Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

ELIZABETH CADELL

Substituire de
persoan`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
ANCA MOR~RESCU

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

Din avion, Romy Morgan privea spre Viti Levu, una


dintre insulele arhipelagului Fiji, care p`rea o pat` de
culoare \n imensitatea de safir a Pacificului. |n prima parte
a c`l`toriei, cro[etase, dormise pu]in [i citise, dar acum,
când era aproape de destina]ie, era \ncântat` [i
ner`bd`toare, a[a c` \ncerca s` descifreze prin hubloul
avionului cât mai multe despre aceste insule minunate.
Oare a fost un gest \n]elept s` vin` aici? Poate c` s-a
gr`bit s` fie amestecat` \ntr-un asemenea plan.
Pe furi[, scoase oglinda din po[et` [i \[i mai privi o dat`
fa]a.
Nimeni n-avea cum s`-[i dea seama c` purta lentile de
contact. Ochii ei mari [i alba[tri erau ascun[i de gene dese.
Pleoapele erau machiate cam strident, dup` p`rerea ei, iar
6 ELIZABETH CADELL

fardul de obraz [i rujul dep`[iser` cu mult nuan]ele


preferate de ea. Se l`sase tuns`, astfel c` p`rul ei lung
c`p`tase o tunsoare scurt`, ca cea a surorii sale. Nu-i luase
mult timp s`-i conving` pe cei de la aeroport c` ea era fata
cu ochelari din pa[aport. A[a c` n-avea de ce s` se team`
c` ceva va merge prost.
– Tania? Tania Morgan?
Romy ridic` privirea la auzul unui accent australian. Un
tân`r \nalt [i blond se apropia de scaunul liber de lâng` ea,
iar fata sim]i c` \ncepe s` intre \n panic`. Tania \i spusese
c` doar câ]iva oameni o cuno[teau, a[a c` era foarte ciudat
c` exista o persoan` care o recunoscuse chiar \nainte s`
aterizeze.
– Deja m-ai uitat? \ntreb` b`rbatul, \n timp ce fata \[i
sim]ea trupul \ncordându-se. Presupun c` trebuie s` fiu
mai mult decât un ziarist ca s` fiu re]inut de o vedet` ca
tine.
Tania Morgan era un om de televiziune foarte apreciat
[i toat` lumea [tia c` \[i f`cea cuno[tin]e doar printre cei
care o puteau ajuta. Romy respir` u[urat`. B`rbatul acesta
nu era un personaj important din via]a surorii sale, din
moment ce insinua c` deja fusese dat uit`rii. Trebuia s`
sus]in` [i ea treaba asta, cu toate c` nu-i pl`cuse sarcasmul
din vocea lui.
– |mi cer scuze, eu...
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 7

– Oh, nu te scuza, spuse el, aplecându-se spre scaunul


ei. Sunt sigur c-o s`-]i aminte[ti de mine. Dar, ia spune-mi,
ce te aduce din nou \n Fiji? Vremea? Sau e alt` atrac]ie?
Romy \nghi]i \n sec, ne[tiind ce s` r`spund`. Ce putea
s`-i spun`? C` Tania \nchiriase o vil` aici, pe insule, c`
trebuia s` petreac` cel pu]in trei luni \n ea, lucru pe care
nu-l prea f`cea? C` proprietarul g`sise un cump`r`tor
care-i oferise un pre] extraordinar [i c` o amenin]ase c` va
vinde dac` nu va veni la vil`? Ah, [i poate ce era cel mai
interesant dintre toate: c` Tania \[i trimisese sora geam`n`
s`-i rezolve problema?
Romy nu fusese de acord cu a[a ceva. Avea dou`zeci [i
trei de ani [i nicio propunere nu i se p`ruse atât de
nebuneasc` precum cea a surorii sale. {i, oricum, b`rbatul
n-o s` cread` niciodat` a[a ceva. Tania nu declarase presei
c` are o sor` geam`n`. De la \nceputul carierei sale, Romy
o rugase s` nu spun` nim`nui de existen]a ei, iar sora sa \i
respectase dorin]a, de[i niciodat` nu \n]elesese de ce.
– Cât de bine e s` g`se[ti \n acela[i loc soare, nisip [i
ap`! exclam` ea, privind pe hublou. Mun]ii nu prea \nal]i
erau \mbr`ca]i cu p`duri dese, iar la poalele lor \ncepea
plaja cu nisip fin [i ap` limpede.
– Are ceva de-a face cu... insist` reporterul, dar f`cu o
pauz`, ca [i cum i-ar fi citit unul dintre cele mai ascunse
secrete. Cu Aaron Blake?
8 ELIZABETH CADELL

Fata se foi nelini[tit` \n scaun. |[i aminti ce-i spusese


Tania despre acest b`rbat. Era un om inteligent [i viclean,
v`rul proprietarului vilei, [i poate singurul care ar putea
s`-[i dea seama c` ea nu e Tania.
– De ce-ar trebui s` aib` leg`tur` cu el? \l \ntreb` pe
blondul din fa]a ei, nevenindu-i s` cread` c` vocea
\ncepuse s`-i tremure. Tania o asigurase c` acest vân`tor
de femei avea s` fie plecat toat` vara, dar fata tot se sim]ea
nelini[tit`.
– Oh, nu [tiu... am crezut c` te sim]i atras` de un b`rbat
mai mare [i mai matur. Pân` la urm`, e burlac. {i bogat –
incredibil de bogat!
Nu m-ar deranja s` am banii lui când voi ajunge la
vârsta pe care o are el.
|n spatele tonului calm cu care vorbea, Romy [tia c`
urm`re[te ceva. Doar era ziarist, [i ea trebuia s` fie
precaut`. Probabil c` era \n c`utarea unui articol picant
despre via]a amoroas` a Taniei Morgan. N-ar fi fost primul,
dar pe fat` o irit` indiscre]ia lui [i vru s`-i spun` ceva, dar
fu oprit` de stewardesa care-i ruga s`-[i lege centurile, iar
b`rbatul plec` de lâng` ea, spunându-i c` se vor \ntâlni la
aterizare.
|ns` spera s` nu-l mai vad`. Avea ceva care nu-i pl`cea.
{i, oricum, venise aici ca s` scrie [i abia a[tepta s` ajung`
la confortabila cas` a Taniei.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 9

L-a v`zut din nou, printre localnicii ospitalieri care-i


a[teptau cu flori, i-a f`cut semn cu mâna s`-l a[tepte, dar
ea [i-a luat \n grab` bagajele, [i s-a dus spre sta]ia de taxi.
A g`sit repede unul [i s-a pierdut printre str`zile
\ntortocheate ale Suvei. Nu dorea s` intre \n contact cu
nicio cuno[tin]` de-a Taniei. Erau identice din punct de
vedere fizic, dar asta era tot. Ca personalitate, erau
complet diferite [i nu-]i trebuia mult s`-]i dai seama c` ea
nu era Tania. Tania era scliptoare, \ndr`znea]`, sem`na cu
mama lor, care murise când fetele aveau abia unsprezece
ani. Iar Taniei \i pl`cea s` fie \n permanen]` \nconjurat` de
oameni, s` fie admirat`. Spre deosebire de ea, Romy
Morgan era fata anost`, care prefera singur`tatea [i uneori
compania pu]inilor prieteni pe care-i avea. I-a pl`cut
dintotdeauna s` citeasc`, de aceea a [i \mp`rt`[it pasiunea
tat`lui pentru c`r]i [i scris. Oh, ce dor \i era uneori de tat`l
s`u! Henry Morgan murise cu trei luni \n urm` [i
n-avusese dispozi]ie s` mai scrie ceva. De fapt, cu asta o
convinsese Tania s` vin` aici, unde o asigurase c` va avea
parte de lini[te [i de inspira]ie.
– Ei, haide, \i spusese ea \ntr-o zi, [tiu când e[ti \n
impas. Cro[etezi prea repede. Nu vezi? Cro[etezi, cro[etezi
[i iar cro[etezi [i de fapt, nu faci nimic. Ai nevoie de o lun`
\n Fiji. Doar atât \]i cer. Eu am petrecut deja dou` luni
acolo, dar nu mai am timp [i pentru o a treia [i [tii bine c`
10 ELIZABETH CADELL

dac` nu-mi fac apari]ia acolo, risc s` pierd casa. Nu vreau


una ca asta.
Romy \[i aminti c` o \ntrebase de ce nu dorea s` fie
vândut`, din moment ce tot nu avea timp s` stea \n ea.
– Glume[ti? \i r`spunsese aceasta. Tu [tii ce \nseamn`
s` lucrezi mereu \n lumina reflectoarelor? S` te treze[ti
mereu \nainte de r`s`ritul soarelui? Ca s` nu mai
pomenesc despre c`l`toriile interminabile pe care le fac. E
epuizant. Uneori am nevoie s` m` destind. S` plec undeva,
cât mai departe de to]i [i de toate [i s` m` odihnesc. Am
nevoie de casa aia, Romy, [i tu e[ti singura care m` poate
ajuta s` n-o pierd. {i, cine [tie? spuse ea, cu str`lucire \n
ochi. Poate c` timpul petrecut acolo te va face s`-]i dai
seama c` editorul t`u e mai interesat de tine decât pare.
|n timp ce vehiculul \[i continua drumul sinuos prin
ora[, Romy \[i aminti de Roger Stainsbury, care fusese
editorul tat`lui s`u [i care acum era [i al ei. Nu f`cuse
niciodat` un secret din faptul c` o pl`cea [i voia ca \ntre ei
s` fie mai mult decât o rela]ie profesional`. Era un vechi
prieten de familie, care o ducea deseori la film, la teatru
sau la cin`. Era o companie pl`cut`, iar fata se relaxa
\ntotdeauna \n preajma lui. Dar niciodat` nu-l considerase
mai mult de atât...
|[i aminti cât râsese pe tema asta cu Tania [i cât de
\ngrijorat` fusese v`zând-o atât de obosit`. |[i d`du seama
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 11

c` trebuia s-o ajute. Era sora ei [i singurul om pe care


putea s` conteze cu adev`rat. {i, pân` la urm`, [i ea sim]ea
nevoia s` evadeze pentru o perioad`.
Moartea tat`lui s`u o afectase \ngrozitor de mult [i
fiindc` nu mai aveau alte rude, sim]i c` trebuia s` fie
al`turi de ea [i s-o ajute.
A[a c` [i-a rezolvat problemele, s-a tuns, s-a l`sat
sf`tuit` de Tania \n privin]a machiajului, [i a luat drumul
insulelor Fiji.
Acum, era bucuroas` c` f`cuse asta. Privea pe geamul
ma[inii la soarele dogoritor de afar`. L`saser` \n spate
ora[ul modern [i acum se \ndreptau spre plaja cu
mangrove [i cocotieri. Pe dealurile din fa]` [iroia un râu
care sclipea orbitor \n lumina soarelui, iar \n dreapta,
Pacificul p`rea nem`rginit.
{i dintr-o dat`, pe nea[teptate, ajunser` \n fa]a casei pe
care Tania o descrisese exact ca \n realitate.
– Te va a[tepta Nicki. De fapt, pe mine m` va a[tepta, \i
spusese Tania, râzând. Nu va fi acolo decât diminea]a, a[a
c` nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a ei.
Dar, la vederea fetei, Romy se \mbujor`, [i când o
\ntreb` cum c`l`torise, r`spunse stângaci:
– N-a fost r`u.
Nicki o conduse \n casa cu mobil` modern` [i covoare
asortate cu tapetul [i tapi]eria.
12 ELIZABETH CADELL

– E minunat! nu se putu ab]ine Romy s` nu remarce.


Dar se opri imediat cum o v`zu pe servitoare
\ncruntându-se [i privind-o ciudat pe cea care trebuia s`
mai fi fost acolo de nenum`rate ori, a[a c` ad`ug`: ca de
fiecare dat`.
R`sufl` u[urat` când se v`zu singur` \n dormitor [i \[i
spuse pentru a mia oar` c` trebuia s` aib` grij` la fiecare
cuvânt. Se duse s` fac` un du[ [i când reveni \n camer`, o
g`si pe Nicki despachetându-i lucrurile.
– Mul]umesc, dar puteam s` fac [i eu asta.
Fata o privi din nou suspicioas`, iar Romy \[i d`du
seama c` spusese ceva gre[it. Pe Tania n-ar fi deranjat-o
astfel de lucruri. Se sim]i dintr-o dat` nelalocul ei \n
prezen]a fetei, [i se \ndrept` spre fereastr`.
Priveli[tea d`dea spre dealul din fa]`, la poalele c`ruia
se afla o cas` cu etaj [i teras`, ale c`rei ferestre str`luceau
sub soarele de var`. Pere]ii albi erau invada]i de violete [i
panselu]e, iar fa]ada era \mprejmuit` de baobabi [i de tufe
de yucca.
– Ah, domnul Blake... |nc` e plecat, spuse menajera.
Nicki se afla \n spatele ei [i-i urm`rea privirea care se
oprise la vila din fa]a lor.
– Da...da, [tiu, se bâlbâi Romy, uimit` c` acest burlac
putred de bogat locuia atât de aproape. Tania nu-i
men]ionase lucrul acesta, dar poate crezuse c` nu era un
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 13

am`nunt important, din moment ce b`rbatul avea s` fie


plecat toat` vara.
Dar nu reu[ea s`-[i ia ochii de la casa care i se p`rea atât
de impun`toare.
– A fost foarte nervos \n noaptea aceea, nu? Nu l-am
v`zut niciodat` atât de furios, spuse Nicki, cu o inflexiune
\n voce.
Romy aproape c` era gata s` \ntrebe dac` pe Tania, dar
se opri la timp. Nu o interesa leg`tura dintre sora ei [i
acest b`rbat. Doar era plecat. Ce treab` avea ea cu toate
astea? \[i spuse, dorind s` se \ncurajeze. Se gândi c` poate
doar din cauz` c` se simte vinovat` fiindc` a acceptat s` se
implice \n a[a ceva, o face s` se simt` a[a debusolat` [i
nesigur` pe sine. Când s-a dus la culcare \n acea prim`
noapte, reu[i s` se conving` c` nu avea de ce s`-[i fac`
griji.

***

|n diminea]a urm`toare, când s-a trezit, [i-a dat seama


c` Nicki venise [i plecase pentru c` tava cu micul dejun se
afla pe masa din buc`t`rie. O a[teptau un pahar mare cu
suc de portocale, un bol cu fructe – papaia, ananas [i
14 ELIZABETH CADELL

grepfruturi – [i pâine proasp`t`. |nc` \n neglijeul \n care


dormise, Romy f`cu cafea [i lu` tava pe teras`. Oceanul se
auzea, nu departe de casa ei; un papagal se juca printre
ramurile unui acacia din \mprejurimi, o barc` mergea
lene[ pe ap` [i o albin` zumz`ia bucuroas` \ntr-o floare.
Ar fi putut s` stea acolo ore \ntregi, dar venise aici s`
munceasc`.
Intr` \n cas`, f`cu un du[ [i se schimb` \n blugi [i un
tricou albastru.
Ie[ind din baie, se opri, \nm`rmurit`.
Un b`rbat st`tea \n u[a terasei, \nalt, brunet, nel`sând
soarele s` mai intre \n sufragerie. O frunte \nalt`, un nas
drept, sprâncene dese, dar bine definite, ochi de culoarea
ambrei [i gur` cu tr`s`turi hot`râte, care acum \i zâmbeau
batjocoritor.
– E[ti [ocat`, Tania? Vocea puternic` [i rezonant` i-a
trimis fiori pe [ira spin`rii.
Nervoas`, clipi repede din ochi, \[i umezi buzele [i
\nghi]i greu.
Cine naiba era b`rbatul `sta? se \ntreb` ea, speriat`.
Nu-[i amintea ca Tania s`-i fi descris vreun individ \n vârst`
de treizeci [i [ase de ani, sup`rat [i atr`g`tor. Dar el o
cuno[tea!
– Ei bine? N-ai de gând s` m` invi]i \n`untru?
– De-desigur, se bâlbâi ea.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 15

Prezen]a lui, parc` umplu camera mic` [i fata nu avu


cum s` nu observe tr`s`turile ferme [i formele care se
conturau puternic sub pantalonii [i c`ma[a din in.
– Trebuie s` recunosc c` [i eu sunt la fel de surprins ca
[i tine. Abia te recunosc f`r` machiaj.
Machiajul! Involuntar, mâinile lui Romy s-au ridicat la
obraji. Bine\n]eles! Tania nu l`sa pe nimeni s-o vad` f`r`
machiaj. Bine m`car c` [i-a pus lentilele de contact [i nu
ochelarii, a[a cum avusese de gând.
– Tocmai voiam s` m` machiez, spuse fata, urându-[i
pentru o clip` sora pentru c` n-o avertizase \n leg`tur` cu
acest b`rbat. Oare ce rela]ie avea cu acest individ?
Ne[tiind ce s` mai spun`, bâlbâi ni[te scuze ciudate,
cum c` trebuie s` mearg` s` se aranjeze, dar cum se
\ntoarse, b`rbatul o prinse de talie [i o r`suci cu fa]a la el.
– Nu, nu te deranja. De data asta, te prefer a[a. Ar`]i
mai...vulnerabil`.
Tân`ra \ncerc` s`-l \ndep`rteze punându-i mâinile \n
piept, dar se p`rea f`r` folos. P`rea tare ca o stânc` [i nu
dorea nici \n ruptul capului s`-i dea drumul.
– Da... \mi place când e[ti a[a. O prinse de b`rbie [i \i
ridic` fa]a spre a lui. |mi d` posibilitatea s` o v`d pe
adev`rata Tania Morgan.
Oh, dac-ar [ti! Era sigur` c` nu-i pl`cea felul \n care
ar`ta nemachiat`. O prefera pe sora ei. I se mai \ntâmplase
16 ELIZABETH CADELL

un lucru asem`n`tor. B`ie]ii care aflau c` e sora Taniei


Morgan se dovedeau mai dr`gu]i cu ea doar pentru c`
sperau s` ajung` la Tania. Deci ceea ce-i pl`cea acestui
b`rbat era faptul c` p`rea vulnerabil` f`r` machiaj. {i
ghicise c` e un b`rbat c`ruia \i place s` fie st`pân pe
situa]ie. O privea scrut`tor [i fata credea c` avea s-o s`rute.
Se preg`ti de atacul devastator al gurii rigide, dar nu se
\ntâmpl` nimic.
|n schimb, \[i plimb` degetul mare peste buzele ei [i
acesta fu un gest atât de nea[teptat, \ncât i se p`ru c`
eman` o senzualitate care o f`cu s`-l priveasc` cu ochi
mari, alba[tri.
– Atâta inocen]`...
– D`-mi drumul! furia \i d`du putere s` se elibereze din
bra]ele lui, [i-l auzi râzând.
– Ce se \ntâmpl`, Tania? Am atins un punct sensibil? {i
când ea nu r`spunse, prea p`truns` de moment, el
coment`: nicio replic` ustur`toare? Dar asta nu te
caracterizeaz`.
Pentru c` eu nu sunt Tania! vru ea s`-i strige [i s`
termine cu toat` treaba asta. Oh, Doamne, cine era? {i de
ce \i dispre]uia sora atât de mult?
Se \ncuraj` [i zise:
– Am venit aici s` m` relaxez, nu s` fac un meci cu tine,
sau cu oricine altcineva care e doritor, spuse ea,
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 17

surprinz`tor de calm`. Pân` la urm`, venise aici pentru


Tania [i ca s` termine o carte. Doar nu va l`sa un b`rbat,
care o prinsese cu garda jos, s`-i dejoace planurile. Chiar
dac` era cel mai atr`g`tor b`rbat pe care-l \ntâlnise \n via]a
ei! Oricum, \ncepu ea, când \l v`zu râzând, cât timp a
trecut?
Doamne! Asta sunase \ngrozitor! Dar trebuia s` spun`
ceva, orice! s` afle cumva cine era. Nu putea s`-l \ntrebe
direct.
– {tii prea bine.
Nu era un r`spuns la care s` se a[tepte [i niciunul care
s-o ajute \n vreun fel. Tot ce reu[ise s` afle era c` nu este
unul dintre prietenii Taniei, ci un om care n-o pl`cea
deloc [i de care trebuia s` se fereasc` pe viitor. Nu [tia ce
s` mai spun`. Totu[i, ad`ug`:
– Am crezut c` ai uitat.
El se apropie mai mult de ea. Oare ce avea \n cap? Se
juca astfel cu un b`rbat pe care nu-l cuno[tea? {i pân` la
urm`, habar n-avea despre ce vorbeau.
– N-am uitat! spuse el cu voce joas` [i tân`ra \[i d`du
seama dup` accent c` venea de undeva din Noua
Zeeland`. Dar n-am venit s` vorbim despre data trecut` [i
sunt sigur c` nici tu nu vrei s` facem una ca asta. Am venit
doar s`-]i urez bunvenit [i din moment ce suntem vecini,
s` \ncerc`m s` avem o rela]ie amiabil`, de data asta!
18 ELIZABETH CADELL

Vecini? Lui Romy \ncepu s`-i vâjâie capul. Desigur! Cum


de nu-[i d`duse seama? Toate detaliile \i descriau acela[i
om. {i Tania [i ziaristul din avion. Primul impuls era s`
fug`, dar se men]inu pe pozi]ie [i \ntreb` cu o voce care
p`rea s` nu-i apar]in`:
– Am crezut c` vei fi plecat toat` vara. De ce te-ai \ntors?
– Ca s` fiu cu ochii pe tine, spuse el, cu senin`tate.
Romy râse pentru c` se gândi c` asta ar fi f`cut [i Tania
[i pentru c` altfel sim]ea c` se tope[te.
– Oare am nevoie s` fie domnul Blake cu ochii pe mine?
\ntreb` ea, ne[tiind cum s` i se adreseze. |[i d`du seama
din privirea lui c` luase formalitatea drept ironie.
Deci, sora ei \i spunea Aaron.
El nu-i r`spuse [i \ncepu s`-[i roteasc` privirea prin
camer`. Fata \[i v`zu lucrul de cro[etat uitat pe unul dintre
fotolii. Oh, Dumnezeule! Tania n-ar fi cro[etat niciodat`!
|ncerc` disperat` s`-i distrag` aten]ia.
– Ei bine, cum a fost \n Adelaide? \ntreb` ea,
amintindu-[i la timp ce-i povestise Tania.
El \[i ridic` repede privirea spre ea [i o m`sur` din ochi.
– Ocupat. A fost zgomotos, obositor [i n-am ajuns s`
vizitez insulele. Apoi, dup` o pauz`. Totul decurgea destul
de bine [i f`r` mine, a[a c` am decis s` ma \ntorc. {i drag`,
de fapt am fost la Sydney.
Trebuia s`-]i fi amintit asta.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 19

Alt` gre[eal`! Sim]ea c`-i fuge p`mântul de sub


picioare, se albise la fa]` [i...
– E[ti bine?
B`rbatul o studia curios. Oare \i observase broboanele
de sudoare de deasupra buzelor?
– Sigur, de ce n-a[ fi? r`spunse ea calm.
Din fericire, se auzir` pa[i pe teras` [i Nicki intr` cu
bra]ele pline de cump`r`turi. Se \mbujor` când Aaron \i
vorbi, iar aceasta i se adres` cu "Turaga", lucru care o f`cu
pe Romy s` \n]eleag` c` i se purta un mare respect \n zon`.
Se \ntreba cât de departe ajunsese Tania \n rela]ia cu acest
om.
Aaron spuse o glum` pe care ea n-o auzi, dar la care
Nicki râse [i se \mbujor` mai mult decât era. Apoi, plec` \n
buc`t`rie.
– {tiai c` micu]a ta menajer` e logodnica gr`dinarului
meu? Cred c` va prefera s`-l ajute pe Raku la gr`din`rit
când se vor c`s`tori, a[a c` probabil o vei pierde \n
curând.
– Asta \nseamn` c` va lucra pentru tine?
– Te-ar deranja asta, Tania? \ntreb` el, cu o sclipire
ciudat` \n privire. O m`sura din nou, din cap pân`-n
picioare [i tân`ra sim]ea c` ochii lui o ard.
– De ce m-ar deranja una ca asta? reu[i ea s` spun` cu
greu.
20 ELIZABETH CADELL

– E[ti sigur` c` te sim]i bine?


– Bine\n]eles! Oh, Doamne! Trebuia s` scape de el, [i
repede. Tania nu s-ar fi \mbujorat doar pentru c` un
b`rbat o privea. Nici ea, \n alte ocazii, doar c` Aaron Blake
nu era genul de b`rbat cu care s` ai de-a face la tot pasul.
Doar c` e pu]in cam stânjenitor pentru o fat` s` fie prins`
astfel, spuse ea la nimereal`, \ncercând s`-i distrag`
aten]ia. Crezi c` ai putea reveni când voi ar`ta mai bine?
Nu [tia cum s`-l dea afar`, a[a c` \ncerca orice. Imediat
dup` plecarea lui, avea s`-i telefoneze Taniei [i s`-i spun`
c` nici \n ruptul capului nu va mai r`mâne o zi acolo.
Putea pleca \ntr-o or`, iar Tania trebuia s`-[i rezolve
problemele cum credea de cuviin]`.
– Mândrie feminin`? Aaron vorbi cu ironie \n glas, dar
se \ndrepta alene spre u[`. Ne mai vedem! spuse el,
aruncându-i o ultim` privire.
– Asta s-o crezi tu! murmur` ea, dup` ce-l v`zu plecat.
Se duse repede \n dormitor, form` num`rul de la
apartamentul Taniei [i sun`. Niciun r`spuns. Mai \ncerc` o
dat`, dup` care apel` studiourile de filmare.
– |mi pare r`u, dar echipa a plecat spre alt` loca]ie,
cred c` \n Africa... Nu, n-avem nicio adres` de contact, se
auzi vocea din receptor.
Romy era disperat`. |i mul]umi femeii [i puse
receptorul \n furc`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 21

Nu putea fi adev`rat. Sora ei plecase pentru aproape o


lun` \n Africa [i o l`sase s` se descurce cu tot. Ce putea
face oare?
|ncepu s` se plimbe nervoas` prin camer`. Nu putea s`
plece pur [i simplu [i s`-[i lase sora la ananghie.
Dar cum putea s` men]in` aparen]ele cu un b`rbat ca
Aaron Blake \n preajm`?
Era un tip de[tept [i viclean, care avea cu siguran]` s`-i
descopere minciuna. Cât \[i dorea acum s` fi urmat primul
impuls de a refuza oferta surorii sale! Dar care era rela]ia
dintre ei? Ea era o fat` frumoas` [i cunoscut`, iar el un
b`rbat plin de bani, probabil \n c`utare de astfel de femei.
|[i aminti c`-i spusese "drag`", dar oare era un apelativ
obi[nuit pentru Aaron, sau avea alte conota]ii, referitoare
la sora ei?
Cu siguran]`, Tania i-ar fi spus dac` era \ndr`gostit` de
un astfel de b`rbat. N-au ]inut niciodat` secrete una fa]`
de alta.
Ie[i \n gr`din`. Aerul era proasp`t [i parfumat de florile
din jur. Locul acela era ca-n paradis. Oare putea r`mâne
aici, f`r` ca Aaron s-o dema[te? |[i aminti c` Tania \i
vorbise despre ultima sear` \n care se v`zuser` [i când
acesta se enervase teribil. Acum, era sigur` c` \nc` mai era
furios din acea cauz`. {i [tia c` dac` va afla c` minte, ea va
fi cea care va suporta consecin]ele.
Capitolul 2

Nicki i-a spus lui Romy \n diminea]a urm`toare c`


Aaron Blake plecase spre Lautoka cu afaceri, lucru care
explica faptul c` \nc` n-o vizitase. Se \ntreb` de unde [tia
fata atâtea lucruri, dar \[i aminti c` era logodnica
gr`dinarului lui Aaron. Bine m`car c` acum putea s`
lucreze \n lini[te, f`r` s` se gândeasc` tot timpul c` poate
primi vizite inoportune.
Dar lipsa de inspira]ie [i o stare de tensiune provocat`
de prima vizit` a b`rbatului, n-au fost bune pentru scris,
a[a c` dup` micul dejun se duse la plaj`.
Nisipul era fin [i m`t`sos, iar apa atât de albastr` c` te
invita s` faci o baie. Romy nu mai st`tu pe gânduri, \[i
scoase pantalonii [i tricoul [i intr` \n apa limpede.
Era cald`, [i Romy \not` cu \ncântare departe de ]`rm.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 23

Se relaxa, f`când pluta, [i admirând cerul, când auzi un


claxon. Un Ferrari ro[u ridicase un nor de praf venind
dinspre vila alb` de lâng` casa Taniei. Tân`ra \[i d`du
seama c` nu putea fi altul decât Aaron Blake. Probabil c`
Nicki \i spusese unde se dusese [i venise s-o caute.
Dintr-o dat`, intr` \n panic`. Tania nu [tia s` \noate! Cu
inima b`tându-i nebune[te, \not` repede spre plaj`, \[i
puse lentilele de contact [i se \nf`[ur` \ntr-un prosop,
exact \nainte de venirea lui Aaron.
– V`d c` \n diminea]a asta ai avut chef de o baie. Mai
intri?
– Nu, r`spunse ea repede, \ncercând s`-[i fereasc` ochii
de soarele orbitor.
El \[i scoase cu repeziciune tricoul. Romy r`mase uimit`
când v`zu cât de mare p`rea \n compara]ie cu ea. Era un
b`rbat bine dezvoltat. Acum, o m`sura din cap pân` \n
picioare, cu neru[inare, \n timp ce \[i descheia cureaua de
la blugi.
– }i-a spus Nicki unde m` g`se[ti? \ntrebarea era de
prisos, dar tân`ra sim]ea nevoia s` spun` ceva, fiindc` i se
p`rea c` nu-[i g`se[te locul.
– Nu, o surprinse el. Nu-]i petreci de obicei pe plaj`
primele zile aici?
Romy râse \n sinea ei. Ei, bine, m`car nu \nc`lcase
tradi]ia.
24 ELIZABETH CADELL

