Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7180 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea comercială SIMTRANS CONSTRUCT SRL ............................................................................................... 2

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială GREEN CONSULTING & MANAGEMENT SRL ................................................................... 3
2. Societatea comercială MRA MASCHINENHANDEL GROUP SRL ............................................................................ 4
3. Societatea comercială FECNE SA .................................................................................................................................. 4

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 5


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială EDUARD CONSTRUCT SRL ................................................................................................... 5
2. Societatea comercială FINNAS DISTRIBUTION SRL ................................................................................................. 6

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială DORATA SRL............................................................................................................................ 6
2. Societatea comercială PANEUROGAL SRL ................................................................................................................. 8

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 10


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercială CARBID FOX SA .................................................................................................................... 10

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercială PROMT SRL ............................................................................................................................ 10

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SIMTRANS CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16573918
Proces verbal adunare creditori
Nr. 595 din 01.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 3577/110/2012* Tribunalul Bacău, Secţia Civilă, Judecător sindic: Cristina
Camelia Spiridon;
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419;
Programul arhivei/registraturii instanţei 1030 – 1330.
3.Debitor: SC Simtrans Construct SRL Letea Veche, având cod de identificare fiscală 16573918 sediul social sat Letea
Veche, com Letea Veche, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/1226/2004;
5.Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău,
str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/518595, 0234/542222, e-mail contexpert.bacau@gmail.com; Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu;
6.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Simtrans Construct SRL Letea
Veche, conform Sentinţei civile nr 1493/2012 din 28.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Civilă, în dosarul
3577/110/2012*, în temeiul art. 14 din Legea privind procedura insolvenţei, Notifică:
Depunerea la dosarul cauzei a Procesului verbal nr 595/01.04.2013.
Ordine de zi :
1.Avansarea sumei de 500 lei în vederea continuării procedurii falimentului, întrucât nu sunt bunuri în patrimoniul
debitorului, iar lichidatorul a avansat deja 281, 50 lei din fondurile proprii.
2. În cazul în care nu este avansată această sumă de bani, lichidatorul judiciar va propune închiderea procedurii.
Convocarea s-a realizat prin fax şi prin publicarea convocatorului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, conform
copiilor după confirmări pe care le anexăm.
La şedinţa adunării creditorilor şi-a exprimat punctul de vedere în scris :
- Administraţia Finanţelor Publice Bacău (100%), prin adresa nr. 44275/01.04.2013, care nu avansează sumele
solicitate.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

Drept pentru care lichidatorul judiciar constată că, adunarea creditorilor din data de 01.04.2013, ora 1000, fiind legală a
hotărât următoarele:
1. Nu se avansează sumele solicitate de lichidatorul judiciar Contexpert SPRL,
2. Lichidatorul judiciar va propune închiderea procedurii falimentului.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Contexpert SPRL Bacău

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GREEN CONSULTING & MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 15972236
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
-procedura simplificata-
Nr. 16037/17.04.2013
1.Date dosar:Dosar nr. 9742/3/2013, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic Paicu Mihaela.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37, sector 3.
3.Debitor: SC GREEN CONSULTING & MANAGEMENT SRL, CUI 15972236, cu sediul în Bucureşti, str. Grigore
Cobalcescu, nr.46, Mansarda, Camera 4, sector 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/16591/2003.
4.Creditori: AFP sector 1 Bucureşti, str. Roma, nr.7, sector 1; A.F.P. sector 2 Bucureşti, str. CA Rosetti nr.39, sector 2;
A.F.P. sector 3, Calea Moşilor nr.156, sector 2; AFP sector 4, Bucureşti, str. Cutitul de Argint, nr. 7, sector 4, A.F.P.
sector 5, Calea 13 Septembrie nr.226; A.F.P. sector 6, str. Popa Tatu, nr.7 sector 1; D.I.T.L sector 1, str. Piata Amzei,
nr.13, sector 1; D.I.T.L sector 2, str. Teiul Doamnei nr.7; D.I.T.L sector 3, str. Câmpia Libertăţii nr.36; D.I.T.L sector 4,
Calea Serban Vodă nr.43; D.I.T.L sector 5, str. Sebastian nr.23; S.P.F.P.L. sector 6, Drumul Taberei nr.18; Inspectoratul
Teritorial de Muncă Bucureşti, str. Radu Vodă nr.26-26A, sector 4; O.N.R.C.-Bd.Unirii, nr.74, sector 3.
5.Lichidator judiciar LIDER-Lichidare şi Reorganizare SPRL, CIF:20745949, cu sediul în Bucureşti, str. Gabroveni
nr.61, et.4, ap.23-24, Interfon 23C, sect.3, Certificat de Înregistrare nr. 0037, Tel.037.110.84.49;
Tel./Fax:021/569.57.94; E-mail: sclidersa@yahoo.com, office@lidersprl.ro; Asociat coordonator Cornel Ionaşcu.
6.Subscrisa:LIDER-Lichidare şi Reorganizare SPRL, lichidator judiciar al debitorului SC GREEN CONSULTING &
MANAGEMENT SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 12.04.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia
a VII-a Civila, în dosarul 9742/3/2013, în temeiul art. 107 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică
7. Intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificata.
7.1.Debitorul SC GREEN CONSULTING & MANAGEMENT SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC GREEN CONSULTING & MANAGEMENT SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 31.05.2013.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: conform art.73 alin.2 din Lege (5 zile
de de publicare în BPI).
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 14.06.2013.
8.Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, str. Gabroveni nr.61, sc.A, ap.23-24, sector 3 la data de 06.06.2013 orele 12:00 având ca Ordine de
zi:1.desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2.confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului
acestuia. Lichidatorul judiciar solicită o remuneraţie de 1.500 lei/lună plus TVA şi un onorariu de succes de 4% din
valoarea încasărilor în contul debitoarei. în cazul în care nu vă prezentaţi la adunarea creditorilor şi nici nu depuneţi un
punct de vedere, considerăm că sunteţi de acord cu onorariul solicitat.
9.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
pentru efectuarea menţiunii.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea nr.85/2006.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120, 00 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

