Sunteți pe pagina 1din 10

&

INVITAŢIE CONFERINŢA INTERNAŢIONALӐ


PROVOCӐRI ALE EDUCAŢIEI BUNӐSTӐRII ÎN
ŞCOALӐ. DE LA EDUCAŢIA DIN ŞCOALӐ LA CARIERӐ
(14-15 mai 2021, platforma ZOOM)
Formular de înregistrare disponibil la adresa:
https://forms.gle/ogcC2KmxmgjSQn9F6

PROIECT DE VOLUNTARIAT
DONEAZӐ O CARTE ŞI DARUIE CUNOAŞTERE!
(aprilie-august 2021)
PROCEDURA INSCRIERE
Link înregistrare: https://forms.gle/ogcC2KmxmgjSQn9F6
CONTRIBUŢIA sub formä de DONAŢIE din partea participantului în valoare
de 150 ron va fi depusӑ:
- în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația
Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU,
Bic INGB
- prin mandat poștal (Poșta Romȃnӑ) cӑtre Ionuț Manole – APDP, str
Principalӑ 555, of Valea Mare, DB, 137492
cu specificatia „DONAŢIE și numele dvs- conferintӑ PEBS 2021”
Trimitere carte (donaţie) pentru constituirea bibliotecii ICPEE (doar pentru
participanții înscriși la conferințӑ și ateliere)
Aderare la Asociaţia Profesorilor şi Dascälilor de Pretutindeni ca membru
susţinätor (persoanele fizice care aderä la realizarea scopului şi obiectivelor
asociaţiei şi care contribuie moral şi material la realizarea veniturilor necesare şi
care sunt la zi cu plata cotizaţiei anuale pe 2021) / este inclusä în donaţia de mai
sus.

ORGANIZATORI:
Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și
Dascӑlilor de Pretutindeni &
Facultatea de Informaticӑ și Ştiințele Educației, Universitatea Pedagogicä de Stat
Ion Creangӑ din Chișinӑu (R. Moldova)
Casa Corpului Didactic Neamț
Casa Corpului Didactic Teleorman

PARTENERI:
Editura ALFA, Casa Corpului Didactic Neamț (Piatra Neamț)
Editura ZORIO (București)
Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș)
Colegiul Universitar SPIRU HARET (București)
Consiliul Mondial Romȃn (fil. București)
Centrul Comunitar de Dezvoltare Regionalӑ Buzӑu (Buzӑu)
Colegiul Național ŞCOALA CENTRALӐ, București
Colegiul Tehnic MIHAIL STURZA. Iași
Liceul Tehnologic PETRU PONI, Iași
Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA ( Dumitrești, Vrancea)
Şcoala Gimnazialӑ URUGUAY (București)
Şcoala Primarӑ CONIL (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 46 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 (București)
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz SF. MARIA(București)
Şcoala Gimnazialӑ CONSTANTIN IOAN MOTAŞ (Mediaș)
Şcoala Gimnazialä Muncelu de Sus (Mogosesti-Siret, Iaşi)
Şcoala Gimnazialä Giuväräşti (Giuväräşti, Olt)
Şcoala Gimnazialä nr.1 Petreu (Petreu, Bihor)
Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Grӑdinița INOCENŢA (Gӑești)
Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE (București)
Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București)
Asociațîa Centrul de Perfecționare Before & After School CONIL (București)

PARTENERI EXTERNI:
Facultatea de Informaticӑ și Ştiințele Educației, Universitatea Pedagogicӑ de Stat
Ion Creangӑ din Chișinӑu (R. Moldova)
Alianța UNIFERO Inc (Atlanta, SUA)
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina)
Centrul Bucovinean de Artӑ pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Romȃnești din Cernӑuți (Cernӑuți, Ucraina)
Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și
Civilizație DACIA (Atena, Grecia)
Direcția Educație a Consiliului Raional „EDINEŢ” (R. Moldova)
Gimnaziul Grädiniţä CONSTANTIN NEGRUZZI, Târnova- Donduşeni (R.
Moldova)