– Deci... vii?
|l mai privi o dat` pe sub genele rimelate. Era un
specimen cum rar se \ntâlne[te. Fiecare mu[chi era bine
a[ezat la locul lui, [i corpul \i p`rea desenat. Avea un
bronz auriu scos [i mai mult \n eviden]` de slipul alb.
– {tii c` Taniei Morgan nu prea \i place apa, spuse
Romy, sigur` pe ea.
– Asta pentru c` niciodat` nu face mai mult decât s` se
b`l`ceasc`. Dar \n apa adânc` \n care te voi duce eu, va
trebui s` \no]i. Haide... o s` te \nv`].
|nainte s`-[i dea seama ce \nsemnau vorbele lui, fu
luat` de mân` [i dus` cu for]a spre ocean.
Se gândi c` trebuie s` se poarte ca o fat` care se teme
de ap`, de[i realitatea era c` se temea de contactul fizic cu
el [i de ce o s`-i fac` \n momentul \n care va afla c` l-a
\n[elat.
– Nu! D`-mi drumul!
El râse [i-i ignor` protestele, [i când ajunser` la ap`, o
lu` \n bra]e.
– Acum, relaxeaz`-te! o sf`tui el, cu blânde]e. Dar nu
putea face asta, din cauza c`ldurii pe care o emana corpul
lui [i care o \nfiora la atingere.
– D`-mi drumul! De data asta \ncerc` s` [i tremure
pu]in, iar el râse din nou.
– Unde...? Aici?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 25

Erau deja \n ap` pân` la talia lui Aaron [i acesta f`cu o


mi[care, \ncercând s`-i scufunde mai \ntâi capul. Ea \l
prinse de talie.
– N-ai tupeul! strig` ea, dar se gândi c` dac` ar fi
\ncep`toarea pe care o credea el, s-ar fi sim]it \n siguran]`
\n bra]ele acelea puternice.
– Ba s-ar putea s` am, spuse el, cu ochii str`lucind de
\ncântare. |[i d`du seama c`-l ]inea de talie [i-i d`du
drumul repede. Oare care era rela]ia Taniei cu el?
– Acum, dac` \ncepem a[a...
Nu mai avu timp s` protesteze, pentru c` el \i ]inu capul
deasupra [i o l`s` u[or \n ap`, spunându-i cum s` dea din
picioare...
– A[a? \ntreb` ea, [tiind totu[i c` nu era bine ce f`cea.
– Nu, nu trebuie s` sco]i toat` apa din ocean! }ine
picioarele apropiate...
Era un profesor bun pentru orice elev. Dar ea se
chinuia atât de mult s` se prefac`! {i nu-[i putea lua
gândul de la bra]ele care o ]ineau atât de puternic.
– A[a. E bine. Acum, ]ine-m` bine de mâini [i \n timp ce
dai din picioare, o s` te duc la ap` mai adânc`. Sim]i cum
te ridic`?
Sim]ea, dar i-ar fi putut spune asta de la \nceput. Ba
chiar ar fi putut face cercuri \n jurul lui, sau l-ar fi putut
salva dac` era \n pericol de \nec.
26 ELIZABETH CADELL

– {tii ceva? m` arde spatele. Ne putem \ntoarce pe


plaj`? Scuza era pe jum`tate adev`rat`. Avea pielea alb` [i
trebuia ferit` de soare, dar mai mult se temea de clipele \n
care era singur` cu el.
Aaron arbor` un zâmbet de superioritate, dup` care
spuse, cu ironie:
– Gata? Ai obosit? Bine, haide!
{i o lu` din nou \n bra]e, neb`nuind cât de mult \i
accelera pulsul apropierea de el.
– Las`-m` pe mine, spuse, când fata se a[ez` pe prosop,
cu un tub de lo]iune \n mân`.
Romy ezit`, pentru c` nu dorea s` o ating` din nou. {i
nu trebuia s` fac` nicio gre[eal`, fiindc` asta ar costa-o pe
sora ei casa de vacan]`.
– Nu, e \n regul`.
– Ei, haide, nu fi \nc`p`]ânat`! o mustr` el, pe un ton
insistent. |i lu` tubul din mân`, apoi \l deschise [i turn`
pu]in` crem` \n palm`. |ntoarce-te!
Mâinile lui parc` erau fermecate.
Briza adia u[or, soarele str`lucea pe cer, un c`]el l`tra
undeva prin apropiere [i valurile spuneau pove[ti
neb`nuite...
Romy st`tea ascult`toare, se bucura de mâinile care o
atingeau cu atâta delicate]e [i care o masau con[tiincios [i
nu se \ndoia c` acele mâini [tiau s` mângâie [i s`...
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 27

Se ridic` nervoas` \n picioare. B`rbatul de lâng` ea era


un om cu care \ncepuse un joc periculos [i nu iubitul ei.
{i nici nu voia s` fie!
– E bine a[a, mul]umesc, spuse Romy.
|i accept` decizia, \nchizând tubul cu lo]iune, dup` care
se \ntinse lâng` prosopul ei, proptindu-se \ntr-un cot. Se
a[ez` [i Romy.
– Au trecut trei luni. Nu-i a[a, Tania? remarc` el cu
sobrietate. Cum ]i-a mers?
– Bine, spuse ea, ridicând din umeri, dar spunându-[i
c` trebuie s` fie precaut`.
– Cum merge munca?
– Bine, spuse ea din nou, de data asta privindu-l pe sub
sprâncene.
– Nu e[ti prea vorb`rea]` \n diminea]a asta, nu-i a[a?
spuse, plimbând ni[te ochi experimenta]i peste corpul ei
aproape gol, de parc` i-ar fi cunoscut fiecare col]i[or pe de
rost.
Romy sim]i c` inima i-o ia la trap [i \ntoarse capul ca s`
ascund` ro[ea]a din obraji.
Bine\n]eles! Trebuia s` vorbeasc` mai mult, ca el s-o
considere Tania, \n continuare. Ea nu-i sem`na surorii
sale. Dar acum, n-avea ce face decât s` mint`.
– O nou` serie de c`l`torii [i \nc` un contract pentru
matinale, \ncepu ea. Ah, [i \nc` o emisiune de o jum`tate
28 ELIZABETH CADELL

de or` despre expozi]iile culturale, ad`ug`, amintindu-[i


de ultimul contract al Taniei.
– {i asta te-a ajutat oare s`-]i schimbi p`rerea [i s` devii
mireas`?
Ce era asta? Un fel de cerere? Se uit` repede la el, [i-l
v`zu c` zâmbe[te ironic. Bine\n]eles, o tachina.
– |nc` nu sunt preg`tit` pentru c`s`torie, r`spunse ea
cu fraza-tip, pe care o folosea sora ei la diferite interviuri.
– Vrei s` spui c` la[i asta pe seama celor care sunt
destul de naivi \ncât s` fie loiali [i iubitori, sau a celor care
\nc` n-au g`sit ceva mai bun de f`cut \n via]`?
Oh, Doamne! Cât era de cinic! Romy privi uimit` \n
ochii sticlo[i ai b`rbatului, care se p`rea c` nu glume[te.
Sim]ea furia care se ascundea \n ei, dar de ce atâta ur`? De
ce pe sora ei? Oare \l ofensase \n vreun fel?
– Scuz`-m`, n-am vrut s` spun asta. |ncerc` s`-i
\ndep`rteze câteva fire de nisip de pe fa]` [i, accidental,
degetele lui \i atinser` buzele, moment \n care ea tres`ri.
Ce s-a \ntâmplat, Tania?
}i-e fric` de mine?
Vocea i se mai \mblânzise, iar ochii o priveau \ntr-un
mod ciudat. Fata \ncerca din r`sputeri s` se fereasc` s`-i
arate ce sim]ea.
– Bine\n]eles c` nu, spuse ea, ridicând cu mândrie
b`rbia delicat`, luptând \n sinea ei cu impulsul de a fugi
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 29

cât mai departe de acest om [i de aceast` situa]ie care i se


p`rea mai ciudat` decât orice.
– Atunci, de ce-ai plecat atât de repede data trecut`?
Oare te-a speriat furia mea? Sau ai considerat c`, plecând,
o s` po]i evita publicitatea negativ`?
Despre ce Dumnezeu vorbea? Ce publicitate trebuia s`
evite Tania?
Privea f`r` ]int`, \ncercând s` g`seasc` ceva de spus.
– R`mâi a[a!
Romy se \ntoarse repede [i o camer` \ncepu s`
fotografieze pre] de câteva secunde. |l auzi pe Aaron
\njurând [i \n câteva secunde b`rbatul fu \n picioare:
– Pleac` de aici, Swain, dac` nu vrei s`-]i pierzi slujba!
Asta e o plaj` privat`!
Romy \l recunoscu imediat pe reporterul din avion, de[i
acum i se p`rea oarecum schimbat, \n bermude [i tricou.
Se opri speriat de strig`tul lui Aaron [i lui Romy i se p`ru
insipid pe lâng` brunetul atr`g`tor de lâng` ea.
– Sunt doar un om care munce[te din greu s`-[i câ[tige
pâinea [i tot ce doresc sunt ni[te poze cu cea mai \ndr`git`
celebritate a Australiei.
– Domni[oara Morgan e \n concediu [i nu dore[te s` fie
fotografiat`, mârâi Aaron, atât de vehement, \ncât
reporterul se d`du un pas \napoi. Dar nu se l`s` u[or
intimidat.
30 ELIZABETH CADELL

– Asta e p`rerea ta. Dar poate c` domni[oara dore[te s`


vorbeasc` \n numele ei. O privi din nou pe fat`, cu o
grimas` pe buze. Sau poate c` am parte de altfel de
cooperare. Ridic` din nou aparatul. Ca de exemplu,
dintr-un alt unghi...
Aaron se repezi la el, \i lu` aparatul din mâini [i scoase
filmul din el.
– Hei, ce...
– }i-am spus s` pleci, vocea lui era foarte groas` [i
Romy era de p`rere c` avea s`-l loveasc` pe fotograf.
– Bine, bine, plec.
Reporterul se d`du \napoi murmurând ceva \n barb`,
apoi \ncepu s` fug` de-a lungul plajei.
– Nu crezi c` a fost cam mult? \ntreb` Romy,
tremurând. {tia c` astfel de lucruri i se \ntâmplau surorii
sale destul de des. Dar o deranjase mai mult reac]ia lui
Aaron, care parc` \[i ie[ise din min]i.
– Nu prea cred. |[i lu` tricoul [i-l trase repede pe el.
To]i din pres` sunt la fel, dar el e cel mai josnic.
Romy r`mase surprins`.
– Pentru c` a f`cut o poz`? spuse ea f`r` s` se
gândeasc` [i, imediat cum v`zu privirea lui Aaron, \n]elese
c` f`cuse cea mai mare gre[eal`.
Dar, cu toate astea, tot nu reu[ea s` \n]eleag` de ce
procedase astfel.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 31

– Vrea mai mult decât o poz` [i tu o [tii prea bine,


spuse, legându-[i cureaua.
Deci, fotograful dorea poze cu Tania. Ce era r`u \n asta?
Se \ncrunt` când \[i aminti ce spusese mai devreme Aaron,
\n leg`tur` cu publicitatea negativ`. De ce publicitate
negativ`? Oare avea vreo leg`tur` cu acel Swain?
– Dumnezeu [tie cum a aflat c` te-ai \ntors, spuse
b`rbatul, trecându-[i degetele prin p`r.
Romy t`cu pre] de o clip`, gândind de data aceasta,
\nainte s` vorbeasc`.
– Am venit cu acela[i avion. Voia s`-mi ia un interviu
atunci, dar nu i-am dat ocazia.
– Haide! Aaron o lu` de mân` [i o ridic` de pe prosop.
– Unde mergem? \ntreb` ea speriat`.
– Tu mergi acas`.
– Dar...
– Nici un dar, spuse el repede, \n timp ce-i lua
sandalele, prosopul [i geanta de plaj`.
Romy se \mbr`c`.
Cine se credea de-i d`dea ordine?
– Cred c` cel mai bine ar fi dac` nu te-ai mai \ntoarce
aici singur`. Dac` vrei s` mai exersezi \notul, po]i folosi
piscina mea.
Nu-i venea s` cread` cât tupeu avea de-i ordona atâtea
lucruri. O ajut` s` intre \n Ferrari. Nu era obi[nuit` cu
32 ELIZABETH CADELL

b`rba]ii posesivi, care \ncercau s`-i controleze via]a [i era


sigur` c` nici Tania.
– N-ai drept de proprietate asupra mea, Aaron Blake!
anun]` ea cu b`rbia ridicat`.
– A[a e, spuse el, \n timp ce pornea ma[ina. Dac` a[ fi
avut, ]i-a[ fi \nfrânat de mult comportamentul `sta
voluntar.
– Dar nu po]i, a[a c` mai bine ai l`sa-o balt`, spuse ea
furioas`. |nc` nu-i venea s` cread` ce-i zisese. Se \ntreba
oare cum ar fi reac]ionat sora ei \ntr-o astfel de situa]ie. Cu
siguran]`, nu s-ar fi enervat [i i-ar fi spus verde \n fa]` ce
credea. Pe ea, pu]ini b`rba]i reu[iser` s-o enerveze [i
poate c` de asta \i atr`gea atât de mult. Dar poate uneori
\[i complica inutil via]a...
– Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare.
– Ce \ntrebare? Romy era confuz`. Nici nu-[i d`duse
seama c` i se adresase o \ntrebare.
– De ce-ai plecat data trecut`? Ajunseser` \n fa]a casei
Taniei, iar Aaron opri motorul [i se \ntoarse spre ea.
Oh, Doamne, ce trebuia s`-i spun`? De unde s` [tie de
ce plecase sora ei data trecut`? {i cum putea oare s` afle
dac` \ntre Tania [i b`rbatul fermec`tor de lâng` ea nu era
ceva mai mult decât prietenie?
Se m`cin` s` dea un r`spuns cât mai potrivit, iar pân`
la urm` ridic` mândr` b`rbia micu]` [i spuse hot`rât:
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 33

– Am crezut c` nu vom vorbi despre data trecut`.


Dintr-o dat`, \[i aminti scopul acestei c`l`torii: trebuia
s` munceasc`! Privirea b`rbatului de lâng` ea se \ntunec`
o clip`, dup` care spuse:
– Ia prânzul cu mine!
– Nu pot!
– De ce nu?
De ce nu putea? Of, trebuia s`-i vin` o idee. Ceva,
orice...
– Pentru c` m` duc \n ora[, spuse ea la nimereal` [i se
gândi c` trebuia s` [i fac` asta, altfel ar fi aflat c` min]ise.
– Cum vrei, veni r`spunsul lui nea[teptat [i rostit pe un
ton cam plictisit. Apoi, cobor\ din ma[in` [i se duse s`-i
deschid` portiera.
|n timp ce Romy se \ndrepta spre u[a de la intrare,
Aaron spuse:
– S` nu ui]i! Dac` mai apare Swain pe aici, anun]`-m`.
Sau dac` nu sunt eu, spune-i lui Raku.
Apoi, b`rbatul plec`, l`sând-o pe Romy enervat` [i
pu]in confuz`. Cu ce drept \i tot ordona atât! {i de ce [i-a
pierdut r`bdarea cu acel reporter?
Dintr-o dat`, \i trecu prin minte c` Aaron nu dorea s-o
\mpart` pe Tania cu un fotograf, [i de asta n-o l`sase s`
pozeze. Dar \[i spuse c` e o nebunie lucrul `sta [i-l elimin`
dintre posibilit`]i. Ceva \i spunea c` Aaron nu era genul de
34 ELIZABETH CADELL

b`rbat posesiv [i, plus de asta, nici nu se l`murise dac`


\ntre cei doi era ceva mai mult decât o rela]ie de
vecin`tate. Dar nici ea nu-i respinsese avansurile, nu? se
gândi, sim]indu-[i obrajii \n fl`c`ri \n timp ce-[i amintea
cum o masase cu lo]iune.
Ei bine, pe viitor, va avea mai mult` grij` cu asemenea
fantezii, \[i spuse cu fermitate [i intr` \n cas`, ca s` fac`
du[.
Aici, putea fi fermec`toarea Tania, dar \n spatele
machiajului, era tot Romy Morgan, iar b`rba]ii atr`g`tori,
ca Aaron Blake, nu se \ndr`gosteau de fete simple ca ea.

***

{i-a petrecut dup`-amiaza prin minunata Suva, uitând


de griji \n acvariul ora[ului. A r`mas \ncântat` de pe[tii
r`pitori [i de rechinii juc`u[i, dar a trebuit s` plece de
acolo, pentru c` mai erau multe de v`zut. A g`sit chiar [i o
expozi]ie de art`, unde erau fotografii cu diverse peisaje
marine. Dintr-un butic, [i-a cump`rat chiar [i un suvenir.
Dou` forme sculptate \n lemn, prima era mai mare [i mai
str`lucitoare [i a doua se pierdea \n umbra celei dintâi. O
fascinase imediat combina]ia asta. Parc` ar fi fost
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 35

descrierea perfect` a sa [i a surorii sale. Se tot gândea la


asta [i mergea f`r` s` se uite, pân` ce d`du peste un
b`rbat:
– Tania!
Individul se \mbujorase [i o privea zâmbind. Era \nalt,
[aten [i avea ochi mari, expresivi, dar nici pe departe nu se
putea spune c` era frumos. Romy se sim]ea jenat` [i nu
mai [tia ce s` spun`.
– Ce se \ntâmpl`? Te ui]i la mine de parc` nu m-ai
cunoa[te!
Oh, [i cât de adev`rat era! Oare ce era cu b`rbatul `sta?
Din câte vedea, era om de afaceri. Costumul albastru,
p`rul \ngrijit, [i cam de aceea[i vârst` cu Aaron.
– |mi pare r`u, spuse ea, repede, for]ându-se s` joace
rolul Taniei. Eram cu mintea \n alt` parte, altminteri te-a[
fi recunoscut imediat, min]i ea cu neru[inare. Trebuia s`
men]in` aparen]ele. B`rbatul `sta putea fi prieten cu
Aaron.
– Cred c` ai fost cu mintea \n alt` parte! spuse individul
f`când o grimas`. Dar Romy \[i d`du seama c` nu i se
p`ruse nimic ciudat \n atitudinea ei, când o \ntreb`: Cum
ai ajuns aici?
|i spuse c` luase un taxi, iar el insist` s` o duc` acas`.
Fata \ncerc` s` refuze, dar nu avu sor]i de izbând`.
– Oricum voiam s` trec pe la tine.
36 ELIZABETH CADELL

O conduse la ma[in` [i, \n timp ce pornea motorul,


\ntreb`: când te-ai \ntors?
Romy \ncerc` s` treac` peste sentimentul de
stânjeneal` care o \ncerca, [i peste faptul c` b`rbatul nu-[i
mai dezlipea ochii de la picioarele ei, [i-i r`spunse. Spre
u[urarea tinerei, nu era genul de om c`ruia s`-i plac` s`
vorbeasc`. Cu toate astea, \i vorbi pu]in despre pre]ul
zah`rului pe pia]`, despre munca lui. Era un fel de
consilier, [i chiar \i vorbi despre oameni pe care Tania \i
cuno[tea, iar Romy se v`zu nevoit` s` \ncuviin]eze [i ea cu
zâmbete vagi ceea ce spunea el. Dar \[i d`du seama c`
b`rbatul nu era nici pe departe atât de ager la minte
precum Aaron.
Nu \n]elegea ce rela]ie avea cu sora ei [i cum de ea \l
pl`cea. Dar, \n fa]a casei sale, opri motorul [i o \mbr`]i[`.
Romy bâlbâi un "mul]umesc", dup` care se gr`bi s`
ias`, dar mâinile lui o re]inur`.
– Care-i graba? Data trecut`, nu te-a deranjat atât de
mult gestul `sta, \]i aminte[ti? La petrecere? Dac`-mi aduc
bine aminte, data trecut`, \nainte s` pleci, ai f`cut tot ce-ai
putut ca s`-mi dai de \n]eles c` o s` fim mai mult decât...
[tii tu...
Tân`ra habar n-avea. Dar un lucru era clar. Sora ei era
\ncurcat` cu un astfel de b`rbat, de[i nu putea s` vad`
ce-ar fi putut s-o atrag` la el.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 37

Nu p`rea genul surorii sale, [i-i f`cea pielea de g`in`!


– Mi-am schimbat p`rerea de atunci, spuse ea repede.
Nu vreau s` am vreo leg`tur` cu cineva. {i sper` c` zicând
astea, putea ie[i mai u[or din ma[in`. Dar nu se putea
\n[ela mai mult!
Fu prins` cu putere de bra]e care nu doreau s-o
mângâie, iar gura lui peste a ei, cerea o r`splat`.
Sim]i sânge pe buza din interior [i auzi o ma[in` care se
apropia. |l \ndep`rt` la timp pe b`rbat, exact când Aaron
cotea ca s` treac` pe lâng` ei.
– Data viitoare când mai conduci pe cineva acas`,
spune-i mai \ntâi condi]iile! \i strig` ea, dup` ce ie[i din
ma[in` [i trânti portiera.
{i fu surprins` când auzi:
– Nu scapi a[a u[or! O s` m` \ntorc mâine sear` s`
l`murim ni[te lucruri! Tu ai pornit totul!
Nu se obosi s` se \ntoarc` s`-l priveasc` plecând. Toate
astea deveniser` cam ciudate Nu-i venea s` cread` c` Tania
putea s` \ncurajeze un astfel de b`rbat.
Ce Dumnezeu v`zuse la el?
Dar nu-[i mai b`tea capul cu asta, pentru c` gândul \i
fugea la Aaron, care probabil se sup`rase crezând c`-i
refuzase invita]ia la mas` pentru a se \ntâlni cu un alt
b`rbat. {i faptul c` nu se oprise s`-i vorbeasc`, ci se dusese
direct acas`, \i d`dea de \n]eles c` e tare nervos.
38 ELIZABETH CADELL

Ei, [i ce dac` era sup`rat? Treaba lui. |ntre el [i sora ei


nu era nimic, altfel Tania i-ar fi spus ceva. Mereu f`cea a[a.
Mai ales când se \ndr`gostea cu adev`rat. Iar ea, fiind [i
persoan` public`, trebuia s`-[i aleag` cu aten]ie
pretenden]ii.
Oh, dar de ce nu o suna? |ntre ele existase mereu o
telepatie care le ajutase s` treac` peste cele mai grele
situa]ii. Dar acum de ce nu func]iona?
{i nu sim]i nimic nici \n zilele urm`toare. Nu putea nici
s` scrie, dar nici s` se odihneasc`. Era ceva ce se instalase
\n mintea ei, de la moartea tat`lui s`u. Sentimentul c`
pierduse pe cineva foarte important. Niciodat` nu-[i
d`duse seama cât aveau s`-i lipseasc` \ncuraj`rile lui.
Ajunsese chiar \ntr-un moment critic, când se \ntreba dac`
va mai fi \n stare s` scrie ceva vreodat`.
Se decise s` fac` o pauz`. Sim]i nevoia s` mearg` s`
\noate, dar \[i aminti de avertizarea lui Aaron [i se potoli.
Nu dorea s`-l \ntâlneasc` pe acel reporter [i ar fi fost o
prostie din partea ei s` se lase fotografiat`. Nu nu putea
risca s`-i dea peste cap cariera surorii sale. Nu va mai ie[i
din acea cas` pân` când nu va fi Romy Morgan. Se a[ez` la
birou [i-i scrise o scrisoare lui Roger, dup` care \ncepu
una pentru prietenele sale, când sun` telefonul.
Capitolul 3

– Tania, drag`! exclam` o voce feminin` [i pl`cut`.


Sunt Sandra Donnington. Quintin Swain mi-a spus c` te-ai
\ntors.
Romy fu dezam`git`. Credea c` e Tania, dar afl` \n
schimb ce repede se r`spândeau ve[tile pe insul`.
– Dau o petrecere mâine sear`, continu` vocea din
telefon. Nimic spectaculos. Doar vreo optzeci de invita]i,
sau cam a[a ceva. Vii, nu?
Oh, Doamne! Asta \i mai lipsea! Sora ei nu-i spusese
adev`rul când o asigurase c` n-o cuno[tea nimeni pe
insul`.
– E foarte dr`gu] din partea ta, dar...
– Nici un dar, o \ntrerupse femeia pe Romy. Nu vreau
s`-mi r`spunzi negativ. {i s` nu-mi spui c` n-ai cu ce s` te
40 ELIZABETH CADELL

\mbraci, pentru c` nu te cred. Vino pe la opt [i jum`tate [i


s` [tii c` o s` m` sup`r dac` n-o s` apari!
Romy deveni agitat`. Nu se putea duce la o petrecre
unde oamenii credeau c` e Tania. Cum s` [tie cu cine s`
vorbeasc` mai \ntâi?
Cui s` zâmbeasc`? Ce s` spun`? Trebuia s` se eschiveze.
Dar cum s` fac` una ca asta?
– Uite ce e, nu vreau s` sup`r pe nimeni, dar sunt cam
ocupat` mâine, spuse ea, tremurând. {i, oricum, n-am nici
ma[in` cu care s` ajung acolo.
De obicei, Tania, când venea aici, \nchiria una, dar nu
mereu f`cea treaba asta, iar Sandra Donnington n-avea
cum s` [tie asemenea lucruri.
– Ah, dar asta nu-i nicio problem`. Aranjez eu ceva.
R`mâne la opt [i jum`tate, [i \nchise telefonul.
Romy r`mase cu receptorul \n mân`. Niciodat` \n via]a
ei nu i se mai \ntâmplase s` fie atât de agitat`. Nici m`car
nu [tia unde locuia acea femeie, unde era ]inut`
petrecerea!
L`s` telefonul \n cele din urm` [i \ncepu s`-[i road` o
unghie. Oare câ]i dintre invita]i o cuno[teau pe Tania? se
\ntreb` ea, \n timp ce-i frem`ta stomacul. {i oare ce se
a[teptau s` vorbeasc` cu ea? Ea [i Tania erau la poli
diferi]i. {i dac` va face o gre[eal` [i va spune ceva ce nu
trebuia?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 41

Gândul acesta o sup`r` [i nu-[i mai g`si lini[tea \n


redactarea scrisorilor, a[a c`-[i lu` lucrul [i \ncepu s`
cro[eteze pe teras`, sperând cu disperare s`-i vin` o idee.
|nc` mai era acolo, concentrându-se pe gândurile ei,
când auzi un zgomot. Era Aaron, care se \ndrepta agale
spre ea, \mbr`cat sport. Grozav! Acum nu era doar agitat`,
se mai [i \mbujorase, \[i spuse ea. Era tot ce-i trebuia dup`
\ntâlnirea de ieri, dup` telefonul primit cu câteva ore \n
urm`, [i acum asta!
– A[tep]i pe cineva?
– Ca de exemplu? \ntreb` ea, nervoas`, \n timp ce
\ncerca s`-[i strecoare lucrul [i cro[eta undeva, \ntre ea [i
scaun. O prinsese f`când ceva ce nu era caracteristic
Taniei [i acum st`tea acolo, impun`tor, nemaizicând
nimic.
Se uita la lucrul din lân`, pe care fata nu reu[ise s`-l
fereasc` de privirea lui iscoditoare.
– A[tep]i un val de aer rece? \ntreb` el, sarcastic.
Oh, oare cum i-ar fi r`spuns Tania?
– Nu se [tie niciodat`! spuse ea, \ncepând s` râd`.
– |n Fiji? Aaron se \ncrunt` [i vâr\ mâinile \n buzunarele
pantalonilor. |n perioada asta a anului?
Privirea lui curioas` o f`cu pe Romy s`-[i fereasc` ochii
[i s`-i priveasc` picioarele bronzate, cu mu[chi bine
contura]i. Oare Tania era con[tient` de farmecul lui?
42 ELIZABETH CADELL

– E ceva ciudat \n leg`tur` cu tine...


