Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7193 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LA URSU SRL ........................................................................................................................... 3

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BURDETI IMPEX SRL.............................................................................................................. 3

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FININTER SRL .......................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DINERUS IMPEX SRL.............................................................................................................. 5
2. Societatea comercială INOX DISTRIBUTION SRL ..................................................................................................... 5

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ECOFOREST SRL ..................................................................................................................... 7

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TUYA COMSERV SRL ............................................................................................................. 8

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 9


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OM BOGAT OM SĂRAC CLIMATERM SRL ......................................................................... 9

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LOLLINI INTERNATIONAL SRL ......................................................................................... 10

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LAND TRANSPORT SRL ....................................................................................................... 10

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 12


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TECHNOGAB SRL .................................................................................................................. 12
2. Societatea comercială ECPROD SA ............................................................................................................................. 13

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 13


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DORECOM IMPEX SRL ......................................................................................................... 13

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 16


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CONMARELU SRL ................................................................................................................. 16
2. Societatea comercială FLORIX-COMPANY SRL....................................................................................................... 16

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LA URSU SRL, cod unic de înregistrare: 1733328
Tribunalul Arad, Secţia Civilă
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4
Dosar nr. 820/108/2013
Termen: 29.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 11, luna 04, anul 2013
SC La Ursu SRL, cu sediul social în comuna Vladimirescu, sat Vladimirescu, str. Lenin, nr. 77, jud. Arad, cod de
identificare fiscală 1733328, număr de ordine în registrul comerţului J02/941/1991, este chemat la această instanţă,
camera 219, completul C-Sindic5, în ziua de 29, luna 04, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu
creditorul Primăria mun. Arad prin Direcţia Venituri, cu sediul social în Arad, str. M. Scaevola, nr. 11, jud. Arad, pentru
Legea nr. 85/2006.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
Andreea Farcaș-Neamț

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BURDETI IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 10157720
Societatea civilă de practicieni în insolvenţă Ultralex societate profesională cu răspundere limitată RSP 0173; CIF
20878449; cu sediul în Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9, telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com,
office@ultralex.ro.
Convocare adunarea creditorilor Număr 1202 Data emiterii: 18.04.2013
Date privind dosarul: număr dosar 216/112/2009 Tribunal Bistriţa Năsăud, Secţia Comercială de contencios
administrativ şi fiscal, judecător sindic Virgil Checec.
Creditori: SC Siceram SA Sighişoara. SC Rai 88 Impex SRL Bucureşti. SC Ambient SA Sibiu. Direcţia Generală a
Finanţelor Publice BN. Arhiva/registratura instanţei: localitatea Bistriţa, strada Alba Iulia, nr. 1; programul registraturii
instanţei: zilnic orele 8-12.
Debitor: SC Burdeţi Impex SRL Cod de identificare fiscală 10157720 sediul social în localitatea Năsăud, str. Tănase
Todoran, nr. 3, jud. BN, număr de ordine în registrul comerţului J06/27/1998.
Administrator judiciar: Ultralex SPRL, cod de identificare fiscală 20878449 sediul social Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0173, tel./fax 0263238391, e-mail ultralexipurl@yahoo.com,
office@ultralex.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Vârtic Ovidiu.
Subscrisa SCPI Ultralex SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Burdeţi Impex SRL, conform
dispoziţiilor Instanţei de la termenul din data de 25.09.2012 din dosarul 216/112/2009, în temeiul art. 14 şi următoarele
din Legea privind procedura insolvenţei. Convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Burdeţi Impex SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bistriţa str. Subcetate, nr. 9, jud. Bistriţa-
Năsăud, la data de 25 aprilie 2013, Ora 13:30. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la
administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor
depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a vota. Ordinea de zi: 1. Votarea asupra cererii creditoarea SC Rai 88 Impex SRL, de intrare în
faliment a debitoarei SC Burdeţi Impex SRL. Informaţii suplimentare: Cererea creditoarei SC Rai 88 Impex SRL poate
fi consultată atât la sediul administratorului judiciar cât şi la arhiva Tribunalului Bistriţa-Năsăud.
SCPI Ultralex SPRL Prin practician în insolvenţă Ovidiu Vârtic

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FININTER SRL, cod unic de înregistrare: 16260449
România Tribunalul Braşov Secţia A - II - A civilă, de Contencios Administrativ Braşov
B-dul 15 Noiembrie nr. 45
Dosar nr. 11263/62/2012
Comunicare sentinţa civilă nr. 750/sind/26.03.2013
emisă la ziua 29, luna martie, anul 2013;
Administraţia Finanţelor Publice Braşov, Braşov, b-dul M. Kogălniceanu nr. 7, jud. Braşov
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 750/sind din data de 26, luna martie, anul 2013, pronunţată în dosarul nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

11263/62/2012, de Tribunalul Braşov, Secţia a - II - A Civilă, de Contencios Administrativ, privind pe debitorul SC


FININTER SRL, cu sediul social în mun. Braşov, str. Mircea cel Bătrân nr. 49, bl. 36, scara D, ap. 36, jud. Braşov,
J08/581/2004, CUI 16260449.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
Ana Elena Duţu
*
România, Tribunalul Braşov, Secţia A - II - A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 11263/62/2012
Sentinţa civilă nr. 750/sind
Şedinţa publică din data de 26 martie 2013
Completul compus din:
Judecător Sindic – Andreea Oncioiu
Grefier – Ana Elena Duţu
Pe rol fiind continuarea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei SC Fininter SRL, prin lichidator
judiciar Cenţu SPRL, în baza Legii nr. 85/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul
legal al lichidatorului judiciar Cenţu SPRL, prin consilier juridic Răzvan Roman.
Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Dovada de
îndeplinire a procedurii de citare prin buletinul insolvenţei nr. 61391/25.03.2013. Se constată depus la dosarul cauzei,
prin serviciul registratură al instanţei, din partea reprezentantului lichidatorului judiciar dovada publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a raportului final de activitate, procesul verbal privind raportul final şi bilanţul general al
lichidării afişat la uşa instanţei, dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 45470/12.02.2013 a tabelului
preliminar precum şi dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 67250/01.03.2013 a raportului privind
cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 172, din data de 21.02.2013.
Instanţa constată că nu s-au formulat obiecţiuni la raportul final şi acordă cuvântul cu privire la închiderea procedurii.
Lichidatorul judiciar solicită instanţei închiderea procedurii insolvenţei, radierea debitoarei din registrul comerţului şi
aprobarea retribuţiei lichidatorului judiciar.
Judecătorul sindic,
Prin raportul final de la data de 21.02.2013, lichidatorul judiciar Cenţu SPRL, desemnat să administreze procedura
insolvenţei debitoarei SC Fininter SRL, a solicitat să se dispună închiderea procedurii simplificate de faliment, conform
art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Se arată în acest raport că nu au fost identificate bunuri valorificabile sau alte creanţe de recuperat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic constată următoarele:
Prin Încheierea din şedinţa camerei de consiliu din data de 23.10.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, s-a deschis
procedura simplificată a falimentului împotriva debitoarei SC Fininter SRL, numindu - se în calitate de lichidator
judiciar practicianul în insolvenţă Cenţu SPRL.
După parcurgerea procedurii insolvenţei conform dispoziţiilor legale, lichidatorul judiciar a propus, în conformitate cu
prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2006, închiderea acesteia.
Instanţa constată că nu au fost înregistrate obiecţiuni la raportul final întocmit de lichidator.
Potrivit art. 131 alin.1 din Legea nr. 85/2006 „în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată
că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi
nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. ”
Întrucât sunt îndeplinite dispoziţiile legale menţionate anterior, instanţa va dispune închiderea procedurii şi radierea
societăţii debitoare din registrul comerţului. În conformitate cu dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 85/2006, va descărca
pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură.
De asemenea, în baza art. 135 din Legea nr. 85/2006, va dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a
Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunilor de
închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
În temeiul art. 11 alin.1 lit. c, art. 21 alin.1 din Legea nr. 85/2006 şi art. 89 alin.1 lit. a din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007,
va dispune ca plata onorariului în cuantum de 3000 lei + TVA către lichidatorul judiciar, să fie efectuată din fondul de
lichidare, conform art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte
În temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Fininter SRL, cu
sediul social în mun. Braşov, str. Mircea cel Bătrân nr. 49, bl. 36, scara D, ap. 36, jud. Braşov, J08/581/2004, CUI
16260449.
În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006, descarcă pe lichidatorul judiciar Cenţu SPRL de orice îndatoriri sau
responsabilităţi cu privire la procedură.
În temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor
Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a
procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
În temeiul art. 11 alin.1 lit. c şi art. 21 alin.1 din Legea nr. 85/2006,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Onorariul lichidatorului judiciar CENŢU SPRL, în sumă de 3000 lei + TVA va fi plătită din fondul de lichidare,
conform prevederilor art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006. Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.03.2013.
Judecător Sindic Grefier,
Andreea Oncioiu Ana Elena Duţu

