Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7192 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 2


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea comercială FIRE ENG SRL .......................................................................................................................... 2

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială ITALIAN EXPRESS SRL .......................................................................................................... 3
2. Societatea comercială TERRA VISION SRL ................................................................................................................. 5

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială GEO&SAVA'S SRL ................................................................................................................... 8

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 9


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea comercială CEVENINI SRL ......................................................................................................................... 9

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială E-RECYCLING SRL ................................................................................................................ 11

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială ACVILA SRL ........................................................................................................................... 12

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială DEMIDIA COMPANY SRL .................................................................................................... 12
2. Societatea comercială JANEL POP SRL ...................................................................................................................... 13

Județul Neamţ ................................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială EUROPA COMUNICAŢII SRL............................................................................................... 14

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU SA .................................................................. 15

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FIRE ENG SRL, cod unic de înregistrare: 15985210
Convocare comitet creditori
Număr: 306, data emiterii: 03.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 12500/62/2012, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Anca
Roxana Adam.
2.Arhiva/registratura instanţei: Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr.45, Număr de telefon 0268/419615, Programul
arhivei/registraturii instanţei 08.30-12.30.
3. Comitetul Creditorilor: SC Grup Arcons SA, AFP Braşov, Cârstoc Gheorghe.
4. Debitor: SC Fire Eng SRL, CUI: RO 15985210, Sediul: Braşov, str. Institutului, Nr.3-5, jud. Braşov, Număr de
ordine în ORC: J08/1203/2009.
5.Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RFO II/0258; CUI
22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel.
6.Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Fire Eng SRL, conform sentinţei civile
nr.394/CC/Sind/15.11.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 12500/62/2012, în temeiul art. 17 alin. (2) din
Legea insolvenţei, convoacă adunarea comitetului creditorilor debitorului SC Fire Eng SRL.
Adunarea comitetului creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Braşov, str. Olarilor nr.16 la data
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

de 09.04.2012 ora 13.30. Membrii comitetului pot fi reprezentaţi în cadrul adunãrii prin împuterniciţi, cu procurã
specialã şi legalizatã sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnatã de
conducãtorul unitãţii. Creditorii pot vota şi prin corespondentã. Scrisoarea prin care se exprimã votul, semnatã de
creditor, semnãtura fiind legalizatã de notarul public ori certificatã şi atestatã de un avocat, sau înscrisul în format
electronic, cãruia i s-a raportat său asociat semnãtura electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat valabil, poate fi
comunicatã prin orice mijloace şi înregistratã la lichidator, înainte de data fixatã pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi: confirmarea angajării de către lichidatorul judiciar în perioada de aplicare a procedurii simplificate a
insolvenţei a unei persoane de specialitate în evaluarea bunurilor existente în activul societăţii debitoare, respectiv SC
C&I Management SRL cu sediul în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu, Nr.36, Ap.15, J08/618/2012, CUI: RO
30101953, cu un onorariu de 2.750 lei + TVA pentru întreaga lucrare de evaluare.
Lichidator judiciar, Cenţu SPRL.

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ITALIAN EXPRESS SRL, cod unic de înregistrare: 4630947
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Bd. Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 3097/3/2013
Comunicare sentinţă civilă nr. 1001
emisă la: ziua 21, luna 02, anul 2013
Către,
SC ITALIAN EXPRESS SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti, Bd. Burebista, nr. 3, bl. D16, sc.2, et. 6, ap. 58.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 1001 din data de 01.02.2013
pronunţată în dosarul nr. 3097/3/2013 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC ITALIAN
EXPRESS SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti, Bd. Burebista, nr. 3, bl. D16, sc.2, et. 6, ap. 58.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 3097/3/2013
Sentinţa civilă nr. 1001
Ședința din camera de consiliu de la 01.02.2013
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecător sindic — Zamfir Maria
Grefier — Necsulea Carmen Denisa
Pe rol, soluţionarea cauzei civile privind debitoarea SC ITALIAN EXPRESS SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti,
Bd.Burebista, nr. 3, bl. D16, sc.2, et. 6, ap. 58, intemeiată pe dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
La apelul nominal facut în şedinta din Camera de Consiliu nu a răspuns debitoarea.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta ca, după care
Instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă sub nr. 3097/3/2013 debitorul SC
ITALIAN EXPRESS SRL a solicitat, în temeiul art. 26 şi urm din Legea 85/2006, deschiderea procedurii generale de
insolvenţă în vederea reorganizării societăţii.
În motivare, în fapt, s-a arătat că nu societatea mai poate face faţă datoriilor sale exigibile cu sumele de bani disponibile,
starea de insolvenţă fiind astfel vădită.
În susţinerea cererii a depus înscrisuri, în copie anexând actele prevăzute la art. 28 din lege.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat în cauza, instanta retine următoarele:
Potrivit art. 27 în ref. la art.3 alin. 1 din Legea 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în cazul căruia apariţia
stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei
legi.
Potrivit art. 3 alin 1 pct 1 din Legea 85/2006: 1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile:
a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa
faţă de creditor;prezumtia este relativa;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă, acumuland
datorii considerabile, cu mult fata de valoarea creantelor de recuperat, cererea este însoţită de actele prevăzute de art.28
alin 1 din Legea 85/2006, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, debitorul, care şi-a
manifestat intenţia de reorganizare, nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea.
În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr. 85/2006 va deschide procedura generală împotriva debitorului; va da dispoziţie
tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic
sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar; va fixa
termenele limită.
Va numi administrator judiciar pe CII ALEXE IONELIA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu
conducerea integrală a activităţii debitorului şi cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitorului; va pune în vedere
administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor
permanenţi ai săi.
În temeiul art.32 alin 2 teza I din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61
alin 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista
depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin 1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz,
registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la
desemnare, raportul prevăzut la art.54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut
la art.59 din lege.
În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele
disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Pentru continuarea procedurii va acorda termen la data de 12.04.2013.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea debitorului SC ITALIAN EXPRESS SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti, Bd.Burebista, nr. 3, bl. D16,
sc.2, et. 6, ap. 58.
În temeiul art.32 al.1 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva
debitorului SC ITALIAN EXPRESS SRL.
Fixează următoarele termene limită:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotararea de deschidere a procedurii - 10 zile de la
notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de
depunere a acestora
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 15.03.2013.
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –
04.04.2013.
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 19.04.2013.
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 09.04.2013.
In baza art.34 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei desemnează administrator judiciar pe CII ALEXE
IONELIA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 rap. la art.49 al.1 lit.a din lege, cu o remuneraţie de 2.000 lei
din averea debitorului.
In temeiul art.32 al.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită
o notificare, în condiţiile art. 61 al.1 - 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c) din lege, debitorului şi oficiului
registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care
debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art. 36 din lege.
Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor
persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 de zile de la deschiderea
procedurii, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54
al.1 şi 2 din Legea nr.85/2006 şi în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art.59 din Legea
nr.85/2006.
În temeiul art.4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la
o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea
deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 12.04.2013, C 9, ora 9, 00.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.02.2013.


