Sunteți pe pagina 1din 6

Veronica Clichici

(Republica Moldova)

REPERE METODOLOGICE PRIVIND ASIGURAREA CURRICULUMULUI


ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE

Rezumat. În prezenta publicație sunt re lectate principalele repere metodologice privind asigurarea
curriculumului modernizat din perspectiva corespunderii sale cu standardele de învățare și dezvoltare în
educația timpurie. Crearea instrumentelor pedagogice în baza reperelor metodologice valori ică nevoia de
centralizare pe standarde și de responsabilizare în procesul de dezvoltare a curriculumului, atât de către
conceptorii de politici educaționale, cât și de către cadrele didactice, cu scopul de a asigura individualizarea
și globalizarea învățării copilului în instituția de educație timpurie din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: educație timpurie, curriculum, standarde de învățare și dezvoltare, opinia cadrelor


didactice, metodologie, model pedagogic, instrumente pedagogice.

Preocuparea și interesul pentru educația timpu- dimensiuni interdependente; dezvoltarea începe


rie în învățământul general din Republica Moldova prenatal și învățarea începe la naștere; dezvolta-
sunt atestate atât la nivelul instituțiilor de stat - rea este multideterminată și variază ca o funcție
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institu- a statutului nutrițional și biomedical al copilu-
tul de Științe ale Educației, instituțiile de educație lui, a moștenirii genetice și a contextului social
timpurie (creșe, grădinițe, centre educative pentru și cultural; dezvoltarea copiilor este cumulativă
copiii de vârstă timpurie și preșcolară), cât și la prin natura sa, și nu neapărat progresivă; copiii
nivelul unor organizații neguvernamentale. sunt participanți activi la propria lor dezvoltare și
În studiul de față, vom porni de la constata- învățare; dezvoltarea și învățarea apar ca rezultat
rea faptului că actualmente cadrele didactice al interacțiunii copilului cu oamenii și obiectele
proiectează și realizează practici educaționale din mediul lui” [19, p.85]. Aceste argumente pot
în instituțiile de educație timpurie din republică ghida crearea de activități potrivite în cadrul
conform documentelor de politici (Codul Educați- Curriculumului de educație timpurie modernizat
ei, standarde, curriculum), de aici identi icând și din perspectiva corespunderii sale cu SÎDET.
problema de cercetare prin întrebarea de reper: Or, perspectivele privind asigurarea unui
În ce mod se poate face racordarea Curriculumu- eventual curriculum modernizat în corespundere
lui [7] la Standardele de învățare și dezvoltare în cu SÎDET presupun:
educația timpurie (SÎDET) [17] pentru a bene icia  Asigurarea dezvoltării și învățării copiilor prin
de o metodologie e icientă în acest domeniu ori prisma pedagogiei constructiviste, fundamen-
soluția ar i dezvoltarea unui „nou” Curriculum tată pe datele psihologiei genetice și episte-
Național pentru Educația Timpurie [1] din perspec- mologiei care susține rolul activ al copilului în
tiva SÎDET, care ar asigura calitatea accesului la construirea cunoașterii. La originea dezvoltării
educație al tuturor copiilor de vârstă timpurie și teoretice se a lă cercetările de psihologie și
preșcolară? epistemologie genetică ale lui J. Piaget și conce-
Conceptualizarea educației timpurii oferă o pția ilosofului G. Bachelard. Iar în viziunea
serie de argumente științi ice în favoarea dezvol- autoarei E. Joița concepția constructivismului
tării copilului, după J.L. Evans, R.G. Meyers, E. Ilfeld reprezintă „o teorie a psihologiei învățării
reieșind că „dezvoltarea este holistică, constă în (C.T. Fosnot), valori icându-se astfel cercetă-

