Sunteți pe pagina 1din 8

Seminar VI

Proiectarea didactică și CO-Teaching în


activitatea cu elevii cu CES

Profesor asociat universitar:


(prof. itinerant) Lupu Adriana Iuliana
MODALITĂŢI DE REALIZARE A DIFERENŢIERII LA CLASĂ
CO-TEACHING - definiție, tipologie
OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR DIDACTICE
TAXONOMIA LUI KRATWOHL- DOMENIUL AFECTIV
TAXONOMIA LUI HARROW- DOMENIUL PSIHOMOTOR
TAXONOMIA LUI BLOOM- DOMENIUL COGNITIV
TIPURILE FUNDAMENTALE DE LECȚII -conform: Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E.
PROIECT DIDACTIC – model necompletat
PROIECT DIDACTIC- Cerințe redactare tema III
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
 Varianta 1 – Pentru activități diferențiate
 Varianta 2 – Activități de tip co-teaching

MODALITĂŢI DE REALIZARE A DIFERENŢIERII LA CLASĂ:


a. Conţinutul instructiv-educativ :planificarea activităţii didactice
b. Specificul fixării diferenţiate a obiectivelor lecţiei
c. Specificul formelor de organizare ale activității
d. Adaptări specifice în privinţa mijoacelor didactice, metodelor şi procedeele didactice
e. Specificul adaptării timpului de lucru şi a ritmului învățării
f. Specificul nivelulului de sprijin acordat elevilor
g. Probleme şi soluţii specifice legate de feedback şi evaluare
h. Specificul mediului de învăţare al clasei simultane
i. Temele pentru acasă
CO-TEACHING - Definiție
Co-teaching-ul implică faptul că două sau mai multe cadre didactice cu niveluri echivalente de formare,
dar cu domenii diferite de expertiză desfășoară un anumit tip de activitate didactică în același timp, în același
spațiu fizic, cu un grup eterogen de elevi, inclusiv cu abilități și/sau cerințe speciale .

TIPURI DE CO-TEACHING:
1.Predare - Observare
Un cadrul didactic predă, iar celălalt observă felul în care elevii învață și maniera în care aceștia se
comportă în timpul orei, modul în care lucrează elevii, corectitudinea rezolvării sarcinilor de lucru etc.
Activitatea se poate desfășura fie pe parcursul întregii lecții sau doar într-o anumită secvență din cadrul orei.
2.Predare- Asistare (acordare de sprijin)
Un cadrul didactic predă, iar celălalt acordă ajutor în clasă acelor elevi care întâmpină dificultăți în
învățare / în realizarea sarcinilor de lucru. Responsabilitatea proiectării lecției este a cadrului didactic de la
clasă care susține activitatea.

3.Predare– Predare (predare în paralel)


Cele două cadre didactice planifică împreună activitatea, dar colectivul de elevi este împărțit în două și
aceeași lecție este predată în același timp de către cele două cadre didactice, dar la niveluri diferite de
complexitate. Scopul este de a lucra diferențiat și de a crește gradul de implicare a elevilor.

4.Predare pe centre (de învățare / de interes)


Cadrele didactice sunt implicate activ în predare și elevii trec prin rotație de la un centru de învățare la
următorul, lucrând în activități de grup, în perechi sau individual.

5.Predare alternativă
Un cadru didactic se ocupă de un grup mai mic de elevi și le predă, dar diferit față de cadrul didactic care
predă restului clasei. Activitatea grupului mic nu trebuie să fie neapărat corelată cu activitatea restului clasei,
iar din grupul mic trebuie să facă parte, prin rotație, toți elevii clasei pentru a se evita segregarea și etichetarea.
Pot fi realizate activități de remediere, recuperarea, aprofundare sau de evaluare a progresului elevilor.

6.Predare în echipă (team teaching)


Ambele cadre didactice predau simultan același conținut / aceeași lecție tuturor elevilor din clasă.
Necesită o bună colaborare și o schimbare a rolurilor care să fie fluentă și eficientă.

OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR DIDACTICE

Cele trei condiții propuse de Roger F. Mager, pe care trebuie să le îndeplinească un obiectiv pentru a fi
operațional conform Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu, Frumos, F.; Momanu, M. sunt
urmăroarele:
1. denumirea comportamentului observabil
2. enunțarea condițiilor în care elevii vor exersa și vor demonstra că au atins comportamentul /
schimbarea preconizată în obiectiv
3. criteiul de reușită / nivelul de performanță acceptabil
Pe lângă utilizarea corectă a verbelor de acțiune (condiția 1), în operaționalizarea obiectivelor este
necesară şi precizarea condiţiilor de punere în evidenţă a comportamentului urmărit (condiția 2): „pe baza ...”,
„fiind date... ”, „utilizând...”, „cu ajutorul ...”.
Deși de cele mai multe ori al treilea criteriu este omis, în definirea operaţională a obiectivelor este
necesară și specificarea nivelului de reușită minimală (condiția 3). Nivelul minim indică acel răspuns al
elevului fără de care nu este posibilă trecerea într-o nouă etapă de învățare. Peste nivelul minim se situează
numeroase nivele de performanță, care sunt opționale pentru elev și depind de posibilitățile sau de motivația
elevilor. Operaționalizarea obiectivelor precizând și definirea performanței așteptate are avantajul preciziei,
concreteței și măsurabilității. Totuși, în anumite situații nu putem cuantifica achizițiile elevilor, de exemplu în
cazul obiectivelor afective, situație în care se va renunța la al treilea criteriu.
Așadar, nu se vor formula obiective minimaliste de genul „să despartă în silabe”, ci se va încerca
formularea cât mai amplă și explicită a obiectivelor, respectând pe cât posibil condițiile de operaționalizare
(cel puțin pe primele două). (de exemplu: ”Să despartă în silabe cuvintele din textul de pe fișă. Obiectivul este
realizat la nivel minim dacă scrie separat silabele a două cuvinte de cel puțin două silabe din textul dat”).

TAXONOMIA LUI BLOOM- DOMENIUL COGNITIV


Pentru a ușura și orienta activitatea de proiectare didactică prezentăm mai jos o serie de formule de acțiune pentru
domeniul cognitiv repartizate categorial conform taxonomiei lui Bloom, conform Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E.,
Vlăsceanu (1991, p. 37):
Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
definire distingere schimbare diferențiere categorizare apreciere
descriere estimare demonstrare distingere combinare comparare
identificare exemplificare descoperire ilustrare compunere constatare
enumerare explicare manipulare alegere imaginare descriere
numire extindere modificare separare explicare justificare
reproducere generalizare prezentare dirijare modificare interpretare
alegere parafrazare folosire organizare
formulare rescriere planificare
rezumare rescriere
TAXONOMIA LUI HARROW- DOMENIUL PSIHOMOTOR
Formule de acțiune pentru domeniul psihomotor repartizate categorial conform taxonomiei lui Harrow:
Mișcările naturale Aptitudinile Aptitudinile Indemânările Comunicarea
sau fundamentale perceptive fizice motorii nonverbală
execuție a gesturilor indicare reproducere (a executare mimare
deplasare semnalare unor poziționare interpretare
mișcare alegere mișcări) manipulare exprimare
atingere discriminare organizare prindere comunicare
localizare exersare trasare simulare
recunoaștere coordonare construire

TAXONOMIA LUI KRATWOHL- DOMENIUL AFECTIV


Pentru a ușura și orienta activitatea de proiectare didactică prezentăm mai jos o serie de formule de acțiune pentru
domeniul afectiv repartizate categorial conform taxonomiei lui Kratwohl conform Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E.,
Vlăsceanu (1991, p.38):
Receptare Reacție Valorizare Organizare Caracterizare
Diferențiere Conformar Îmbunătățire a performanței Discutare Schimbare
Separare e Renunțare Comparare Revizuire
Izolare Aprobare Specificare Definire Completare
Asimilare Discutare Asistare Formulare Evitare
Alegere Practicare Ajutorare Organizare Dirijare
Combinare Încurajare
Acceptare (de puncte Negare
de vedere, reguli etc.) Argumentare

TIPURILE FUNDAMENTALE DE LECȚII ȘI PRINCIPALELE MOMENTE ALE ACESTORA


conform: Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E.

