Sunteți pe pagina 1din 260

BC

UI
AS

23
N

I/C

3
EN
TR
ALU
NIV
ER
SIT
Y LI B
RA
RY
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
A

i
LU
NIV
ER
SITY
LIB
RA
RY
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
AL
UN
IVE
RS
ITY
LIBR
AR
Y
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
A LU
NIV
ER
SITY
LIB
RA
RY
RY
RA
- An ce

LI B
e m ae ma a

Y
SIT
ER

e e Dian mi a ama a ae
IV

RN. A. BOC DAN: PARTE, 1 ISTORICĂ


1
N

C, LI] Sl EVA e PARTI A SOCLALĂ


UN

+
«

107 ILUSTRAȚIUNI ŞI 2 PLANURI


L
T RA
EN
I/C
AS
UI
BC

air pa aa
Iota bă

iei 01
„-"14V32
X.

GRAND CAFE RESTAURANT

«NEL. „SENILE "0687

Y
AR
STRADA SEULESCU 3 (DIN PIAȚA UNIRID
„CA LA MAMA ACASĂ

R
Motto;

i6lelon Îl0. dua

LIB
Der Gast hat immer Recht, m ăi
.. a Sehilter Hotel

CErstklassiges, RauimEnISehES und Familienhausy

ITY
voiajoriti caselor mari şi lumea bună lojează numai la Hotel Schiller das)

RS
IVE
UN
AL

aaafiVUVD___
TR

VOUS TROVEREZ CHEZ NOUS— LE DERNIER COMFORT 4


LE BONHEUR ET.LA JOIE COMME CHEZ Vous,
EN

SI SI
ADR. TELEPUON, TELEGEAPII CONFORTUL;
Schiilor Hotel-lassy CEL MAIL MODERN !
AUTORIOBILE

TI

ALLER MODERISTER !
I/C

REINE—RUINIGE KHONTFONT .
DILIGE ZIMMER
III

hotel le plus
AS

Flesșendes Ralt & Warmwasser


tiider CONFORTABLE
«Nu
w

Restaurant mit Vorziglicher JARDILI 4


Ni
a
UI

Hliche-Hali6haus
PERTRU

TERAS5S E
n
AVINONODLIV

Pericol de ASGENZOR exclus


aa

Durrcau Dtiloi: aphlque


BC

&P informations
Căldură Românoască .
e A
oma

ÎELErOII ID. ds
nu de Caloriter
GANAJ

NEZERVOIRE
PROPRII DE APĂ RADIO AUDITION:
N
4.
„CEL MI Al NOU -
GHID,

RY
RA
“AŞIUILUI
LIB
ITY
RS
8858855
IVE

RI. A. BOGDAN: partea istorică


UN

i | C. |. IEIRIENIEA= partea socială


„407 ILUSTRAȚIUNI ŞI 2 PLANURI
AL
TR
EN

u
I/C
AS

SS ii: Ş pas
UI

i |
|
[e
184543 Ea |fi:
mA Io

B.C.U.
BC

EDITURA N se) |
IAŞI — 1032
PREFAŢĂ ,

Y
De o bună bucati de: vreme, în. Iaşi a dispărut cu.

AR
totul neamul „Lditorilor“... Pricina? e cam greu ae:
explicat. De aceea, cu surprindere am văzul, (cun
câteva luni înainte, apariţia D-lui Ştefan Damaschin,

R

un tânăr inimos, care, aşa din senin, a dat la iv: cală -
în vechiul nostru Municipiu, în calitate de Iulitor

LIB
„P

câteva cărţişoare, scrise de tineri. competenţi, cari,


primite cu Javoare de cetitori, au dat prilej Geostei
nou kditor să încerce darea la, lumină a unui t0-.

Y
lum, mai cuprinzător, cu o materie istorică, şi socială, . .

SIT
care este Ghidul de faţă, ce se prezintă publicului...
„ca un op interesant, instructiv şi absolut. util, spre
a împrăştia negura în care oraşul nostru zicea. |
aproape nedumerit, faţă cu cele mai multe cunuztisiţt
ER
şi interese necesare zilnic numeroasei sale populatii.
lditând Cel mai nou Ghid al Iaşului, Domras-
NIV

chin. umple un. mare gol. In ucest 0p, el a întrunit -


pe lângă un rezumat “de cunoştinţi din trecutul isto-,
ric al celui mai însemnat oraş din țară, ce durează...
de aproape zece veacuri, indicaţii absolut trebuitoare Ș:
LU

zilnic, atăt localnicilor, cât şi mai ales străinilor ce


vizitează Iaşul, exceptând tot ceea ce, cu alte riiz-.
juri, Sa văzut. deplasat ori nedemn în alte asema-!:
RA

nea lucrări, puţine câte sau tipărit până ucinu,..


Rezumatul istoric scris după cererea specială s.|--
Na
NT

Iditorului, va constitui pentru toţi cetitorii o ler-


tură instructivă şi plăcută, conținînd o buni puri
din marea Monografie a Iaşului, pe care azi no
E

mai poale găsi nimenea în librării, fiind complect


I/C

epuisată de mai mulţi ani. -


„Adresele publicate în noul Ghid, de Institu:tor ul.
C, |. Lremia, sunt de' cea mai mare utilitate, ș..
IAS

vor folosi ori şi cui. : Ia:


„De uceeu e de crezut că opul de faţă va fi „bine
primit de cei ce vor voi să-l utilizeze, ca un liicri: :
U

ce nu trebue să lipsească din mici O cusă. .. | i


N.
BC
ai
„OAIPOOSPOOI
J|| al]
| | or hell“i

RY
MAN] i și jiiii] liilij si

el 25419

RA
LIB
ORAȘUL IAȘI

ITY
Cel mai de samă oraș al Regatului Româ-
nici, după capitala Bucureşti, este actualminte
RS
Iaşul, fost până la jumătatea veacului al NIN-a
capitală a Principatului Moldovei, care, în a-
“nul 1859 s'a unit, sub o singură Domnie, cu
IVE

fostul Principat al Muntenici,


Aşezat pe un'teren înclinat, format din două
: coline principale, Copoul și Taturaşii, în Îor-
UN

Ma unui amlileatru prelungite pe o distanţă


„de circa opt kilometri, această localitate are
„o privelişte generală din cele mai plăcute ve-
- derei, mai ales când e privit de pe alte co-
AL

„line, sau de pe dealurile cel înconjoară din-


„spre Jmiazăzi, caşi dinspre apus. O Tăşie în-
TR

“semnată a acestui oraş se prelungeşte pe un


șes neted, lung, care e străbătut dinspre a-
n.n

"pus-miazănoapte de un mic râu șerpuitor,


EN

numit Bahlui, care se scurge spre miazăzi,


revărsându-se întrun rău ceva mul mări-

I/C

şor, numit Jijia ŞI apoi, aproape imediat,


“în vâul mai bogăt în apă, ce desparte vechea
Moldovă de Basarabia, care se numeşte Prut,
AS

Inălţimea dealurilor pe care e use zul laşul,


în raport cu nivelul Mărei-Negre, este, între
40 metri, (șesul Bahluiului) şi 145 metri (pla-
UI

toul Copou). Supralaţa ce ocupă clădirile în


acest oraş, în genere, trece de 16 milioane me-
BC

tri patrați (1624 heci lare), cu o circonferență


aproximativă de 28,000 m. |..
2 = e = CEL MAI NOU
N .

".Intăţişarea întreagă a Iaşului dă ochiului

Y
0 impresie din cele mai pitoreşti, prin va-

AR
rietatea clădirilor şi.a diferitelor monumente
cclesiastice sau civile, amestecate în 'mare -
parte cu plantaţii abondente. Stradele sale,

IBR
4

deşi nu sunt sistemotizate după un anumit -


plan modern, presintă totuşi, prin varicta-
tea liniilorși aşezarea” diferitelor construcții

YL
ori monumente, un aspect plăcut. |
Părţile centrale, și în special regiunea 'su-
burbici. Copoul, în mare parte pavate cu as- |

IT
jalt sau granit, de lorme regulaie, presintă
aspecte de. oraș modern, având clădiri impu-
nătoare, grădini îrumoase, luminaţie: electri- RS
că; bamway şi lot felul de vehicule de trac-
țiune mecanică sau animală.
E
Suburbiile, şi ele -
sunt îngrijite, pecât posibil, în privința higic-
NIV

nei şi circulaţiei publice, deşi, aţă cu întin-


„derea şi răspândirea prea mare a unor locu-
*

-.
“imfe sau proprietăți ale locuitorilor mai lip-
LU

sii de mijloace, ar mai trebui încă mult de


„Tăcut, pentru ca ele să nu aibă un aspect
cam oriental. |
A

Poziţia geogratică,.
TR

Taşul este așezat, gcograficeste vorbind, în


unul din cele mai importante puncte ale Eu
i . . Ei . +. » A ”
EN

roper meridionale ; întrucât căile naturale şi în


„mare parte chiar acele stabilite din vechime
adâncă până în prezent, converg forțaminte.
I/C

spre acest -oraș, lucru ce pare a îi fost de


multe veacuri recunoscut şi utilizat; căci, seo-
AS

borând din mările bălticeși statele nordice


„ale, continentului curopean, prin principalele
căi de comunicaţie ale Poloniei şi Germaniei,
UI

spre Orientul: slav şi mahomedan, cât şi tre- ;


„când din mijlocul Europei (Austria și Unga-
BC

ria) spre ţările slavone şi tatare, dintre Mos- |


covaşi Crimeea; singura localitate ce pre-
sp
| GHID AL IAŞULUI TIE TD TIT DE III Ta Ta, 3

_zintă o încrucișare centrală şi mai mullă

Y
u-
„Şurinţă de legătură între oraşe şi posibilități

AR
de_ transport pe şesuri, culmi ori ape curgă-

IBR
: m
Pra rm mr maree
4
Pa

YL
1

iţ „i ;
. . .

FA

ţ a:

SIT
i . „i
N |
+ :
- e
: ej 7
ER
LI] VU

| : Dj
PR: £
| ! Pa £
' .: S
PR a. a
NIV

NE “i sl
i ph z
: i. | - >
l. .
i i
EA
pr “!
LU

.
. .. re —

FRI n.
Ve “i [ej
: LISA i O
„ | ta
pe Vaz | S
?
A

” ă ICR A hi
; pa
ţ . =
; PN, | 4]
TR

i
Ripo ş i,
ANII
|

3
e : ca
; ia
Pa |e >
EN

| i E : -O
4„ ii
") E
| i A Pa
, La . i
i i * ră o
I/C

m
AS

i
, . |
UI

>
:

J
R |
Ps ” i
BC

Na
| toare, cra Îașul,
” -
unde se puleau:
ravanele, sau adăposti transp întâlni ca-
orturile, depo-
„N

ț
4 CEL MAIL NOU

zitele și ciectua schimburile de măriuri co-

Y
merciale, din toată partea centrală a Europei.

AR
De aceia, negreşit, laşul trebue să Îi fost de-
numit prin veacul al VĂ-lea, după cum ne
arată mai cu samă corespondenţa diploma- ;

IBR
tică încă de pe vremea lui Ştelan cel Mare,
Phorum Philistinorum, şi lassmarcht,—ccea ce :
însamnă Târgul (iarmarocul) Filistenilor, cum

L
purtau numele în vechime. nişte neamuri, co-

ITY
mercianţi angrosişti, călători şi transporta-
tori de felurite: măriuri, denumire ce se a-
_tribuia pe atunci și poporului Jasigilor, care
se coniundă deseori cu RS
Pilistenii.
Locuitorii acestei regiuni, cunoscuţi din serip-
|

tele vechi, au lost.—ca şi în alte multe ase-


VE
menca localităţi încunjurătoare, ce compuneau :
teritoriile vechii Daci, pe care actualmente
“se află stabilită noua homânie-Mare;—cunos-
NI

cuți că” formau dilerite triburi, şi purtau di-


ferite numiri, ca Daci, Sciţi, Cumani, Traci,
LU

Sarmaţi, Geţi, lasigi, Iaşci, lasigini, Oseţi, luzeţi,


Alani ete.. | . Ă | |
Dela unul din aceste triburi, ec trebue să
RA

îi predominat, e mai mult ca sigur, că .regi-


unea de care ne interesăm îşi va Îi luat de-
numirea, şi anume, dela poporul Iaşcilor, sau
NT

lasigilor, care, dupăcum se arată în diferite


serieri vechi, au ocupat o regiune întinsă din
E

nordul (ării Moldovei, din acelaşi timp,_ sau


I/C

alternativ, cu poporul mai numeros al Daci


lor,' cu care sau luptat în diferite rânduri şi |
i-au biruit oştile homane, de sub comanda
IAS

marelui Impărat Traian. Intrun moment dat


lasigii devenise chiar aliaţi ai Romanilor: .
mai târziu ci se. împrăștiară, expunându-se
"la o nimicire aproape totălă.
U
BC

Originea şi întemeerea Jaşului.


Naţia românească, constituită ma: târziu
*

7
GHID.AL IAŞULUI! 5
4 măi i ap meat a a e a Ra că do 4

din sfărmăturile sau rămăşiţele naţiilor în-

Y
vinse de oștile lui' Traian, prin epoca, încă

AR
întunecoasă pentru știinta istoriei, dintre vea-
curile IL—NII după IHlristos, a găsit anumite
localităţi și neamuri Îiințând din. vremea fer-

R
mentărei celor ce au îngrăşat cu sângele lor,

LIB
pământurile ce luară mai târziu, rând pe rând,

S ITY
ER
NIV
LU
RA
E NT
I/C
AS

Biscrica Trei Ierarhi


„denuniirea de Moldoca, Valahia, Transilea-
UI

nic, Bucovina, Basarabia, si cari astăzi, mul-


țumită împrejurărilor, sunt întrunite sub nu-
mele de Regatul României. Li Sau păstrat u-
BC

nor localităţi denumiri mai mult sau mai pu-


6 — — CEL MAL NOU
țin stabilite în curgerea vremurilor şi Îrămân-

Y
tărilor iatale ale trecutului intunecat, dintre

AR
cari însă, pănă în ziua de astăzi, singur laşul
“> pare a aveao denumire mai veche şi mai ra-
țional stabilită, faţă cu neamul cc La stăpânit o

IBR
vreme mai îndelungată şi mai apropiată de noi.
. ae
. ..

