Sunteți pe pagina 1din 2

EFECTELE ORGANIZĂRII PROCESUALE A ÎNTREPRINDERII

Rezultatul sau efectele organizării procesuale îl reprezintă în întreprindere funcțiunile,


activitățile, atribuțiile și sarcinile.
Funcțiunea întreprinderii, cuprinde ca o componentă a organizării procesuale, cuprinde
toate activitățile procesuale, omogene și/sau complementare realizate de angajații de o anumită
specializare. Ei urmăresc atingerea obiectivelor derivate de gradul I 
Activitatea reunește toate atribuțiile (asemănătoare) îndeplinite de acei angajați specializați
intr-un domeniu mai restrâns („specialiști”), în vederea atingerii unor obiective derivate de
gradul II.
Atribuția reunește ansamblul sarcinilor de muncă ale unor persoane foarte specializate într-
un anumit domeniu. De aceea, acestea urmăresc atingerea unui obiectiv specific.
Sarcina este partea elementară sau de bază a oricărui proces omogene. de muncă desfăşurat
pentru atingerea unui obiectiv individual. De aceea, sarcina este specifică unei singure persoane. 

Modul de organizare al întreprinderilor moderne urmăreste reunirea activităților acestora în


cinci funcțiuni. 

1. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare 
Funcțiunea de cercetare-dezvoltare este construită pe activitățile din întreprindere care
generează idei pentru procesele de producție, comercializare, promovare, etc. Sunt cuprinse şi
activitățile care presupun implementarea acestor idei pentru dezvoltarea întreprinderii. 
Principalele activități ale funcțiunii pot fi grupate în: 
 Activități de cercetare şi proiectare de produse noi, generare de idei, etc; 
⮲ Activități de dezvoltare a întreprinderii prin investiții în tehnologie, capacități de producție,
personal de specialitate, etc; 
⮲ Activități de organizare a muncii, prin metode, tehnici și instrumente de management; 
⮲ Activități de cercetare și implementare a noilor tehnologii pentru economisirea resurselor
de muncă, materiale, financiare și energetice.

2. Funcțiunea de producție
Funcțiunea de producție reprezintă ansamblul activităților de bază, auxiliare și deservire prin
care sunt realizate produsele, executate lucrări sau prestate servicii în cadrul întreprinderii.
Funcțiunea de producție cuprinde în principal următoarele activități:
⮲ Pregătirea producției, care poate fi de un nivel redus pentru produsele deja existente în
producție sau foarte amplă pentru produsele noi ce urmează a fi introduse în fabricație;
⮲ Fabricarea produselor, care presupune transformarea efectivă a resurselor.
⮲ Controlul tehnic de calitate (C.T.C.) pornind de la materiile prime până la obținerea
produsului finit, pe tot fluxul de fabricație;
⮲ İntreținerea și repararea utilajelor, care se pot degrada fizic (apar defecțiuni).
Activitățile cuprinse în funcțiunea de producție contribuie evident la realizarea obiectivelor
fundamentale ale întreprinderii (obținere de profit), dar nu sunt şi suficiente în acest sens.
Asa cum am stabilit deja, toate activitățile desfăşurate în întreprindere contribuie la
fundamentale ale acesteia.
3. Funcțiunea comercială include activitățile prin care întreprinderea interacționează cu
mediul său extern pentru procurarea mijloacelor necesare activității și pentru vânzarea
produselor serviciilor ce fac obiectul activității sale.
Această funcțiune cuprinde trei activități principale:
⮲ Aprovizionarea tehnico-materială, activitate prin care sunt asigurate la timp și în
cantitățile necesare resursele materiale (materii prime, utilaje, etc) pentru procesul de producție;
⮲ Desfacerea (vânzarea), care vizează livrarea produselor sau serviciilor și încasarea
contravalorii acestora
⮲ Marketingul, o activitate ce are drept scop descoperirea nevoilor și așteptărilor
consumatorilor în vederea orientării și adaptării producției proprii spre satisfacerea acestor nevoi.
Prin activitatea de marketing sunt culese informații de la consumatori, informații despre
concurență și produsele acestora, sunt elaborate modalități de promovare a produselor proprii,
etc.

4. Funcțiunea financiar-contabilă
Funcțiunea financiar-contabilă cuprinde activitățile prin care sunt obținute, folosite,
înregistrate și păstrate în evidență mijloacele financiare și materiale necesare în activitatea
întreprinderii.
Principalele activități care compun această funcțiune sunt:
⮲ Activitatea financiară, care asigură obținerea şi folosirea eficientă a mijloacelor financiare
necesare întreprinderii;
⮲ Activitatea contabilă, prin care sunt înregistrate și păstrate în evidență din punct de vedere
al valorii, mijloacele, fenomenele și procesele ce au loc în întreprindere.

5. Funcțiunea de resurse umane


Functiunea de resurse umane sau de personal cuprinde ansamblul  activităților desfăşurate în
cadrul întreprinderii pentru asigurarea și dezvoltarea personalului său.
Principalele activități cuprinse în cadrul funcțiunii de resurse umane:
⮲ Planificarea necesarului de personal;
⮲ Recrutarea, selecția și integrarea noilor angajați;
⮲ Motivarea, evaluarea și promovarea personalului;
⮲ Salarizarea personalului;
⮲ Protecția resurselor umane.
Activitățile desfăşurate în cadrul acestei funcțiuni au în vedere în permanență echilibrul
necesar între interesele angajaților pe de o parte şi obiectivele întreprinderii pe de altă parte. Spre
exemplu, angajaii urmăresc salarii cật mai mari, iar întreprinderea urmărește reducerea costurilor
cu personalul.

S-ar putea să vă placă și