lei, daca legea nu dispune altfel.


Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, Lider-Lichidare şi Reorganizare SPRL,
Asociat coordonator Cornel Ionaşcu

2. Societatea comercială MRA MASCHINENHANDEL GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 18405066
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII a Civilă
Bd Unirii nr 37, sector 3
Dosar nr. 25823/3/2009, Termen 29.04.2013 - C11
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
CREDITOR
1. NR SC STRABAG SRL - Bucureşti, sector 5, CALEA 13 SEPTEMBRIE, nr. 90
DEBITOR
2. NR SC MRA MASCHINENHANDEL GROUP SRL - Bucureşti, sector 4, STR.SG.SAMOILA DUMITRU, nr. 5, bl.
117, sc.1, et. P, ap. 3
CREDITOR
3. SC STRABAG SRL -
4. SC ALPINE SA - Mogoşoaia, str. Gării, nr. 11, Judeţ ILFOV
5. AFP sector 4 - Bucureşti, sector 4, CUŢITUL DE ARGINT, nr. 7
6. SC ALPINE SA - FAX - MOGOŞOAIA, GĂRII, nr. 11, Judeţ ILFOV
7. SC ALPINE SA - MOGOŞOAIA, STR GĂRII, nr. 11, Judeţ ILFOV
8. SC ALPINE SA - FAX -
9. SC ALPINE SA -
10. SC ALPINE SA - MOGOŞOAIA, STR GĂRII, nr. 11, Judeţ ILFOV
11. SC RENT ALL EQUIPMENTS SRL CU sediul ALES - Bucureşti, sector 5, Sapientei, nr. 6, et. 1-2, ap. 3-5
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C11 în data de 29.04.2013 ora 9.00 în calitate de
debitoare SC MRA MASCHINENHANDEL GROUP SRL - Bucureşti, sector 4, STR.SG.SAMOILA DUMITRU, nr.
5, bl. 117, sc.1, et. P, ap. 3
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de lei, şi timbru judiciar, în sumă de lei, sub
sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea comercială FECNE SA, cod unic de înregistrare: 369432


România, Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII a Civilă
Bd. Unirii nr. 37, sector 3
Dosar nr. 23328/3/2006/A1*, Termen: 15.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 15, luna 04, anul 2013
CONTESTATOR - CREDITOR
1. NR DIRECŢIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCUREŞTI - sector 2, Bucureşti,
PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
CREDITOR - CREDITOR
2. NR PIRAEUS BANK ROMANIA SA - sector 2, Bucureşti, BDUL CAROL I, nr. 34-36
3. NR SC KVAENER IMGB SA - sector 4, Bucureşti, SOS BERCENI, nr. 104
4. NR SC NUCLEARMONTAJ SA - sector 2, Bucureşti, AGRICULTORI, nr. 37-39
5. NR SC PREST CONSTRUCTII SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FRANGU VIRGIL - BRAILA, A.I.CUZA, nr.
299, Judeţ BRĂILA
6. NR MESSER ROMANIA GAZ - sector 3, Bucureşti, CALEA CALARASILOR, nr. 177, bl. 45, et. 3, ap. 12
INTIMAT - CREDITOR
7. NR SC FECNE SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SIŞU AUGUSTIN - sector 3, Bucureşti, Aleea Banul
Udrea, nr. 12, bl. V95, sc.1, et. 1, ap. 7
LICHIDATOR
8. NR ROVIGO SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL SC FECNE SA - sector 1, Bucureşti, sediul lichidator: str.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

