solicitata acceptata
D.G.F.P.M.B.-ADMINISTRATIA
Bucuresti, sector 2, str.
1 FINANTELOR PUBLICE 133.302 133.302 negarantata
D. Gerota nr. 13
SECTOR 1
Total art. 123 pct. 4 133.302 lei
Total general 133.302 lei
Lichidator Judiciar ISD Insolvency SPRL

3. Societatea comercială TIPOGRAFIA GO PRINT SRL, cod unic de înregistrare: 6772794


TRIBUNALUL BUCURESTI
Sectia a VII-a Civila
DOSAR NR. 4244/3/2013
Nr. 1876/11.04.2013
TABEL PRELIMINAR AL CREANTELOR
SC TIPOGRAFIA GO PRINT SRL
’’IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE’’
Suma solicitata
De creditor Suma acceptata
Nr. Adresa Temeiul
Creditor conform De practicianul Observatii
Crt. (sediul social) Creantei
declaratiei de in insolventa
creanta
Admninistratia Finantelor
Cluj Napoca, Piata Creanta
Publice Cluj Napoca
Avram Iancu nr. 19, bugetara
1 reprezentata prin 20.991 lei 20.991 lei
Jud. Cluj cf. art 123 pct.4
DGFP CLUJ
INSPECTORATUL Cluj Napoca, str. Creanta
2. TERITORIAL DE George Cosbuc, nr. 851 lei 0 lei bugetara Creanta achitata
MUNCA CLUJ 2, judetul Cluj cf. art 123 pct.4
Cluj Napoca, str. *Inscrisa provizoriu
34.026,05 lei Creanta
Corneliu Coposu nr. pt a se face dovada
3 PRINT PLAZZA SRL 34.026,05 lei chirografara
73A, judetul Cluj achitarii taxei
cf. art 123 pct.7
judiciare de timbru
Timisoara, str.
Creanta
ROMAMERICA Martir Remus 192.276,7 lei
4 192.276,7 lei chirografara
ENTERPRISES SRL Tasala nr. 5, sc A,
cf. art 123 pct.7
ap. 7, judetul Timis
3.684,50 lei
HEIDELBERGER Str. Baiculesti, 1, 3.684,50 lei Creanta
5 DRUCKMASCHINEN Bucuresti-Sector 1, chirografara
ROMANIA SRL Bucuresti cf. art 123 pct.7
PRIMARIA Cluj Napoca, 112.766,54 lei Creanta ** Creanta bugetara
6 MUNICIPIULUI CLUJ P-ta Unirii nr. 1, 289.120,16 lei bugetara cf. art 123 pct.4
NAPOCA judetul Cluj cf. art 123 pct.4 suma de 176.353,62
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Suma solicitata
De creditor Suma acceptata
Nr. Adresa Temeiul
Creditor conform De practicianul Observatii
Crt. (sediul social) Creantei
declaratiei de in insolventa
creanta
lei
Inscrisa provizoriu
cf notei
Clun Napoca, Str. Creanta
7 GSR GRUP SRL Pompiliu Teodor, 27.578 lei 27.578 lei chirografara
nr. 23, Jud. Cluj cf. art 123 pct.7
Creanta
KONIKA MINOLTA Bucuresti, Str.
chirografara
8 BUSINESS SOLUTIONS Copilului, Nr. 18, 15.405,03 lei 15.405,03 lei
cf. art 123 pct.7
ROMANIA SRL Parter, Sector 1
Zalau, Str. Creanta
10.588,49 lei 10.588,49 lei
9 TRANGER SA Porolissum, Nr. 27 chirografara
A, Jud. Salaj cf. art 123 pct.7
Clun Napoca, Str. Creanta
10. PMA INVEST SRL Plopilor, nr. 58. 19.939,75 lei 19.939,75 lei chirografara
Apt. 46, Jud. Cluj cf. art 123 pct.7
Sediu ales:
GPO GRAPHICS SRL Creanta
Bucuresti, B-dul
11 prin 6.439,15 lei 6.439,15 lei chirografara
Preciziei, nr. 1, etj.
Urban si Asociatii Srl cf. art 123 pct.7
4, sector 6
BANCA INTESA
SANPAOLO ROMANIA
SA ARAD
Creanta
prin Cluj Napoca, Str.
chirografara
12 BANCA INTESA Cpariu, Nr. 9, Apt. 386.525,35 lei 386.525,35 lei
cf. art 123 pct.4
SANPAOLO ROMANIA 67-69, Jud. Cluj
SA Sucursala Cluj
Napoca
Piata Cipariu
E.O.N. ENERGIE Creanta
Cluj Napoca, str.
ROMANIA chirografara
13 Decebal, Nr. 93-95, 15.917,19 lei 15.917,19 lei
Regiunea Nord Sucursala cf. art 123 pct.7
Jud. Cluj
Cluj
***Creanta bugetara
INSPECTORATUL Bucuresti, Str. Radu Creanta cf. art 123 pct.4
14 TERITORIAL DE Voda, Nr. 26-26A, 851 lei 851 lei bugetara suma de 851 lei
MUNCA BUCURESTI Sector 4 cf. art 123 pct.4 Inscrisa provizoriu
cf notei
TOTAL 1.024.193,37 lei 846.988,75 lei
Nota:
* Suma de 34.026,05 lei a fost inscrisa provizoriu cu rangul de creanta chirografara cf. art 123 pct.7 pentru a face
dovada achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrelor judiciare.
** Suma de 176.353,62 lei din totalul creantei solicitate in valoare de 289.120,16 lei, a fost inscrisa provizoriu cu rangul
de creanta bugetara cf. art 123 pct.4 pana la lamurirea modalitatii de calcul si perioada pentru care a fost calculata
suma inscrisa provizoriu.
*** Suma de 851 lei, a fost inscrisa provizoriu cu rangul de creanta bugetara cf. art 123 pct.4 pana la lamurirea
certitudini , lichiditatii si exigibilitatii.
Administrator judiciar, Topaz Insolv SPRL

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GABISTAR SRL, cod unic de înregistrare: 22411937
NOTIFICARE INTRARE ÎN FALIMENT ÎNPROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ
Nr.86: Data emiterii :17/04/2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 86/1285 anul 2013 Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic: Cengher
Camelia
2. Arhiva şi registratura instanţei: Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj. Număr de telefon
0264-431063 programul arhivei şi registraturii instanţei: 8,30-12,30
3. Debitor: SC Gabistar SRL, CIF: 22411937, număr de înregistrare în registru: J12/4042/2007, cu sediul social în
mun.Cluj-Napoca, str. Tulcea, nr. 20, ap. 10, judeţ Cluj
4. Creditor: A.F.P. a municipiului Cluj-Napoca prin D.G.F.P. a judeţului Cluj
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

5. Administrator special: nu a fost desemnat


6. Lichidator judiciar : Cabinetul individual de insolvenţă Pop Vasile, sediul: str. Vînătorului nr. 20A, Cluj-Napoca,
judeţul Cluj
Certificat de înregistrare în Registrul formelor de organizare UNPIR nr. RFO I – 0929 din 01/01/2007, Tel: 0722-
342090,
E-mail: office@insolventacluj.ro
Subscrisa CII Pop Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Gabistar SRL conform Hotărârii din data de
14/03/2013 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 86/1285/2013, în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei notifică:
Intrarea debitorului în faliment în procedură simplificată
Prin hotărârea pronunţată la data de 11/04/2013 s-a dispus intrarea debitorului Gabistar SRL în faliment în procedură
simplificată.
S-a dispus dizolvarea debitorului şi ridicarea dreptului de administrare.
Subscrisa CII Pop Vasile am fost confirmaţi lichidator judiciar al debitoarei.
Termenele pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, afişarea tabelului preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor au
rămas cele stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei.
Pop Vasile
2. Societatea comercială TIMMYTRANS COMATEX SRL, cod unic de înregistrare: 3554116
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de insolvență
nr. 1681 Data 18.04.2013
Termen: 23.04.2013
11. Date privind dosarul: Număr dosar 2438/1285/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Judecător sindic:
Dana Monica Dudaş
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Specializat Cluj, Str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de
telefon : 0264/59.61.10, 0264/59.61.11 Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 9-1230
3.1. Debitor: SC Timmytrans Comatex SRL Cod de identificare fiscală RO 3554116 Sediul social în Cluj-Napoca, str.
Republicii nr. 109, ap.2, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/865/1993
3.2. Administrator special: Mişin Nicuşor-Ionel.
4. Lichidator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr.18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în
Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator –
Marius Grecu, tel. 0364-146.512, fax. 0364-146.515, e-mail: office@solvendi.ro
5. SOLVENDI S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Timmytrans Comatex SRL, conform încheierii
comerciale pronunţate la data de 10.05.2011 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 2438/1285/2011,
comunică:
Raport nr. 6 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin.1 din Legea Insolvenţei
1. Demersurile de încasare a preţului aferent valorificării bunurilor debitoarei. Ca urmare a faptului că societatea
cumpărătoare a bunurilor SC Timmytrans Comatex SRL, respectiv SC Clusium N Contimex SRL nu a achitat în
integralitate suma reprezentând preţul bunurilor, lichidatorul judiciar al debitoarei a transmis cumpărătoarei SC Clusium
N Contimex SRL o adresă prin care i s-a solicitat plata restului de preţ rămas neachitat.
Ulterior transmiterii acestei adrese, SC Clusium N Contimex SRL s-a angajat să achite până la data de 23.04.2013 suma
de 4.500 lei, solicitând totodată prelungirea termenului de plată pentru restul sumei rămasă de achitat.
2. Situaţia încasărilor şi a plăţilor.
Perioada de raportare 16.11.2012 - 15.04.2013