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DINERUS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 4072786
Convocare adunare creditori
Nr.: 280, data emiterii: 18.04.2013
1.Date privind dosarul: număr dosar: 48162/3/2012, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic:
Viziru Sorin Ciprian
2. Creditori:
I.Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice
sector 2 - str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucureşti
II.Inspectoratul Teritorial de Munca Bucureşti – str. Radu-Voda nr. 26-26A, sector 4, Bucureşti
III.SC Transilvania General Import-Export SRL – str. Teatrului nr. 1-2, Oradea, Jud. Bihor
3.1. Debitor: SC Dinerus Impex SRL cod de identificare fiscală: 4072786, sediul social: str. Pescarilor nr. 1, bl. 19, sc.6,
et. 2, ap. 90, sector 2, Bucureşti, număr de ordine în registrul comerţului: J40/12098/1993
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „Pînzaru Anişoara” cod de identificare fiscală: 21866515
Sediul social: str. Estacadei nr. 12, bl. N14, sc.4, ap. 45, sector 6, Bucureşti număr de înscriere în tabloul practicienilor
în insolvenţă: 1B0667 din 30.03.2007 Tel/Fax: 021.760.69.28; 0722.639.701 E-mail: any.pinzaru@gmail.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Pînzaru Anişoara
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolventa „Pînzaru Anişoara”, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Dinerus Impex SRL, conform sentintei civile nr. 1916 din data de 26.02.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VII-a Civila, în dosarul 48162/3/2012, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura
insolvenţei, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Dinerus Impex SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la Cabinet Individual de Insolvenţă “Pînzaru Anisoara” adresa pentru sedinţă: str.
Hristo Botev nr. 1, et. 5, cam 512, sector 3, Bucureşti, data: 29.04.2013, ora: 15.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în
cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte
persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea
prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de
un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar
/lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi: prezentarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la situaţia societăţii debitoare Dinerus Impex
SRL. Desemnarea comitetului creditorilor şi a președintelui acestuia.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la tel.:
0722.639.701.
Cabinet Individual de Insolventa „Pînzaru Anişoara”
Lichidator judiciar al SC Dinerus Impex SRL,
prin Practician în Insolventa Pînzaru Anişoara