MAREŞAL PILSUDSKI JOSEF, nr. 2


Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C14 în data de 15.05.2013 ora 09.00 în calitate de debitor
SC FECNE SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SIŞU AUGUSTIN - sector 3, Bucureşti, Aleea Banul Udrea, nr.
12, bl. V95, sc.1, et. 1, ap. 7
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de lei, şi timbru judiciar, în sumă de … lei,
sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EDUARD CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18328150
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
SC Eduard Construct SRL
Nr. 79/15.04.2013
Număr dosar 18/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, Judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică
Temeiul juridic: art. 20 lit. b şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Căzănel Maria, cod de identificare fiscală: RO 21401080 sediul
social: str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 11, bl. V3, sc.C, ap. 50, Constanţa, jud. Constanţa
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0970, tel/Fax:0341401914, mobil 0723507227.
Date privind debitoarea: SC Eduard Construct SRL, nr. de înregistrare în registrul comerţului J13/189/2006, cod de
înregistrare fiscală 18328150, sediul social: Constanța, str. Sasu Gheorghe, nr. 77, jud. Constanța
Prin încheierea nr. 42/14.01.2013, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 18/118/2013, s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Eduard Construct SRL Totodată, în calitate de lichidator
judiciar a fost desemnat Cabinet individual de insolvență – Maria Căzănel.
Deși lichidatorul judiciar a solicitat societăţii debitoare în temeiul art. 35 din Legea nr. 85/2006, predarea actelor
contabile prevăzute de art. 28 din lege, până la momentul întocmirii prezentului raport nu am intrat în posesia acestora.
Prezentul raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Eduard
Construct SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de articolul 20 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 85/2006.
Analiza economico-financiară a societăţii debitoare în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 are o
însemnătate foarte mare din punctul de vedere al tuturor participanţilor la această procedură. Analiza economico-
financiară trebuie să fie una specifică pentru toate etapele procedurii, respectiv, insolvenţă, reorganizare, faliment.
Un aspect important la care trebuie să răspundă analiza activităţii unei societăţi este identificarea dificultăţilor care au
situat societatea în imposibilitatea efectuării plăţilor scadente. De asemenea, este necesar să se stabilească dacă aceste
dificultăţi au un caracter accidental sau unul de permanenţă, în funcţie de care măsurile care se vor adopta vor privi
reorganizarea activităţilor viabile, respectiv lichidarea celor neviabile.
Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările
poziţiei financiare a societăţii în exerciţiul financiar încheiat.
Altfel spus, bilanţul este documentul contabil de sinteză care fotografiază la un moment dat, situaţia patrimonială şi
financiară a societăţii. El redă ansamblul resurselor de care dispune aceasta la o anumită dată, ca şi utilizările acestor
resurse la aceeaşi dată, indicând rezultatul pe care l-a obţinut entitatea în cursul exerciţiului. Din bilanţ se desprind
originea şi folosirea fondurilor de care dispune societatea. Originea fondurilor o constituie capitalurile proprii şi
datoriile şi constituie capitalurile, ca element de pasiv ale bilanţului. Utilizările fondurilor puse la dispoziţia societăţii,
cu titlu durabil, sau activele imobilizate, şi utilizările cu titlu provizoriu sau ciclic, sau activele circulante, sunt
elementele de activ ale bilanţului.
Bilanţul reflectă poziţia financiară a societăţii, respectiv capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului, oferind
informaţii esenţiale despre capacitatea acesteia de a degaja fluxuri viitoare de numerar şi echivalente de numerar şi
despre necesităţile viitoare de resurse.
Având în vedere că o analiză financiară efectuată în scopul realizării unui diagnostic financiar, care să permită
adoptarea unor decizii şi stabilirea unor previziuni financiare, se bazează în primul rând pe date şi informaţii provenite
din situaţiile financiare ale întreprinderii, menționăm faptul ca lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia actelor
contabile ale societății debitoare, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor nu este publicat niciun bilanț contabil.
Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului:
Nu este cazul, întrucât societatea debitoare se află în procedura simplificată a insolventei, fiind dizolvata anterior prin
rezoluția 515223/26.06.2012 a ORC Constanța.
Lichidatorul judiciar va solicita închiderea procedurii insolvenței, întrucât societatea debitoare nu figurează în
evidentele SPITVBL Constanța cu bunuri în patrimoniu.
Concluzii:
În urma analizei actelor şi operaţiunilor comerciale stabilite de lege a fi supuse verificării în cadrul procedurii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

insolvenţei, pe baza informațiilor obținute până la momentul întocmirii prezentului raport, lichidatorul judiciar
apreciază că nu sunt incidente dispozițiile art. 138 din Legea 85/2006.
În măsura în care vom intra în posesia actelor contabile, ne rezervam dreptul de a completa prezentul raport.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Căzănel Maria

2. Societatea comercială FINNAS DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 17340198


Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
Nr. 391; Data emiterii: 02.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr. 6756/118/2009; Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Ioana
Păunescu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Traian nr.31, Mun. Constanţa, Jud. Constanţa; Număr de telefon 0241/6065725.
Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - Vineri 8.30-12.30.
3.Debitor: SC Finnas Distribution SRL, Cod de identificare fiscală 17340198, cu sediul social în Constanţa, str.
Interioară nr. 3, Birourile 10 şi 11, Incinta SC Eteks Distribution SRL, jud.Constanţa; Număr de ordine în registrul
comerţului J13/727/2005.
4. Lichidator judiciar: Liţcanu & Gheorghiţă - S.P.R.L., Cod de identificare fiscală 27713227, sediul social: B-dul.
Tomis nr. 40, ap.2, Mun. Constanţa, Jud. Constanţa. Număr de înscriere în Registrul societăţilor profesionale a
U.N.P.I.R.- RFO 0500; Tel. 0723251480, Fax 0241485346, E-mail: litcanu.gheorghita@gmail.com.
5. Subscrisa Liţcanu & Gheorghiţă - S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Finnas Distribution SRL,
conform Sentinţei nr. 1447/COM/24.02.2011, pronunţate de Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială, de Contencios
Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 6756/118/2009,
În temeiul art. 131 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică :
Raport privind închiderea procedurii falimentului debitorului SC Finnas Distribution SRL
Raportul conţinând propunerea de închidere a procedurii în temeiul art. 131 alin. 1 din lege a fost publicat în BPI nr.
3622/13.03.2012.
Acţiunea de antrenare a răspunderii fostului administrator a fost admisă în parte, a rămas irevocabilă şi a fost predată
creditorului D.G.F.P. Constanţa spre a fi pusă în executare.
În contul unic al procedurii a fost încasată suma de 293, 07 lei din care au fost suportate cheltuielile de procedură,
soldul contului fiind 0 (zero) din luna februarie a anului 2012.
Pe cale de consecinţă, solicităm închiderea procedurii în temeiul art. 131 alin. 1 din legea nr. 85/2006, având în vedere
că în averea debitoarei nu se regăsesc faptic bunuri care să fie valorificate.
Liţcanu & Gheorghiţă - S.P.R.L., prin practician în insolvenţă Liţcanu Irina Eva