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 45


DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

rile de psihogeneză cognitivă (J. Piaget), cele a cadrelor didactice/manageriale în parte-


care explică dezvoltarea cognitivă sub in lue- neriat cu familia, crearea de medii de învăța-
nța factorilor socioculturali (L. Vîgotsky), ca re adecvate, contexte și situații de învățare
și cele de neurobiologie privind activitatea care iau în calcul particularitățile individuale
mentală ca procesare a informațiilor, supusă ale iecărui copil, inclusiv cerințele educati-
continuu controlului și conexiunilor complexe ve speciale, astfel ca iecare copil să învețe
de adaptare la mediu (H. Maturana, F. Varela)” cu plăcere, și nu din constrângere. În acest
[apud 12, p. 9]. Astfel, J. Bruner explică faptul că sens, examinând ideile formulate de A. Усова,
iecare educator trebuie să țină seama de aspec- А. Запорожец, В. Давыдов etc., V. Pascari a
tele constructiviste în proiectarea procesului de sintetizat trei grupe de competențe de învățare
învățare, precum predispoziția la învățare. „a învăța de la adult, a-și organiza activitatea
 Aplicarea unei metodologii bazate pe curricu- proprie, a corela acțiunile proprii cu acțiunile
lumul integrat [9, p. 40], care se bazează pe altor copii” [14, p. 59-60], acestea reprezen-
abordarea holistică a dezvoltării copilului și tând temelia dezvoltării activității de învățare
abordarea centrată pe copil în procesul educați- care ar putea i formată la copiii preșcolari.
onal. Din această perspectivă, conceptorii Învățarea continuă și practicile re lexive, aborda-
curriculumului integrat de educație timpurie
te în asigurarea unui curriculum modernizat în
circumscriu următoarele obiective generale/
educația timpurie, vor favoriza învățarea copii-
cadru[1]:
lor prin prisma unei noi paradigme a procesului
- Dezvoltarea unei personalități integre, de învățare, care vizează două aspecte impor-
autonome, cu respect față de sine și de tante [13, p.19]: a) individualizarea învățării
ceilalți. (autoorientată de către educabil; programe
- Dezvoltarea unui mic cetățean informat, de studiu individualizate; profesorul facilitea-
activ, responsabil și creativ, purtător al ză și orientează învățarea; educabilul inițiază
valorilor culturale naționale și universale.
învățarea, având un rol activ; focalizarea pe
- Dezvoltarea unei personalități deschise
„cum să înveți”; motivația intrinsecă și centrare
spre învățarea continuă de succes.
- Dezvoltarea unui preșcolar – posesor al pe recompense), și b) învățare „localizată” și
atributelor necesare la intrarea în școala „globalizată” (surse multiple de învățare: locale
primară: comportament prosocial, autocon- și globale; învățare „în rețea”; învățare pe tot
trol emoțional, capacități cognitive. parcursul vieții și din toate situațiile de viață;
posibilități nelimitate de învățare prin deschi-
 Asigurarea stării de bine a copilului, ceea ce
dere față de dimensiunile locală și internațio-
reprezintă unul dintre pilonii de bază în demer-
nală ale educației: „întreaga lume este clasa în
sul implementării curriculumului dezvoltat
care învățăm”).
în raport cu standardele, constituie condiția
obținerii performanțelor și dezvoltării perso- Precizăm că în sistemul de învățământ preșco-
nalității autonome și creative a copilului. lar din Republica Moldova una din tendințele
 Promovarea educației incluzive [18, 24, modernizării educației timpurii sunt aspectele
p. 28-33] în implementarea curriculumului învățării – active, experiențiale, integrate, centra-
pentru educația timpurie oferă iecărui copil te pe copil, semni icative, prin descoperire [9,
oportunitatea de a i unic în felul său individual, 10] – orientate spre dezvoltarea premiselor prin
cu propriul parcurs de dezvoltare. Totodată, experiențele învățate de către copil, de la naștere
această abordare a iloso iei incluziunii și egali- până la debutul școlar, care îi vor forma însușiri de
zării de șanse pentru crearea stării de bine a personalitate și îl vor însoți pe tot parcursul vieții.
iecărui copil va constitui un răspuns adecvat Finalitatea educației timpurii vizează dezvolta-
al cadrelor didactice și manageriale atât pentru rea generală a copilului și, în același timp, pregă-
copiii cu cerințe educative speciale, cât și tirea lui pentru școală și învățare pe parcursul
pentru întregul colectiv din creșă și grădiniță. vieții [17]. Anume în acest context, implementarea
 Promovarea învățării e iciente în cadrul imple- curriculumului pentru educația timpurie poate i
mentării curriculumului pentru educația dezvoltat pe patru axe valorice: reconsiderarea
timpurie constă în formarea continuă și inițială copilului ca iință unică; reamenajarea spațiului

