Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA


COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

AGENDA

FORMĂRII PROFESIONALE

Stagiul de practica tehnologică I


tipul stagiului de practică

Elevul (a) Burcă Nicoleta


numele, prenumele

Specialitatea ,,Merceologie’’

Anul de studii II Grupa MER-182

CHIȘINĂU, 2020
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE

Stagiul de practică Stagiul de practică I


tipul stagiului de practică
Elevul (a) Burcă Nicoleta
Numele,prenumele
Specialitatea Merceologie

Anul de studii II Grupa MER-182

Locul de efectuare a stagiului de practică SRL ,,MOLDRETAIL GROUP” Linella


denumirea unităţii economice /subdiviziunea instituției de învățământ

Conducător de practică din cadrul instituţiei de învățământ Profesor


funcţia
____________/ Bulgac Mariana /
semnătura numele, prenumele

Conducător de practică din cadrul unității economice__________________________________________


funcţia
____________/ _______________________________/
semnîătura numele, prenumele

Durata stagiului de practică: de la 18.05.2020


ziua, luna, anul
până la 10.06.2020
ziua, luna, anul

Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM____________/ Lidie Pleșca/


Semnătura numele şi prenumele
18 mai 2020
ziua luna anul

L.S.

2
Foaie de delegație

Colegiul Național de Comerț al ASEM, în temeiul Regulamentului privind organizarea și


desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar şi a contractului privind efectuarea stagiilor de practică nr. 1 din 18.05.2020 ,
data

încheiat cu SRL ,,MOLDRETAIL GROUP” Linella


unitatea economică

deleagă elevul (a) Burcă Nicoleta


numele şi prenumele

pentru efectuarea stagiului de practică Practica tehnologică I


tipul practicii

în localitatea mun.Chișinău la SRL ,,MOLDRETAIL GROUP” Linella


unitatea economică

Locul de muncă Tehnician-merceolog


postul sau funcţia conform curriculumului stagiului de practică

Durata stagiului de practică 5 săptămâni


numărul de săptămâni sau zile

Elevul a plecat de la Colegiul Național de Comerț al ASEM 18.05.2020


instituția de învățământ data plecării

Director adjunct pentru instruire practică și producere:______________ / Movileanu Elena /


Semnătura numele şi prenumele

Elevul a sosit la destinație SRL ,,MOLDRETAIL GROUP” Linella 18.05.2020


unitatea economică data sosirii

Conducător de practică din cadrul unității economice:______________ / __________________ /


Semnătura numele şi prenumele

Elevul a plecat de la SRL ,,MOLDRETAIL GROUP” Linella 10.06.2020


unitatea economică data plecării

Conducător de practică din cadrul unității economice:_______________ / _________________ /


Semnătura numele şi prenumele

Elevul a sosit la destinație Colegiul Național de Comerț al ASEM 10.06.2020


instituția de învățământ data sosirii

Director adjunct pentru instruire practică și producere:_____________ / Movileanu Elena /


Semnătura numele

3
I. CONTEXT GENERAL
Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul
formării și a dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale.
Stagiile de practică se desfășoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale
specifice stagiului de practică, activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează să fie elaborate,
cerințele față de locurile de muncă, resursele didactice recomandate elevilor, precum și modalitaţile de
derulare și evaluare a stagiului de practică în conformitate cu cerințele în vigoare.

II. DREPTURILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este în drept:


1. să aleagă unităţile economice de profil de efectuare a stagiului de practică, capabile să asigure
condiții suficiente pentru organizarea și desfășurarea stagiului, inițiind procedura de încheiere a
contractului cu cel putin 60 zile anterior perioadei de desfășurare a stagiului de practică;
2. să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una
sau mai multe instituţii, cu care Colegiul Național de Comerț al ASEM a încheiat contract / acord de
colaborare, cu condiția respectării Curriculumului în învățământul profesional tehnic postsecundar;
3. să realizeze stagiile de practică peste hotare, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul Național de Comerț al ASEM;
4. să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de ractică:
echipat cu utilaj, materiale etc;
5. să fie informat în detalii, privind obiectivele și conţinutul stagiului de practică;
6. să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;
7. să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.

III. OBLIGAȚIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este obligat:


1. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii,
pe toată durata stagiului de practică;
2. să respecte cu stricteţe orarul de lucru și să frecventeze stagiile de practică;
3. să se prezinte la stagii în termenii stipulaţi în extrasul din ordinul de repartizare la unitatea
economică;
4. să respecte cu stricteţe disciplina muncii;
5. să respecte Regulamentul intern al Colegiului Național de Comerț al ASEM și al unităţii economice;
6. să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unității economice;
7. să se integreze în colectivul unității economice;
8.să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform planului de învățământ și să
recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei
de practică sau în intervalul de timp stabilit;
9.să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare / certificatul medical, dacă elevul a lipsit
motivat;
10. să realizeze integral cerințele curriculumului stagiului de practică;
11. să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte Raportul
stagiului de practică;
12.să respecte întocmai Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul
Național de Comerț al ASEM şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor stagiului de
practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.

4
IV. SARCINI DE LUCRU

Activități / Sarcini de lucru


Nr. Activități / Sarcini de lucru Termen planificat Realizat
Crt. Început/ Numărul Început/ Numărul
sfârșit de zile sfârșit de zile

Modulul I. Caracteristica unității


1. economice 18.05/23.05 5 18.05/23.05 5
1.1. Caracteristicile și rolul unității
2. economice în economia de piață 18.05 1 18.05 1
1.2. Identificarea tipologiilor unităţii
3. 19.05 1 19.05 1
economice
1.3. Particularităţile constituirii și
4. funcționării unei unităţi economice din 20.05 1 20.05 1
domeniul de distribuție cu amănuntul
1.4. Recunoaşterea poziţiei proprii în:
structura organizatorică: departamente,
5. compartiment, birou, serviciu, raion, 21.05 1 21.05 1
secţie, atelier.
1.5. Baza material tehnică a unităților
6. comerciale, nivelul mecanizării moderne 22.05 1 22.05 1

1.6. Organizarea instruirii personalului în


7. domeniul protecţiei şi securității muncii 23.05 1 23.05 1

8. Modulul II. Fluxurile tehnologice în


26.05/31.05 5 26.05/31.05 5
unitățile comerciale
2.1.Fluxurile de circulaţie într-o unitate
9. economică: informaţiilor, mărfurilor, 26.05 1 26.05 1
personalului, clienților
2.2.Tipuri de depozite, amplasarea,
10. proiectarea spaţiilor de depozitare la
unitățile comerciale 27.05 1 27.05 1

2.3. Spaţiile la nivel de depozit : spaţiul


11. privind recepţia mărfurilor, a materiilor 28.05 1 28.05 1
prime
2.4.Spaţiul privind depozitarea, păstrarea,
12. condiţionarea ambalajelor şi a stocului 29.05 1 29.05 1
de marfă
13. 2.5. Evidenţa şi modul de restituire a
30.05 1 30.05 1
ambalajului la întreprinderi, furnizori,
2.6.Spaţiul de contact cu clienţii : raioane,
14. culoare de circulaţie, spaţii de prezentare, 1 1
spații de așteptare 31.05 31.05

Modulul III. Atribuţiile şi


15. responsabilităţile personalului în cadrul 03.06/08.06 5 03.06/08.06 5
unității economice

5
3.1. Structura personalului în funcţie de:
16. sex, vârstă, pregătire de 03.06 1 03.06 1
specialitate,vechime
3.2.Descrierea capacităţilor de muncă
17. pentru descrierea profesiei: fizice, psihice, 04.05 1 04.05 1
intelectuale
3.3.Recrutarea şi selecţia resurselor umane
18.
05.06 1 05.06 1