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DORATA SRL, cod unic de înregistrare: 10828443
Romania
Tribunalul Galaţi
Galaţi, str. Brăilei nr.153
Tel/fax.0236.460331
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Secţia a II – a Civilă
Dosar nr. 5901/121/2012
Comunicare Sentinţa civilă nr. 419 din 27.02.2013 Dosar nr. 5901/121/2012
emisă la: ziua 18 luna 03, anul 2013
SC Dorata SRL Galaţi, Drumul Viilor, nr. 40, bloc T12, sc.1, et. 4, ap. 19, J17/639/1998, C.U.I. 10828443
Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, bd. Galaţi, nr. 5, bloc PR3A, sc.1, et. 2, ap. 6
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, str. Portului nr. 20.
Se comunică alăturat, copia Sentinţei civile nr. 419 din 27.02.2013, pronunţată în dosarul nr. 5901/121/2012 de
Tribunalul Galaţi privind pe debitoarea SC Dorata SRL Galaţi, Drumul Viilor, nr. 40, bloc T12, sc.1, et. 4, ap. 19,
J17/639/1998, C.U.I. 10828443
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a II – Civilă
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2949
Dosar nr. 5901/121/2012
Sentinţa Civilă nr. 419
Şedinţa Publică Din 27.02.2013
Judecător Sindic: Carmen Sandu
Grefier: Mariana Ilie
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de debitoarea SC Dorata SRL Galaţi, Drumul Viilor, nr. 40, bloc T12, sc.1, et.
4, ap. 19, J17/639/1998, C.U.I. 10828443, prin lichidator Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, bd. Galaţi, nr. 5, bloc PR3A,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

sc.1, et. 2, ap. 6.


La apelul nominal a răspuns lichidatorul judiciar al debitorului, practician în insolvenţă Anghelahăr Violeta.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei în sensul că este primul termen după deschiderea procedurii simplificată de insolvenţă a
debitoarei.
Lichidatorul judiciar arată că, deşi la cererea A.F.P. Galaţi a fost desemnat lichidator al debitoarei prin încheierea nr.
13182/2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, acesta în faza insolvenţei nu a mai depus
declaraţie de creanţă, astfel că depune la dosar raportul de închidere a procedurii debitoarei şi decontul de cheltuieli.
Solicită aprobarea raportului, închiderea procedurii debitoarei în temeiul art. 134 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 şi
admiterea decontului de cheltuieli din fondul special de lichidare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii formulată de debitoarea SC Dorata SRL Galaţi, constată următoarele:
Pe data de 18.07.2012, debitoarea SC Dorata SRL Galaţi prin lichidator Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, având în vedere
disp. art. 27 din Legea nr. 85/2006, a formulat cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei.
În motivarea cererii debitoarea a arătat că prin încheierea nr. 13182/2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului
Comerţului Galaţi, s-a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de lichidator
a Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, la SC Dorata SRL Galaţi, conform disp. art. 6 din Legea nr. 26/1990, art. 252 din Legea
nr. 31/1990 şi art. 31 al. 4 din Legea nr. 359/2004.
Din verificările efectuate a rezultat că societatea debitoare înregistrează datorii către A.F.P. Galaţi.
Prin sentinţa nr. 960cc/28.11.2012, Tribunalul Galaţi a admis cererea formulată de lichidatorul Anghelahăr I.P.U.R.L.
Galaţi şi, în temeiul disp. art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, a dispus deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă împotriva debitoarei SC Dorata SRL Galaţi. În temeiul disp. art. 107 din Legea nr. 85/2006 a desemnat
lichidator provizoriu pe Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi. Prin aceeaşi hotărâre, judecătorul sindic a fixat termen limită
pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 14.01.2013, termen de
verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la data de 25.01.2013 şi termen limită
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 11.02.2013.
La termenul de judecată din data de 27.02.2013, lichidatorul judiciar s-a prezentat în faţa instanţei şi a precizat că, până
la data de 14.01.2013, nici un creditor nu a depus declaraţie de creanţă, nici măcar Administraţia Finanţelor Publice
Galaţi, deşi lichidarea administrativă a început ca urmare a cererii acestui creditor.
Verificând susţinerile lichidatorului judiciar, instanţa constată că într-adevăr, la dosarul cauzei nu au fost depuse cereri
de admitere a creanţelor asupra averii debitorului nici până la data de 14.01.2013 şi nici ulterior acestei date, deşi
notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă pe data de
09.01.2013. Prin urmare, instanţa apreciază că din eroare s-a solicitat deschiderea procedurii, întrucât debitorul nu se
află în stare de insolvenţă şi nu are datorii neonorate la scadenţă. Or, în lipsa pasivului, procedura nu are nici o raţiune,
nu are scop şi de aceea se impune închiderea ei, dar şi revocarea hotărârii de deschidere.
Întrucât a expirat termenul de depunere a creanţelor fără ca vreun creditor să depună cerere de admitere a creanţelor şi
nu există date din care să rezulte că ar exista creanţe care să fie înscrise din oficiu la masa credală, instanţa, văzând şi
dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 85/2006, va admite raportul întocmit de Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, va închide
procedura şi va revoca hotărârea de deschidere a procedurii.
În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 va descărca lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi şi va
dispune plata către lichidator a sumei de 1120 lei reprezentând onorariu şi cheltuieli de procedură, din fondul de
lichidare. De asemenea, în temeiul disp. art. 135 din Legea nr. 85/2006 va dispune notificarea prezentei sentinţe
debitorului, D.G.F.P. Galaţi şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite raportul întocmit de Anghelahăr I.P.U.R.L. Galaţi, bd. Galaţi, nr. 5, bloc PR3A, sc.1, et. 2, ap. 6, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC Dorata SRL Galaţi, Drumul Viilor, nr. 40, bloc T12, sc.1, et. 4, ap. 19, J17/639/1998,
C.U.I. 10828443 aflată în procedură simplificată de insolvenţă şi, în consecinţă :
În temeiul art. 134 al. 1 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea procedurii simplificată de insolvenţă a debitoarei SC
Dorata SRL Galaţi, Drumul Viilor, nr. 40, bloc T12, sc.1, et. 4, ap. 19, J17/639/1998, C.U.I. 10828443 şi revocarea
încheierii de deschidere a procedurii din 28.11.2012.
În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul disp. art. 135 din Legea nr. 85/2006 dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, D.G.F.P. Galaţi şi
ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Dispune plata către lichidator a sumei de 1.120 lei reprezentând onorariu şi cheltuieli de procedură, din fondul de
lichidare.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 27.02.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Carmen Sandu Ilie M.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