Deci, asta i-a fost! Privirea lui b`nuitoare o m`sura din
cap pân`-n picioare. Nu mai reu[ea s` se fereasc` de el.
– Am lucrat cam mult \n ultima vreme, spuse ea,
\ncercând s` salveze situa]ia. Trebuie s` fac ceva ca s` m`
deconectez.
– Ca de exemplu s` te \ntâlne[ti cu Danny Gower?
\ntreb` el, cu suspiciune \n glas.
Deci, `sta era numele acelui b`rbat! Dar de ce-i vorbea
Aaron pe tonul `sta? Oare era gelos? Oare ]inea la Tania
mai mult decât credea ea?
– A[a, [i? \ntreb` ea, nep`s`toare, gândind c` poate nu
era a[a r`u ca el s` [tie c` se vede [i cu al]i b`rba]i. Poate
c` a[a va sta mai departe de ea.
Briza unduia u[or frunzele copacilor, iar Aaron se mi[c`
provocator spre ea.
– El e prada din acest sezon?
Asta \nsemna c` Aaron nu aproba obiceiul surorii sale
de a schimba frecvent compania masculin`. Romy aproape
era pe cale s`-i spun` ce gândea despre toate astea, dar
privirea de ghea]` din ochii lui o opri.
– {i dac` ar fi a[a? El nu r`spunse, doar o urm`
\n`untru, schimbând subiectul.
– Am câ]iva oaspe]i la cin`, \n seara asta, majoritatea
oameni de afaceri... dar va veni [i cineva pe care cred c` ar
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 43

trebui s`-l cuno[ti. Mi-am \nchipuit c` ai vrea s` [tii din


timp, ca s` te preg`te[ti.
Ce era asta? O invita]ie?
Romy sim]i c` ia foc. Nu-i pl`cea deloc felul \n care trata
lucrurile, nici c` \ncerca s` se amestece \n via]a surorii
sale, [i nici c` abandona dup` chef subiectele de discu]ie.
{i, mai ales, nu-i pl`cea cum \ncerca s`-i comande ce s`
fac`.
– Cine te crezi de vii aici, f`r` niciun drept, s`-mi spui
ce s` fac? spuse ea, ridicând semea]` b`rbia. De ce te
intereseaz` pe tine cu cine m` \ntâlnesc când vin aici? \l
provoc` ea.
– Nu m` intereseaz` deloc. R`spunsul lui o lu` pe
nepreg`tite. Oare se \n[elase presupunând c` era gelos pe
b`rba]ii cu care se vedea Tania? Dar poate ai dori s` afli ce
crede so]ia lui Danny Gower.
So]ia? {tia c` r`m`sese [ocat`, dar \ncerc` s` se adune
repede, pentru a nu da la iveal` ceea ce sim]ea. Acum
\n]elegea de ce o tot tachinase pe plaj` cu m`riti[ul,
pentru c` Tania umbla cu un b`rbat \nsurat. Dar nu putea
s` fie a[a! Romy refuza s` accepte ideea asta. Sora ei nu era
a[a. Nu?
Dar \[i aduse aminte c` ea juca rolul Taniei [i c` trebuia
s` salveze \ntr-un fel situa]ia.
– Ei bine, a[a cum ai mai spus... nu e treaba ta!
44 ELIZABETH CADELL

Scoase un ]ip`t scurt când el o prinse mânios de talie [i


o trase spre el, dezechilibrând-o.
O privea de parc` ar fi fost cea mai josnic` fiin]` de pe
p`mânt, dar exista [i dorin]` \n ochii aceia de culoarea
ambrei, care o f`ceau s` se \mbujoreze când o priveau cu
atâta ardoare. Apropierea lui o electriza. |l sim]ea cu toat`
fiin]a ei cât este de viril [i cât ar putea fi de pasional. Dar
gândurile i se frânser` \n momentul \n care gura lui o
invad` pe a ei, \ntr-un s`rut pasional [i s`lbatic. Tân`ra se
sperie de o asemena for]` [i mai ales de senza]iile
devastatoare [i se \ndep`rt` de el, brusc. |n graba ei, d`du
jos o statuet` de pe masa de care se atinse. Era cea pe care
o cump`rase din bazar,
Era extrem de furioas` [i-l privea cu ochi duri, dar el se
\ndrept` spre ea, ridic` obiectul [i \l studie pre] de o clip`.
}inându-[i r`suflarea, Romy se \ntreba ce avea de gând. C`
nu era \n genul celorlalte din cas`?
Privirea lui, rece [i enigmatic`, r`mase pe ea, apoi \i
\napoie statueta.
– Vin s` te iau la opt, a fost tot ce a zis, dup` care a
plecat.
Oh, Doamne! Ce avea s` fac`? Aaron Blake era mult
prea iste] ca s` mai joace cu el un asemenea joc periculos,
iar dac` mergea la el \n seara aceasta, se expunea f`r` voie
ochilor lui suspicio[i. |nc` tremurând din toate
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 45

\ncheieturile, Romy se \ndrept` spre combina muzical`,


unde puse un disc cu muzic` clasic`, \n speran]a c` se va
lini[ti. Dar muzica nu avu efectul a[teptat [i dup` câteva
minute o opri, pentru a se gândi \n lini[te cum s` evite
ie[irea din acea sear`. Oh, dac` [i-ar fi ascultat instinctul
\nainte de a veni aici, nimic din toate astea nu s-ar fi
\ntâmplat...
Dar dac` nu se ducea \n seara asta acas` la Aaron,
Danny Gower \i spusese c` va veni la ea. {i nu putea risca
una ca asta. Da, se va duce la Aaron, chiar dac` \i era din
ce \n ce mai greu s` reziste atrac]iei lui. Pân` la urm`, nu
aveau s` fie singuri...

***

Casa lui Aaron Blake era la fel de frumoas` \n interior


cum era pe afar`. Plante exotice [i scara interioar` din
marmur` completau piesele scumpe de mobilier.
|ncercând s` nu arate c` nu mai fusese acolo niciodat`
\nainte, pentru c` \[i \nchipuia c` Tania avusese acest
prilej, Romy se l`s` escortat` \n sufragerie.
Acolo, nu apuc` s` admire bine tablourile originale
pictate \n ulei, care \mpodobeau pere]ii, pentru c` mai
46 ELIZABETH CADELL

multe perechi de ochi curio[i o priveau. Sim]i c` i se


\ncordeaz` tot trupul. Oare trebuia s`-i [tie pe to]i?
Se pare c` pe unii dintre ei da, pentru c` so]ii Allison –
un b`rbat scund, cu ochelari, de vârst` mijlocie [i so]ia lui
cam exuberant`, venir` s` o salute ca pe o veche
cuno[tin]`.
Iar când Aaron o prezent` unui b`rbat cu tr`s`turi
distinse, se \ncrunt`, \ntrebându-se unde \i mai auzise
numele – Theo Stanley. |l cuno[tea de undeva, dar nu-[i
putea aminti de unde.
– V`rul meu, spuse Aaron zâmbind. Adic`, proprietarul
t`u.
Bine\n]eles! Sem`na destul de mult cu Aaron. Aveau
tr`s`turi asem`n`toare, cam aceea[i \n`l]ime, doar c` Theo
era mai \n vârst`, avea p`rul grizonant [i o musta]` fin`,
argintie. Se sim]ea foarte tensionat`, pentru c` trebuia
s`-i \n[ele pe amândoi.
Ochii lui Aaron o priveau, curio[i s`-i urm`reasc`
fiecare reac]ie. Tania \i spusese c` nu-l cunoscuse
niciodat` pe proprietarul vilei, a[a c` se putea ar`ta
surprins`.
Tot \[i dorea s` nu fi venit. Se gândi c` o ceart` cu
Danny Gower ar fi fost mai bun` decât toate astea. {i sim]i
c` i se face r`u.
– Ce vrei s` bei?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 47

Oh, oare ce obi[nuia Tania s` bea? Se mi[ca agitat` de


pe un picior pe altul, \n timp ce gazda, \mbr`cat` \n
pantaloni negri [i o c`ma[` de m`tase, \i a[tepta curios
r`spunsul. Trebuia s` g`seasc` ceva [i repede!
– Ca de obicei! veni r`spunsul ei, cam [ov`ielnic.
I se p`ru c` dureaz` o ve[nicie pân` Aaron se \ntoarse
cu un martini sec.
Cina a fost incredibil de gustoas` [i chiar ar fi f`cut
remarca asta, dac` s-ar fi sim]it suficient de bine ca s` se
bucure de ea. |n timpul mesei, st`tu lâng` Theo Stanley,
care, spre fericirea ei, monopoliz` \ntreaga conversa]ie.
Era un v`duv care locuia \n Noua Zeeland` [i care se
ocupase toat` via]a cu afaceri imobiliare.
– Dar acum m-am retras [i prefer s` predau [tafeta unor
tineri iste]i, ca v`rul meu, spuse el râzând, dup` care
schimb` subiectul, \ntrebând-o pe Romy despre p`rin]ii ei.
– Mama a murit când eram mic`, explic` ea. Iar tat`l
meu... acum trei luni.
|n fa]a ei, peste mas`, Aaron o privi cu simpatie, de[i
Romy credea c` nu e atent la discu]ie.
– |mi pare r`u, n-am [tiut, spuse el.
Tân`ra sim]i cum o \ncearc` lacrimile, dar \[i feri
privirea de a lui [i-i zâmbi vag. Se sim]i u[urat` când
b`rba]ii schimbar` subiectul [i trecur` la afaceri. Era vorba
despre un proiect nou pe care-l finan]a Aaron. Pentru
48 ELIZABETH CADELL

câteva clipe, el fu cel care monopoliz` conversa]ia, dup`


care interveni [i Theo [i Mona Allison, cu propriile idei [i
opinii.
– Ce i-ai f`cut, Aaron? Abia de a scos o vorb`, zise la un
moment dat domnul Allison.
Dintr-o dat`, discu]ia \ncet` [i Romy deveni centrul
aten]iei. Dar ce trebuia s` spun`? se \ntreb` ea,
sim]indu-[i gâtul uscat. {tia foarte pu]ine despre munca
lui Aaron, adic` doar ceea ce-i spusese sora ei, dar nu
\ndeajuns de multe \ncât s` se implice \n conversa]ie.
Acum, Aaron o privea peste mas`, a[a cum o vulpe \[i
prive[te prada. Râse u[or [i \ncerc` s` nu-l mai priveasc`
pe Aaron.
– Cu atâ]ia exper]i \n jur, prefer s` nu intervin \n
lucruri despre care [tiu foarte pu]ine.
– Da, dar ai v`zut schimb`rile care au avut loc de câte
ori ai venit aaici. Uite, de exemplu, \n Lautoka. Ce crezi...
– Sistemul de canalizare [i excav`rile din insul` nu sunt
un subiect bun de conversa]ie, spuse Aaron. Femeile
probabil c` se plictisesc când aud a[a ceva.
– Nu, serios, m` intereseaz` foarte mult, spuse ea, cu
ochi str`lucitori.
Observ` cum Aaron o privea curios pe deasupra
paharului de cristal. Frica lu` locul bucuriei ei de a auzi
lucruri noi.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 49

Oare [tia? B`nuia c` nu era tân`ra sofisticat` care


obi[nuia s` discute despre orice cu toat` lumea? Se juca
oare cu ea? se \ntreb` când \i v`zu ironia din privire. Oare
a[tepta ca ea s` cedeze?
Probabil c` vinul o f`cea s` gândeasc` mai mult decât
trebuia. De aceea, fu bucuroas` când Aaron suger` s` bea
cafeaua afar`.
Pe teras`, aerul era pl`cut, cafeaua aromat`, [i briza
adia u[or dinspre ocean.
– Am \n]eles de la Aaron c` de data asta stai o lun`, \i
\ntrerupse Theo gândurile.
– A[a e, r`spunse ea, cu privirea la una dintre plante.
Nu [tia de ce, dar era foarte tensionat`.
– Nu crezi c` e un gest extravagant s` pl`te[ti chiria
pentru o cas` \n care stai doar trei luni pe an? Personal,
cred c` e o risip` inutil` de bani, spuse el, dar parc` nu pe
un ton atât de cinic ca cel al v`rului s`u.
{i Romy se gândise c` e o risip` de bani, [i-i spusese de
multe ori acest lucru Taniei, dar ea \nchiriase casa la un
pre] mic [i nimeni nu-i impusese c` trebuie s` stea trei
luni pe an \n aceast` cas`. Dar acum, i se impusese aceast`
clauz`, din cauz` c` se g`siser` cump`r`tori. Ce-ar fi zis
proprietarul dac` ar aflat c` acum venise doar pentru a
satisface cele trei luni [i c`, mai mult, \[i trimisese sora
geam`n` ca s` fac` asta.
50 ELIZABETH CADELL

– Sunt de acord, e o extravagan]` din partea mea, spuse


ea zâmbind, \n timp ce se juca \ncet cu colierul de la gât.
Dar o slujb` \n televiziune nu \nseamn` doar str`lucire. E
o presiune extraordinar`. {i \ncepu s`-i explice despre
orele interminabile de film`ri, despre deplas`ri [i despre
vacan]ele care nu trebuia s` lipseasc`. Via]a e grea acolo
sus, zâmbi ea, citând-o pe Tania.
B`rbatul l`s` cafeaua pe mas` [i, aruncând o privire la
mâna ei delicat`, spuse:
– Sunt surprins s` v`d c` nu ai nici so] [i nici logodnic.
Dac` asta ar fi fost casa ta permanent`, n-ai fi fost singur`
pentru mult timp.
B`rba]ii de pe insule nu sunt atât de r`bd`tori ca cei de
pe continent. P`mântul e fertil [i prolific [i a[a \[i doresc
[i ei so]iile.
Romy nu spuse nimic [i nu-[i d`du nici ea seama de ce,
dar auzind aceste lucruri, se uit` imediat la Aaron, care o
privea [i, \mbujorându-se, \ntoarse capul. Nu \n]elegea de
ce nici el nu se legase pân` acum de nimeni. Era b`rbatul
perfect – inteligent [i atr`g`tor – [i se \ntreba cum de
Tania nu-i povestise mai multe despre el.
– Mai ai rude, Tania? Fra]i, surori?
B`rbatul era pur [i simplu curios, dar tân`ra \[i d`dea
seama c` Aaron, de[i aparent atent la conversa]ia cu
arhitectul de lâng` el, auzea [i discu]ia celor doi.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 51

– Nicio alt` rud`, \n afar` de o sor`, spuse ea repede,


pe ner`suflate, \ncercând s` g`seasc` un alt subiect de
discu]ie.
– Mai mic` sau mai mare?
– Poftim? Trebuia s` ias` cumva din situa]ia asta. Nu
putea s` se scuze s` mearg` la baie, pentru c` nu [tia unde
este! Replic` doar: mai mare, dar este mic` diferen]` \ntre
noi.
– Oh! exclam` Theo, iar Aaron o privi insistent. Romy
nu [tia dac` Tania \i povestise despre vreo sor`.
Gândul o f`cu s` tremure, \n ciuda nop]ii calde.
Trebuia s` pun` cap`t acestei conversa]ii. Profit` de râsul
zgomotos al Monei [i b`lm`ji o scuz` c`-i trebuia ceva din
cas`, [i \[i lu` po[eta, dar \ntr-un gest gr`bit, o sc`p` din
mân` [i tot con]inutul i se r`spândi pe jos.
Romy, ro[ie de ru[ine, se apuc` s`-[i adune lucrurile.
Când \n sfâr[it era totul gata, \ncerc` s`-[i fereasc` ochii de
privirea lui Aaron [i \ncepu s` coboare sc`rile. Dar nu f`cu
mul]i pa[i, c` auzi:
– Nu crezi c` ai uitat ceva?
Se \ntoarse [i \ncremeni. Pa[aportul!
Se albi la fa]` [i se d`du un pas \napoi. Oh, Doamne,
cum de a fost atât de \ndemânatic` \ncât s`-i scape una ca
asta? Nu doar c` poza ar`ta o fat` cu p`rul lung [i ochelari,
dar [i dovada a cine era ea.
52 ELIZABETH CADELL

– Mul]umesc! \ncerc` ea s` se calmeze, \ntinzând mâna


dup` el, dar Aaron nu avea nicio inten]ie s` i-l \napoieze.
– Mul]i oameni arat` \ngrozitor \n astfel de documente,
dar m` \ntreb cum arat` un om de televiziune.
Romy sim]i c` i se face r`u. Dac`-l deschidea, avea s` fie
sfâr[itul. Tania \[i pierdea casa, [i to]i ceilal]i \ncrederea \n
ea.
– Po]i s` mi-l dai, te rog? n-avusese nicio inten]ie s`
implore, dar se sim]ea disperat`, [i Aaron sesiz` asta.
– Ce crezi, Theo? \ntreb` b`rbatul, \nc` indecis. S` i-l
d`m \napoi?
|i sim]ea frica [i Romy [tia asta.
– Haide, Aaron, n-o mai tachina. D`-i-l!
Vocea lui sun` ciudat, de parc` n-ar fi [tiut cum s` taie
tensiunea dintre cei doi. Spre uimirea tuturor, Aaron \i
\napoie pa[aportul, oarecum plictisit s` joace acest joc
interminabil de-a [oarecele [i pisica.
– Mul]umesc, exclam` ea u[urat`, dup` care cobor\
sc`rile \n grab`.
Oare [tia? Se gr`bi s` intre \n cas`, st`tu pu]in, s`-[i mai
limpezesc` gândurile, dup` care, dorind s` ias` din nou pe
teras`, deschise o u[` gre[it` [i ajunse \n sufragerie. Nu se
gr`bi s` ias` de aici, pentru c` se v`zu singur` \n fa]a unei
biblioteci imense. Oare ce c`r]i prefera Aaron? V`zu
colec]ia complet` a lui Shakespeare, Thomas Hardy [i alte
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 53

volume ap`rute recent. Lu` unul legat \n piele [i \ncerc` s`


citeasc` dedica]ia de pe prima pagin`. Dar ochii o usturau.
Purtase prea mult lentilele de contact [i acum, cu tot
machiajul, avea s` se aleag` cu o irita]ie groaznic`.
– Ai nevoie de lumin`.
Se \ntoarse, \ncercând s`-[i acomodeze ochii la lumina
care inunda acum camera.
– Am... venit dup` jachet`, spuse ea, \ncercând s` se
ab]in` din tremurat. La naiba! Parc` ar fi fost un copil prins
\n mijlocul unui furt.
– Bine\n]eles! Aaron o trat` cu un zâmbet pe jum`tate
de gur`. El \nchise u[a, iar fata sim]i, dintr-o dat`, c` \i e
fric`.
– {tii, Tania, m-ai surprins \n seara asta. De câte ori te
\ntâlne[ti cu Mona, ave]i mereu discu]ii aprinse. Dar nu [i
\n seara asta.
Te-ai purtat impecabil. Trebuie s` te felicit.
Romy era \nc` sup`rat` de felul \n care o tratase pe
teras` [i nu se putea ab]ine s` nu-i dea un r`spuns pe
m`sura atitudinii sale.
– Serios? {i exist` [i un pre] pentru purtare exemplar`,
domnule?
– Oh, da, spuse el, amuzat.
Se \ndrept` spre ea, ca o panter` neagr`, periculoas` [i
atr`g`toare.
54 ELIZABETH CADELL

Spune-i c` nu e[ti Tania!


Spune-i acum, pân` nu e prea târziu! \[i auzea ea
con[tiin]a.
Dar el se apropiase periculos de mult de ea, [i limba
parc` i se \ncle[tase \n gur`...
Capitolul 4

– Thomas Hardy? \ntreb` Aaron, când \i v`zu cartea din


mân`. |]i spune ceva scriitorul `sta?
Uitase de carte! Aproape c` voia s`-i spun` c` e autorul
ei preferat, dar se opri la timp [i zise doar:
– Uneori.
– Dintr-un anumit motiv? \ntreb` b`rbatul, cu ochi
curio[i.
– E un bun romancier. Ce alt motiv ar mai fi? r`spunse
ea, cu precau]ie. Cum ajunseser` s` discute asemenea
lucruri?
– A fost un geniu al cre`rii personajelor.
Da, a[a era, \[i spuse Romy, amintindu-[i de volumele
din biblioteca tat`lui s`u, volume pe care le citise de
nenum`rate ori. Dar nu putea s` \mpart` pasiunea ei
56 ELIZABETH CADELL

pentru c`r]i cu Aaron Blake, care o credea Tania. A[a c`


spuse cu simplitate:
– A[a a fost?
– {i un scriitor foarte imprevizibil, continu` el, ridicând
dintr-o sprâncean`. Lu` volumul din mâna ei [i-l \nchise
cu putere. Putea p`c`li pe oricine.
Romy \l privi nedumerit`. Oare de ce spusese una ca
asta? Oare se \n[elase când crezuse c` nu b`nuie[te nimic?
L-a privit cum a a[ezat cu grij` cartea pe raftul de sus.
– Nu \ncetezi s` m` surprinzi, Tania. N-am crezut
niciodat` c` cite[ti mai mult decât scenariul emisiunilor,
dar s` m` uime[ti cu clasicii literaturii engleze! Asta e prea
de tot.
Era adev`rat, se gândi Romy, sora ei citea foarte rar [i
atunci doar literatur` science fiction.
– Probabil c` nu [tii multe despre mine, Aaron Blake.
– Cu siguran]`, spuse el, privind-o adânc \n ochi.
O prinse de talie, iar ea nu f`cu nicio mi[care.
– Ca de exemplu de ce preferi avansurile unui b`rbat
\nsurat \n schimbul alor mele.
Cuvintele lui au fost dure, dar Romy, cu inima
b`tându-i nebune[te, \ncerc` s` \n]eleag` ce tocmai auzise.
Deci, Tania avea o rela]ie intim` cu v`rul proprietarului
s`u. Dar cât de departe merseser` lucrurile? Oare erau
iubi]i? Oare Tania era \ndr`gostit` de el?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 57

Dar dac` era a[a, de ce se mai vedea cu acel Danny


Gower?
– A[ prefera s` nu vorbim despre el, \ncerc` ea s` se
salveze din ceea ce p`rea o situa]ie tensionat`.
– Ei, bine, \mi pare r`u draga mea, dar eu vreau s`
vorbim despre asta, spuse b`rbatul, pe un ton rece. Chiar
crezi c` te a[teapt` fericirea al`turi de so]ul altei femei?
\ntreb`, apropiindu-se [i mai mult de ea.
– Cine a zis c` asta caut? spuse ea, cu greu.
– |n]eleg, vrei doar s` te distrezi. Ei bine, pentru mine,
asta e perfect, pentru c` am suficient` experien]` ca s`-]i
ofer a[a ceva.
Romy [tia ce va veni, dar [tia mai ales c` nu avea cum s`
previn` asta. Aaron o \mbr`]i[` [i o s`rut` cum nu mai
fusese niciodat` s`rutat`. Mii de senza]ii pl`cute \i gâdilau
tot corpul [i sim]ea c` plute[te.
Oh, Doamne! Cât de mult \l dorea! O acoperea cu
mângâieri blânde, iar ea \i explora cu mâinile mu[chii bine
contura]i.
– Tania...
Fata \ncerc` s` se adune, [i-l \ndep`rt` de lâng` ea.
– Nu! protest` ea vag, sim]ind o durere \n tot corpul.
– De ce nu? \ntreb` el, dezorientat. Corpul t`u \nc` m`
dore[te... la fel de mult ca pe vremuri, a[a c` de ce n-am
lua-o de la \nceput, chiar din seara asta?
58 ELIZABETH CADELL

– Nu, eu... Ce putea s` spun`?


Respirând greu, cu mâinile pe pieptul lui, \ncercând
s`-l re]in`, c`uta ceva potrivit de spus.
Deci, nu era nicio \ndoial` \n ceea ce-i privea. El [i
Tania erau iubi]i. Sau, m` rog, fuseser`. O clip`, chiar a
vrut s`-i spun` adev`rul, dar [i-a amintit cu cât` neru[inare
i-a r`spuns s`rutului s`u, cu cât` pasiune l-a mângâiat,
cum putea s` explice asemenea lucruri? Nu putea s` dea
un r`spuns nici m`car pentru ea. {i ce-ar fi crezut Aaron
despre ea? C` [i ea, la fel ca Tania, era lipsit` de scrupule?
– M` doare capul, spuse ea, \n cele din urm`.
El n-o crezu. Era evident lucrul `sta din privirea
sceptic` pe care i-o arunc`. Dar spuse cu simplitate,
luându-i b`rbia \n mâini [i privindu-i obrajii \mbujora]i:
– Ei, dar avem o lun` \ntreag`, nu? lucru care a f`cut-o
s` stea ca pe ace de-a lungul \ntregii seri, cu toate c` el
n-a mai vorbit despre a[a ceva, nici m`car când a
condus-o acas`.
|n diminea]a urm`toare, s-a trezit cu o durere de cap
infernal`. Asta ar trebui s`-mi fie \nv`]`tur` de minte s` nu
mai spun minciuni, \[i spuse ea, \n timp ce f`cea du[.
Noaptea trecut` se foise tot timpul \n pat,
\ntrebându-se ce avea s` fac` [i cum avea s-o scoat` la
cap`t. Oare de cât timp sora ei [i Aaron erau iubi]i? Cât de
mult \nsemna el pentru Tania? {i de ce când putea avea un
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 59

astfel de b`rbat, sora ei accepta avansurile unuia ca Danny


Gower? |ntotdeauna Romy \[i admirase sora, o considerase
mai presus de ea, dar acum \ncepea s` se \ndoiasc` dac`
merita \ntr-adev`r toat` considera]ia ei. Nu-i pl`ceau
gândurile care-i zburau prin cap, dar nu-[i putea explica \n
alt mod comportamentul Taniei. Iar Aaron Blake \[i ceruse
asear` ce era al lui. Oh, cum avea s-o scoat` la cap`t cu
toate astea?
Trebuia s` plece! Azi! Dac` mai trecea o zi, lucrurile
aveau s` se \nr`ut`]easc`.
Ie[i din du[ [i se [terse cu un prosop. Se \mbr`c` \n
ni[te pantaloni albi [i un maiou ro[u, \n timp ce se privea
\n oglind`. Era copia fidel` a Taniei. Micu]`, delicat`, cu
picioare lungi [i sub]iri, [i rotunjimi apetisante. |i lipsea
doar aerul sofisticat al surorii sale. Lucru pe care nu-l avea
[i nu-l va avea niciodat`.
To]i b`rba]ii cu care ie[ise o consideraser` o porti]`
spre Tania [i ea ajunsese la concluzia c` tr`ia \n umbra
succesului ei. Privi statueta pe care o cump`rase din bazar.
Era atât de potrivit` cu realitatea! Cum avea s` reziste unui
b`rbat ca Aaron Blake? N-avea nici experien]a necesar` [i
nici t`ria surorii sale.
Gândurile astea au f`cut-o s` ia o decizie.
Sun` la aeroport, dar nu ob]inu nicio alt` informa]ie
decât c` nu mai exista niciun loc vacant pentru acea zi. |[i
giannijollys
60 ELIZABETH CADELL

f`cu totu[i rezervare pentru ziua urm`toare [i \ncepu s`-[i


fac` bagajul, ca nu cumva s` se r`zgândeasc`.
Ei, [i ce dac` se va sup`ra Tania? Va \n]elege ea. {i dac`
nu, asta e. |nc` nu putea s` cread` cum de sora ei a
implicat-o \ntr-o asemenea problem`.
Danny Gower venise asear` [i plecase sup`rat, dup` ce
aflase de la Nicki c` era la Aaron. {i petrecerea din seara
asta, de care aproape uitase! |[i d`du seama c` nu g`sise
nicio scuz` pentru a nu participa la ea. Poate va spune c`
are o migren`. Da, putea s` fac` asta. Iar mâine avea s`
plece.
Se decise s` fac` o plimbare. Ie[i pe una din aleile care
duceau spre plaj`. |[i aminti de Aaron [i de avansurile pe
care i le f`cuse cu o sear` \n urm`. |i era ru[ine pentru c`
nu reu[ise s`-l opreasc` la timp. Dac` va mai r`mâne aici,
va avea cu siguran]` mai multe lucruri de regretat.
Cât [i-ar fi dorit s` \noate! Se uit` cu invidie la o [alup`
care era \n larg. Se ab]inu s` mearg` pe plaj`. Nu dorea s`
\ntâlneasc` pe nimeni, dar [tia c`, \n adâncul inimii, pe
Aaron nu dorea s`-l vad`. Tot mergând, \ngândurat`, se
afund` \n p`durea de lâng` plaj`. Se opri la un moment
dat [i \[i d`du seama c` ie[ise de pe potec` [i c` acum nu
[tia \ncotro s-o ia. Mersese mai mult de o jum`tate de or`
[i se r`t`cise. Auzea valurile, dar nu mai vedea oceanul.
Mai merse \nc` o jum`tate de or` printre copaci [i ie[i \n
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 61

final din p`durice. Ajunse la un drum de ]ar`, [i \[i spuse


c` poate acesta ducea la satul unde st`tea Nicki, sau chiar
la vila Taniei.
Oh, cât` nevoie avea de un du[ rece!
Abia conturat acest gând, auzi o ma[in` apropiindu-se
[i, când privi \n urm`, r`mase \ngrozit`. Dar era prea târziu
ca s` mai fac` ceva, pentru c` Ferrari-ul ro[u deja
\ncetinise.
– Vrei s` te duc undeva? spuse Aaron privind-o cu
ironie cum se \mbujorase, fiind sigur c` se r`t`cise. Din
acest motiv era atât de amuzat, \[i spuse ea, având un prim
impuls de a-l refuza. Dar dac` o f`cea, probabil c` va
trebui s` mearg` mile \ntregi. A[a c` era un singur lucru pe
care-l putea face.
– Am vrut s` m` plimb, spuse ea cu non[alan]`, \n timp
ce se urca \n ma[in`, lâng` el. Nu mi-am dat seama cât de
departe am ajuns.
– Trebuie s` fii tare \ngândurat`!
Romy nu mai spuse nimic. Probabil c` Aaron credea c`
se gândea la Danny Gower.
– {i presupun c` a fost o \ntâmplare c` ai trecut pe aici?
\ntreb` ea, regretând c` nu putuse pleca azi. Ar fi trebuit
s`-[i ia valizele de diminea]` [i s` \nchirieze o camer` la
hotel, ca s` evite s`-l mai vad`. Dar acum era prea târziu ca
s` se mai gândeasc` la asta.
62 ELIZABETH CADELL

– De fapt, te c`utam, spuse el.