19. 3.4.Perspectiva profesională şi


promovarea resurselor umane 1 1
06.06 06.06
20. 3.5.Evaluarea activităţii resurselor umane
07.07 1 07.07 1
3.6. Atribuţiile şi responsabilităţile
personalului comercial conform :
21 Fișa postului : tehnicia-merceolog 08.08 1 08.08 1
Fișa postului : vânzător-consultant
Modulul IV. Procesele de vânzare a
22 mărfurilor în unitatea comercială 11.06/16.06 5 11.06/16.06 5
4.1 Organizarea procesului de vînzarea în
23 11.06 1 11.06 1
unitățile comerciale
4.2. Descrierea sortimentului comercial a
24 mărfurilor din unitățile comerciale 12.06 1 12.06 1
4.3.Cerinţele către organizarea spaţiului de
25 prezentare a mărfurilor pe raft, igienizarea 13.06 1 13.06 1
rafturilor
4.4.Regulile specifice privind înlocuirea şi
26 14.06 1 14.06 1
restituirea mărfurilor
4.5.Caracterizarea încăperilor auxiliare
27 pentru porţionarea, sortarea, ambalarea 15.06 1 15.06 1
mărfurilor
4.6.Analizarea respectării Legii nr. 231
din 23.09.2010 cu privire la comerţul
28 interior, Legii nr. 105 din 16.06 1 16.06 1
13.03.2003privind protecţia
consumatorilor în unitățile comerciale

V. VIZITE DE STUDII

Data Obiectul vizitat (întreprindere, Descrierea succintă a obiectului vizitat


secție, instalații)

6
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna I de la 18 mai până la 23 mai 2020.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului
Am descris unitatea economică SRL,,Linella”. Am enumerat
18.05 caracteristicile unității economice, indicat rolul pe care îl are pe piață.
Am identificat tipologia unității economice conform: formei de
19.05 proprietate, formei juridice, modului de asociere, obiectului de
activitate, structurii operative.

Am descris etapele înființării unei unități economice, am enumerat


20.05 documentele necesare pentru înființarea acesteia precum și
documentele necesare funcționarii unității economice.

Am determinat care este structura organizatorica a unității economice


21.05 SRL ,,Linella”,pe ce se bazează aceasta. Am precizat în care
departamente apar relațiile funcționale și în card apar relațiile de
cooperare
Am descris marimea și structura baza tehnico-materiale. Am
22.05
determinat ce reprezintă gradul de dezvoltare a rețelei comerciale cu
amănuntul.
Am descris ce reprezintă instruirea personalului în domeniul securității
23.05 muncii. Am enumerat și caracterizat tipurile de instruire profesională.

VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna II de la 26 mai până la 31 mai 2020.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului
26.05 Am determinat, am enumerat cerințele și am clasificat fluxurilede
circulație: informaționale, de mărfuri, a clienților și a personalului.
27.05 Am enumerat în câte categorii se grupează depozitele. Am determinat
de ce depinde marimea razei de activitate și amplasarea depozitelor de
mărfuri. Am aflat care sunt locurile optime de amplasare a
depozitelor.
28.05 Am aflat scopul recepției mărfurilor. Am determinat cele trei opreții
care fac parte din procesul de recepție și le-am descris pe fiecare în
parte. Am descris ce presupune procesul de Recepție a unui lot de
marfă.

29.05 Am determinat din ce consta parte toatele a unui depozit. Am


7
enumerat funcțiile depozitului. Am clasificat depozitele după diverse
criterii.

Am evidențiat cele doua tipuri de circulație a ambaleajelor între


30.05 furnizorii de marfă și clienți și am descris-o pe fiecare în parte.
Am determinat din ce este format spațiul de contact cu clienții și am
31.05 descris fiecare punct. Am enumerat tipurile de amenajate a unui
magazin.

VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna III de la 03 iunie până la 08 iunie 2020.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului
Am descris structura personalului pe se sexe și pe categorii de vârstă.
03.05
04.06 Am explicat este recrutarea și selecția candidaților. Am descris și am
enumerat cenrințele capacității: fizice, psihice și intelectuale.

05.06 Am enumerat factorii externi și interni ai recruțării. Am determinat


metodele de recrutare. Am determinat principalul obiectiv al selecție
personalului. Am evidențiat etapele procesului de selecție.