INVITAŢI ÎN PLENUL CONFERINŢEI


Deschiderea conferinței
Prof.dr. Teodora BENTZ, Inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar
al Municipiului București (Mitul Meșterului Manole în contextul educației
contemporane)
Prof.drd. Daniela BÃDESCU, Inspector școlar, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului București (sect.6) (Noi perspective ale înţelegerii textului literar)
Prof. univ. dr. Daniel DEJICA (decan), conf.univ.dr. Simona ŞIMON,
conf.univ.dr. Marcela FARCAŞIU, lect.univ.dr. Annamaria KILYENI,
Universitatea Politehnica Timișoara (Rolul și importanța validatorilor și
facilitatorilor în evaluarea materialelor ușor-de-citit pentru elevii cu dificultӑți
de citire)
Conf.univ.dr. Larisa SADOVEI, decan, Facultatea de Informaticӑ și Ştiințele
Educației, Universitatea Ion Creangӑ din Chișinӑu, R. Moldova (Imagimea
cadrului didactic în contextul provocӑrilor contemporane)
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele
Educației USH /director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație
APDP (Bunӑstarea copiilor noștri. Provocӑri ale educației bunӑstӑrii)
Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, Institutul de Filosofie și Psihologie C.
RӐDULESCU-MOTRU, Academia Romȃnӑ/ Facultatea de Psihologie și
Ştiințele Educației USH & drd. Liliana DUMITRESCU, Universitatea
Politehnicӑ din București (Dezvoltarea angajamentului organizațional în mediul
școlar)
Lect.univ.dr. Ovidiu Florin TODERICI, director, Departamentul pentru
Pregӑtirea Personalului Didactic, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
(Intervenția psiho-pedagogicӑ și consilierea educaționalӑ în perioada
pandemiei- de la probleme la oportunitӑți)

Invitați strӑini:
Lector Bruno DEMAILLE, mediator și negociator internațional, Franța
(Comment détecter le bullying à l’école?/ Cum detectӑm bullying-ul în școalӑ?)
Lect.univ.dr. Panagiotis ASIMOPOULOS, Hellenic Military Academy, Atena,
Grecia (The Play in Eugen Fink’s Phillosophical Reflection/ Το έργο στη
φιλοσοφική αντανάκλαση του EUGEN FINK)
Prof. Iurie LEVCIC, director, Centrul Bucovinean de Artӑ pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Romȃnești din Cernӑuți, Ucraina (Pӑstrarea
identitӑții romȃnești prin artӑ și culturӑ/ Догляд за ромської ідентичності
через мистецтво та культуру)
Prof.drd. Myuhteber MYUMYUN, Centrul YORDAN YOVKOV, Tervel
Dobrich (Bulgaria) (Bulgaria and the Challenges of Education Reform/ България
и предизвикателствата пред образователната реформа)
Prof.dr. Smaranda CAZAN-LIVESCU, GA Tesol and Georgia Fulbright
Chapter, Atlanta, SUA (Our reconfiguration not only as people but... as teachers/
Reconfigurarea noastrӑ ca dascӑli. La întretӑierea drumurilor spre
analfabetism)
Prof. Kalina DIMITROVA, ОУ"Братя Миладинови" (Ruse, Bulgaria)
(Considerations on Bulgaria's Education System During the Pandemic/
Съображения за образователната система на България по време на
пандемията)
Prof. Angela MORARU, specialist principal, grad didactic superior, Direcția de
Educație a Consiliului Raional EDINEŢ, R. Moldova (Conflictul ca dimensiune
esențialӑ a comunicӑrii)
Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste,
Universitatea Pedagogicä de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova) /
Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (Consideraţii
asupra pedagogiei schimbärii)
Prelegeri în plenul conferinței & Ateliere
Prof.dr. Veronica CONSTANTIN MALANCÃ, Preşedinte Centrul Comunitar
de Dezvoltare Regionalӑ Buzӑu (Buzӑu) (Educaţia în era digitalä. Proiecte ale
CCDRB)
Prof.dr. Mirela Sorina MATEESCU, Colegiul Național ŞCOALA CENTRALӐ,
București (Bunӑstarea prin educația de odinioarӑ)
Prof.drd. Ileana IONESCU, director, Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE, București/
Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație, vicepreședinte APDP
(Welbeing, vulnerabilitate și curaj, secretul reușitei în cariera didacticӑ)
Prof. Simona ANTON, pedagog Montessori, expert internațional (Pedagog
Montessori în...Vietnam)
Prof. Cristina Maria BIDA, director, Colegiul Tehnic MIHAIL STURZA, Iași
(Profesorul modern între mediul virtual și predarea clasicӑ)
Prof.dr. Teodora MICHEL, director, Şcoala Gimnazialӑ URUGUAY
(Tehnologiile educaționale moderne din perspectiva unei abordӑri pozitive)
Prof. Flori STOICA, director, Şcoala Profesionalӑ Specialӑ pentru Deficienți de
Auz SFÂNTA MARIA, București (Activitӑțile non-formale, factor important
alasigurӑrii bunӑstӑrii în școala romȃneascӑ)
Prof. Eleonora TOMA, director, Colegiul Universitar SPIRU HARET, București
(De ce este necesarӑ instruirea practicӑ în cariera medicalӑ?)
Prof. Sorinela Marinela BRUMÃ, director, Şcoala Gimnazialä Muncelu de Sus
(Investiţia în educaţie poate face diferenţa în viata copiilor!)
Prof. Aurelia RӐDUCAN, director adjunct, Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA,
Dumitrești Vrancea (Experiența mea de învӑțare cu...Maria Montessori)
Prof. Maria PETRESCU, consilier educațional Colegiul Universitar SPIRU
HARET, București (Cafeneaua cititului- alternativӑ de dezvoltare a
competențelor de comunicare)
Prof. Maria DUMITRESCU, director, Grӑdinița cu Program Prelungit Inocența,
Gӑești (Aprecierea pozitivӑ și încurajarea, o cale sigurӑ pentru dezvoltarea
stimei de sine a copiilor preșcolari)
Prof. Magdalena Roxana BӐCESCU, metodist Inspectoratul Şcolar al
Municipiului București / Clubul Copiilor sector 1 București (De ce teatrul în
educație?)
Prof. Ionuț BOLOG, metodist, Casa Corpului Didactic Teleorman (Formarea
cadrelor didactice în regim online și offline. De la provocare la incertitudine)
Prof. Elena NEAGU, psiholog - trainer, Şcoala Primarӑ CONIL , București
(Congruențe ale pedagogiei cu psihologia la...Şcoala Primarӑ Conil)
Prof. Marcela ŢIBULEAC DINU, sociolog, Colegiul Universitar SPIRU
HARET, București (Provocӑri ale carierei în domeniul medical)
Prof.drd. Irina Amelia BÂRSAN, Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ
(Neamţ) (Şcoala dupӑ școalӑ – o oportunitate pentru elevi)

