Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretare Muzicală – Canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/respins - practic

- Declamarea unei poezii / fabule / monolog (timp alocat: max. 5 min.);

- Dicteu ritmic;

- Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-

una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- Analiza solfegiului

PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ - pian/alt instrument sau orchestră) a două

lucrări (indiferent de genul vocal propus) din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

* Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Acte necesare
 
Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține
următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

1. declarație RGDP;

2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele

digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;

3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la

înscriere);

4. certificatul de naștere;

5. actul de identitate;

6. diploma de bacalaureat

7. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru

fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau

particular, (dacă este cazul);

8. foaia matricolă;

9. adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care

atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de

studii la care candidează


10. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

11. dovada plății taxei de înscriere

(3) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul
este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați
respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.
(4) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face
și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la
alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar ei vor fi declarați respinși
și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

S-ar putea să vă placă și