L
"Ținând samă că așezământul localităţei la-
“şului, din anumile constatări, cată a dăinui

ITY
din vremuri preistorice, ori cel puţin din e-
poca neolitică, găsim, într'o hartă, poale cea
mai veche cunoscută a Moldovei, dresată în
RS
veacul IL după Iristos, de-un geogral antic
.
Ptolomeu; că pe locul aşezării actuale a loa-
stei capitale a Moldovei se alla localitatea
VE

„4 „denumită Petrodava, un nume dac, desigur,


2 Mult mai.tâiziu; prin veacurile XII—XIII, a-
NI

Dar denumirile de şi, laşi, Iișii, Lârgul-lşu-


3 lui şi chiar Cneţia sau Cnezatul (Principatul)
LU

“Teşilor ! Mai precis, denumirea de laşi, o gă-


sim sigur în vremea Voevodului Moldovei Ale-
xandru-cel-Bun (1401—1455), întrucât prin a-
RA

numite hrisoave, emanate dela acest Domni-


tor, se arată chiar importanţa netăgăduită a
acestei localităţi, care se. vede că conţine în-
NT

trînsa o Curte Domnească, având judecători


înalţi, vămi principale pentru scurgerea a di-
E

ferite măriuri de uhport şi export ete. Alte


hrisoave posterioare conlirm continuitatea şi
I/C

importanţa acestui oraş, prin laptele însem-


nate vremelnie că sau petrecut în cl.
IAS

Sunt presupuneri că mai mulţi Vocvozi ai


Moldovei, ec-şi aveau la. început scaunul Doni- '-
nese în cetatea' Suceava, din, regiunea actua=
lei Bucovine, hălăduiau mai adesea prin laşi,
U

„de unde ei dau în diferite împrejurări multe


BC

hrisoave şi unde clădiră bisericişi poate e-


difieii pentru autorități, până cc, în chip ne-
bănuit, capitala ţărei se mută, pentru dile-
r
GHID AL IAŞULUI i
rite rațiuni, din Suceava, definitiv în laşi,

Y
prin ordinul lui Alexandru Lăpuşneanu-Vodă/

AR
„cam după jumătatea veacului al şeispreze-
celea. |
Astiel, e de crezut absolut eă denumirea de

R
leşi, laşi sau Târgul-leşilor, derivă dela unul

LIB
din triburile sau popoarele semi-barbare, ce
au locuit un timp nedeterminat pe aceste
locuri, în regiunea “nordică a Moldovei, atât
pe dreapta cât şi pe stânga râului Prut, şi

ITY
anume dela poporul Jasigilor_de care am.
vorbit. ” Ta
Se ştie apoi că întregul leritoriu ce incun-
S
jură sub lormă de judeţ şi astăzi laşul, cât
ER
și judeţul mare ce se ailă situat în Basara-
bia, având actualmente numele de Bălţi, pur=-
tau, sub vechea stăpânire moldovenească, în-
NIV

“runite, denumirea de Judeţul Ieşilor, până


"la răpurea Basarabiei de cătră Ruși, la 1812,—
ceia ce sprijină mai mult ideia, că.din ve-
LU

„chime a lost această, porțiune de pământ o


sălășluire specială; un el de Principat al ve-.
“chilor laşci sau lazygi, cari, mai lârziu prin
RA

hărţueli suceesivG între popoare aproape no-


made, și luptele urmate cu şi contra Roma-
„nilor, ori din diferite împrejurări de ordin e-
NT

conomic, şi-au părăsila un moment dat ve- .


trele, strămutându-se mai spre interiorul Eu-
ropei şi oprindu-se, mai mulţi, pe malurile
E

dintre Tisa și Dunărea, unde ei şi-au format a-


I/C

poi 0 nouă provincie, denumită lazygiu, (pe


ungureşte Iaszol;), siârsind, până în zilele noas-
AS

tre, prin a se contopi cu ungurimea predo-


minantă în acele meleaguri.
Nae Îi lucru prea riscat chiar, dacă am
UI

* bănui, că însuşi provincia mare a Maramu-


reșului, în * care astăzi se găseşte regiu-
nea denumită Țara Oaşului, si a cărei locui-
BC

tori actuali au apropieri elnologice de îigu-


7
8 = see CEL MRI NOU
rile şi obiceiurile, poate și rămășiţi de limbă,

Y
dela vechii lasigi, să lie încă un câmp de sta-

AR
ţionare şi colonizare eventuală; a acestui din .
urmă popor, dela care se măi găsesc, credem,
anumite tradiţii şi rămăşiţi de obiceiuri antice.

IBR
Viaţa politică şi socială

L
Din ecea ce a Îost la început; din clipa în
care laşul a devenit capitală a Moldovei,

ITY
el căla a se mări, ca întindere, ca popu-
“laţie, cât şi ca monumente ori clădiri Impu-
nătoare. o e
RS
VE
NI
LU
RA
ENT
I/C

Teatrul Naţional
IAS

Curtea Domnească, aşezată din capul locu-


lui: probabil pe un promontoriu, sau pe o mo-
“vilă mare de pământ, naturală, în formă
de insulă, îu întărită în vremuri vechi, cu
U

ziduri groase de: jur-împrejur, adăugându-


BC

"i-se apol' din vreme în vreme mai multe


alte clădiri, de forme şi utilizări variate, Îiind
destinate atât locuinţei Domnitorilor Moldo-
GHID AL IAŞULUI

Y
vei şi familiilor lor, câţ şi boerimii oficiale

AR
și mai ales ostașilor ţărei şi comandanților
respectivi, necesari pazei: Domniei și a Țărei,
aşa că această agslomeraţie de zidiri aţunse

R
întrun moment dat, undiel de cetăţue (castel),

LIB
întărită şi încunjurată d&şanţuri largi, pline cu
apă, care nu avea comunicaţie cu târgul pro-
priuzzis, aşezat mai spre nord, pe poalele

S ITY
ER
PE
E

NIV
DP
ET

LU
[CD rzez a

RA
NT

SR , .
, . că
- :: a me manei A
: pete pro a. sea pa a
E

| ki a s PER e £
pp ” D
pe ae
I/C

Ș E e
£
Aeneon ioan manea e a iii tea
a oaia manea gama pate Ade aie ta aere
AS

. Scara principală din interiorul Teatrului Naţional.


platoului Copou, decât printr'un pod de lemn
UI

CCcOnOmMICcOS, o |
„Aşa liind, în târgul civil, ca să zicem aşa,
al laşilor, de pe poalele Copoului, locuia bo-
BC

erimea de mâna a doua, cea neoficială, ne-


gustorimea, ostașii, slujitorii și: grosul obşliei
muncitoreşti, care cu toţii comunicau numai
10 = e — CEL MAI NOU

Y
prin podul citat cu castelul domnesc. Acca-

AR
stă împrejurare lăcu ca supralața târgului
propriu zis să se întindă numai spre miază.

IBR
_noapte-răsărit. Pe câmpiile de pe şesul Bah-
luiului (miazăzi-apus), unde și unde se lăceau
aşezări sărăcăcioase, poate mai mult de robi,
mevolhnici, străini sau vagabonzi. Si

L
Incă. de pe vremea domniei lui Petru Ra-

ITY
reş-Vodă, după cum se constată prin anumite
hrisoave! oficiale, se vede a se Îi înființat în-
to latură dinspre apus-miază-noaple a la-
pentru o asemenea
RS
şului, un. așezământ de o importanţă însem-
nată epocă, ca prevedere
de stat şi ca răsplată, desigur, pentru ostașii
VE
“țării rămaşi: iulirmi (invalizi) din luptele cu
dilerite neamuri ce ne încunjurau, ori alţi
betegi dintre popor, cărora li se dădu de Dom-.
NI

mie locuri fără plătă, ca să-şi facă bordeie,


case și grădini, cum șitajutoare în bani şi pro-
LU

duete din obicinuitele mile Domneşti,—așe-


zământ care dăinui până pe-la mijlocul vea- -
RA

cului precedent, cunoscut sub denumirea de


Mahalaua Calicilor, (partea dintre Liceul Na-
'ționalşi Gara actuală), |
NT

Domnitorii ce au sălăstuil în laşi


Mai însemnați dintre Domnitorii ce au stat
E

în scaunul Moldovei din laşi;au lost, după A-


I/C

lexandru Lăpuşneanu, (1552—1561) — care


ju. ucis de sfetnicii lui, după.cum se crede în
IAS

unire chiar cu Doamna sa Ruxanda,—Despot-


Eraclide, un aventurier grec, Petru Șeliopul,
“Joan-Vodă cel cumplit, Aron-Vodă cel rău, le-
remiu, Simeon, Maria, Constandin şi Moisei
U

Movilă, Gaspar-Graţiani, alt aventurier străin,


BC

Ştefan IĂ Tomşa, . Miron Bârnovschi, Vasile


Lupu, Ştefan Gheorghe, Istrati Dabija, cum şi
“mai mulți din lamiliile Ghica, Duca, Canta-
cuzino, Cantemir, Racoviţă, Mavrocordat, Sutu,
GHID AL IAŞULUI = 4

Y
Calimah, Moruzi, huset, Sturza ele. între cari

AR
mai fură şi câţiva Caimacuni -(locţiitori de
Domni), ori Domnitori ce au stat un timp
prea scurt în scaun, |

R
Cei .ce sau deosebit mai mult în domniile

LIB
lor, dintre aceşti Voevozi, tură Vasile Lupu-
Vodă, care a zidit cele mâi prețioase monu-
mente bisericeşti, a reintrodus limba româ-
nească în şcoli şi biserici, (cari până atunci

ITY
fuseseră în mare parle slavizate), a înființat
cea întăi tipografie, lipărind cărţi de rugăciuni
şi legile țărei în limba patriei; Dumitru Can-
S
temir-Vodă, om Îoarle învățat pentru veacul
ER
său, care a seris multe opere de mare valoare,
fiind recunoscut şi de străinătate ca unul din
cei mai de samă învăţaţi ai epocei aceleta;
NIV

Grigore Ghica-Vodă, care şi-a dat viaţa pen-


tru păstrarea inlegrităței Moldovei ; Alex. Mo-
ruzi şi Scarlat Calimah, cari se îngriţiră de a
LU

face noi legi pentru Moldova şi a îmbună-


tăţi starea ci materială. ! N
Multe lupte cu vecinii încunjurători au avul
RA

de susținut unii din aceşti Domni, iar laşul


îu:- de nenumărale ori călcat, ars şi. prădat
de Ruși, Tatari, Unguri, Polonezi şi Turci,
NT

până la cea din urmă pacoste ce se întâmplă


în 1821, când un numde ărGreci, adunaţi aici
din lumea întreâsă, făcură o mare revoluţie
E

în eapilala Moldovei, cu prilejul aşa-zisei lor.


I/C

iterii, (luptă pentru eliberarea patriei Gre-


ceşti de sub domnia Turecască).
. - [d a] LS,
AS

Iasul, leagăn al unirei tuturor


i Românilor
UI

“ Se: vede, din cele ce preced, că după _nu-


meroase Îrământări polilice şi sociale, Iașul
BC

abia în veacul precedent, al XI-lea, a în-


ceput a avea o viață publică mai liniștită,
mai sigură, făcând astiel posibilă propășirea
19 CEL MAI NOU

Y
intelectuală şi socială pe toate. căile. Mulţi

AR
barbaţi însemnați ce au condus destinele în-
tregei ţări Româneşti, sunt originari din Iaşi,
și au contribuit la înalțarea sentimentelorși-a

IBR
bogăției națiunei întregi, atît în luptele po-
* A 4

L
ITY
RS
VE
NI
LU
RA
eset
9 na a PN:a edr mc ate
TI AIE Same SC oa

E NT
I/C
IAS

Catedrala Mitropolitană î.

litice pentru: eşirea de sub suzeranitatea Tur-


cici şi influențele nefaste ale celorlalți vecini,
cât și în respîndirea civilizației, în toate ra-
U

murile ci. .: A
BC

Cu prilejul nenorocitului răsboi mondial


din 1916—1919, în Iaşi Sau retras şi concen-!
irat guvernul și autoritățile principale ale în-
- GHID RL IHŞULUI TI ID Da 13

Y
tregei Românii, de unde apoi sa condus o-

AR
pera de apararea naţiunei şi țărei Româneşti.
D ? . Li . 3 . » A .

Tot-aici sa lăurit renașterea şi reîntregi-


rea neamului nostru, adlăugîndu-i-se, după
. u A ; . D,

R
lupte şi pagube grele, alît ca suilete româ-

LIB
nești cât şi ca materii, vechile ei teritorii, ce
=
CE SSI PI pa RI
a sata pi Fr ,
opecnpoacecSi pre ea e AA =3
f îs p

ITY
î,

S
ER
NIV
LU
RA

3
a z &.
a
aci
NT

eO TE a
STII
E

ET
I/C
AS
UI

„Interiorul Catedralei Mitropolitane.

de veacuri în urmă au lost, prin diferite îm-


BC

prejurări, răpite şi înstrăinate de puterile ve-


cine.—aşa că astăzi laşul se poatecu drepiul
N
7
f-4
/
- 14 > CEL MAI NOU

Y
mândri cu titlul de Leagăn al renaşterei şi .

AR
unirei a întregului neam Românesc. N

“Iaşul actual

IBR
In ce priveşte situaţia politică, socială şi e-
conomică actuală, laşul posedă: autorități in-
nalte în justiţie, administraţie, armată, cultură

L
și religie. E sediulunei Prefecturi districtuale,

ITY
al unui Mitropolit ortodox al întregei Mol-
dove, al unui Corp de armată ; are o Curte de
Apel, Tribunale, Camere de Comerţ şi Indus-
trie, o Universitate,
cu
"diferite Licee şi Şcoli superioare
RSmai. multe „L'acultăţi,
sau de spe- -
cialităţi; Instituţii filantropice, economice şi a-
VE
“gricoleş» un număr mare. de biserici, pentru
dilerite religii, unele din ele constituind ade-
„varate monumente de artă și arhitectură, du-
NI

rînd de citeva veacuri, instituţii artistice de


grade superioare, clădiri impunătoare pentru
LU

labriei industriale, mori de făină, produse:


chimice ete, |
Comerţul ce se practică în laşi este mai
RA

ales cel cu ridicata (en-gros), întrucît aici se


concentrează o mare. cantitate de mărfuri
NT

importate din ţări străine. şi-apoi' se reex-


„pediează în diferite alte localităţi din fară.
Înstituţiuni de credit, bănci, societăţi de a-
E

sigurare ete. sunt iarăşi numeroase.