46 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018


Veronica Clichici. Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie

educațional prin centre de stimulare; revalorizarea teoriei despre aspectele sociale aleînvățării copii-
jocului; parteneriatul educativ. lor, L.Vâgotsky explica importanța Zonei Proximei
În aceeași ordine de idei, curriculumul din Dezvoltări ca iind cea mai interesantă, deoarece
perspectiva corespunderii cu SÎDET, iind mult îndeamnă educatorii să ie încrezuți în posibilități-
așteptat de cadrele didactice și manageriale din le copiilor, să stimuleze analiza nevoilor iecăruia
instituțiile de educație timpurie, solicită imple- dintre copii și să-i sprijine în învățare prin selec-
mentarea acestuia pe parametrii și tendințele de tarea unei metodologii speci ice nevoilor lor reale
dezvoltare ale copiilor. Astfel, putem identi ica o [apud 19, p.109].
serie de principii metodologice bazate pe două În contextul dat, necesitatea produselor curri-
cerințe exhaustive: 1) asigurarea e icienței proiec- culare de calitate pentru ciclul educație timpurie
tării demersului educativ în creșe și grădinițe; 2) este una prioritară la nivel național, referindu-se
aspectele abordării operaționale, care pot i dezvol- la soluționarea problemei aplicării unui posibil
tate ca un feedback dintre documentele o iciale curriculum dezvoltat în raport cu SÎDET. Pentru
(standarde, curriculum) și practicile educaționale cadrele didactice din acest domeniu, se impune
proiectate de cadrele didactice și manageriale proiectarea unor repere care să ofere oportunita-
la nivel de calitate și e iciență a procesului de tea de asigurare metodologică a sporirii gradului
educație timpurie. de convergență dintre curriculumul dezvoltat și
După cum se știe, cadrele didactice și cele standarde, ilustrând modalitățile de realizare a
manageriale din instituțiile de educație timpurie conceperii/proiectării procesului educațional,
elaborează planuri anuale, semestriale, rapoarte promovării și evaluării lui la nivel de calitate,
de dezvoltare a copilului care, în mod pragmatic, utilizând ambele documente în vederea e icien-
au nevoie de modele axiologice privind racor- tizării procesului de educație timpurie. Unul din
darea acțiunilor pedagogice la un curriculum principalele repere fundamentale îl constituie
reactualizat/modernizat din perspectiva SÎDET. abordarea curriculară și metodologică în procesul
Conform Scrisorii metodice [16], procesul educați- de educație timpurie, implementat din perspectiva
onal trebuie organizat astfel, încât să ie implicate „noii” paradigme de învățare a copilului. Celălalt
concomitent toate domeniile dezvoltării copilului reper îl prezintă dimensiunile metodologice ale
– „dezvoltarea izică, sănătatea și igiena personală; asigurării procesului de educație timpurie pe
dezvoltarea socioemoțională; dezvoltarea capaci- domeniile de dezvoltare ale copilului la vârsta de
tăților și atitudinilor de învățare; dezvoltarea 3-7 ani și dinamica realizărilor experimentale ale
limbajului, a comunicării și a premiselor citit-scri- metodologiei de aplicare a curriculumului dezvol-
sului; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. tat, corelate standardelor de învățare și dezvoltare
La copiii de vârstă antepreșcolară și preșcolară în educația timpurie.
nu se produce disparat dezvoltarea izică, socială, Pentru implementarea acestor repere metodo-
emoțională, cognitivă sau de limbaj” [17]. Copiii logice, în instituțiile de educație timpurie s-a
învață holistic, astfel încât iecare domeniu le identi icat un demers experimental care a inclus un
in luențează pe celelalte și nici unul nu operează set de instrumente pedagogice, și anume: modelul
în mod independent. Complexitatea domeniilor de pedagogic, chestionare; modele de proiectare a
învățare-dezvoltare ale copilului semni ică nevoia activității formativ-educative conform demersului
de instruire și formare a cadrelor didactice, dar și curriculumului dezvoltat în raport cu SÎDET; probe
a părinților (comunității), orientarea spre noile de e icientizare a învățării și dezvoltării copilu-
tendințe de modernizare a curriculumului din lui de 3-7 ani; ișe de monitorizare a progresului
perspectiva SÎDET, precum și necesitatea strin- preșcolarului; ișa de (auto)apreciere a cadrului
gentă de dotare a noilor condiții de dezvoltare didactic privind realizarea activității integrate de
din aceste instituții educative, pentru a asigura învățare a copilului de 3-7 ani.
un grad optim de pregătire a copiilor atât pentru În opinia noastră, Modelul pedagogic de
școală, cât și pentru viață. organizare și realizare a procesului educațional
La grădiniță, ca și la celelalte trepte ale învăță- din perspectiva corespunderii curriculumului și
mântului, metodologia educației timpurii face standardelor în instituția de educație timpurie
parte din activitatea comună a personalului (Figura 1) reprezintă elementul mediator dintre
didactic și, îndeosebi, a copiilor educați. Conform teorie și realitate, iind conceput ca o reprezen-