– Serios?
– Sandra Donnington mi-a spus c` te-a invitat la
petrecere [i m-a rugat pe mine s` te aduc.
Mergea [i el! Oh, Dumnezeule, ce scuz` s` mai
inventeze acum? Deja se ar`tase reticent` când o sunase
Sandra. Iar dac` trebuia s` mearg`, m`car avea pe cine s`
se bazeze. Dac` mergea singur` la acea petrecere, avea s`
fie cel mai neinspirat gest pe care-l f`cuse vreodat`. Dar [i
s` mearg` cu el, ar fi fost sinucidere curat`! A[a c` spuse
simplu, \ntorcând capul \n alt` direc]ie:
– Nu, mul]umesc.
– Ce faci? O s`-l a[tep]i pe Danny Gower? Sunt sigur c`
te-ar duce cu pl`cere. Dar, din p`cate, draga mea, \[i
conduce so]ia, spuse el, pe un ton de ghea]`.
Ea \l privi cu r`ceal` [i-i v`zu profilul bine conturat [i
aparenta mul]umire de pe buze. Era clar ce gândea despre
ea \n acele momente! Cu siguran]`, Tania pierduse
respectul acestui b`rbat, chiar dac` \nc` \l mai dorea
pentru ea. Iar lui Romy nu-i convenea c` trebuia s` \nghit`
toate r`bufnirile lui.
– Nu merg, spuse simplu, gândindu-se la ce s-ar putea
\ntâmpla dac` ar onora invita]ia. Dar trebuia s` se
lini[teasc` pentru c` nu avea s` mai treac` prin alte situa]ii
nepl`cute.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 63

Imediat ce va ajunge acas`, va suna la un hotel, va


\nchiria o camer` [i va merge s` stea acolo pân` mâine.
– Vom vedea dac` va fi a[a.
Hot`rârea lui o f`cu s`-l priveasc` cu ur`. Dar el nu-[i
lu` privirea de la drum [i ea \ntoarse capul. Credea c`
poate s-o oblige?
Ei bine, va avea o mare surpriz`!
– Unde mergem? \ntreb` ea, când v`zu c` trecur` de
casa Taniei [i Aaron accelereaz` motorul.
– S` \not`m, spuse el, lejer.
– S` \not`m?
– Da, nu-]i aminte[ti? Ai nevoie de instruc]ie.
– Nu pot, spuse ea, uitând c` mai \ntâi trebuia s`
gândeasc` [i apoi s` vorbeasc`. Ce s` spun`? Aaron o
privea ciudat. N-am costumul la mine, reu[i ea s` \ngâne,
\n cele din urm`.
– Hm! Când te-a preocupat pe tine asta?
– Ce? Romy era [ocat`. Doar nu-[i \nchipuia c` avea de
gând s` \noate goal` cu el.
– Ce e cu modestia asta fals`? Pân` acum nu te-a
deranjat niciodat` lucrul `sta. Dac` te \ngrijorezi din cauza
lui Theo, s` [tii c` petrece ziua la ni[te prieteni, iar Raku a
ie[it cu Nicki. A[a c` vom fi singuri.
Singuri! Romy sim]i cum \ncepe s` se agite. Oh, de ce
trebuia s` i se \ntâmple tocmai ei una ca asta? Nu era o
64 ELIZABETH CADELL

pudic`, dar nici n-avea de gând s` \noate goal` cu un


b`rbat pe care abia \l cunoscuse.
El opri ma[ina [i, \n timp ce se \ndrepta spre u[a ei,
s-o ajute s` coboare, \[i spuse c` trebuie s`-i spun`
adev`rul. Era singura cale prin care putea s` se salveze. Iar
dac` Aaron ]inea atât de mult la Tania, atunci va avea el
grij` s` nu-[i piard` casa.
– Aaron... \ncepu ea, tremurând, dar un zgomot \i f`cu
pe amândoi s` priveasc` \n sus. Era Raku, care repara o
fereastr`.
– Oh, cred c` e[ti tare dezam`git`! dar Romy \l privi cu
aten]ie [i v`zu c` cel dezam`git era el.
Intrar` \n cas` [i el zise repede, \nainte ca tân`ra s`
invoce o scuz` ca s` dispar`:
– }i-ai uitat cândva un costum aici. Mai ]ii minte? O
s`-l g`se[ti \ntr-unul din sertarele din camera de oaspe]i.
Ies [i eu imediat.
Bine\n]eles, f`r` nicio indica]ie \n leg`tur` cu locul
unde era camera de oaspe]i! O privea, [i ceva din ochii lui
parc` \i spunea s` urce pe sc`ri. F`cu asta [i sim]i cum
privirea lui o urm`re[te \n continuare, \n timp ce d`dea un
telefon. Oh, Doamne! Acum s-o ia la stânga sau la dreapta?
Tania ar [ti cu siguran]`! |i arunc` o privire b`rbatului, dar
acesta se \ntorsese cu spatele, absorbit de conversa]ia
telefonic`. O lu` la dreapta. Oh, câte u[i! Iar Raku tocmai
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 65

se \ndrepta spre ea. Cum s`-l \ntrebe unde trebuia s`


ajung`? Dar b`rbatul \i deschise u[a din dreapta ei [i o
invit` politicos s` intre. |i mul]umi, [i \n gând, \l
binecuvânt`.
G`si costumul repede, o buc`]ic` minuscul` ro[ie, pe
care Tania o considera uneori prea mare. Se \mbr`c` [i ie[i
afar`. Briza adia u[or [i piscina cu apa ei clar` [i curat` o
invita s` fac` o baie. Dar se opri la timp. Pentru c` se
presupunea c` nu [tie s` \noate.
– Foarte dr`gu]!
Se \ntoarse repede [i-l v`zu pe Aaron cum o soarbe din
priviri. {i-ar fi dorit s` fi purtat un costum care s-o acopere
mai mult, dar acum era prea târziu.
– E[ti gata?
Se schimbase [i el [i \mbr`case un slip albastru care-i
scotea \n eviden]` pielea bronzat`.
– E foarte cald. N-a[ putea doar s` m` b`l`cesc? \ncerc`
ea s` amâne cât mai mult momentul.
– Nu.
Era hot`rât s` n-o lase s`-i scape [i plonj` \n piscin`.
|not` pu]in, gra]ios ca un delfin [i apoi o invit` [i pe ea \n
ap`. Romy, cu sufletul la gur`, folosi sc`rile pentru
\ncep`tori [i, ajungând la ultima treapt`, sim]i c` o prinde
de talie. Ea se crisp` [i probabil c` Aaron credea c` a
tres`rit din cauza apei.
66 ELIZABETH CADELL

– Nervoas`?
– Foarte! r`spunse ea cu sinceritate, de[i amândoi se
refereau la lucruri diferite.
Apoi, timp de patruzeci [i cinci de minute, a f`cut
exerci]ii cu ea [i a \ncercat s-o mai \nve]e câte ceva din
mi[c`rile elementare. Romy se gândea c` dup` cât efort
depusese cu ea, dac` afla c`-l \n[elase pretinzând c` e
Tania [i c` nu [tie s` \noate, avea s-o \nece cu siguran]`.
La un moment dat, când Aaron declar` [edin]a
\ncheiat`, o strânse \n bra]e [i o s`rut`.
– Aaron, ce faci? \ntreb` ea, sim]ind cum \ncepe s`-i
vâjâie capul.
– Po]i s-o consideri plata serviciilor mele.
Nu! se revolt` ea, \n sinea ei. El era iubitul Taniei, nu al
ei! Dar gândurile i se risipir` \n s`rutul pasional care urm`.
Se prinse de trupul lui [i-i r`spunse cu ardoare [i dorin]`.
Se arcui \n bra]ele lui puternice, imaginându-[i c` nu mai
erau decât ei doi pe lume
– Aaron... nici nu-[i d`dea seama c`-l strig`.
– Oh, Doamne, e[ti atât de frumoas`!
Romy \[i aminti ca prin vis c` el pe Tania credea c` o
s`rut`, nu pe ea. Auzi un zgomot venit parc` din alt` lume.
Nu \n]elegea de ce Aaron o privea acum ciudat. Probabil o
ura pentru c`, de[i umbla dup` un b`rbat \nsurat, \nc` mai
avea putere asupra lui.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 67

– Nu crezi c` unul din noi ar trebui s` r`spund` la


telefon?
Deci, asta era!
Se eliber` ru[inat` din bra]ele lui [i-l l`s` s` ias` din
piscin`. Ie[i [i ea, [i se gândi c` dac` avea s` afle vreodat`
c`-l \n[elase...
Fiori reci \i trecur` pe [ira spin`rii. Nu va reu[i s` mai
dea ochii cu el. Dar mâine va fi departe, a[a c` nu mai
trebuia s`-[i fac` griji.
– Trebuie s` ies pu]in, spuse Aaron, venind spre unul
din [ezlongurile pe care se a[ezase Romy. Tân`ra \l privi.
Era deja schimbat \n costumul de serviciu.
– Când e[ti gata, Raku o s` te duc` acas`. O s` vin mai
târziu s` te iau, ca s` mergem la petrecerea Sandrei.
Se uit` din nou la el, dar deja plecase, cu siguran]`
pentru c` nu mai dorea s` se certe cu ea.
Oricum, avea s`-[i dea seama singur c` plecase.
Era atât de tensionat`, [i piscina era atât de tentant`.
Nu mai era nimeni \n jur. Raku era \n garaj, Aaron
plecase... De ce n-ar \nota pu]in?
L`s` prosopul pe scaun, [i se duse tiptil pân` la
marginea piscinei. S`ri \n ap` [i \ncerc` s` ating` fundul
piscinei. Apoi, f`cu câteva bazine [i exers` toate stilurile
de \not. Parc` toate gândurile negre trecuser` [i se sim]i
mai relaxat`. Dar când \ntoarse privirea, \nghe]`.
Capitolul 5

– Ia te uit`! Domni[oara [tie s` \noate! {i s-ar p`rea c`


ar putea s` m` \nve]e [i pe mine câte ceva!
Romy intr` \n panic` [i nu reu[i s` scoat` un cuvânt,
mai ales din cauza privirii lui Aaron, care n-o l`sa nici
m`car s` gândeasc`. {i de[i inten]iona s` ias` din ap` pe
cealalt` parte a piscinei, b`rbatul o prinse de mâini [i o
trase f`r` efort afar`. Se zb`tea s` se elibereze, l`sându-i
dâre de ap` pe costumul imaculat.
– E[ti surprins` s` m` vezi? Tonul lui era de ghea]` [i
Romy \ncerca disperat` s` g`seasc` o scuz` plauzibil`. Ei
bine, acum a[ dori s` aflu câte ceva de la tine, i-o t`ie el.
{i trebuie s`-mi faci pe plac, Romy Morgan!
|i [tia numele? |l privi \nsp`imântat`.
– Cum ai aflat? \ntreb` ea, tremurând.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 69

|i \ntoarse mâna cu duritate [i o a[ez` pe [ezlongul de


lâng` ei. O privea stând \n picioare, cu ochi c`prui,
p`trunz`tori.
– Cred c` eu sunt cel care trebuie s` primeasc`
r`spunsurile. Expresia lui era ferm`, vocea controlat`. La
dracu! Cât de prost m` credeai?
|n ciuda soarelui de var` care str`lucea cu intensitate,
Romy sim]i c`-i e frig.
– N-am crezut niciodat` c-ai fi un prost. {i nu \njura \n
fa]a mea!
– De ce nu? Tania face la fel, atunci când e nervoas`. Iar
tu vrei s` fii Tania, nu? Se a[ez` \n fa]a ei.
– Nu credeam c` \n[el pe cineva, spuse ea, gândindu-se
cât de ridicol suna a[a ceva. Tu trebuia s` fii plecat, iar
eu...
– Dar uite c` m-am \ntors [i ]i-am dat peste cap toate
planurile!
– Am f`cut-o doar pentru ca Tania s` nu-[i piard` casa,
spuse, [tiind c` nu mai putea ocoli adev`rul. {i \ntr-un fel,
sim]ea c` i se ia o piatr` de pe inim` \n timp ce-i
m`rturisea toate astea. Tania nu putea veni, iar eu am
crezut c` e o idee excelent` s` vin aici, [i s`-mi termin
cartea. Pân` la urm`, n-avea de unde s` [tie c` nu fusese
ideea ei [i c` se \mpotrivise atât. {i poate c` aflând asta,
acum ar fi fost mai \n]eleg`tor cu sora ei, de[i dup` tot ce
70 ELIZABETH CADELL

se \ntâmplase, probabil ar fi fost \n stare s` le ucid` pe


amândou`. Sunt scriitoare, m`rturisi ea, cu timiditate.
– {tiu, te-am verificat. N-a fost nevoie decât de câteva
telefoane [i am aflat totul. {tiam c` Tania are o sor`, dar
nu [tiam c` sunte]i gemene. Apoi, toate s-au pus cap la cap
[i am decis s` m` joc cu tine o vreme, ca s` v`d pân` unde
mergi. {tiam c` n-avea s` dureze mult pân` s-o dai \n bar`.
Romy \[i aduse aminte de lec]iile de \not, de s`rut`ri,
de \ntâmplarea cu pa[aportul... Cu siguran]`, [tia de mult
timp.
– E[ti un... Dar nu continu`. Nici el nu avea mai multe
scrupule ca ea. Se uit` absent` la un fluture multicolor
care zbura deasupra piscinei. De cât timp [tii, mai exact?
– Hai s` spunem c` am b`nuit ceva \nc` de la \nceput.
Ceva nu era \n regul` cu tine. Cro[etatul. Comentariile pe
care le f`ceai [i care n-aveau nicio leg`tur` cu ce era \n
jurul t`u. {i alte lucruri...
Vâr\ mâinile \n buzunare [i privi spre piscin`. T`cu un
moment.
– Cât de departe aveai de gând s` mergi? \ntreb` el,
\ntorcându-[i privirea spre ea.
– La ce te referi? \ntreb` Romy care se gândise c` va
ajunge s-o \ntrebe [i un astfel de lucru.
– Adic`, ai fi s`rit \n patul aman]ilor surorii tale? {i asta
f`cea parte din favoarea pe care i-o f`ceai surorii tale?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 71

– Nu! scoase ea un ]ip`t, de[i \n adâncul sufletului [tia


c` moare de ru[ine pentru felul \n care se comportase \n
prezen]a lui. Dar el era doar unul. De mai mul]i nici nu se
punea problema. Nu, cum po]i s` crezi a[a ceva?
– Nu? {i atunci, s`ruturile noastre? {tii bine c` nu erau
deloc inocente! Ah, [tiu! Te durea capul, asear`. Dar azi, la
piscin`? Ce aveai de gând? Urma s`-mi spui s` m` opresc?
Când deja te \nfierbântase[i? M-ai fi l`sat s` fac dragoste cu
tine?
– Nu! S`ri \n picioare, nervoas`. Niciodat` \n via]a ei nu
se sim]ise mai jenat` ca \n acele momente. {tiai \n
diminea]a asta c` nu sunt Tania. {i tot ai \ncercat s`...
– Din pur` curiozitate, draga mea. S` v`d dac` ai sau nu
de gând s` m` opre[ti.
F`cu ochii mari. De[i ea iscase toate astea, i se p`rea
incredibil c` un b`rbat poate crede a[a ceva despre ea.
– Bine\n]eles c` aveam de gând s` te opresc! spuse ea,
tremurând [i \ncercând s` par` conving`toare.
– Când, mai exact? Când m-a[ fi sim]it prost, dac` n-ai
fi continuat? Atunci? |]i place s` te joci cu b`rba]ii, Romy
Morgan? S`-i faci s` cread` c` au o [ans`...
– Nu! Spuse ea, vehement. Dar po]i crede ce dore[ti.
– {i ce-mi spui de Danny Gower?
Aaron o privea cu mânie. A avut [i el parte de
tratamentul t`u generos?
72 ELIZABETH CADELL

Doar zgomotul palmei \n aer o f`cu pe Romy s`-[i dea


seama c` l-a plesnit. Privi \ngrozit` cum i-au r`mas urmele
degetelor ei sub]iri pe obraz. Niciodat` nu mai plesnise un
b`rbat [i nici nu-[i putea \nchipui c` [i-ar putea pierde
controlul \n asemenea m`sur`.
– |n]eleg, spuse el, calm. Mult mai calm dup` un astfel
de asalt. Deci, eu sunt singurul pe care te-ai decis s`-l
onorezi cu favorurile tale.
Romy sim]ea c`-i ardeau obrajii de ru[ine [i nu mai
putea suporta s`-l simt` atât de aproape de ea. |i sim]ea
respira]ia [i parfumul masculin.
Oh, Doamne! Nu-l l`sa s` m` ating`! {tia c` nu trebuia
mult efort din partea lui ca s`-[i dea seama cum st`teau
lucrurile, dar nu trebuia s`-[i mai fac` alt` p`rere despre
ea, era de-ajuns c` o considera josnic` [i mincinoas`. Se
\ntreba de ce conteaz` atât de mult p`rerea lui pentru ea.
Dar se relax` când \l v`zu c` se duce s`-[i toarne ni[te
suc de ananas \ntr-un pahar, din bolul adus de servitor [i
pus pe o m`su]` din apropiere.
– Ce anume te-a f`cut s` vii aici, Romy? Lu` o
\ngh]itur`, apoi puse paharul jos. De ce n-a putut s` vin`
Tania?
– }i-am spus, eu...
– Adev`rul! insist` el, sim]ind c` nu era pe deplin
sincer`. Aminte[te-]i, acum d`m c`r]ile pe fa]`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 73

– Tania a fost chemat` pentru o filmare [i nu putea


refuza. Trebuia s` mearg` s` lucreze \n America, dar dac`
f`cea asta, pierdea casa, pentru c` trebuia v`zut` aici.
P`rea atât de obosit`... Avea nevoie de concediul `sta. Dar
nu [i-l putea lua, a[a c` am venit eu \n locul ei, ca s-o ajut.
Oricum, [i eu aveam nevoie s` plec de acolo.
|[i privi unghiile l`cuite. Parc` durerea pierderii tat`lui
nu mai era atât de intens`.
– Am vrut s`-]i spun... de mai multe ori... dar m-am
temut c` Tania \[i va pierde vila. Ceea ce probabil c` se va
\ntâmpla acum, spuse ea, ca pentru sine. Oricum, plec
mâine, recunoscu ea. A[a c`-i po]i spune lui Theo ce
dore[ti. Deja mi-am f`cut rezervare.
– Anuleaz-o!
Ea se \ntoarse [i-l privi nedumerit`. P`rea hot`rât.
– N-o s` scapi a[a u[or, spuse el, calm.
– Ce vrei s` spui cu asta? \ntreb` ea, dându-se un pas
\napoi, când se \ndrept` spre ea.
– Ce aveai de gând s` faci mâine \nainte s` pleci? S` la[i
un bilet spunând c` ]i-e sora bolnav` [i c` trebuie s` ai
grij` de ea? Ceva de genul `sta, spuse ea, uimit` de
acurate]ea gândului s`u. Chiar asta se gândea s` fac`.
– E ca [i cum am uitat ni[te acte [i trebuie s` m` \ntorc
dup` ele, nu? {i o s` am grij` s` aflu dac` [i-a \mplinit
scopul c`l`toria asta.
74 ELIZABETH CADELL

– Ce vrei s` spui, mai exact?


– Ai venit aici s`-i faci o favoare surorii tale... [i chiar o
s` i-o faci! |ncepând cu petrecerea Sandrei Donnington
din seara asta, unde vei demonstra pe cine preferi.
– {i ce-are asta de-a face cu mine? izbucni ea nervoas`,
când [i-o imagin` pe Tania cu so]ul altei femei.
– Totul, din moment ce ai ales s`-i iei locul. Se apropie
de ea. Ultima oar` când a venit aici, Tania, n-a fost deloc
discret`, iar Quintin Swain a fost pe faz` s` \nregistreze
totul. A trebuit s`-l amenin] \ncontinuu s` nu publice o
poveste siropoas` cu referire la Tania. Ei bine, el va fi la
petrecere, \n seara asta. {i mul]i al]i ziari[ti. A[a c`, fiind
aici \n locul Taniei, va trebui s` faci ce trebuia s` fac` ea.
Adic` s` ar`]i lumii spre cine se \ndreapt` cu adev`rat
afec]iunea ta... spre mine!
– Nu! spuse ea, cu hot`râre [i se mai d`du un pas
\napoi, gata s` cad` \n piscin` dac` el n-o prindea repede.
Sim]ea vibra]ii \n tot corpul iar atingerea lui o \nfiora.
D`-mi drumul! se tângui ea.
La \nceput nu f`cu asta, lipind-o de pieptul lui, ca [i
cum ar fi dorit s` prelungeasc` momentul de intimitate
dintre ei. Ca [i cum ar fi dorit s-o s`rute! gândi ea, dar el
se \ndep`rt` imediat.
Bine\n]eles, nici el nu trebuia s` se mai prefac`!
– Ei bine?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 75

Romy se gândi la tot ce implica toat` treaba asta.


– Nu m` po]i obliga s-o fac! spuse ea, semea]`.
– A[a e, dar cred c`-]i pas` de sora ta [i vrei s`-i salvezi
reputa]ia. Un scandal i-ar putea ruina cariera. Pe mine nu
m` prea intereseaz` lucrul `sta, dar sunt sigur c` Taniei
i-ar p`sa. {i, bine\n]eles, o s`-l \mpiedici pe Theo s` vând`
casa. Totul depinde de tine.
Dar era un [antaj, \[i d`du ea seama.
Chiar nu-i d`dea nicio [ans`, se gândi. |ntorcea totul \n
favoarea lui. Dar nu era sigur` c` i-ar fi putut spune
v`rului s`u dac` nu-i f`cea pe plac. |ns` un lucru era clar.
}inea foarte mult la Tania, din moment ce era preg`tit s`
mearg` atât de departe pentru ea. {i nici ea nu putea
r`mâne indiferent` când era vorba despre sora ei. Nu-i
putea \ntoarce spatele, când avea nevoie de ajutorul ei.
– Bine, spuse ea, \nvins`. O s` fac cum dore[ti.
– Perfect!
Se apropie de ea, Romy sim]indu-l periculos de
atr`g`tor.
– Drept recompens`, po]i r`mâne aici restul vacan]ei,
a[a cum ai pl`nuit... te po]i ocupa de scris...atâta timp cât
respec]i regulile mele... mergi cu mine, oriunde te iau... [i
anulezi orice \ncercare de a leza imaginea surorii tale.
Oh, trebuia s` continue farsa asta toat` luna? S`
pretind` c` era iubitul ei? Vru s` protesteze, dar imaginea
76 ELIZABETH CADELL

Taniei o f`cu s` se opreasc` la timp. Pentru ea, era mai


important felul \n care o percepea lumea decât sacrificiile
la care avea s` se supun` pentru a ob]ine asta.
Accept` condi]iile lui [i \[i d`du seama c` nu se sim]ea
bine.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` el.
– Mi-am pierdut una dintre lentilele de contact.
– Vrei s` spui c`... por]i lentile?
– De obicei, port ochelari, spuse ea, gândind c` era
\nc` un punct \n minus.
– Ia uite! E[ti plin` de surprize! {i ce-mi sugerezi s` fac?
S` golesc piscina?
– Bine\n]eles c` nu. |n mod normal nu \not cu ele, dar
azi m-am gândit...
– Deci, s` \n]eleg c` asta te face incapabil` s` onorezi
invita]ia din seara asta.
– Probabil c` da.
Nu putea pretinde c` e Tania dac` purta ochelari, nu?
gândi ea, u[urat` c` nu trebuia s` joace un rol stupid \n
fa]a atâtor persoane.
– Oh, ba da, vei merge. Chiar dac` va trebui s` te ]in de
mân` tot timpul [i s`-]i ghidez fiecare pas.
Era decis s`-i protejeze Taniei reputa]ia cu orice pre] [i
asta nu putea s` \nsemne decât c` o iubea foarte mult. {i
Dumnezeu [tie cât de mult dorea [i ea s` nu se scrie nimic
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 77

urât despre sora ei. Poate dorea asta mai mult decât Aaron.
Erau surori, pân` la urm`! Dar faptul c` lui nu-i p`sa de
starea ei, o durea r`u.
– Nu va fi necesar. Nu sunt oarb`, plec` ea de lâng` el
[i intr` s` se schimbe.
Casa Sandrei Donnington era la o or` distan]` de casa
Taniei, dar pân` s` ajung` la destina]ie, Romy era atât de
tensionat` c` nu mai [tia nici pe unde mergea.
– Nervoas`?
|i sim]i ironia din voce [i-l \mpinse imediat de lâng` ea,
dar se \mpiedic` de o treapt` [i se prinse din nou de mâna
lui.
– Tu ai \nceput jocul `sta, \i [opti el la ureche [i Romy
[tia c` are dreptate.
– Tania, draga mea, cât m` bucur s` te rev`d!
Romy recunoscu vocea de la telefon [i-i strânse mai tare
mâna lui Aaron. B`rbatul \i arunc` o privire pe jum`tate
amuzat`, dar nu se sinchisi s-o lini[teasc`, ci privi spre
gazda care se apropia de ei.
Sandra Donnington era o femeie de vârst` mijlocie,
care se chinuia \n mod evident s` arate bine. Purta o
rochie neagr` la mod`, iar p`rul [i machiajul erau atent
aranjate. O v`duv` al c`rei so] a f`cut avere din inventarea
unui sistem de r`cire revolu]ionar, \[i aminti Romy
spusele lui Aaron. {i nu era doar cea mai bogat` femeie de
78 ELIZABETH CADELL

pe insul`, ci [i o prieten` veche de-a lui. Felul \n care l-a


s`rutat pe obraz [i faptul c` l-a ]inut \mbr`]i[at mai mult
de câteva clipe, \i confirmar` toate acestea.
– V`d c` ai avut grij` s` ai cea mai bun` escort` din Viti!
o compliment` femeia. {i dac` a[ fi \n locul t`u, a[ avea
grij` s` cap`t cât mai repede numele lui, ca s` nu mi-o ia
alta \nainte.
|ncepu s` râd`, dar Romy se gândi c` era oarecum o
aluzie la comportamentul licen]ios al Taniei, care \n loc s`
aleag` b`rba]ii disponibili, umbla cu unii ca Danny Gower.
Dar, chiar [i a[a, cuvintele fuseser` spuse din inim` [i f`r`
r`utate, pentru c` Sandra p`rea o femeie binevoitoare [i
sincer`.
– Ar`]i mai bine ca niciodat`! o compliment` femeia pe
Romy. Dar ce-ai f`cut pân` acum? Trebuie s`-mi poveste[ti.
Vom vorbi mai târziu, dac` Aaron va dori s`-]i dea drumul.
{i ce rochie frumoas`!
O cump`rase chiar \n acea dup`-amiaz`, când Aaron o
dusese \n ora[. O l`sase s` caute prin magazine, \n timp ce
el avea s` se ocupe de afaceri. Nu-i trebuise mult timp s`
aleag` rochia roz care parc` \i f`cea cu ochiul dintr-o
vitrin`. |[i aminti c` [i Aaron r`m`sese impresionat când o
luase de acas`. Chiar \i spusese c` e frumoas`. Culoarea
rochiei \i scotea \n eviden]` p`rul blond, iar croiala \i l`sa
spatele delicat gol. Aaron r`m`sese impresionat, dar \[i
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 79

revenise imediat, iar Romy trebuise s` fie de acord cu el [i


s` recunoasc` faptul c` ar`ta exact ca Tania.
|[i spuse c` nu trebuie s` uite asta [i-l l`s` pe b`rbatul
de lâng` ea s-o conduc` \n casa luxoas` a Sandrei.
Era evident c` toat` lumea \i a[tepta cu ner`bdare,
pentru c` de cum au intrat, toat` lumea \ntoarse privirea
spre ei [i Romy sim]i c` nu va putea face fa]` acestei seri.
– Afi[eaz` zâmbetul acela de Mona Lisa [i nimeni nu va
[ti diferen]a, \i [opti el.
Noaptea a fost un co[mar. Oamenii au roit \n jurul lor,
b`rba]ii doreau s` discute afaceri cu Aaron, iar femeile pur
[i simplu s` fie observate. Romy zâmbise atât de mult,
\ncât o dureau mu[chii fe]ei [i era con[tient` doar de
faptul c` Aaron o ]inea de talie \ntr-un mod \n care parc`
spunea tuturor c` Tania era a lui.
|ncerca un sentiment asem`n`tor geloziei fa]` de sora
sa, când se trezi al`turi de un produc`tor cu care sora ei
lucrase mai demult [i care-i adres` o \ntrebare la care doar
Tania \i putea r`spunde. Sim]i cum o trec fiori reci [i
\ncerc` s` se adune. Sim]ea privirea lui Aaron care o
veghea [i [tia c` nu-i va pl`cea deloc dac` o va da \n bar`.
– E o petrecere minunat`, r`spunse ea b`rbatului de
al`turi, fluturând cochet din gene. S` n-o stric`m cu astfel
de discu]ii. A mers! B`rbatul a \ncuviin]at \n]eleg`tor [i
s-a pierdut \n mul]ime.
80 ELIZABETH CADELL

– Foarte bine. Te-ai descurcat excelent! [opti Aaron.


– Stai lini[tit, n-o s`-]i dejoc planurile, spuse ea, printre
din]i.
Dar Aaron se pare c` era \ntr-adev`r dispus s-o ajute,
a[a c` a \ncercat s-o scoat` din toate situa]iile incomode
care au ap`rut pe parcurs.
La un moment dat \ns`, o brunet` atr`g`toare veni
lâng` ei, \l lu` de mân` pe Aaron [i, spunându-i lui Romy
c` l-a ]inut destul lâng` ea, \l lu` de acolo. Toat`
\ncrederea pe care o avea \n for]ele proprii se topi
instantaneu.
Ce s` fac` acum? Se uit` la fe]ele pe care nu le vedea
clar. Lipsa lentilei o deranja \n mod evident. Cum avea s`
se descurce? Dar trebuia s`-[i p`streze calmul.
– Haide, bea! Sandra \i oferi \nc` un pahar de
[ampanie, dar Romy o refuz`.
– |mi place s` am mintea limpede, spuse, [i imediat se
gândi c` mai f`cuse o gaf`: Tania nu era a[a. Nu bea
niciodat` mai pu]in de dou` pahare. Dar dac` gazda a
crezut c` se poart` ciudat, a fost destul de dr`gu]` s` nu-i
spun` a[a ceva.
– E u[or oare s` fii lucid` când un b`rbat ca Aaron te
duce acas`?
Romy se \mbujor` [i sper` c` Sandra va da vina pe
alcool.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 81

– |l placi mult, nu? spuse ea [i Sandra \ncuviin]`.