I/C

+ Cultura scolastică icşană” radiază dease-


menea în ţara întreagă, facultăţile locale
producând actualmente mai multe mii de ti- -
IAS

irați, în drept, ştiinți, litere, medicină,. far-


macic, inginerie; agronomie, ete.
Din lași au pornit, începând cu veacul
U

“precedent, ideile cele mai înaintate în politică


ŞI răspîndirea luminei. în popor, spre a egala
BC

mulținica la nivelul păturilor culte din ţările


cele mai civilizate. O i
Clima Iaşului e foarte prielnică omenirei și
GHID
AL IAŞULUI == - 15

Y
animalelor, ferită de periurbaţiuni geologice,

AR
—aşa că sănătatea publică este mult mai asi-
surată aici ca în alte regiuni de şesuri sau
- de munte. Populaţia locală, rară încă ela

R
jumătatea veacului precedent, sa înmulțit de

LIB
atunci la peste îndoil, maiales dela creșterea
teritorială -a României, după stabilirea noului
- Regat, aşa că astăzi se poate cilra numărul
locuitorilor săi la peste 125.000 suilele,

ITY
Pe lângă locuitori băștinași, în laşi trăese
diferite naţionalităţi, din vremuri mai vechi,
Poloneji, Germani, ranceji, Greci, Armeni, Sluvi
S
dedilerite originişi mai ales Lorei, al căror nu-.
ER
măr e covârşilor “asupra tuturor celorlalți
străini. Toţi aceştia. trătesc în chipul cel mai
nesupărat şi conluerează la propăşirea eco-
NIV

- nomică a orașului, având şcoli, locaşuri de


închinăciune, societăţi filantropice, politice
sau economice, după interesul, mijloacele sau
LU

dispoziţia lor. * „i o
Ca religie, predomină cea ortodoxă, căreia
“sunt închinaţi toți locuitorii români, având
RA

aici Cap al bisericei un Jitropolit, cu puteri


spirituale asupra întregei regiuni a Moldovei.,
Catolicii îşi au un Lpiscop 'si un Seminar
NT

preoțese, un Institut de călugăriţe, (Notre Dame


de Sion), şi alte şcoli inferioare ; Armenii, au
biserică în centrul orașului ; Pro-
E

o frumoasă
testanţii şi Ruşii (seela Lipovană), îşi au «de
I/C

asemenea bisericile lor,—iar Evreii posed un


număr mare de sinagogi şi case de rugăciuni
AS

particulare. »
Clădiri principale, pieţe
UI

şi grădini publice

“In Iaşi se găsesc, rămase din diferite epoci


BC

“mai vechi, cum și unele construite în tinipuri


mai! recente, multe “clădiri mari, împunătoare
prin aspectul, măreţia şi utilitatea lor, dar
16 CEL MAL NOU

Y
diferite cu totul ca stil arhitectural, cele mai

AR
multe producând asupra ochiului efecte di-
„ierile, făcând obiectul admiraţiei, mai ales -

L IBR
ITY
RS
VE
NI
LU
RA
NT
E
I/C
ri
Ta

$
IAS
e
Pa
:
ETA
>
U FII

Statuia lui Vasile Alexandri


BC

a străinilor călători, din cari mulți se aștept.


a nu găsi aici decât construcții cu totul
orientale. | | |
GHID AL IAŞULUI za (7

cele dintăi asemenea clădiri, de re-

Y
Dintre
marcat este. bine înţeles, Curtea Domnească

R AR
LIB
ITY
enron are
TAI III

S
ER
e arm atace a
II
n
are ae Tre

NIV
LU
RA
E NT
I/C
AS
UI
BC

| Statuia lui nlexandru loan | Cuza Vodă


'de odinioară, astăzi denumită Palatul Admi-
18 — CEL MAI NOU
nistrativ, ce se crede a Îi fost iundată din

Y
vremi imemoriale,2, —ca . găsindu-se existând

AR
sigur pela 1478,—după care, trecând prin di-
jerite situaţii, incendiată de peste zece ori,
dărâmată de năvălitori duşmani, relăcută în

IBR
felurite stiluri, astăzi lormează o adevărată
podoabă a ţărei româneşti întregi. In rari o-
rașe mari din Europase mai pot găsi palate

L
similare, care să aibă în ele bogăţiile şi îru-
musețile arhitecturale, ce_ se pot vedea .la

ITY
acest Palat.
Sînt autori istoriei cari : susțin că. această.
construcție impozantă ar Îi existat sau sar
RS
Îi zidit chiar, în vremea Imparatului Traţan
al Romei, şi că de pe atunci chiar, ar Îi con-
VE
ținut câteva mii de. odăi! Ceea ce e probabil
însă, e că asemenea clădire,—în care trebuia să
locuiască stăpânitorii locurilor acestea, Îiind
NI

jăcută, cum am zis, "pe un promontoriu, a-


proape insulă; PBrin-care “se lermina valea
LU

dinspre miază-noapte a Copoului, pe care cra


aşezată localitatea Iașilor, şi Îiind înconţu-
rată de ziduri groase de apărare, îndărătul
RA

cărora erau șanțuri largi pline cu apă, pe


„care se. pulea chiar pluti, cu diferite- vase
mărunte, mai avea alăturea de principalul
NT

palat, clădiri secondare, pentru uzul, serviciul |


şi paza militară a acelor stăpânitori, şi că
E

aceştia trebuie să Îi lost cât se poate de


I/C

“mulţi.—având pentru ci: anume, şi pentru'ser-


viciile publice de guvernământ în genere, lo-
* _.
" cuinţele necesarii, cămările cu provizii, câte-
IAS

va biserici chiar! Aşa liind.se poate ca cilra


de mii de odăi să nu lie o prea mare exa-:
gerare a vechilor - istorici... -
In acest palat se adăposteşte astăzi Pretec-
U

„tura de Judeţ, Curtea de Apel, Tribunalele,


BC

* Curtea cu Juri, Administraţia financiară,


Poștă și telegral cete. mai rămănând până
GHID AL IAŞULUI = Li
19,

în prezent, un etaj întreg sprea face loc încă

Y
altor autorități. |

AR
Universitatea, clădită de yreo 55 ani, pe
Strada Carol, conţinând la 500 odăi, este as-
tăzi pe cale de-a Îi sporită cu o nouă con-

R
strucţie alăturată, ceva mai mare încă decât

LIB
cea existentă, aşa că_va..presenta încurând
un aspect absolut. măreţ.si util pentru ecli-
lilatea laşului. In aceste clădiri se vor des-
volta trei Facultăţi ale acestei şcoli: cele de

ITY
Drept, Litere şi Ştiinţi.— întrucât pentru la-
cultatea de Medicină există cu totul o altă
“clădive mare şi impozantă, în centrul oraşu-
lui—în Strada S
i compusă .
- vechi,
Universităţi
ER
din mai multe corpuri de case, unele mai
demult, altele decurând construite. ) 7
In aproprierea acestei Facultăţi, se află cu
NIV

fațada principalăîn Strada Brălianu, enormul


bloc de clădiri al Epitropiei Casei Spitalelor
Sf. Spiridon, în care se adăpostesc şi OBViEsC
LU

mii de bolnavi saraci. |


Alte elădiri impunătoare se mai pot vedea
în Stradele Cuza-Vodă, Mârzescu şi Căpilan
Păun, ca noul Teatru Naţional, Lăcul după
RA

plănurile unor arhitecţi vieneji, ce are un as-


pect, exterior și interior, din..cele. mai _atră-
NT

gătoare; palatul Comenduirei Armatei (lost


Roznovanu), în Strada Ștefan cel Mare, în faţa
Mitropoliei, e „de asemenea o clădire «de (de-
E

osebită importanţă. | o
I/C

Frei teatre, de construcție mai recentă, Tria-


non, în Strada Lăpuşneanu, Sidoli, din Stra-
da Unirei si Phonix. din.Strada Gându, a-
AS

ceste două reînoite, au săli frumoase,în cari


mai de obicei se dau representaţii de cine-
UI

matograf. | |
- Palatul Academiei de Bele-Arte, fost în ve-
chime întrebuințat: pentru Academia Mihai-
BC

leană, peste drum de care se află o altă im-


Y
AR
NOU

cacao zal
.
IBR -
MAI

.
L
ITY
CEL

„+ DE
2 N ii . 1
îti
RS id
E
A
4
mmm amr -.„d

e
:
av.
A La
:
*
VE 4,
po ana
.
ii
. a
.
>
po VI
E
.
ai
” “
[n
a.
e
Pe
ÎN
.- 7.
ţ
.
.“
,
NI , Pi ada . e,

das se
fi. v 4
Tm eram îmi pe arat m e opee : pa e
STI E see
« N - pp
LU

mere. îm iei
am
y

rame
RA

n mea
NT

ma
E

fo maia
I/C
IAS

neme
e
kia* .
“i
U

o
CZ
„20
BC
TIT 2 2|
IT II 7 n o TIT
IAŞULUI IT
GHID AL

portantă construcție a. Liceului Naţional, ce

Y
pe cel Mihailean, au deasemenea .
a înlocuit
un aspect din cele mai interesante. .în Strada

AR
itul Funciar Urban, situat
Cred
ural exec”
Lăpuşneanu, arc un aspect arhitect ca reşe- -

R
ioar ă
lent. Această clădire a servit odin

LIB
S ITY
ER

:
NIV

Medicină
LU

de
Facultatea

A E iramaă i e
RA

y a Sim:
dp . Vu:
A ! tert | pi
AD
, A said pi
, -- A L Sari

a | | |?
. Piu , , Ă
NT

ta. pa E Ei! IIM:


bar d RU

a
ri ni Le o :
LL VIŢ:,i)
Sa RI Si “ |
x pepe Pl
E

: zi , Eat e!
II ză da e
I/C

v n 4

m4
AS

cate
- . î i =

za .—.. "E
i)
A — sri
SE Du Dat ] 4
UI

Di Do ae ?
« 9; |

_dinţă lui Alexandru loan [. Cuza-Vodă, ime-


BC

diat după alegerea Sa ca Domn al Principa-


22 CEL: MAL NOU
telor Române Moldova şi - Valahia—iar în

Y
1916—1918, a adăpostit pe Regele Ferdinand 1 |

AR
și serviciile regale respective. .
rr
Liceul Internat (model), din Strada Toma-
. .
Cozma; e o construcție enormă, credem cca
. IS

IBR
"mai de samă în acest gen, din întreaga fară
românească. |
Se mai pot privi cu interes:şi plăcere Ca-

L
zarma cea mare a Regimentului XIII de In-
lanterie dela Copou, zidilă întrun stil gran-

ITY
dios,. Gara principală a Iaşului, Băile Co-
munale din Strada Mitropoliei, (fostul local
al /eredeului Turcesc, din vremi foarte vechi),
Hala de fier, din Strada RS
Anastase-Pânu şi
"Cismăriei, [otelul Trajan, din Piaţa Unirei,
VE
Tlotelul Continental din Piaţa Cuza-Vodă, Se-
minarul Teologic Veniamin Costachi din Strada
Lozonsehi si alte multe case mari, răspândite
NI

în: diferite părţi ale oraşului, DR


laşul posedă ca punct principal de circu-
LU

laţie Piaţa Unirei, în mijlocul căreia e aşezată


enorma statuie de bronz şi marmoră a Ini Cuza-
Vodă. şi alte pieţe mai rediise; o mare grădină
RA

publică, la capătul Stradei Carol, numită


“Copoul:—o şosea lungă cu plantaţii, în alee,
- numită: Aleele Ghica-Vodă, şi alte: grădini
NT

mai mici, cari abundă, atât în propietăţile pu-


bheec, cât şi în cele particulare.
E

Alte aşezăminţe 'şcolastice


I/C

A „Şi educative
7Pe lângă Universitatea locală şi Facultatea
IAS

de Medicină, de care am vorbit, Jaşul posedă |


un număr foarte mare de şeoli publice şi par-
liculare, cari servesc la instrucția şi educaţia
U

„ tinerimei, cum şi la desvoltarea cunoștinţilor


„necesare persoanelor mature.)
BC

Sunt 26 şcoli primare de băeţi. şi de. fete,


susținute de Stat şi de Comună: două Gim-
GHID AL: IRŞULUI e 3
nazii de băieţi: Alexandru cel Bun şi Ştefan

Y
cel Mare; două Licee de băeţi: Naţional (ex-

AR
ternat) şi Costache Neoruţi (internat) : un Se-

+
“minar elerical Veniamin-Costachi, cu opt clase: |
o Şcoală superioară de - Arte şi Meserii; două

R
şcoli Comerciale, una de L-iul şi cealaltă de
Militar şi o şcoală

LIB
al. II-lea, grad; un Liceu
de Croitorie; aceste toate de băeţi; cum și
mai multe şeoli de icte: Oltea Doamna, curs
liceal, Mihail “Sturdza, şcoală de învăţătoa-

ITY
„ze, Sf. Sava, şcoală de eroitorie, albituri. și
flori. artificiale; o şcoală pregătitoare pentru.
învățătoare de grădini de copii ; şcoala ficelor
S
de Olicieri; şcoalade Menaj din sir. Toma
ER
Cozma şi Carol, o şcoală comercială pentru fete
în strada Tăutu/Mai toate aceste şcoli au lo-
caluri proprii, suficiente şi unele impunăloare,
NIV

cum şi internate sau căminuri speciale pen-


iu elevi şi studenţi de ambele sexe.
„Mai suit ca localuri de cultură şi instrucție,
marea Bibliotecă .publică, aşezată în corpul
LU

Universităţei, Muzeul Istorico-Natural, Acade-


mia de Bele-Arte, Conservatorul de Muzică şi
Artă Dramatică, Muzeulde Antichităţial Fa-
RA

cultăţei de Litere, Muzeul Municipal din curtea


Bisericei Golia (cu bibliotecă şi arhivă), Ar-
NT

hiva Statului, din aceiaşi curte, cu acleși do-


cumenle vechi ale Moldovei. "Toate aceste
sunt întreţinute de statşi comună.
E

“Cu fonduri particulare se întrețin mai multe


I/C

şeoli de diterite grade, pentru elevi ce-și pot


plăti întreţinerea 'sau instrucția, iar unele și
cum
gratuite, sunt Liceul Mihail Cogălniceanu,
AS

(o secţie pentru băeţi,. alta pentru fete), Se:


minarul Catolic, Gininaziul Israelit Iachtel,
UI

Şcoala de confecţiuni femeiești şi albituri a


Reuniunei Femeilor Române, o alta a Vemer-
lor Israelite, Institutul Ortodox de Domnişoare,
BC

cum şi mai mulle şeoli de țesătorie, gospo-


24 ——— CEL MAI NOU
dărie sau meserii femeiești, de preparații pri-

Y
AR
IBR
IT YL
RS
IVE
UN
AL
TR
EN
I/C
IAS
U
BC

Vama şi Antrepozitele
-
mare şi secundare, susținute unele de profe
SOTI, altele de comitete particulare,
GHID AL IAŞULUI eee 25
Stabilimente pentru distracţia şi educația

Y
socială sunt: Teatrul Naţional, având o rupă

AR
de artişti români: sălile de cinematogral ; Si-
doli, Trianon şi Phonia, cum şi o Societate de
Gimnastică şi Sport. Un Parc Sportiv, lângă

IBR
Alcele Ghica-Vodă, prezintă un avantaj deo-
sebit, atât ca reereaţie, cât şi ca exerciţii cor-
„porale higienice ; un Ateneu Popular, cu sală

YL
de teatru şi bibliotecă, în. suburbia Tataraşi,
dându-se în el diferite reprezentații şi con-
ferinţe: morale și instructive,

IT
m mem pg mm e a

RS

2 2
IVE

ieaa i
UN

3
AL

Gara Centrală
TR

Reprezentaţii teatrale se mai dau din când


în când de. diferite (rupe călătoare, în sălile
EN

sus-eitate, cum şi în unele grădini de vară.