Președinte, Grefier,
Zamfir Maria Necşulea Carmen Denisa

2. Societatea comercială TERRA VISION SRL, cod unic de înregistrare: 16232236


România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă
Bd. Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 14046/3/2012/a10, Termen 29.04.2013 - C11
Citaţie
emisă la: ziua 15, luna 04, anul 2013
CREDITOR
1. NR BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Bucureşti, sector 3, BD.REGINA ELISABETA, nr. 5
2. NR SCGEOTEHNICA DESIGN SRL PRIN REPREZ LESCIUC I CRISTIAN - Bucureşti, sector 1, str. POPA
NICOLAE, nr. 10, bl. 3, sc.1, et. OARTER, ap. 4
3. NR GEOTEHNICA DESING ( PRIN REPREZENTANT) - Bucureşti
4. NR MACAVEI SORINELA ALINA - VOLUNTARI, BDUL EROILOR, nr. 118, bl. D, sc.1, ap. 26, Judeţ ILFOV
DEBITOR
5. NR SC TERRA VISION SRL - Bucureşti, sector 1, PIATA PRESEI LIBERE, nr. 1, bl. C2, et. mezanin
6. NR SC TERRA VISION SRL - Bucureşti, sector 1, str. GEORGE CĂLINESCU, nr. 20, bl. 19A, ap. 4
CREDITOR
7. NR NASTU TOMIŢA - VOLUNTARI, SOS. EROU IANCU NICOLAE, nr. 111, Judeţ ILFOV
DEBITOR
8. NR SC TERRA VISION SRL PRIN LICHIDATOR PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY
SERVICE SPRL - Bucureşti, sector 5, str. COSTACHE NEGRI, OPERA CENTER,, nr. 1-5
LICHIDATOR
9. NR PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SPRL - Bucureşti, sector 2, STR Barbu Văcărescu
(Lakeview Building), nr. 301-311
CREDITOR
10. BANCA COMERCIALA ROMANA SA -
11. NEAGU DANIEL şi NEAGU MARINELA - ELENA CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 2,
STR.MAGURA VULTURULUI, nr. 51, bl. 116A, sc.A, ap. 3
12. SAVOIU DRAGOS CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 1, STR.ECATERINA TEODOROIU, nr. 6
13. IGNA IOAN ŞI IGNA MIHAELA IOLANDA - Bucureşti, sector 2, ALEEA CENUŞERESEI, nr. 4, bl. 50, sc.2, et.
4, ap. 50
14. SARSAMĂ ADRIAN - TURNU MAGURELE, STR.ELENA CUZA VODA, bl. A4, sc.2, et. 4, ap. 26, Judeţ
TELEORMAN
15. VASILE JUSTIN GABRIEL - Bucureşti, sector 3, COZLA, nr. 10, bl. A11 bis, sc.B, et. 3, ap. 26
16. MUNTEANU MARIA - SLOBOZIA, VIILOR, bl. P5, sc.A, ap. 1, Judeţ DÂMBOVIŢA
17. ZAMFIRACHE (FOSTA GHEORGHE) ELENA - DANIELA CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 2,
SOS.PANTELIMON, nr. 291 A, bl. 9 A, et. 2, ap. 5
18. STANCUTA MIHAI şi STANCUTA IONELA CATALINA - Bucureşti, sector 1, STR.CRAIOVEI, nr. 13
19. VASILESCU OANA ALEXANDRA - Bucureşti, sector 2, NADA FLORILOR, nr. 2, bl. 2, ap. 53
20. DOGARU DANIEL - MEDGIDIA, JIULUI, nr. 12 F, Judeţ CONSTANŢA
21. MARIN CATALIN IONUT - Bucureşti, sector 2, SOS.COLENTINA, nr. 93, bl. 92, sc.B, et. 7, ap. 75
22. SAMSON MIHAELA ROXANA - Bucureşti, sector 2, SOS.COLENTINA, nr. 93, bl. 92, sc.A, et. 5, ap. 22
23. BÎLNICU NICOLETA - Bucureşti, sector 2, CALEA MOŞILOR, nr. 199, bl. 3, sc.A, et. 4, ap. 14
24. EPURAN SILVIA LA sediul ALES - Bucureşti, sector 2, ARH.ION BERINDEI, nr. 9, bl. 20, sc.2, et. 1, ap. 49
25. SIGHIREANU ANDREEA - Bucureşti, sector 6, CUPOLEI, nr. 10-12, bl. 108, sc.1, et. 6, ap. 24
26. SC CLEAR CHANNEL ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 3, PIATA ALBA IULIA, nr. 5, bl. I4, et. 7, ap. 35
27. EMURLA DANIELA - Bucureşti, sector 2, ALEEA MAGURA VULTURULUI, nr. 4, bl. 446, sc.A, et. 5, ap. 69
28. SC NOVMAR CONSULT SERVICES SRL - Bucureşti, sector 3, STR.SOLDAT NICOLAE SEBE, nr. 16, bl. L
40, sc.2, ap. 108
29. SC TENZO SRL CU sediul ALES - Bucureşti,, STR.TURDA, nr. 127, bl. 2, sc.D, et. 7, ap. 178
30. DONICI RAZVAN MIHAI - Bucureşti, sector 2, STR.MAICA DOMNULUI, nr. 14, bl. T52, sc.A, et. 8, ap. 27
31. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA şi DE CANALIZARE - VOLUNTARI,
STR.SERG.GHEORGHE DINCĂ, nr. 19-21, Judeţ ILFOV
32. PANDELE MARIUS CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 1, STR.VERONICA MICLE, nr. 20, bl. M6,
sc.C, et. 8, ap. 154
33. PANESCU VASILE ADRIAN - Bucureşti, sector 2, STR.RASCOALA DIN 1907, nr. 16, bl. 24, sc.1, et. P, ap. 18
34. PANESCU IULIANA LUCRETIA - DRAGASANI, STR.POPA SAPCA, bl. M1, sc.B, et. 1, ap. 4, Judeţ VÂLCEA
35. PAPETTI INTERNATIONAL SRL CU sediul ALES - Bucureşti, sector 6, BD.PRECIZIEI (PRECIZIEI
BUSINESS CENTER), nr. 1, et. 4
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