– Ca pe un frate pe care nu l-am avut niciodat`. Dar te
avertizez, dac` a[ f avut mai pu]in cu câ]iva ani, ai fi avut o
competi]ie serioas`! Oh, la naiba! spuse femeia aruncând
o privire spre intrare. A venit presa! Bine\n]eles, \n frunte
cu acel Quintin Swain. Aaron se va \nfuria. Romy \[i aminti
de incidentul de pe plaj` [i \ndr`zni s` spun`:
– {tiu c` nu-i place presa, dar nu mi-a spus niciodat` de
ce.
– Serios? Sandra p`rea surprins`. Cred c` are ceva de-a
face cu mama lui. De ce nu-l \ntrebi? [i se scuz` s` mearg`
s` \ntâmpine ziari[tii.
– M` a[teptai? Romy nu reu[ise s` \n]eleag` ce-i spusese
Sandra, a[a c` vorbele b`rbatului care era deja lâng` ea o
luar` pe nepreg`tite. Danny Gower o privea insistent.
– De fapt, nu te a[teptam, r`spunse ea cu r`ceal`,
\ncercând s`-l caute \n mul]ime pe Aaron. De ce nu se
\ntorcea?
– Se pare c` ai fost abandonat`, ceea ce \nseamn` pur
noroc pentru mine. Hai s` ie[im \n gr`din`, s` lu`m aer
[i... s` petrecem pu]in timp singuri. E o lun` \ncânt`toare
afar`. Romy \i arunc` o privire \nce]o[at` [i se \ntreb` cu
am`r`ciune cum de s-a uitat sora sa la un astfel de om.
– Ce idee minunat`! \i r`spune ea, binevoitoare. Vine [i
so]ia ta?
82 ELIZABETH CADELL

– Ce naiba ai, de data asta? |nainte, nu erai a[a. Romy


\ncerca din r`sputeri s` z`reasc` chipul frumos al lui
Aaron. Stai lini[tit`, Blake e probabil \ncurcat cu bruneta
aia cu care l-am v`zut, coment` Danny. A[a c` de ce nu
le-am urma [i noi exemplul? O lu` de mân`. Haide, las`-te
\nduplecat`!
– De ce nu te duci tu afar`, cu femeia pe care ai luat-o
de so]ie?
– E[ti geloas` pentru c` \nso]itorul t`u face ochi dulci
altei femei?
Bine\n]eles c` nu era geloas`, \ncerc` ea s` se conving`.
Era doar enervat` pentru c` a fost adus` aici, \mpotriva
voin]ei sale, de c`tre b`rbatul care-i cuno[tea identitatea [i
care nu dorea pe nimeni altcineva al`turi \n afar` de Tania.
Dar ce se \ntâmpla cu ea? De ce era atât de nervoas`? Ce-i
p`sa cu cine era Aaron? Cu doar câteva zile \n urm`, nici
nu [tia de existen]a lui.
– Pur [i simplu n-am nici cea mai mic` inten]ie de a
avea o rela]ie cu un b`rbat \nsurat, spuse ea \n [oapt`, [i-l
z`ri la câ]iva pa[i de ei pe Quintin Swain, care-i privea
insistent.
Iar \n timp ce Danny o prinse de talie, v`zu bli]ul
aparatului de fotografiat cum surprinde momentul.
Trebuia s` plece de acolo! Dintr-o dat`, o mân` puternic`
o prinse de um`r [i o trase deoparte.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 83

– Haide, Gower, ai auzit ce-a zis doamna, pleac` la so]ia


ta.
Romy nu l-a v`zut plecând pentru c` era fascinat` de
mirosul proasp`t al lui Aaron, de mâinile lui puternice [i
de privirea de ambr` care o \nv`luia, gata s-o topeasc`.
– Se pare c` am venit la timp, nu-i a[a? spuse el
zâmbind, \n timp ce o conducea spre ringul de dans. |nc`
o secund` [i ai fi ap`rut \n ziarele de mâine, pe prima
pagin`. Sau asta dore[ti? Poate c` sora ta te-a trimis aici
tocmai pentru a-l \ntâlni pe acest Danny Gower.
Romy \l privi cu r`ceal`.
– Pentru informa]ia ta, s` [tii c` nu-l suport pe acel
b`rbat! |n ziua \n care m-a adus acas`, habar n-aveam cine
era. {i \n ceea ce prive[te apari]ia \n ziarele de scandal, se
pare c` nu te-a interesat atât de mult soarta mea, de vreme
ce ai plecat [i m-ai l`sat s` m` descurc de una singur`.
– N-a fost a[a cum spui, [i o [tii bine. Eram cu ni[te
colegi de munc`, chiar \n spatele t`u. Sunt sigur c` nu a
fost o catastrof` faptul c` eram la doi pa[i de tine. Zâmbi.
Sau \ncerci cumva s`-mi spui c`... ]i-am lipsit?
Tân`ra nu r`spunse, doar \ntoarse privirea, sim]ind c`
se \mbujoreaz`. Era bine de [tiut c` nu fusese \n compania
vreunei brunete...
Melodia se termin`, dar Aaron nu p`rea s` vrea s`-i dea
drumul.
84 ELIZABETH CADELL

– R`mâi aici, spuse el, \ncet.


|ncepu o melodie lent`, luminile se mai estompar` [i
Romy se sim]i lipit` de pieptul lui masiv. Felul \n care o
privea Aaron \i d`dea fiori.
– Pune-]i bra]ele \n jurul gâtului meu.
Romy arunc` o privire celorlalte cupluri [i v`zu cât de
intim dansau. Atunci, f`r` nicio re]inere, f`cu ceea ce i se
spusese, [i puse mâinile dup` gâtul lui. |i sim]i p`rul
catifelat, tuns scurt [i nu se putu ab]ine s` nu-l mângâie.
Aaron scoase un murmur de satisfac]ie [i Romy sim]i
cum i se \ncordeaz` fiecare mu[chi. Bine\n]eles, voia ca
lumea s` [tie c` el era iubitul Taniei! Gândul acesta o f`cu
s` se retrag` din bra]ele lui.
– Ce s-a \ntâmplat? Ceilal]i vor crede c` nu vrei s` fii cu
mine.
– Atunci, au dreptate. Nu vreau s` fiu aici, spuse ea,
\ncercând s` se retrag` din bra]ele lui, dar el nu-i d`du
drumul.
– Nu asta am avut impresia c` sim]i \n piscin`,
azi-diminea]`... sau asear`, dup` cin`. Vocea lui era joas`
[i incitant`. A[a c`, s` nu ne mai prefacem, bine?
Romy sim]i cum \i ard obrajii [i o tensiune inexplicabil`
\i invada tot corpul.
B`rbatul se apropie [i mai mult de ea [i puse mâinile pe
curbura spatelui ei gol.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 85

– Vezi, m` dore[ti... spuse el, râzând ironic, \n timp


ce-i mângâia gâtul cu buzele.
Ar fi negat totul dac` Aaron n-ar fi \nceput s`-i s`rute cu
delicate]e buzele [i, \n final s` i le acapareze cu pasiune.
N-avea ce s` fac`. Trebuia s` i se abandoneze [i s` se
bucure de aceste momente mirifice. |i sim]ea trupul
puternic [i nu dorea altceva decât s` r`mân` \n bra]ele lui
pentru totdeauna [i s` se bucure de c`ldura [i
masculinitatea lui. {ia c` toat` lumea din jurul lor le vedea
atingerile intime, dar \n acele momente nu-i mai p`sa de
nimeni [i de nimic, fiind con[tient` doar de b`rbatul
care-i \nnebunea sim]urile.
– U[urel, \i spuse el \ncet. Relaxeaz`-te, muzica s-a
terminat.
Luminile s-au aprins [i Romy \[i d`du seama c` era
\mbujorat` [i r`v`[it`.
– Ce am f`cut ca s` merit asta? \ntreb` ea, \ncercând s`
respire normal.
Lui i se p`ru amuzant` \ntrebarea [i \ncepu s` râd`, iar
ea se sim]i jenat`.
Ce putea s` mai spun`? C`-[i dorise s-o s`rute [i când
s-a \ntâmplat asta nu mai dorise s`-i dea drumul? Deja \[i
f`cuse o impresie despre ea, din felul \n care se
comportase la piscin`.
– Ai vrut o demonstra]ie, nu? \i [uier` ea. Ai primit-o.
86 ELIZABETH CADELL

Acum du-m` acas`!


|n mod ciudat, el nu mai coment` nimic [i plecar` \n
câteva minute.
Mare parte a drumului au fost t`cu]i.
Danny avusese dreptate. Afar` era o lun` minunat`. |n
Fiji era o noapte magic`...Putea auzi valurile oceanului
care sc`ldau plaja pustie [i aerul s`rat pe care-l
r`spândeau pe insul`.
– Romy...
|l privi curioas`.
– Nu ]i-am cerut scuze pentru ce s-a \ntâmplat \n seara
asta. E[ti o tân`r` foarte atr`g`toare. Dar n-am vrut ca
lucrurile s` mearg` atât de departe.
Grozav! Credea c` asta rezolva totul.
Nu o f`cea s` se simt` mai bine faptul c`-l atr`gea când
ar`ta ca Tania.
– De ce-]i faci atâtea griji? Toat` lumea crede acum, c`
tr`im o poveste pasional`. Asta era [i ideea, nu?
– Asta a fost tot? Ne-am pref`cut?
Romy \[i mu[c` buza. Trebuia s`-l lase s` cread` ce
dore[te. Se sim]ea mai pu]in umilit` dac` se \ntâmpla a[a.
– Ce altceva a fost? min]i ea, gesticulând ca Tania, [i
fiind sigur` c` [i Aaron surprinsese asem`narea asta.
– Doamne, ce rece e[ti!
Nu mai zise nimic [i se concentr` asupra drumului.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 87

Oh, de ce trebuia s` se simt` atras` de un b`rbat


\ndr`gostit de sora ei? Un b`rbat care o considera
mincinoas` [i u[oar` [i care o dispre]uia din cauza asta.
{i-ar fi dorit s` fie acas`, sau \n orice alt` parte, dar nu \n
acea ma[in`, cu el. A respirat u[urat` când a oprit ma[ina
\n fa]a casei Taniei.
Aaron a venit curtenitor, s`-i deschid` portiera, iar
Romy a ie[it gr`bit`, i-a murmurat noapte bun` [i s-a
\ndreptat spre u[a de la intrare. Dar n-a f`cut mul]i pa[i
pentru c` b`rbatul a prins-o de talie cu bra]e puternice [i
a \ntors-o cu fa]a la el.
Romy se \ncord`. {tia c` dac`-i cedeaz` acum, Aaron
[i-ar fi dat seama c` nu se pref`cuse la petrecere. Dar nici
ea nu era preg`tit` s` recunoasc` a[a ceva.
– Rezi[ti, Romy? \i [opti el, \n timp ce o s`ruta pe gât.
– Nu mai e nimeni, a[a c` nu trebuie s` ne mai
prefacem, spuse ea, pe un ton de ghea]`. Chiar nu
\n]elegea de ce se purta a[a. Ce dorea s` demonstreze? C`
este irezistibil? Ei bine, era, dar nici \n ruptul capului nu
voia s`-i confirme una ca asta. Se \ndep`rt` din bra]ele lui,
de data asta nemai\ntâlnind rezisten]`. Se gr`bi pe sc`ri [i
intr` \n cas`, f`r` s`-l mai priveasc`.
Noaptea, stând \n pat [i privind luna prin fereastra
mare, nu-[i mai putu re]ine lacrimile.
Capitolul 6

Romy nu l-a mai v`zut pe Aaron \n zilele urm`toare [i


era sup`rat` pe ea \ns`[i pentru c` sperase s`-l vad`.
De ce conta atât de mult pentru ea? Nu o interesa
persoana lui, [i nici el nu era interesat de ea. Nu se vedea
cu el decât de dragul Taniei, [i \[i propuse ca de acum
\ncolo s` nu se mai gândeasc` la el [i s` se concentreze pe
munc`. Se bucura c` acum putea s` poarte ochelarii. Dar
trebuia s` mearg` cât mai repede \n Suva ca s` cumpere o
pereche de lentile, pentru c` \n ora[ nu trebuia v`zut` cu
ei. Da, a[a va face, \[i spuse [i se apuc` de treab`.
Nu-[i d`du seama cât timp trecuse, dar când \[i sim]i
ochii obosi]i, puse stiloul jos [i observ` c` era deja noapte.
Se uit` peste ceea ce scrisese [i constat` cu satisfac]ie c`
\ntrecea toat` munca ei de pân` atunci.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 89

Oft` mul]umit` [i se duse \n pat.

***

O trezi o mi[care pe care o auzi \n camer`. Deschise


ochii [i se sperie când v`zu un b`rbat \nalt, stând lâng`
patul ei.
– Sst! Imediat, o mân` \i acoperi gura, de[i n-ar fi
contat dac` ]ipa, pentru c` oricum nimeni nu putea s-o
aud`, gândi ea. Se ridic` \n capul oaselor [i se holb` la
Aaron.
– Ce faci aici? Cum ai intrat?
Abia de-l vedea, soarele \nc` nu r`s`rise.
– N-a fost greu s` fac rost de cheie.
– De ce? Ce dore[ti?
{i ea vorbea \n [oapt`, de[i nu \n]elegea de ce.
– Dulce r`zbunare?
– Pentru ce?
{tia c` \nc` nu trecuse peste faptul c`-l \n[elase, dar nu
se a[tepta s-o trezeasc` la ora asta. Am crezut c` te-ai
r`zbunat deja. Noaptea aceea, la petrecere...
– Era pentru altcineva. Acum, e o chestiune personal`.
|mbrac`-te.
90 ELIZABETH CADELL

– Ce? Era ultimul lucru pe care-l a[tepta de la el [i-l auzi


râzând \n timp ce-l privea stupefiat`.
– Bine\n]eles, dac` nu vrei s-o faci tu, atunci...
– Bine, bine!
Oricum, se sim]ea mai pu]in vulnerabil` afar` din pat.
Dar nu mai crezu asta când privirea lui se plimb` f`r`
re]inere pe corpul acoperit de pijamaua semitransparent`.
– Ai un obicei s` apari neinvitat \n dormitoarele fetelor?
\ntreb` ea, \n timp ce-[i c`uta lucrurile.
– Nu, de obicei sunt invitat, spuse el, sigur pe sine, iar
Romy nu trebuia s` se \ndoiasc` de asta.
– {i ce-ai de gând acum? \nteb` ea, cu hainele \n mân`
[i a[teptând s` ias` din camer`.
– O s` afli.
Un b`rbat care folosea cuvinte pu]ine, dar cel pu]in
avea bunul-sim] s` a[tepte afar`, cât se \mbr`ca.
Veni la el \n câteva minute, \mbr`cat` \n pantaloni de
trening [i un tricou, [i purtând ochelarii ei obi[nui]i.
– Deci, asta e adev`rata Romy Morgan! spuse el, p`rând
amuzat, dar nu spuse dac` \i [i pl`cea a[a.
Cum ar fi putut? {tiau amândoi cum st`teau lucrurile.
Haide!
|i ]inea u[a, l`sând aerul proasp`t s` intre \n cas`, dar
ea nu se mi[c` din loc.
– D`-mi un motiv bun pentru care s` te urmez.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 91

– Un cump`r`tor interesat de aceast` cas`? suger` el,


f`r` s` stea pe gânduri.
– |nc` ai mai fi \n stare s`-i spui lui Theo? Nu putea
crede a[a ceva. De ce?
– De ce nu? \ntreb` el, nep`s`tor.
Pentru c` o iube[ti pe Tania, aproape fu pe cale s`-i
spun`. Dar se opri la timp. Nu putea fi sigur` de a[a ceva.
Poate c` b`rba]ii duri ca el nu sim]eau dragoste, ci numai
dorin]`.
– ~sta e [antaj, \l acuz` ea, \n timp ce ie[ea pe teras`. E
un lucru josnic [i...
– Deci e ca [i cum te-a[ \n[ela.
Romy nu mai scoase niciun cuvânt. O cuprinser`
remu[c`rile, \n timp ce urca \n Ferrari.
– Unde mergem?
Porniser` pe o alee str`juit` de mangrove [i cocotieri.
Soarele \nc` nu r`s`rise, dar nu avea s` mai \ntârzie mult.
– O s` vezi.
– |]i face mare pl`cere s` m` faci s` pl`tesc \n felul `sta,
nu-i a[a?
– Dac` \n seara aceea, pe ring, s`rutul meu n-a
\nsemnat nimic pentru tine, nu \n]eleg de ce protestezi
acum atât, spuse el, zâmbitor.
– S` \n]eleg c` te crezi un expert \n ceea ce prive[te
comportamentul oamenilor?
92 ELIZABETH CADELL

– Draga mea, când o s` ajungi la vârsta mea o s`-]i dai


seama c` doar un prost se poate considera un expert \n
comportamentul oamenilor. Fiin]a uman` este
imprevizibil` [i cu cât ai mai multe experien]e de genul
`sta, cu atât \ncepi s` le \n]elegi [i s`-]i simplifici via]a.
Era o remarc` plin` de cinism [i Romy se gândea c`
trebuie s` fi trecut prin ni[te experien]e marcante de
vorbea astfel. De fapt, erau multe lucruri pe care ar fi dorit
s` le afle despre el. De exemplu, unde copil`rise. Ce se
\ntâmplase cu familia lui. {i ce problem` avea cu presa.
– Din moment ce se presupune c` sunt Tania, nu crezi
c` era mai bine s` m` la[i s` m` aranjez? Sau m` vrei a[a?
– Ce te face s` crezi c` te vreau? \ntreb` el, cu r`ceal`
\n glas.
Romy se \mbujor` [i, plin` de furie, \ntoarse privirea.
Trebuia s`-[i aleag` cu grij` cuvintele, sau mai bine s` tac`.
|i sim]i privirea a]intit` asupra ei [i-i spuse:
– Pentru ce am de gând, merge [i a[a.
Nu o consol` deloc r`spunsul lui, dar t`cu din gur`.
Aaron opri ma[ina \n port [i coborâr` amândoi. Merser`
la un iaht, pe care i-l indic` b`rbatul.
– Ai mai condus o barc`?
– Nu.
– Haide, \i spuse el, [i tinerei \i str`luceau ochii de
\ncântare.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 93

|i ar`t` câteva manevre, apoi Romy zise:


– Cred c` am prins ideea.
– Bine, acum m` duc s` reglez viteza [i \n câteva clipe
vom fi gata de drum.
A[a a [i fost [i s-au \ndep`rtat cu vitez` de ]`rm.
– Acolo e Beqa, Toberua [i Gau, spuse el, ar`tându-i
unde s` priveasc`. Romy sim]ea puterea vasului \n mâinile
ei [i parc` i se p`rea c` zboar`. Sim]ea [i pu]in` invidie fa]`
de b`rbatul care [tia atâtea despre insule.
– De cât timp locuie[ti aici?
– Cam de [apte ani.
– {i \nainte de asta? Noua Zeeland`?
– Nu.
– Atunci, unde ai locuit?
– |n Islanda de sud.
– De ce ai plecat?
– Nu era nimic de f`cut acolo. Am stat o perioad` cu
Theo [i cu nevasta lui, timp \n care m-a \nv`]at multe
despre afacerile imobiliare. A[a c` am venit aici [i am pus
pe picioare o afacere proprie.
– De ce Fiji? De ce Viti Levu?
– Din dorin]a de a sc`pa de aglomera]ie.
– Doar din cauza asta? \ncepu ea s` râd`.
Nu-i venea s` cread` c` un b`rbat atr`g`tor ca el c`uta,
ca [i ea, izolarea.
94 ELIZABETH CADELL

– {i dorin]a de a m` asigura c` frumuse]ea insulelor nu


e irosit` de oameni f`r` minte. Cu banii [i munca mea, pot
face asta. Ceea ce aduce mai mult` satisfac]ie decât s`
construiesc cl`diri imense pe uscat.
|n]elegea ce spunea, cu toate c`, doar cu câteva zile \n
urm`, nu-l credea a[a.
– Deci, mai [i munce[ti?
– Da, [i destul de mult. Dar m` [i distrez mult, atunci
când am ocazia.
Nu avea de ce s` nu-l cread`, p`rea un om care \ncerca
s` ob]in` ce era mai bun de la via]`.
– Dar p`rin]ii t`i? |nc` nu vorbise despre ei [i Romy nu
putea s` nu se \ntrebe de ce. Mai tr`iesc?
– Cred c` tata e pe undeva. Era avocat. Un om foarte
dur cu so]ia [i fiul s`u, de[i dup` p`rerea multora, \i
\ntregeam imaginea de om respectabil. Dar a \ntâlnit un
model [i vestea leg`turii lor a stat pe prima pagin` a
ziarelor din Londra \nainte ca mama s` b`nuiasc` ceva.
Când a aflat de aventura tatei, n-a mai rezistat. |ntr-o
noapte, a ie[it cu ma[ina [i s-a aruncat de pe un pod, sfâr[i
el, cu tr`s`turile \ncordate.
– |mi pare r`u, [opti ea.
– Dup` asta, \l auzi ea continuând, surprinz`tor de
calm, tata s-a c`s`torit cu frumoasa lui, iar eu am fost
trimis de la o m`tu[` la alta [i am frecventat mai multe
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 95

internate, pentru c` noua lui so]ie, ca [i el, de altfel, nu


suporta copiii. Cam asta e via]a mea.
Dorea s`-l ia \n bra]e [i s`-l mângâie, s`-i ofere sprijinul
ei. |i p`rea r`u c` avusese o copil`rie nefericit`, atât de
diferit` de a ei.
Sim]ea repulsie fa]` de femeia care stricase o familie [i
care o f`cuse pe mama lui s` se sinucid`. |n mare, [i Tania
f`cea la fel. Umbla cu b`rba]i \nsura]i, \ncercând s` le
distrug` c`sniciile. Nu era de mirare c` Aaron se \nfuriase
pe ea când o v`zuse cu Danny. Poate c` povestea lui avea
s` se repete \n alt` familie...
– Danny are copii?
|ntrebarea \i ie[i de pe buze f`r` s`-[i dea seama, iar
Aaron o privi \n]eleg`tor.
– Da, are o feti]` de [apte ani.
– |n]eleg, r`spunse Romy \ncet. Acum \n]elegea de ce
era atât de cinic. De ce reac]ionase atât de violent fa]` de
Quintin Swain. De ce ura presa. |ntâmplarea din copil`rie
putea marca pe oricine...
Poate c` nu din gelozie \ncercase s` conving` pe toat`
lumea c` era iubitul Taniei. Poate c`...
– }i-ai adus un costum de baie? Era prea \ngândurat` ca
s`-[i dea seama c` oprise deja motorul.
– Dac` nu, mi-am luat libertatea de a-l aduce pe cel pe
care l-ai l`sat pe terasa mea...
96 ELIZABETH CADELL

– Nu, e \n regul`, spuse ea, \ncercând s`-[i ia gândul de


la o posibil` leg`tur` \ntre ei doi. Nu va avea decât de
suferit, dac` avea s`-i cedeze. Fusese inspirat` [i \[i luase
un costum de acas`, \nainte s` plece. Am luat unul cu
mine.
– Atunci, du-te [i schimb`-te.
Când reveni, Aaron o a[tepta \mbr`cat \ntr-un [ort
negru. Pielea lui bronzat` str`lucea \n soare [i-i d`dea un
aer exotic.
Romy se \mbujor` când \l v`zu c` o m`soar` din cap
pân` \n picioare, f`r` scrupule.
– O s` ai nevoie de `[tia! spuse, \nmânându-i ni[te
ochelari. O s`-]i ar`t cele mai bine p`zite secrete ale
insulei. Scufund`ri! Ce palpitant!
Era extrem de \ncântat` [i intr` cu pl`cere \n ocean,
al`turi de el. Apa era c`ldu]` [i atât de limpede, c` putea
s` jure c` vede la o sut` de metri adâncime. Aaron o
conducea, ar`tându-i câteva din minunile acvatice: corali,
pe[ti multicolori, alge cu frunze dantelate [i o ]estoas`
micu]` care ie[ea de sub o piatr`.
Romy ie[i la suprafa]` ca s` ia aer [i-l v`zu pe Aaron
urmând-o. Dar nu-l l`s` s`-i spun` nimic, pentru c` se
gr`bi s` se scufunde din nou.
– De ce m-ai adus aici? \l \ntreb` ea mai târziu, când se
aflau pe punte, la plaj`. Pân` la urm` , nu era nimeni \n
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 97

jur, care s`-i vad` \mpreun` [i nu câ[tiga nimic din toate


astea.
– Pentru c` ai \ndurat multe de când ai venit aici [i
pentru c` ai dreptul s` te relaxezi. {i am spus c` vreau s`
m` r`zbun, pentru c` doream s` te scufunzi cu mine, din
moment ce m-am chinuit atât s` te \nv`] s` \no]i.
A[a c` a adus-o aici, [tiind c` se vor bucura amândoi, de
fiecare minut.
– Ai un fel foarte ciudat de a ac]iona, Aaron Blake. Nu
puteai s` m` \ntrebi pur [i simplu?
– Ai fi venit?
– Nu, r`spunse ea cu sinceritate. Nu avea de gând s` se
\ncurce cu iubitul sau ex-iubitul surorii sale. |i v`zu
privirea cum se plimba pe sânii ei.
– {i eu cred la fel. Dar când vei ajunge s` m` cuno[ti
mai bine, o s` vezi c` \ntotdeauna primesc ceea ce doresc.
Am vrut s` m` scufund cu o femeie frumoas` [i tu erai
singura care mi-a venit \n minte. |n plus, nu trebuie s`-]i
port de grij` ca unui copil mic. Unde ai \nv`]at s` \no]i a[a?
– Tata m-a \nv`]at, spuse ea, amintindu-[i acele
sâmbete minunate pe care le petreceau \mpreun`. {i-a
dorit mereu un b`iat [i eu eram cea care venisem pe lume
\n locul lui. Dar nu sem`nam deloc cu Tania. Mereu aveam
zgârieturi pe genunchi [i haine rupte. De multe ori, m` lua
cu el când mergea la pescuit [i st`team amândoi \n barc`,
98 ELIZABETH CADELL

prindeam ceva, apoi mergeam la cort, frigeam pe[te [i ne


petreceam restul serii discutând despre c`r]i [i...
Se opri brusc. Nu mai vorbise astfel despre tat`l ei.
Sim]ea cum \i tremur` vocea.
– Era]i apropia]i, veni observa]ia lui Aaron.
Ea t`cu o clip`, timp \n care v`zu o barc` trecând pe
lâng` ei.
– Dup` moartea mamei, a r`mas tata [i Tania, spuse ea
\ncet.
– Dar frumoasa Tania? De ce n-a \nv`]at s` \noate [i ea?
\ntreb` el, plin de sarcasm.
– Taniei nu i-a pl`cut niciodat` apa. Mereu s-a temut de
ea. Zâmbi. Tata spunea c` e din cauza unei conducte care
s-a spart [i a inundat casa \n ziua \n care s-a n`scut ea.
Aaron izbucni \n râs. Era prima dat` când \l vedea
râzând [i i-a pl`cut imaginea lui astfel. |i destindea
tr`s`turile [i-l f`cea s` par` mai tân`r.
– A]i fost n`scute \n aceea[i zi, nu? Dar care e diferen]a
dintre voi?
Zâmbi când \i spuse c` era mai tân`r` cu zece minute.
– A[a c` sora mai mic` a decis s` \nve]e s` \noate [i s`
fac` fa]` problemelor vie]ii.
I se p`rea c` râde de ea [i ar fi dorit s`-[i pun` ochelarii,
dar el \i spusese mai devreme c` era frumoas` a[a [i nu
voia s`-i schimbe p`rerea.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 99

– Acum trei luni, n-am reu[it s` fac fa]` prea bine,


situa]iei spuse ea, ca un repro[ pentru sine, \ntrebându-se
\n acela[i timp de ce-i spunea a[a ceva lui Aaron Blake. Am
fost terminat`. N-am mai reu[it s` scriu nimic care s` aib`
un sens, pân` acum...
Se opri, dându-[i seama c` putea interpreta \n
defavoarea ei asemenea vorbe.
– {i nu e de \n]eles? \ntreb` el, ridicându-se de pe
prosop. Nu po]i pierde pe cineva f`r` s` te afecteze. Privi
\n larg.
Romy sim]ea c` vorbe[te din proprie experien]`. O
pas`re trecu deasupra lor [i o urm`rir` amândoi cu
privirea.
– {i de unde ]i-a venit inspira]ia asta despre care
vorbe[ti? \ntreb` el, zâmbind ironic.
– Nu [tiu. Magia insulelor, probabil.
{tia prea bine c` el o determinase s` scrie, el o
inspirase.
– |ncerci s` m` convingi pe mine de asta, sau pe tine?
\ntreb`, venind spre ea. Eu cred c` e ceva mai mult de atât.
– Atunci, po]i s` crezi ce pofte[ti. Sim]ea c` devine
tensionat` [i vru s` se duc` \n cabin` s` se schimbe. Dar se
\ntoarse [i alunec` pe o frânghie, exact \n bra]ele lui
Aaron.
– Pune-]i ochelarii, blegu]o.
100 ELIZABETH CADELL

I-i lu` din mân` [i i-i a[ez` pe nas. Acum, \l vedea clar
[i fu surprins` s` constate c` nu o privea cu ironie, a[a
cum crezuse.
– Nu [tiu de ce, zâmbi el, ca [i cum [i-ar fi r`spuns la
propria \ntrebare. Ai o frumuse]e absolut natural`. {i ai un
impact asupra mea, mai mare decât al oric`rei alte femei.
Romy gândi c` acum o ironiza, cu siguran]`. |[i feri
privirea de a lui [i sim]i c` se \mbujoreaz`.
– Uite dovada, spuse el [i nu-i d`du drumul din bra]e.
Nu e reciproc sentimentul? \ntreb` când o v`zu agitat`.
– A[a, [i ce-i cu asta? recunoscu ea. M` simt atras` de
tine... acum [tii. Dar asta nu \nseamn` c` vreau s` fac ceva
\n sensul `sta.
– De ce nu? \ntreb` el, privind-o amuzat.
Nu putea s`-i spun` c` se temea de el, sau c` [tia foarte
bine cât de mult avea s` sufere de pe urma unei leg`turi cu
el.
– Iube[ti pe altcineva? \ntreb`, când tân`ra nu mai
spuse nimic.
– Nu, veni r`spunsul ei. Dar ce se va \ntâmpla cu Tania?
– Sentimentele mele pentru sora ta sunt total diferite
fa]` de ceea ce simt pentru tine. De când te-am cunoscut,
m-am sim]it atras de tine [i m` \nnebune[te doar gândul c`
o singur` atingere de-a mea te transform` \ntr-o pisic`
s`lbatic`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 101

– Nu! Protest` ea, când el \i lu` ochelarii [i o trase mai


aproape de el.
– E adev`rat, nu-i a[a, iubito? Vocea lui era joas` [i
atr`g`toare. M` dore[ti la fel de mult cum te doresc [i eu?
|ncerc` s` se \mpotriveasc`, dar s`rut`rile lui o
acaparar`. O a[ez` pe punte [i el veni peste ea. O acoperi
de mângâieri [i-i spuse c` e frumoas`. Romy nu mai reu[ea
s` se \mpotriveasc`, sim]ea c` sunt doar ei pe lume [i, de[i
[tia c` avea s` sufere dup` tot ce se va \ntâmpla, se l`s`
dus` de val. Dar dup` câteva clipe se auzi un zgomot [i
puntea se umplu de ap`.
– Oh, la naiba! spuse Aaron, ridicându-se repede. V`zu
o barc` ce trecu pe lâng` ei. Oh, doar ni[te adolescen]i
dornici de distrc]ie. Apoi, \ngrijorat: te-am lovit?
– Nu, \ncerc` Romy s`-[i revin`. Nu crezi c` e timpul s`
ne \ntoarcem? Eu am venit aici s` muncesc [i deja se face
târziu.
– Scuze, am uitat, spuse el, crispat. S`ruturile mele
sunt bune doar când avem spectatori, sau când \ncerci s`
m` p`c`le[ti, nu-i a[a?
{i se duse nervos [i porni motorul, iar \n drum spre
cas` nu mai vorbir` nimic.