2. Societatea comercială PANEUROGAL SRL, cod unic de înregistrare: 6033457


Tribunalul Galaţi
Dosar nr. 8144/121/2012
Termen: 25.02.2013
Raport de activitate nr.1
privind indeplinirea atributiilor administratorului judiciar al
SC Paneurogal SRL
1. INTRODUCERE
Prin încheierea de şedintă din data de 12.11.2012, pronunţată de Tribunalul GALAŢI, în Dosar nr. 8144/121/2012,
instanţa, în baza art. 32 alin. 1 din Legea 85/2006, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei SC
PANEUROGAL SRL şi a numit în calitate de administrator judiciar al debitoarei pe SCP REAL CASA EXPERT
SPRL.
2. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII DEBITOARE :
Denumire : SC PANEUROGAL SRL
Forma de organizare : Societate cu raspundere limitata
Nr.inmatriculare la ORC : J17/1968/2005
Cod unic de inregistrare : RO 6033457
Sediul social: Com. Vânători, Sat. Vânători, Ferma Broiller 3 – B3, Tarlaua 61, Parcela 837, jud. Galaţi
Date despre administratori: DUDU ALEXANDRU
Date despre asociati: Dudu Alexandru 100%
Capital social 73.435 lei, subscris şi varsat
3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
3.1. Notificări deschidere procedura şi alte notificări
Având în vedere datele de identificare ale societatii comunicate de O.N.R.C., administratorul judiciar desemnat a
procedat la notificarea acesteia cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei prevazuta de Legea nr.85/2006, în data
de 19.12.2012. Notificarea a fost transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Notificarea a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.18451 din data de 19.12.2012, un anunt în acest
sens fiind publicat şi în cotidianul BURSA, editia din data de 21.12.2012.
Pentru indeplinirea în termen a atributiilor stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii, administratorul judiciar a
notificat din oficiu deschiderea procedurii insolvenţei prevazuta de Legea nr.85/2006 față de SC PANEUROGAL SRL
catre institutiile bugetare din Jud. Galaţi, unde societatea isi avea sediul social la data deschiderii procedurii insolventei.
In vederea identificarii bunurilor aflate în patrimoniul SC PANEUROGAL SRL pana la preluarea actelor prevazute de
art.28 din lege, a fost formulata o adresa catre Primaria Com. Vânători, Serviciul Impozite şi Taxe Locale.
Pana la aceasta data institutia mai sus mentionata nu ne-a transmis raspunsul la solicitarea noastra, dar au fost
identificate parte bunuri, în baza actelor comunicate de societatea debitoare .
Tot în vederea identificarii bunurilor mobile care s-ar afla în patrimoniul societatii debitoare, administratorul judiciar a
formulat o adresa catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inamtriculari Vehicule pentru a ne
comunica daca pe numele societatii debitoare apar inmatriculate autoturisme.
Din raspunsul primit reiese ca pe numele societatii debitoare figureaza inmatriculate un număr de 10 autovehicule,
conform adresei nr.500016/07.01.2013.
Din declaratiile de creanta și din celelalte acte depuse la dosarul cauzei, rezulta ca societatea debitoare detine în
patrimoniul său bunuri imobile, terenuri şi constructii, asupra carora sunt constituie ipoteci pentru garantarea restituirii
creditelor acordate. Bunurile imobile sunt situate în Com. Vânători, Jud. Galaţi.
Reprezentantul societatii debitoare a contactat administratorul judiciar, ocazie cu care a predat documentele financiar-
contabile prevăzute de art.28 din Legea 85/2006
Conform documentelor contabile predate de debitoare, aceasta avea conturi bancare deschise la BRD – GSG SA,
Raiffeisen Bank SA şi Banca Transilvania SA .
Contul unic al procedurii este deschis la BRD – GSG SA -sucursala Galați, având IBAN nr. RO80 BRDE 180S V039
9875 1800,
3.2. Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art.20 lit. A şi art.54 alin.1
Administratorul judiciar a intocmit raportul prevazut de art.54 alin.1 cu propunerea de prelungire a perioadei de
observatie în procedura generala.
Raportul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.178 din data de 07.01.2013.
Notificarea raportului a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.237 din data de 08.01.2013.
Notificarea privind raportul intocmit în conformitate cu prevederile art.20 lit. A şi art.54 alin.1 a fost comunicat
societatii debitoare prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în data de 07.01.2013.
De asemenea, atat raportul cat şi notificarea au fost transmise fax şi prin posta la dosarul cauzei la data de 07.01.2013.
3.3. Adunarea creditorilor
Pentru data de 28.01.2013, ora 13.00, a fost convocata Adunarea creditorilor SC PANEUROGAL SRL, cu urmatoarea
ordine de zi :
1.Prezentarea situației debitorului;
2.Desemnarea Comitetului creditorilor;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