2. Societatea comercială INOX DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 17376701


Notificare privind deschiderea falimentului prin
procedura simplificata impotriva SC Inox Distribution SRL
Numar dosar: 12092/3/2013, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a Civila, Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3.
Debitor: SC Inox Distribution SRL, cod de identificare fiscală: 17376701, sediul social: Bucureşti, aleea Topoloveni
nr.2, bl.A1, sc.D, ap.48, sector 6, număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/2308/2013,
Creditori :
Nr.
Denumire Sediu social
crt
Direcția Generala de Impozite şi Taxe Locale –
1. Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.18, sector 6
sector 6
2. Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1
Directia Generala A Finanțelor Publice Bucureşti –
3. Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2
Birou Juridic nr.6
Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului
4. Bucureşti, str. Radu Voda nr.26-26A, sector 3
Bucureşti
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Nr.
Denumire Sediu social
crt
Piata Presei Libere nr. 3-5, cladirea City Gate, Turn Nord,
5. Romtelecom SA
sector 1
6. GDF Suez Energy Romania SA B-dul Marasesti, Nr.4-6, sector 4 Bucureşti
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice
7. Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti
Bucureşti - RADET
8. Enel Energie Muntenia SA Bucureşti, bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
9. SC EXMOB SA Str.Tudor Vladimirescu, nr.87, Oradea, jud.Bihor
10. SC Uni Market SA Str.Grivitei, nr.15, Ploiesti, jud.Prahova
11. AB Serv Consult Contab Bucureşti, str. Banu Manta, nr.16, bl.27, sc.B, apt.102, sector 1
12. LA Fantana SRL Bd. Garii Obor, nr.8, sect.2, Bucureşti
13. TCE Transexpress SRL Bucureşti, Drumul Sabareni, nr. 24-26, birou1B108A, sect. 6
14. SC Sika Romania SRL Brasov, str. Ion Clopotel, nr. 4, jud. Brasov
15. R-Family Prodservcom SRL Bucureşti, Str.Valea Merilor, nr.34, sector 1
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Siliste Cristian Dragos, sediul social: Bucureşti, str. Nicolae
Licaret nr.1, bl.33B, sc.6, et.2, ap.229, sector 3, Tel.: 0723.52.45.80, Fax (021) 796.10.12. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar: Siliste Cristian Dragos, Cabinetul Individual de Insolventa Siliste Cristian Dragos, legal
reprezentat prin titular Siliste Cristian Dragos în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Inox Distribution SRL
conform Incheierii de sedinta din data de 10.04.2013 pronuntata de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr.12092/3/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62 alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,
notifica deschiderea falimentului prin procedura simplificata împotriva debitorului SC Inox Distribution SRL prin
Incheierea de sedinta din data de 10/04/2013 pronuntata de Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII a Civila, în dosarul nr.
12092/3/2013. Cu drept de opozitie în conditiile legii.
Debitorul SC Inox Distribution SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la
dosarul cauzei documentele prevazute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului
SC Inox Distribution SRL trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creantei în conditiile urmatoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei: Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 24.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la
termenul mentionat atrage decaderea din drepturi asupra creantei pe care o inregistrati impotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: Termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data de 05.06.2013. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 19.06.2013.
Adunara generala a asociatilor SC Inox Distribution SRL la data de 30.04.2013 ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, b-dul Burebista nr.1, bl.D15, sc.2, et.2, ap.40, sector 3, cu unic punct în ordinea de zi
„Desemnarea administratorului special”.
Adunarea creditorilor: Se notifică: faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 10.06.2013, în Bucureşti,
b-dul Burebista nr.1, bl.D15, sc.2, et.2, ap.40, sector 3, la ora 14, 00, avand urmatoarea ordine de zi: prezentarea
situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; diverse.
Deschiderea falimentului prin procedura simplificata se notifică: Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea mentiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanței în Tabelul Preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale
creanței şi actele care atesta constituirea de garanții, în copii certificate pentru conformitate. Cererea de înscriere a
creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, iar un
exemplar va fi transmis lichidatorului judiciar prin posta la adresa din Bucureşti, str. Nicolae Licaret nr.1, bl.33B, sc.6,
et.2, ap.229, sector 3. Exemplarul către lichidatorul judiciar va conține şi copia dovezii achitării taxei judiciare de
timbru şi timbru judiciar.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei
judiciare de timbru în suma de 120 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem online, în contul
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are creditorul sediul social / domiciliul declarat şi de
un timbru judiciar de 0, 30 lei.
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolventei).
Cabinet Individual de Insolventa Siliste Cristian Dragos,
lichidator judiciar al SC Inox Distribution SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Județul Buzău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ECOFOREST SRL, cod unic de înregistrare: 14684529
România Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă
Str. N. Bălcescu nr.8
Dosar nr. 665/114/2013
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 09 luna 04 anul 2013
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 665/114/2013, de Tribunalul
Buzău Secţia Comercială, privind debitorul SC Ecoforest SRL cu sediul în municipiul Buzău str. Dorobanţi, nr.262,
judeţul Buzău.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 665/114/2013
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu de la 09 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Mariana Coţofană
Grefier Liliana Stănciulescu
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL cu sediul în Bucureşti, str.
Turturelelor, nr.11 A, bloc C et.4, modul 17, sector 3, în calitate de administrator judiciar desemnat în dosarul nr.
665/114/2013 privind insolvenţa debitorului SC Ecoforest SRL cu sediul în municipiul Buzău str. Dorobanţi, nr.262,
judeţul Buzău, în sensul prelungirii termenului de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar de creanţe asupra averii debitorului şi amânării primei şedinţe a adunării generale a creditorilor.
Fără citarea părţilor.
Judecătorul sindic
Deliberând asupra cererii de faţă, constată:
1.) Obiectul cererii: Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.665/114/2013 din 9.04.2013, Servicii
Reorganizare şi Lichidare IPURL/Bucureşti, în calitate de administrator judiciar desemnat în dosarul nr.665/114/2013
privind insolvenţa debitorului SC Ecoforest SRL/Buzău a solicitat: a) prelungirea cu 15 zile a termenului din
08.04.2013 stabilit prin încheierea din 01.02.2013 de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitorului SC
Ecoforest SRL, în vederea verificării creanţelor, întocmirii, afişării şi comunicării tabelului preliminar al creanţelor şi,
b) amânarea primei şedinţe a adunării generale a creditorilor de la data de 15.04.2013, astfel cum a fost stabilită prin
încheierea din 7.02.2013, la data de 26.04.2013, la aceeaşi oră: 13, 00 şi aceeaşi locaţie: sediul debitorului, municipiul
Buzău, şoseaua Brăilei, nr.15, judeţul Buzău (în sala de şedinţe a SC Aromet SA).
2.) Motivarea cererii:
2.1.) În fapt: administratorul judiciar a invocat numărul mare al cererilor de admitere a creanţelor înregistrate în
termenul limită stabilit de judecătorul sindic: 16 din care 8 cereri formulate de creditori bancari, dar şi gradul ridicat de
complexitate al acestora, impunându-se o analiză atentă a fiecărei cereri şi a documentaţiei ataşate sub incidenţa
prevederilor art. 41 alin. 2 şi ale art. 67 alin. 2 din Legea nr.85/2006.
2.2.) În drept: administratorul judiciar a invocat dispoziţiile art.41 alin.2, ale art.67 alin.2 şi respectiv ale art.62 alin.2
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.
3.) Probe:
3.1.) În sprijinul cererii, administratorul judiciar a depus la dosar o situaţie centralizată a creanţelor supuse verificării,
nominalizându-se atât cei 16 creditori şi sediul acestora, cât şi valoarea creanţei solicitate de fiecare în parte la
înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor asupra averii debitorului.
3.2.) S-a dispus din oficiu ataşarea dosarului nr.665/114/2013 privind insolvenţa debitorului SC Ecoforest SRL, la care
este ataşat volumul cu cererile de creanţă înregistrate în termenul limită fixat de judecătorul sindic, termenul de control
asupra procedurii fiind stabilit la data de 17 mai 2013.
4.) Analiză. Constatări; Examinându-se cererea formulată de administratorul judiciar Servicii Reorganizare şi Lichidare
IPURL, în raport de circumstanţele cauzei şi de motivele în fapt şi în drept invocate, se constată că este întemeiată. În
acest sens se are în vedere:
În drept:
4.1.) Conform prevederilor art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006, prin excepţie de la alin.(1), creanţele garantate se înscriu
în tabelul definitiv până la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de
lichidator.
În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanţia se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă
în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va deveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte
din creanţa sa fusese înscrisă ca şi creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a accesoriilor ce se vor
calcula.
4.2.) Potrivit dispoziţiilor art.67 din lege, administratorul judiciar va proceda deîndată la verificarea fiecărei cereri şi a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea
fiecărei creanţe ( alin.1), în vederea îndeplinirii atribuţiei respective, administratorul judiciar putând solicita explicaţii
de la debitor şi să poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente
suplimentare.
4.3) La art.62 alin.(2) din lege se dispune în sensul că în funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice,
judecătorul sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin.(1) lit.b), c) şi d) cu maximum 30, 15,
respectiv 15 zile. În fapt:
4.4) Documentaţia dosarului atestă faptul că în termenul limită stabilit prin încheierea din 01.02.2013 privind
deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului s-au înregistrat 16 de cereri de admitere a creanţelor asupra
averii debitorului, din care 8 formulate de creditori bancari, acestea prezentând un grad ridicat de complexitate, în
condiţiile în care masa credală însumează cu aproximaţie: 79.720.288, 72 lei şi 10.027.566, 25 eur.
4.5.) Se impune, prin consecinţă, verificarea fiecărei cereri şi a documentelor, precum şi efectuarea unei cercetări
amănunţite spre a se stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe, având în vedere garanţiile
încrucişate, dar şi necesitatea unei analize comparative a creanţelor cu soldurile evidenţiate în contabilitatea debitorului.
Pe acest fond, în raport de circumstanţele cauzei administratorul judiciar este în drept a solicita explicaţii de la debitor şi
a purta discuţii cu creditorii, solicitându-le informaţii şi documente suplimentare în vederea lămuririi raporturilor
juridice deduse judecăţii.
5.) Soluţia tribunalului;
5.1.) Pentru considerentele în fapt şi în drept ce preced, se va admite cererea ca întemeiată şi se va dispune majorarea
termenului stabilit pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
asupra averii debitorului cu 15 zile, şi anume: de la data stabilită iniţial 08 aprilie 2013, la data de 23 aprilie 2013.
5.2.) Pentru aceleaşi considerente, se va dispune amânarea primei şedinţe a adunării generale a creditorilor de la data de
15 aprilie 2013 la data de 26 aprilie 2013, la aceeaşi oră: 13, 00 şi locaţie: sediul debitorului în Buzău, şoseaua Brăilei,
nr.15, judeţul Buzău (în sala de şedinţe a SC Aromet SA).
6.) Procedura de publicitate
6.1.) În aplicarea prevederilor art.61 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2006, prezenta încheiere va fi notificată, de către
administratorul judiciar, tuturor creditorilor înregistraţi la Grefa Tribunalului Buzău cu cereri de admitere a creanţelor,
debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru efectuarea de menţiuni.
6.2.) În aplicarea art.61 alin.3 din lege, notificarea încheierii se va realiza, prin administratorul judiciar, conform
prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă
circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
Admite ca întemeiată cererea formulată Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL cu sediul în Bucureşti, str.
Turturelelor, nr.11 A, bloc C et.4, modul 17, sector 3, în calitate de administrator judiciar desemnat în dosarul
nr.665/114/2013 privind insolvenţa debitorului SC Ecoforest SRL cu sediul în municipiul Buzău str. Dorobanţi, nr. 262,
judeţul Buzău, şi în consecinţă: Dispune majorarea termenului stabilit pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor asupra averii debitorului cu 15 zile, şi anume: de la data stabilită iniţial
08 aprilie 2013, la data de 23 aprilie 2013.
Dispune amânarea primei şedinţe a adunării generale a creditorilor de la data de 15 aprilie 2013 la data de 26 aprilie
2013, la aceeaşi oră: 13, 00 şi locaţie: sediul debitorului în Buzău, şoseaua Brăilei, nr. 15, judeţul Buzău (în sala de
şedinţe a SC Aromet SA). Prezenta încheiere va fi notificată, prin administratorul judiciar, tuturor creditorilor
înregistraţi la Grefa Tribunalului Buzău cu cereri de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, însuşi debitorului şi
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru efectuarea de menţiuni.
Notificarea încheierii se va realiza, prin administratorul judiciar, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se
va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare conform prevederilor art.8 din Legea nr.85/2006,
astfel cum a fost modificat prin art.59 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind
Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2013.
Preşedinte Grefier
Mariana Coţofană Liliana Stănciulescu

