Sunteți pe pagina 1din 2

coduldeontologicalpedagogilor.

În R.Moldovadeontologia pedagogică a fost abordată de cătreV.Mândâcanu. Savantul a elaborat jurămîntul şi


codul deontologic al pedagogului în baza celor şase principii esenţialece reflectă problematicalumii contemporane
(UNESCO). În continuare ne vom referi la ele.

Principiul I. Principala datorie a pedagogului este de a informa, dezvolta şi educa personalitatea copiluluila
nivelul potenţialului maxim, în spiritul democratic şi în baza idealului educational modern.

Principiul II. Pedagogul şi părinţii au sarcina de a modela idealul fiecărui elev în conformitate cu ideal
educaţional ales de societate şi în conformitate cu moralitatea etică, civică, spirituală, bazată pe valorileautentice.

Principiul III. În activitatea profesională, pedagogul ocupă o poziţie pozitivă, implementînd moralitatea şi etica
profesională, asigurînd interacţiunea profesor-elev-părinţi.

Principiul IV. Pedagogul este obligat să promoveze modelul uman de personalitate morală, etică şispirituală,
capabilăsă acţioneze în spiritul valorilor autentice.

Principiul V.Pedagogul este dator să cunoască particularităţile dezvoltării intelectuale ale elevului şi să poată
elabora curriculumul de bază al instruirii şi educaţiei moderne, utilizînd cele mai variate forme şi tipuri de activitate
creativă, cu scopul de a realiza idealul educaţiei prin valori şi pentru valori.

Principiul VI. Specificul activităţii pedagogice constă în unicitatea poziţiei faţă de problematica lumii
contemporane, exprimată prin descoperirea şi dezvoltarea creativităţii, copilului, vocaţiei şi talentului lui.Corelînd
respectivele principii cu regulile şi normele specifice activităţii profesionale e posibil să stabilim codul deontologic
al conduitei profesorului/educatorului.

Comportamentul etic moral şi spiritual al pedagoguluidepinde de mai multi factori:

1.De cunoaştere şi întelegerea sistemului de valori ce stau la baza educaţiei.

2.De cunoaşterea izvoarelor eticii pedagocice.

3.Sa respecte logica, puritatea gindului şi cuvintului. Fara aceste însuşiri conduita pedagogică ramîne depaşită de
progresul moral al educaţiei în conditiile democratice, pentrucă educaţia etica nu poate asigura autonomia
constiintei ci invers, supunerea acestea în faţa autorităţii dure şi inconsecvente..

Codul deontologic– pedagogul care însuşeşte etica profesionala este preocpat decrearea
interacţiunii profesor –elev, sugerindu-i-se urmatoarele norme:

1.Dragoste –fata de oameni, copii, lume.


2.Optimismul pedagogic-autoeducaţie şi educa elevii în spiritul optimismului şi încrederii în viitorul umanist al
socetatii.

3.Spritualiatea –activeaza ca o persoana spirituală care preţuieşte idealurile umaniste.

4.Alegerea – gîndului şi cuvîntului potrivit, ca să nu îl îndepărteze pe om de idealurile umaniste.

5.Dispoziţia creatoare –întra în clasa cu odispozitie buna pentru a crea o atmosfera sanatoasa.

6.Nu uita sa aplica in practica regula de aur sa fii sincer, sa-l accepti cum este, sa-li ai în seama.

7.Şi cei mai dificili elevi au anumite însuşiri: descoperale,straduieste-te sa-lreabilitezi în propriei tăi ochi, astfel
e posibil ca el sa îndreptăţească aşteptările tale.

8.Fii corect indulgent şi rabdator – nu-ţi permite să ofensezi şi să ignori copii,să daidovada de


mai multa exigenta şi cît mai mult respect în relaţiile cuelevii.

9.Nu învrăjbi elevii – acest lucru poate provoca invidie, furie si desconsiderare.

10.Nu dauna procesuleducational- fii tolerant, rabdator si corect dar întotdeauna pregatit şi competent în materie
finala.