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof. Gabriela BANU, director, Casa Corpului Didactic Neamț
Prof. Marinela IANA, director, Casa Corpului Didactic Teleorman
Prof. Maria ODOBESCU, șef direcție educație, Direcția de Educație a
Consiliului Raional „Edineț”, R. Moldova
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele
Educației USH /director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație
APDP
Prof. dr. Crin MARCEAN, director, Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ FUNDENI,
(București)
Prof. Isabela BARBU, director adjunct, Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ FUNDENI,
(București)
Prof. Eleonora TOMA, director, Colegiul Universitar Spiru Haret, București
Prof. Daniela POPESCU, Preşedinte, Asociaţia Interculturale Româno-Elenă
DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA (Atena, Grecia)
Prof.dr. Teodora MICHEL, director, Şcoala Gimnazialӑ URUGUAY, București
Prof. Octavian Lucian POPA, Colegiul Național ŞCOALA CENTRALӐ,
București
Prof.dr. Veronica CONSTANTIN MALANCÃ, Preşedinte Centrul Comunitar
de Dezvoltare Regionalӑ Buzӑu (Buzӑu)
Prof. Consuela ROŞU, director, Liceul Tehnologic PETRU PONI, Iași
Prof. Luminţa Stela ANDREI, director, Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ
(Neamţ)
Prof.drd. Irina Amelia BÂRSAN, Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ
(Neamţ)
Prof.drd. Ileana IONESCU, director, Grӑdinița Scufița Roșie, București/
Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație, vicepreședinte APDP
Prof.drd. Lucia JUGAN, director, Şcoala Gimnazialä nr.1 Petreu (Petreu, Bihor)
Prof. Flori STOICA, director, Şcoala Profesionalӑ Specialӑ pentru Deficienți de
Auz SFÂNTA MARIA, București
Prof.dr. Mirela Sorina MATEESCU, Colegiul Național ŞCOALA CENTRALӐ,
București
Prof. Eleonora TOMA, director, Colegiul Universitar SPIRU HARET, București
(De ce este necesarӑ instruirea practicӑ în cariera medicalӑ?)
Prof. Maria DUMITRESCU, director, Grӑdinița cu Program Prelungit
INOCENŢA, Gӑești
Prof. Marian CHIŢU, director, Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Prof. Ruxandra Ştefania SAMOILӐ, director, Şcoala Gimnazialӑ nr. 46
(București)
Prof. Dragoş Adinel MARCU, director, Şcoala Gimnazialä Giuväräşti
(Giuväräşti, Olt)
Prof. Cristina Maria BIDA, director, Colegiul Tehnic MIHAIL STURZA. Iași
Prof. Maria STANCA, director, Şcoala Gimnazialä nr. 39 (Bucureşti)
Prof. Aurelia RӐDUCAN, director adjunct, Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA,
Dumitrești Vrancea
Prof. Mariana ION, director, Şcoala Primarӑ CONIL, București
Prof. Angela MORARU, specialist principal, Direcția de Educație a Consiliului
Raional „Edineț”, R. Moldova
Prof. Elena Roxana IRINA, metodist, Casa Corpului Didactic Neamț
Prof. Ionuț BOLOG, metodist, Casa Corpului Didactic Teleorman
Prof. Maria PETRESCU, consilier educațional Colegiul Universitar Spiru
Haret, București
Prof. Marcela ŢIBULEAC-DINU, secretar științific, Colegiul Universitar Spiru
Haret, București
Prof. Angelica MANEA, metodist ISMB/ Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Prof. Mihaela VOICULESCU, Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste
Universitatea Pedagogicä de Stat Ion Creangӑ din Chișinӑu (R. Moldova)
/ Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP
Prof.dr. Mirela Sorina MATEESCU, Colegiul Naţional ŞCOALA CENTRALÃ
(Bucureşti)
Prof. Felicia NEAGA MITROIU, Şcoala Gimnazialä RADU CEL MARE
(Gäeşti, Dâmboviţa)
Prof. Florența MIHAI, Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ FUNDENI, (București)
Prof. Sorin BӐDESCU, Şcoala Gimnazialӑ Valea Mare (Valea Mare,
Dȃmbovița)