36. TOPOR MARCELA CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 3, STR.ZBORULUI, nr. 10


37. JOSEP MARIA LLISTOSELLA VILA CU DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 3, STR.ZBORULUI, nr. 10
38. CHIRTOACA GEORGE - Bucureşti, sector 1, BD.GLORIEI, nr. 71
39. CHIRTOACA LAURA GABRIELA - Bucureşti, sector 1, BD.GLORIEI, nr. 71
40. ZORZOANA ADRIAN - ROSIORI DE VEDE, STR.IORDAN BALUTA, nr. 3A, Judeţ TELEORMAN
41. BARBU OANA MIHAELA şi BARBU NICOLAE DAN - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. D, sc.2, et. 1,
ap. 42, Judeţ ILFOV
42. URZICA IRINA - MEDGIDIA, STR.RAHOVEI, nr. 53A, bl. C1, sc.B, et. 2, ap. 32, Judeţ CONSTANŢA
43. MUSAT GEORGETA - Bucureşti, sector 2, STR.TUZLA, nr. 1, bl. 11, sc.A, et. 3, ap. 11
44. PASCU ALICE ELENA - Bucureşti, sector 2, STR.MATEI VOIEVOD, nr. 115-123, bl. O2, sc.B, et. 3, ap. 46
45. SC EUROWEB ROMANIA SA - Bucureşti, sector 3, STR.LIPSCANI (NOUVEAU CENTER), nr. 102, et. 3
46. PANAIT ION - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. B, sc.B, et. 2, ap. 49, Judeţ ILFOV
47. ZALA ANGELA MARIA - CAMPINA, STR.ALEEA MARGARETEI, nr. 2, bl. 16, sc.B, et. 3, ap. 13, Judeţ
PRAHOVA
48. SC CAGO IMOBILIARE SRL CU sediul ALES - Bucureşti, sector 3, BD.UNIRII, nr. 47-E3A/II, sc.1, et. 5, ap. 17
49. BARAIAN ELENA IULIA - Bucureşti, sector 4, STR.GHIMPATI, nr. 21, bl. 2T, et. 2, ap. 10
50. HUSTIU ANDREEA-MIHAELA - Bucureşti, sector 4, STR.BIBESCU VODA, nr. 2, bl. P5, sc.2, et. 6, ap. 28
51. ONIGA RADU MIHAI - com. BIERTAN,, STR.AUREL VLAICU, nr. 39, Judeţ SIBIU
52. ARDELEAN DIANA ALEXANDRA - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. A, sc.2, ap. 54, Judeţ ILFOV
53. NEDELCU DUMITRU şi NEDELCU ELENA - Bucureşti, sector 2, STR.CATRINTEI, nr. 22
54. SC EXCEL SERVICES SRL - PLOIESTI, STR.SERGENT GHEORGHE MATEESCU, nr. 16, bl. 9, sc.D, et. 3,
ap. 75, Judeţ PRAHOVA
55. SANDULESCU ANTONIUS - Bucureşti, sector 2, STR.CPT.VALER DUMITRESCU, nr. 56
56. AFP sector 1 - Bucureşti, sector 1, ROMA, nr. 7
57. RUSU AURELIA - Bucureşti, sector 6, ALEEA VALEA FLORILOR, nr. 2, bl. P11, sc.H, ap. 142
58. SC ROMTELECOM SA - Bucureşti, sector 1, GÂRLEI, nr. 1B
59. NEAGU DANIEL ŞI NEAGU MARINELA-ELENA LA DOMICILIUL ALES - FAX - Bucureşti, sector 2,
MĂGURA VULTURULUI, nr. 51, bl. 116 A, sc.A, ap. 3
60. SC CIUCHEANU SERVICE SRL - BRAŞOV, CALEA BUCUREŞTI, nr. 94, Judeţ BRAŞOV
61. STOENESCU EMANUEL-PETRUŢ, STOENESCU ALIN-IONUŢ LA DOMICILIUL ALES - Bucureşti, sector 5,
ALEEA SĂLAJ, nr. 6
62. ANDREI ROXANA NICOLETA - ALEXANDRIA, DUNĂRII, bl. 13, sc.A, et. 2, ap. 8, Judeţ TELEORMAN
63. VLADU MARIAN - DRAGANESTI OLT, STR.N.TITULESCU, nr. 198, Judeţ OLT
64. DIMIRULE GABRIEL AURELIAN - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. B, sc.2, et. 5, ap. 68, Judeţ
ILFOV
65. RĂDOI MARINELA - URZICENI, ION CREANGĂ, nr. 13, bl. CD 9, sc.B, et. 2, ap. 9, Judeţ IALOMIŢA
66. SC TNT România SRL - Bucureşti, sector 1, ŞOS.BUCUREŞTI-PLOIEŞTI-BUCHAREST BUSINESS PARK, nr.
1A, bl. C1+C2, et. P
67. GEAMBASU CRISTIAN, GEAMBASU ADRIANA-CARMEN - Bucureşti, sector 2, CHIRISTIGIILOR, nr. 2, bl.
P 36, sc.A, et. 1, ap. 4
68. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Bucureşti, sector 3, B-DUL REGINA ELISABETA, nr. 5
69. MIHAILESCU VALENTINA - Bucureşti, sector 1, STR.SMARANDA BRAESCU, nr. 18 A, bl. 2 A, sc.A, et. 4,
ap. 18
70. SC A.D.N. PRODUCTION SRL - Bucureşti, sector 2, VASILE LASCĂR, nr. 68
71. CRISTINA URITESCU - Bucureşti, sector 2, PLANTELOR, nr. 82
72. BURDUSA ADRIAN - Bucureşti, sector 3, CĂLUŞARILOR, nr. 5, bl. 25, sc.A, et. 6, ap. 39
73. BALINT SORIN ALEXANDRU - FĂGĂRAŞ, B-DUL UNIRII, nr. 1B, sc.E, ap. 7, Judeţ BRAŞOV
74. DOCHIA ANDREI VICTOR, DOCHIA ANUŢA - VOLUNTARI, B-DUL EROILOR, nr. 118, bl. C, sc.2, ap. 35,
Judeţ ILFOV
75. MIHĂILESCU VALENTINA - Bucureşti, sector 1, SMARANDA BRAESCU, nr. 18A, bl. 2A, sc.A, et. 4, ap. 18
76. THOMAS DANIEL REPREZENTAT DE NICA CLAUDIU - Bucureşti, sector 2, ARH.ION BERINDEI, nr. 12, bl.
60, sc.1, et. 1, ap. 6
77. POPA IOAN LIVIU - Bucureşti, sector 3, NERVA TRAIAN, nr. 5, bl. M 65, et. 8, ap. 30
78. TOMULESCU COSTEL PRIN MANDATAR COSTEANU ION FLORIN - FOCŞANI, B-DUL BRĂILEI, nr. 31,
bl. 31, et. 2, ap. 6, Judeţ VRANCEA
79. COSTEANU ION FLORIN - FOCŞANI, B-DUL BRĂILEI, nr. 31, bl. 31, et. 2, ap. 6, Judeţ VRANCEA
80. SC LGH TRANS SRL - ZĂRNEŞTI, MĂGURII, nr. 4, Judeţ BRAŞOV
81. SC ZINC GROUP SERVICE SRL PRIN SCA PANGRATIE, ALEXE ŞI PARTENERII - Bucureşti, sector 1,
ŞOS.N.TITULESCU, nr. 1, bl. A7, sc.4, et. 1, ap. 94
82. SC COMPANIA DE MANAGEMENT SRL - Bucureşti, sector 3, CĂLUŞARILOR, nr. 5, bl. 25, sc.A, et. 6, ap. 39
83. LUNGU FLORIN LA sediul ALES LA AV.DUMITRU GEORGETA - Bucureşti, sector 2, PESCĂRUŞULUI, nr.
12, bl. D 6, sc.B, et. 4, ap. 29
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

