Sunteți pe pagina 1din 3

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea


Regulamentului de organizare și funcționare a
DIRECȚIEI GENERALE URGENȚE MEDICALE

În conformitate cu prevederile art. I. pct.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului
situațiilor de urgență și al protecției civile, aprobată prin Legea nr. 253/2020, în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) s-a înființat ca structură funcțională în componența Departamentului
pentru Situații de Urgență (DSU), Direcția Generală Urgențe Medicale (DGUM).

Conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 1,
organizarea și funcționarea structurilor din aparatul central se aprobă prin ordin al ministrului
afacerilor interne.

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) –c) și alin. (11) – (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 1/20142 DSU din cadrul MAI are atribuții pentru:

- coordonarea integrată, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de protecție civilă,


de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor umane, materiale,
financiare și de altă natură necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim
ajutor calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul unităților și compartimentelor de
primire a urgențelor, denumite în continuare UPU/CPU, precum și în cadrul structurilor
SMURD și serviciilor publice de ambulanță, până la internarea în spital sau externarea din
UPU/CPU;
- elaborarea, coordonarea și evaluarea metodologică a activității de formare profesională și de
educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în
colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri
cu atribuții în domeniu.

Astfel, DGUM este unitatea centrală de specialitate a MAI, fără personalitate juridică, în
componența DSU.

DGUM asigură monitorizarea, coordonarea, controlul operațional și inspecția serviciilor de


ambulanță publice și private, ale serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare și ale
structurilor UPU/CPU din cadrul unităților sanitare publice și private, asigură coordonarea
metodologică și evaluarea unor activități de formare profesională în domeniul asistenței medicale de
urgență și a primului ajutor calificat, colectează, prelucrează și analizează datele referitoare la
activitatea serviciilor de asistență medicală de urgență și participă la elaborarea strategiei pentru
dezvoltarea sistemului integrat de asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat.

DGUM are în structura organizatorică următoarele componente:


1
privind organizarea și funcționarea MAI;
2
privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

1
a) Conducerea direcției generale;
b) Serviciul monitorizare și coordonare urgențe medicale:
i) Compartimentul coordonare telemedicină;
ii) Compartimentul management EMT și PMA.
c) Serviciul control și inspecție medicină de urgență;
d) Serviciul formare în medicină de urgență, prim ajutor calificat și medicină la dezastre:
i) Biroul Protocoale și Proceduri Medicale.
e) Biroul analiză și dezvoltare strategică în domeniul medicinei de urgență.

Conducerea DGUM este asigurată de directorul general ajutat de un director general adjunct.

Directorul General al DGUM conduce întreaga activitate a direcției generale și o reprezintă în


relațiile cu celelalte instituții și structuri ale ministerului, precum și cu structurile similare din cadrul
instituțiilor și organismelor din afara ministerului.

Directorul general adjunct se află în subordinea nemijlocită a directorului general, conduce


activitatea structurilor aflate în subordine și preia, în totalitate, responsabilitățile și prerogativele
directorului general, în lipsa acestuia.

Serviciul monitorizare și coordonare urgențe medicale este structura de specialitate, cu activitate


permanentă, care asigură monitorizarea și coordonarea operativă a activității structurilor de primiri
urgențe (UPU/CPU/CPUs) din cadrul unităților sanitare din sectorul public, a serviciilor mobile
județene de urgență, reanimare și descarcerare și al municipiului București, din punct de vedere
medical și a serviciilor publice de ambulanță.

În compunerea Serviciul monitorizare și coordonare urgențe medicale se regăsesc:


a) Compartimentul coordonare telemedicină care are printre atribuții: coordonarea și
monitorizarea activității de telemedicină pre- și interspitalicească în domeniul asistenței
medicale de urgență, participă la implementarea proiectelor de telemedicină și centralizează și
evaluează anual necesarul de resurse pentru funcționarea și mentenanța sistemelor de
telemedicină;
b) Compartimentul Management EMT și PMA care are printre atribuții: propune,
fundamentează și participă la implementarea proiectelor de dezvoltare a structurilor de tip EMT/
PMA, verifică pregătirea personalului ce încadrează funcții din cadrul structurilor de tip EMT/
PMA și colaborează în vederea planificării și organizării exercițiilor în care sunt implicate structuri
de tip EMT/PMA.

Serviciul control și inspecție medicină de urgență este structura care realizează controlul
operațional, inspecția și/sau verificarea activității operative a structurilor de primiri urgențe (UPU/
CPU/CPUs) din cadrul unităților sanitare publice și private, a structurilor SMURD, la nivel
teritorial și național, din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale de urgență/primului
ajutor calificat și a serviciilor de ambulanță publice și private.

Serviciul formare în medicină de urgență, prim ajutor calificat și medicină la dezastre


îndeplinește următoarele atribuții: asigură monitorizarea, coordonarea și controlul implementării
strategiilor, politicilor și reglementărilor specifice formării profesionale a personalului din domeniul
medicină de urgență, prim ajutor calificat și medicină la dezastre, monitorizează procesul de
management al carierei personalului din domeniul medicină de urgență, prim ajutor calificat și

2
medicină la dezastre și gestionează activitățile specifice de formare profesională continuă a
personalului direcției generale, potrivit reglementărilor în domeniu.

Biroul protocoale și proceduri medicale este structura care asigură elaborează, propune și/sau
avizează, după caz, studii, informări, strategii, politici, metodologii, standarde, algoritmi și alte
reglementări referitoare la protocoale și proceduri medicale specifice domeniului de competență al
DSU/ DGUM.

Biroul analiză și dezvoltare strategică în domeniul medicinei de urgență este structura de


specialitate care colectează, prelucrează și analizează datele referitoare la activitatea serviciilor de
ambulanță, SMURD și structurile de primiri urgențe (UPU/CPU/CPUs) și întocmește studii,
analize, rapoarte și alte documente specifice și care gestionează baze de date și documente specifice
referitoare la capabilitățile domeniului asistenței medicale de urgență, inclusiv prin raportare la
sistemul sanitar național.