Nr.
Explicaţii Suma
crt
1 Retur creditare lichidator judiciar 182.95
2 Cotizaţie UNPIR procent 2 % 64.51
3 Comisioane bancare 10.00
4 TOTAL PLĂŢI 257.46
5 Vânzări active 1,243.23
6 Dobânda cont curent 2.71
7 TOTAL ÎNCASĂRI 1,245.94
3. Solicitări adresate judecătorului sindic.
Acordarea unui termen în vederea încasării în integralitate a sumei reprezentând preţul vânzării bunurilor debitoarei şi a
distribuirii acesteia către creditori.
Solvendi S.P.R.L
Asociat coordonator Ec. Adina Rîglea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IACORAOS SRL, cod unic de înregistrare: 16042665
Notificarea deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei pentru debitorul SC Iacoraos SRL
Nr. 597/17.04.2013
1. Date privind dosarul: 7894/63/2013 Tribunal Dolj Secţia a Ii a Civilă
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, Str. Brestei, nr.12, jud. Dolj, număr de telefon: 0251/ 418612;
0251/419851; Programul arhivei/registraturii instanţei 830- 1200, judecator sindic: Carmen Rotaru
3. Debitor: SC Iacoraos SRL, cod de identificare fiscală 16042665; număr de ordine în registrul comerţului
J16/42/2004 sediul: Municipiul Craiova, Str. Doctor Nicolae Ionescu Siseşti, Nr. 1, Bloc I46, Scara 1, Ap. 7, Judet Dolj.
4. Creditori şi potenţiali creditori: AFP Craiova, Primăria Municipiului Craiova
5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin, număr de înregistrare în tabloul UNPIR:
1B2307, sediul social: Craiova, str. Sf Dumitru, nr.3, et. 1, Jud. Dolj, tel/ fax: 0351.444.544, Mobil: 0723.531.499,
0768.723.912 email: madalin_marga@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică
Mădălin Mărgăritescu
6. Subscrisa: Cabinet Individual Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Iacoraos SRL, conform incheierii din data de 16.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr.
7894/63/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura
insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1), notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Iacoraos SRL prin încheierea din
16.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr. 7894/63/2013.
7.1.Debitorul SC Iacoraos SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,
7.2. Creditorii debitorului SC Iacoraos SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 28.05.2013.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 11.06.2013. Termenul pentru depunerea, soluţionarea eventualelor contestatii, întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este 17.09.2013.
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 13.06.2013, ora1300 la
sediul lichidatorului judiciar la adresa Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 3, et.1, jud. Dolj, având ca ordine de zi prezentarea
situaţiei debitorului desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii şi remuneraţiei lichidatorului judiciar.
9. Adunarea generala a actionarilor: se notifica faptul ca Adunarea generala a actionarilor va avea loc în data de
26.04.2013 ora 1400 la adresa – Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 3, et.1, jud. Dolj, avand pe ordinea de zi: desemnarea
administratorului special.
Informaţii Suplimentare:
 în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Cabinet Individual de Insolvenţă Mădălin Mărgăritescu
Prin practician în insolvenţă Mădălin Mărgăritescu

2. Societatea comercială LK-SPORT SRL, cod unic de înregistrare: 15316720


Convocare Adunarea Creditorilor
Număr: 2389, data emiterii: 17.04.2012
1. Date privind dosarul: 14220/63/2009/a1,Tribunalul Dolj, Secţia Civilă, Judecător sindic: Paula Anghelina.
2. Creditori: listă anexă.
3.1 Debitor: SC Lk-Sport SRL cu sediul social în Craiova, str. Brazda lui Novac, complex nou, parter, jud. Dolj, cod de
identificare fiscală 15316720, număr de ordine în registrul comerţului J16/421/2003.
3.2 Administrator special: Nicolae Felix.
4. Lichidator judiciar: AMT Servicii Insolvenţă SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 30, judeţul Dolj, Rsp
0019/2006, Tel/Fax 0251/415.330, reprezentată de Săftoiu Florin.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

5. Subscrisa, AMT Servicii Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lk-Sport SRL, conform
sentintei nr.1187/23.09.2010, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr. 14220/63/2009/a1, în temeiul
art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu
Convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Lk-Sport SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Adresa: Craiova, str. Calea Unirii, nr. 30, judeţul Dolj, Data de 30 Aprilie 2013, Ora 1200.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. dacă legea nu
interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată
de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă,
bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar sau lichidatorului.
Ordinea de zi: 1. Angajare firmă de arhivare.
2. Angajare firmă de pază.
3. Diminuare preţ pornire licitaţii.
4. Achiziţionarea de către bancă, în contul creanţei a imobilului ipotecat.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar AMT Servicii Insolvenţă SPRL.
Listă creditori:
Nr. Denumire Creditor Sediul Creditorului
Crt
1 S.C. Volksbank România S.A. Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr.171, sect 2
2 AFP Craiova Craiova, Strada Mitropolit Firmilian nr. 2
3 S.C.Vastex S.A. Vaslui, Str. Ştefan Cel Mare, nr. 273
4 S.C. Urgent Curier Srl Bucureşti, Str. Cap. Ivan Anghelache, Nr.5, sect 5
5 S.C. Textura Ro S.R.L. Târgu Mureş, str. Godeanu, nr. 3, ap. 20
6 Compania de Apa Oltenia S.A. Craiova, Str. Brestei, nr. 133, jud. Dolj
7 S.C. Laceca S.A. Bucureşti, Spl. Independenţei, nr. 202b, sector 6
8 S.C. Arpitex S.A. Str. Doamna Chiajna 26, Bucureşti, Sector 3
9 S.C. Furnituri Croitorie S.R.L. Suceava, Com. Malini, Nr.696
10 S.C. Mimaprod S.R.L. Str. General Magheru, nr. 18, Râmnicu Vâlcea
11 SC Despa România S.R.L. Oradea, şos. Borşului, Nr. 19
12 SC Algra Tex S.R.L. Oradea, Str. Griviţei,Nr. 1, Jud. Bihor
13 SC United Group Tex S.R.L. Bucureşti, Str. Mesterul Manole,Nr. 3, 031124, sector 3
14 Mătasea Română S.A Cisnadie, Str. Cetăţii, Nr. 20, Jud. Sibiu
15 SC Emidale International Impex S.R.L. Bucureşti, Str. Verzisori 36-38, sector 4
16 Cez Vânzare S.A Craiova, Str. Brestei, Nr. 2. Dolj
17 SC Focus Group S.R.L. Craiova, Str. 1 Decembrie 191 Nr.8.45
18 S.C. Lainiere de Picardie Inserţii S.R.L. Bucureşti, Str. Mitropolit Filaret, Nr. 38, 040504, sector 4
19 SC Stil Media S.R.L. Craiova, str. Anul 1848, nr. 40, jud. Dolj
20 SC Madeva Ind S.A. Deva, Str. Dorobanţilor Nr.34
21 SC Intertek Labtest S.R.L. Bucureşti, Calea Rahovei,Axele A-C,Stalpi 18-22 1/2 266-
268
22 SC Coface Romania Cms SRL pentru Alpex Protection Calea Floreasca, nr. 39, et.3, sector.1
Franta
23 Serviciul Public de Salubritate Brestei 129A Craiova
24 SC Rina Prod Com Srl Aleea Dumbrăviţ, nr.2, bl.28, sc.B, et.6, ap.69, sector 6
25 SC Vastex Sa-punct de lucru Bucureşti Calea 13 Septembrie nr. 188 D, sector 5, Bucureşti

26 SC Coface Romania Cms SRL Calea Floreasca, nr. 39, et.3, sector.1
Pentru SC Proline Textile SRL
27 SC Nova Textile Bumbac Srl Piteşti, str. George Coşbuc, nr. 70, jud. Argeş
AMT Servicii Insolvenţă SPRL
prin Săftoiu Florin