84. NECULA CATALINA ELENA - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. C, sc.2, et. 4, ap. 62, Judeţ ILFOV
85. NECULA MARIUS - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. C, sc.2, et. 4, ap. 62, Judeţ ILFOV
86. JAHED MORTAZA, JAHED MIHAELA - Bucureşti, sector 2, ALEEA MOZAICULUI, nr. 3, bl. B3, sc.C, ap. 73
87. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - Bucureşti, sector 1, B-DUL ION MIHALACHE, nr. 41-43, bl. CORP A
88. SC CAPITAL NATIONAL CONSTRUCT SRL - BRASOV, STR.LUNGA, nr. 79, Judeţ BRAŞOV
89. SC CLASSIC DESIGN CONSTRUCT 2001 SRL - Bucureşti, sector 3, ILIOARA, nr. 8, bl. M 31, sc.1, et. 2, ap. 17
90. SC GECO-CONSTRUCT SRL - PASCANI, STR.CALUGARENI, nr. 25, Judeţ IAŞI
91. PENA ARICLIA şi CACINA LIDIA PRIN REPREZENTANT PENA ORTANSA ADRIANA - Bucureşti, sector 2,
STR.TEIUL DOAMNEI, nr. 6, bl. 22, sc.A, et. 2, ap. 10
92. SC EMAT SA - com. JILAVA,, SOS.GIURGIULUI, nr. 44, Judeţ ILFOV
93. SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI BRAGAU şi ASOCIATII CU sediul ALES - Bucureşti,
sector 2, STR.CAIMATEI, nr. 22
94. ALEXANDRESCU GHEORGHE ŞI ALEXANDRESCU CECILIA CU DOMICILIUL ALES LA SCA LOVIN ŞI
ASOCIAŢII - Bucureşti, sector 1, LOUIS BLANK, nr. 2, bl. I 1, sc.1, et. 6, ap. 31
95. SC TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 1, BD ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 5a
96. SC NOVA TRAVEL SRL - Bucureşti, sector 1, BD NICOLAE BALCESCU, nr. 21
97. SC SM DIESEL GRUP SRL - Bucureşti, sector 4, B-DUL AL.OBREGIA, bl. I 5, sc.2, et. 2, ap. 42
98. NEACSU OVIDIU DANIEL - BUZAU, BD. M-SAL AVERESCU, bl. 2 A, sc.A, et. 1, ap. 3, Judeţ BUZĂU
99. SC ECOVOL SA - VOLUNTARI, BD.DUNARII, nr. 52 A, Judeţ ILFOV
100. VICOL RALUCA MIHAELA şi VLAD ELENA DANIELA CU sediul ALES -
101. IUORAS DANIEL LA DOMICILIUL ALES -
102. SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA LA sediul ALES -
103. DOYLE METHENY -
104. PLATON SILVIU NICOLAE, PLATON DIANA BARBARA -
105. SC TRANSILVANIA CONSTRUCT SRL LA sediul ALES -
106. SC TIMES CONSULTING SRL LA sediul ALES -
107. SC ELECTROMIR SERVICE SRL -
108. SC UPC România SRL -
109. ZAINEA IONUŢ LEONARDO -
110. SC AVANTGARDE PRODUCTION SRL -
111. NAGIRDU IONEL BOGDAN -
112. NAGIRDU NICOLETA -
113. SC GEOTEHNICA DESIGN SRL -
114. SC CRYBAD CONSTRUCT COMPANY SRL -
115. PANDELE MARIUS LA sediul ALES LA CAB.AV.ARIN ALEXANDRU AVRAMESCU -
116. PANDELE MARIUS LA sediul ALES LA CAB.AV.ARIN ALEXANDRU AVRAMESCU -
117. AMAR ELIEAHU -
118. LACULICEANU RAMONA-GABRIELA -
119. PAUNOIU LIVIU-ANDREI -
120. ŢUŢUIANU LUCIA -
121. TUDORACHE CONSTANTIN -
122. SC UP TOWN COMMUNICATION -
123. SC ITAL COGIM SRL -
124. SC UNIVEX SRL -
125. SC GIADA IMPORT EXPORT SRL -
126. EDUARD OALA -
127. ANATOLIE MARANDIUC -
128. VELICHI ALEXANDRINA -
129. DOYLE METHENY -
130. PARALUX PRODCOM EG SRL -
131. SC LA FÂNTÂNA SRL -
132. VASILE JUSTIN GABRIEL -
133. SC ROMAHA IDEAL SA -
134. DINU ALEXANDRA RAMONA CU DOMICILIUL ALES -
135. Prodescu Gheorghe prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
136. IONITA PETRE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
137. PREDA SORIN prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
138. EDU NICULAE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
139. MOLDOVAN ANDREEA LAVINIA şi MOLDOVAN CRISTINA MIHAELA prin Cabinet Avocat Margarit
Luiza -
140. ALEXANDRESCU GHEORGHE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
141. DRAGAN ANCA ELENA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

142. RADU LILIANA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -


143. RADU MIHAI prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
144. ABAGIU OLIMPIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
145. GUCIU ION prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
146. MIHAILESCU VALENTINA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
147. LEON DAN prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
148. MIELICA OANA MARIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
149. VOICU SILVIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
150. DGITL SECTOR 1 -
151. SUTEU FLORENTINA -
152. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
153. SC ADMEDIA CONSULTA SRL -
154. IUORAS DANIEL CU DOMICILIUL ALES -
155. SC GAGO IMOBILIARE SRL LA sediul ALES -
LICHIDATOR JUDICIAR
156. PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICE SPRL -
CREDITOR
157. SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA -
158. NICHITA CORINA ELENA CU DOMICIUL ALES -
159. SC DIGITAL CABEL SYSTEM SA -
160. RADU COSTELA -
161. MIRON ADRIAN MUGUREL -
162. VICOL RALUCA MIHAELA -
163. SC PROWEST DISTRIBUTION SRL -
164. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
165. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA -
166. DGITL sector 1 -
167. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
168. SC ''NIMROD GUARD'' SRL - cu sediul ales -
169. SC TIMES CONSULTING SRL CU sediul ALES -
170. SC ROMANOEXPORT SA -
171. BANCA COMERCIALA ROMANA SA -
172. NUŢĂ VICTORIA -
173. Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare -
174. SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - cu sediul ales -
175. SC ROMANOEXPORT SA -
176. DGFP Buc.în reprez.AFP SECTOR 1 -
177. POPESCU MARIN - BUCUREŞTI, sector 1, STR. SLAVESTI, nr. 12
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C11 în data de 29.04.2013 ora 9.00 în calitate de
debitoare SC TERRA VISION SRL - Bucureşti, sector 1, PIATA PRESEI LIBERE, nr. 1, bl. C2, et. mezanin
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de … lei, şi timbru judiciar, în sumă de lei,
sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Caraş-Severin
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GEO&SAVA'S SRL, cod unic de înregistrare: 18853779
Convocare adunare creditori
Număr: 771, Data emiterii: 11.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4072/115, Anul 2011, Tribunal Caras-Severin, Secţia Comercială, Judecător
sindic Roiescu Claudia.2. Debitor: SC Geo & Sava’s S.R. L., cu sediul social în Oraviţa, str. Zona Gării, bl., G5/A,
sc.B, AP.13, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală 18853779, Număr de ordine în registrul comerţului
J11/579/2006.
3. Administrator judiciar: Licev Grup S.P.R.L., cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin.
nr. Înregistrare U.N.P.I.R. Rfo II 0227/2006, tel./fax 0255/212940 .Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică ec. Onete Florian.4. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului
SC Geo & Sava’s S.R.L, conform Sentinţei comerciale nr. 376/JS/CC din data de 17.05.2012, pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia Comercială, în dosarul 4072/115/2011 Convoacă şedinţa adunării creditorilor Debitorului: SC
Geo & Sava’s SRL Întrunirea Adunării Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar. Adresă: str. Horea,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

nr. 2A, parter, Reşiţa, jud. Caraş-Severin. Data:08.05.2013 .Ora: 12. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua şi ora
fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.. Ordinea de zi: 1. Stabilirea
măsurilor ce urmează a fi luate, având în vedere că, debitoarea figurează în evidenţele Primăriei Moldova Nouă şi a
Serv. Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Autovehiculelor, cu un autovehicul, iar pe întreaga
perioadă a insolvenţei nu am intrat în posesia documentelor prevăzute de art.28 din Lg.85/2006, şi nu am putut
identifica bunuri în patrimoniul debitoarei. 2. Aprobarea intrării societăţii debitoare în procedura simplificată a
falimentului.3.Diverse probleme.
Menţiune: Neprezentarea creditorilor la adunare reprezintă aprobarea tacită a punctelor de pe ordinea de zi. Pentru alte
informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar;
SC Geo & Sava’s SRL, Prin administrator judiciar Licev Grup S.P.R.L.,
Reprezentant legal Ec. Onete Florian