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TUYA COMSERV SRL, cod unic de înregistrare: 8523447
Convocarea adunării creditorilor debitoarei SC Tuya Comserv SRL
Număr: 1003 din 16.04.2013
1.Date privind dosarul: Dosar nr. 4514/1285/2011/a1*, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător-sindic Simona Ivanescu
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 2-4, Tel: 0264-59611, luni - vineri, 9-13
3.Debitor: SC Tuya Comserv SRL Campia Turzii, sediul: Campia Turzii, str. Traian, nr. 29, jud. Cluj, CUI: RO
8523447, J12/975/1996
4.Lichidator judiciar: Soc. Redresare Lichidare SPRL, sediul social: Cluj Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj, CIF:
RO20570871, RFO II-0055/2006, tel: 0371.156.298, fax: 0364.401.222, e-mail: redresare@yahoo.com prin asociat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

coordonator Puşcaş Rodica


Lichidator judiciar al debitorului SC Tuya Comserv SRL Cluj Napoca, numit prin Sentinta comercială din 23.10.2012 a
Tribunalului Specializat Cluj, pronuntata în dosarul nr. 806/1285/2012,
În baza prev. art. 13, 14, din Legea nr. 85/2006, convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Tuya Comserv SRL
DGFP Cluj (6, 10 %) Fax: 0264.592.489
CNADNR (2, 89 %) Fax: 021317.11.21
TBI Leasing IFN (79, 57 %) Fax: 021.404.32.04
SC COLETTE SRL (4, 28) Fax: 0364.818.322
SC TOP GEL PROD SRL (1, 34 %) Fax: 0251.436.677
SC PROSONIC PRODCOM SRL (0, 72 %) Fax: 0264.538.865
Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la Tribunalul Comercial Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj, sala 249 la
data de 30.04.2013, orele 08:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, e-mail sau fax la nr. 0364 401 222.
Ordinea de zi: aprobarea raportului final şi a Situaţiei financiare finale.
Societatea Redresare Lichidare SPRL,
asociat coordonator, Puşcaş Rodica

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OM BOGAT OM SĂRAC CLIMATERM SRL, cod unic de înregistrare: 20658877
Uniunea Nationala A Practicienilor în Insolventa Asid Insolv S.P.R.L. sediul social: str. Dristor, nr 4, bl. B13, sc.1,
ap.2, Sect. 3, Bucureşti, Tel.: (+40) 21 326 73 25; Fax: .: (+40) 21 327 16 36; e-mail: office@asidinsolv.ro; www.
asidinsolv.ro ;RFO II 0432; CIF 26456346
Tribunalul Constanta- Sectia A II A Civila
Dosar 14158/118/2012, Termen de judecata:05.06.2013
Tabel preliminar al creantelor rectificat
OM Bogat Om Sarac Climaterm SRL J13/130/2007, CUI 20658877
Nr Nume/ Suma % din % din
Adresa completa Suma înscrisa Observații
crt Denumire creditor solicitata grupa total
Creante bugetare
1 Constanta, I.G Duca, nr
D.G.F.P. Constanta 18 jud Constanta cod 194.883 lei 194.883lei 99.47% 59.06% Art. 123 punct 4
900697
2 Constanta, str Decebal,
ITM Constanta nr 13C, Jud Constanta, 276 lei 276 lei 0.15% 0.09% Art. 123 punct 4
cod 900665
3 Serviciul public de
Constanta, str Traian, nr
impozite şi taxe 752 lei 752 lei 0.38% 0.23% Art. 123 punct 4
31, jud Constanta
Constanta
Total creante Bugetare 195 911 lei 195.911 lei 100%
Creante chirografare
1 Bucureşti, b-dul 57.138, 68 lei 57.138,68 lei 42.63% 17.31%Art. 123 punct 7
SC Ferroli Romania
Timișoara nr 104E,
SRL
sect 6
2 SC Unver SRL in 76.911, 39 lei 76.911,39 lei 57.37% 23.31%Art. 123 punct 7
insolventa, în
insolvency, en
TG Mures str G-ral GH
procedure collective
Avramescu, nr 4, Mures
prin adm jud RVA
Mures Insolvency
Specialists SPRL
Total 134.050,07 lei 134.050, 07 lei
Total general 329.961.07 lei 329.961, 07 lei 100% 100%
Data: 18.04.2013
Lichidator Judiciar: ASID INSOLV S.P.R.L.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LOLLINI INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 23152032
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr.: 487 Data emiterii: 17.04.2013
1.Date privind dosarul:Număr dosar 19964/63/2012 Tribunal Dolj Secţia aII-aCivilă Judecător sindic Valentina Vasile
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Brestei, nr. 12, Craiova
3.Debitor: SC LOLLINI INTERNATIONAL SRL Craiova Cod de identificare fiscală 23152032 sediul social Craiova,
str. Părului, nr. 1, jud. Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/150/2008
4.Creditor: SC LLOYD’S REGISTER (ROMÂNIA) SRL Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice Craiova,
Primăria Craiova, ITM Dolj
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa Cod de identificare fiscală 20595566 sediul
social str. Lt. Becherescu, nr. 67, Băileşti, jud. Dolj Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1118
Tel. 0745/064.609
6.Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Lollini International SRL Craiova, conform sentinţei nr. 527 din data de 04.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj,
secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 19964/63/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din
Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau
alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Lollini International SRL Craiova, conform
sentinţei nr. 527 din data de 04.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
19964/63/2012, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.
7.1.Debitorul SC Lollini International SRL Craiova are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Lollini International SRL Craiova trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.05.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
06.06.2013. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.06.2012.
8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj
Data 11.06.2013 având ca ordine de zi :
- prezentarea situaţiei debitorului;
- desemnarea/confirmarea/ înlocuirea comitetului creditorilor;
- confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar;
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Dolj.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar
de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Administrator judiciar, Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LAND TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 19116309
Romania Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 2403/121/2013
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Comunicare încheiere nr. 168 din 25.03.2013
emisă la: ziua 29, luna Martie, anul 2013
Către, SC Land Transport SRL prin lichidator judiciar CIPI Postolache Costel, din Tecuci, str. Gh. Petraşcu nr.27,
bl.E3A, ap. 22
ORC Galaţi- str. Portului nr.20, Galaţi