3.Confirmarea administratorului judiciar;


4.Stabilirea remunerației administratorului judiciar, propunerea de onorariu fiind de 4.000 lei / lună şi 6% din sumele
distribuite creditorilor.
Potrivit procesului – verbal al Adunării Creditorilor, publicat în BPI nr. 1751 din 30.01.2013 şi transmis prin posta spre
a fi depus la dosarul cauzei în data de 28.01.2013, Adunarea Creditorilor a stabilit următoarele :
1. cu privire la pct.1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de 98, 82% din voturile exprimate, a fost însuşit raportul de
activitate al administratorului judiciar.
2. cu privire la pct.2 de pe ordinea de zi, cu o majoritate de 92, 15% din voturile exprimate, s-a aprobat componenţa
Comitetului Creditorilor format din trei mambri: BRD-GSG SA – Președinte, BRD SOGELEASE SA şi DGFP Galaţi.
3. cu privire la pct.3 de pe ordinea de zi, cu o majoritate de 99, 25% din voturile exprimate, care reprezintă o pondere de
65, 2% din masa credală, a fost confirmată SP REAL CASA EXPERT SPRL în calitate de administrator judiciar al
debitoarei.
4. cu privire la pct.4 de pe ordinea de zi, cu o majoritate de 91, 69% din voturile exprimate, care reprezintă o pondere
de 60, 2% din masa credală, s-a stabilit un onorariu al administratorului judiciar de 3.000 lei / lună pentru perioada de
observaţie / reorganizare şi onorariul de 6% din sumele distribuite creditorilor în primul an al procedurii, onorariu de
5% din sumele distribuite creditorilor în următorii ani ai procedurii.
3.4. Tabelul preliminar al creantelor inregistrate fata de SC PANEUROGAL SRL
Dupa termenul stabilit pentru inregistrarea declaratiilor de creanta, a fost intocmit Tabelul Preliminar al Creantelor
inregistrate fata de SC PANEUROGAL SRL, tabel transmis prin fax şi prin posta spre a fi depus la dosarul cauzei,
afisat la usa instantei în data de 23.01.2013 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1442 din data de
25.01.2013.
Tabelul preliminar a fost comunicat societatii debitoare la data de 23.01.2013, prin posta cu scrisoare recomandata.
Urmare a comunicării unor creanţe/cereri de creanță suplimentare, administratorul judiciar a întocmit Tabelul
Preliminar Rectificat / Completat / 29.01.2013, tabel transmis fax şi prin posta spre a fi depus la dosarul cauzei, afisat la
usa instantei în data de 30.01.2013 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1806 din data de 30.01.2013.
De asemenea, tot ca urmare a comunicării unor creanţe/cereri de creanță suplimentare, administratorul judiciar a
întocmit Tabelul Preliminar Rectificat / Completat datat 20.02.2013.
Administratorul judiciar a primit prin poștă cererea de admitere a creanței formulată de AGENȚIA DE PLĂȚI
PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI DE PESCUIT. Această instituție nu a fost indicată pe lista creditorilor, predată
de PANEUROGAL, motiv pentru care am analizat cererea de creanță și am luat măsura respingerii creanței, măsură
care a fost notificată instituției în cauză.
Tabelul Preliminar Rectificat / Completat datat 20.02.2013 îl depunem la dosarul cauzei şi îl afișăm la usa instantei azi,
22.02.2013 și urmează să fie publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Totalul masei credale este de 9.427.823, 77 lei.
3.5. Raport privind cauzele şi imprejurarile care au dus la starea de insolventa a SC PANEUROGAL SRL
Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au dus la starea de insolventa a fost elaborat pe baza documentelor
transmise de fostul reprezentant al societatii debitoare.
Raportul este depus la dosarul cauzei astazi, 25.02.2013 şi a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de
Insolventa.
Administratorul judiciar considera ca nu sunt incidente prevederile art.138, pentru motivele arătate în Raportul privind
cauzele şi imprejurarile care au dus la starea de insolventa.
3.6. Raport financiar
De la data deschiderii procedurii insolvenţei şi pana la momentul actual, ca urmare a activitatii desfasurate s-au derulat
operatiuni financiare –incasari/plati- dupa cum urmeaza:
Noiembrie 2012: incasari:87.820, 98 lei plati:81.782, 01 lei
Decembrie 2012: incasari:270.508, 77 lei plati:246.591, 56 lei
Ianuarie 2013: incasari:278.272, 25 lei plati:306.783, 61 lei
Februarie 2013: incasari:127.444, 36 lei plati:103.905, 38 lei
TOTAL: INCASARI:764.046, 36 LEI PLATI:739.062, 56 LEI.
3.7. Activitatea de supraveghere a activității societății.
Dat fiind faptul că, prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței, nu a fost ridicat dreptul de administrare,
conducerea Paneurogal a fost asigurată de către persoana desemnată în calitate de administrator special al societății, dl.
Dudu Alexandru.
Administratorul judiciar și-a exercitat atribuția de supraveghere a activității.
În acest sens, administratorul judiciar are drept de unică semnătură în bancă, iar plățile au fost decise prin semnătura
administratorului judiciar.
Administratorul judiciar a solicitat și a realizat întâniri cu furnizori importanți de servicii, materii prime și combustibili:
- BRD SOGELEASE SA, la sediul acesteia din București,
- SC TRANSILVANIA PACK AND PRINT – MICROFLUTE SA - la sediul acesteia din județul Sibiu
- ARTEMA PLAST SRL - la sediul acesteia din Boldești-Scăieni, județ Prahova
- BOROMIR PROD SA - la sediul acesteia din Buzău, județ Buzău
- UBIMEDIA SRL la sediul debitoarei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