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IZOCON SRL, cod unic de înregistrare: 13874517
România, Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 1482/122/2012
Comunicare Sentinţa comercială nr. 835/27.11.2012,
emisă la data de 14.12.2012
Către:
Debitor: SC Izocon SRL cu sediul în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 309, sc. A, et. 9, ap. 37, judeţul Giurgiu,
J52/95/2001, CUI 13874517;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Lichidatorul judiciar: Management Consult IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul
Giurgiu,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV2
mezanin, judeţul Giurgiu,
se comunică alăturat copia sentinţei comerciale nr. 835/2012 privind pe debitorul SC Izocon SRL având ca obiect
procedura insolvenţei.
Judecător sindic, Grefier,
Nicula Ion M. Ciurea
*
România, Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 1482/122/2012
Operator de date cu caracter personal nr. 3727
Sentinţa comercială nr. 835
Şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Ion Nicula
Grefier Marcela Maria Ciurea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Izocon SRL - prin lichidator Management Consult IPURL,
lichidator Management Consult IPURL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns lichidatorul judiciar, lipsă fiind debitorul.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,
Lichidatorul judiciar depune la dosar raport de activitate şi învederează că urmare notificărilor trimise, nicio declaraţie
de creanţă nu a fost înregistrată la dosar.
Tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul lichidatorului judiciar.
Lichidatorul judiciar având cuvântul, solicită închiderea procedurii, radierea debitorului din registrele ORC Giurgiu,
descărcarea de îndatoriri a participanţilor la procedură şi achitarea onorariului lichidatorului, precum şi a cheltuielilor de
procedură, din fondul de lichidare prev. de art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă,
Prin Încheierea din 2.10.2012 a Tribunalului Giurgiu s-a dispus deschiderea procedurii de faliment simplificat împotriva
debitorului SC Izocon SRL în calitate de lichidator judiciar fiind desemnat lichidator judiciar Management Consult
IPURL.
După preluarea funcţiei practicianul în insolvenţă desemnat a procedat la notificarea posibililor creditori ai societăţii şi
la efectuarea publicaţiei legale a deschiderii procedurii de faliment împotriva debitorului însă în cadrul termenelor
legale de declarare a creanţelor nicio persoană nu a pretins înregistrarea vreunei datorii la masa credală, împrejurări în
care lichidatorul judiciar a întocmit raportul final prin care a propus închiderea procedurii falimentului împotriva
debitorului, radierea acestuia din evidenţele registrului comerţului şi descărcarea participanţilor de răspundere.
Analizând probele dosarului tribunalul apreciază că se impune aprobarea raportului final întocmit de lichidatorul
judiciar Management Consult IPURL şi închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Izocon SRL întrucât
în termen legal nicio persoană nu a pretins vreo datorie/creanţă împotriva debitorului.
Pentru aceste motive tribunalul va aproba raportul lichidatorului judiciar şi va dispune închiderea procedurii
falimentului în contra debitorului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Management Consult IPURL.
În baza art. 131 din Legea 85/2006,
Închide procedura insolvenţei în contra debitorului SC Izocon SRL cu sediul în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 309,
sc. A, et. 9, ap. 37, judeţul Giurgiu, J52/95/2001, CUI 13874517.
Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
Ia act că nu s-au înregistrat creanţe la masa credală a debitorului.
În temeiul art. 135 din legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe, debitorului, creditorilor şi lichidatorului judiciar.
În baza art. 4 pct. 4 din Legea 85/2006, dispune plata onorariului de lichidare în sumă de 1000 lei, fără TVA către
lichidatorul judiciar Management Consult IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul Giurgiu,
precum şi cheltuielile de procedură în sumă de 84,40 lei din fondul de lichidare.
Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012.
Preşedinte, Grefier,
Ion Nicula Marcela Maria Ciurea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CATIASIG AGENT DE ASIGURARE SRL, cod unic de înregistrare: 17278037
România, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 18889/95/2012
Comunicare Sentinţa nr. 521,
emisă la: ziua 09, luna 04, anul 2013
Către, debitor SC Catiasig Agent De Asigurare SRL, cu sediul în Tg-Jiu, loc. Iezureni, nr. 19, judeţul Gorj, CUI
17278037, număr de ordine în registrul comerţului J18/153/2005.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 521 din data de 2.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 18889/95/2012, de
Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă, privind pe debitorul SC Catiasig Agent De Asigurare SRL, cu sediul în Tg-Jiu, loc.
Iezureni, nr. 19, judeţul Gorj, CUI 17278037, număr de ordine în registrul comerţului J18/153/2005.
Judecător-sindic, Grefier-sindic,
Marinela Vlăducu Simona Mircea
*
România, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 18889/95/2012
Comunicare Sentinţa nr. 521,
emisă la: ziua 09, luna 04, anul 2013
Către,creditor, AFP Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 521 din data de 2.04.2013, pronunţată în dosarul
nr. 18889/95/2012, de Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă, privind pe debitorul SC Catiasig Agent De Asigurare SRL,
cu sediul în Tg-Jiu, loc. Iezureni, nr. 19, judeţul Gorj, CUI 17278037, număr de ordine în registrul comerţului
J18/153/2005.
Judecător-sindic, Grefier-sindic,
Marinela Vlăducu Simona Mircea
*
România, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 18889/95/2012
Sentinţa nr. 521/2013
Şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător-sindic: Marinela Cornelia Vlăducu
Grefier Iulia Simona Mircea
Pe rol fiind derularea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC Catiasig Agent De Asigurare SRL şi
soluţionarea cererii de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, nr. 3474 din 21.02.2013 formulată
de lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL, în contradictoriu cu creditorul AFP Tg.Jiu.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns practician în insolvenţă Tudosie Maria pentru lichidatorul
judiciar, lipsă fiind creditorul AFP Tg.Jiu.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier care învederează că,prin serviciul arhivă, la data de 22.02.2013,
lichidatorul judiciar a depus la dosar cerere de închidere a procedurii falimentului debitorului în temeiul art. 131 din
Legea 85/2006, cu nr. 3474 din 21.02.2013.
Reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar dovada publicării cererii de închidere a procedurii în BPI nr. 3503
din 26.02.2013 şi copia adresei nr. 11140/26.02.2013 emisă de Consiliul Local Tg-Jiu, după care, constatându-se
cererea în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.
Practician în insolvenţă Tudosie Maria pentru lichidatorul judiciar a solicitat admiterea cererii, închiderea procedurii
falimentului debitorului în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 şi achitarea cheltuielilor de procedură şi onorariului
lichidatorului în sumă de 3000 lei din fondul de lichidare.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă;
Prin cererea înregistrată la data de 11.12.2012, debitorul SC Catiasig Agent De Asigurare SRL, a solicitat a fi supus
procedurii simplificate a falimentului arătând că înregistrează debite în cuantum total de 23.053,38 lei, reprezentând
datorii către bugetul de stat în valoare de 4.325 lei şi obligaţii către alţi creditori diverşi de 18.728,38 lei.
Prin încheierea nr. 280 din 14.12.2012, judecătorul sindic, a admis cererea, a dispus începerea procedurii simplificate a
falimentului debitorului SC Catiasig Agent De Asigurare SRL.
In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, a desemnat lichidator judiciar pe Insol Industry
IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25, iar în temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura
insolvenţei, a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi dizolvarea societăţii.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

În şedinţa publică din 5.02.2013, lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL desemnat să administreze procedura
falimentului debitorului SC Catiasig Agent De Asigurare SRL, a întocmit şi depus la dosar tabelul preliminar al
creanţelor în care figurează un singur creditor, AFP Tg.Jiu cu o creanţă de 6.015 lei şi raportul amănunţit nr. 3410 din
5.02.2013, raport aprobat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 230 din 19.02.2013.
La data de 22.02.2013, lichidatorul judiciar a depus la dosar cerere de închidere a procedurii falimentului în temeiul art.
131 din Legea 85/2006.
Prin cerere a arătat că aşa cum a menţionat şi în raportul amănunţit, nu a identificat în averea debitorului bunuri ce pot fi
valorificate în cadrul procedurii, pentru a acoperi cheltuielile administrative sau pentru acoperirea masei credale şi nici
creanţe de încasat, astfel că pentru a preîntâmpina acumulări de noi cheltuieli apreciază că sunt întrunite disp. art. 131
din Legea 85/2006 pentru formularea cererii de închidere a procedurii falimentului debitorului.
La termenul din 2.04.2013, lichidatorul judiciar a depus la dosar şi dovada publicării cererii de închidere a procedurii
falimentului debitorului în BPI nr. 3503 din 26.02.2013 şi copia adresei nr. 11140 din 26.02.2013 emisă de Consiliul
Local Tg-Jiu din care rezultă că debitorul nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile sau imobile declarate.
În speţă, există un singur creditor, AFP Tg.Jiu, care nu a formulat obiecţiuni la cererea de închidere, depusă de
lichidator la data de 22.02.2013, la dosarul cauzei.
Potrivit dispoziţiilor art.131 din lege, conform cărora în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există bunuri
în averea debitorului, ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se
oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se
dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.
Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic, va admite cererea lichidatorului judiciar, va dispune închiderea
procedurii, radierea debitorului şi achitarea onorariului pentru lichidatorul judiciar şi a cheltuielilor de procedură, din
fondul de lichidare.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Insol Industry IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Unirii, bl. 5, sc.1, ap. 2,
jud. Gorj, pentru debitoarea SC Catiasig Agent De Asigurare SRL, cu sediul în Tg-Jiu, loc. Iezureni, nr. 19, judeţul
Gorj, CUI 17278037, număr de ordine în registrul comerţului J18/153/2005, în contradictoriu cu creditorul AFP Tg.Jiu.
În baza art.131 din Legea 85/2006, dispune închiderea procedurii debitoarei SC Catiasig Agent De Asigurare SRL.
Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului.
In baza art. 136 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură,
debitoare şi creditor.
In baza art. 135 din lege, dispune notificarea prezentei sentinţe lichidatorului, debitoarei, creditorilor, precum şi
publicarea sentinţei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Dispune achitarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar, în sumă de 3000 lei, din fondul de
lichidare. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013 la Tribunalul Gorj.
Judecător-sindic, Grefier-sindic,
Marinela Vlăducu Simona Mircea