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Se comunică, alăturat, copia Incheierii Nr.168 din 25.03.2013, pronunţată în dosarul nr.2403/121/2013 de Tribunalul
Galaţi privind debitoarea SC Land Transport SRL având nr. de înregistrare în registrul comerţului J17/1683/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.
*
Romania, Tribunalul Galaţi, Secţia A II A Civilă
Dosar nr.2403/121/2013
Incheiere nr.168
Camera De Consiliu Din 25.03.2013
Judecător Sindic: Diana-Mihaela Oancea
Grefier: Valerica Bălţătescu
La ordine fiind soluţionarea, în rejudecare, a cererii de deschidere a procedurii de faliment formulată de debitoarea SC
Land Transport SRL cu sediul procesual ales la CII Postolache Costel, din Tecuci, str. Gh. Petraşcu nr.27, bl.E3A,
ap.22, în temeiul Legii nr.85/2006. La apelul nominal au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul
cauzei, în sensul că s-a dispus soluţionarea cererii în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Prin prezenta cerere-legal timbrată- care se află la primul termen de judecată, se solicită deschiderea procedurii
simplificate şi desemnarea ca lichidator judiciar CIPI Postolache Costel. Nefiind alte cereri de formulat judecătorul
sindic reţine cererea spre soluţionare.
Judecătorul sindic,
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2403/121/2013, de CIPI Postolache Costel, în calitate de lichidator al
debitoarei SC Land Transport SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii falimentului.
În motivarea cererii se arată că prin Rezoluţia nr.10165/29.08.2011 pronunţată de Directorul de la Oficiul Registrului
Comerţului s-a dispus înregistrarea la registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitatea de lichidator al SC
Land Transport SRL, a CIPI Postolache Costel conform art. 6 din Legea nr. 26/1990, art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi
art. 31 alin. 4 din Legea nr. 359/2004.
Din verificările efectuate până în prezent rezultă că societatea debitoare înregistrează creanţe către AFP Galaţi.
Cu toate diligenţele întreprinse până la această dată nu s-a reuşit intrarea în posesia documentelor financiar-contabile ale
societăţii debitoare, întreaga corespondenţa fiind returnată fără ca lichidatorul sa fie contactat de reprezentanţii
autorizaţi ai debitoarei.
În dovedirea cererii, s-au depus la dosarul cauzei copia Rezoluţiei nr. 10165/29.08.2011 pronunţată de judecătorul
delegat la Oficiul Registrului Comerţului şi copii de pe înscrisuri.
Potrivit disp.art. 2701 din Legea nr.31/1990 în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă,
lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. în cauza sunt îndeplinite condiţiile textului pentru
deschiderea procedurii insolvenţei, inclusiv cele prevăzute de art. 27 – 30 şi art. 1 alin. 2 din Legea nr.85/2006,
debitoarea fiind în încetare de plăţi, astfel că se va dispune deschiderea procedurii simplificate având în vedere şi
disp.art.2702 din legea nr.31/1990.
Se va numi în calitate de lichidator judiciar CIPI Postolache Costel .
Se va fixa termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după
deschiderea procedurii.
Conform art. 109 din lege deschiderea procedurii falimentului va fi notificată creditorilor, debitoarei şi ORC pentru
efectuarea de menţiuni precum şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de insolvenţă. Urmează a se fixa termenele
prev. de art. 109 al.2 din lege referitoare la tabelul preliminar şi tabelul definitiv de creanţe, făcându-se şi aplicarea
disp.art.61 al.2 şi 3 din legea nr.85/2006.
Potrivit art. 113 din lege se vor sigila bunurile din averea debitorului şi se vor îndeplini celelalte operaţiuni de lichidare.
Pentru aceste motive în numel legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Land Transport SRL cu sediul procesual ales la CIPI Postolache Costel, din
Tecuci, str. Gh.Petraşcu nr.27, bl.E3A, ap.22, pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi în consecinţă:
In temeiul disp. art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii simplificata de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Land Transport SRL cu sediul procesual ales la CIPI Postolache Costel, din Tecuci, str. Gh.Petraşcu
nr.27, bl.E3A, ap.22.
În temeiul disp.art.107 din Legea nr.85/2006 desemnează lichidator provizoriu pe CIPI Postolache Costel.
Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr.85/2006 şi fixează o remuneraţie de 3000
lei pe toata perioada procedurii, pe baza unui raport de activitate.
In temeiul disp.art.59 al.1 din Legea nr.85/2006 pune în vedere lichidatorului să întocmească şi să depună un raport
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării.
In temeiul disp.art.61 din Legea nr.85/2006 dispune notificarea deschiderii procedurii asociaţilor, acţionarilor,
creditorilor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării
menţiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi.
Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
30.04.2013. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la data de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