06.06 Am dedus ce reprezintă bilanțul profesional și promovarea. Am


enumerat criteriile de promovare și M descrie fiecare din aceste
subpuncte.
07.06 Am descris factorii care influențează evaluarea performanțelor și
anume: cultura organizatorica, felul în care este abordată evaluarea,
mărimea formei și domeniul de activitate, orientările strategice. Am
enumerat obiectivele evaluării.

08.06 Am descria atribuțiile și responsabilitățile personalului conform fișei


postului: Tehnician-merceolog și vânzător consultant. Am enumerat
cerintele fiecăruia.

VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna IV de la 11 iunie până la 16 iunie 2020.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului
Am definit termenul ,,Forma de vânzare”. Am enumerat criteriile de
11.06 clasificare a formelor de vânzare. Am analizat legea ,, despre
aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor 
conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova”

12.06 Am clasificat mărfurile alimentare din punct de vedere merceologic și


științifico merceologic. Am clasificat mărfurile nealimentare.
Am enumerat modalitățile de prezentate a produselor . Am determinat
13.06 cum sa alegem nivelul de prezentare a produselor pe rafturi. Am

8
examinat care sunt suprafețele optime de amplasare a produselor.

Am enumerat regulile de restituire și înlocuire a produselor alimentare


14.06 și nealimentare, conform legii nr.105 ,,privind protecția
consumatorilor”.

15.06 Am identificat în ce constă funcția de conservare și protecție a


mărfurilor. Am dedus tipurile de protecție pe care trebuie sa le asigure
ambalajul. Am enumerat cerințele față de ambalajul de transport. Am
descris funcția ambalajului la depozitare. Am definit termenii de:
paletizare și container.

16.06 Am analizat legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul


interior, și legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia
consumatorilor în unitățile comerciale.

VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

9
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

10
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

11
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

12
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

13
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

14
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

15
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

16
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

17
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

18
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

19
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

20
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

21
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

22
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

23
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

24
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

25
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna __ de la ______ până la ______ ________________ 20_____.

Data Conținutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducatorului

26
Pentru confirmare:

___________________________ ___________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică

Data:______________ Data:______________

VII. RAPORTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Numele și prenumele elevului:____________________________________________________________

Instituția de învățământ:_________________________________________________________________

Tipul stagiului de practică:_______________________________________________________________

Locul de efectuare:_____________________________________________________________________

Perioada și durata stagiului de practică:_____________________________________________________

Conținutul activităților și sarcinilor de lucru, inclusiv individuale:

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Activitățile desfășurate și produsele elaborate:


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Observații personale:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Concluzii:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
27
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data: __________ Semnătură elevulului_________________

VIII. CONCLUZIILE ȘI SUGESTIILE ELEVULUI CU


PRIVIRE LA STAGIUL DE PRACTICĂ

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?


a). în mare măsură. b). în mică măsură. c). prea puţin.

2. Identificați aspectele pozitive ale stagiului de practică?


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Indicați ce nu v-a plăcut în cadrul stagiului de practică?


_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat stagiul de practică?
a). Favorabil. b). Neutru. c). Nefavorabil.
5. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care aţi efectuat stagiul de
practică?
a). binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de necesitate.
b). indiferentă.
c). ostilă.
6. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?
a). Da. b). Nu.

7. Ați dori să fiți angajat la acestă unitate economică?


a). Da. b). Nu.

8. Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii, pe care consideraţi necesar să le comunicaţi în


legătură cu stagiul de practică.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

28
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Elevul (a) _________________________ / ___________________________________/

IX. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Referința conducătorului din cadrul unității economice

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Nota: ______________

Conducătorul stagiului de practică

__________________/_____________________________/

Referinţa conducătorului din cadrul instituţiei de învăţământ

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Nota: ________________________________________________________
29
Conducătorul stagiului de practică

__________________/___________________________

X. REZULTATELE SUSȚINERII STAGIULUI DE PRACTICĂ


________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Nota ______________________________

Conducătorul stagiului de practică din cadrul instituției de învățământ/


Comisia de evaluare a stagiului de practică

____________________/_____________________________________________/
Semnătura numele, prenumele, funcția
____________________/_____________________________________________/
semnătura numele, prenumele, funcția

Data _______ ________________20 ______

30