Aşezăminte filantropice.
I/C

Cea mai de samă instituție cu caracter u-


manitar în laşi, este Ppitropia Casei Spitale-
IAS

lor Sf. Spiridon, lundată de aproape două


veacuri, prin contribuţii personale ale multor
locuitori şi boeri de samă, cum şi ale Dom-
nitorilor ce s'au succedat, şi care susține ac-
U

tualmente următoarele stabilimente:


BC

1. Spitalul mare din curtea Disericei Sf.


„Spiridon (Str. Brătianu, Muzelor şi Universi-
2
„262 i CEL MAL NOU

RY
tăței), în care sc trătează tot îclul de boli in-
terne şi externe, medicale şi chirurgicale; -
2, Spitalul” Sfânta Treime, zis. Paşcanu, din

RA
suburbia Tataraşi; . - Aa
"5; Spitalul de izolare, din. Str. Si. Haralamb ;
4. Institutul. Gregorian, pentru copii găsiţi

LIB
“sau 'orfani şi azil pentru -lehuze sărace, la
care este- adăugată şi o Şcoalăde moşit; şi
5; Azilul de bătrâni şi inlirmi Logofeteăsa

ITY
Eufrosina Balş. : . * . ia
„n mai toate aceste stabilimente, lumea nc-
" voiaşă găseşte oploşire şi căutare, sau, lecuire -
RS
fără plată, aşa că este o adevărată bineface-
"we opera acestor instituţii, ce fac podoaba sen-
tinientelor de umanitate ale, vechilor ieşeni, ce
IVE

au contribuit cât se poate de mult la crearea şi


_eontinuarea lor'.. Da A E
“Un Spital pentru copii „Caritatea“, situat în . ;
UN

“ Strada General Berthelot, foastă 40 de Sfinţi,


"e susținut de .o socictale particulară.
"-- Inslitutul antirabic, în “care se (ratează cei
..
AL

"ce au fost muşeaţi. de . animaăle: turbate, este


susținut de stat şi situat in Strada Speranţă .;
(Păcurarii de sus). - a:
TR

"- Spitalul Israelit, conţinând un mare nuniăr.i


de paturi pentru tot felul: de bolnavi, susți-
_nut de Comuniţatea israelită, e situat la răs- ;
EN

pintenca. stradelor Elena-Doamna, Ghica-Vodă - |


și Orneseiu. Da
I/C

__ Maternitatea: Israelită, susținută tot de Co-


muhităte, situată în Strada Elena Doamna.
” Azilul de Binefacere „Maria A. -Catargi“,
IAS

- pentru 'oploşir ea bătrâne, susținut


femeilor
-- prin contribuţii benevole ale cetăţenilor, e si-
““tuat în Stradela Buzdugan. |
Azilul Văsescu; asemenea pentru adăposti- |;
U

rea. femeilor bătrâne, e situat în Stradă To- |


BC

ma-Cozma. i] | e
Azilul de bătrâni, special pentru israeliți, !
pi
GHID AL IAŞULUI — 27

Y
susținut de Comunitatea respectivă, în Slrada'

R
Si. Constantin, ._ |

RA
Un spital pentru copii şi o maternitate cu irma
„Dr. Ghelerter“, sunt siluate pe Strada Ghica-
Vodă. (Beilic), servindîn special numai pentru

LIB
israeliți. pe Sa
Un spital pentru: orice boale şi unul pentru
boale de ochi, destinat numai militarilor, situat

ITY
la Copou, în dosul căzărmii Regimentului al
XIII-lea şi. a Grădinei Alcelor Ghica-Vodă. .
Clinicile Facultăţei de Medicină i uncționează
în mai multe clădiri, în spitalul principal al
RS
Casei St. Spiridon, cât şi în unele Mari - Con
strucții speciale alăturate de curând. Sunt sus- |
IVE

ținute atât de stat, cât șI, de LEpitropia SI.


“Spiridon.
In afară de aceste stabilimenie se mai ingri-
UN

Jese bolnavi, inlivmi, orfani, prin mai. multe


Dispensarii, în -liecare despărțire, susținute de -
„Stat şi Primărie, cum şi la Institutul căâtolie de .*
călugăriţi „Notre-Dame de Sion“ şi alte loca-
AL

luri de mai mică importanță... - |


Mai multe căminuri, cantine şi ospătării spe-
R

ciale pentru studenții lipsiţi de mijloace,se gă-


sesc în diferite regiuni ale oraşului, dintre care
NT

cele mai de samă sunt Căminul central. de


studenţi din Strada Păcurari (iostul local al Pe-
E

nitenciarului) pentru stiidl şienț


Căminu
il din.
Strada Carol, peste drum de Universitate, înti-
I/C

tulat Căminul. Regina Maria,—ambele Susți-


nute de. Ministerul Instrucțiunii publice.
AS

Direeţia Căilor Ferate mai arcinstalate atât


„ servieii medicale, cât şi case de ocrotire pen-
iru copii, sau pentru personalul dependinte, în
UI

„regiunea numită Râpa-Galbenă,în Strada Carp,


în Strada Aurora (în dosul Grădinei publice),
BC

pe câmpia Nicolina ete.. d o


.
*

28 == eee e CEL MAI NOU :

RY
'Monumente dle artă şi de podoabă
a "a oraşului.

RA
- Jaşul posedă actualmente un număr Însem-
nat de opere! de artă. sculpturală sau arhitec-
tonică, răspândite în diferite pieţe, grădini sau

LIB
ITY
RS
a”
Ah

IVE
.
Ta Cara i
.
re a
pe td

UN

Lăpuşneanu
poe
AL

Strada
TR
EN
I/C
U IAS

străzi ale oraşului, cari produc o.im presiune


BC

tutur or. locui toril or și Ti


Spr eial
înălțătoare
străinilor ce vizitează, în diferite împrejurări,
această localitate.
4 - N
-
“GHID AL IAŞULUI : - 29 -

Y
Dintre acestea, cel mai principal monument

R
de artă este statuia equestră a VFoevodului Vol-

RA
dovei Ştefan cel Mure, aşezată. în faţa ioastei
Curți Domnești (azi Palatul Administrativ). în
anul 1885. I lucrată de unul din cei mat mari

LIB
„sculptori Îrancezi, E. Fremiet, şi a îost ridicată
prin subseripţii publice,

ITY
RS
IVE
UN
R AL
NT

Rleea principală din grădina Copou.


E

Statuia lui Alexandru loan 1. Cuza,primul


I/C

Domnitor al Principatelor-Unile Moldova ŞI


Muntenia,—de_o_înălțime colosală, situată în
AS

Piaţa Unirei, din centrul IașuluiE făcută tot


prin subscripţii publice. A fost lucrată de un.
renumit sculptor italian Romanelli,şi a fostinau=.
UI

gurală în 25—27 Mai 1912, în prezenţa fostu-


lui Rege Carol |. Sa
Statuia cronicarului Moldovei Miron Costin,
BC

e așezată întrun colţ al stradelor Cuza-Vodă şi


Gheorghe Mârzescu şi în coasta Teatrului Na-
țional. Sa ridicat prin stăruința fostului Minis-
CEL MAI NOU Ă
i 30 Da

RY
tru şi Academician V. A. Urechia, singurul seri-
ilor istorie moldovan care şa mai amintit de
“aşi, după slrămutarea căpitalei în București.

RA
BE executată de un bun sculptor polonez Vladi-
mir Hegel şi inauguralăîn anul 1889.
"- Statuia lui Gheorehe Asachi, cel dintăi literat.

LIB
și profesor.de inginerie al epocei renașterii ro-
mânismului; a îost făcută prin subseripţie pu-
blică şi-aşezătă mai întăi lingă biserica Trei-

ITY
Sietitele, partea dinspre.nord, în Octombre
1590. La 1897 ea iu mutată în faţa noului Tea-
tiu Naţional. Da: nici aici nu avu parte să stea
RS
locului multă-vreme, căci în 1905 lu iarăşi stră-
„mutată, în locul unde se allă și astăzi, în par- -
„tea. de miază-zi a Bisericei Trei-Sietitele. li e- --
IVE

xecutată de un sculptor român Georgescu: Sub»


terenul pe care se allă aşezată statuia, se ailă..
îngropate şi rămăşiţele osemintelor lui Asachi. -
UN

Statuia lui. Vasile Alexandri, făcută de scul-


ptovul Hegel, fu așezatăîn faţa Teatrului Nati- -
oral, în locul unde fusese mai întăi statuta lui
Gheorghe Asachi. E ridicată prin subserieri.
AL

publice; organizale de Consiliul comuna! al


“laşului, prin stăruința fostului PrimarYV. Po-:
TR

Or. a Ie
- Statuia -lui Mihail Cogălniceanu, în laţa nou-
ei Universităţi, din Strada Carol, sa tăcut tot
EN

prin subserieri publice, şi e opera aceluiaș


sculptor polonez V. Ilegel. |
I/C

Un mare moniunent, compus din o colocnă


de piatră în patru muchii, aşezată pe spina-
sea a patru_ colosali lei. de. piatră, ce sau
IAS

plecaţi De labe, dcăsupră unui postamentde


marmoră, măsurând în total peste 15 metri
înălțime, se află aşezat în. mijlocul grăcitei
U

Copou şi e cunoscut sub numele de jos


mentul Regulamentului Organic; este ritiicat
BC

acolo prin contribuţia unui număr de boieri


ai fostului Domn al Moldovei Mihail Gr. Stuiza,
9

GHID AL IAŞULUI = a...


a 31

Y
cu prilejul punerei în aplicaţie a zisului Re-

R
eulament, care îu, în 1552, cea dintăi . Cons-

RA
tituție a Moldovei. A fost inauguratîn S No-
“embre 1554. Coloana principală a acestui mo-
nument e formată dintro singură bucată.de |

LIB
piatră și cântărește 10,000 ocă!. |
“Bustulşi. piatra. mormântală a lui Grigore
Ghica-Vodă, allător într'o-grădină publică din
Strada Ghica-Vodă, plantată pe locul unde.la

ITY
1777 a fost un conac Domnesc, în care Îu u-
cis-de Turci numitul Domn: al Moldovei, pen-
tru faptul că îndrăznise a protesta
RS împotriva
răpire! Bucovinei. Sa inauguratîn 1 Octom-
bre anul 1875, tot prin stăruința fostului Pri-. .
IVE

- mar al Jaşului Vasile Pogor. a


»_ Crucea lui Ferencz, sculptată dintr”'un mare
bloc de piatră, e aşezată la. sfârsitul stradei:
UN

Nicolina, pe o movilă de pământ, sub care


'se crede a îi fost. înmormântați uni mare nu-
măr de soldaţi Unguri și Nemţi, ce năvălise în
„Iași, în 1717, cu intenția de a detronape Mihail
AL

_ Racoviţă-Vodă și a pune stăpânire pe Moldova.


Marele monument al' Unirii tuturor: Româ-
R

nilor, sculptat de Principesa Olga Sturdza; și


aşezat cu cheltuiala sa proprie,în capătul de
NT

jos al Stradei Carol, produce o impresie din


„cele mai plăcute privitorilor, şi dovedeşte ma-
E

„rele sentiment patriotie de care a Îost: şi: este .


* animată autoarea acestei măreţe opere - de
I/C

Oră, .
Statuia Cavaleristului în-atăc, lurnată în bronz,
AS

de sculptorul Dimitriu-Bârlad, şi așezată. în


| data Grădinii publice dela Copou (Strada: Ca-
rol), dovedeşte remarcabilul talent al artistu-
UI

lui autor; e făcută cu cheltuiala mai în spe-,


“cial a ofiţerimei şi luptătorilor ce au luaţ
BC

parte la marele războiu precedent; pentru re-.


” întregirea neamului românesc. |
Statuia lui Mihail Eminescu, poctul entusiast
e

„32— CEL MAI NOU

RY
t românismului,
şi neîntrecual. e așezată în
"Saţa nouei clădiri a Univessităţei, pe strada
Carolşi e o operă de artă din cele mai re-

RA
marcabile, executată de sculptorul Schmidt-
Faur. ă a

LIB
ITY
RS
IVE
UN

*,
ia,
7 și:
i
AL

ș.
i
A
i
TR


|
EN

t .
I/C
IAS

Statuia Cavaleristului în războiul din 1916—1918.