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PRIMER SRL, cod unic de înregistrare: 12996796
David Adriana – Cabinet de Insolvenţă nr. matricol 1B3021 CIF 20403776
Bld. Epureanu nr.42, bl.C1 sc.A ap.4 Bârlad – 731105, jud. Vaslui
Tel. 0744789713, Fax. 0335 800241 E-mail: av_adrianadavid@yahoo.com
CONVOCATORUL ADUNĂRII CREDITORILOR
Nr. 275 din 18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr 4162/96/2012 Tribunal Harghita
2. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă David Adriana, cu sediul în Bârlad, b-dul Epureanu, nr. 42, bloc C1, sc.
A, ap.4, jud. Vaslui, tel/fax 0335800241, 0744789713, E-mail: av_adrianadavid@yahoo.com, în calitate de lichidator
judiciar desemnat în cauza privind pe debitoarea SC PRIMER SRL in conformitate cu prevederile art. 13 şi urm. din
Legea privind procedura insolvenţei, convoacă Adunarea creditorilor debitoarei: SC PRIMER SRL societate in
faliment/in bankruptcy/en faillite, cu sediul in localitatea Balan, str. Florilor, nr.3, judet Harghita, avand J19/120/2000
si CUI 12996796.
Adunarea creditorilor:
Adunarea creditorilor va avea loc în data de 26.04.2013, orele 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Barlad, b-dul
Epureanu, nr. 42, bloc C1, sc. A, ap.4, jud. Vaslui.
Vă rugăm să asiguraţi prezenţa unui reprezentant autorizat să voteze în Adunarea creditorilor problemele aflate pe
ordinea de zi, în condiţiile specificate în art. 14 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenţei. Astfel, reprezentanţii
creditorilor vor depune o procură specială şi autentică sau delegaţie în cazul persoanele juridice şi a creditorilor
bugetari, cu care pot face dovada dreptului de a participa la Adunarea creditorilor şi de a vota asupra punctelor înscrise
pe ordinea de zi în numele şi pe seama persoanei pe care o reprezintă.
Adunarea creditorilor este convocată potrivit dispozitiei judecatorului –sindic din 21.02.2013. cu următoarea:
Ordine de zi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

1. Avansarea de sume în vederea continuării procedurii de faliment a debitorului SC Primer SRL Balan;
Informaţii suplimentare:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar, la adresa menţionată în prezentul Convocator.
C.I.I. – David Adriana – lichidator judiciar al SC Primer SRL
prin titular, av.Adriana David

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială REAL POWER CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 14703256
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire
pentru debitorul S.C. Real Power Construct S.R.L.
1. Date privind dosarul: 21516/3/2010 - Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila Judecator sindic Mircea Moldovan;
2. Debitor: S.C. REAL POWER CONSTRUCT S.R.L. – in faliment
Sediul social: Jud. Ilfov, Loc. Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe, nr.20
C.U.I.: 14703256; Nr. Inreg ORC: J23/1129/2002
3. Creditori: conform tabelului defintiv depus la dosarul cauzei in data de 14.03.2013.
4. Lichidator judiciar: EURO INSOL SPRL
Adresa pentru comunicare : Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5;
Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II 0069, Tel: 021.335.44.31 / 021.335.45.09 si fax:
021/335.0416.
Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridical: Nicoleta Munteanu
Prezentul raport cuprinde fondurile obtinute apartinand debitoarei, astfel:
 Suma de 306.454,83 lei reprezentand contravaloare valorificare activ imobil, in data de 14.12.2012, compus din
teren in suprafata de 1,712.66mp si constructie in suprafata de 1,145.80 mp, identificat cu Nr. Cadastral 832/31 si cota
indiviza din drum de acces in suprafata de 1,257% din 15,177.008mp., identificat cu Nr. Cadastral 832/50, inscrise in
Cartea Funciara nr. 1676 a Loc. Pantelimon, Jud. Ilfov;
 Suma de 610.303 lei reprezentand contravaloare valorificare activ imobil, in data de 21.02.2013, compus din -
teren in suprafata de 4,685.84 mp si constructie in suprafata de 3,723.00 mp, identificat cu Nr. Cadastral 832/34,
832/35 si 832/36, inscrise in Cartea Funciara nr. 507 a Loc. Pantelimon, Jud. Ilfov, precum si cotele indivize din drum
de acces in suprafata de 1,132% din 15,177.008 mp., 0,830% din 15,177.008 mp., 1,113% din 15,177.008 mp,
identificat cu Nr. Cadastral 832/50, inscrise in Cartea Funciara nr. 1676 a Loc. Pantelimon, Jud. Ilfov.
 Suma de 478.06 lei reprezentand incasari creante.
SUMA TOTALA INCASATA: 917.235,89 LEI
II Suma totala de 917.235,89, urmeaza a fi distribuita conform dispozitiilor prevazute de art. 123 din Legea nr. 85/2006
in urmatoarea ordine:
1. conform art. 123 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 ( taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii
bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata
remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 10, art. 19 alin. 2, art. 23 si 24 ):

a. 59.313,84 lei reprezentand TVA-ul aferent sumei incasate din prima vanzare, din data de 14.12.2012;
b. 91.723,59 lei reprezentand onorariul lichidatorului judiciar, respectiv 10% din sumele distribuite creditorilor
conform hotararii Adunarii Creditorilor din data de 19.10.2012;
c. 22.013,67 reprezentand TVA- ul aferent onorariului lichidatorului judiciar mentionat la lit.a) conform hotararii
Adunarii Creditorilor din data de 19.10.2012 prin care s-a stabilit un onorariu de 10% + T.V.A.;
d. 100.000 lei reprezentand onorariul administratorului judiciar, respectiv 5.000 lei/luna, pentru perioada de
administrare nefacturata (douazeci de luni), respectiv luna noiembrie 2010 – luna iunie 2012 inclusiv, conform hotararii
Adunarii Creditorilor din data de 04.04.2011;
e. 45.000 lei reprezentand onorariul lichidatorului judiciar pentru procedura falimentului, respectiv 5.000 lei/luna,
pentru perioada de lichidare nefacturata (noua luni), respectiv luna iulie 2012 – luna martie 2013 inclusiv, conform
hotararii Adunarii Creditorilor din data de 19.10.2012;
f. 34.800 reprezentand TVA- ul aferent onorariului administratorului judiciar si al lichidatorului judiciar mentionat la
lit. c) si d), conform hotararilor Adunarii Creditorilor din data de 04.04.2011 si din data de 19.10.2012, prin care s-a
stabilit un onorariu de 10% + T.V.A.;
g. 8.680 lei reprezentand onorariul evaluatorului Ranciog Adrian, conform hotararii Adunarii Creditorilor din data de
04.04.2011;
h. 15.000 lei reprezentand onorariul evaluatorului SC INTACT ROMVALUE SRL, conform hotararii Adunarii
Creditorilor din data de 14.09.2012;
i. 18.344,72 lei catre U.N.P.I.R. reprezentand 2 % conform art. 4 alin. 6 lit. c din Legea nr. 85/2006;
j. 1.233,4 lei reprezentand contravaloare anunturi licitatii (ziarul „Bursa”);
k. 105 lei reprezentand cheltuieli de procedura – taxa Birou Carte Funciara aferenta vanzarii din data de 21.02.2013.
Total cheltuieli: conform art. 123 alin. 1, pct.1) = 396.214,22 LEI

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

2. Conform art. 127 alin. 1 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 (rezerve destinate sa acopere cheltuielile procedurii) =
30.395 LEI
3. Conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 (creante garantate) = 486.626,67 LEI
Nr. Valoare creanta Suma
Creditor Observatii
Crt. acceptata distribuita
Activele valorificate de lichidatorul
BANC POST SA 13.261.500,00 486.626,67 RON judiciar erau ipotecate in favoarea
1
creditorului Banc Post
Sume ramase de plata:
Creanta adminsa in tabelul
Creanta acceptata definitiv ca urmare a Creanta ramasa de plata
Creante garantate - art. 121
I in tabelul solutionarii contestatiilor dupa planul nr. 1 de
alin. 1 pct. 2
preliminar LEI LEI/evaluarii bunurilor distribuire
potrivit art. 41 alin. 2
1 SC EFG LEASING IFN SA 325.558,74 325.558,74 325.558,74
2 Asset Leasing IFN S.A. 695.098,42 695.098,42 695.098,42
3 BANC POST SA 13.261.500,00 7.658.464,73 7.171.838,06
Adopen Plastik Sanayi Ve
4 0,00 2.106.600,00 2.106.600,00
Insaat Sanayi Anonimi Sirketi
UNICREDIT LEASING
5 8.400.559,76 8.400.559,76 8.400.559,76
CORPORATION IFN S.A.
5 Asya Katilim Bankasi AS 0,00 12.009.633,60 12.009.633,60
Total creante garantate 22.682.716,92 31.195.915,25 31.195.915,25
Creanta adminsa in tabelul
Creanta acceptata in Creanta adminsa in tabelul
Creante bugetare - art. 123 pct. definitiv ca urmare a
II tabelul preliminar definitiv ca urmare a
4 solutionarii contestatiilor
LEI solutionarii contestatiilor LEI
LEI
Directia Generala Afinantelor
1 54.177,00 54.177,00 54.177,00
Publice Ilfov
Total creante bugetare 54.177,00 54.177,00 54.177,00
Creanta adminsa in tabelul
Creanta acceptata in Creanta adminsa in tabelul
definitiv ca urmare a
III Creante -art.123 pct. 7 tabelul preliminar definitiv ca urmare a
solutionarii contestatiilor
LEI solutionarii contestatiilor LEI
LEI
Halley Insaat Plastik Uretim
1 7.031.270,01 7.031.270,01 7.031.270,01
Mdis Ticaret
SUPRAPLASTIK
2 INS.TEKSTIL SAN VE TIC 17.365.689,80 17.365.689,80 17.365.689,80
LTD STI ISTAMBUL
3 S.C. YAGIZ IMPEX S.R.L. 5.236.331,36 5.236.331,36 5.236.331,36
4 HIL SERV S.R.L. 3.194,79 3.194,79 3.194,79
5 ZEN TURISM S.R.L. 987.731,00 987.731,00 987.731,00
S.C. CREDIT EUROPE
6 1.172.761,00 1.172.761,00 1.172.761,00
LEASING IFN S.A.
7 S.C. Lukoil Romania S.R.L. 45.366,18 45.366,18 45.366,18
S.C. VODAFONE
8 9.609,03 9.609,03 9.609,03
ROMANIA S.A.
9 S.C. GTS TELECOM S.R.L. 3.853,92 3.853,92 3.853,92
10 S.C. GAZ SUD S.A. 203,23 203,23 203,23
11 AUCHAN ROMANIA S.A. 14.294,82 14.294,82 14.294,82
12 BANC POST SA 0,00 5.603.035,27 5.603.035,27
Total creante art. 123 pct. 7 31.870.305,14 37.473.340,41 37.473.340,41
TOTAL GENERAL 54.607.199,06 68.723.432,66 68.236.805,99
Total creante ramase de plata = 68.236.805,99 LEI
*
Plan nr. 1 de distribuire între creditori
din valorificarea bunurilor S.C. Real Power Construct S.R.L. – in faliment
Număr dosar: 21516/3/2010
Tribunal Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila
Judecator sindic Mircea Moldovan
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: EURO INSOL SPRL
Adresa pentru comunicare : Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5;
Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II 0069, Tel: 021.335.44.31 / 021.335.45.09 si fax:
021/335.0416.
Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridical: Nicoleta Munteanu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Debitor: S.C. REAL POWER CONSTRUCT S.R.L. – in faliment