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CEVENINI SRL, cod unic de înregistrare: 17484690
România, Tribunalul Dolj, Secţia Comercială
Str. Brestei nr. 12
Dosar nr. 22041/63/2012
Comunicare Sentinţa nr. 538
emisă la: ziua 11, luna 04, anul 2013
Către,
SC Cevenini SRL, cu sediul social în com. Simnic de Sus, sat Lesile, T5, P 12 - 13, Judeţ Dolj, în calitate de debitoare,
- AFPM Craiova - Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Judeţ Dolj, în calitate de creditoare,
- CII Leoveanu Simona, cu sediul în loc. Craiova, str. Madona Dudu, nr.23, jud. Dolj, în calitate de
administrator/lichidator judiciar;
- ORC Dolj, cu sediul în loc. Craiova, str. Unirii nr. 126, jud. Dolj, în calitate de intimat,
- Judecătoria Craiova, cu sediu în loc. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 32, jud. Dolj, în calitate de intimat.
se comunică, alăturat, copia sentinţei 537 din data de 05.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 22041/63/2012 de
Tribunalul Dolj, Secţia Comercială, privind debitorul SC Cevenini SRL, cu sediul social în com. Simnic de Sus, sat
Lesile, T5, P 12 - 13, Judeţ Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului J16841/2005 şi cod fiscal 17484690.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 22041/63/2012
Sentinţa nr. 537/2013
Şedinţa publică de la 05 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Cristina Izabela Colceag
Grefier Rodica Dobre
Pe rol, soluţionarea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei formulată, în temeiul legii nr. 85/2006, de
creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, jud.
Dolj, împotriva debitoarei SC Cevenini SRL, cu sediul social în com. Simnic de Sus, sat Lesile, T5, P 12 - 13, Judeţ
Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului J16841/2005 şi cod fiscal 17484690. La apelul nominal făcut în şedinţa
publică au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după
care,
Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe noi de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi îl reţine
spre soluţionare.
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:
La data de 07.12.2012 creditorul Administraţia Finanţelor Publice Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolit
Firmilian nr. 2, jud. Dolj a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Cevenini
SRL, cu sediul social în com. Simnic de Sus, sat Lesile, T5, P 12 - 13, Judeţ Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului
J16841/2005 şi cod fiscal 17484690 având în vedere că debitorul se încadrează în cazul prevăzut de art. 1 alin. 1 din
Legea nr. 85/2006.
În motivare s-a arătat că Administraţia Finanţelor Publice Craiova are împotriva debitorului SC Cevenini SRL, o
creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în cuantum de 68.884 lei, la dosarul cauzei fiind depuse decizii referitoare la
obligaţiile de plată accesorii, somaţii şi titluri executorii, care dovedesc certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea creanţei
invocate. de asemenea, s-a mai arătat că având în vedere starea de încetare de plăţi faţă de creditor, stare în care se
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

găseşte debitorul, depăşindu-se cu mult termenul prevăzut de legiuitor, respectiv 90 de zile, prezumţia de insolvenţă se
transformă într-o certitudine iar, cuantumul creanţei invocate depăşeşte în mod vădit suma de 45.000 lei – sumă ce
reprezintă minimul stabilit de lege.
Cererea a fost comunicată debitorului, în copie, fără ca acesta să formuleze contestaţie potrivit art. 33 alin. 6 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Cu privire la această cerere instanţa reţine că din partea creditorului A.F.P. Craiova a fost depusă o cerere de deschidere
a procedurii insolvenţei cu privire la suma de 68.884 lei, sumă reprezentând sume datorate bugetului de stat stabilite
prin titluri executorii a căror validitate nu a fost afectată până în prezent.
Potrivit art. 3 din Legea nr. 85/2006, orice creditor care are una sau mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile a căror
valoare să fie superioară valorii prag, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în
insolvenţă din cauza încetării plăţilor faţă de acesta, timp de cel mult 90 de zile, putându-se deschide procedura
simplificată de insolvenţă faţă de debitorului care nu deţine nici un bun în patrimoniul său, în condiţiile art. 1 alin. 2 pct.
c) pct. 1 din Legea 85/2006.
Pentru a se aplica procedura insolvenţei, legea impune astfel îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii: creditorul să
aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă având o valoare cel puţin egală cu valoarea-prag indicată de lege şi debitorul să
se afle în situaţia de a nu mai putea face faţă datoriilor sale comerciale.
Creanţa trebuie să aibă un cuantum superior sumei de 45.000 lei, conform art. 3 pct. 12 din lege.
Totodată, potrivit art. 379 C.pr.civ., creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi
din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.
Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu
ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie
opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această
determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală.
Creanţa este exigibilă atunci când aceasta a ajuns la scadenţă.
Instanţa constată astfel, cu privire la cererea introductivă a creditorului că, fiind constatată prin titluri executorii a căror
validitate nu este afectată până în prezent, creanţa invocată de către acest creditor ca temei al solicitării sale depăşeşte la
momentul soluţionării prezentei cereri valoarea prag de 45.000 lei şi prezintă caracterele certitudinii, lichidităţii şi
exigibilităţii.
Constatând prin urmare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv existenţa unei creanţe certe, lichide şi
exigibile, încetarea plăţilor faţă de creditoare de cel mult 90 de zile şi existenţa unei creanţe în cuantum de minimum
45.000 lei, coroborat cu faptul că înscrisurile depuse de creditor la dosarul cauzei (decizii referitoare la obligaţiile de
plată accesorii, somaţii şi titluri executorii) dovedesc starea de insolvenţă a debitorului, care se află în incapacitate de
plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile, iar debitorul nu figurează în evidenţe cu bunuri urmăribile
conform adresei depuse la dosar urmează a admite cererea formulată de creditorul Administraţia Finanţelor Publice
Craiova şi a dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Cevenini SRL, cu
sediul social în com. Simnic de Sus, sat Lesile, T5, P 12 - 13, Judeţ Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului
J16841/2005 şi cod fiscal 17484690.
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea poziţiei de administrator/lichidator în dosarele de
faliment, experienţa în domeniul insolvenţei, suportul logistic şi organizatoric, cât şi dispoziţiile art. 11 pct. 1 lit. c din
Legea nr. 85/2006, instanţa va desemnat administrator judiciar CII Leoveanu Simona, cu sediul în loc. Craiova, str.
Madona Dudu, nr.23, jud. Dolj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea creditoarei Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Craiova, pentru deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC Cevenini SRL Craiova.
În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Cevenini SRL.
În temeiul art. 34 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Numeşte lichidator judiciar pe CI Leoveanu Simona care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o
retribuţie lunară de 700 lei.
În temeiul art. 107(2) şi art. 47(4) din Legea. 85/2006
Constată încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a cuvenitelor menţiunii
în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi.
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 59 Legea 85/2006 la data de 40 de zile de la numirea
lichidatorului judiciar
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 17.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 31. 05.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
14.06.2013.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidator judiciar şi publicarea într-un ziar de
largă circulaţie.
În temeiul art. 113 din lege,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
În temeiul art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006,
Dispune Convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la
deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special.
In temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar.
Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor
băncilor unde acesta are deschise conturi.
Definitivă. cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Aprilie 2013.
Președinte, Grefier,
Cristina Izabela Colceag Rodica Dobre