U

Un frumos-bust al fostului Ministru de jus-


BC

liţie şi Primaral Iaşului, Dimitrie -Greceanu,"


luerat de sculptorul. icșan E. IHelte; se atlă
GHID AL IAŞULUI - E 33

R Y
așezat alăturea de fațada principală. a Tea-
trului Naţional. RE Si E

RA
..

In-grădina Copou, sa aşezat de curând un


„bust, în bronz, al dulcelui povestitor popular
Ion Creangă. Elucrat de sculptorul. Dimitriu-

LIB
ITY
RS
IVE
UN

E
dn
e eo
AL

are ema
,
R

poeme
-
NT

pene.

e imi (A arme mernța a artei nave maree a, Î- 20


re

E
gamaa

- n :
ŢI
I/C
erei

AS
Pa
a
UI

<

„_ Monumentul Unirii tuturor Românilor.


BC

Bârlad, prin îngrijirea unui comitet local, şi -


subscripţii publice.
“...
DA a e CEL MAI NOU

RY
_ ori arhitectonice vechi,
Alte luerări artistice
de mai puţină importanță, sunt: Cişmeaua de -

RA
" fier,' tăcută cu cheltuiala fostului Domn. Gri- -
pore Al. Ghica, din: 1551, şi aşezată în curtea
Mitropoliei;. Turnul-şi o Cişmea masivă de

LIB
zidărie din curtea Bisericei Bărboiu, Turnul
Goliei,cu Căsa apelor. vechi, alături ; palatul
vechei Universităţi, loastă reşedinţa Domnea-

ITY
scă a lui:Moruzi-Vodăşi Calimah-Vodă; casa
„vechea lui Başotă,în strada Sărărici, în care
astăzi e instalat gimnaziul Ştelan cel Mare;
RS
palatul fost a lui Neculai R. Roznovanu, cum-.
părat: de Primărie, cedat apoi Statului. şi ac-
tualminte, după o preiacere rădicală, servind
IVE

“peiitru Comandamentul Armatei locale, ete. -


” Biblioteci, ljuzee si alte institutii
cult pala. 1
UN

o
Pe lângă mijloacele. de instrucție şi educa-,
(ie. generală, ce le oferă școlile publice şi par-
AL

liculare, populaţia 'ieșană are la dispoziţie


mai multe diferite instituții, menitea ajuta
pe eeci doritori de-a sc luminași propăşt, în -
TR

cursul activităței: lor. cetăţeneşti. Dinte a-


„ceste: cităm: | N Da |
EN

> Biblioteca publică, căreia.i se dă nepotrivit


numele de. Biblioteca Universităţii, deși e in-
'stalată în clădirea respectivă; a lost fondată
I/C

în 1841, prin contribuţii şi donaţii particulare


şi ajutoare din partea statului şi. apoi îmbo-
IAS

găţilă mereu cu tot felul de cărţi şi documen-


„ie, care astăzi se numără. la peste 100,000 Iu-
“Arhiva. Statului, îundată prin inițiative și
U

concursul lui Gheorghe Asaki, conţine icate


BC

delele (dosarele) autorităților 'din iaşi şi ate


“judeţ din Moldova,-dela 1852 încoace; acolo .
se găseşte un enorm depozit de acte vechi de
"o. deosebită importanță pentru interesele tu-
> E
,

„GHID AL IAŞULUI — 35

Y
turor cetăţenilor, atât ca fapte istorice, cât și

R
ca drepturi particulare. Da

RA
Muzeul Istorico-Natural, din Strada actuală
Brătianu, cunoscut.mai mult de populaţie cu
denumirea simplă de Cabinetul Natural, este,

LIB
îmidat în anul 1832 şi conţine pe lângă o mare
“colecţie de animale, schelete, paseri, pești, .
- moluște ele., împăiate! sau conservate; în: di- .

ITY
jerite' feluri, o secţie specială -de pelrograiie, -
“un herbas, monede vechi din diierite epoce,
şi alte obicele antice, o momâie egipteană,
RS
preparate analomice, instrumente medicale și
altic], pietre cu inscripții, cum şi o foarte bo-
- sată bibliotecă medicală, științifică, istorică
IVE

“şi literară chiar. (. i


”.- Un Muzeu de Antichităţi, înfiinţat pe lângă
Univexsilalea locală, de. cătră proiesorul de
UN

areheologie. Orest Tafrali, a aşezat în o casă


- din Strada Carol, şi conţine diferite: copii de
sculpturi antice; fotografii, tablouri interesante”
AL

şi anumite obicele de interes artistic. E susținut


din fondurile guvernului şi donaţiuni diferite.
O Pinacotecă,. alăturată Şcoalei. de Bele-,
R

Arte, conţinând un număr: îoarte mare de


NT

tablouri, vechişi noi, executate de diferiţi ar-.


tişti-pietori: de “samă, atât străini cât şi ro-
mâni. Se pot găsi aici modele din'cele mai
E

„reuşite în toate genurile, desenuri, picturi, și.


I/C

o frumoasă colecţie -de felurite sculpturi în


marmoră, ghips. şi'alte materii. ea
“Un: Observatoriu Astronomic, loarle bine in-
AS

„slalat, întrun local propriu, pe câmpia de


: dincolo de Grădina Alcelor, este condus de =
UI

“un distins profesor universitar şi. foloseşte! în


“primul loc studenţilor dela Facultatea de Şti-
| |
BC

inţe. Aa
“Un început de. Muzeu Municipal se.ailă în-.
b'o casă rămasă după incendiul Şcoalei „de.
" fete „Oltea Doamna, în curtea bisericei Go-
1

36 Sa CEL MAL NOU

RY
lia. Din lipsă de fonduri. și de anumite bune-
voinți, acest Muzeu este astăzi închis, nevi-.
zitabil, şi ameninţă -a se dărăpana cu. totul,

RA
cu toate--că în el se găsesc: obiecte de valoare,
o colecție numismatică, mai multe biblioteci

LIB
r paetyaeora PR eee ip aeta
ir1
: sa,
SA . Ă - . :
Si

ITY
!
1
i
4

i
i
RS 1].
i

i
IVE
i

i
|;
UN

aa a ci
AL
TR

aa
j a e
aaa
EN

n tt
ee ct
I/C

na An
BE taiectre DN
IAS

i 2 ”

Statuia lui Mihail Eminescu . : a


U

cu cărți preţioase de toate genurile, arhiva


BC

„întreagă a vechei Eforii municipale (1932-1865,


„obiecte de curiositate şi interes istoric ete. In.
acest Muzeu se găsese o bună parte din o-
GHID AL IAŞULUI = 37

R Y
biectele colectate de fostul Inginer Virgil Hă- |
lăceanu (acum decedat). Acest muzeu

RA
în li-.
pul războiului a fost în mare parle împrăștiat,
aproape distrus, prin dispoziții administrative

LIB
ȘI rechiziţii, a a
„ Societatea pentru învăţătura Poporului Ro-.
mân, îără. local propriu de întruniri, - vegc-
“tează, din lipsa de interes a celor ce “ar

ITY
putea s'o reînvie şi. s'o pună în starea de a
ajuta la “educaţia linerimei şcolare. --
RS
IVE

pa
UN

SR pi
al
î
i
I SENEI
H i A : a:
AL

aa ro
R
NT

-. Palatul Administraţiei Finânciare.


E

„Liga Culturală a tuturor Românilor, vege-


I/C

tează, deasemenea, într'o somnolenţă regreta-


bilă. a îi
AS

» Societatea de gimnastică, sport .şi muzică, are


" local propriu, . destul de încăpător, în. Strada:
Şcoalei de Arte, dar şi” “aici rezultatele stră-
UI

daniei sale sunt foarte puţin vederate.


„Ateneul popular din 'Tataraşi, îundat prin
BC

asociația mai multor intelectuali, a construit


un local propriu în Strada loan Creangă, în
care din când în când se țin conferinţe pu-
„blice gratuite, se dau audiții musicale ȘI Te-
4
9 ei CEL MAL NOU

RY
_ presentări teatrale ori. cinematografice, şi se
“* împrumută spre. cetire cărți dintro modestă

RA
" bibliotecă,ce sa alăturat acestei instituţii. . .
-.: Cercul de studiişi cetire Franco-hRomân „„Lu-
teţia“, se. manifestează prin .o Bibliotecă de.

LIB
": vreo 3500 volume, cărți și reviste iranceze,
"cari se dau de asemenea cu împrumut stu-
denților și 'ori cărui amator de lectură Îran- “

ITY
„- ceză, Bibliotecae instalată întw”o sală a Cer-
cului Militar. din Strada Carol.—care şi el la
„rândul seu posedă o bibliotecă şi sală de con-
ferinţe pentru militari... 2 RS ”
. * Fundaţia Regele Ferdinand 1,. o .clădire c-
normăîn stil admirabil; e construită în aceşti
IVE

“din urmă ani, prin voinţaşi alocaţia de: ion-


„duri mari a. delunctului -mare Rege al _ho-
mâniei.:.E situată în colţul stradelor Carol și
UN

. Păcurari; şi conţine; în trei elăţe, un:număr -


mare de săli,-destinate: publicului şi studen-
- iloriubitori de. cultură şi progres.
AL

---“ Bisevicile "istorică şi cele poporane -


„is Dim. cele “mai “vechi timpuri” cunoscute:
TR

au rămas în. laşi un număr impunător


"de." biserici, cari! astăzi: sunt considerate
EN

ca monumente istorice. Unele: din ele au iost


“la început aşezate, de fondatorii lor, cu însu-
—şirea: de: mânăstiri,—dar mai'apoi, prin dile- .
I/C

rite împrejurări, -ele au “fost transiormate în.


simple | iserici, poporane, întru cât: călugării
IAS

„şi călugărițele
din ele-au îost scoși și trimeşi -
"în alte localuri speciale. din întreaga ţară, iar
mai ales acei dintre inonahii greci, cari. erau
mai înainte aduşi şi oerotiţi de ioştii Domnitori
U

„ Fanarioţi, au lost trimiși în ţările lor respee-


= -tive, iar unii din ei sau laicizat. :
BC

- Dintee cele : mai însemnate - biserici vechi,


e de remarcat în primul loc acea numită Trei- -.
- “ Sfetitele, zisă.şi 'Trei-Erarhi, situată
îw Strada
N
GHID: AL IAŞULUI = PD tt 39

Y
Mare, dal cu mari cheliueli de

R
Ştefan cel
Vasile Lupu-Vodă,/cu meşteri aduşi din ţări

RA
străine, în anul 1639, având toți Jăreţii ex-
teriori sculptați în diferite admiral ile iloriși
fisuri gcometrice, cari atrag atenţia întregei

LIB
lumi cunoscăloare, fiind, împreună cu biserica.
M-rei Curtea de Argeș din Oltenia, cele mai
de samă monumente. artistice religioase ale

ITY
României. In această biserică s'a adus și a stat
până în zilele noastre, moaștele Sfintei Paras-
“ chiva, cari actualmente se află așezale pro
RS
“vizor în Catedrala Mitropoliei. Cu odoare s inte
“de. mare preţ şi.moșii multe era. înzestiată
această veche mânăstire ; dar prin seculari-
IVE

_zavea averilor mânăstireș i de către stat şi


alte împrejurări_nedemne, ca a rămas mai
mult cu amintirea. Nu sc sluțeşte în cea decât
UN

la hram şi alte ocaziuni întâmplătoare.


“Mai veche e Sf. Neculai- Domnesc, biserică zi-
„dită de Ştefan -cel mare, la 1:491—95, mai mică
decât Trei-Sietitele, dar lucrată şi ca cu multă
AL

artă şi îrumos împodobită pe dinlăuntir şi upe


„ dinafară.E situată alături de Palatul Admi-
R

| a.
miștrativ. . _-
NT

Această biserică era destinată până la unire,


„pentru ungerea Doninitorilor, când erau aleşi
"sau numiţi în scaunul Moldov ei. -
E

“ Ambele aceste biserici au fost restaurate cu


I/C

“mari cheltueli şi sfinţite din nouîn anul 1904,


- dat din motive puţin justificate sunt ţinute mai
totdeauna închise, neslujindu-se în ele: decât:
AS

la hiamurile: respective. i
Catedrala Mitropolitană, aşezată în mijlocul
UI

oraşului, cca mai spațioasă clădire bisericească


din întreaga ţară. Are patru mari turnuri. A
> .N

fost zidită mai întăi în 1825, de către Mitro-


BC

politul Veniamin Costache, cu ajutorul cre-


dincioşilor, dar la 1859 i se prăbuși marea cu-.
-polă „centrală, ce-i servea de acoperemânt, şi
v
4 =— CEL MAI "NOU

RY
rămase nulţi ani nefolosită, ca o simplă ruină,
Abia între anii 1880-—1887, s'a restaurat și slin-

RA
țit, redându-se. cultului Dumnezeesc, urmân-
* duzse. apoi zilnic slujbele religioase în ca.
“La puţină distanţă şi în. aceiaşi îngrădire se

LIB
„mal ailă o mare biserică, cu hramul Sf: Gheor-

ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

&.

|
!
I/C

Îi
IAS

i
iETmaiaca nea . i it +
Tal to po at m. CE da: oa
m ee n act d
U

Biserica “Sf. Neculai 'Domniesc


BC

ghe, căre a slujit multă vreme de catedrală,


pe când actuala nu era utilizată. Nu'se mai
slujește în ea; şi sa adăpostit în interiorul ei:.
. A . . Ii - . A “. . . . .

4
GHIDAL IAŞULUI a e A

diferite obiecte vechi bisericești, culese de pe

Y
Ja alte sfinte locașuri,ce sau refăcut sau dă-

R
râmat cu totul. E
Intre aceste două mari clădiri bisericeşti se

RA
află Palatul Mitropolitan,în care e instalat ac
tualul Mitropolital Moldovei.