10.05.2013. Fixează termen limita pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 24.05.2013.
Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 21.05.2013 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii
debitorului. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 27.05.2013.
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către
lichidatorul judiciar. Definitivă şi executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţe publică din 25.03.2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Diana-Mihaela Oancea Valerica Bălţătescu
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TECHNOGAB SRL, cod unic de înregistrare: 23033473
Notificarea deschiderii procedurii de faliment
Număr: 3440/17.04.2013
1.Date privind dosarul: nr. dosar 4248/95/2013, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Gheorghiţa
Eftenoiu.
2.Arhiva instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Camera 3, tel: 0253213964 programul arhivei instanţei 09-
12.
3.Debitor: SC Technogab SRL, Cod de identificare fiscală 23033473, sediul social: sat. Motru Sec, nr. 76, com.Padeş,
jud. Gorj, Număr de ordine în registrul comerţului J18/7/2008.
4.Creditor:
5.Lichidator judiciar: Siomax SPRL, Cod de identificare fiscală RO 20570332, sediul social str. Unirii, nr. 3, Tg-Jiu,
Gorj Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2268, tel/fax: 0253/214120, e-mail
siomaxtgjiu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, ec.
Somnea Mariana.
6.Subscrisa Siomax SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Technogab SRL, conform încheierii nr.
142 din data de 15.04.2013, pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a II-a Civilă, în dosarul 4248/95/2013 a1, în temeiul
art. 61, art.62 raportat la art. 107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei notifică.
7. Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment conform încheierii nr. 142 din data de 15.04.2013
pronunţată în dosarul 4248/95/2013 aflat pe rolul Tribunalului Gorj.
7.1.Debitorul SC Technogab SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Technogab SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererilor de creanţe născute anterior deschiderii procedurii este 06.05.2013.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute
anterior deschiderii procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.05.2013.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar de creanţe este de 5 zile de la publicarea tabelului în
Buletinul procedurilor de insolvenţă. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar şi la primul raport
la 29.05.2013. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 31.05.2013.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Siomax SPRL,
prin practician în insolvenţă stg. Pârvu Cosmin

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

2. Societatea comercială ECPROD SA, cod unic de înregistrare: 14334213


Insol Industry IPURL Practician în insolvenţă, Reorganizare, Lichidare. Tg-Jiu, str. Unirii, bl.5, sc.1, ap.2; C.I.F.
20602795; nr. RSP 0179. Tel/fax: 0253/222901, 0744/652704. Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Dosar nr.
699/95/2013.Debitor: SC Ecprod SA, cod de identificare fiscală 14334213, sediul social în Tg Jiu, str. Petreşti, nr. 2,
judeţul Gorj, număr de ordine în registrul comerţului: J18/306/2001.
Tabel preliminar al creanţelor împotriva debitorului SC Ecprod SA
Număr 3662 din 17.04.2013
Creanţa Creanţa
Nr Rangul
Denumire creditor Sediu creditor înscrisă admisă
crt creanţei
- lei - - lei -
1 Blanda I. Stefan CNP 1630330301032 1.435 1.435 Salarială
2 Buruga Ghe. Grigore CNP 1550525181205 2.184 2.184 Salarială
3 Istfan Dali CNP 2660407182773 3.675 3.675 Salarială
4 Lupulescu Laurenţiu CNP 1651028182802 2.184 2.184 Salarială
I.Total creanţe salariale 9.478 9.478
5 AFP Tg.Jiu Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj 137.335 137.335 Bugetară
6 Primăria Com. Vulcana Vulcana Pandele, str. Principală, nr. 9,
Pandele jud. Dâmboviţa 4.410 4.410 Bugetară
7 Consiliul Local Tg-Jiu Tg-Jiu, Bld. Republicii, bl. 25, parter, Bugetară
jud. Gorj 12.638,59 12.638,59
8 Primăria Rovinari Rovinari, str. Florilor, nr. 2, jud. Gorj 63.598 63.598 Bugetară
9 ITM Gorj Tg-Jiu, str. 14 octombrie, nr. 154, jud.
Gorj 2.544 2.544 Bugetară
II. Total creanţe bugetare 220.525,59 220.525,59
10. Biroul Roman de Tg-Jiu, str. 9 mai, nr. 74A, jud. Gorj 3.090,66 3.090,66 Chirografară
Metrologie Legală
11. România Hidro Service Tg-Jiu, str. Primăverii, FN, Jud. Gorj 3.001,01 3.001,01 Chirografară
12. SC Târgovişte – New Valea Voievozilor – Râzvad, str. Preot
York B.M SRL Goglea, nr. 19, jud.DB 3.337,28 3.337,28 Chirografară
13. SC Sortmin SRL Valea Voievozilor – Râzvad, str. Preot
Goglea, nr. 19, jud.DB 30.000 30.000 Chirografară
14. SC Urban Construct Valea Voievozilor – Râzvad, str. Preot
SRL Goglea, nr. 19, jud.DB 10.244,64 10.244,64 Chirografară
15. SC IFCA SA Ploieşti,str. Anton Pann, nr. 7, jud. PH 12.000 12.000 Chirografară
16. SC Duelmis SRL Tg-Jiu, str. Ana Ipătescu, nr. 73, jud.
Gorj 5.476,28 5.476,28 Chirografară
17. Coface Romania Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et.3,
Credit Management sector 1 1.748,70 1.748,70 Chirografară
Services SRL
18. SC Eurosport Trading Tg-Jiu, Calea Bucureşti, nr. 9, jud. Gorj
SA 1.672,11 1.672,11 Chirografară
19. SC Edilitara Public SA Tg-Jiu, str. Victoria, nr. 45, jud. Gorj 8.108,08 8.108,08 Chirografară
20. Administraţia Bazinală Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.
de Apă Jiu Craiova 54, jud. Dolj 161.596,06 161.596,06 Chirografară
III. Total creanţe chirografare 240.274,82 240.274,82
Total creanţe 470.278,41 470.278,41
Administrator judiciar: Ec. Tudosie Maria

Județul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DORECOM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 4410003
Depunere rapoarte întocmite de
administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Număr:, Data emiterii: 15.04.2013
1.Date privind dosarul:Număr dosar 316/91/2013, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ
fiscal Judecător sindic FF 7 - Copaci Adriana
2. Arhiva/registratura instanţei:Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal, Vrancea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

2.1.Adresa Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Vrancea, Focşani, B-dul Independenţei nr. 19-21 , Vrancea Număr
de telefon 0237232092 programul arhivei/registraturii instanţei 9.00- 12.00
3.1.Debitor: Dorecom Impex SRL, Cod de identificare fiscală 4410003 Sediul social Com Reghiu, sat Reghiu,
Vrancea Număr de ordine în registrul comerţului J39 /689 /1993 Tel/Fax E-mail
4. Lichidator judiciar: Asist Cont IPURL, Cod de identificare fiscală 21485910 Sediul social Str. Maior Gh. Pastia
nr.10/4, 620035 Focşani România, înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652, Tel/Fax
0237223226 E-mail asistcont@asistcont.ro. Nume şi prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică Palade
Mitică-Lulu
5.Subscrisa Asist Cont IPURL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Dorecom Impex SRL reprezentat legal
prin Palade Mitică-Lulu în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) comunică Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia stări de insolvenţă (60 zile) astfel întocmit, în anexă, în număr de file. Depunem prezenta în 2
exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus


la apariţia stării de insolvenţă a debitorului Dorecom Impex SRL
Nr 3994 din 15.04.2013
Număr dosar 316/91/2013 Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal
Judecător sindic FF 7 - Copaci Adriana
Temei juridic: art. 21, art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar Asist Cont IPURL
Debitor Dorecom Impex SRL
I. Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
I a.Datele de identificarea ale firmei si structura capitalului social
Denumire plătitor: Dorecom Impex SRL
Adresa: Com Reghiu, sat Reghiu, Vrancea
Judeţul: Vrancea
Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J39 /689 /1993
Codul fiscal: 4410003
Telefon: 0
Administrator: Dumitraşcu Dorel
Obiectul de activitate Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
Structura acţionariatului la momentul declanşării procedurii de insolvenţă :