Sediul social: Jud. Ilfov, Loc. Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe, nr.20
C.U.I.: 14703256; Nr. Inreg ORC: J23/1129/2002
PLAN NR. 1 DE DISTRIBUTIE
Nr. Denumire creditor si ordine de Valoare creanţă Sumă
Observaţii
crt. preferinta acceptată distribuită
Creante conform art. 123 alin. 1 pct. 1 (taxe,
I timbre si orice alte cheltuieli aferente
procedurii, inclusiv cheltuielile necesare
pentru conservarea si administrarea bunurilor
din averea debitorului, precum si plata
remuneratiilor persoanelor angajate in
conditiile art. 10, art. 19 alin. 2, art. 23 si 24)
TVA-ul aferent sumei incasate din prima
1 59.313,84
vanzare, din data de 14.12.2012;
10% din sumele distribuite creditorilor
Onorariul lichidatorului judiciar Euro
2 91.723,59 conform hotararii Adunarii Creditorilor din
Insol SPRL
data de 19.10.2012;
TVA- ul aferent onorariului conform hotararii Adunarii Creditorilor din
3 lichidatorului judiciar Euro Insol SPRL 22.013,67 data de 19.10.2012 prin care s-a stabilit un
mentionat la pct. 2 onorariu de 10% + T.V.A.;
Onorariul administratorului judiciar,
respectiv 5.000 lei/luna, pentru perioada
de administrare nefacturata (douazeci de
Onorariul administratorului judiciar Euro
4 100.000 luni), respectiv luna noiembrie 2010 – luna
Insol SPRL
iunie 2012 inclusiv, conform hotararii
Adunarii Creditorilor din data de
04.04.2011;
Onorariul lichidatorului judiciar pentru
procedura falimentului, respectiv 5.000
lei/luna, pentru perioada de lichidare
Onorariul lichidatorului judiciar Euro
5 45.000 nefacturata (noua luni), respectiv luna iulie
Insol SPRL
2012 – luna martie 2013 inclusiv, conform
hotararii Adunarii Creditorilor din data de
19.10.2012;
TVA- ul aferent onorariului conform hotararilor Adunarii Creditorilor
administratorului judiciar si al din data de 04.04.2011 si din data de
6 34.800
lichidatorului judiciar mentionat la pct. 4 19.10.2012, prin care s-a stabilit un
si 5 onorariu de 10% + T.V.A.;
onorariul evaluatorului Ranciog Adrian
conform hotararii Adunarii Creditorilor din
7 Onorariul evaluatorului Ranciog Adrian. 8.680
data de 04.04.2011 pentru activele imobile
ale debitoarei;
onorariul evaluatorului SC INTACT
ROMVALUE SRL, conform hotararii
Onorariul evaluatorului SC INTACT
8 15.000 Adunarii Creditorilor din data de
ROMVALUE SRL
14.09.2012, pentru reevaluarea activelor
imobile si mobile ale debitoarei.
reprezentand 2 % conform art. 4 alin. 6 lit.
9 U.N.P.I.R. 18.344,72
c din Legea nr. 85/2006;
10 Anunturi licitatii (ziarul „Bursa”) 1.233,4
cheltuieli de procedura – taxa Birou Carte
Taxa Birou Carte Funciara vanzare din
11 105 Funciara aferenta vanzarii din data de
21.02.2013
21.02.2013.
TOTAL 396.214,22 LEI
Conform art. 127 alin. 1 pct. 4 din Legea
Rezerve destinate sa acopere cheltuielile
II 30.395 LEI nr. 85/2006 (rezerve destinate sa acopere
procedurii - art. 127 alin. 1 pct. 4
cheltuielile procedurii)
TOTAL 30.395 LEI
Creante garantate - art. 121 alin. 1 Valoare creanţă Sumă
III Observaţii
pct. 2 acceptată distribuită
Activele valorificate de lichidatorul
BANC POST SA 13.261.500,00 486.626,67 RON judiciar erau ipotecate in favoarea
creditorului Banc Post.
TOTAL SUMA DISTRIBUITA 486.626,67 RON
Informatii Suplimentare
O copie de pe Raportul asupra fondurilor obtinute, precum si de pe planul de distribuire nr. 1 intre creditori au fost
afisate la usa instantei in data de 15.04.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Orice creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestatie la raport si la plan in termen de 15 zile de la afisare.
O copie de pe contestatie se comunica, de urgenta, lichidatorului judiciar.
Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar.
Euro Insol SPRL Lichidator judiciar
Practician Coordonator Av.Nicoleta Munteanu

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială UNISPECTRON SRL, cod unic de înregistrare: 16188017
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolventei
Nr: 2966 Data emiterii : 18.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 6353/100/2012, Tribunal Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ si Fiscal. Judecător sindic Nela Borcutean.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Baia Mare, B-dul Republicii Nr. 2A, Jud. Maramureş, Programul arhivei
/registraturii instanţei 800 – 1300
3. Debitor SC UNISPECTRON SRL, cu sediul în Sat Merişor, Oraş Tăuţii Măgherăuş, Nr. 101, Jud. Maramureş,
J24/335/2004, având CUI 16188017;
4. Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L., cu sediul în Arad, Str. Salacz Gyula, Nr. 3A, Jud.
Arad, înregistrată în registrul societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, Tel: 0372-724485, Fax: 0257-
256797 reprezentată prin asociat coordonator Peter Andrea Emese;
5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC Unispectron
SRL, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 2235 pronunţată în şedinţa publică din data de 02.04.2013 de către Tribunalul
Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 6353/100/2012, notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC UNISPECTRON SRL, desemnat prin
Sentinţa civilă nr. 2235 pronunţată în şedinţa publică din data de 02.04.2013 de către Tribunalul Maramureş, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 6353/100/2012.
6.1. Debitorul SC UNISPECTRON SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC UNISPECTRON SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de
20.05.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva
debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este data de 31.05.2013. Contestatiile se pot formula în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul
preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este data de 17.06.2013.
7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate şi va fi depusă la dosar sau transmisă prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru administrator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L.

Județul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EURO GLASS SRL, cod unic de înregistrare: 16046004
Depunere rapoarte întocmite de lichidator în procedura de faliment
Nr.: 22, Data emiterii: 16.04.2013
1. Date privind dosarul: 3368/85/2009 Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
Judecător sindic: Ilie Verza.
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. J. S. Bach, nr.4, jud. Sibiu, număr de telefon: 0269-217104
Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:00 – 12:00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