LIB
Sfântul Sava, situată în Strada Podul-Vechiu,

ITY
RS
IVE
UN
R AL
E NT
I/C

Ferdinand |
AS

Fundaţia Regele
tă mânăs-
„(astăzi Strada Costachi Negri), ioas e prin veacul
cum se cred
UI

tire, fundală după


întăi zidi tă de Ar=-
al XIV-lea, ar îi fost mai ul lor, avân d
menii din; localitate, pent ru cult
tu-
BC

de cel al
un stil eu totul oriental, ce diferă toate provin-
tuvor alto r bise rici orto doxe din
„AD ——— CEL MAI NOU
ciile românești. Ar îi fost-apoi vândută Mol-

RY
«ovenilor, nu se ştie prin ce împrejurări. Pe la
„1545 “a fost 'reînoitîn ă mare parte :de cătră
. Domnitorul

RA
Moldovei Petru-Raveş. Astăzi se
ailă într'o stare. aproape 'de ruină, întrucât gu-
„„vernele, țării, cari: i-au confiscat numeroase

LIB
„MOȘII ce'această mănăstire avea. din vremuri
vechi, nu a: mai dat nici decum mijloacele.
» necesare pentru păstrarea în bune condiţii, a
“acestui monument istorie, din cele mai inte-

ITY
„: resante, a
„Golia, foastă mânăstire, şi un îel de cetă-
„“țuie, întărită cu ziduri înalteşi turnuri de a- .
RS
p ărare,3 de jur împrejur, > e situată tot în cen-
trul- orașului, ocupând . un . spațiu destul de
IVE

mare, între” stradele Cuza-Vodă şi Enescu (Vo-.


videnia). Ea a fost zidită mai întăi cam pe la:
„1540,de un Logoftăt-Mare numit. Golăi. Mai târ-
». ziua fostrezidită de Vasile Lupu-Vodă și urma-
UN

Șii săi: In anul 1758 Biserica s'a. dărâmat în


„parte din pricina unui cutremur cc a fost: în:
lasi. Sa refăcut în urmă; dar după un şirde ani,
AL

prin 1890... 1900, guvernul, țărei, găsind de cu-


viință să o repare radical,-s'a suspendat slujba
TR

religioasă din ca, s'a rezidit o parte din turnul:


cel mare, dela. poartă, care mar demult avea o
înălțime de vre-o: 50 de metri, reducându-se a-
EN

proape la jumătate, sau reparat unele ziduri şi -


- turele de pela colţurile . îngrăditurii, dar... nu
„. Sa'mai sfârşit nici astăzi aceste reparaţii, aşa
I/C

“că ea stă închisă fără nici un rost. In biserică


„se văd încă o sumă depicturi religioase de
IAS

„mare valoare, cari s'au copiatşi publicat în u-


“nele descrieri tipărite de Comisia Monumente-
pm
Jor Istorice din București. Arehramla serbătoa-
reu Inălțarea Domnului Isus-Hristos,
U

Biserica Băârnoschi, cu hrainul . Adormirea


BC

“Maicei Doinnului, din Strada Ghica-Vodă, a iost


- 1627, de cătră Miron Barnovschi-
întemeiînată
„GHIDAL IAŞULUL =———= 43

Y
Vodă; are un aspeet impunător; un turn mare
mult fusese încunjurată cu

R
la poarlă ; mai de
ziduri ce acum mai toate sau desființat. In a-

RA
ecastă biserică au fost odoare vechi de mare
preţ, dăruite de loştii Domnitori.ai Moldovei,
între cari un Epitaf (Aier) de o “valoare foarte

LIB
“mare, dar multe dintre acestea au dispărut a-
cum, . | A Si
Biserica Sfinţii Apostoli. Petru şi Pavel,. su-

ITY
pranumită Bărboiu, , din “Strada . Costache
Negri, a îost fundată prin 1612, de un Mare-
Vornic, numit Bărboi, din neamul Sturzeşti-
RS
Tor. E de o construcție din cele mai demne de
"văzut atât în interior, cât. şi ca exterior, iar
lurnul de la poarlă e" deasemenea lucrat cu
IVE

multă artă arhitectonică. - a


Sf. Ioan-Botezătorul, biserică. zidită între
1626—55, tot de Miron Barnovsehi-Vodă, situ-
UN

_ată în Strada Mârzescu ș are icoane joarte.


vechi”şi de mare preţ. aa
„Biserica Sf. Ioan-Nou zisă Nicoriţa, în su-
AL

burbia Tataraşi,a fost zidită în 1626, de un


Halman Nicoară. e e
Sf. Spiridon, toastă mânăst ire, zidită, se zice; ”
R

în 1704, dar mai sigur în 1758, de către.mai mulţi


NT

boeri şi negustori, cu ajutorul Domnitorului


Constantin Cehan-Racoviţă, este încunjurală
de câteva mari clădiri, în cari înființară cel mat”
E

mare spital pentru bolnavii din întreaga Mol-


I/C

dovă, despre care am relatat îndărăt. i


_ Alte-biseriei ortodoxe, în număr total de 50,
e ele
mai sunt în laşi, şi cea mai mărepartdin
AS

merită să lic văzute, pentru arta cu care sunt


construite și podoabele scumpe: ce conţin în
UI

interiorul lor. E
Ele sunt următoarele: |
“Biserica Sf. loan Gură-de-aur (Zlataust), lun-
BC

dată, seerede, de Gheorghe Duca Vodă,cu dată


-imeertă, între 1565=—1623, simplă de tot ca arhi-
44 : = CEL MAI NOU

RY
teetură, este situată în Stada 7 lataust (Bilic)
"Biserica Sf. Gheorghe, pronumită 'Losonschi,
situată în Strada Lozonschi,e i undată în veacul

RA
XVI, fără dată sigură. Ser bează +și hramul Sfin-

LIB
u
ț
at,
af
a
| ]
4
s 5 A
| N
i po .

ITY
:! . Pi i1 . o. Re
Fă Vo -

d Pa i
ţ / N,
. 7 _
;: +
i . N
i
>. .PT .

.
,
i
.
di
-.
4
RS
..,
KE
,
:
Ă .
,
.
- , * a
. e 2
IVE
- . z
< ; ., S -,
€ poi .
. : PRR: T- Ei
pi Ei * - d e
E,
pr. i -
. , ă 3 E
-t
7 pp -.
UN

-! IRI
No - E
. a |.
. n...=
N
A

i
AL

A "e poe
2 7 te, .I pn

: 2 N N 2
TR

i A
+ . ze Î „

EI „e ţ
. Di , . ;
i. ai
EN

+ , -- ee
7 m SA. ț .

: pă - și
I/C

- .- «g
d ) 4 ie i
e € 4 pb ,
e .- .

+,
IAS

pr ' ÎI a
. . Ă
„ ii ii n. p. “
_ real are ep pre an be rmoppue în mea 9 Saua meite
e me mie rai aceea înr PUmar i capre avene te vad
7

N ” Biscrica Miron Barnowschi


U

»j . , -

ei Icaterina „—iar din vechime se numea Dise-


BC

"rica Doamnei. |
Biserica Talpalari, cu€ hr amul Na, şterea Mai
cei Domnului, lundată prin anii 1630-—1660, de
GHID AL: IAŞULUI 5

Y
ele
poerii Cantăcuzineşti. E situată între Strad De

R
Seulescu şi Gând u. |
e
„Biserica Sf. Lazăr, simplă ca construcţie,

RA
A Iost funda tă-pe la 1704,
“situată în strada Gusti.

LIB
NR | „

ITY
|
|
:

RS ” . p :
, !
ASI i Pa | z
IVE

e a
e ați
UN

_ e
: i Ei NA ?
, : „
î,
-.
AL

pi i
of t | "
|
i
R

-
NT
E
I/C
AS

Ia Ne Biserica Bărboiu . .
UI

l
fiind făcută mai întăi din-lemn, de cătră Nhhai
-Vod ă, şi după ce a arss a relăc ut
Racoviţă n-
din zidărie de'un negustor Grigore Luca;:dâ
BC

nată
de mânăstire, închi
du-i-se însemnarea
po
„-Slântului Mormânt.
e. . Ă i

n06
?

oi Sa — CEL MAI NOU.


1
*

Biserica Sfinţilor Voevozi, pronumită din Ru-

RY
feni, a îost, după cum se crede, făcută numai
“din bârne şi lemnărie încă de pe la 1604, în miţ-

RA
„locul unei păduri vechi'ce exista pe dealul Ta-
taraşilor, care astăzi s'a despădurit ŞI lace pâr-
te ca mahala, din oraşul Iaşi. Pela 1805-10, a-

LIB
„ ceastă biseri s'a dărâmat
că din pricina vechi-.
"mei, şi-a fost apoi relăcută, parte din ziclăric,
parte din vălătuei,de un bogat oier (proprietaăi

ITY
de turme), numit Sava Văleanu,de loe din co-.
muna Siliște (Sibiu),—bunicul! familiei Vălea-
nudinlaşi, 3 a
"ap. RS
Biserica Albă, Naşterea DomnuluiIș. Hristos . !
„.(25; Decembire). După o refacere: i sa dat
hramul Schimbarea la faţă a Domnului(6 Au-
IVE

„= gust). Esteisituată în Stradela Albă,


„+ Biserica Sf." Nicolai din Ciurchi, clădită prin
1 1841, decătre un preot, cu ajutorul enoriașilor,
UN

„..esituată în Strada Ciornei,


„ Biserica Vovidenia, cu hramul Intrarea în bi-
„serică a Maicei Domnului, se erede ă fi fost zi-
dită înainte de'1645.E situată între Stradele G..
AL

.
- Enescu şi Vasile Stroescu. i e
“Biserica Sf. Dumitru, pronumită Balş, situată
TR

în jundacul Pârlită, din Strada Ştefan cel Mare,


spre Nord, sar Îi fundat. prin 1690 de un bocr -
Bal
EN

. Biserica Bariu, cu hramul Duminica tuturor.


S/inţilor, situată între Stradele Lăpuşneanu şi
Bânu, sa clădit pe după 1809. Sa prefăcut
I/C

mai târziu de către Mitropolitul Iacob Stamati


(transilvănean)... Mea
IAS

Bisericu cu hramul Patruzeci de Sfinţi, a fost


zidită prin..1760, la marginea. nordică de pe a-
tuneta lașului, după care acest oraş sa. întins
„cu mult mai departe. Astăzi Stradei în-care se
U

ailă, i s'a dat denumirea de Strada General


BC

Derthelot. _ -.. Sa
Biserica Sf. Panteleimon din Strada cu acelaș
Li
p-
-GHID'AL IAŞULUI = a AI
zidită prin 1762, mai are ca hram și pe

Y
nume,
„Sfântul Haralamb. - i

R
„* Biserica Sfinţ ilor Atan şi Kiril, ar îi fost
ase
ele
între Strad 3

RA
zidită prin 1672—724. E situată
Ar
Procopieşi Sî. Atanasie. lo-
„- Biserica Sfintei Paraschiva; pronumită_de da

LIB
cuitori. Metocul Maicelor, situa tă 'în “Stra
a
Brătianu şi o trecătoare ce dă acum în Strad(de-
.. .

Lăpuşnea nu. Ar Îi iost funda tă prin 1700

ITY
un Urechie susțin unii)...
„Biserica Sfinţilor, Leodor, din Strada-cu ace-
laş nume, a fost zidită prin anu 1661-1665,— Sa
de cătră Istrati Dabija-Vodă și Doamna RS
Dafina. | N Sa |
- Biserica Sfinţilor “Constantin şi. Elena, situa-
IVE

tă în Strada Palatului, se pare a [Îi zidită -


prin” 1755.
O altă biserică cu. hraniul Sf. Necolai, po-
UN

veclită din larmaroc, se atlă în Strada -So- -


cola, şi a durat dinainte de 180$; dar -ame-
te-
"- minţând să se dărâme, a fost rezidită din
melii de Primăria Iaşului,în anii 1897—99, - -.,
AL

„> Biserica pronumită a Vulpei, situată înStra-


da Sărăriei, ar Îi durând de prin 1650. Are
R

hramurile Adormirea Maicei Domnului (15 Au-


NT

- gust) şi Sf. Anton cel Mare (12 lanuar).-:


Biserica. pronumită a Curălarilor, situată
între -Stradele Sărăria, Hotin şi Curălari. Are
E

hramul Pogorârea Sfintului Duh (a 6-a Dumi-


I/C

nică după Paști), Exista prin 105


Biserica Buna-Vestirei, dintre Stradele Tăutu
şi Buna-Vestirii, zidită înainte de. 1816.
AS

Biserica cu hramulȘf. Dumitru pronumită


“Misai,. din Strada Eternităţei, durează. dina-
UI

inte: de. 1758. Mai are şi- liramul Sfinţilor.Con-


stantin şi Elena. . -
Sf. Vasile (din Tataraşi); hiserică mică, si-
BC

tuată în Strada Vasile Lupu, fundată înainte


de 1760, . Sa
48
CEL MAI NOU
„ Biserica Sf. Arhidiacon “ Ştefan, din Strada

RY
Albineţ, zidită prin 1810, de un. căpitan 'To-
moVici,. originar din: Chişinău,
„Altă biserică cu hramul Sfinţii Voevozi Mi- :

RA
hail şi Gavril, supranumită Roşca, din Strada
Eternităţei,. clădită inainte
de
3

16537, -. =
-. -

LIB
Ă i . . | , o .

ITY
Sf ” i , |

n) f
| | N
| Aa
RS
Pf i ;
IVE
ii . Î îi / E | )

se po :. : at . PR .

sa x 3: e.
UN

A „0 i i Ş
FR :; 3 i Ia
i jiE ii | >. . PI |

fi |
|.
AL

| ţ 4.
? |
TR

i i i , |
EN
I/C
IAS

Statuia.lui Mihail Cogălniceanu -


„Biserica Sfintei Treimi, la marginea Iașului,
din Ștrada Păcurari, fundată cam pe la miţ-
U

locul veacului precedent”,


BC

Biserica Sf. Toma, din Stradele Toma Cozma


4
i
?
GHIDAL IAŞULUI 49

Y
şi Şcoalei, iundată pe la 1807, de un Pahar-

R
nic Toma Cozma şi de soţia sa Ecaterina. Sa

RA
refăcut la 187, iar în anul precedentsa reparat

LIB
Tr.
FR

ITY
e . o
tă N
pi AS
( = N:
: / ma
ei

|
i RS Ag :

„)
|
IVE

ya
a... 4

a a
UN

CA SR
ui
e - , ' Lp N
AL

Vai (PI
: oi
[EI
R

ra
ENT

i a E _ .
La Da
IN Pa te: a.
7 all lia
I/C

ppt
Cei
pipi
AS

e
lata Ei
eee pa ai
PT
UI

Statuia.
lui Miron Costin
BC

radical şi înfrumusețat cu picluri religioase.