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 47


DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

tare explicativă a modului cum


poate i proiectată și realizată
aceasta în cadrul învățământului
preșcolar. Astfel, misiunea insti-
tuției de educație timpurie constă
în asigurarea unei educații timpu-
rii de calitate pentru toți copiii cu
vârsta de până la 7 ani prin satis-
facerea nevoilor educaționale ale
acestora, dezvoltarea multilaterală
a copiilor și pregătirea lor pentru
integrarea școlară și socială. Insti-
tuția de educație timpurie respectă
necondiționat următoarele princi-
pii [cf. 15]: principiul asigurării
respectului față de copil; principiul
interesului superior al copilului;
principiul dialogului și participării;
principiul echității și non-discri-
minării; principiul accesibilității
la servicii socioeducaționale de
calitate; principiul lexibilității și
abordării diferențiate și individua-
lizate; principiul egalității șanselor;
principiul parteneriatului socio-
educațional.
Activitatea fundamentală a
copiilor în instituțiile de educație
timpurie este jocul, ea comportă un
caracter organizat, sistemic, iind
subordonată obiectivelor formării
personalității copilului. Prin acest
aspect, ea este diferită de cea din
familie, dar, totodată, se deosebeș-
te și de cea din școală, iind mult
mai lexibilă, mai adecvată celor
mici [6]. Jocul domină ca formă de
activitate și metodă de educare, dar
este completat de alte activități ce
se apropie oarecum de învățarea Figura 1. Modelul pedagogic de organizare
și realizare a procesului educațional din perspectiva corespunderii
școlară și de activități la alegere curriculumului și standardelor în instituția de educație timpurie.
și opționale. De aceea, „Jocul se
intercorelează cu învățarea și cu creația”, a irmă inversă etc. Integrarea tehnologiilor educaționale
E. Voiculescu [20, p.83]. în învățământul formativ presupune ca instituția
O altă componentă a modelului descrie tehno- de educație timpurie să se centreze pe dezvoltarea
logiile educaționale moderne de implementare globală a copilului, selectând prin aceasta conți-
a curriculumului dezvoltat în educația timpurie nutul, metodele, formele și criteriile de formare și
în raport cu SÎDET, care presupun mijloace și evaluare [4].
metode, structuri și forme diverse, care corele- Metodologia organizării procesului de învăța-
ază diferite concepte operaționale: proiectul re prin joc a copiilor preșcolari în instituția de
pedagogic, mesajele educaționale, conexiunea educație timpurie se realizează prin intermediul

48 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018


Veronica Clichici. Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie

activităților de dezvoltare personală și educati- preșcolară; aprecierea tehnologiilor educaționale