3. Debitor: SC Euro Glass SRL, cod de identificare fiscală RO16046004, sediul social Ocna Sibiului, str.Mihai Viteazu,
nr.9, jud.Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/8/2004.
4. Creditor: DGFP Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, jud.Sibiu.
5. Lichidator: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei, nr.1,
ap.17, jud. Sibiu, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0054, Tel/Fax 0269 225076, e-mail:
office@relcoactive.ro.
Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Ţichil Marcel Vasile.
6. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator al debitorului SC Euro Glass SRL, conform Sent. com.
nr.1273/C/01.11.2011 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul
3368/85/2009
În temeiul: art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:
Raportul nr.22 la data de 16.04.2013 al lichidatorului, pentru debitorul Euro Glass S.R.L.astfel întocmit, în anexă, în
număr 2 file.
5. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Raportul nr.22
1. Depunem alăturat dovezile de publicare în B.P.I.:
- cererea de publicare în B.P.I. a raportului nr.21 întocmit la data de 12.02.2013 – anexa nr.1;
- dovada de publicare şi extras din B.P.I.nr.2754/14.02.2013 în care a fost publicat raportul nr.21 – anexa nr.2.
Raportul nr.20 a fost publicat şi pe site-ul www.relcoactive.ro.
2. Adunarea creditorilor din data de 19.02.2013 convocată în vederea stabilirii noilor modalităţi de valorificare a
bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul Euro Glass S.R.L., a fost legal constituită în conformitate cu prevederile
art.15 din Legea nr.85/2006, procentul de participare fiind de 94,809% din total masă credală.
Adunarea creditorilor cu un procent de 58,57% din totalul creanţelor prezente a stabilit următorul program de licitaţii
publice pentru valorificarea bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul Euro Glass S.R.L.:
- 5 şedinţe de licitaţii publice deschise cu strigare având ca preţ de pornire 80% din valoarea de evaluare (respectiv
698.670 lei pentru bunul imobil şi 5.380 lei -TVA inclusă- pentru bunurile mobile);
- 5 şedinţe de licitaţii publice deschise cu strigare având ca preţ de pornire 70% din valoarea de evaluare (respectiv
611.330 lei pentru bunul imobil şi 4.704 lei -TVA inclusă- pentru bunurile mobile).
În situaţia în care nu se va reuşi vânzarea activelor în urma licitaţiilor organizate, lichidatorul va convoca adunarea
creditorilor în vederea stabilirii noilor strategii de valorificare.
Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 19.02.2013 a fost depus la dosarul cauzei la data de 22.02.2013.
3. În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 19.02.2013, lichidatorul a organizat licitaţii publice
pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul Euro Glass S.R.L., după cum urmează:
- pentru data de 12.03.2013 ora 15:00, anunţul de licitaţie fiind publicat în ziarul „Tribuna” nr.6710/05.03.2013
(anexa nr.3) precum şi pe site-ul site-urile www.relcoactive.ro şi www.portal.unpir.ro, cu preţul de pornire de 80% faţă
de preţul de evaluare, respectiv de 698.670 lei pentru bunurile imobile şi 5.380 lei (TVA inclusă) pentru bunurile
mobile. La data şi ora stabilită la licitaţia organizată nu s-a prezentat nici un licitator. Procesul verbal de licitaţie se
prezintă în anexa nr.4;
- pentru data de 22.03.2013 ora 16:00, anunţul de licitaţie fiind publicat în ziarul „Tribuna” nr.6718/14.03.2013
(anexa nr.5) precum şi pe site-ul site-urile www.relcoactive.ro şi www.portal.unpir.ro, cu preţul de pornire de 80% faţă
de preţul de evaluare, respectiv de 698.670 lei pentru bunurile imobile şi 5.380 lei (TVA inclusă) pentru bunurile
mobile. La data şi ora stabilită la licitaţia organizată nu s-a prezentat nici un licitator. Procesul verbal de licitaţie se
prezintă în anexa nr.6;
- pentru data de 03.04.2013 ora 16:00, anunţul de licitaţie fiind publicat în ziarul „Tribuna” nr.6718/14.03.2013
(anexa nr.7) precum şi pe site-ul site-urile www.relcoactive.ro şi www.portal.unpir.ro, cu preţul de pornire de 80% faţă
de preţul de evaluare, respectiv de 698.670 lei pentru bunurile imobile şi 5.380 lei (TVA inclusă) pentru bunurile
mobile. La data şi ora stabilită la licitaţia organizată nu s-a prezentat nici un licitator. Procesul verbal de licitaţie se
prezintă în anexa nr.8;
- pentru data de 12.04.2013 ora 16:00, anunţul de licitaţie fiind publicat în ziarul „Tribuna” nr.6718/14.03.2013
(anexa nr.9) precum şi pe site-ul site-urile www.relcoactive.ro şi www.portal.unpir.ro, cu preţul de pornire de 80% faţă
de preţul de evaluare, respectiv de 698.670 lei pentru bunurile imobile şi 5.380 lei (TVA inclusă) pentru bunurile
mobile. La data şi ora stabilită la licitaţia organizată nu s-a prezentat nici un licitator. Procesul verbal de licitaţie se
prezintă în anexa nr.10;
- pentru data de 24.04.2013 ora 16:00, anunţul de licitaţie fiind publicat în ziarul „Tribuna” nr.6718/14.03.2013
(anexa nr.11) precum şi pe site-ul site-urile www.relcoactive.ro şi www.portal.unpir.ro, cu preţul de pornire de 80%
faţă de preţul de evaluare, respectiv de 698.670 lei pentru bunurile imobile şi 5.380 lei (TVA inclusă) pentru bunurile
mobile. Procesul verbal de licitaţie va fi depus ulterior la dosarul cauzei.
Concluzii
Până la data prezentului raport s-a organizat un număr de 20 licitaţii după cum urmează: 5 licitaţii cu preţul de evaluare,
5 licitaţii cu preţul de pornire de 90% faţă de preţul de evaluare şi 10 licitaţii cu preţul de pornire de 80% faţă de preţul
de evaluare, fără a se reuşi valorificarea bunurilor.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Pentru continuarea valorificării bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul Euro Glass S.R.L. în modalitatea aprobată
de adunarea creditorilor din data de 19.02.2013, respectiv organizarea a 5 licitaţii publice cu preţul de pornire de 70%
faţă de preţul de evaluare, solicităm onoratei instanţe acordarea unui nou termen de judecată.
Relco Active SPRL
Ec. Ţichil Marcel

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUROPEAN CONECTIONS COMTUR SRL, cod unic de înregistrare: 6895479
Dosar nr. 2713/86/2013
S.C. European Conections Comtur S.R.L. <<in faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillite>>
Mun. Suceava, Str. Prieteniei, nr. 2, Bl. 91, Sc. A, ap. 1, jud. Suceava
CUI: 6895479, J33/2610/1994
Termen: 21.05.2013
Raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apariţia starii de insolventa
a debitoarei S.C. European Conections Comtur S.R.L.
Nr.795 /15.04.2013
Către,
Tribunalul Suceava- Sectia Civila
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3328/86/2013, Tribunalul Suceava, Secţia Civila, Judecător Cojocariu Schiopu
Demetriad
2. Arhiva/registratura instanţei, Adresa: Ştefan cel Mare, nr. 62, mun. Suceava, jud. Suceava, Număr de telefon:
0230/214948, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 9.00-13.00.
3.Debitoare: S.C. EUROPEAN CONECTIONS COMTUR S.R.L., cod unic de înregistrare: 6895479, sediul social:
Mun. Suceava, Str. Prieteniei, nr. 2, Bl. 91, Sc. A, ap. 1, jud. Suceava, număr de ordine în registrul comerţului
J33/2610/1994
4. Creditor: DGFP Suceava
5. Lichidator judiciar: INSOLVENT I.P.U.R.L., cu sediul social în Mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, sc. A, ap. 2,
jud. Suceava, număr de înscriere în RFO II-0222/2006, CIF 21138732, tel. 0745/635.844, fax 0330/802.110, e-mail:
insolvent.ipurl@yahoo.com, reprezentata prin asociat coordonator unic jr. Axente Liliana.
Subscrisa, Insolvent I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar a debitoarei S.C. EUROPEAN CONECTIONS
COMTUR S.R.L., conform Incheierii nr. 392/2013 din data de 05.03.2013 pronunţată de Tribunalul Suceava- Secţia
Civila, în dosarul 3328/86/2013,, in temeiul art. 25 si art. 59 din Legea nr. 85/2006, modificata depunem prezentul
Raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apariţia starii de insolventa
a debitoarei S.C. European Conections Comtur S.R.L.
I. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATEA DEBITOARE
1. Denumire- S.C. EUROPEAN CONECTIONS COMTUR S.R.L.
2. Sediul social- : Mun. Suceava, Str. Prieteniei, nr. 2, Bl. 91, Sc. A, ap. 1, jud. Suceava
3. Date identificare: - Nr. de inregistrare la O.R.C.: J33/2610/1994, Cod fiscal/ C.U.I.: 6895479
Obiect de activitate (cod CAEN): Fabricarea prod.de morarit,a amidon si prod.din am
II. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI
Administratorul statutar al debitoarei, desi a fost notificat cu privire la obligativitatea depunerii documentelor contabile,
nu a predat lichidatorului judiciar documentele contabile ale societatii si nici nu a furnizat informatiile solicitate,
conform art. 28 din lege.
Datelor analizate in prezentul raport au fost preluate din ultimul bilant prescurtat preluat de pe site-ul Ministerului
Finantelor Publice, aferent anului 1999, acesta fiind si ultimul si singurul bilant depus de catre administrator, astfel incat
datele continute de catre acesta nu sunt relevante pentru situatia actuala a debitoarei. Situația economica a debitoarei,
conform ultimei situații financiare depuse la AFP Suceava, aferenta anului 1999, este următoarea:
Indicatori din BILANT mii lei
TOTAL ACTIV din care 27054
Active imobilizate TOTAL 11094
Active circulante TOTAL, din care 15960
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, 11293
marfuri etc.)
Disponibilitati banesti 4377
Clienti si conturi asimilate -
Furnizori debitori -
Alte creante 289
Conturi de Regularizare si asimilate TOTAL -
Prime pentru rambursarea obligatiunilor -
TOTAL PASIV din care 27054

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Capitaluri proprii Total, din care 1270


