Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

FACULTATEA PEDAGOGIE
CATEDRA PEDAGOGIE ŞI METODICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

Evaluare 1
Cursul universitar Etica profesională

Responsabil Stratan Victoria, dr., lector universitar


seminarii/practice: adresa email: stratan.victoria.edu@gmail.com
Forma de organizare online
Aplicația Google Meet
Nume, prenume
student
Grupa
Data _____________________________________2021
Instrumentul de Eseu
evaluare

Însărcinare
Selectează un citat și scrie un eseu de 2 pagini în baza lui.
Citate:
1. Etica este o lege gravată în inima noastră.( Mircea Cărtărescu)
2. Educaţia este arta de a face omul etic. (Hegel)
3. Cel mai important fenomen din școală, subiectul cel mai instructiv, cel mai
viu exemplu pentru elev este profesorul însuși. (Disterveg)
4. Când un individ absoarbe standardele morale, procesul de educație are loc.
(L.N. Tolstoi)
Cerințe de tehno-redactare a eseului.
Eseul trebuie să fie elaborat în conformitate cu parametrii:
1. Titlul eseului (Times New Roman, bold, 14 pt, centrat).
2. Textul eseului: font Times New Roman; dimensiune font – 12; aliniere
stânga-dreapta; spațiul între rânduri - 1,5; formatul foii - A4.

Succes!

1
Nume, prenume, grupa_________________________________________________________________________________
Nota (autoapreciere)______________________
Criteriile de autoevaluare a referatelor:
Nr. Criterii Nivelui de performanță
maxim (3 p.) mediu (2p.) minim (1 p.) Total p.
corect, cu greșeli mici, cu greșeli,
complet, cu incompletitudini, cu incompletitudini, 30 p.
coerent, cu incoerențe mici, cu incoerențe,
fără ezitări cu ezitări mici cu ezitări
Prezentarea scrisă
1. Modul de structurare a eseului (introducere, cuprins, concluzii). 3
2. Eseul este coerent, ideile sunt legate între ele. 2
3. Este dovedită capacitatea de analiză, comparare, sinteză.
4. Sunt utilizați termenii de specialitate.
5. Sunt oferite argumente, exemple, puncte de sprijin pentru ceea ce 1
se susține.
6. Există elemente de originalitate.
7. Se elucidează felul cum această problemă este/poate fi privită de
alți autori/ persoane.
8. Este respectat volumul (2 p.)
9. Sunt respectate cerințele de tehnoredactare.
10. Corectitudinea formulării concluziilor.
Total general
Baremul de notare:

Puncte 30-27 p. 26-23 p. 22-19 p. 18-15 p. 14-11 p. 10-0 p.


Nota 10 9 8 7 6 5

2
Bibliografie recomandată:

1. Albulescu, I. Morală şi educaţie. Cluj-Napoca: Eikon, 2008.


2. Andriţchi, V. Teoria şi metodologia managementului resurselor umane în
învăţământ. Chişinău: PRINT-Caro SRL, 2012.
3. Axentii, I.A. Etica pedagogică. Suport de curs. Cahul, 2012.
4. Bontaş I., Tratat de Pedagogie, Bucureşti, 2001.
5. Capcelea, V. Etica și comportamentul civilizat. București:Pro Universitaria, 2017.
6. Codul de etică al cadrului didactic. Ordinul MECC, nr. 861 din 07.09.2015. În:
Monitorul Oficial, nr. 59-67, 18.03.2016, art. nr. 407.
7. Codul educației al Republicii Moldova: nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul
Oficial, 24.10.2014, nr.319-324, art. nr. 634.
8. Cozma, C. Elemente de etică şi deontologie, Iaşi, 1997.
9. Ghiațău, R. Etica profesiei didactice. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan
Cuza, 2013.
10. Leonardescu, C. Etica şi conduita civică, Bucureşti, 1999.
11. Lungu, V. Etica profesională: Suport de curs Univ. Tehnică din Moldova, Ch.:
CEP UTM, 2011.
12. Mareş, N. ABC-ul comportării civilizate, Chişinău, 1992.
13. Mândâcanu, V. Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice, Chişinău, 1997.
14. Mândâcanu, V. Etica pedagogică, Chişinău, 2000.
15. Mândâcanu, V. Etica şi arta comportamentului civilizat, Chişinău, 2001.
16. Miroiu, M., Blebea, N. G. Introducere în etica profesională, Iaşi, Editura Trei,
2001.
17. Silistraru N., Valoarea morală a pedagogiei populare moldoveneşti, Chişinău,
1992.
18. Silistraru, N., Golubiţchi, S. Cultura profesională a cadrului didactic. În: Acta et
commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2013, nr. 2(3), p. 162-169.

S-ar putea să vă placă și