v-instructive [2; 3; 10; 11]. Orice activitate din în baza rezultatelor scontate ale copiilor preșcolari,
grădiniță va i mai ușor acceptată și realizată de prin care s-au validat instrumentele metodologice
către copii dacă educatorul/adultul le va spune de aplicare e icientă a curriculumului dezvoltat în
acestora la început: „Ce-ar i să ne jucăm de-a ...”, raport cu SÎDET [5].
decât dacă ar spune: „Astăzi vom învăța despre În opinia cadrelor didactice, relevanța acestei
...”. În acest caz, proiectarea și realizarea proce- metodologii este orientată spre dezvoltarea holis-
sului de educație timpurie constă în centrarea tică a personalității copilului (87,4%) în vederea
pe dezvoltarea globală a personalității copilului, asigurării unei dezvoltări e iciente și integre a
respectându-se particularitățile psihologice de acestuia. În contextul dat, 88,3% dintre respon-
vârstă și drepturile sale de copil [1; 7; 17]. denți con irmă necesitatea delimitării în Metodo-
Prin urmare, un curriculum integrat pe domenii logie a particularităților de vârstă pentru iecare
de dezvoltare ale copilului în educația timpurie ar domeniu de dezvoltare, deoarece aceasta facilitea-
viza dezvoltarea holistică a copilului prin cele cinci ză din timp demersul proiectiv al procesului educa-
domenii prezentate în SÎDET [1; 8; 17]. În acest tiv al cadrelor didactice cali icate din instituțiile de
scop, domeniile de dezvoltare acoperă nevoile educație timpurie, centrându-se, în consecință, pe
dezvoltării complexe a copiilor prin achiziționa- interesele și nevoile copilului. De asemenea, 88,3%
rea de cunoștințe și comportamente așteptate pe dintre respondenți au con irmat pozitiv actualita-
parcursul procesului de educație timpurie a copilu- tea acestei Metodologii, care răspunde așteptărilor
lui preșcolar [7]. Totodată, experiențele învățate de lor cu privire la asigurarea calității procesului de
către copil prezintă un ansamblu de valori (unici- educație timpurie din grădinițe.
tatea copilului/diversitatea, dezvoltarea plena- Potrivit criteriului Claritatea și plenitudinea re-
ră, bunăstarea, sănătatea, interculturalitatea, perelor conceptuale ale metodologiei, 67% dintre
autocontrolul, respectul (de sine) și de semeni, cadrele didactice participante la experimente le
independența, demnitatea, identitatea, creativi- apreciază „în mare măsură” și, respectiv, 33% le
tatea, responsabilitatea, ordinea interioară, grija apreciază „într-o oarecare măsură”. Astfel, 97,9%
față de mediu, solidaritatea față de comunitate) dintre respondenți menționează faptul că conți-
și abilități de viață (alegerea de viață sănătoasă; nutul lucrării metodologice prezintă o algoritmi-
siguranța/securitatea personală); abilități intra- zare corectă a noțiunilor-cheie și a structurii aces-
personale (autocunoașterea și gestionarea emoți- teia. Totodată, Metodologia facilitează demersul
ilor); abilități interpersonale (comunicarea și formării premiselor de competențe la iecare do-
relaționarea); integrarea socială; a învăța să înveți; meniu de dezvoltare (98%), în baza tehnologiilor
rezolvarea de probleme creative; gândirea critică educaționale (71%) pentru cadrele didactice.
și estetică; artistismul; plani icarea/organizarea; Finalmente, contextul metodologic de proiec-
comunicarea; soluționarea con lictelor; grija față tare a produselor curriculare alternative vine să
de ceilalți; încrederea în sine; caracterul; (auto) valori ice tehnologiile educaționale în instituțiile
motivarea; responsabilitatea și disciplina perso- de educație timpurie, proiectarea curriculară
nală etc.), care-i va forma însușiri de personalitate integrată a activităților din instituțiile de educație
și-l va însoți pe tot parcursul vieții [17; 19]. timpurie, monitorizarea și evaluarea preșcolarilor
Astfel, Metodologia cu privire la abordarea pe domenii de dezvoltare, fapt ce poate genera o
unui posibil curriculum modernizat din perspecti- altfel de abordare a proiectării și realizării proce-
va corespunderii cu SÎDET, care include nemijlocit sului educațional din perspectiva corespunderii
Modelul descris mai sus, a fost implementată în curriculumului cu SÎDET. Aceasta ar presupune
cadrul a opt instituții de educație timpurie din mun. centralizarea pe standarde și nevoia de responsa-
Chișinău, cu participarea a 150 de cadre didactice. bilizare în vederea dezvoltării curriculumului în
În ședințele pedagogice au fost expuse subiecte de educația timpurie pentru asigurarea individua-
dezbatere, precum: cadrul metodologic al educației lizării și globalizării învățării copilului încă de la
timpurii - probleme actuale; asigurarea metodolo- primele momente ale existenței sale, cu implica-
gică în educația timpurie - un posibil mecanism de rea tuturor actanților educaționali care contribuie
învățare și dezvoltare e icientă a copiilor de vârstă la creșterea și dezvoltarea lui optimă.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 49


DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Cadrul de referință și Curriculumul național pentru educația timpu-
rie. ME, 2015. www.particip.gov.md;
2. Cemortan S. (coord.), Cuznețov L. et al. Metodologia proiectării
procesului educației la copiii de 3-5 ani în instituțiile preșcolare.
Chișinău, IȘE, 2011;
3. Cemortan S. (coord.), Racu J. et al. Metodologia proiectării procesu-
lui educației la copiii de 5-7 ani în instituțiile preșcolare. Chișinău,
IȘE, 2011;
4. Clichici V. et al. Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a
tehnologiilor educaționale în educația timpurie. Univers Pedago-
gic, nr. 1 (53), 2017, p. 20-26;
5. Clichici V. et al. Percepții și opinii ale cadrelor didactice privind
„metodologia de asigurare a procesului educației timpurii” în raport
cu SÎDC. Univers Pedagogic, 2017, nr. 3 (55);
6. Clichici V., Straistari-Lungu C. Jocul - premisă a dezvoltării „capaci-
tăților și atitudinilor de învățare” în educația timpurie. Materialele
conf. șt. intern. Managementul educațional: realizări și perspecti-
ve de dezvoltare, US „A. Russo”din Bălți, 27 aprilie 2017;
7. Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară
(1-7 ani) în Republica Moldova. Bolboceanu A., Cemortan S. et al.
Chișinău, Edit. „Cartier”, 2008;
8. Duminică S., Dascăl A. Valențele formative ale abordării integrate a
curriculumului în educația timpurie. Univers Pedagogic, nr. 2 (54),
2017, p. 20-28;
9. Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară.
Ed. a 2-a. ME. Chișinău, S.n. (Tipogr. „Vite-Jesc”), 2014;
10. Ghidul 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. M. Vrân-
ceanu (coord. șt.), D. Terzi-Barbăroșie (et al.) CE „Pro Didactica”,
Chișinău, 2013. S.n. (Tipogr. „Sirius”);
11. Ghidul de aplicare a instrumentului de monitorizare a pregăti-
rii copiilor pentru școală și a Fișei de monitorizare a progresului
preșcolarului. ME, expert intern. L. Platas. Chișinău, S.n. (Tipogr.
„Vite-Jesc”) 2014;
12. Ionescu M. (coord. șt.). Repere fundamentale în învățarea și
dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere până la 7 ani. Bucu-
rești, Edit. „Vandemonde”, 2010;
13. Munteanu C. Ghid pentru învățământul preșcolar. O abordare din
perspectiva noului curriculum. Iași, Edit. „Polirom”, 2009;
14. Pascari V. Proiectarea procesului educațional în instituția preșcola-
ră. Ghid metodologic. Ed. a 2-a (rev. și compl.), Chișinău, S.n., 2015;
15. Regulamentul de funcționare a instituției de educație timpurie din
12.04.2016. Disponibil pe: www.particip.gov.md;
16. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional
în instituțiile de educație timpurie în anul 2017-2018 (Scrisoare
metodică). M.Vrânceanu, MECC. Disponibil pe: wwwe.du.gov.md;
17. Vasian T. (et. al.). Educația timpurie: sporirea calității și e icienței.
În: Univers Pedagogic, nr.1(49), 2016. p. 28-33;
18. Vârtosu L., Pânzari A., Velișco N.et al. Standarde de învățare
și dezvoltare pentru copil de la naștere până la 7 ani: Standarde
profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de
educație timpurie. Chișinău, S.n. (Tipogr. „Sirius”), 2013;
19. Voiculescu E. Pedagogie preșcolară. Ed. a 2-a, rev. București, Edit.
„Aramis”, 2003;
20. Vrăsmaș E. Educația timpurie. București, Ed. „Arlequin”, 2014.

50 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018

S-ar putea să vă placă și