***
102 ELIZABETH CADELL

Aaron se purt` cu r`ceal` fa]` de ea [i \n urm`toarele


zile, \n ciuda faptului c` Romy se sim]ea din ce \n ce mai
bine \n compania lui [i descoperea c` aveau o mul]ime de
lucruri \n comun. |mp`rt`[ea iubirea ei pentru c`r]i, [i
chiar i-a \mprumutat câteva volume pe care tân`ra le-a citit
cu nesa] [i despre care au discutat \n timpul unui prânz
sau al unei cine, sau când se plimbau pe malul m`rii. {tia
multe despre clasici, despre scriitorii moderni[ti... De
fapt, la vârsta lui, [tia multe despre via]`, \n general,
descoperise Romy, [i lucrul acesta o speria din ce \n ce mai
mult, pentru c` \ncepea s` simt` admira]ie pentru tot ceea
ce reprezenta el [i \nc` un lucru pe care nu dorea s`-l
recunoasc`.
|i comand` lentile de contact [i insist` s` le pl`teasc`,
spunând c` le pierduse pe proprietatea lui [i-i r`m`sese
dator.
|n schimb, Romy \l urm` \n toate locurile \n care Aaron
credea c` e bine s` fie v`zu]i \mpreun`. A dus-o la
restaurante scumpe, la petrecerile la care erau invita]i cu
bucurie [i unde Aaron, spre u[urarea ei, se plictisea
repede [i plecau dup` câteva ore.
Odat`, a luat-o la un "meke", \ntr-unul din satele
apropiate, o petrecere local` cu scenete [i dansuri
populare, la care Romy s-a uitat cu mult` pl`cere. A
admirat costumele confec]ionate din frunze [i flori [i
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 103

muzica ce venea dintr-un "lali", un fel de tob` scobit` din


trunchiul unui copac.
Cu toate c` petreceau mult timp \mpreun`, Aaron
f`cuse \n a[a fel \ncât s` nu r`mân` niciodat` singuri [i
Romy era de p`rere c` ar trebui s` fie mul]umit`, dar \n
adâncul sufletului, tânjea dup` mângâierile lui.
Era \ndr`gostit de Tania, asta \[i spunea mereu. {i chiar
dac` avea s` uite un astfel de lucru, nu putea omite faptul
c` Tania s-ar fi sim]it tr`dat` dac` ar fi acceptat o rela]ie cu
Aaron. Oricum, avea s` plece \n curând [i nu-[i putea
permite s` \ndure suferin]a de a-l p`r`si, mai ales când era
sigur` c` o va l`sa atât de u[or s` plece...
Da, era \ndr`gostit` de el. Trebuia s` recunoasc`. M`car
pentru ea. Ce motiv ar mai exista pentru faptul c`-i place
atât de mult cum zâmbe[te? Sau c` simte fiori când o
prive[te? {i era o ironie faptul c` Aaron a insistat s` se
poarte ca doi iubi]i, pentru a da lumii de \n]eles acest
lucru, iar ea, \n spatele rolului jucat, \l iubea cu adev`rat.
Dar jocul func]iona de minune. Chiar [i Sandra
Donnington fusese p`c`lit`.
– Ave]i idee cât se vorbe[te despre rela]ia voastr`?
\ntreb` ea \ntr-o dup`-amiaz`, când erau cu ea [i cu Theo
pe terasa lui Aaron.
Romy \[i ]inu respira]ia. Nu [tiu ce s` spun`.
– A[a e, Tania? Avem o rela]ie? \ntreb` Aaron lejer.
104 ELIZABETH CADELL

Tân`ra \l privi indignat`. Cum \ndr`znea s-o \ntrebe


asemenea lucruri, când [tia foarte bine c` se folose[te de
ea pentru propriile planuri? Se lupt` s` se controleze, dar
nu reu[i pe deplin.
– Cine ascult` zvonurile...n-are cum s` [tie cum sunt
lucrurile \n realitate, spuse ea, nep`s`toare.
Ochii b`rbatului se \ntunecar`, tr`s`turile i se
\ncordar`. N-are decât s` se \nfurie, gândi Romy, pentru c`
am distrus imaginea pe care s-a str`duit atât de mult s-o
construiasc`.
– P`cat, spuse Sandra. Aaron are nevoie de o femeie
care s` aib` grij` de el, dar e prea mândru ca s` recunoasc`
una ca asta, nu-i a[a, dragule? {i zicând asta, \i acoperi
mâna cu a ei.
Romy v`zu gestul [i sim]i invidie fa]` de cei doi, c` se
iubeau atât de mult.
– Poate... la fel ca oaspetele meu mai tân`r...nu sunt
\nc` preg`tit s` m` leg de cineva, spuse el, aparent amuzat.
Romy \l privi pe Aaron, \ncercând s` \n]eleag`
comentariul f`cut.
Nu reu[i s` citeasc` nimic pe fa]a lui, a[a c` \[i lu` ochii
de la el [i privi nep`s`toare cum Theo scoate o ]igar` din
pachet. Ridic` privirea spre chipul acestuia [i v`zu c` o
prive[te insistent.
– Nu, spuse el brusc, nu prea se implic` \n nimic, nu?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 105

Romy afi[` un zâmbet slab. Bine\n]eles, Theo se referea


la r`spunsurile evazive pe care i le d`duse cu referire la
presupusa ei carier` \n televiziune.
– Cred c` Tania e o cu totul alt` femeie, dincolo de
aparen]e.
Nu putea spune un adev`r mai mare. Romy deveni
tensionat` [i-i arunc` lui Aaron o privire rug`toare.
El se uit` la ea zâmbitor [i spuse:
– Crede-m`, Theo, ai mare dreptate!
Romy \nghe]`. Cât \i mai pl`cea jocul `sta! gândi ea, [i
fu distras` de flac`ra aurie cu care \[i aprinse Theo ]igara.
– Un obicei de care i-am spus s` scape de ani buni. Nu
e bun pentru s`n`tate.
Theo puf`i nep`s`tor.
– Da, [i tu e[ti singurul care m` bate la cap cu lucrul
`sta!
– Poate pentru c` e singurul om care ]ine cu adev`rat la
tine [i care nu se teme s`-]i spun` ce gânde[te, veni
comentariul Sandrei.
Romy [tia c` femeia mai \n vârst` avea dreptate [i
aprecia felul \n care Aaron schimbase subiectul de
conversa]ie.
|nc` o mai privea insistent, când o servitoare ap`ru s`
anun]e cina. Theo [i Sandra au luat-o \nainte, iar când
Romy vru s`-i urmeze, Aaron o opri.
106 ELIZABETH CADELL

– Relaxeaz`-te, e[ti prea tensionat`! Oricum, Theo


pleac` mâine, spuse, privind-o \n ochi. F`cu o pauz` de
câteva momente, timp \n care niciunul dintre ei nu se
mi[c`. {i când te gânde[ti c` dac` nu vedeam statueta
aceea din lemn pe care ai cump`rat-o din ora[, nu mi-a[ fi
dat seama c` e[ti alt` persoan`, ci a[ fi crezut ca toat`
lumea c` e[ti Tania...
Deci, asta o deconspirase! se gândi ea, amintindu-[i cât
de mult o studiase Aaron \n ziua \n care o v`zuse.
Dar acum era cu gândul la b`rbatul de lâng` ea, care se
apropiase periculos de mult.
– |mi place s` [tiu ceva despre tine, pe care nimeni
altcineva nu-l [tie! spuse el amuzat, \n timp ce-[i plimba
privirea peste buzele ei provocatoare. M` face s` m`
simt...privilegiat. O prinse de talie [i se apropie de ea.
Romy \ncerc` s` nu-i arate ce sim]ea \n acele momente.
– Vrei s` spui c` te face mai puternic? i-o \ntoarse ea.
Pân` la urm`, trebuie doar s` m` amenin]i c`-i spui lui
Theo c` nu sunt Tania, iar eu fac orice-mi ceri.
– Orice \]i cer? |ncepu s` râd` cu poft`. Oh, ce bine ar
fi s` fie a[a, frumoasa mea Romy... De[i nu cred c` te opui
a[a cum spui, metodelor mele.
– Ce vrei s` spui cu asta?
– Vreau s` spun c` vrei s` fii \n bra]ele mele atât de
mult ca [i mine, [i faptul c` te determin uneori s` faci asta,
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 107

te face s` te bucuri de moment, f`r` s` recuno[ti c` [i tu


doreai acela[i lucru. Am dreptate?
– Nu! Oh, Doamne, o cuno[tea atât de bine! D`-mi
drumul!
– Atunci, de ce tremuri? Ignorându-i cererea, o strânse
[i mai tare \n bra]e. Indiferen]`? Sau o pasiune pe care
]i-o reprimi [i pentru care mai repede ai muri decât s-o
recuno[ti?
Romy deveni agitat` [i \ncerc` s` se elibereze, dar
pieptul lui era ca de o]el [i p`rea inutil s` te lup]i cu un
asemenea om.
– D`-mi drumul!
– De ce anume te temi, Romy?
De tine, [i de mine. Pentru c` te iubesc! strigau
gândurile \n mintea ei.
Dintr-o dat`, se \ntreb` oare cum ar fi reac]ionat dac` ar
fi spus a[a ceva. Probabil ar fi izbucnit \n râs.
– De nimic. Totul se va rezolva când voi pleca de aici,
[uier` ea [i Aaron o privi cu r`ceal`. Reu[i s` se elibereze
din bra]ele lui [i intr` \n cas`.

***
108 ELIZABETH CADELL

Theo a rugat-o s`-l duc` la aeroport \n urm`toarea zi,


pentru c` Aaron avea treab` [i nu putea face el asta.
Romy se v`zu nevoit` s` accepte [i a[tept` c`l`toria cu
team`, gândindu-se c` era posibil ca Theo s`-i adreseze
\ntreb`ri la care doar Tania putea r`spunde.
Dar nu avu de ce s` se team`, pentru c` \n mare parte a
drumului, Theo fu t`cut [i gânditor.
|ns` Romy era de p`rere c` se va sim]i mai bine când \l
va vedea urcat \n avion. Chiar \n acel moment, Theo \i
adres` o \ntrebare:
– Ieri n-am ajuns la nicio concluzie, Tania. O privea \n
timp ce-[i mângâia musta]a argintie. Tu [i Aaron ave]i o
rela]ie sau nu? Tân`ra \ntoarse privirea spre el, ne[tiind ce
s` r`spund`. |n fond, nu [tia care sunt planurile lui Aaron
\n leg`tur` cu Tania [i nici dac` aceasta renun]ase la rela]ia
lor.
– Te-ar deranja dac` ar fi a[a? \ntreb` ea, \ncet.
– Mi-ar pl`cea s`-l v`d la casa lui.
V`rul meu are nevoie de o femeie de[teapt` [i tu e[ti
astfel, spuse Theo, surprinzând-o cu sinceritatea lui. Are
nevoie de o so]ie, de copii.
{tiu c`, \n general, n-are o p`rere bun` despre c`s`torie
[i despre femei, dar speram c` tu vei fi cea care vei
schimba toate astea.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 109

Romy nu putea s`-i spun` c` o c`s`torie \ntre ea [i


Aaron ar fi posibil` doar când va fi via]` pe Marte, a[a c` se
bucur` când ajunser` la aeroport [i \[i luar` r`mas-bun.
Nu credea c` mai era \n stare s` reziste mult timp [i,
privind zâmbitoare cum se \ndep`rteaz`, \nghe]`.
Theo r`mase \nm`rmurit [i nu [tia ce s` mai spun`. Se
uita când la ea, când la tân`ra care tocmai se \ndrepta spre
ei.
Tania!
Capitolul 7

L`sând jos o valiz`, Tania alerga spre sora ei, s-o


\mbr`]i[eze.
– Romy! \ncepu ea s` strige, entuziasmat`, dar sora ei
i-o t`ie imediat.
– Romy! Ce bine c` te v`d! Tocmai \l conduceam pe
Theo. }i-am povestit de el, Theo Stanley, proprietarul vilei
\n care locuiesc aici, spuse ea, \n timp ce b`rbatul se
\ndrepta spre ele.
– Proprietarul t`u? Tania p`rea \ncurcat`. Apoi, \[i
reveni rapid. Bun` ziua, eu sunt Romy, sora geam`n` a
Taniei.
– Oh, Doamne, sunte]i \n dublu exemplar!
Theo r`m`sese f`r` cuvinte, iar Tania izbucni \n râs.
Doar Romy nu g`sea nimic amuzant. N-ar fi suportat ca
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 111

Theo s` afle c` l-a \n[elat tot timpul. Nu acum. |ncepuse


s`-l plac`, de[i de multe ori \i adresase \ntreb`ri destul de
incomode.
– Toat` lumea reac]ioneaz` la fel, spuse ea, \ncercând
s`-i evite privirea. Romy sper` s`-[i termine aici cartea. E
scriitoare. {i, privindu-[i sora str`lucitoare, nu-i venea nici
ei s` cread` cât de bine sem`nau.
Theo aprob` din cap.
– Dar sem`na]i ca dou` pic`turi de ap`. |[i mângâie
gânditor musta]a. Sunt sigur c` a]i \n[elat mul]i oameni.
Tania zâmbi când o lu` pe Romy de bra].
– A[a e, surioar`, nu? spuse ea nep`s`toare, dar Romy
sim]ea cum obrajii \i luaser` foc de ru[ine.
Theo se for]` s` zâmbeasc`.
– Uite ce e, nu trebuie s`-l l`s`m pe Theo s` piard`
avionul, nu-i a[a, Tania? Murmur` tân`ra, \n timp ce
zborul b`rbatului era anun]at.
Theo privi pasagerii care se \ndreptau gr`bi]i spre
peron.
– Aaron [tie de treaba asta?
– Bine\n]eles, spuse Romy zâmbind, [i dorindu-[i ca
b`rbatul s` plece mai repede. {i sim]i privirea rece a
surorii sale.
Bine\n]eles, Tania credea c` Aaron e \nc` plecat. Ei
bine, avea multe s`-i spun` surorii sale.
112 ELIZABETH CADELL

– Ce f`cea aici? O \ntreb` Tania pe Romy, imediat ce


sc`par` de Theo. {i la ce se referea când a \ntrebat dac`
[tie Aaron. Aaron e plecat. Nu?
– Nu, e aici. {i trebuie s` vorbim serios despre asta.
– Oh, Doamne! {tie?
– Tu ce crezi?
Taniei nu-i mai trebuir` alte l`muriri.
– Oh, biata de tine! Cred c` te-a f`cut s` treci prin iad!
Nu mai [tia ce s` spun`. R`m`sese f`r` cuvinte.
– De prima dat` când m-a v`zut. Merser` spre ma[in`
[i, \n timp ce Romy pornea motorul, spuse: ai fi putut s`
m` avertizezi c` e iubitul t`u.
– A \ncercat s`... Tania se opri. Ce s-a \ntâmplat mai
exact \ntre voi doi?
– Nimic, te asigur. |[i aminti de ce putea s` se \ntâmple
[i sim]i c` se \mbujoreaz`, dar continu` calm`: e al t`u \n
\ntregime, surioar` drag`, [i e[ti binevenit` s`-l \ntâmpini
cum trebuie. Trebuia s` spun` ceva, nu avea s` se lase
purtat` de sentimente, pentru c` era sigur` c` Aaron dorea
o femeie ca Tania [i nu una anost` ca ea.
– Dar ai rela]ii apropiate cu el, nu crezi? V`d c` ]i-a
\mprumutat [i ma[ina!
Romy sesiz` ironia din vocea ei, [i \[i d`du seama c` mai
]ine \nc` la Aaron.
Pornir` la drum [i \ncerc` s`-i explice totul.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 113

– Am \ncercat s`-]i telefonez imediat cum a sosit Aaron,


dar mi-au spus c` deja plecase[i. Ce faci aici? \[i aduse ea
aminte abia acum s` \ntrebe. Parc` aveai film`ri prin
Africa...
– Malcolm, produc`torul nostru, s-a \mboln`vit [i a
trebuit s` amân`m totul. Dar nu regret pentru c` era o
c`ldur` infernal`, cred c` aproape dou` sute de grade.
Romy era obi[nuit` cu exager`rile surorii sale, dar de
data asta sim]ea c` nu le mai suport`.
– Oh, vrei te rog s` vorbe[ti cum trebuie [i s` nu mai
faci atâta caz din orice? Mi-ai spus c` nimeni nu te
cunoa[te bine aici. {i eu vin lini[tit`, la rug`min]ile tale, [i
ce g`sesc? C` unul dintre iubi]ii t`i, un anume Aaron
Blake, nu doar c` e aici când nu trebuie s` fie, ci [i c`-[i
vars` to]i nervii pe mine, crezând c` e[ti tu! C` m` sun`
persoane necunoscute care m` invit` la petreceri, c` \nc`
din avion m` urm`re[te un reporter insistent, de care nu
mai reu[esc s` scap... [i c` ai o aventur` cu un b`rbat
\nsurat!
– Oh, Doamne! Quintin Swain! Iar a ap`rut individul
`sta? Am ie[it o dat` cu el, acum mult timp, dar nu mi-a
pl`cut deloc [i l-am refuzat când m-a invitat a doua oar`,
iar de atunci m` urm`re[te \ncontinuu, ca s` se r`zbune.
– Grozav! pufni Romy, \n timp ce dep`[ea un camion.
– |mi pare r`u, surioar`... N-am vrut s`-]i fac probleme.
114 ELIZABETH CADELL

A fost ghinion c` te-ai \ntâlnit cu Quintin \n avion. Dac`


nu te-ar fi v`zut acolo, n-ar fi aflat nimeni c` e[ti aici. El [i
Sandra Donnington sunt singurii care m` cunosc mai bine.
Romy \[i aminti c` Sandra aflase de la ziarist.
– Ah, [i Aaron! continu` Tania. |]i jur c` n-am [tiut c` e
aici. Poate c` sunt uneori aerian` [i nu gândesc cum
trebuie, dar trebuie s` m` crezi c` nu mi-a[ trimite propria
sor` \n gura unui lup ca Blake. {tii, am sim]it c` ceva nu e
\n regul`, dar am crezut c` e doar \n imagina]ia mea. Se
pare c` nu m-am \n[elat. Oh, [i apropo, a[ vrea s` [tii,
chiar dac` nimeni altcineva nu m` crede, c` n-am nicio
rela]ie cu Danny Gower, dac` despre el vorbeai mai
devreme.
– Adic`, vrei s` spui c` mai sunt al]ii? \ntreb` Romy,
cinic.
– Bine\n]eles c` nu! B`rba]ii \nsura]i nu m-au atras
niciodat`. D`du nep`s`toare din umeri. A fost doar un flirt
nevinovat.
– Un flirt nevinovat!
Romy o privi stupefiat`. Tania, Danny n-are doar o
so]ie, ci [i o feti]` de [apte ani!
– Serios? \ntreb` ea, indiferent`. Ei bine, n-are decât s`
le p`streze. Oricum am vrut doar s`-l fac gelos pe Aaron.
– De ce? E[ti...\ndr`gostit` de el? \ntreb` Romy cu inima
strâns`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 115

– Oh, Romy, haide! Ce fat` nu e? {i s` nu-mi spui c` a


ajuns s` te atrag` [i pe tine, pentru c` dac` era a[a, acum
ai fi fiert de gelozie. E foarte sexy!
N-o mai auzise niciodat` pe sora ei vorbind astfel.
– Oricum, iubire, când vei avea [i tu experien]a mea, \]i
vei da seama c` sunt b`rba]i pe care nu-i po]i cuceri dac`
nu joci dur. Iar Aaron Blake e unul dintre ei. A[a c` am
flirtat cu Danny pentru a-l face pe Aaron s` cread` c` nu
voi a[tepta la nesfâr[it s` legalizeze rela]ia noastr`. |n
schimb, el s-a \nfuriat \ngrozitor. Chiar [i de fa]` cu Nicki!
– {tii de ce a reac]ionat astfel?
– Da, pentru c` este de o moralitate plictisitoare, spuse
ea, spre stupefac]ia surorii sale c`reia nu-i venea s` cread`
ce sor` f`r` scrupule avea. Tot ce-[i dorea era s` stea \n
bra]ele lui Aaron, care s-o mângâie [i s-o s`rute, a[a cum
f`cuse când erau pe iaht. Dar \[i aminti c` de-acum Tania
\i va lua locul [i c` Aaron va fi mai mult decât bucuros de
acest schimb. Am crezut c`-]i va fi dor de mine, dar ar`]i de
parc` ]i s-ar fi \ntâmplat o nenorocire.
– |mi cer scuze, \ncerc` Romy s` se adune. Sigur c`
mi-a fost dor de tine, iar acum m` simt u[urat` c` ai venit.
Mi-a fost foarte greu s` fiu \n locul t`u.
– Parc` ai spus c` Aaron [tia...dar cred c` ai spus-o doar
a[a... Romy \i explic` modul cum s-au petrecut lucrurile,
apoi zise:
116 ELIZABETH CADELL

– Theo a fost aici, iar Aaron a promis c` nu-i va spune


nimic...se opri. N-avea de gând s`-i spun` ce condi]ii
trebuise s` \ndeplineasc`. Nu era preg`tit` pentru asta. {i
oricum, dac` nu va afla de la ea, cu siguran]` avea s`-i
spun` Aaron.
– Acum, nu mai are importan]` dac`-i spune sau nu.
Romy se uit` surprins` la sora sa.
– Ce vrei s` spui cu asta?
– Theo nu mai e proprietarul casei. Tania o privi
\ncurcat`. Nu ]i-a spus asta?
– Nu.
– Ciudat. Scoase din geant` un plic. Am primit cu
câteva s`pt`mâni \n urm` \n[tiin]area [i noile condi]ii de
\nchiriere. {i ghici cine e noul proprietar al casei? Aaron
Blake!
– Vrei s` spui c` acum casa ta e a lui?
– Da. Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Tania, când Romy o privi
\nm`rmurit`.
Dar fata nu-i putea spune. Era prea [ocat` ca s` mai
vorbeasc`. O folosise. Aaron Blake o folosise f`r` scrupule.
Gândind astfel, sim]i cum furia pune st`pânire pe ea.
Dar de ce nu i-a spus Theo? Probabil a crezut c` [tia.
Deci, Aaron a [antajat-o ca s`-[i bat` joc de ea. O tot
amenin]a c`-i spune adev`rul lui Theo, când el era cel care
avea drept de decizie asupra casei Taniei.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 117

Dar când \l prezentase pe Theo la aeroport drept


proprietarul ei? Oh, sigur c` exista o \n]elegere \ntre el [i
Aaron. Lacrimi fierbin]i \i inundar` ochii. Cât` umilin]`!
O auzi pe Tania ]ipând:
– Ai grij`! Romy v`zu o ma[in` intrând pe contrasens [i
vir` mult la dreapta, pân` ce intrar` pe câmp. Pierdu
controlul automobilului [i se izbir` de un copac. Cealalt`
ma[in` nici nu se obosise s` opreasc`, continuându-[i
nestingherit` drumul.
Lui Romy \i trebuir` câteva momente pân` s`-[i vin` \n
fire. Se uit` nervoas` la Tania. Fa]a ei era palid` [i avea
ochii \nchi[i.
– Tania! o scutur` ea frenetic, abia având curajul s`
respire. Tania! Vorbe[te cu mine!
– Ce-ar trebui s` spun? veni r`spunsul amuzat al surorii
sale.
– E[ti bine?
– Da, tu?
Romy avea o zgârietur` la mâna stâng`, pentru c` se
izbise de u[` \n timpul impactului, dar asta era tot. Au fost
norocoase. Bine c` purtau centurile!
Tremurând, ie[i din ma[in`, ca s` vad` pagubele.
Caroseria era zgâriat` pe cea mai mare parte, iar u[a
dreapt` era \ndoit`.
– Oh, nu! spuse Romy, aproape izbucnind \n plâns.
118 ELIZABETH CADELL

– Hei, las`, iubire, n-a fost vina ta, ci a idiotului care a


intrat pe contrasens [i care nici m`car nu s-a sinchisit s`
opreasc`.
– |ncearc` s`-i explici asta lui Aaron!
– Oh, am uitat de asta! Ei, dar las`, putea fi [i mai r`u.
}i-ar fi putut \mprumuta Ferrari-ul! spuse ea, zâmbind.
– Oh, Tania, \nceteaz`! {i, spre surprinderea ei, izbucni
\n plâns. Tania o lu` repede \n bra]e [i o l`s` s` se
descarce. Mereu se purta frumos cu ea [i mereu \ncerca
s-o protejeze [i s-o consoleze.
– Te-a z`p`cit, nu-i a[a? De ce te-a deranjat atât de mult
când ai aflat c` el cump`rase casa?
Dar Romy nu era preg`tit` s`-i explice cum st`teau
lucrurile. N-avea de gând s` fac` una ca asta acum. {i
oricum, era mai sup`rat` fiindc` odat` cu venirea surorii
sale, s-au dus toate [ansele de a-l face pe Aaron s`-i pese
de ea.
– Hai s` sun`m s` vin` cineva de la un service s` ia
ma[ina, [i apoi lu`m un taxi pân` acas`, spuse ea,
[tergându-[i lacrimile.
– N-ar fi mai simplu dac` l-am suna pe Aaron [i i-am
povesti ce s-a \ntâmplat? Vreau s` spun, va fi mai bine dac`
ar rezolva el asta...
– Nu, i-o t`ie Romy cu hot`râre. Eu i-am bu[it ma[ina [i
tot eu am de gând s` i-o repar. {i oricum, nu-i acas`, e
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 119

plecat s` rezolve ni[te afaceri [i poate c`, dac` avem pu]in


noroc, reu[im s-o repar`m \nainte s` afle.
– Sugerezi chiar s` nu-i spunem?
– E chiar a[a greu de priceput? Ultimul lucru pe care
mi-l doresc e s` m` cert cu Aaron, a[a c` mai bine ne-am
apuca de treab`.
Ideea lui Romy s-a dovedit a fi cea mai bun`, pentru c`
\n câteva ore au reu[it s` duc` ma[ina la un garaj [i,
gândindu-se c` ar fi bine s` men]ioneze numele lui Aaron
Blake, au reu[it s` ob]in` o programare pentru ziua
urm`toare. Numele lui Aaron avea influen]` peste tot, pe
insul`, dar Romy a insistat ca factura s` fie trimis` pe
numele ei. Pân` la urm`, Aaron \i sugerase \n acea
diminea]` s` \mprumute ma[ina pentru perioada cât st`tea
pe insul`. Ea refuzase atunci, dar acum se gândi c` dac` nu
i-o va aduce imediat, va crede c` s-a r`zgândit [i n-o va mai
\ntreba nimic de ea.
Dup` toate astea, se sim]i mai bine, dar c`p`t` o durere
de cap.
De aceea, când Tania o invit` seara \n ora[, refuz`.
– Cred c` o s` iau o carte [i o s` citesc pu]in, spuse ea
zâmbind, mul]umit` c` acum putea fi din nou ea \ns`[i.
– Da, poate ar fi mai bine a[a, r`spunse sora ei,
\ngândurat`, \n timp ce o privea. E[ti cam palid`. Dar a[
vrea totu[i s`-mi promi]i ceva.
giannijollys
120 ELIZABETH CADELL

– Bine, dar sper s` nu fie ceva care s` m` for]eze s`


gândesc.
– Nu, blegu]o, spuse Tania, râzând. Tot ce vreau s` te
rog e s` nu-i spui lui Aaron c` m-am \ntors, dac` se
\ntâmpl` s` te \ntâlne[ti cu el. |mi trebuie ceva timp ca s`
g`sesc o explica]ie bun`. Sunt sigur` c` e tare furios c`
te-am trimis pe tine \n locul meu...mai ales dup` felul \n
care ne-am desp`r]it data trecut`. Mâine voi putea da ochii
cu el, [i mizez pe faptul c` va fi mai mult surprins decât
furios.
Romy o privi apoi pe Tania cum se aranjeaz` de plecare.
Nu era firesc pentru ea s`-[i fac` atâtea griji \n privin]a
unui b`rbat, dar bine\n]eles, Aaron era unul deosebit,
unul care poate c` reprezenta jum`tatea ei...
Doar un b`rbat ca el o putea aduce cu picioarele pe
p`mânt pe Tania. Cu toate astea \ns`, sim]i c` i se face r`u,
doar la gândul c` i-ar putea vedea \mpreun`. |[i lu` lucrul
de cro[etat dintr-un co[ule] de lâng` scaun, ca s` mai uite
de gândurile care o m`cinau.
– De ce-ai f`cut asta? Adic`, de ce v-a]i desp`r]it a[a? o
\ntreb` ea pe Tania pe un ton potolit. Când a crezut c`
sunt tu, mi-a spus c` trebuie s` evit publicitatea negativ`.
Tania \ncepu s` râd`.
– Oh, bine\n]eles c` n-a fost asta. N-am f`cut nimic
gre[it. Pur [i simplu am vrut s`-l \nv`] minte s` nu mai ]ipe
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 121

la mine \n fa]a servitorilor. Bine\n]eles, n-a putut s`


suporte una ca asta. B`nuiesc c` mereu a fost invers \n
ceea ce-l prive[te, de asta crede probabil c` am plecat atât
de repede. Fiindc` m` temeam de pres`. Dar [tii cum
gândesc eu. Chiar [i publicitatea negativ`, e tot un fel de
publicitate. Te face remarcat.
Romy nu putea fi de acord pe deplin cu una ca asta. Ar
fi trebuit s` fii extrem de nep`s`tor ca s` nu te afecteze
r`ut`]ile din pres`.
– Stai lini[tit`. Imediat cum pleci, fac o baie [i m` duc
direct \n pat, a[a c` secretul t`u e \n siguran]` cu mine, o
inform` ea pe Tania.
– Mul]umesc, \i spuse tân`ra ie[ind din dormitor. Ar`ta
devastator, cu o jachet` ro[ie din piele peste o rochie
neagr`, sexy. S-ar putea s` vin târziu, a[a c` nu m` a[tepta,
o avertiz` ea pe Romy, \n timp ce o s`ruta pe obraz. |n
acela[i moment, un taxi claxona la poart`.
– Nu te voi a[tepta, spuse Romy, de[i nu era lini[tit`
[tiindu-[i sora c` ie[ea singur` noaptea. Dar a[a fusese de
mic`. Romy \[i aminti c` \nc` din adolescen]`, avea
probleme cu tat`l ei \n privin]a orelor petrecute \n ora[ [i
a companiei pe care o avea. De aceea, imediat cum s-a
angajat, [i-a c`utat un apartament [i s-a mutat. Dar ie[irile
ei nu i-au afectat niciodat` cariera. La primele ore ale
dimine]ii era mereu proasp`t` [i gata de o zi de munc`.
122 ELIZABETH CADELL