Nr parti sociale Valoare parte Capital social


Asociat Capital social Procent din total
detinute sociala detinut
Dumitrascu Liliana 2 10 20 1000 2,00%
Dumitrascu Dorel 98 10 980 1000 98,00%
Total 100 1000 100,00%

I b.Examinarea situaţiei debitorului Dorecom Impex SRL


Analiza situaţiei generale a activităţii debitoarei Dorecom Impex SRL s-a realizat prin determinarea indicatorilor
economico-financiari pe ultimii 3 ani de activitate a întreprinderii.
Verificarea activităţii desfăşurate de către debitoarea Dorecom Impex SRL s-a făcut la acest moment pe baza
informaţiilor furnizate de către DGFP Vrancea cu menţiunea ca firma a fost înfiinţată în anul 1993, depune situaţii
financiare până în anul 2009 şi ulterior nu mai depune indicatori.
Din studierea documentelor contabile a rezultat :
Debitoarea Dorecom Impex SRL a desfăşurat o activitate de Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Încetarea activităţii fiind în fapt în anul 2011, data de la
care nu mai depune indicatori.
Aşa cum rezultă din evoluţia în dinamica prezentată societatea a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri concomitent cu
o creştere a gradului de îndatorare fapt ce a condus, pe termen mediu, la instaurarea stării de insolvenţă.
Reconstituirea istoricului activităţii firmei pe baza datelor obţinute de la DGFP s-a concretizat:
- lei -
Nr Exercitiu Cifra de afaceri Profit/Pierdere Datorii
financiar
1 2007 165.235,00 -41.043,00 423.511,00
2 2008 213.255,00 33.470,00 342.213,00
3 2009 180.810,00 17.501,00 286.372,00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

Dinamica înregistrată de indicatorii prezentaţi în tabelul anterior este sintetizată în graficul următor

450.000,00
350.000,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
-50.000,00
07 08 09
20 20 20

Cifra de afaceri Profit Datorii


Concluzie Pe parcursul perioadei analizate indicatorii prezentaţi au o evoluţie neliniara.
În baza informaţiilor furnizate de DGFP Vrancea , respectiv Indicatori financiari conform bilanţului depus pe anul 2009
ai agentului economic cu codul unic de identificare:4410003, informaţii aflate în posesia administratorului judiciar
Asist Cont IPURL s-a stabilit situaţia patrimonială scriptică a debitoarei Dorecom Impex SRL:
Bilanţ scurt conform
Tip situaţii financiare depuse
ordinului 1752/2005
Indicatori din bilanţ lei
Active imobilizate - total 65537
Active circulante - total, din care 304799
Stocuri (materiale, producţie in curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.) 21146
Creanţe 261104
Casa si conturi la banci 22549
Cheltuieli in avans 346
Datorii - total 286372
Venituri in avans -
Provizioane -
Capitaluri - total, din care: 84310
Capital social subscris varsat 1000
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din contul de profit si pierdere
Cifra de afaceri neta 180810
Venituri totale 67653
Cheltuieli totale 48112
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 19541
-Pierdere -
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 17501
-Pierdere -
Indicatori din date informative
Numar mediu de salariati 1
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Taierea si rindeluirea
lemnului
Din datele de mai sus, furnizate de DGFP Vrancea, aflate în posesia administratorului judiciar rezultă faptul că există:
Denumire activ Suma Observaţii
Imobilizări 65537.00
Stocuri 21146.00
Creanţe 261104.00
Disponibilităţi 22549.00
Total 370336
Până la data prezentului raport administratorul Dorecom Impex SRL, Dumitraşcu Dorel, nu a procedat la inventarierea
patrimoniului evidenţiat scriptic , respectiv dovada existenţei bunurilor, a disponibilităţilor precum şi a situaţiilor
analitice care să permită recuperarea sumelor, pentru a putea stabili eventuale diferenţe între stocul scriptic şi faptic.
Faţă de aceste aspecte în situaţia în care administratorul debitorului Dorecom Impex SRL nu va prezenta pe baza
inventarierii situaţia faptică a patrimoniului apreciem ca întreg pasivul debitorului aflat în stare de insolvenţă este
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

imputabil administratorului debitorului Dorecom Impex SRL


I c.Momentul apariţiei stării de insolvenţă
Asupra momentului apariţiei stării de insolvenţă aşa cum acesta este definită în legea 85/2006: „acea stare a
patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani
disponibile” estimăm ca aceasta s-a produs începând cu anul 2009 ca urmare a scăderii cifrei de afaceri fapt ce a
condus la instaurarea incapacităţii debitorului de a –şi achita datoriile.
I d.Cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă
Cu privire la cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă , pe baza documentelor contabile puse la dispoziţia
administratorului judiciar am stabilit ca debitorul deţine un patrimoniu scriptic. Până la data prezentului raport
administratorul Dorecom Impex SRL, Dumitrascu Dorel, nu a procedat la inventarierea patrimoniului evidenţiat
scriptic, respectiv dovada existenţei bunurilor, a disponibilităţilor precum şi a situaţiilor analitice care să permită
recuperarea sumelor, pentru a putea stabili eventuale diferenţe între stocul scriptic şi faptic. Faţă de aceste aspecte în
situaţia în care administratorul debitorului Dorecom Impex SRL nu va prezenta pe baza inventarierii situaţia faptică a
patrimoniului apreciem ca întreg pasivul debitorului aflat în stare de insolvenţă este imputabil administratorului
debitorului Dorecom Impex SRL
I e. Conducerea firmei la aceasta dată. La momentul apariţiei stării de insolvenţă conducerea firmei era asigurată de
administratorul Dumitraşcu Dorel , conform datelor existente la ORC.
II. Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului: Nu este cazul.
III.Motivele care nu permit reorganizarea debitorului şi propunerea planului de intrare a debitorului în faliment: Nu este
cazul.
IV.Concluzii: S-a întocmit raportul cu privire la examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi
cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare
Lichidator judiciar Asist Cont IPURL