Capitalul social, din care 3000
Capital social subscris si varsat 3000
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -
Datorii Total 25783
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri 52908
Venituri totale 64010
Cheltuieli totale 65791
Profitul brut al exercitiului -
Pierderea bruta a exercitiului 1780
Profitul net al exercitiului -
Pierderea neta a exercitiului 1780
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 10
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Fabricarea prod.de morarit,a
amidon si prod.din am
Asa cum rezulta din ultima situatie financiara depusa de catre societatea debitoare aceasta detinea active imobilizate in
suma de 27.054 lei, detine active circulante in suma de 11.094 lei formate din stocuri in valoare de 11.293 lei si
disponibil in casa si conturi la banci de 4.377 lei. De asemenea societatea inregistreaza la finele anului 1999 datorii in
valoare de 25.783 lei.
Datele detinute in momentul de fata nu sunt relevante pentru evolutia economica a societatii debitoare dat fiind faptul ca
din anul 1999 administratorul statutar nu si-a indeplinit obligatiile declarative prevazute de lege si nu a depus la AFP
Suceava situatiile financiare anuale.
III. CAUZELE CARE AU DUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA A DEBITOAREI SI IDENTIFICAREA
PERSONALELOR CARE SE FAC VINOVATE DE ACEASTA
Având în vedere că până în prezent nu ne-au fost puse la dispoziţie documentele financiar-contabile ne aflăm în
imposibilitate determinarii, cu exactitate, a cauzelor care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei si nici nu
putem determina care a fost traiectoria societatii de la infiintare si pana in prezent, urmand ca prezentul raport sa fie
completat in masura in care se vor obtine date noi.
In ceea ce priveste aplicabilitatea art. 138 din Legea nr. 85/2006 urmeaza a fi pusa in discutia Adunarii creditorilor
oportunitatea formularii cererii privind antrenarea raspunderii patrimoniale a fostului administrator al societatii
debitoare.
Lichidator judiciar, INSOLVENT I.P.U.R.L.
Jr. Axente Liliana
Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SPUMANTE SILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 7393837
Tabelul definitiv consolidat al creanțelor SC Spumante Silvania SA
Număr: 01/Data emiterii: 18/04/2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1104/84 Anul 2011, Tribunal Sălaj, Judecător sindic Dărăban Patriţiu
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Zalău, str. T.Vladimirescu, nr.12, judeţul Sălaj, Număr de telefon 0260-611085,
programul arhivei/registraturii instanţei 9-13
3.1. Debitor:SC Spumante Silvania SA, Cod de identificare fiscală 7393837, sediul social în Şimleul Silvaniei, str.
Partizanilor, nr.45, judeţul Sălaj, Număr de ordine în registrul comerţului J31/139/1995.
4. Creditor:-
5. Lichidator judiciar: Societatea Insolv 2007 Ipurl, Cod de identificare fiscală 20653900, sediul social, Zalău, alea
Nucilor, nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, judeţul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO
II nr.0103/31/12/2006, tel./fax 0260-632561, 0743045344, E-mail: iscosma@yahoo.com, Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cosma Sorin Ioan;
6. Subscrisa: Societatea Insolv 2007 Ipurl, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Spumante Silvania
SA,conform Sentinţei Civile nr.2628 din data de 19/04/2012 pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în dosarul
1104/84/2011, vă înaintăm spre publicare tabelul definitiv consolidat al creanțelor.
Valoarea Ordinea % din
Nr. Denumirea creditorului, adresa, date Felul % din total
creanței de grupa
crt. identificare creanței creanţe
aprobate (lei) prioritate creanţei
DGFP Sălaj, Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.15, Creanță
1 522.686,00 Art. 121(2) 65,4175 27,4873
jud. Sălaj garantată
Mihăilă Maria Otilia, Baia Mare, str.
Creanță
2 Griviței, nr. 80, jud. Maramureș CNP 230.000,00 Art. 121(2) 28,7860 12,0954
garantată
2630618240020
3 SC Complex Mara SA, Mun. Baia Mare, str. 46.314,00 Creanță Art. 121(2) 5,7965 2,4356
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Valoarea Ordinea % din


Nr. Denumirea creditorului, adresa, date Felul % din total
creanței de grupa
crt. identificare creanței creanţe
aprobate (lei) prioritate creanţei
B-dul Unirii, nr. 11, jud. Maramureș garantată
Total Creanță Garantată 799.000,00 100,00 42,02
D.R.A.O.V. Cluj, Oradea, Calea Armatei Creanță
4 323.226,00 Art.123(4) 42,0158 16,9980
Române nr. 4, jud. Bihor bugetară
SC Cmplex Mara SA, Mun. Baia Mare, str. Creanță
5 301.762,00 Art.123(4) 39,2257 15,8692
B-dul Unirii, nr. 11, jud. Maramureş bugetară
Primăria Șimleu Silvaniei,str. Libertății, nr. Creanță
6 64.107,57 Art.123(4) 8,3333 3,3713
3, jud. Sălaj bugetară
Primăria Com Sărmășag,str. Teilor, nr. 34, Creanță
7 37.742,00 Art.123(4) 4,9060 1,9848
jud. Sălaj bugetară
Administrația Fondului de Mediu, Bucureşti, Creanță
8 24.479,00 Art.123(4) 3,1820 1,2873
Splaiul independentei nr. 294, sector 6. bugetară
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Creanță
9 12.176,00 Art.123(4) 1,5827 0,6403
Bucureşti, str. Foişorului, nr. 2, sector 3. bugetară
Primăria Com Nuşfalău, str. Arany Janos, nr. Creanță
10 3.049,00 Art.123(4) 0,3963 0,1603
1, jud. Sălaj bugetară
D.S.V.S.A Sălaj, Zalău, str. Tipografilor, nr. Creanță
11 2.755,00 Art.123(4) 0,3581 0,1449
4 jud. Sălaj bugetară
Total Creanță Bugetară 769.296,57 100,00 40,46
Germanischer Lloyd Industrial Services
Creanță
12 Romania, București, str. Tunari, nr. 61, 3.634,08 Art. 123(7) 1,0905 0,1911
chirografară
sector 2
Helicon Banat SA, Ghiorda, Calea Creanță
13 9.272,11 Art. 123(7) 2,7823 0,4876
Lugojului, nr. 4, jud. Timiș chirografară
Ecopack SA, Ghimbav, str. Făgărașului, nr. Creanță
14 6.524,46 Art. 123(7) 1,9578 0,3431
46, jud. Brașov chirografară
Salubris SA pct. lucru Șimleul Silvaniei,
Creanță
15 Șimleul Silvaniei, Bucureşti, str. Simion 438,24 Art. 123(7) 0,1315 0,0230
chirografară
Bărnuțiu, nr. 8, jud. Sălaj
Comagrimpex B&B SRL, Mogoșoaia, str. Creanță
16 24.236,69 Art. 123(7) 7,2727 1,2746
Ficusului, nr. 8, jud. Ilfov chirografară
Mondocom SRL, Cluj Napoca, str. Arieșului, Creanță
17 10.839,98 Art. 123(7) 3,2527 0,5701
nr. 34, bl. 6, sc. II, ap. 15, jud. Cluj chirografară
Electrica Furnizare Transilvania Nord SA
Creață
18 Agenția Zalău, Zalău, str. Unirii, nr. 13, jud. 2.788,09 Art. 123(7) 0,8366 0,1466
chirografară
Sălaj
Prodcom Andante SRL, Baia Mare, b-dul Creanță
19 3.142,66 Art. 123(7) 0,9430 0,1653
Unirii, nr. 11, jud. Maramureș chirografară
Interom Distribution Company SRL fil.
Creanță
20 Arad, Arad, str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 274- 5.758,38 Art. 123(7) 1,7279 0,3028
chirografara
276, jud. Arad
Depozitarul Central SRL, București, str. Creanță
21 2.045,85 Art. 123(7) 0,6139 0,1076
Făgăraș, nr. 25, sector 1 chirografară
SC Complex Mara SA, Mun. Baia Mare, str. Creanță
22 3.703,05 Art. 123(7) 1,1112 0,1947
B-dul Unirii, nr. 11, jud. Maramureș chirografară
Mihăilă Ioan Viorel Romeo, Baia Mare, str.
Creanță
23 Griviței, nr. 80, jud. Maramureș, CNP 260.872,98 Art. 123(7) 78,2799 13,7189
chirografară
1620703240051
Total Creanță Chirografară 333.256,57 100,00 17,53
Total Creanțe 1.901.553,14 100,00
Insolv 2007 IPURL Zalău,
Cosma Sorin Ioan.

Județul Teleorman
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SUINPROD SA, cod unic de înregistrare: 1396125
Tribunalul Teleorman
Dosar nr. 1335/87/2011
Raport final privind insolvenţa S.C. Suinprod S.A.
Nr. 403/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1335/87/2011, Instanţa: Tribunalul Teleorman, Judecător: Virdol Mihaela
2. Arhiva/registratura instanţei: Alexandria, str. Independenţei, nr. 22, jud. Teleorman, telefon 0247/311.057, program
zilnic intre orele 9-13.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