Biserica Ziua-Crucei, cu hramul la 14 Sep-
tembre, situată în strada cu acciaş, denumire,
2
ee a Da e oi De CEL MRI NOU
50 mea a

RY
reînoită decurând prin subseripţii publice.
A fost fundată:cam prin 1510.
Biserica Sf. Andrei, între o stradă şi sivadelă

RA
cu aceleaşi denumiri, clădită în 1794. Hram
la 50 Noembre.
Altă Biserică cu hramul Sf. Vasile, zis din

LIB
Nicolina, e situată în Şoseaua Racoviţă-Vodă.
A fost odinioară o mică mânăstire de călugări-
N
țe. Lângă ca e un mare cimitir al Comunei lași.

ITY
Biserica Sf. Haralamb, din Stradele SI. Ila-
e ee mne tn m e ma
pam
RS
IVE
UN

.
4

7
j ..

4 € > Y
AL

ăi 9 , j.
i: po Da
a i i
po i 3
II ] ec 3 , !
ps aia
TR

i Na Si -
PaPR , .:
IL, _ ,

: |
EN

| , ia
. L .
Eîm!
Ta :
:
i * i .
I/C

ci a 7

- i
a |
” Ă
| .
,
IAS

d
y | | -
. P.
ri a

Pi
Clan 7
U

ae -
BC

a n

Biserica Sf. Haralamb


GHID AL IAŞULUI 51.

Y
ralamb şi Sărărie, zidilă pe cel mai înalt

R
punct al dealului Sărăriei, este Îundală cam

RA
prin anii 1797—18304, de un îost “şel de Ar-
năuţi, poreclit Tuiecei-başa, care în realitate
se numea Maiorul Gheorghe Leondari. Se ad-

LIB
ministrează din avere proprie:
Biserica lrumoasa, cu lramul S/inţii Mi-
hail şi Gavril. A existat sub dilerite forme

ITY
_eelesiastice şi ca mânăstire mai ales, în cursul
anilor dela 1600 încoace. Multe fapte însem-
nate sau produs în acest locaş dumnezeese,
RS
care și acum încă conţine picturi şi odoare în-
leresante. A avut alălurea curţi Domnești, cu
reşedinţă de vară a Voevozilor Moldovei. li
IVE

situată la marginea de miazăzi a laşului, în


mahalaua numită „Frumoasa“.
Biserica Sfintei Paraschiva, supranumilă Pru-
UN

padoamna, e zidită în slrada Păcurari, aproa-


pe «de centrul oraşului, prin veacul al 15-lea.
Are venituri proprii.
O bisericuţă mică, cu hramul S-ţii Apostoli
AL

Petru şi Puvel, şi alt hram Proorocul lremiu


(1 Ma, supranumită Moara «de Vânt, ser-
R

veşte mai mult ca paraclis pentru un vechiu


NT

cimitir al Epitropiei Si. Spiridon.

Bisericile altor confesiuni creştine


E

. „ din localitate
I/C

„Biserica Armeană.—Una din cele mai vechi


AS

biserici ereștinești din cîte se allă în oraşul


lași, e negreşit aceia a cultului armean, în-
lrucât se vede din o inseripţie lapidară ce se
UI

păslrează în acel ediliciu, că ea sa zidit în


anul dela Ilristos 1595. Multe obiecte siinte
BC

şi cărți bisericeşti ec se mai allă şi azi în a-


cest local, situat în centrul Iaşului, (în Stra-
52 CEL MAI:NOU

RY
RA
LIB
ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

Biserica Armeană .
I/C

da Armeană), confirmă vechimea acestei Zi-


iri. ,
IAS

E ioarte bine întreţinută de Comunitatea


Armeană locală, și acum de curând i sa a-
daus o clădire nouă, Îrumoasă,. în care ur-
U

mează a se ținea prelegeri şi. cursuri teolo-


sice, sub denumirea de Ateneul Armeuno-
BC

Român. Are în” proprietatea sa mai multe


imobile, lasate de ci redincioşii respectivi.
“GHID AL IAŞULUI —— — 53,

R Y
Fa a

RA
Ri ” - AAA ŢI P-ta a.
| , , ă - AISI fierte e
- di i , ă ina ta:

LIB
ITY
RS &

as
=
IVE
N oma ve
i | zei : ere EN
De pi ae et pm alham 2 i:
camee
d a ear e Se za
Înia e at ai ate ai oa sr aa aa ine 0 DU Li .aaa area a au dAă,

Ateneul 'Armeano-Român
UN

, € " D= , ,

Biserica -Catolică.—Se erede că. biserica a-


ceasta, allătoare între străzile Ștefan cel Mare
AL

și Lt. Colonel Langa, arÎi durând încă- din


vremea lui Laţcu-Vodă,-prin 1570. Sa clădit
mai întăiu din lemn, apoi din piatră: a.ars
R

în diterite. rânduri şi să reelădit din nou.


NT

Astăzi are rang de Episcopie şi e. deservită


de un Episcop şi mai mulţi preoți catolici,
mai toți din ordinul Franciscan.
E

Templul Evanghelic-Luteran. Aproape de


I/C

extremitatea Străzei Păcurari, se află, pe un


loc spaţios, o biserică Protestantă, zisă si E-
AS

vanghelic-Luterană, zidită, se crede, mai în-


tăi, pela jumătatea veacului al XVIII-lea. E re-
clădită prin. 1505. Astăzi credincioşii acestui
UI

cult sunt puţini la număr în laşi.


“Biserica Lipoveneusci.—Deşi dura de pe la
începutul veacului al XIX-lea, ca biserică de
BC

lemn, construită nu se ştie bine prin ce con-


curs sau împrejurări,—între anii 1872—1982
sa reconstruit din piatră un frumos locas
54 CEL MAI NOU

RY
dumnezeese, la care se închină mai- în spe-
cial adepţii sectei Lipoveneşti din lași. Are

RA
venituri foarte mici şi poporanii respeetivi se
împuţinează din ce în ce mai mult. E clă-
dită pe malul Bahluiului, aproape de. biseri-

LIB
ca românească Si. Andrei. Serbează hramul
Si. Petru şi Pavel...
" Sinagogii Mozaice.—In laşi numai două tem-
ple mosaice propriu zise,-se află, construite

ITY
unul în apropriere de Piaţa: Unirei, lundat
de lostul bancher Lacob Neuschotz, şi un al-!
tul în regiunea 'Târgul-Cucului, ce durează lin
RS
vremi vechi, nu tocmai bine precizate. Dar
"în afară. de acesie exislă în acest oraş un
IVE

număr foarte însemnat de case de rugăciuni


israelite, cari mau nici o înfăţişare specială
arhitectonică, fiind instalate în case parlicu-
lare, mai loate cumpărate dela diferiţi veehi
UN

proprietari.
AL

lnpieiuriznite.

laşul este aşezat, cum am mai Zis, pe un


TR

mare platou, înclinat puţin dela nord spre sud,


numit în partea dela deal Copoul, în partea
EN

ce pogoară spre apus Păcurariul, în cea dinspre


răsărit Ţicăul. | i
O altă parte din oraș continuă pe 0 coas-
I/C

tă a dealului alăturat spre răsărit, numit: Şo-


rogarii,:de care se: desparte prin un mic iaz
şi un pârău, ce se numesc Ciricul şi Călcaina,
IAS

ieren de coastă în întregime, care poartă de-


numirea Tataruşii. Înspre miazăzi suburbiile
Iaşului se întind pe șesul Bahluiului, ajun-
U

sând o parte -până sub dealul Galatași pâ--


“răul Nicolina, și luâud denumirea de mahaiaua
BC

şi Târguşorul Nicolinei; spre miazăzi nume-


'roase locuinţi inaintează spre comuna -Bu-
cium şi dealurile Soeolei şi Răpedei, sub de-
GHID AL IAŞULUI ceea e e aa e 55

Y
numirea de Mahalaua Socolei,sau Minai Sturzu.

R
De-jur-împrejurul Iașului sunt dealuri, pe

RA
cari se află aşezate din vechime mai multe

LIB
- ms...
-

j-

ITY
RS
IVE
UN
R AL

: 7 dm
NT

: | !
dj i , : .

Na SRI
E

i a. ii
a
, , ji
ii“i
I/C

. .. i 4 .
ez j :

>. .
|i
AS

Ps
E :
aj
RI i
i
Îmi 2. d
UI

Biserica Calolică din laşi


BC

Diserici. şi mânăstiri, unele monumentale şi


istorice, cum şi diferite locuinţe particulare,
ori stabilimente industriale sau viticole, Ins
tituții ale; Statului ele,
za arama
- DD omoara az CEL MAL NOU

RY
„Aşa, în partea dinspre miazăzi a oraşului,
spre dealul numit Socola, partea . dela înce-
„put, distanţă ca un kilometru dela marginea

RA
laşului, se :aîlă. mai întâi târguşorul Trei-F'ân-
(âni, având în el o mare fabrică sistematică
de cărămidărie, apoi două gări secundare pe

LIB
linia ferată laşi-Basarabia, numite gara So-
cola-Roşie şi gara Socola-Albastră, cum şi mai
mulic stabilimente de industrie casnică, câteva

ITY
vile frumoase particulare,o veche biserică,
foastă Mânăstirea Socola, iundată de Alexan-
dru Lăpuşneanu-Vodă, pe lângă care a Îost
RS
întemeiat la începutul veacului precedent cel
întâi Seminar elerical,: numit Veniamin-Cos-
tache, acum mutat în centrul Iaşului. Actual-
IVE

menle în jurul acestei Diserici sa zidit de


stat un mare Ospiciu pentru alienaţi, constând
din numeroase pavilioane cu etaje, foate pre-
UN

văzute cu tot confortul şi rechizitele necesare,


Precând de acest local se întâlneşte o mare
vie, având la. intrareo crâşmă veche, renu-
AL

mită pentru: vinurile ce: poseda mai de mult,


numită La Trei Sarmale, unde odinioară cea
mai mare parte din' leşeni mergeau la sărbă-
TR

lori, vara, şi petreceau în comun, fără dis-


lineţie. de. stare socială. Și acum încă acel lo-
EN

'eal e Îvecventat în cursul. verei. De aici începe


comuna Bucium. Dealul începând a deveni tot
"mai înalt, ia denumirea de Răpedea şi Pietrăria,
I/C

„având un urcuş până la o înălțime de 6 klm. Din


“vâriul acestui deal se întinde un platou ce mer-
ge până la moşia regală Poenii şi înspre Vaslui.
IAS

De pe Răpedea priveliștea Iaşului şi "a îm-


prejurimilor e admirabilă, aerul e foarte sănă-
respirat. Odinioară era aco-
de ut:
tos şi plăc
U

lo un stabiliment de băi reci şi calde, cum şi


o staţie climaterică. Astăzi însă totul a ră-
BC

mas în părăsire, La jumătatea urcărel şose-


N
GHID AL IAŞULUI 57

R Y
lei respective se ailăo prea Irumoasă vilă,
denumită Grierul, zidită de răposatul avocat

RA
— IE E DEI

LIB
md ) “| - : ţ

-j pa pita
- FÎ) 3 avale | | po
. e ea anti si | 4 =
. pp ep
.. j i]. PAL

ITY
AR Rp e the hit
Pi DaiPar i:

, se. în
: PP ca

4
|:
/ Z

:
RS
ri
-Qi pe, r

7 ! ” tă: 7

Sucursală
IVE
UN

Naţională
AL

„Banca

pete
i.
donde
ip Zr
*

loa pene ena


R

Se ji Pi : "
eri

pa.
„Li Si Dia
NT

id
E

4 A
aa dou
SI
39:
I/C

„ [i - ..
TI pi! i
cleme Pe i si
ad
A : *
i
ree i II
ma
a tie cn e oma ţ 3 y..
. . ”

ZA
a 0 ai 7 aria
AS

Vasile Sculy-Logothetides, eare apoi a fost


UI

cedată şi transiormată. întrun Azul al Or/u-


nilor de război, atinşi de tuberculoză, purtîind
azi denumirea de Sanatoriul Dr. Clunet, pen-
BC

„tru copiii orfani tuberculoşi. o


Ceva mai sus, pe un drum lateral. e situ-
at aşa numitul Schitul lui Tărâţă, o biserică
4
"58 = _— CEL MAI NOU

RY
mică, având câteva chilii călugărești, întro
poziție naturală foarte frumoasă. Hramul aces-

RA
tei biserici e la Sfânta Maria Mare (15 August),
dată la care o mare mulţime de. ieşeni,:nu
numai ortodoxi, dar şi de alte rituri creștine,

LIB
ITY
RS
IVE

Urban
Funciar
UN

Creditului
AL
TR

Palatul
EN
I/C
IAS

merg acolo şi după săvârşirea serviciului re-


U

ligios de dimineaţă, iau parte la petreceri po-


BC

pulare, ce de multe ori se prelungese până a .


doua zi. Priveliştea acestor petreceri e încân-
tătoare. Biserica e servilă de câţiva călugări;
GHID AL IAŞULUI 59

Y
de cari îngrijește Epilropia Casei Si. Spiri-

R
don din laşi. Nu se ştie exact «dela ec vine

RA
numele de Tărăţă, întrucât din documente
mai vechi se vede că acest locaș purta nu-
mele de Schitul Săhăstriei. Data zidirii aces-

LIB
lei biserici -se crede a Îi mai veche de, 1750.
* Pe o altă parle a platoului Răpedei se a-
Îlă o carieră de piatră calcară, lângă care
"există o biserică numită a lui Păun, ce se

ITY
crede că a îost fundată ioarte de mult, odi-
nioară ca mânăstire, cu numele de Clatia.
RS .
pă iza

IVE
UN
R AL
E NT
I/C
AS

mec ea eeea a ae ca za de apa e cae Ie


UI

Biserica Sf. Teodor

Spre apusul Iaşului, pe dealul lung zis al


Galatei, se află o veche mânăstire, zidită de
BC

Petru Vodă: poreclit Șchiopul, de o consirue-


ție măreaţă, înconjurată cu ziduri de celăţuie.
cu melereze, având în interior o casă mare,
60 — CEL MAI NOU

RY
- cu etaj, îîn care odinioară petrece cau în timpul
verei unii din vechii Domni ai Moldovei. “ru-

RA
moase şii bogate odoare stinte se mai allă şi a-
cum în această. biserică. Totul însă actualmente
serveşte pentru un penitenciar. Mai la vale .

