Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM

Aprob:
Director adjunct pentru instruire și educație_____________Țurcanu Ina
Șef catedră „Economie, Turism, Servicii” _____________ Budurin-Furculiță Cristina

EXAMEN DE PROMOVARE
LA UNITATEA DE CURS U.05.O.008 ”BAZELE ANTREPRENORIATULUI”
SPECIALITATEA ”COMERȚ, MERCEOLOGIE, TEHNOLOGIE”,
ANUL III, GRUPA: MER-182
TESTUL NR. 1
Nume______________________Prenume______________________Grupa_______Data____

Examinator ______________Suvac N.

1. Scrie în tabelul de mai jos avantajele corespunzătoare modalităţilor de lansare în afaceri


(10 puncte)
Nr Deschiderea unei afaceri de la zero Deschiderea unei afaceri prin cumpărarea
unei afaceri existente
1

2. Citeşte enunţul din coloana stângă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în coloana din
dreapta, litera A, dacă definiţia este corectă şi litera F, dacă definiţia este greşită
(10 puncte)
Nr. Conţinutul enunţului A/F

1 În categoria ÎMM-urilor intră toate întreprinderile din R. Moldova.


2 În comparaţie cu întreprinderile mari, ÎMM sunt mai flexibile, reacţionează mai operativ la
schimbările mediului de afaceri şi la cerinţele pieţei.
3 Fiecare ţară îşi stabileşte independent standardele, criteriile conform legislaţiei în vigoare,
ce trebuie să fie îndeplinite de o afacere ca să fie considerată mică.
4 Contractul individual de muncă se întocmeşte în trei exemplare şi se semnează de către
părţi.
5 Conform Art. 46, Codul muncii RM, persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la
împlinirea vîrstei de 16 ani
6 Planul de afacere se elaborează doar ca pe o necesitate pentru a efectua împrumuturi
7 În practica elaborării planurilor de afaceri, există o structură strict definită a unui plan
8 În compartimentul ”Strategia de marketing” a unui plan de afaceri se descrie în detalii toate
etapele necesare pentru producere
9 Sistemul financiar al Republicii Moldova este reprezentat cu preponderenţă de instituţiile
financiare nebancare
10 În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de stat şi locale

3. Completează coloana din dreapta tabelului de mai jos cu răspunsurile corespunzătoare


(12 puncte)
Nr. Întrebări Răspunsuri
Numiți legea
1 Legea Nr._____ din _______________cu privire la
în care sunt
______________________________________________________
stipulate
formele
organizatorico-
juridice ale
activiții de
antreprenoriat
(2 puncte)
2 Caracteristica 1._________________________________________________________
întreprinderii
2._________________________________________________________
MIJLOCIE
(3 puncte) 3._________________________________________________________

Nu se admite
3 1._________________________________________________________
concedierea
salariatului în 2._________________________________________________________
perioada: 3._________________________________________________________
(4 puncte) 4._________________________________________________________

Conform
4 1__________________________________________________________
destinaţiei
creditului, 2__________________________________________________________
există 3. _________________________________________________________
următoarele
tipuri de credite:
(3 puncte)

4. Completează spaţiile libere din tabel cu caracteristica formei organizatorico-juridică indicată


ținând cont de cine poate fi fondatorul acesteia, ce statut capătă în momentul înregistrării, din ce se
formează capitalul acesteia și cum este purtată răspunderea fondatorilor:
(12 puncte)
1
2
Întreprinderea 3
individuală 4

1
Societatea cu 2
Forma Răspundere 3
organizatorico- Limitată 4
juridică
1
Cooperativa de 2
producţie 3
4
5. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuieşte litera ce corespunde răspunsului corect
pentru fiecare.
(5 puncte)

1. Conform Art. 46 Codului muncii al RM persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la


împlinirea vîrstei de
a. 16 ani b. 18 ani c. 14 ani d. Altele

2. Cele mai multe întreprinderi au fost înregistrate cu următoarea formă organizatorico-


juridică:
a. Întreprinderea individuală b. S. C. c. S.R.L d. Altele

3. Conform Codului muncii al RM tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă


plătit, cu o durată minimă de:
a. 24 zile b. 28 zile c. 30 zile d. Altele

4. În Societatea pe acţiuni au drept de vot acţionarii care deţin:


a. nu mai puțin de 15% din acţiunile b. 5% din acţiunile c. 10% şi mai mult din acţiunile

5. Impozitul pe venit din salariul angajatului în RM constituie


a. 7% b. 18% c. 12% d. Altele

6. Formulaţi misiunea şi 4 obiective principale a întreprinderii, având în vedere că planul de


afaceri este elaborat pentru o minibrutărie
(10 puncte)
Misiunea ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Obiective: 1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________

7. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi completează ideile cu informaţia corespunzătoare


(12 puncte)
1. Recompensa primită de către salariat pote fi___________________________________.
2. Documente de funcţionare internă a întreprinderii sunt ___________________________
__________________________și___________________________________________.
3. Licenţa pentru practicarea unui anumit gen de activitate reprezintă __________________
_______________________________________________________________________.
4. Cea mai mare extindere o au francizele din domeniul __________________________ în special
____________________________________________.
5. Resursele necesare pentru a iniţia o afacere sunt cele financiare, umane,
_______________________ şi ___________________________.
6. Compartimentul unui plan de afaceri ”Strategia de marketing” include informații despre
_________________________________________________________________________.
7. Accesul la credite al firmelor noi sau de mici dimensiuni este______________________
_________________________________________________________________________.
8. Franchisingul direct presupune_____________________________________________,
asigurându-se astfel________________________________________________________.
9. Prin perioadă fiscală se înţelege _______________________________________________
________________________________________________________________________.
10. Care este deosebirea între comanditar şi comanditat ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
11. În funcţie de modul de acordare, creditele pot fi________________________________________
______________________________________________________________________________.
12. Instituţiile financiare nebancare sunt entităţi __________________________________________
______________________________________________________________________.

8. Un fermier crește un iepure, îl vinde unui măcelar, care îl vinde unei alimentare, care îl
vinde unui client final. Fiecare dintre ei realizează un profit pe parcurs și datorează taxe pe
valoarea pe care au adăugat-o. Tranzacția este prezentată în tabel mai jos. TVA este 20%.
Calculați prețul fără TVA și TVA per tranzacție pentru fiecare din realizători.
(9 puncte)
Farmer Măcelar Alimentara
1. Preț cu TVA 60,00 MDL 75.00 MDL 90.00 MDL
2. Preț fără TVA
3. TVA per tranzacție

9. Descrie în tabelul de mai jos etapele procesului de cumpărare a unei afaceri existente
(10 puncte)
Nr Descrierea etapelor procesului de cumpărare a unei afaceri existente
1. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Total 90 puncte

Examinator__________Natalia Suvac