Județul Vâlcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CONMARELU SRL, cod unic de înregistrare: 4065789
Tabelul definitiv consolidat modificat al creanţelor SC Conmarelu SRL
Număr: 3505/18.04.2013
1.Date privind dosarul: număr dosar 405/90/2012 Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Sorinel
Petria.
2.Arhiva instanţei: Râmnicu Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr. 1, tel. 0250739120, programul arhivei/registraturii
instanţei 09-13.
3.Debitor: SC Conmarelu SRL, cod de identificare fiscală 4065789, sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui
Traian, nr. 64, bloc S27, scara C, etaj 3, ap. 10, cod poştal 1000, jud. Vâlcea, număr de ordine în registrul comerţului
J38/424/1993.
4.Creditor: lista anexă.
5.Lichidator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscală RO20570332, sediul social Târgu Jiu, str. Unirii, bl.3,
p+e, Gorj, număr de înregistrare RSP 0024, tel./fax 0253/214120, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Somnea Ionel.
Nr. Adresa Suma Suma
Denumire creditor Tipul creanţei
crt creditor solicitată acceptată
1 2 3 4 5
1. BRD Groupe Societe Râmnicu Vâlcea, str. G-ral 49.532,95 49.532,95 Garantată
Generale SA – Sucursala Praporgescu, nr. 18, jud. Vâlcea.
Râmnicu Vâlcea
Total creanţe garantate 49.532,95 49.532,95
1. D.G.F.P. Vâlcea Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru, 8.277,00 8.277,00 Bugetară
nr. 17, jud. Vâlcea.
Total creanţe bugetare 8.277,00 8.277,00
Total general creanţe 57.809,95 57.809,95
Lichidator judiciar: Siomax SPRL,
prin practician în insolvenţă Somnea Ionel

2. Societatea comercială FLORIX-COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 7545765


Convocare adunare creditori
Număr:27/20 data emiterii: 15.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 2797/90/2011 Tribunal Vâlcea Secţia a II a Civila; Judecător-sindic Petria Sorinel
2.Creditori:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

1.Titlu din care


Nr. Adresa creditor, Suma Suma Caracteristica
Denumire creditor izvorăşte creanţa
crt sediu solicitată acceptată creanţei
2.alte explicaţii
Rm.Vâlcea, str. G-ral Creanţă bugetară Obligaţii fiscale
1 D.G.F.P. Vâlcea 38.856, 00 38.856, 00
Magheru, nr.17 0, 33 Art.123.alin.4
Ad.ţia Naţională Rm.Vâlcea, str. Posada, Creanţă bugetară
2 18.427, 48 18.427, 48 Art.123.alin.4
Apele Române nr.21 0, 16%
Compania Autostrăzi Iaşi, str. Gh. Asachi, Creanţă bugetară
3 572, 30 572, 30 Art.123.alin.4
–DRDP nr.19 0, 005
RmVâlcea, str. Carol I, Creanţă bugetară
4 Primăria Rm. Vâlcea 111.00 111, 00 Art.123.alin.4
nr. 3-5, 0, 001 %
Total Bugetare x 57.966, 78 57.966, 78 0, 50
Rm.Vâlcea, str. Calea Creanţă garantată Contract de credit
5 CEC Bank SA 7.312.316, 53 7.312.316, 53
lui Traian nr.162, 63, 70 Art.123 alin.7
Bucureşti, N.Titulescu, Creanţă garantată Contract de credit
6 Piraeus Bank 2.790.608, 90 2.790.608, 90
nr.29 – 31, sector 1, 24, 31 Art.123 alin.7
Total grupă x 10.102.925,4310.102.925,43 88, 01 x
Cr. Chirografară Contract leasing
7. SC Motoractive IFN Bucureşti 628.572, 81 628.572, 81
5, 47 Art.123 alin.8
Rompetrol Bucureşti, str. Piaţa Cr. chirografară Contract
7 258.907, 62 258.907, 62
Downstream Presei Libere, nr. 3 – 5 2, 25 Art.123 alin.8
Timişoara, B.dul Liviu Cr. chirografară Facturi
8 SC Klemat Timişoara 90.687, 58 90.687, 58
Rebreanu, nr.13 0, 79 Art.123 alin.8
SC Alcoprod Service Urziceni, Industriilor, Cr. chirografară Facturi
9 78.423, 83 78.423, 83
SA nr.21, Ialomiţa 0, 68 Art.123 alin.8
SC Cerna SRL Bălceşti, str. Tudor Cr. chirografară Facturi
10 78.566, 40 78.566, 40
Bălceşti Vladimirescu, nr. 109 0, 68 Art.123 alin.8
SC Construct Steel Cr. chirografară Facturi
11 SC Urban şi Asociaţii 59.118, 68 59.118, 68
Develompent 0, 51 Art.123 alin.8
SC Gertrude Impex Cr. chirografară Facturi
12 Rm.Vâlcea, s 49.288, 00 49.288, 00
SRL 0, 43 Art.123 alin.8
Piteşti, str. Târgul din Cr.chirografară Facturi
13 SC Cis Trade 23.903, 11 23.903, 11
Vale, nr.62, bl.U.6, sc.A 0, 21 Art.123 alin.8
Bucureşti, str. Buc. Noi, Cr.chirografară Facturi
14. SC Genco SA 19.734, 81 19.734, 81
nr.121, sector 1 0, 17 Art.123 alin.8
Cr.chirografară Facturi
15. SC Ambient Sibiu, strr. Turda, nr.15 15.428, 26 15.428, 26
0, 13 Art.123 alin.8
Craiova, str. Breslei, Cr.chirografară Facturi
16. CEZ Vânzare 8.058, 17 8.058, 17
nr.2 0, 07 Art.123 alin.8
Bucureşti, B.dul Mircea Cr.chirografară Facturi
17. SC Romarta SRL 7.526, 41 7.526, 41
Vodă, nr.34, bl. M.1, 0, 06 Art.123 alin.8
Total grupă x 1318215,68 1318215,68 X
Total general 11.479.107,8911.479.107,89
3.1.Debitor: SC Florix Company SRL Râmnicu Vâlcea Cod de identificare fiscală 7545765, Număr de ordine în
registrul comerţului J38 / 373/1955, sediul social: Rm Valcea str. Topolog, nr.2, judeţul Vâlcea,
4 Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia, Cod de identificare fiscală RO 20401538,
sediul profesional: Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr.8, blocul S.1, scara „Sediul Administrativ SCM Arta
Populară”, etajul, 1, biroul 19, judeţul Vâlcea, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă UNPIR 1 B 1861,
Tel.0742080835, 0350413350, fax 0350413349, E-mail avec.brad@yahoo.com, ;
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC
Florix Comapany SRL Râmnicu Valcea, conform sentinţei comerciale nr. 1404/ 20 iunie 2011 pronunţată de Tribunalul
Vâlcea, secţia Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Fiscal, în dosarul nr. 2797/90/2011, în temeiul art. 14 şi
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Florix Company
SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul profesional al Cabientului Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia din
Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr.8, blocul S.1, scara “Sediul Administrativ Arta Populară”, etajul 1, biroul
19, judeţul Vâlcea, Data: 9 mai 2013, orele 14:00. Creditorii pot fi reprezentanţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu
procură specială / delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, poate fi
comunicată prin orice mijloace ( e-mail, fax) până în ziua fixată pentru exprimarea votului, adică până în data de 9 mai
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7193/19.04.2013

2013, orele 9:00, la sediul Cabinetului Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia.
Ordinea de zi: aprobarea modificarii planului de reorganizare, asa cum a fost propusa de debitoare, prin administrator
special Dincu Constantin;
Informaţii suplimentare: Planul de reorganizare modificat a fost depus la grefa tribunalului de catre dl Dincu Constantin
unde poate fi studiat de orice persoană interesată.
Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7193/19.04.2013 conţine 18 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18