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială E-RECYCLING SRL, cod unic de înregistrare: 21566119
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor
Nr. 1803/02.04.2013
Număr dosar: 2340/96/2011 al Tribunalului Harghita, Judecător-sindic: Elena Enescu,
Temei juridic: art.21 alin.(1) coroborat cu art.24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,
Lichidator judiciar: RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL, desemnat prin Încheierea civilă nr.2238/20.09.2011,
pronunţată de Tribunalul Harghita în şedinţă de Cameră de consiliu,
Debitor: SC E-Recycling SRL, Cod unic de identificare fiscală 21566119, cu sediul social în Mugeni, nr. 308A, jud.
Harghita, Număr de ordine în Registrul Comerţului J19/349/2007,
Prin încheierea şedinţei publice din data de 28.01.2013 judecătorul sindic a acordat termen în vederea continuării
valorificării bunurilor din averea debitoarei şi pentru recuperarea creanţelor pe data de 08.04.2013.
În temeiul art.21 alin.(1) coroborat cu art.24 din Legea nr.85/2006 prezentăm următorul raport privind îndeplinirea
atribuţiilor în intervalul decurs de la ultimul termen.
În urma restituirii dosarului nr.2340/96/2011/a1 de către Curtea de Apel Târgu Mureş, conform Deciziei
nr.3029/R/12.10.2012, pronunţate de instanţa de recurs, cauza a fost rejudecată la termenul din 04.02.2013. Prin sentinţa
civilă nr.375/04.02.2013 a fost admisă contestaţia formulată de creditoarea SC Romtelecom SA, şi în consecinţă s-a dispus
rectificarea tabelului preliminar de creanţe în sensul înscrierii creditoarei SC Romtelecom SA cu creanţa în sumă de 4.097,
59 lei la rangul VII de prioritate prevăzut de art.123 pct.7 din Legea nr. 85/2006. Ne-am conformat dispoziţiilor sentinţei
civile pronunţate la data de 04.02.2013; am întocmit tabelul definitiv modificat de creanţe al debitorului.
În urma neacceptării creanţei creditorului SC New Company Recycling SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin prin
mandatarul SC Kontrol Debit SRL, acesta a depus contestaţie la tabelul preliminar, cauza formând obiectul dosarelor nr.
2340/96/2011/a2 şi nr. 2340/96/2011/a3 al Tribunalului Harghita. La termenul din 28.01.2013 a fost dispus conexarea
celor două dosare asociate, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, iar la termenul din 11.03.2013 prin sentinţa civilă
nr.974/11.03.2013 a fost soluţionată contestaţia, prin respingerea acesteia ca neîntemeiată. În perioada analizată am
continuat organizarea licitaţiilor publice pentru valorificarea bunurilor din averea debitoarei. Au fost programate licitaţii
publice săptămânale, pe zilele de vineri, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, cu stabilirea preţurilor de strigare la
niveluri reduse la 60% faţă de valorile de evaluare. Am efectuat noi expuneri pe piaţă a bunurilor, prin publicarea
anunţurilor de vânzare în cotidienele locale Informaţia Harghitei şi Hargita Népe (numerele din data de 01.02.2013),
precum şi pe site-ul oficial al UNPIR – www.unpir.ro. Vă informăm că, în cadrul licitaţiei publice organizate în data de
22.02.2013 a fost valorificat imobilul situat în comuna Mugeni, str. Principală, nr. 308/A, compus din teren în suprafaţă
de 439 mp, evidenţiat în CF nr. 50033/Municipiu Mugeni, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2018, nr. top
134/2, precum şi imobilul evidenţiat în CF nr. 50036/ Municipiul Mugeni, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
2018, nr. top 50036, compus din teren în suprafaţă de 5660 mp, edificat cu birou, construit din fundaţia din beton, pereţi
din cărămidă, acoperită cu ţigle, compus la demisol din 1 pivniţă şi la parter 4 încăperi, către participantul la licitaţie
SC Green Zone Company SRL, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Albinelor, nr. 2, judeţul Harghita, CUI RO
28327283, J19/190/2011, la suma de 121.200 RON+TVA. Pentru imobilul vândut a fost emisă factura nr.
201301/22.02.2013 în sumă de 12.120 lei, respectiv factura nr. 201302/15.03.2013 în sumă de 29.000 lei.
Contravaloarea imobilului a fost încasată parţial astfel: cu chitanţa nr. 97/4685 din data de 21.02.2013, a fost achitată
suma de 12.120, 00 lei, iar cu OP în data de 15.03.2013, a fost achitată suma de 29.000 lei, termenul maxim de achitare
este de 60 de zile de la data întocmirii procesului-verbal.
La data de 26.03.2012 a fost înregistrată la sediul lichidatorului judiciar oferta de cumpărare nr. 5661 din partea SC
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Manico Metal SRL pentru achiziţionarea electrostivuitorului BALKANCAR. Oferta de preţ a fost de 2.000 RON+TVA.
Întrucât preţul oferit este inferior celei la care momentan bunul este expus spre vânzare, pentru analizarea şi supunerea
spre aprobare ofertei depuse, în temeiul art.14 şi următoarele coroborate cu art.117 alin. 3 din Legea nr.85/2006, vom
convoca adunarea creditorilor, pentru data de 26.04.2013, la sediul lichidatorului judiciar.
În urma valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, la data de 22.03.2013 am elaborat, am înregistrat la grefa
instanţei şi am afişat pe tabela de afişaj al Tribunalului Harghita un plan de distribuire, împreună cu raportul asupra
fondurilor aferent. Procesul-verbal de afişare este depus la dosarul cauzei. De asemenea, în calitate de lichidator judiciar
ne-am conformat dispoziţiilor art.122 alin.(2) din Legea nr.85/2006. Notificarea (nr.5612/25.03.2013) s-a realizat prin
Buletinul procedurilor de insolvenţă nr.5277 din 26.03.2013. Deasemenea, au fost publicate atât raportul asupra
fondurilor obţinute din încasări întocmit sub nr.5533/22.03.2013, cât şi planul de distribuire nr.1, înregistrat sub nr.
5533/1/22.03.2013 în BPI nr.5287/26.03.2013. Urmează să verificăm dosarul constituit la tribunal cu privire la
înregistrarea eventualelor contestaţii din partea creditorilor. În cazul în care nu vor fi depuse contestaţii din partea
creditorilor, vom proceda la distribuirea sumelor prevăzute în planul nr.1, înregistrat sub nr. 5533/1/22.03.2013.
În ceea ce priveşte recuperarea creanţelor, informaţiile furnizate în cadrul raportului nostru depus la termenul precedent
au rămas aceleaşi, în sensul că cererea pentru emiterea ordonanţei de plată formulată împotriva Asociaţia Română
pentru Reciclare ROREC în vederea încasării sumei de 1.575, 03 lei, are termen de soluţionare la data de 18.04.2013
(dosar nr.23488/300/2012 al Judecătoriei sector 2 Bucureşti).
RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL prin Asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignaţie

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ACVILA SRL, cod unic de înregistrare: 15079526
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, Judeţul Ilfov
Dosar nr. 459/93/2012/a1
Termen: 14.05.2013, C 18, ora 09, 00.
Citaţie
emisă la: ziua 08, luna 04, anul 2013.
Reclamant: DM Insolv Consult IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Acvila SRL având CUI
15079526, J23/2621/2002– cu sediul în Bucureşti, Cogâlnic, nr. 31, sector 3
Pâtât: Bălan Eugen – cu domiciliul în Bucureşti, str. Irimicului, nr. 2, bl. 1, sc.1, et. 7, ap. 28, sector 2
sunt chemati la aceasta instanta, sala 1 Civil (camera 12 parter), completul F 18, în ziua de 14 luna 05, anul 2013 ora 9,
00, în calitate de reclamant respectiv pârât, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei - angajare răspundere
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DEMIDIA COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 17942860
Depunere raport de activitate privind debitoarea SC Demidia Company SRL
Nr.: 489/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr 1794/1371/2011 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic: Ioan Eugen Maier
2.Arhiva/registratura instanţei:str. Justiţiei nr.1, loc. Tg. Mureș, jud. Mureş, programul arhivei/registraturii instanţei 8-12
3.1. Debitor: SC Demidia Company SRL, Cod de identificare fiscală RO 17942860, sediul social: loc. Rastoliţa, str.
Principală nr.21, jud. Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului nr.J26/1591/2005.
3.2. Administrator special: Nu este cazul.
4.Creditor: DGFP Mureş-AFP Reghin str. Gh. Doja nr.1-3, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş; Ro Credit IFN SA str. Primăriei
nr.1 loc. Tg. Mureş, jud. Mureş.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual - Ciubucă Alexandru, Cod de identificare fiscală 20008300, sediul social str.
P-ţa Trandafirilor nr.53, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă nr.
1B2918 tel./fax 0265/264264, E-mail:danciubuca@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
Ciubucă Alexandru.
6.Subsemnatul: Ciubucă Alexandru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Demidia Company SRL, conform
Sentinţă din data de 07.09.2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 1794/1371/2011, în temeiul art.
21 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul de activitate, astfel întocmit: Soluţionarea
dosarului cu nr. 1794/1371/2011/a3 –recurs.
În urma soluționării acestui dosar, având ca obiect acțiunea lichidatorului judiciar de restituuire a autovehiculului marca
audi A4, în urma pronunțării sentinței nr.1278/24.10.2012, în sensul admiterii acesteia, părătul a fosrmulat recurs în
termen legal de la comunicare, iar data soluționării acestui recurs a fost stabilită pentru 09.04.2013, iar la această dată
instanța de control a anulat recursul declarat ca netimbrat. Predare și valorificare autovehicul.Ca efect a sentinței
nr.1278/24.10.2012 am solicitat predarea acestui autovehicul, iar conform procesului verbal de predare – primire cu
nr.1091/09.11.2013 (preluare), autovehicului aflat la acel moment în posesia numitului șandor Marian a fost predat
lichidatorului judiciar, ulterior la data de 06.12.2012, numitul Șandor Marian a depus o nouă ofertă de achiziționare a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