SCOP :
Conferința, prin partenerii sӑi naționali și internaționali, răspunde nevoii de
colaborare a tuturor cadrelor didactice prin realizarea unui schimb de informație
în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a bunelor practici ca
urmare a modificării stilului de desfășurare a activităților didactice în contextul
învățământului actual.
Abordările care vizează școala în ansamblul său implică o atenție acordată
climatului școlar general. Un mediu de învățare sigur și protector sprijină
relațiile benefice pentru și între profesori, personalul școlii și elevi. Școlile pot
investi în managementul conflictelor în cadrul spațiilor comune din școală,
pentru a promova o cultură a dialogului și a diversității. Aceste condiții
contextuale și de învățare ajută la crearea unui climat benefic și creează un
sentiment de apartenență pentru toți elevii. Cercetările efectuate la nivel global
arată că există o legătură directă între bunăstarea emoțională a elevilor și a
cadrelor didactice în cadrul școlii șireușita școlarăși prestația profesională.
Astfel, promovarea bunăstării elevilor și profesorilor va determina îmbunătățirea
rezultatelor educaționale și a calității proceselor educaționale în școală.
OBIECTIVE:
- Promovarea colaborării între organizațiile non-guvernamentale și
instituțiile școlare;
- Stimularea cadrelor didactice privind utilizarea resurselor didactice
inovative și transferul de informație;
- Valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului
instructiv-educativ.
- Promovarea educației pentru bunӑstare, educației prin atașament,
educației pentru empatie în școli.
- Publicarea unui volum de cercetӑri;
- Constituirea unui biblioteci prin donația de carte cӑtre Institutul de
Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (APDP).

GRUP ŢINTӐ:
- Cadre didactice din învățământul românesc și internațional (preuniversitar
și universitar);
- Masteranzi și doctoranzi;
- Cercetӑtori din Romȃnia, Republica Moldova și alte țӑri.
- Decidenți ai comunitӑtii locale.