- GYLMAIA SRL la sediul debitoarei


- ANGHEL N.G. SRL la sediul acesteia din Galați.
- ELECTRICA FURNIZARE SA la sediul acesteia din Galați.
Au fost purtate discuții în care au fost prezentate intențiile de redresare a societății și s-au stabilit coordonate de
principiu ale continuării colaborării, adecvate la situația prezentă, în care PANEUROGAL se află în perioada de
observație, desfășoară mai departe activitățile curente și pregătește planul de reorganizare.
După preluarea mandatului, administratorul judiciar a avizat, inclusiv din punct de
vedere juridic, contractul cadru încheiat de PANEUROGAL cu SC TECSA BUSINESS SRL
cu sediul în Bucureşti, B-dul Decebal nr. 14, bl. S6, sc.4, et. 1, ap. 68, sector 3,
avand C.U.I. 9864639.
4. Concluzii
Va rugam sa binevoiti a acorda un nou termen de judecata în vederea:
i)intocmirii tabelului definitiv al creantelor inregistrate impotriva societatii debitoare;
ii)identificarii faptice / inventarierii bunurilor imobile / mobile aflate în proprietatea societatii debitoare;
iii)evaluarii bunurilor imobile / mobile.
SP Real Casa Expert SPRL
administrator judiciar al SC Paneurogal SRL,
asociat coordonator Bogdan Radulescu

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CARBID FOX SA, cod unic de înregistrare: 1247115
Anunţ privind depunerea hotărârii adunării creditorilor
Număr:025, Data emiterii :17.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1137/1371/2007 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Marinel Santa
2.1.Debitor: SC CARBID FOX SA Târnăveni, Cod de identificare fiscală R 1247115, sediul social în Târnăveni, str.
Avram Iancu nr.144, jud. Mureş, cod postal 545600.Număr de ordine în registrul comerţului J-26-1488-1991, tel./fax
0265-446105.
2.2.Administrator special: Ignat Sorin, domiciliul: Târnăveni, str. .Şoimilor nr.53, bl.E, ap.2, jud. Mureş.
3.Lichidator judiciar: CORELI CONSULT IPURL Cod de identificare fiscală RO 12467019 Tg. Mureş, Piaţa Victoriei
nr.13 ap.31, judeţul Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFOII 0144 Tel/Fax.0744-797953,
0265-261737, E-mail buculeu @hotmail.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică
Buculeu Dănilă.
4.Subscrisa CORELI CONSULT IPURL în calitate de lichidator judiciar însărcinat cu conducerea în tot a activităţii
debitorului, prin Încheierea nr.381 din data de 02.04.2007 pronunţată de Tribunalul Comercial Mureş, în dosarul
1137/1371/2007, prin care s-a deschis procedura falimentului prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei,
împotriva debitorului SC CARBID FOX SA în temeiul art. 14 din Legea privind procedura insolvenţei anunţă:
Procesul verbal al ședinței Adunării creditorilor din data de 16.04.2013 a fost depus la registratura instanței în data de
17.04.2013, fiind adoptată următoarea hotărâre:
-Referitor la punctul 1 al ordinii de zi este de acord cu reducerea prețului de vînzare cu 50% a pachetului de acţiuni,
respectiv părţi sociale deţinute de SC CARBID FOX SA la Societatea mixtă ucraineană-română SC UkrRom SRL și la
Societatea mixtă ucraineană-română SC BucRomcarbid SRL.
Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor.
Coreli Consult IPURL,
prin administrator Buculeu Dănilă

