Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa La Decizia nr.03/06 din 21.05.2021 REGULILE de intrefinere a mamiferelor si pisirilor domestice pe Kinga gospoditriile private pe teritoriul satului Costesti Dispozitii generale 1.1. Prezentele Reguli sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. 14, alin(2), lit(s') din Legea privind administratia public locald nr. 436-X VI din 28.12.2006, si au ca scop stabilirea unor norme privind modul de intrefinere a animalelor domestice, drepturile si obligatiile autoritatilor publice locale, a conducatorilor intreprinderilor, institufilor si organizatiilor, indiferent de forma lor de proprictate, precum si a persoanelor particulare si au ca scop prevenirea unui mod incorect si abuziv de intrefinere a animalelor domestice pe langa gospodiriile private, precum si impactul respectiv asupra comunitafii, care atenteaza la ordinea sanitara in localitate, si a modului sAndtos de trai in ansamblu. 1.2. Prevederile prezentelor Reguli aprobate sunt obligatorii pentru tofi detinatorii de animale domestice si/sau pisari domestice de pe teritoriul satului Costesti, precum si pentru agentii econom din teritoriu, indiferent de forma lor organizatoric-juridica. 1.3. Prezentele Reguli previd notiuni cu urmatoarele semnificafii: animale domestice — animale imblinzite, crescute, intretinute si reproduse de persoane fizice sau Juridice pentru utilitate economica, productia de carne si/sau alte produse comercial. Notiunea in sensul prezentelor Reguli, se refera la bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini, iepuri de casi, nutri, cdini, pisici pasdri domestice (de curte) - toate pasdrile care sunt crescute, intretinute si reproduse de persoane fizice sau juridice pentru productia de carne, de oud de consum sau de alte produse comercial. Nofiunea, in sensul prezentelor Reguli, se referd la gdini, curci, bibilici, rate, gaste, prepelite, porumbei, fazani, potamnichi, crescute sau finute in captivitate pentru reproductie, productie de came sau de oud pentru consum; ANSA ~ Agentia Nationali pentru siguranfa alimentelor. 2. Reguli de intretinere a animalelor domestice pe Inga gospodarile private 2.1, Pe teritoriul satului Costesti intrefinerea animalelor domestice si pisdrilor domestice de catre Persoane fizice, se permite in adaposturi amenajate in acest scop pe terenurile proprietate privati, ce dispun de curte (ograda), in modul corespunzator si numai daca prin aceasta nu se creeaza disconfort vecinilor locatari ai gospodariilor invecinate si nu produce poluarea mediului 2.2. Pentru intretinerea animalelor domestice proprietarul este obligat sa intreprinda actiuni de {nregistrare la ANSA gi vaccinare a animalelor, in modul stabilit de legislafia sanitar-veterina vigoare a Republicii Moldova. 2.3. intrefinerea animalelor domestice pe Langa gospodarile private, nu poate fi efectuata cu depasirea numerelor de capete stabilite de prezentele Reguli 2.4. Pe Kinga gospodiriile private in intravilanul satul Costesti, pot fi intrefinute animale domestice ce nu depasese numarul de: Cabaline (cai) - 2 capete; mici - 2 capete; Bovine (vite mari cornute) - 2 capete; mici ~ 2 capete; Porcine (porci mari) ~ 2 capete, mici - 10 capete; Ovine si caprine (oi) — 8 capete; mici — 8 capete; epuri (mari) — 50 capete; mici - 50 capete; Pasar - 200 capete; Caini — 2 capete; mic Pisici — 2 capete; mici in = 4 capete; 4 capete; 2.5. Detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte peste numarul prevzut in punctul 2.4., este permisa si poate fi realizata prin constituirea microfermelor in extravilanul localitafii cu respectarea legislatiet in vigoare. 2.6. Dejectiile animaliere pot fi depozitate provizoriu in curtile private in modul in care s& nu provoace miros neplacut, fum, pulberi si alte consecinfe negative in volum de panda la 5 m’. 2.7. Este interzis ca dejectiile animaliere si apele reziduale sa fie dirijate spre santuri, canale deschise, paraie si ape stitatoare, 2.8. Pasunatul vitelor se permite numai pe terenurile destinate fanetelor si pasunilor. 3. Detinatorii de animale in gospodariile private in intravilanul satului Costesti sunt obligati: 3.1, Si nu introduca in efectivele constituite (turme, cirezi), timp de cel putin 30 zile, animale achizitionate din alte localitai. Aceste animale vor fi tinute in perioada de 30 zile, numai in ‘gospodariile proprii IEEE ETRE REE SESE ESET EE SE EEE EE SESE REET ERE NESSES RECENT SEE EEE SE SEIE SEE SECERT EES EETT SEAT EECTECERT EES EESTT SCTE EEETE SETTER EERIE ETTTEES 3.2. Sa intretind animalele si adaposturile acestora, cu respectarea normelor sanitar-veterinare, far sf produc poluarea mediului inconjurator. 3.3. Sa permit personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stiri de sinatate a animalelor din gospodirie si si-I sprijine in efectuarea operatiunilor sanitar-veterinare 4. Sa mentini curifenia in adaposturile de intretinere si tertoriile adiacente acestora, 5S. S& efectueze actiuni de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a adiposturilor de intretinere, ori de cite ori este necesar dar nu mai rar de 4 ori pe an 3.6. Si efectueze curitenia pe domeniul public, murdarit de dejectii ca urmare a deplasis animalelor/pasdrilor aflate in ingrijirea lor. 3.7. in cazul pieirii animalelor si pasarilor din cauza bolilor, cadavrele acestora vor fi preventiv examinate de Serviciul Veterinar, apoi nimicite. 4, Detinatorilor le este strict interzis: 4.1. Retragerea forfatd din mediul ambiant a animalelor sAlbatice si intrefinerea lor in conditii casnice; 4.2. Pasunatul animalelor in spatii publice, parcuri, zone de odihna, pe terenurile aferente constructiilor de menire social-culturald din intravilanul satului, pe terenurile agricole proj at, fr acordul in scris al proprietarului 43. Aruncarea/abandonarea cadavrelor de animale sau pasar. 5. Rispunderea pentru nerespectarea prezentelor Reguli: 5.1, Persoanele vinovate de inedlcarea prezentelor Reguli, vor fi sancfionati in conformitate cu legisla in vigoare.