PROGRAM PROVIZORIU:
Vineri 14.05 (15.00-20.00)
-Deschiderea lucrӑrilor conferinței;
- Invitați în plen (Keynote speaker-i)
- Ateliere didactice
- Prezentӑri ale cadrelor didactice participante.
Sȃmbӑtӑ 15.05 (10.00-16.00)
- Invitați în plen (Keynote speaker-i)
- Ateliere didactice
- Prezentӑri ale cadrelor didactice participante.
Joint event în parteneriat cu Colegiul Universitar Spiru Haret
(Bucureşti): De la educaţia din şcoalä la carierä
-Lansare volume de studii şi cercetäri ale evenimentelor derulate în 2020

CONFERINŢӐ – PLEN
Participarea ca audient(ӑ) la plenul conferinței este online prin platforma
ZOOM.
Link-ul de acces se va trimite pentru fiecare zi , cu o orӑ înainte de începerea
evenimentului.
Desfӑșurare: vineri 14.05 în intervalul 15.00-19.00 (estimativ)

CONFERINŢӐ- ATELIERE, WORKSHOP-URI


Participarea la ateliere și workshop-uri este online prin platforma ZOOM.
Link-ul de acces se va trimite pentru fiecare zi , cu o orӑ înainte de începerea
evenimentului.
Este obligatorie înregistrarea datelor dvs în formularul disponibil online.
ACTIVITӐŢI VOLUNTARIAT
Pentru participarea în proiectul de voluntariat „Doneazӑ o carte și
dӑruie cunoaștere” și certificare, este nevoie sӑ trimiteți un volum de
carte (în stare bunӑ) pentru constituirea bibliotecii Institutului de
Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație.
Activitatea se adreseazӑ doar pentru participanții înscriși la conferințӑ și
ateliere.
- Acesta va fi trimis într-un PLIC pe adresa: Asociația Profesorilor și
Dascӑlilor de Pretutindeni, str Principalӑ 555, of Valea Mare, DB,
137492, menționȃndu-se pe plic și numele și adresa dvs. (veți înscrie pe
prima paginӑ „ donație și numele dvs”)
- Adeverința se va trimite pe mail împreunӑ cu celelate documente eliberate
în urma participӑrii.
Volumele în stare avansatä de degradare NU vor fi incluse în fondul de
carte al Institutului.

PUBLICAREA ÎN VOLUMUL CONFERINŢEI


Volumul conferinței va avea ISBN și va fi publicat cu sprijinul editurii Casei
Corpului Didactic Neamț.
Articolele se trimit pȃnӑ la data de 20 mai 2021 pe adresa:
instituteducatie.secretariat@gmail.com
Lucrările vor îndeplini următoarele cerințe:
➢ Să aibă caracter de originalitate, noutate și aplicabilitate practică în
domeniul educațional și să fie între 1și 3 pagini;
➢ Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând distanță, cu
margini egale de 20 mm (text aliniat ”justified”), conținând semnele
diacritice;

➢ Titlul va
la un Roman
New rȃndfi scris cu majuscule
de12titlu se va scrie(Times
Bold) autorulNew Roman 12
și instituția deBold), centrat;(Times
învățământ
➢ La două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times
New Roman 12), justify – cuprinzȃnd abstractul (rezumatul – 4 rȃnduri),
articolul și bibliografia
➢ Bibliografia se va menționa la sfârșitul lucrării, astfel: nume și prenume
autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
➢ Fiecare autor își asumӑ prin trimiterea articolului originalitatea și este de
acord cu publicarea. Coordonatorii nu îsi asumӑ culpa în cazul articolelor
plagiate/ fӑrӑ menționarea surselor!
Volumul va fi trimis electronic la max.3 luni de la publicare.
ATESTAREA CALITӐŢII DE MEMBRU SUSŢINÃTOR ÎN
ASOCIAŢIE
(fӑrӑ drept de vot în Consiliul de Administrație)
În donația participantului (în valoare de 150 ron) este inclusӑ și taxa de
membru pentru anul 2021. Aveți la dispoziție douӑ modalitӑți:
- în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația
Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU,
Bic INGB
- prin mandat poștal (Poșta Romȃnӑ) cӑtre Ionuț Manole – APDP, str
Principalӑ 555, of Valea Mare, DB, 137492
cu specificatia „DONAŢIE și numele dvs”
Veți trimite pe adresa Asociației – o copie a cӑrții de identitate și o cerere de
aderare la Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni sau electronic la
adresa: instituteducatie.secretariat@gmail.com
Adeverința se va trimite pe mail împreunӑ cu celelate documente eliberate în
urma participӑrii.

Pentru alte informații, nu ezitați sӑ ne contactați!


Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni
(Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație)
CIF : 43263060
Cont bancar: RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de
Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB
Tel: 0345524585 E-mail: instituteducatie.secretariat@gmail.com

S-ar putea să vă placă și