Județul Teleorman
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PROMT SRL, cod unic de înregistrare: 1384660
Convocare adunare creditori
Număr: 349, Data emiterii: 16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr 3130/87/2011, Tribunal Teleorman, Secţia Civilă, Judecător sindic Diojdescu Anica.
2. Creditor:
Subscrisa Dimofte IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Promt SRL, conform sentinţei comerciale
nr.331/30.11.2011, pronunţata de Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă, în dosarul nr.3130/87/2011, convoacă adunarea
creditorilor debitoarei, în data de 30.04.2013, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Alexandria, str. Bucureşti,
bl. 712A, sc.A, parter, judeţul Teleorman, cu următoarea ordine de zi:
- Discuţii privind stabilirea noii strategii de vânzare a bunurilor
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar,
Dimofte IPURL, Dimofte Octavian
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă


Temei juridic: art.108 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei
Dosar nr. 3130/87/2011
Tabel definitiv consolidat completat al creanţelor împotriva debitorului SC Promt SRL
Nr. 347/16.04.2013
Creanţa Caracteristicile
Creanţa
Nr. Denumire Sediu admisă creanţei admise Motivul
solicitată
crt. creditor creditor definitiv în urma contestării
-lei-
-lei- verificării
DGFP Teleorman
Alexandria, str. Dunării,
pentru A.F.P. Bugetară
1 nr. 188, jud.Teleorman 174.690, 00 174.690, 00
Alexandria Art. 123 pct. 4
Băicoi, DN1, nr. 12, Chirografară
2 SC Phoenixy SRL 4.789, 28 4.789, 28
jud.Prahova Art. 123 pct. 8
SC Seca Ploieşti, str. Malu Roşu,
3 Chirografară
Distribution SRL nr.105A, jud. Prahova 5.136, 58 5.136, 58
Art. 123 pct. 8
Târgovişte, str.
4 SA Monte Bianco Laminorului, nr.16, Chirografară
8.528, 83 8.528, 83
jud.Dâmboviţa Art. 123 pct. 8
Craiova, str. Unirii, nr. Chirografară
5 SC Romtelecom SA
57, jud. Dolj 419, 79 419, 79 Art. 123 pct. 8
SC CEZ Vanzare Craiova, str. Brestei, nr. Chirografară
6
SA 2, jud. Dolj 2.774, 54 2.774, 54 Art. 123 pct. 8
Chirografară
13.784, 49 13.784, 49
Art. 123 pct. 8
Bucureşti, bld. Ion
SC BRD Sogelease Chirografară
7 Mihalache, nr.1-7, et. 12,
IFN SA Art. 123 pct. 8
bl. Turn BRD 2.830, 03 2.830, 03
creanţa sub
euro euro
conditie
Garantată
SC BCR SA prin Bucureşti, bl. Regina
8 Art. 121 alin 1
DRR Elisabeta, nr. 5 530.296, 25 530.296, 25
pct. 2
Cârcea, str. Plaiului, Chirografară
9 SC TLS Group SRL
nr.21, jud. Dolj 40.050, 52 40.050, 52 Art. 123 pct. 8
Alexandria,
str. Dunării, Bugetară
10 Primăria Alexandria 5.325, 12 5.325, 12
nr. 139, Art. 123 pct. 4
jud. Teleorman
Focşani, str.
SC Senator Chirografară
11 Mr.Gh.Pastia, nr.5, bl.8, 6.120, 81 6.120, 81
Prodimpex SRL Art. 123 pct. 8
parter, jud.Vrancea
SC Coface
România Credit
Management
Bucureşti, Calea
Services SRL Chirografară
12 Floreasca, nr. 39, et. 3, 15.909, 55 15.909, 55
mandatar al Art. 123 pct. 8
sector 1
creditorului SC
Golden Food
Snacks SRL
Oradea, str. Teatrului, nr. Chirografară
13 SC TGIE SRL 1.800, 00 1.800, 00
1-2, jud. Bihor Art. 123 pct. 8
SC TDG Argeş Slatina, str. Piteşti, nr. Chirografară
14 1.500, 00 1.500, 00
SRL 110-112, jud. Olt Art. 123 pct. 8
Bucureşti,
SC Intersnack Calea Vitan, nr. 23C, et.
România SRL prin 6,
15
SCA Enache şi Chirografară
Bucureşti, str. 57.739, 60 57.739, 60
Asociaţii Art. 123 pct. 8
Agricultori, nr. 4
Total creanţe bugetare: 180.015, 12 lei
Total creanţe garantate: 530.296, 25 lei
Total creanţe chirografare: 157.500, 80 lei
Total creanţe admise: 867.812, 17 lei
Lichidator judiciar, Dimofte IPURL
*
* *
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7180/19.04.2013

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7180/19.04.2013 conţine 12 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12