autovehiculuilui, pentru restul sumei rămase de 12.725 lei, cu plata pe loc. Conform procesului verbal al adunării
creditorilor nr.1579/17.12.2012, depus la grefa instanței la data de 19.12.2012, publicat la BPI nr.254/08.01.2013,
creditorii au hotărât: Se aprobă cererea de achiziție depusă de numitul Şandor Marian, înregistrată la lichidatorul
judiciar sub nr.1545/06.12.2012.Față de acest proces verbal nu au fost formulate contestații de către creditori sau orice
parte interesată. La data de 01.02.2013 am procedat la valorificarea acestui autovehicul către ofertant, la prețul oferit,
bunul a fost achitat integral, sa procedat la predarea acestuia conform proces verbal de predare –primire
nr.116/01.02.2013 (predare).În urma obținerii de fonduri în cadrul procedurii am procedat la întocmirii unui raport
asupra fondurilor obținute și cheltuielilor efectuate, un plan de distribuire între creditori, urmează ca aceste documente
să fie comunicate creditorilor, se vor efectua demersuri de publicare la BPI, iar pentru termenul de control în urma
soluționării eventualelor contestații se vor efectua plățile în cadrul procedurii.
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Semnătură şi ştampilă

2. Societatea comercială JANEL POP SRL, cod unic de înregistrare: 11539273


Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
Nr. 743/08.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 73/1371/2010, Tribunal Specializat Mureş, Judecător sindic Manta Tudoriţa.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Mureş, Tg-Mureş, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş, tel: 0265
262010; programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8 - 12
3.1. Debitor: SC Janel Pop SRL Hodac, cu sediul în com. Hodac nr. 437, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureş sub
numărul J26/180/1999, având CUI 11539273.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat
4.Creditor: listă anexă creditori
5.Lichidator judiciar: General Mir Consult S.P.R.L, cod de identificare fiscală RO 12569213; sediul social: Tg-Mureş,
str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, jud. Mureş; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2104; tel./fax
0265 267340; 0265 267761; e-mail generalmir_consult@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică Cătană Cristian.
6.Subscrisa: General Mir Consult S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Janel Pop SRL Hodac, cu
sediul com. Hodac nr. 437, jud. Mureş, conform Încheierii comerciale nr. 7/C din 13 ianuaie 2010, pronunţată de către
Judecătorul sindic în dosar nr. 73/1371/2010 al Tribunalului Specializat Mureş.
comunică:  Raport privind demersurile întreprinse în procedura insolvenţei debitoarei falite SC Janel Pop SRL
Hodac, cu nr. 743/08.04.2013 :
„ În perioada care a trecut de la ultimul termen, în ceea ce priveşte operaţiunile de valorificare a bunurilor rămase în
patrimoniul societăţii debitoare, în baza aprobării creditorilor, am continuat procedurile de vânzare a bunurilor aflate în
patrimoniul debitoarei falite, conform anunţurilor publicate în ziarele „24 Ore Mureşene” din 24.08.2012 şi „Bursa” din
23.08.2012, sens în care am organizat licitaţii în fiecare zi de vineri respectiv la datele de 11.01.2013, 25.01.2013,
08.02.2013, 22.02.2013, 08.03.2013, 22.03.2013 și 05.04.2013, licitaţii la care nu s-a prezentat nimeni, ocazie cu care
s-a întocmit câte un proces verbal.
Ținând cont de faptul că, potrivit Regulamentului de vânzare aprobat de către creditori, prețul de pornire la licitație a
ajuns la 75% din valoarea evaluată, am procedat la convocarea creditorilor pentru data de 26.04.2013, cu ordinea de zi:
 Stabilirea modalităţii de continuare a procedurii de valorificare a bunurilor aparţinând debitoarei falite SC Janel Pop
SRL Hodac, având în vedere faptul că, de la data de 24.09.2012 dată la care a avut loc prima licitaţie la valoarea
reevaluată şi până în prezent, nu s-a reuşit valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei falite, iar preţul de pornire
la licitaţie a scăzut cu un procent de 25%, faţă de preţul stabilit prin Raportul de reevaluare. (Propunerea lichidatorului
judiciar este de continuare a vânzării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei falite, pornind de la preţul de 75%, faţă
de preţul stabilit prin Raportul de evaluare, cu paşi de reducere a preţului în praguri de câte 5% după fiecare 3 şedinţe de
licitaţie, cu precizarea că în cazul în care nu se reuşeşte valorificarea acestor bunuri până la valoarea de 50% din preţul
stabilit prin Raportul de evaluare, să fie convocaţi creditorii pentru stabilirea unei noi modalităţi de continuare a
procedurii insolvenţei debitoarei falite.)
În perioada care a trecut de la ultimul termen, ne-a fost comunicată Sentința nr. 502/P din 11.10.2012, pronunțată în
dosar nr. 1587/289/2012 al Judecătoriei Reghin, prin care SC Molid Pelet SRL Ibănești, a fost obligată la plata în
favoarea debitoarei falite SC Janel Pop SRL Hodac, a sumei de 12.782, 72 lei, reprezentând contravaloare chirie, la care
se adaugă dobânda legală, începând cu data scadenței și până la data achitării integrale.
În urma comunicării hotărârii mai sus menționate, am depus la Judecătoria Reghin o cerere de legalizare, urmând ca
după legalizarea acesteia să demarăm procedurile de executare silită.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă solicităm acordarea unui termen în vederea continuării procedurilor de
valorificare conform hotărârii creditorilor din 26.04.2013..
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii, împotriva prezentului Raport privind demersurile întreprinse în
procedura insolvenţei debitoarei falite SC Janel Pop SRL Hodac cu nr. 743/08.04.2013, în termen de 5 zile de la data
publicării, contestaţiile urmând a fi depuse în Dosar nr. 73/1371/2010 al Tribunalului Specializat Mureş.
Lichidator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L Cătană Cristian Ion
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Județul Neamţ
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUROPA COMUNICAŢII SRL, cod unic de înregistrare: 23907484
România
Tribunalul Neamţ
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16
Dosar nr. 2538/103/2012
Comunicare Sentinţă civilă nr. 68/F din 05.02.2013
Emisă la: 15.04.2013
Creditori:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ - Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 19 bis, judeţ Neamţ
Municipiul Piatra Neamţ- Direcţia Taxei şi Impozite - Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 12, judeţ Neamţ
Autoritatea Naţională pt. Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Iaşi - Iaşi, str. Moara de
Vânt, nr. 34A, judeţ Iaşi
Debitor:
SC Europa Comunicaţii SRL - Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 18, bl. 15, parter, judeţ Neamţ
Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 25, bl. B15, FN, judeţ Neamţ
Lichidator:
C.I.I. Todiraş Ovidiu Ionuţ - Piatra Neamţ, Aleea Plaiului, nr. 9, bl. A4, ap. 31, judeţ Neamţ
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 68/F din 05.02.2013 pronunţată în Dosar nr. 2538/103/2012 de
Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul Europa Comunicaţii
SRL Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 18, bl. 15, parter, judeţul Neamţ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Neamţ sub nr. J27/777/2008, CUI 23907484.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Ifrim Violeta
*
România
Tribunalul Neamţ
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16
Dosar nr. 2538/103/2012
Sentinţa civilă nr. 68/F
Şedinţa publică din 05.02.2013
Instanţa constituită din:
Preşedinte – Cătălin Serghei – Judecător sindic
Ifrim Violeta – Grefier
Pe rol examinarea procedurii insolvenţei prev. de Legea nr. 85/2006 privind pe debitorul Europa Comunicaţii SRL
Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 18, bl. 15, parter, judeţul Neamţ.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns consilier juridic Samachiş Mihaela pentru creditorul Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Neamţ şi av. Luchian Cătălina Diana pentru administratorul judiciar, lipsă fiind celelalte
părţi.
Procedura completă.
După referatul grefierului, care învederează instanţei că la dosar s-au depus de către:
- administratorul judiciar: raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 1 lit. a şi art. 54 alin. 1 din Legea
nr. 85/2006, tabelul preliminar al creanţelor asupra averii debitorului, afişat la uşa tribunalului la data de 15.01.2013,
raport privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii, procesul verbal al
adunării creditorilor din 02.01.2013 şi raportul prev. de art. 21 alin. 1 din lege;
- Codmar Insolvency IPURL Bacău: decizia privind rezultatul selecţiei de oferte din data de 20.12.2012;
- creditorii Municipiul Piatra Neamţ, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (fostă
ANRC) - prin Direcţia Regională Iaşi, cereri prin care solicită înscrierea în tabelul creditorilor;
- creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ: cerere prin care şi-a precizat cuantumul creanţei la suma de
74.191 lei, depusă cu adresa nr. 17632/IE/MS/20.12.2012.
Administratorul judiciar, reprezentat de av. Luchian Cătălina Dinana, arată că raportul prevăzut de art. 54 din Legea
privind procedura insolvenţei a fost în întocmit ca urmare a faptului că debitorul nu şi-a exprimat intenţia de a-şi
reorganiza activitatea şi nu s-a conformat prevederilor art. 35, potrivit cărora avea obligaţia de a depune la dosarul
cauzei documentele şi informaţiile prev. de art. 28 alin. 1.
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi dă cuvântul părţilor prezente asupra raportului administratorului judiciar
privind propunerea de deschidere a procedurii falimentului, în formă simplificată, împotriva societăţii debitoare.
Av. Luchian Cătălina Diana, pentru administratorul judiciar, solicită aprobarea raportului întocmit în conformitate cu
prevederile art. 54 din lege, în cauză fiind întrunite condiţiile prev. de art. 107 alin. 1 lit. D, raportul fiind comunicat
creditorului care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi debitorului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