Lecția de comunicare Lecția mixtă Lecția de Lecția pentru formarea și Lecția de verificare și
de noi cunoștințe recapitulare și consolidarea priceperilor apreciere a
sistematizare a rezultatelor școlare
și deprinderilor
cunoștințelor

Pregătirea clasei Pregătirea clasei Pregătirea clasei Pregătirea clasei pentru Pregătirea clasei
pentru activitate / pentru activitate / pentru activitate / activitate / Moment pentru activitate /
Moment organizatoric Moment organizatoric Moment organizatoric organizatoric Moment organizatoric

Verificarea Verificarea Precizarea materiei Explicare scopului activității Precizarea conținutului


conținuturilor însușite / conținuturilor însușite / supusă recapitulării – ce urmează a fi
a temei efectuate acasă a temei efectuate acasă are ca rezultat un plan verificat
tematic

Recapitularea Pregătirea pentru Recapitularea Recapitularea și actualizarea Verificarea


lectiei/lecțiilor receptarea noilor conținutului conform cunoștințelor ce urmează a fi conținutului
precedente cunoștințe planului tematic utilizate

Discuție Precizarea titlului și a Explicații Descrierea fazelor lucrării Aprecierea rezultatelor


introductivă / Captarea obiectivelor suplimentare
atenției
Comunicarea titlului și Comunicarea / Efectuarea de către Prezentarea unui model Precizări privind
obiectivelor lecției însușirea de noi elevi a unor lucrări realizat anterior modalități de
cunoștințe solicitând folosirea completare a lacunelor
cunoștințelor și de corectare a
recapitulate greșelilor
Transmiterea / Fixarea și Explicații pentru Demonstrarea modului de
asimilarea de noi sistematizarea continuarea învățării realizare
cunoștințe / Dirijarea conținuturilor predate acasă și pentru
învățării efectuarea temei

Fixarea și consolidarea Explicații pentru Efectuarea propriu-zisă a


conținuturulor predate continuarea învățării Evaluare lucrării de către elevi
acasă și pentru
efectuarea temei

Explicații pentru
continuarea învățării Evaluare Analiza modului în care a
acasă și pentru fost efectuată lucrarea
efectuarea temei

Evaluare

PROIECT DIDACTIC - MODEL


Unitatea de
invățămînt:
Data:
Cadrul didactic: Se completează numele și funcția ambelor cadre didactice
Modalități de realizare dacă este cazul. Se completează în cazul activităților de co-teaching
a activității didactice
Clasa / grupa / Note explicative finale: Se descrie colectivul de elevi (clasa / grupul de elevi / elevul)
beneficiar: cu particularitățile / dificultățile cu care se confruntă elevii, achizițiile pe care aceștia le
au pentru a justifica elementele de diferențiere sau alte aspecte particulare ce vor fi
regăsite în proiectul didactic (activități de învățare diferențiate, activități pe grupe,
utilizarea anumitor metode, mijloace, strategii didactice etc.)

i
Descrierea colectivului: Se completează descrierea clasei / grupei / elevului cu care se lucrează.
Aria curriculară: dacă este cazul
Disciplina: Sau „Terapia” (se completează după caz)
Unitatea de învățare:
Subiectul lecției:
Tipul lecției: În functie de tipul de lecție se va ține cont de momentele specifice ale activității
Scopul lecției:
Obiective operaționale: Este recomandat ca obiectivele să fie operaționalizate respectând pe cât posibil
tehnica de operaționalizare propusă de R. Mager.
Cognitive: Este recomandat să fie propuse obiective variate, din categorii cognitive diferite,
conform taxonomiilor propuse de Bloom, Guilford sau Gagne
O 1:
O 2:
O 3:
O 4:
Psihomotor Este recomandat să fie propuse obiective variate,conform taxonomii propuse de
Harrow
O 5:
O 6:
O 7:
Afective: Este recomandat să fie propuse obiective variate, din categorii psihomotorii diferite,
conform taxonomiei propusă de Krathwohl
O 8:
Metode și procedee: Toate metodele și procedeele didactice enumerate trebuie să se regăsească în coloana
corespunzătoare a tabelului, în momentul în care ele sunt invocate în activitate.
Mijloace didactice: Toate mijloacele didactice enumerate trebuie să se regăsească in coloana
corespunzătoare a tabelului, în momentul în care ele sunt utilizate în activitate.
Forme de organizare: Vor fi menționate forma sau formele de organizare folosite în timpul activității.
Evaluare: Vor fi menționate formele de evaluare, metodele de evaluare și instrumentele de
evaluare utilizate în timpul activității.ii
Metode și instrumente de evaluare: tradiționale (probe orale, scrise, practice) și complementare
(observația sistematică a elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de
lucru în clasă, autoevaluarea).
Timp:
Bibliografie:

Tema III pentru portofoliu


Realizați adaptarea unui proiect de lecție care să îndeplinească simultan următoarele condiții:

1. La baza proiectului de lecție va sta studiul de caz ales în realizarea caracterizării psihopedagogice și
planului de intervenție personalizat;

2. Realizarea adaptării obiectivelor se va face în concordanță cu subiectul ales anterior din cadrul studiului
de caz: particularități individuale, aspecte specifice etc;

3. Să reiasă clar adaptarea obiectivelor și a strategiilor aplicate (aspecte ce vor fi evidențiate cu culoarea
galben deschis)

PROIECT DIDACTIC
PUBLICAT: EDUCAȚIA INCLUZIVĂ, GHID METODOLOGIC, ALOIS GHERGUȚ, LUCIANA
FRUMOS, EDITURA POLIROM 2019
1. Proiectul dvs va contine:
RUBRICA DIN TABELUL NR. 1 + O VARIANTĂ LA ALEGERE (VARIANTA 1 SAU 2)
+ANEXELE CELOR TREI MOMENTE MODIFICATE
2. Începeți prin a completa primele 5 RUBRICI din tabel.
3. * Puteți modifica subiectul și scopul lecției (dacă nu se pliază cel deja notat pe studiul de caz ales de
către dvs). În cazul modificării, automat veți schimba și etapa III- Anunţarea obiectivelor şi a temei (doar
dacă ați modificat anterior subiectul și scopul lecției)
4. Dacă adăugați metode, procedee și mijloace didactice diferite de cele regăsite în proiectul didactic, vă
rog să le notați și să se regăsească în anexă!
5. Orice modificare faceti va rog sa o marcati cu galben! (text highlight color)
6. Modificați minim TREI MOMENTE ale activității, dintre cele marcate cu galben:
II. Captarea atenţiei
III. Anunţarea obiectivelor şi a temei (doar dacă ați modificat anterior subiectul și scopul lecției)
IV.Reactualizarea cunoştinţelor
V. Desfășurarea activității propriu-zise
VI. Evaluarea cunoştinţelor
7. Fiecare moment modificat poate avea obiective diferite de cele deja scrise sau puteți adapta, diferenția
obictivele notate în tabel.
8. Selectați una dintre variantele dorite și completati toate rubricile celor trei momente ale activității :
Varianta 1 – Pentru activități diferențiate realizate la clasa
Varianta 2 – Activități de tip co-teaching
9. Ceea ce scrieți sau modificați dvs veți marca cu galben, ceea ce preluați din tabelul model le lăsați
nemarcate!
10.Va trebui să aveți minim o anexă modificată! Acest lucru înseamnă că veți adapta/diferenția cu
siguranță obiectivul/obiectivele aferente anexei.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Desfășurarea activității (demersul instructiv-educativ)

Varianta 1 – Pentru activități diferențiate

Momentel Demersul instructiv-educativ Metode /


Obie Evalu
e activității / Activitatea Activitatea Elemente de Mijloace de
c-tive op. are
Timp profesorului elevilor diferențiere învățământ

Moment
organizatoric

...

Evaluare

Varianta 2 – Activități de tip co-teaching

Obiec-
Momentele Activitatea Activitatea Mijloace de
Timp tive Metode Evaluare
activității profesorilor elevilor învățământ
op.

Moment
organizatori
c

... Profesor 1 Grup 1 de elevi


......................... .........................
Profesor 2 Grup 2 de elevi
......................... ..........................

...

Evaluare

BIBLIOGRAFIE:
• Gherguț, A., 2016, Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom, Iași
• Gherguț, A., Frumos, L., 2019, Educaţia Incluzivă. Ghid metodologic, Editura Polirom, Iași
• Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G., 2016, Educaţia specială. Ghid metodologic, Editura Polirom,
Iași
i
ii

S-ar putea să vă placă și