Atr`gea norocul ca un magnet, se gândi Romy \n timp ce


punea s`ruri \n apa din cad`. |i veni \n minte chipul lui
Aaron. Ce noroc pe ea c` l-a \ntâlnit!
|[i scoase hainele [i se vâr\ \n apa c`ldu]`. |i revenir` \n
minte Tania, accidentul [i Aaron. Trecu prin mai multe
st`ri, de la furie la umilin]`, [i apoi iar furie.
De ce o \n[elase? De ce se folosise de ea? Oare \l
deranjase atât de mult faptul c`-l min]ise \n leg`tur` cu
Tania?
Chinuit` de asemenea gânduri [i de \ntreb`ri la care nu
g`sea r`spuns, ie[i din apa care n-o ajutase deloc s` se
relaxeze [i \mbr`c` un halat moale. Abia ie[it` din baie,
auzi un cioc`nit \n u[a din fa]`.
Aaron! El trebuia s` fie, gândi ea, \ncepând s` se
panicheze.
– Romy? \ntreb` el, ca [i cum n-ar fi fost sigur [i se sim]i
u[urat când o v`zu. Era \mbr`cat ca ie[it dintr-o revist` de
mod`. {i toate lucrurile \i veneau atât de bine!
– Nu...te a[teptam, spuse ea, \ntrebându-se dac`-[i
d`duse seama c` ma[ina lipsea.
– Nu? o studie el din cap pân`-n picioare. La cum ar`]i,
a[ crede altceva. Romy se \mbujor`, dar se decise s` reziste
asalturilor lui.
– Vrei ni[te cafea? se \ntoarse ea spre buc`t`rie, dar
sim]i c` mâna lui o opre[te.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 123

– Nu.
– Atunci, ce dore[ti? \ntreb` ea, privindu-l \n ochi.
– Nu trebuie s`-mi spui ceva? \ntreb` el, hot`rât.
N-avea cum s` fi aflat despre ma[in`, se gândi ea. Oare
o v`zuse pe Tania?
– De exemplu? se aventur` ea s` \ntrebe.
– De exemplu, accidentul pe care l-ai avut azi, când te
\ntorceai de la aeroport.
Urmar` câteva clipe de t`cere.
– Oh, asta! spuse, \ntr-un sfâr[it. A fost doar o
zgârietur`, serios.
– Un far de \nlocuit, o u[` de schimbat [i toat`
caroseria vopsit`? Ah, [i s` nu uit de oglinda retrovizoare
care era spart`. Cinismul lui era evident. N-a[ vrea s` [tiu
ce consideri tu c` e cu adev`rat grav.
– N-a fost vina mea, spuse ea, \ncercând s` se apere.
Dac` [oferul acela n-ar fi intrat pe contrasens, atunci noi
n-am...
– Voi? Era [i Theo cu tine?
– Nu, d`du ea vehement din cap. Un...autostopist. Cum
ai aflat?
– Cei de la garaj m-au informat imediat. Mi-au spus c`
a venit o domni[oar` dr`gu]` cu ea, dar c` s-au temut s`
nu fie cumva furat`.
Nu se pomenise nimic de Tania.
124 ELIZABETH CADELL

Romy se d`du un pas \napoi, \n timp ce Aaron se


apropia mai mult de ea.
– De ce nu mi-ai spus tu ce s-a \ntâmplat? Reac]ionase
mai bine decât se a[teptase ea. Dar nu era deloc
confortabil s`-l vad` cum o prive[te cu nesa] din cap pân`
\n picioare. Ce credeai c` aveam s`-]i fac? C` te iau la
b`taie?
– M-am a[teptat s` primesc cel pu]in o prelegere despre
femeile incompetente la volan, recunoscu ea, cu
sinceritate.
– Chiar crezi c` sunt ultimul misogin de pe p`mânt?
– {i nu e[ti?
– Din \ntâmplare, cei mai buni conduc`tori auto pe
care-i cunosc eu sunt femei...[i cei mai capabili oameni.
Sandra e un bun exemplu. F`cu o pauz`. Dar ce se
\ntâmpl` cu tine, Romy? Faptul c` am doborât barierele pe
care le-ai ridicat \mpotriva mea te-a l`sat f`r` niciun mijloc
de ap`rare \mpotriva dorin]ei pe care o sim]i pentru mine
[i pe care \ncerci din r`sputeri s-o negi?
– Nu!
|ncerc` s` se mi[te \ntr-o parte, dar Aaron o \nl`n]ui cu
bra]ele.
– De ce anume te temi, Romy? De asta?
Nu-i mai l`s` timp s` reac]ioneze, pentru c` \ncepu s-o
s`rute cum [tia mai bine. Tân`ra nu reu[i s`-l \ndep`rteze
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 125

[i nevoile primare \[i f`cur` sim]it` prezen]a, a[a c` [i ea \i


r`spunse printr-un impuls de abandon total. |[i reveni \ns`
[i-l \ndep`rt` de lâng` ea. Sim]ea durere [i vin`. Durere c`
nu-l putea avea, vin` c` era totu[i iubitul Taniei.
– Cu cât recuno[ti mai repede c` m` dore[ti, cu atât te
vei sim]i mai bine, spuse el, \ncercând s`-[i calmeze
respira]ia. Acum, \mbrac`-te! Vreau s` te scot \n ora[, s`
mânc`m.
– Nu... nu vreau s` mai ies nic`ieri cu tine.
Cum s`-i spun` c`-l iubea [i c` o durea faptul c` nu era
al ei? Nu-i putea spune nici c` [tia cine era proprietarul
casei [i c` aflase c` fusese min]it`. Ar fi \nsemnat s`-l lase
s` cread` c` Tania venise.
Spuse totu[i:
– M-am s`turat s` ]in loc de original.
– Deci, asta era? De asta tot \ncerci s`-mi opui
rezisten]`? De ce nu \ncetezi s` tr`ie[ti \n umbra surorii
tale? De ce nu vrei s` accep]i c` un b`rbat te poate dori
pentru ceea ce e[ti?
Se uit` la el cu r`ceal`. Cine se credea de \ncerca s-o
analizeze?
– Dac` nu te superi, s` [tii c` am o migren`. {i
inten]ionez s` m` culc mai devreme.
– Ce scuz` convenabil`! E una care crezi c` te ajut` s`
scapi de situa]iile deranjante, nu?
126 ELIZABETH CADELL

{i ce-ar trebui s` fac eu? S`...plec pur [i simplu?


Un moment, Romy crezu c` avea s-o bat` la cap pân` va
ceda, dar fu bucuroas` când \l v`zu c` se \ndreapt` spre
ie[ire.
– Cei de la garaj mi-au spus c` ai cerut ca nota s` fie
trimis` pe numele t`u...
– A[a e. Eu voi pl`ti repara]iile, \l \ntrerupse ea.
– O s` le pl`te[ti pe naiba! spuse el printre din]i,
trântind u[a \n urma lui.
Romy se duse trist` la culcare. Avu o noapte agitat` [i-l
vis` pe Aaron f`când dragoste cu Tania. Nu merita una ca
asta. Dar n-avea s` primeasc` mai mult de atât. Lacrimi
fierbin]i \i sc`ldar` obrajii [i avu co[mar dup` co[mar,
pân` diminea]`.
Capitolul 8

Se trezi cu o durere \ngrozitoare de cap. Se duse la


baie, \[i d`du cu pu]in` ap` rece pe fa]`, dup` care intr` \n
dormitorul Taniei. Patul era nef`cut, de parc` nu dormise
nimeni \n el.
– Tania! Oare se trezise devreme? Ciudat, gândi Romy
[i se duse \n buc`t`rie unde o g`si pe Nicki. Aceasta o
salut` zâmbind [i la câteva minute dup` asta, auzir`
amândou` ma[ina lui Aaron frânând nervos \n fa]a casei.
Acesta cobor\ repede [i urc` sc`rile câte dou`, pân` la u[a
de la intrare. Nu mai cioc`ni, ci intr` pur [i simplu,
spunând cu tupeu:
– Nicki, po]i s` pleci!
Romy r`mase uimit`, dar avu putere s` reac]ioneze:
– Cu ce drept \i ordoni menajerei surorii mele?
128 ELIZABETH CADELL

Nicki privea \ncurcat` de la unul la altul. Romy \[i d`du


seama de gre[eal` dar, nedorind s` r`mân` singur` cu
Aaron, spuse: r`mâi, Nicki!
Nicki nu r`mase pe gânduri, [i ascult` ordinul lui
Aaron, care spuse, triumf`tor:
– E angajata mea, dr`gu]o! Da, \[i aduse aminte Romy,
acum el de]inea propriet`]ile lui Theo [i probabil c` [i pe
servitorii din ele. Nici nu m` mir c` abia a[teptai s` scapi
de mine noaptea trecut`! |]i f`cuse[i deja planuri s` ie[i \n
ora[, \nainte ca eu s` apar aici? Sau nu ]i-au ajuns
s`ruturile mele [i l-ai chemat dup` aceea?
Habar n-avea de ce era atât de furios, iar el \i puse un
ziar \n mâini.
"Tania Morgan se distreaz` \ntr-un club de noapte cu
Danny Gower, unul dintre consilierii capitalei", articol de
Quintin Swain.
O poz` de-a Taniei, \mbr`]i[at` cu Danny Gower, f`cea
prima pagin` a unui ziar local. Iar Aaron credea c` era ea.
– Nu...\n]elegi, reu[i ea s` spun`, \n timp ce Aaron se
apropia periculos de repede de ea.
– Atunci, l`mure[te-m`, drag`.
– Nu sunt eu, e... Tania, reu[i ea s` spun`, dându-[i
seama c` fusese o prostie din partea ei s` ascund` venirea
surorii sale.
– {i te a[tep]i ca eu s` \nghit una ca asta?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 129

Haide, dulcea]`...mai \ncearc`!


– Dar `sta e adev`rul, spuse ea, speriat`. S-a \ntors ieri,
când \l conduceam pe Theo la aeroport. S-a \ntors cu
mine...
– Da? Atunci, unde e? \ntreb` el, ne\ncrez`tor.
– Nu [tiu!
Probabil c` Tania \nc` mai era cu acel Danny Gower!
Oh, de ce trebuia s` suporte consecin]ele faptelor ei? Dar
mâinile lui Aaron pe trupul ei o f`cur` s` uite de orice
gând referitor la Tania.
– Preferi s` fii v`zut` cu un b`rbat \nsurat decât s`
accep]i c` m` dore[ti? Dar [tiu c` m-ai dorit de multe ori,
[i asear` n-a fost o excep]ie. Ia spune-mi, ]i-a satisf`cut
Danny a[tept`rile, sau l-ai ame]it [i pe el cu aceea[i scuz`
c` te doare capul? {i \nainte ca ea s` apuce s` vorbeasc`,
spuse: ei bine, asta e o ocazie când trebuie s` vii cu ceva
mai bun de atât.
– Nu! Se lupt` cu toat` puterea, dar Aaron p`rea de
ne\nvins când o ridic` \n bra]e ca pe un fulg [i o duse \n
dormitor. Romy se panic` [i \ncepu s`-l loveasc`, dar totul
era \n zadar.
– P`streaz`-]i energia! O s` ai nevoie de ea.
O a[ez` pe pat [i \ncepu s` o s`rute dur [i pasional,
Romy se abandon` dorin]ei care o m`cina [i Aaron o
posed` cu duritate.
130 ELIZABETH CADELL

Emo]iile au fost atât de puternice, \ncât Romy izbucni


\n plâns.
– Ce s-a \ntâmplat? o privi el \n timp ce-i s`ruta
zgârietura provocat` de accident. Te-am r`nit? \ntreb` el,
\ngrijoarat.
– Da, dar putea fi mult mai r`u, spuse ea, aducând
vorba de accident, [i evitând subiectul pe care-l abordase
el. Puteam s` fi murit.
– Cine? Tu [i autostopistul acela? \ntrebase de parc` ar
fi crezut c` fusese \n ma[in` cu Danny Gower.
– Nu, Tania. Mai devreme spuneam adev`rul, continu`
ea, v`zându-i expresia ne\ncrez`toare a lui Aaron. Ne-am
\ntâlnit la aeroport exact când \mi luam r`mas-bun de la
Theo...
– Vrei s` spui...chiar s-a \ntors? Se ridic` [i se uit` la ea.
Atunci...nu e[ti tu \n fotografia din ziar? Oh, Doamne, de
ce nu mi-ai spus? \ntreb` el, cu fa]a \n p`rul ei. O ]inea
strâns \n bra]e [i Romy constat` cu bucurie c` b`rbatul nu
f`cea asta din remu[care, ci din u[urare. Dar de ce era atât
de bucuros c` Tania fusese cu acel b`rbat [i nu ea?
– N-ar fi trebuit s` fac dragoste cu tine atât de brutal...O
privi \n ochi. De ce nu m-ai oprit?
– Am \ncercat, dar nu m` ascultai.
– Da, b`nuiesc c` ai dreptate, spuse el, \ncepând s`
râd`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 131

– Toate eforturile tale de a-i convinge pe ceilal]i s-au


dovedit inutile, nu-i a[a? spuse ea, gândindu-se la
fotografia din ziar [i \ntrebându-se cum putea sora ei s` se
poarte astfel. Pân` la urm`, amândoi vor avea de suferit.
|mi pare r`u.
– Oare? Am crezut c` o s` te bucuri dup` tot ce te-am
pus s` faci cu amenin]area c`-i spun lui Theo... Am crezut
c` acum vei fi mul]umit` c` pân` la urm` am pierdut.
Urmar` câteva clipe de t`cere, dup` care sun`
telefonul.
– Da, bine, Nicki. F`-mi leg`tura. Oh, Doamne, sigur.
Vin imediat! spuse Aaron [i \nchise. Se ridic` [i, \n timp ce
se \mbr`ca, spuse: sunt ni[te probleme cu vilele din
Lautoka [i e nevoie urgent` de mine acolo. |mi pare r`u.
– |n]eleg, spuse ea, \ncercând s` nu se arate
dezam`git`.
{i, ca [i cum Aaron i-ar fi citit gândurile, continu`:
– Nu \n]eleg de ce venirea surorii tale aici, ar trebui s`
ne \ncurce planurile. A[ vrea s` r`mâi aici... s` continu`m
ce am \nceput.
O privea cu afec]iune, dar Romy nu contenea s` se
\ntrebe cât timp o va mai dori.
– Dar asta depinde, continu` el cu voce cald`.
– De ce anume?
– Dac` nu \ncepem s` arunc`m cu lucruri unul \n altul.
132 ELIZABETH CADELL

Sau dac` nu se consum` pasiunea.


Deci nu \ncerca s` legalizeze rela]ia lor, gândi Romy, cu
triste]e.
– Dar cum r`mâne cu Tania? Oare ce avea s` spun`
despre rela]ia lor?
– Nu v`d de ce-ar deranja-o faptul c` suntem \mpreun`.
Nu eram atât de apropia]i, continu` el, nep`s`tor. Dar,
dac` te preocup` lucrul `sta, las`-m` pe mine s`-i spun.
– Nu...o s-o fac eu. Pân` la urm`, Tania era sora ei. {i,
dac` era adev`rat c` \ntre ea [i Aaron nu fusese ceva serios,
atunci doar orgoliul \i va fi lezat [i \n cele din urm` va
\n]elege. Dar... nu crezi c` altora li se va p`rea ciudat? De
exemplu, Sandrei?
– Nu-mi pas` ce cred ceilal]i. Dup` ce a ap`rut ziarul
`sta, probabil c` ceilal]i vor crede c` Tania are o nou`
cucerire [i nu se vor \ntreba de ce m-am \ndr`gostit
nebune[te de frumoasa ei sor`.
Se \ndr`gostise? Asta \i spunea? Oare o iubea?
O \mbr`]i[` [i o s`rut` cu pasiune. Ea \i r`spunse,
supus` [i doritoare.
– E[ti foarte tentant`, zise el, \ncercând s` se desprind`
din \mbr`]i[are, dar voi avea grij` de asta mai târziu.
Se ridic` [i plec`. Romy se uit` dup` el, vis`toare. |i
spusese c` vrea s` r`mân` aici. Dar nu putea sta mult timp
din cauza legilor de imigrare de pe insule. Dac` tot o
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 133

dorea atât, oare ce avea s` se \ntâmple? S-o ia de nevast`?


Oh, cu siguran]`, gândea prea departe.
Dar \i reveni imaginea Taniei \n minte. Oare cum va
reac]iona?
V`zu halatul aruncat lâng` pat [i cobor\ dup` el, când,
\n acela[i timp, cineva intra \n camer`.
– Romy? Unde e[ti? L-am v`zut pe Aaron ie[ind când...{i
se opri, v`zând-o pe Romy c` \ncearc` s` se acopere
repede cu halatul. Te-ai culcat cu el spuse ea cu r`ceal`,
ar`tând obosit` [i dezam`git`.
– Tania, pot s`-]i explic...
– Nu trebuie. Totul e foarte clar! spuse ea, cu un ton
aspru.
– N-am crezut c` o s` te deranjeze atât de mult.
– Nu? i-o t`ie Tania. M` \ntorc acas` [i ce g`sesc? Sora
mea \[i face de cap cu iubitul meu! Iar tu spui c` nu te
a[teptai s` m` sup`r? Era aproape de isterie.
– A spus c`...nu era]i atât de apropia]i.
– Asta ]i-a spus? Romy r`mase blocat`. Oare Aaron
min]ise? {i apoi, \[i aminti cu durere c` o min]ise [i \n
leg`tur` cu casa.
– Dac` tot spui c` ]ii atât la el, atunci ce c`utai asear`
prin club, \n bra]ele lui Danny Gower? Poza voastr` e \n
ziarele de diminea]`. Aaron mi-a adus unul.
– Ah, deci a]i v`zut asta, spuse ea, a[ezându-se pe pat.
134 ELIZABETH CADELL

Am v`zut-o [i eu, dar nu e nimic adev`rat \n ceea ce se


scrie acolo. |i arunc` lui Romy o privire. Bine, am ie[it de
câteva ori cu el la cin` [i ultima dat`, la o petrecere, eram
cam ame]it` [i i-am f`cut promisiuni pe care nu
inten]ionam s` le \ndeplinesc, l-am \ncurajat chiar s` m`
s`rute de fa]` cu toat` lumea. Dar am f`cut-o doar pentru
c` Aaron nu-mi acorda suficient` aten]ie. Iar asear`, m-am
\ntâlnit cu o prieten` de-a mea, Sonya, [i am ie[it
\mpreun` \n club. Din \ntâmplare, am dat acolo peste
Danny. Nu voiam s` am ceva de-a face cu el, dar el s-a
apropiat, m-a \mbr`]i[at [i, pân` s`-l \ndep`rtez de mine,
Quintin Swain a ap`rut de undeva [i a imortalizat
momentul. O privi cu r`ceal`. Asta e tot. Mul]umit`?
– Nu. Romy o privea furioas` [i nu-[i amintea când se
certase ultima oar` cu sora ei. Dac` te-ai purtat atât de
inocent asear`, atunci unde ]i-ai petrecut noaptea?
– Cu Sonya, o privi \ngrozit`. Doamne! Credeai c`
mi-am petrecut noaptea cu un b`rbat ca Danny? }i-am
spus [i ieri c` a fost un flirt nevinovat. Voiam ca Aaron s`
cread` c` doresc un alt b`rbat. Atâta tot. Nu m-am culcat
niciodat` cu Danny [i nici nu inten]ionez s-o fac. Niciodat`
nu m-am amestecat \n rela]ii \n care s` aib` al]ii de suferit.
|n ciuda a ceea ce scriu ziarele, s` [tii, Romy, c` nu m` culc
cu fiecare b`rbat cu care ies \n ora[. Am crezut c` m`car
sora mea are \ncredere \n mine.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 135

Romy nu [tia ce s` mai spun`. Era m`cinat` de


vinov`]ie.
– Oh, [tiu c` am spus ieri c` Aaron e prea moral,
continu` ea. Dar \mi place o astfel de calitate la un b`rbat.
Asear` nu m-am \ntors pentru c` am plecat târziu din club,
iar casa Sonyei era mai aproape decât a mea. A[a c` am
r`mas acolo. Ceea ce e mult mai decent fa]` de ce ai f`cut
tu, \n absen]a mea. Când te-am rugat s` vii aici, n-am
f`cut-o doar de dragul meu...Am sperat c` un alt loc, al]i
oameni, te vor ajuta s` treci peste durerea c` l-am pierdut
pe tata. Vocea \ncepu s`-i tremure. Aaron m-ar fi luat de
nevast` \n cele din urm`. Sunt sigur` de asta. Dar ai venit
tu [i ai stricat totul!
Se arunc` pe pat [i \ncepu s` plâng`. Lui Romy i se
frânse inima. De ani de zile nu-[i mai v`zuse sora
plângând. |ntotdeauna o considerase mai puternic` decât
ea. Dar acum, v`zând-o atât de vulnerabil`, se a[ez` pe
pat, lâng` ea, [i-i spuse cu lacrimi \n ochi:
– |mi pare r`u. N-am crezut c` ]ii atât de mult la el...
– E singurul b`rbat care m-a \n]eles vreodat`, spuse ea.
Tata n-a f`cut-o, la fel ca to]i nemernicii `ia care m-au
cerut de nevast`. E singurul b`rbat pe care l-am respectat
cu adev`rat.
Da, putea \n]elege asta, [i ea sim]ea la fel. Dar
descoperi un lucru: Aaron avusese dreptate când \i
136 ELIZABETH CADELL

spusese c` tr`ia \n umbra surorii sale. Fusese atât de


absorbit` de succesul ei, c` nu se gândise niciodat` s-o
\ntrebe dac` e fericit`. Acum \[i d`du seama c` era mai
trist` [i mai singur` decât fusese vreodat`.
|[i d`du seama c` nu va fi niciodat` \n stare s` fure
fericirea surorii sale. Trebuia s` plece acas`. {i s` ia totul
de la \nceput...
{i nu va l`sa pe nimeni s`-[i dea seama cât de mult
sufer`.
Capitolul 9

– {tii, Romy... pari schimbat`... Ce s-a \ntâmplat cu


domni[oara serioas`, cu ochelari [i p`r lung? \ntreb`
Roger Stainsbury, \n timp ce oprea ma[ina \n fa]a casei
imense a lui Henry Morgan.
– Habar n-am, spuse ea, \ncercând s` glumeasc`, \n
timp ce editorul ei o \nso]ea spre u[a de la intrare. Avea \n
ochi o triste]e pe care n-o putea ascunde de b`rbatul iste]
de lâng` ea.
– Nu e o schimbare doar \n felul \n care ar`]i, coment`
el, la fel de impresionat ca acum trei sapt`mâni, când
intrase \n biroul lui cu o nou` carte, gata de tip`rit. O
\ntoarse cu fa]a spre el.
Te-ai schimbat [i \n alte privin]e. Ai devenit mai
\ncrez`toare \n tine, mai sigur`.
138 ELIZABETH CADELL

{i, afi[ând un zâmbet de cunosc`tor, spuse: ai \ntâlnit


pe cineva \n Fiji, nu?
Ea râse din nou, nesim]indu-se la largul ei, mai ales c`
era con[tient` c` emanciparea ei era o urmare a faptului
c`-l cunoscuse pe Aaron. Niciun om care ar fi intrat \n
contact cu el, n-ar fi r`mas neschimbat, gândi ea, sim]ind
c` i se face r`u. Iar prietenii [i toate cuno[tin]ele cu care
se vedea acum \i spuneau c` e frumoas`, pentru c` Aaron
o convinsese de lucrul `sta [i o f`cuse s`-l cread`.
Era ciudat c` un b`rbat dintr-o insul` \ndep`rtat`
reu[ise s-o trezeasc` la via]`...
– Oh, a fost doar una dintre idilele acelea de vacan]`,
spuse ea, pe un ton care se voia a fi indiferent. Ce altceva
ar fi putut s` spun`? C` fiecare p`rticic` din trupul ei
tânjea \nc` dup` atingerea lui Aaron Blake? C` se trezea
noaptea cu amintirea lui \n gând [i c` \[i \nfrâna cu greu
dorin]a de a-i telefona doar ca s`-i aud` vocea? Roger ar fi
crezut-o nebun`, a[a cum \ncepea s` se cread` [i ea.
Sperase c` lui Aaron \i va p`sa de ea [i c` o va contacta,
dar trecuse mai mult de o lun` [i nimic din toate astea nu
se \ntâmplase. {i chiar dac` primise mai multe scrisori de
la Tania, nu-i vorbise \n niciuna ceva despre el. Se \ntreba
dac` erau din nou \mpreun` [i la gândul c` asta ar face-o
fericit` pe sora ei, o umplea [i pe ea de mul]umire pentru
decizia aleas`. Dar durerea pe care o sim]ea acum era
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 139

foarte mare, mai ales pentru c` \[i d`duse seama c` nu


\nsemnase mare lucru pentru el.
– M` bucur s` aud una ca asta, \l auzi pe Roger
spunând, de[i se sim]ea o not` de scepticism \n voce.
A[tept multe de la tine [i a[ vrea ca nimic s` nu stea \n
calea ascensiunii tale.
Ea \i zâmbi slab. Nu, nu-l va dezam`gi, \[i spuse ea.
Dup` ce-i citise ultima carte, \i spusese c` era cea mai bun`
din câte scrisese vreodat` [i o rugase s` mai scrie alte dou`
dup` acela[i tipar. Nu-i putea spune c` fusese inspirat` de
perioada când fusese \ndr`gostit`. Era de profesie
scriitoare [i [tia c` va trebui s` se descurce cu noua
sarcin`, cu sau f`r` ajutorul lui Aaron. Cel pu]in, asta \i va
\ndep`rta gândurile de el.
– }inem leg`tura, spuse b`rbatul, refuzând invita]ia la
cafea. Dar \ncerc` s-o s`rute [i ea \ntoarse capul la timp, ca
el doar s`-i mângâie obrazul. Era un b`rbat dr`gu], de
\ncredere [i manierat [i [i-ar fi dorit s` se fi \ndr`gostit de
un asemenea om. Dar deocamdat` nu se putea gândi la
altcineva, nu acum, când avea sentimente atât de profunde
pentru Aaron.
Abia de auzi urarea de noapte bun` a lui Roger [i-l v`zu
ca prin vis \ndep`rtându-se de ea. Era prea cople[it` de
durerea pe care o sim]ea ca s`-i mai pese de ceea ce se
\ntâmpla \n jurul ei.
140 ELIZABETH CADELL

Intr` \n cas` [i r`mase surprins` când aprinse lumina [i


v`zu pe cineva care se \ndrepta spre ea.
– Tania!
– Am ob]inut slujba aceea din America! \i strig` ea
bucuroas`. E pentru o scurt` perioad`, deocamdat`, dar
plec la sfâr[itul s`pt`mânii [i trebuia s` te v`d.
Romy se bucur` c` sora ei ar`ta mai relaxat` [i mai plin`
de via]` dup` concediul binemeritat.
– E minunat! Se sim]i mândr` pentru reu[ita surorii
sale. Dar \nc` nu \n]elegea cum de ajunsese \n fa]a ei, când
o credea \n Fiji. O \ntrebare o chinuia [i nu-[i d`du seama
cum \i ie[i de pe buze: cum r`mâne cu Aaron?
– Am terminat-o cu el. Am avut o ceart` \ngrozitoare
din cauza ta, [i apoi nu ne-am mai v`zut.
– Din cauza mea? Era tot ce re]inuse Romy. Dar am
crezut c` tu [i cu el...
– |ntre noi n-a fost niciodat` ceva serios, recunoscu ea,
privind \n alt` parte. A avut dreptate când ]i-a spus asta.
Romy o privea uimit`, nevenindu-i s` cread` ce putea
aude.
– Nu mi-a promis niciodat` nimic...de fapt, nici n-a fost
o rela]ie. Pur [i simplu mi se p`rea c` m` atrage fiindc` era
singurul b`rbat care nu m-a l`sat s` ac]ionez a[a cum
voiam. {i, bine\n]eles, m` sim]eam atras` de el [i din
punct de vedere fizic. F`cu o pauz`. Cred c` din mândrie
giannijollys
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 141

m-am sup`rat atunci pe tine... pentru c` am aflat c` ai fost


cu el. {i pentru c` oricât de mult ]ineam la el, un lucru era
sigur pentru amândoi: n-aveam nimic \n comun. El prefer`
s` citeasc` o carte sau s` fac` o plimbare decât s` mearg`
la o petrecere zgomotoas`...ceea ce e pe gustul meu. Cred
c` avea mai multe \n comun cu tine.
Tania se duse \n sufragerie, iar Romy o urm` absent`.
Aaron \i spusese adev`rul? Rela]ia cu sora ei nu fusese
una serioas`? {i s-au desp`r]it \n cele din urm` din cauza
ei?
Dar asta se \ntâmplase cu o lun` \n urm`, iar el nu se
obosise s` ia leg`tura cu ea. Ceea ce \nsemna c` nu-i p`sa
cu adev`rat de ea, nu? Poate c` se plictisise de sora ei [i-[i
propusese s` mai fac` o cucerire.
– Un lucru m-a preocupat s`pt`mâni \ntregi, o auzi pe
Tania spunând [i, privind-o, Romy \i v`zu nelini[tea din
privire. Tu [i Aaron...a]i avut ceva serios?
Romy sim]i cum o n`p`desc lacrimile, dar \ncerc` s` [i
le re]in`. Nu-i putea spune surorii ei adev`rul, pentru c`
asta ar fi f`cut-o s` se simt` [i mai vinovat`.
– De unde ]i-a venit ideea asta? spuse, \ncercând s`
râd`. Bine\n]eles c` nu, a[a c` hai s` uit`m de el, da?
– Ei bine, dac` scena din seara asta din fa]a casei
\nseamn` ceva pentru tine, cred c` ai trecut [i tu peste el,
nu? spuse ea, \nc` ne\ncrez`toare. O lu` pe dup` umeri.
142 ELIZABETH CADELL