Consilier juridic Samachiş Mihaela, pentru creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, solicită aprobarea
raportului şi deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva Europa Comunicaţii SRL .
Cauza a rămas în pronunţare asupra raportului prev. de art. 54 din Legea nr. 85/2006, după care,
Tribunalul, Judecătorul sindic,
Prin Sentinţa civilă nr. 614/F din 20.11.2012 a fost admisă cererea formulată de creditorul Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Neamţ, împotriva debitorului Europa Comunicaţii SRL fiind deschisă procedura insolvenţei prev. de
Legea nr. 85/2006.
Prin raportul întocmit pentru termenul de judecată din 05.02.2013 administratorul judiciar a solicitat intrarea debitorului
în procedura falimentului, în formă simplificată (filele 106 - 109 dosar). A arătat acesta că societatea debitoare nu şi-a
exprimat intenţia de reorganizare şi nu a predat actele şi informaţiile prev. de art. 28 alin. 1 în termenul prev. de art. 35
din Lergea nr. 85/2006.
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1 alin. 1 lit. d şi art. 107 alin. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenţei.
Analizând cererea formulată de administratorului judiciar, privind intrarea debitorului în procedura simplificată a
falimentului, instanţa reţine că societatea se încadrează în dispoziţiile art. 107 alin. 1 lit. D din Legea 85/2006.
Astfel, debitorul nu s-a conformat dispoziţiilor art. 35 potrivit cărora avea obligaţia, să depună la dosar documentele şi
informaţiile prev. de art. 28 alin. 1 din lege, nu s-a propus un plan de reorganizare de persoanele prev. la art. 33 alin. 4,
iar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, creditor care deţine împotriva debitorului peste două treimi din totalul
creanţelor înscrise în tabelul creditorilor, a aprobat raportul întocmit de către administratorul judiciar în conformitate cu
prevederile art. 54 din Legea nr. 85/2006.
În consecinţă, va admite cererea şi în temeiul art. 107 din Legea privind procedura insolvenţei va dispune începerea
procedurii falimentului debitorului Europa Comunicaţii SRL Piatra Neamţ.
În temeiul art. 107 alin. 2 lit. c din Legea privind procedura insolvenţei va confirma în calitate de lichidator judiciar pe
fostul administrator judiciar – Tănăsă şi Asociaţii SPRL Filiala Neamţ şi va stabili onorariul acestuia având în vedere
criteriile prevăzute de art. 37 alin. 2 din O.U.G 86/2006.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare al debitorului.
Va dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Va fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 09.04.2013.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul administratorului judiciar C.I.I. Todiraş Ovidiu Ionuţ întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 54 din
Legea 85/2006.
În temeiul art. 107 alin. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenţei:
Dispune începerea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului Europa Comunicaţii SRL Piatra Neamţ,
str. Privighetorii, nr. 18, bl. 15, parter, judeţul Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Neamţ sub nr. J27/777/2008, CUI 23907484.
Confirmă în calitate lichidator judiciar pe fostul administrator judiciar C.I.I. Todiraş Ovidiu Ionuţ, cu sediul în Piatra
Neamţ, Aleea Plaiului, nr. 9, bl. A4, ap. 31, judeţul Neamţ, cu un onorariu provizoriu de 800 lei lunar, exclusiv TVA,
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea 85/2006.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
În temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 09.04.2013.
Definitivă şi executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 05.02.2013.
Președinte, Grefier,

Județul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU SA, cod unic de înregistrare: 2646211
Notificarea înlocuirii lichidatorului judiciar
Nr. 634/09.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 9/88/2001 Tribunal Tulcea Secţia civilă, de contencios administrativ și fiscal
Judecător sindic Elena Bibu
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: str. Păcii, nr.83, Telefon 0240/512359 Programul registraturii instanţei 9, 00-13, 00
3.Debitor: SC Agrozootehnica M. Kogălniceanu SA, Cod de identificare fiscală 2646211 sediul social: Comuna Mihail
Kogălniceanu, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/173/1991.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7192/19.04.2013

4. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Crişan Daniela Cod de identificare fiscală RO19955394, sediu:
B-dul. 1 Mai, nr.3, bl. H10, sc.A, ap.31, loc. Constanţa, cod 900123, jud. Constanţa, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 1B2076 Tel. 0241/515562 e-mail av.crisan@yahoo.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Crişan Daniela
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Crişan Daniela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Agrozootehnica M.
Kogălniceanu SA, conform încheierii civile din data de 25.05.2012 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de
contencios administrativ și fiscal în dosarul 9/88/2001, în temeiul art. 7, art. 11alin (1) lit. e) coroborat cu art.25 alin.(1)
lit.l) din Legea privind procedura insolvenţei, Notifică
6. Înlocuirea lichidatorului judiciar II Insolvency IPURL cu practicianul în insolvenţă CII Crişan Daniela prin
încheierea din data de 25.05.2012 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 9/88/2001;
Cabinet Individual de insolvenţă Crişan Daniela
Prin Crişan Daniela

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7192/19.04.2013 conţine 16 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16