3. Debitor: S.C. Suinprod C.U.I. 1396125, J34 /199/1991, cu sediul in Zimnicea str. Câmpului, nr. 1, jud. Telroman.
4. Acţionari: S.C. Interagro S.A., Pies Nicolae, Nicolaie loan si 4354 acţionari PPM.Administratori: Barac Viorel, Guta
Adriana, Zâmbrea Gică, Ghizdareanu Marin si Cadar Marcel Gică;
5. Administrator special: Zâmbrea Gică.
6. Lichidator judiciar: Lexe I.P.U.R.L., cu sediul in Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 1, bl. G2, sc. A, ap. 5, jud.
Teleorman, reprezentata Alexe Sorin, C.U.I. 31073800, înregistrata la Registrul Societăţilor Profesionale sub nr.
0038/2006, atestat nr. 2A2045, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor in Insolvenţă, care a preluat activitatea
S.P. Lexe S.P.R.L., in baza a prevederilor O.U.G. 86 din 2006, privind organizarea activităţii practicienilor in insolvenţă.
I. Introducere.
Prin sentinţa comercială nr 200 din 14.04.2011, Tribunalul Teleorman, secţia civila, in dosarul nr 1335/87/2011, a
dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. Suinprod S.A. cu datele mai sus consemnate, iar prin Sentinţa
Comerciala nr. 411 din 26.09.2011, s-a dispus trecerea la falimentul debitoarei. În cauza a fost desemnat administrator
judiciar şi ulterior lichidator judiciar, S.P. Lexe S.P.R.L., în sarcina căruia au fost stabilite atribuţiile prevăzute de art.
20 si 25 din Legea nr 85/2006.
Procedura a fost deschisa la cererea S.C. Geotech Serv Com S.R.L., din Alexandria, str. 1 Mai, nr 105, judeţul
Teleorman.
II Activitatea administratorului/lichidatorului judiciar.
De la numirea care a avut loc pe data de 14.04.2011 pana in prezent administratorul judiciar a desfăşurat următoarele
activităţi:
1. Primele măsuri.
În îndeplinirea masurilor prevăzute de art. 61 din Legea Insolvenţei nr. 85/2006:
- am notificat deschiderea procedurii insolvenţei si a falimentului debitoarei, creditorilor cunoscuţi prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire;
- creditorii necunoscuţi au fost notificaţi prin Buletinul Procedurilor Insolvenţei nr. 5865 din 19.05.2011, si
11093/18.10.2011 cum si prin ziarul "Teleormanul" nr. 2011 din 10.05.2011 şi n r . 5 9 1 2 d i n 11.10.2011.
2. Cauze care au dus la apariţia stării de insolvabilitate.
Pe data de 01.11.2005 A.V.A.S. Bucureşti prin procesul verbal 29789 a aplicat sechestru pe patrimoniu S.C. Suinprod
S.A. pentru o datorie de 1.940.332,89 USD, iar pe data de 12.10.2006 a aplicat sechestru pe efectivele de 49211 capete
porci.
Aplicarea sechestrelor a fost urmată de retragerea din cont a disponibilităţilor existente la acea data şi de vânzarea prin
licitaţie a fermei nr. 4 Burtea şi fermei nr. 5 Merişani, încasând suma de 94.531,11 USD şi rămânând de recuperat de la
Suinprod S.A. o creanţă de 1.845.137,42 USD, plus 981,75 lei si 2,48 EURO, sume pentru care A.V.A.S. a formulat
recurs la Tabelul Definitiv Consolidat al Creanţelor, iar Curtea de Apel Bucureşti a dispus înregistrarea lor în Tabelul
Definitiv Consolidat Rectificat al Creanţelor. Acesta din urmă a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
3895 din 05.03.2013 şi nu a cost contestat în termenul legal.
Ca urmare blocajului creat de către A.V.A.S., prin vânzarea celor două ferme şi a efectivelor de animale, debitoarea a
intrat în incapacitate de plată fiind obligată să-şi înceteze activitatea din lipsa mijloacelor de producţie, a obiectului
muncii şi a resurselor financiare.
Faţă de cele prezentate considerăm că nu sunt întrunite aspectele prevăzute de art. 138 din legea 85 din 2006 cu privire
la atragerea răspunderii patrimoniale.
3. Masa credală.
La masa credală a debitoarei s-au înscris un număr de 10 creditori cu creanţe de recuperat in suma totala de
21.689.725,45lei. Tabelul definitiv consolidat rectificat a fost depus la instanţă în două exemplare şi publicat în
Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 3895 din 05.03.2013 Nu au fost făcute contestaţii la acesta.
Nr. Valoarea creantei Categoria
Denumirea creditorului si adresa
Crt. solicitata Admisă creantei
1 Drepturi salariale pe 6 luni anterioare deschiderii procedurii 11.009,00 11.009,00 Salariala
2 A.A.A.S. Bucureşti 5.938.091,49 5.938.091,49 Bugetara
3 D.G.F.P. TELEORMAN 463.455,00 463.455,00 Bugetara
4 Direcţia Sanitar Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman 2.347,90 2.347,90 Bugetara
5 Primăria oraşului Zimnicea 9.355,02 9.355,02 Bugetara
6 S.C. INTERAGRO S.A. 10.885.301,36 10.885.301,36 Chirografara
7 S.C. INTERAGRO S.R.L. 2.825.137.88 2.825.137.88 Chirografara
8 S.C. CEREALCOM S.A. 1.496.429,80 1.496.429,80 Chirografara
9 S.C. GEOTECH SERV COM S.R.L. 46.000,00 46.000,00 Chirografara
10 C.N.V.M. 12.598,00 12.598,00 Chirografara
TOTAL 21.689.725,45 21.689.725,45
. Situaţia bunurilor inventariate în patrimoniul debitoarei.
Au fost formulate două cereri pentru anularea unor acte de vânzare-cumpărare întocmite într-o perioadă anterioară
deschiderii procedurii insolvenţei, mai mică de 3 ani, bunurile fiind aduse în patrimoniul debitoarei. Aceste bunuri au
fost inventariate, evaluate şi supuse procedurii de vânzare prin licitaţie acestea nefiind valorificate în perioada februarie
– aprilie 2012. La data 20.04.2012, Adunarea Creditorilor a analizat ofertele depuse de:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

1. S.C. Ovis Cultura S.R.L., înregistrata la ORC sub nr.J34/343/2009, C.U.I. 25674474, cu sediul in comuna Năsturelu,
judeţul Teleorman, care a oferit suma de 600.000 lei.
2) S.C. Comtessis S.R.L., înregistrata la ORC sub nr.J34/603/25.07.1991,C.U.I. 2695559, cu sediul in Alexandria,
str.1907, nr.137, care a oferit suma de 550.000 lei.
3) S.C. Teleormanul S.A., înregistrata la ORC sub nr.J34/121/1991,C.U.I 2696287, cu sediul in Alexandria, str.
Alexandru Ghica nr. 121,care a oferit suma de 500.000 lei.
Pe data de 24 aprilie 2012, orele 11,00 a avut loc Adunarea Creditorilor, la care au participat un număr de 4 creditori,
care reprezintă 74,52% din totalul creanţelor înscrise la masa credală a debitoarei. După prezentarea celor trei oferte
depuse pentru cumpărarea în bloc a patrimoniului S.C. Suinprod S.A., creditorii prezenţi, în unanimitate, au hotărât
vânzarea acestuia către oferta cu preţul cel mai mare de 600.000 lei, respectiv S.C. Ovis Cultura S.R.L.. După încasare
preţului de vânzare, a fost întocmită documentaţia necesară la Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru
punerea în posesie a adjudecatarului licitaţiei. În conformitate cu prevederile art. 14(6) din legea 85/ 2006, Procesul-
verbal întocmit in Adunarea Creditorilor, a fost depus la grefa Tribunalului pentru afişare, pe data de 20.04.2012.
Hotărârea Adunării Creditorilor din 20.04.2011, nu a fost contestata.
Au mai fost întreprinde masuri pentru recuperare unor creanţe de la diverşi creditori încasându-se suma de 84146,91 lei,
inclusiv TVA şi au fost valorificate materiale refolosibile însumă de 18.900 lei.
4. Situaţia financiară finală.

Nr.
Explicatii LEI
Crt.
A INCASARI
1 Sold preluat de la Raiffeise Bank 585,66
2 Recuperat de la SC"INTERAGRO"SA-repartizat necuvenit la
1.775.500,00
vânzarea din 20.10.2010.
3 Încasări din vânzări bunuri prin banca 614.328,00
Încasări din prestări servicii si chirii prin banca 51.523,63
T.V.A. la încasări prin banca 16.937,67
Dobânzi bancare 100,74
4 Încasări din prestări servicii prin casa 20.219,32
T.V.A. la încasări prin casa 4.852,64
5 Taxe participare licitaţie 450,00
T.V.A. la taxa de participare 108,00
6 TOTAL încasări 2.462.707,35
Total T.V.A. INCASAT 21.898,31
TOTAL INCASARI CU T.V.A. 2.484.605,66
B. CHELTUIELI
Salariul net cuvenit administratorului special in perioada de procedura
1 11.888,00
(0l .05.2011-31.05.2012)
2 Obligaţiile salariale ale angajatului si angajatorului 8.961,00
3 Onorariu expertului evaluator P-V Adunarea Creditorilor 14.11.2011 5.000,00
4 Onorariu avocat 500,00
5 Prestări servicii contabile 01.04.2011-30.04.2013 = 25 x 500 lei 12.500,00
6 Cota UNPIR 2% X 2.475.139,77 lei 49.503,00
7 Retribuţie lunara administrator / lichidator-cu TVA 14.04.2011-30.11.2012 39.570,00
8 Onorariu lichidator 7% x 2.475.139,77 173.260,00
9 Taxe postaşle 277,91
10 Publicitate ziar 600,00
11 T.V.A rând 7,8,9,10= 213.707,91 x 24% 51.289,90
12 Retribuţie lunara lichidator 01.12.2012-30.04.2013 10.000,00
16 Comisioane bancare, plus diverse cheltuieli previzionate 5.786,35
T O T A L cheltuieli de procedura 317.846,26
17 T.V.A. aferenta cheltuielilor de procedura 51.289,90
TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA CU T.V.A. 369.136,16
C TOTAL DE REPARTIZAT 2.115.469,50
D REPARTIZARI SOLICITATA REPARTIZATA %
1 Salarii neachitate in perioada a 6 luni anterioare deschiderii procedurii 11.006,00 11.006,00 100,00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7177/19.04.2013

Restituirea SC"MERIDIAN"SRL, cumpărătorul bunurilor vândute la data de


2 20.10.2010, vânzare anulata de Instanţă, iar suma a fost recuperata de la 1.775.500,00 1.775.500,00 100,00
creditorul căruia i-a fost repartizata in mod necuvenit
3 A.A.A.S. Bucureşti-creditor garantat 5.938.091,49 328.963,50 50,49
T OTAL REPARTIZARI 7.724.597,49 2.115.469,50 27,39
III. PROPUNERI.
Faţă de cele prezentate, solicităm închiderea procedurii insolvenţei debitoarei, în condiţiile art. 132(2) din legea
insolvenţei nr. 85 din 2006. Solicităm de asemenea, radierea societăţii de la Oficiului Registrului Comerţului aşa cum
prevede art 135, precum şi descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la
procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, conform art. 136.
Lichidator judiciar, Lexe I.P.U.R.L.,
Ec. Sorin Alexe

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7177/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23