M` bucur. {tii, m-am sim]it \ngrozitor \n ultima lun`, dup`


cearta pe care am avut-o. Dar dac` n-a \nsemnat atât de
mult pentru tine...Era clar c` voia s` abandoneze
subiectul. Mai spuse doar: ah! nu ]i-am spus. Am anulat
contractul de \nchiriere a casei.
Romy o privi stupefiat`. Deci tot efortul, toate
\ncerc`rile ei, tot ce \ndurase din partea lui Aaron fuseser`
\n zadar.
– De ce? Vrei s` spui c` vila din Fiji...
– Bine, [tiu c` ai tot dreptul s` m` strângi de gât, o
\ntrerupse sora ei. Dar \n urm`toarele [ase luni \mi vor fi
de ajuns o cas` la Melbourne [i una la New York. Din câte
v`d, ai reu[it s` vinzi casa asta, spuse ea privind \n jur la
cutiile cu lucruri. Unde ai de gând s` te mu]i?
Romy \i spuse c` va sta câteva zile la hotel, timp \n care
va \ncerca s` g`seasc` o locuin]` potrivit` pentru ea.
– Nu vorbi prostii! O s` te coste o avere. Stai la mine!
suger` ea. Eu n-o s` stau acolo câteva luni [i va fi mai bine
dac` va avea cineva grij` de locuin]`. {tiu c` am dus vie]i
destul de separate [i diferite, [i c` nu prea ne vedem des,
dar oh, surioar`! O s`-mi lipse[ti cât o s` fiu plecat`, spuse
Tania, cu lacrimi \n ochi.
{i dintr-o dat`, au \nceput s` plâng` amândou` [i s` se
\mbr`]i[eze, cu toate c` Romy, spre ru[inea ei, era mai
trist` fiindc` \l pierduse pe Aaron.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 143

Dar primi invita]ia Taniei [i, pân` la sfâr[itul


s`pt`mânii, se mut` \n apartamentul ei de lux, decorat [i
mobilat modern. Unele din obiectele de acolo \i aminteau
de casa surorii sale din Fiji, [i-i aduceau \n minte clipe care
o chinuiau.
|n urm`toarele zile, munci mult, descoperind c` scrisul
ei era mai prolific decât fusese vreodat`. |n clipele \n care
se odihnea, doar imaginea lui Aaron \i domina gândurile –
zâmbetul lui, privirea, mângâierile. {i singurul fel \n care
putea sc`pa de amintirea lui chinuitoare era s` se apuce
din nou de scris.
Munca prospera, dar s`n`tatea ei p`rea s` se
[ubrezeasc`, pentru c` nu se hr`nea cum trebuie [i nu se
odihnea, ajunsese s` aib` ame]eli [i gre]uri, diminea]a. {i
chiar [i când a \ncercat s` lase lucrurile mai u[or \n
urm`toarele câteva zile, lucrurile nu s-au \mbun`t`]it. A[a
c` \ntr-o zi, s-a dus la doctor [i acesta i-a confirmat ceea ce
ea nu dorise s` accepte.
Era \ns`rcinat`.
P`r`sise destul de \ngrijorat` cabinetul, \n acea zi. Oare
cum avea s` se descurce cu un copil, de una singur`? Dar,
cu toate astea, sim]ea, o urm` de mândrie [i de pl`cere.
{tia c` dac` un lucru avea s-o fac` fericit`, acesta ar fi fost
s` aib` un copil cu Aaron. Dar i-ar fi pl`cut s` fie [i el lâng`
ea, s-o protejeze [i s-o apere. S` \mpart` cu el bucuria
144 ELIZABETH CADELL

na[terii. Dar realitatea era c`, acum, n-avea pe nimeni [i se


sim]ea foarte singur`.
|n urm`toarele zile se lupt` cu gândul de-a lua leg`tura
cu el, de a \ncerca s`-l anun]e c` are nevoie de sprijinul
lui. Dar mândria \nvinse [i de aceast` dat`, pentru c` nu
dorea s`-l implore, din moment ce el n-o contactase atâta
timp. Poate c` [i pe el \l oprise mândria, \[i spunea ea,
\ncercând s` se \ncurajeze.
Dar sub apa c`ldu]`, când f`cea du[, se \ntreba pe cine
\ncerca s` p`c`leasc`. Aaron dorise o aventur` [i de asta
avusese parte. Iar dac` ea fusese destul de naiv` \ncât s` se
\ndr`gosteasc` de el [i s` mai r`mân` [i \ns`rcinat`, pe
cine trebuia s` dea vina acum?
Se duse \n dormitor s` se \mbrace. |[i dorea copilul lui.
Avea s` se descurce de una singur`. Multe mame treceau
prin aceea[i situa]ie ca [i ea. Avea destui bani, avea o
carier` \n ascensiune, care, de[i nu era atât de
str`lucitoare ca a Taniei, \i oferea totu[i confortul necesar
pentru cre[terea [i educarea unui copil.
Capitolul 10

Tania \i telefonase cu o zi \n urm` [i o rugase s` treac`


pe la televiziune ca s` ia din biroul ei o agend` pe care o
uitase acolo. O sf`tuise s` nu spun` nim`nui cine este [i s`
treac` drept ea, ca s` nu se iveasc` probleme.
Romy \i urm` instruc]iunile [i se strecur` neobservat`,
lu` agenda, iar acum se \ndrepta spre ie[ire, \ncrez`toare
c` nu se va \ntâlni cu nimeni. Se obi[nuise s` fie \n locul
surorii sale [i sim]ea c` acum se descurca de minune.
Trecând dintr-un coridor \n altul, la un moment dat se
opri, stupefiat`. |n fa]a ei, Aaron o cerceta din cap pân`-n
picioare.
– Tania? Sau...?
El chiar nu-[i d`dea seama, realiz` ea, \n timp ce
\ncerc` s` râd` conving`tor. Dar era dureros s` [tie c`
146 ELIZABETH CADELL

b`rbatul cu care va avea un copil n-o putea deosebi de


sora sa. Bine\n]eles c` toate indiciile \i sugerau c` ea era
Tania. Pe lâng` faptul c` erau identice, tocmai ie[ise din
biroul ei.
– Oh, haide Aaron. Chiar nu-]i dai seama?
O durea [i faptul c` n-o recunoscuse, dar [i faptul c`
venise direct la locul de munc` al surorii sale.
– Am sunat acas` la Romy. Speram s-o g`sesc...{tii
cumva unde e?
Deci, pe ea o c`uta! Emo]ia o l`s` f`r` cuvinte. Voia s-o
vad`! Dar de ce?
– Nu [tiu, \i sc`p` ei, f`r` s` vrea. Nu dorea s`-l mint`,
dar sim]ea c` e mai bine s` stea \n expectativ` pân` afl`
motivul pentru care o caut`. De ce credeai c` e \n locul
meu?
– Am fost la vechea adres` [i am aflat c` s-a mutat, iar
noul proprietar mi-a spus c` st` cu tine.
Deci, asta era! Trebuia s` aib` grij` ce spune. Mai \ntâi,
trebuia s` afle motivul pentru care o c`uta [i abia apoi \i va
spune cine e de fapt.
|ntreb`, precaut`:
– De ce dore[ti s` o vezi?
– A plecat repede de pe insul`. {i fiindc` tot am venit
cu afaceri la Melbourne, a[ vrea s` aflu de ce.
O [oc` indiferen]a lui. A[adar, `sta era singurul motiv.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 147

Pur [i simplu se afla \n trecere [i voia s` vad` ce-i cu ea.


Sim]i c` \ncepe s` se agite, dar \ncerc` s` nu-l lase s`
vad` ce-i provocaser` \n suflet cuvintele lui. Se for]` s`
râd` zgomotos.
– Oh, bine\n]eles... Nu-]i place s` fii l`sat balt`, nu-i
a[a, Aaron? Dintr-o dat`, un zgomot \i f`cu pe amândoi s`
se \ntoarc`.
Cineva ie[ise dintr-un coridor [i se \ndrepta repede
spre ei. Romy sim]i c` intr` \n panic`. Dac` era o persoan`
care o cuno[tea pe Tania [i care era surprins` s-o vad`
acolo, atunci Aaron ar fi ghicit adev`rul.
Dar persoana respectiv` trecu pe lâng` ei, o salut` pe
Tania, dup` care se \ndep`rt`.
Romy r`sufl` u[urat`.
– Ai de gând s`-mi spui unde e?
Vocea lui suna ca o amenin]are. Gândurile i se risipir`
din [i sim]i c` nu mai rezist`.
– }i-am spus...nu [tiu... O privea cu ochi ne\ncrez`tori.
A...stat cu mine o vreme dup` care, \ntr-o diminea]`, pur
[i simplu a plecat. Habar n-am unde.
I se p`rea mai u[or s` mint`. Sim]ea c` astfel \i putea
spune orice [i era preg`tit` s` fac` asta pân` când va pleca.
Dar [tia c` nu avea s` mai suporte mult situa]ia. Era prea
aproape de el [i avea nevoie de bra]ele lui, de mângâierile
lui...
148 ELIZABETH CADELL

Se adun` repede când v`zu c` o prive[te cu ochii aceia


amenin]`tori, c` o studiaz` din cap pân` \n picioare...
– Cum era Romy?
Hm! De parc` \i p`sa! E \ns`rcinat`! \i veni s` strige. {i,
un moment, chiar avu impresia c` rostise lucrurile astea,
dar \[i veni repede \n fire.
Gândurile \i zburar` la ce va face el dac` ar afla una ca
asta. Ar fugi pe insul`, regretând c` le-a cunoscut vreodat`
pe surorile Morgan? Nu, ar fi incapabil. |n schimb, ar
c`uta-o pe Romy, i-ar pune un inel pe deget [i ar trece
copilul pe numele lui, iar pe ea ar ur\-o pentru tot restul
vie]ii c` l-a obligat la o c`s`torie pe care n-o dorea. O
str`b`tu un fior. Nu trebuia s` [tie vreodat` c`-i poart`
copilul.
Trebuia s` plece de acolo. Putea veni oricine care o
cuno[tea pe Tania [i care o [tia \n America...
– Se sim]ea foate bine, mai ales pentru c` nu mai avea
de-a face cu tine, reu[i Romy s`-i spun`, cu glas t`ios.
– La fel de sigur` pe tine, Tania? \ntreb` el, ironic, dar
fetei nu-i p`sa. Reu[ise s`-l p`c`leasc`. Nu [tia cum, dar
reu[ise. Iar acum, sim]ea c` i se face din nou r`u.
|l v`zu cum se \ndep`rteaz` de ea. Se sim]i bine pentru
câteva clipe, dar când ajunse la ma[in`, o triste]e o \nv`lui
[i \[i d`du seama c` asta poate era singura dat` când \l mai
vedea pe b`rbatul iubit.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 149

Ajuns` acas`, intr` \n baie, \ncercând s` treac`


neobservat` de Avis, menajera Taniei, [i d`du drumul
lacrimilor. Nu [tia cum avea s` treac` peste toate astea.
|ntr-un târziu, se lini[ti, se sp`l` pe fa]` [i se machie pu]in.
Avea de gând s` ias` \n ora[, s`-[i petreac` ziua la muzeu,
s` fac` orice i-ar putea lua gândul de la el.
Când ie[i, o salut` pe Avis [i-i spuse c` pleac`.
– Ar`ta]i minunat, domni[oar` Morgan. Mereu m`
\ntreb de ce a]i vrut s` v` face]i scriitoare. La cum ar`ta]i,
putea]i avea lejer o carier` \n televiziune, la fel ca sora
dumneavoastr`. |nc` mai pute]i.
Romy \ncepu s` râd`.
– Mie \mi place via]a lini[tit`, fu tot ceea ce spuse [i nu
\ncerc` s`-i explice femeii c` munca ei \i aducea satisfac]ii
enorme.
O l`s` pe femeie \n hol [i se duse \n dormitor dup`
po[et`. Avis mai spuse ceva, dar Romy nu o auzi. Când se
\ntoarse, intr` \n sufragerie [i \nghe]`. Aaron st`tea lejer
\ntr-un fotoliu din fa]a ei, de parc` ar fi fost \n propria lui
cas`.
– Cum...ai intrat? reu[i ea s` \ntrebe, dup` un moment
de t`cere.
– M-a ajutat menajera ta. Ea tocmai pleca, iar eu i-am
spus c` m` a[tep]i [i m-a l`sat s` intru.
– }i-am spus. Romy nu e aici.
150 ELIZABETH CADELL

Sim]i c` se \mbujoreaz` [i-l v`zu c` se ridic` [i se


\ndreapt` spre ea. De[i casa era destul de spa]ioas`,
prezen]a lui domina totul.
– {tiu, spuse el, calm. Am venit s` te v`d pe tine.
– De ce? abia de putea gândi clar. Doar nu se \ntorsese
dup` Tania!
El o m`sur` din cap pân`-n picioare. Ochii, gura, rochia
purpurie, picioarele...Nu-i sc`p` nimic.
– De ce te \mbraci \ntotdeauna \n ro[u? Cau]i
inten]ionat pericolul? \ntreb` el, cinic.
Nu \n]elegea ce avea de gând, dar tonul lui \i f`cea sân-
gele s` clocoteasc`.
– Ce dore[ti?
– Pe tine!
– Ei bine, \mi pare r`u, dar am o \ntâlnire pentru prânz,
reu[i ea s` spun`, for]ându-se s` r`mân` calm`. A[a c`...
– Anuleaz-o! \i [uier`, când \ncerc` s` treac` pe lâng`
el, dar bra]ul lui de fier o opri.
– De ce? Cu ce drept vii aici [i-mi ceri una ca asta?
– Ne-am desp`r]it \n termeni nefavorabili de fiecare
dat`, a[a c`, fiindc` tot am venit aici, de ce n-am \ncerca s`
avem o rela]ie care s` ne satisfac` pe amândoi?
Nu putea crede una ca asta! Venise pentru ea, pentru
Romy, [i acum \i era totuna dac` n-o g`sise [i Tania era
disponibil` [i doritoare.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 151

– Te-ai culcat cu Romy!


– N-a f`cut niciun secret din faptul c` m` dorea, spuse
el, parc` \ncercând s` se tempereze. Ce b`rbat ar putea fi
\nvinuit \n fa]a unei astfel de tenta]ii?
|ncerc` s` se ab]in` s`-[i \nfig` unghiile \n fa]a lui
frumoas`. Doar gândul c` se putea da de gol singur` o
oprise de la un asemenea gest.
– {i acum, sugerezi s` fim din nou iubi]i? |ncerc` s`
par` sigur` pe ea. Ei bine, \mi pare r`u, dar nu m` mai
atragi \n niciun fel, Aaron Blake. Noi doi am terminat-o de
mult.
Se \n[elase dac` sperase c` astfel avea s`-l fac` s` plece.
{i scoase un ]ip`t de protest când o trase spre el.
– Ei bine, asta r`mâne de v`zut, nu-i a[a? \ntreb` el,
privind-o furios.
Se lupt` cu bra]ele lui, dar era mult mai puternic [i
reu[i s-o potoleasc`, iar s`rutul care urm` fu unul posesiv.
Tân`ra \i r`spunse ascult`toare [i-i \nl`n]ui gâtul cu
mâinile. Era atât de bine s`-l \mbr`]i[eze din nou! Sim]i
cum dorin]a \i arde tot trupul, iar ea se abandoneaz` lumii
de vis. Dar, deodat`, toate astea \ncetar` [i-l sim]i pe Aaron
cum se \ndep`rteaz` de ea.
– Deschide ochii...Romy.
Ea deschise ochii \nl`crima]i.
– De ce? \ntreb` el, cu durere \n voce.
152 ELIZABETH CADELL

Ea nu-i putea r`spunde. Nu acum, dup` ce tremurase


de dorin]` \n bra]ele lui, de[i [tia c`-l min]ise din nou, cu
neru[inare.
– De ce ai pretins din nou c` e[ti Tania? M-ai fi l`sat s`
plec de aici, poate f`r` s` m` mai vezi vreodat`?
Romy se \ntreba de ce p`rea atât de furios. Poate c`
avea dreptate. |n fond, fusese din nou p`c`lit, dar [i ea
avea dreptul s` fie sup`rat`.
– Am crezut c` nu-]i pas` \n patul c`reia dintre noi intri.
Acum câteva clipe, când credeai c` o seduci pe Tania...
– Opre[te-te! Se apropie furios de ea [i o lu` de umeri.
Prostu]o! Chiar ai crezut c` m-ai p`c`lit adineauri?
Recunosc, la televiziune am avut doar o b`nuial` vag`. Ai
jucat destul de bine. Dar chiar nu crezi c` [tiu s` te
deosebesc de sora ta? C` nu [tiu c` tu \]i ridici b`rbia când
vrei s` m` provoci? C` te \mbujorezi când e[ti nervoas`? {i
mai ales c` faci o mare gre[eal` de exprimare: eu [i Tania
n-am fost niciodat` iubi]i!
Romy se holb` la el, nevenindu-i s` cread` ce auzea.
– Cum? dar am crezut...
– Oh, recunosc c` am fost tentat de multe ori. Pân` la
urm`, arat` la fel ca tine. Dar ea voia mai mult decât o
rela]ie fizic`, ceea ce eu nu-i puteam oferi. {i pentru c`
n-aveam de gând s` m` \nsor, iar ea nu voia nici mai mult
nici mai pu]in decât un inel de logodn`, rela]ia noastr`
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 153

n-a evoluat. Dar cu tine... De fiecare dat` când te s`rut, m`


faci s`-mi pierd controlul. Tania n-a avut niciodat` efectul
`sta asupra mea. De asta nu mi-a trebuit mult s`-mi dau
seama c` pe tine te-am v`zut mai devreme... pentru c` am
sim]it instantaneu dorin]a de a te lua \n bra]e [i de a te
mângâia [i s`ruta. Aveam atâta nevoie de tine!
Nevoie sim]ea, nu dragoste, gândi Romy, cu
am`r`ciune. Iar ea deja \i ar`tase c`-l accepta \n patul ei [i
f`r` inel de logodn`...
– Nu mi se pare c` ]i-ar pl`cea s` r`mân, spuse Aaron,
cu o grimas`. Dar s` [tii c` am [i eu o limit`. Nu pot
accepta s` m` respingi la nesfâr[it! Când am condus spre
casa asta, mi-am dat seama c` trebuie s` te g`sesc [i s` te
fac s` \n]elegi c` nu trebuie s`-]i fie fric` de mine. A[a c`
sunt aici, gata s` te protejez. De mine...sau de tine. Iar asta
ar \nsemna c` ]ii la mine mai mult decât vrei s` recuno[ti,
nu-i a[a, Romy? Aaron deja aflase lucrul `sta din felul \n
care-i r`spunsese la s`rut.
Ar fi vrut s` sar` \n bra]ele lui, s`-i spun` cât de mult \l
iube[te, s`-i strige cât de dor i-a fost de el, s`-i spun` c`
a[teapt` copilul lui...Dar nu f`cu nimic din toate astea.
– Nu mi se pare c`-]i p`sa prea mult dac` m` g`se[ti sau
nu. Nu mi-a pl`cut deloc faptul c` m` cau]i doar pentru c`
s-a \ntâmplat s` vii aici [i nici n-ai \ncercat s` iei leg`tura
cu mine, \nainte.
154 ELIZABETH CADELL

– E adev`rat, poate c` a[a ar fi trebuit s` fac...recunoscu


Aaron, oftând. Dar e valabil [i pentru tine, Romy. Nim`nui
nu-i place s` fie p`r`sit, a[a cum ai f`cut-o cu mine. Când
m-am \ntors \n noaptea aceea, tot ce mi-a spus Tania a fost
c` te s`turase[i de insul` [i ai decis c` e mai bine s` pleci.
Avea dreptate. Era exact ceea ce-i spusese surorii sale.
– Tot ce puteam crede era c` regretai ce se \ntâmplase
mai devreme \ntre noi. Am crezut c` te sup`rase[i pe mine
pentru ceea ce ]i-am f`cut \n ziua aceea. Pentru c` aproape
te-am violat. {i pentru c` m` dispre]uiam din cauza asta,
n-am putut s` iau leg`tura cu tine atât de repede.
– Nu te ur`sc...spuse ea. Am plecat fiindc` am crezut c`
sunt o piedic` \n rela]ia ta cu Tania.
– Dar \]i spusesem deja c` n-aveam nicio rela]ie cu ea.
De ce nu m-ai crezut?
Nu-i putea spune c` sora ei o l`sase s` cread` altceva.
Oricum, o putea ierta pe Tania, acum. Putea \n]elege de ce
sora ei era atât de trist` la gândul c`-l va pierde. Atrac]ia
lui putea face pe orice femeie s`-[i piard` min]ile. Chiar
f`r` s` existe iubire. Nu fusese [i ea o astfel de victim`?
– Dar nici tu n-ai fost destul de sincer cu mine, nu-i a[a?
M-ai l`sat s` cred c` Theo \nc` mai de]ine casa, pe când tu
o cump`rase[i deja. A[a c` n-aveai de ce s` te folose[ti de
mine...
Se opri, sim]ind cum un val de grea]` \i inund` gura.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 155

Se albi la fa]`.
– Te sim]i bine? o \ntreb` Aaron, \ngrijorat.
– Cred c` da, spuse ea, \ncercând s` se calmeze sub
privirea lui atent`.
Bine\n]eles, el nu [tia de copil [i nici nu trebuia s` [tie!
Nu voia s`-l \mping` la o c`s`torie pe care n-o dorea.
– De ce m-ai min]it? De ce-ai pretins c` tu [i Tania era]i
iubi]i [i m-ai determinat [i pe mine s` fac asta? Ca s`-i
protejezi reputa]ia? Sau pentru a proteja familia lui Danny,
ca s` nu treac` prin ceea ce ai trecut tu?
– Tot nu \n]elegi, nu-i a[a? Crezi c` sunt atât de marcat
\ncât s` salvez c`s`toria altui b`rbat? |ncepu s` râd`. M`
mir c` nu te-ai gândit [i c` eram gelos pe rela]ia dintre
Tania [i Danny.
Romy se \mbujor` de ru[ine. Chiar asta crezuse.
– Recunosc c` \n seara aceea te-am luat la petrecere ca
s`-i ar`t lui Swain c` sora ta nu e subiect de scandal. {i da,
am fost pu]in \ngrijorat c` \nc` o familie ar putea fi
distrus`. Dar n-am fost niciodat` obsedat de chestiunea
asta [i nici nu m-am gândit s` te folosesc pe tine. Helen
Gower e suficient de puternic` s` suporte infidelit`]ile
so]ului s`u [i suficient de indulgent` \ncât s` i le [i
accepte. Sora ta mi-a explicat de ce a ie[it cu Danny [i m`
bucur c` n-a avut nimic de-a face cu el. Oricum, e mult
prea inteligent` ca s` se \ncurce cu un astfel de om. Dar
156 ELIZABETH CADELL

am crezut c` pân` acum ]i-ai dat seama c` am min]it [i


te-am luat peste tot cu mine pentru c` te voiam aproape...
N-am \n]eles la \nceput de ce m` sim]eam atât de atras de
tine, pentru c` Tania n-avea un astfel de efect asupra mea.
Dar când am aflat adev`rul, nu m-am mai mirat.
O trase spre el, iar Romy sim]i c` pierde uzul ra]iunii.
– Parc` erai o pas`re speriat`, [opti el, cu buzele \n
p`rul ei. Speriat` de mine [i de chimia asta care exist`
\ntre noi. {i dac` ]i-a[ fi spus atunci adev`rul, ai fi plecat [i
n-a[ mai fi auzit niciodat` de tine. Am semnat actele exact
\n ziua \n care ai venit tu [i mi-a trebuit mult pentru a-l
convinge pe Theo s` nu-]i spun` nimic. Dar nu i-am spus
[i motivul pe care-l aveam pentru a face asta.
– Nemernicule! [uier` ea, dar el o strânse [i mai tare \n
bra]e.
– Da, recunoscu el, ai dreptate. Dar, s` [tii, iubito, n-am
venit cu afaceri la Melbourne. Am venit aici pentru c`
trebuia s` te g`sesc, s`-]i spun cât de mult te iubesc, Romy.
Cuvintele lui parc` s-au pierdut undeva \n aer [i Romy
\l privi ne\ncrez`toare, dup` care totul disp`ru [i se trezi
dup` câteva clipe \n patul Taniei, cu Aaron lâng` ea,
privind-o \ngrijorat.
– |mi pare r`u, reu[i ea s` spun`, jenat`.
– N-am mai spus niciodat` unei femei c` o iubesc [i nu
m-am a[teptat s` se \ntâmple una ca asta.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 157

Dar ce s-a \ntâmplat, Romy? E[ti bolnav`...?


O mângâia u[or [i o privea cu \ngrijorare. Acum, era
clar c-o iube[te.
– Bine\n]eles c` nu, prostule. Doar c` a[tept copilul
t`u, asta-i tot!
Uimirea \i acoperi fa]a, dar pentru o clip` doar, dup`
care, o bucurie f`r` margini \i inund` privirea [i o strânse
\n bra]e atât de tare \ncât o duru.
– Oh, iubito! De ce nu mi-ai spus mai devreme? |i s`ruta
p`rul cu delicate]e. |[i ridic` privrea [i o \ntreb`: credeai
c` nu te doream?
– Da... Adic`, n-am pl`nuit nimic, nu [tiam dac`-]i plac
copii. Am crezut c` o s` te \nfurii [i...
– O s` m` \nfurii! Oh, Doamne! O strângea din nou \n
bra]e, parc` nedorind s-o mai lase s` scape. Vreau mul]i
copii... [i o familie...[i dragoste...[i mult` protec]ie. Dar,
\nainte de toate, te vreau pe tine. Vreau s` te \ntorci cu
mine \n Fiji, azi. {i ne vom c`s`tori cât mai repede posibil.
Dar se opri imediat.
– Vrei [i tu asta, nu? Adic`...m` iube[ti [i tu, nu?
– Bine\n]eles, râse Romy. Te iubesc!
Buzele lui le acaparar` pe ale ei \ntr-un s`rut pasional
[i afectuos. Aaron \ncepu s`-i mângâie trupul [i Romy sim]i
cum pierde controlul.
– Nu aici...[opti el.
158 ELIZABETH CADELL

De data asta, trebuie s` se \ntâmple \n patul nostru [i


nu \n al Taniei.
– Asta nu te-a oprit \nainte, spuse ea cu \ndr`zneal`.
– Atunci, a fost diferit. Am fost sup`rat pe tine. Deja m`
fr`mântasem toat` noaptea de grija accidentului pe care
l-ai avut... iar tu te ar`tai atât de ostil` fa]` de mine...
– Pentru c` Tania venise [i am crezut c` nu m` mai vrei.
O s`rut` din nou.
– Prostu]o... [opti el. Dar ce se \ntâmpl` cu \ntâlnirea ta
de azi? \ntreb` el, dintr-o dat`. Nu crezi c` trebuie s`
anun]i c` nu te mai duci?
– Oh, am min]it, spuse ea, chicotind. El se ridic`, furios.
– M-ai p`c`lit din nou. Am spus c` n-am s` fac dragoste
cu tine \n patul Taniei, dar cred c` nu se va sup`ra dac` o
s`-i folosim canapeaua.
Apusul f`cea orizontul s` ard` \n culori purpurii, iar
oceanul sc`lda cu valurile sale \nspumate plaja cu nisip
auriu. Casa alb` str`juit` de palmieri era lini[tit`, iar pe
terasa ei, Romy ascundea un secret...
Fusese o zi normal`. F`cuse o vizit` doctorului, care \i
spusese c` avea o sarcin` normal`, [i primise o scrisoare
de la Tania, care-i spunea cu mult entuziasm c`-i pl`cea
munca ei de acolo [i c` s-ar putea s` r`mân` mai mult
pentru c` se \ndr`gostise de un tehnician de platou [i
credea c` de data asta era ceva serios.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 159

Romy zâmbi la gândul c` sora ei e \ntr-adev`r fericit` [i


c` se bucura [i pentru c`s`toria ei cu Aaron [i pentru
nepo]elul care era pe drum. Inima parc` \ncet` s`-i bat` o
clip`, când auzi zgomotul ma[inii.
Din câ]iva pa[i, Aaron fu lâng` ea, o \mbr`]i[` [i o
s`rut` pasional. Fuseser` desp`r]i]i vreo cinci ore [i deja
sim]eau fiecare lipsa celuilalt. A[a se scurseser` trei luni
fericite, de când Romy devenise so]ia lui.
– Ce ]i-a spus Chisholm? E[ti bine? Sarcina decurge
normal? Ce vrei s`-mi spui?
Oh, Doamne! Nu putea ascunde nimic de el!
– Totul e perfect, spuse ea, mângâindu-i obrazul.
– Atunci crezi c` mo[tenitorul meu s-ar sup`ra dac` am
face dragoste?
– Mo[tenitor? De ce crezi c` e b`iat?
– Oh, fat`, b`iat, nu conteaz`, o s`-l iubesc la fel. Dar
nu cred c` voi iubi vreodat` pe cineva mai mult ca pe tine.
Deci, s` revenim, crezi c` s-ar sup`ra?
– Nu cred, spuse ea, \mbr`]i[ându-l [i privindu-l drept
\n ochi. Doar c` trebuie s` [tii ceva... Râse mândr`: sunt
gemeni!

Sfâr[it
giannijollys

S-ar putea să vă placă și