LIB
de, zidurile Galatei s'a . înființat un impună- :
- + -

ITY
RS
IVE

Vederea generală a Mânăstirei Galata


UN
AL
TR
EN
I/C
U IAS

tor Cimitir al eroilor, căzuţi în ultimul răz-


BC

boiu;
Dela, mânăstire spre nord. se află Târguşo-
GHID AL IAŞULUI 6

Y
rul Galata, în care e aşezat un mare Azil de

R
injirmu, lost al Epilropiei Si. Spiridon, azi între- ;

RA
ţinut de Stat.
Multe podgorii sunt plantate de-aici spre

LIB
ITY
is!
RS
IVE
UN

one
R AL
NT

age

o AZ]
îia d
* , îti
dame i E“4
La
E

aa
Pa te
AN
pa
eg
ni mea ma a e em aa ode
-
mea arene 2 aaa
ţ
bea
pa
ae nemaa
.
a
I/C

Siatuia lui Ştefan cel Mare


apus, cum deasemenea mai sunt alte multe
AS

pe toate dealurile încunjurătoare ale Iaşului.


La vre-un kilometru de Galata spre apus-
UI

miazănoapte, se aîlă cotuna Miroslava, în care


Sa instalat mai întăi un Orfelinat de 'război,
îulr'o mare clădire donată spre acest scop «de
BC

Principesa Olga Sturza. In locul orielinatului,


astăzi funcţionează o şcoală de agricultură,
ce e subvenţionată lot de Principesa Sturdza.
62 | CEL MAI NOU

RY
“Pe un alt deal, între Socola şi Galata, se
ailă zidilă, de către Duca-Vodă al Moldovei,
"o mânăstire, tot în formă de cetate, care e.

RA
cunosculă numai sub numele de Cetăţuia. În

LIB
ITY
RS
IVE
UN
AL
ma

TR
a
N m

EN
I/C
IAS

- Statuia lui Gheorghe Asachi


U

mijlocul zidurilor înalte, cu metereze, seailă


BC

0 'jrumoasă biserică, cam în stilul Trei-Erar-


- chilor,: însă fără ornamente exterioare aşa
bogate, iar deoparte şi de alta a Disericei se
GHID AL IAŞULUI 63

Y
află un palatclădit în stil gotic şi un alt.rând.

R
de case mari, ce au servit atât jâmiliilor Dom-

RA
neşti ale Duculeştilor, Racoviţeştilor și altora,
ca localuri de viligialură, “cât şi pentru apă-
_- vare, în cazuri de invazii a dușmanilor țărei,

LIB
precum şi chilii călugărești. O. clopotniță
masivă e la poarta mânăstirei, cu inseripția
fundărei. Actualmente serveşte ca mânăstire

ITY
de călugări şi ca biserică pentru locuitorii
din împrejurimi. Are ca hram S/inţii Apostoli
“Petru şi Pavel. Şi de aici se desiăşoară vederi
“admirabile, RS
atât asupra Iaşului, cât şi a altor
împrejurimi mai îndepăriate.
În ultimul limp sa organizat în această
IVE

mânăstire un căminde vară, pentru pelre-


cerea şi îngrijirea sanitară a școlarilor nevo-
iaşi și suferinzi din localitate.
UN

Illincea, situată dincolo de Cetăţuia, pe


coasta aceluiaș deal, e deasemenea o veche:
mânăstire, aproape în ruină, dar care odini-
AL

"oară adăpostea mulți călugări şi întrun timp


serviseca . lazarei, când cpidemiile de holeră
sau ciumă Dânluiau Moldova. A îost zidită,
R

se zice, de Vasile Lupu-Vodă în anul 1600 și


NT

are hramul Sf: Gheorghe. Se poate ajunge la


ca pe drumul ce merge spre comună Ciu-
rea, sau apucând pe din-dosul M-rei Cetăţuia.
E

O altă biserică mică, zidită tot de Vasile


I/C

“Lupu-Vodă, în 1658, se allă în podgoria Co-


“pou, în dosul căzărmilor mari ale Regimentu-
lui XIII. Ea are hramul Sf. Atanase. A Îost
AS

: veînoită de Constantin Duca-Vodă şi serveşte


acum numai pentru populaţia din împreju-
UI

'vimi, ne mai având nici o clădire proprie a-


lăturată.
* Din foasta Mânidstire Aron-Vodă, situată
BC

spre. răsărit-miazănoaple de Iaşi, pe cul-


“mea dealului Șorogari, astăzi a rămas numai
o biserică puţin îngriţită, deşi Comisiu nea Mo-
CEL MAI NOU

RY
n memo (a mea pe! mia cae SOŢ
mate dep Pr

ă >

RA
LIB
i

ITY
RS

*
mape
Daia nt

eințeIo)
n ear
pe

IVE

I91NSEUPW
UN

e gleIaua5
AL
TR

mg amp ra cea d ot me 2 aa în aa te e
m ar aa a a mi ri
e213p3A
EN
I/C

Ra
IAS

|
U
BC
ITI
III Zr . 65
GHID AL IAŞULUI

Y
numentelor istorice a cercetat-o şi a copiat

R
toate desemnurile arhitecturale, cari prezintă
o deosebită importanţă pentru trecutul nos-

RA
(vu artistic şi istorie. A lost Iundată la 1594,
de Emanoil Aron-Vodă, supranumit cel Rău.

LIB
Hramul bisericei e Si. Neculai.
Mânăstirea Bârnova, se află aproape lu opt
kilometri de oraşul laşi, între dealul Răpedea
şi podgoriile Vişan şi Nebuna; a fost lunda-

ITY
tă prin 1629 de Miron Bârnovski-Vodă, a-
vând pe atunci în juru-i ziduri solide şi o
„curte. Domnească, in care "şi [ăceau vilegia-
RS
ura mai mulţi Domni ai Moldovei. Ilramul”
Disericei e 'Taăerea Capului Sf. loan (29 Au-
gust). Din palaturile alăturate se văd acum
IVE

numai o parte de temelii. Zidirea e măreaţă


şi multe persoane merg în cursul verei să vi-
ziteze acest sfânt locaş, mai ales că e încun-
UN

jurat de o Îrumoasă pădure. Mai departe de


biserică sa inslalat un Sanatoriu de luber-
culoşi, susținut de Stat, la care se poate aţun-
AL

se mai uşor prin. gara Bârnova, de pe linia


ierată. laşi-Vaslui. Si
La vre-o 9 kilometri depărtare de oraş se
R

mai află un Sehit vechiu, supranumit /la-,


NT

dâmbu, lângă satul Mironeasa, având o bi-


serică mică în ruină, ziduri încunjurătoare
prevăzute cu metereze şi o clopotniță de o
E

arhitectură specială. E privit acum doar ca


I/C

o rămăşiţă culturală din vremi îndepărtate.


In coasta dinspre nord a Grădinei publice
AS

Copou, se ailă o clădire colosală, cu patru


etațe,—a cărei Îundaţii sau pus de prin miţ-
locul veacului precedent, dar s'a terminat con-
UI

strueția abea prin 1S75;—în care se află in-


stalat Regimentul XIII de Dorobanţi, una din
cele mai glorioase unităţi militare, pe care.
BC

laşul a trimiso în războiul pentru indepen-


denţă, din 1877-78—şi care şi-a făcut dato-
e
66 eee: CEL MAI NOU

RY
“via mai mult decât oricare alt corp de ar-
mată,—fiind decorat pe. câmpul de luptă de
peste Dunăre, de primul Rege al României

RA
Carol |.

LIB
SR

ITY
de Dorobanţi.
i

RS
Pi
IVE >

XII
d 3i30 ( Ş
UN

Regimentului
ala
AL

Cazarma
TR
EN
I/C
IAS

Ca locuri de plimbare în jurul oraşului, pe


lângă Grădina Aleelor Ghica-Vodă,—care cra
de o frumuseţă “reală şi foarte ireeventată
înainte de 1916, dar astăzi este aproape dă-
U

- văpănată de copaci, prin faptul unor devas-


BC

tări nesocotite, din vremea ultimului război,


mai sunt un număr mare “le vii, vile sau lo-
? )
GHID AL IAŞULUI 67

Y
cașuri de petreceri rustice, atât în 'comuna

R
mărginaşă numită Târguşorul Copou, cât şi

RA
LIB
ITY
RS
IVE
UN
R AL

iC.
a
ai
NT

It di
T
„i
E
I/C
AS
UI
'

Crucea lui Ferencz (de pe Şoseaua Nicolina).


BC

în comunele Calata şi Bucium despre care an


sunt
vorbit. În suburbiele Tataraşi şi Nicoline,adună se
asemenea câteva grădini. în care
"68 i CEL MAI NOU

RY
lumea, mai ales sara și sărbătorile, spre a pe-
y
trece în vremile călduroase.

RA
In comuna alăturată Copou, se atlă insta-
lată Şcoala de învăţători „Vasile Lupu“, în-
(wo mare clădire anume zidită, pe locul unde

LIB
Ce . “ . PDiniiiaiat mana para creme sd,

ITY
RS

Bârnova.
IVE
UN

din Mânăstirea
AL
TR

Biserica
EN
I/C
IAS

mai: demult iusese o renumită vie „Pes-


U

ter“, în care generația precedentă ieşană pe-


irecea Îoarte plăcut în cursul verei.
BC

Diferite. localuri de pelrecere în timpul ve-


rei se află răspândite în această regiune, din
cari cele mai de samă sunt Grădina-hRestau-
, *112)UD10].] dog *[ 15 opidditud . -
Y -xa]p “10QnuŞ *[*D [Muouoog *n114J210949 UOyjdouay “papubig “ *[ :13Iope>
-y ie uosajoid uuydaA ad prulzadal 3[9421410d “JDUOIDN [no91Ţ 3 Ue|ea> IS '2d9]
R
-odeuld 1$5 2x4p-auog ap aleo>S Inyeled o eGues up 23 1zejse ae ulp “oledouud
69

RA UIPE[D ENop 3|32 dun 9) .10pN94Ț7 e IS DUoȚIDIIȚE IHuopb9p/ 1BUD9A P9I9P2A


LIB Dee
ITY a
|.
ta
.
oma 00 *
e
pf
y
RS ii
IVE
UN
AL R
NT

j ji
N me mm cn em
camee

4
IAŞULUI

mr

sama, 7 e eee
!
I/C

il [tt] !]
Se.
N
AS
AL
UI
GHID
BC
RY
€ numită La
vant Vidraşcu, o alta asemenea ătorilor (Mar-
viaţă lungă, alta e Cuibul Vân
o clădire foarte

RA
țineseu) ete.. Pot pe aici există ă o fabrică de
mare în care se allă instalat ile, din care se
frânghierie şi alte produse teat

LIB
tru Mol dov a întreagă, a-
exportă produse pen
vând firma Fraţii Wachtel. află o staţie
Ceva mai departe de oras, scpe moşia pro-

ITY
de cale ferată numită Cris teşt ii,
şi a Principesei
prietate a Prineipelui Mihail la 10 kilometri,
Olga Sturdza, aproximativ tru vânat de apă
RS
cu întinse şesuri şi Dălți pen slație (19 kilom.)
şi pescuit; Ungheni, altă Vasile-Lupu, (2l
dineoace de Prut şi Unghenii
IVE

se Îac scăldători
kil.) dincolo de Prut: unde scop vara sunt
în apa acestui” râu; în care
soane din laşi
lrenuri speciale cari due per case țărănești,
UN

acolo,—mulţi ieşeni închiriindşi a se repausa


spre aşi petrece vacanţele oraş. a
de obişnuitele ocupaţii din i fac băi de
O altă localitate în “car e mulţ
AL

coace şi de dincolo
“Prut; e Sculeni, (de din d cu trăsura, său
), (25 kilo m.), me gân
“de Prut
TR

Tuţoru, pe Prut
cu autobuse; tot asemeneakil.), Ilermeziu (69
(13 kil.), Prisacani (50
Lil.) şi Bivolari (45 Îil,).
EN

Cin itirQ:;
I/C

două mari cimi-


Iaşul posedă aelualmente itir special pen-
live pentru creştini şi un sun cim
IAS

Isra eliţ i. Cel e din tăi t situate, unul la


(ru șului, „pe culmea
marginea ăsăriteană a oradenumirea de Ci-
dealului Tataraşii, având:doilea pe dealul Ni-
mitirul Eternitatea și al
U

itirul Sf. Vasile.


colinei. Galata, numit Cimla marginea nor
BC

Cimitirul Israelit e situat bariera Păcurari.


de
dică a Iaşului, dincolo
Pe dealul Gal ate i sa înfiinţat, după răz-
Y
special pentru
poiul din 1916—19 un cimitir căzuți în acel

R
îngroparea rămășițe lor celo r
Comitet civil
văzboiu—ide care îngriţește t unacolo un impu-

RA
şi. militar, care â şi cons trui
nător Monument al Eroilor. mult Cimitirul

LIB
De remarcat însă este mai
rică -par aelis, zidită
Eternitatea, având o Dise ţim de monu-
e
de Primăria lașului, -și o mul
cavo uri, sla-
mente de mare valoare artistică,

ITY
epocei actuale
tui, busturi cete., ce amintese de samă ai
de foşti oam eni
un număr imens ai laşului.
ial
Tării Româneşti, şi mai în spec RS
Abatorul şi Târgul ce vite,
IVE
1

de miazăzi al laşului se all


La capătul Abator sistema-
consiruit, cu mari eheltueli; un
întreg având
tic de vite, ce serveşte oraşului
UN

ghia ţă şi un abator spe-


alăturată o fabrică de Și un lârg
pent ru expo rt, cum
cial de paseri, lac VÂnz ărl ŞI
se
(iarmaroc) de vite, în care
AL

valo are, apr oap e pent ru


cumpărări de mare
întreaga Moldovă.
R

N. A. Bogdan.
E NT
I/C
AS
UI
BC
12. za es CEL MRI NOU

RY
,

RA
LIB
ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN
I/C
IAS

Monumentul Eroilor căzuţi în războiul pentru întregirea


U

e
neamului Românesc din cursul anilor 1916-19, ridicat
BC

in faţa Cimitirului militar de pe coasta


dealului Galata. -.-
Li

4
BC
UI
AS
I/C
E NT
R AL
UN
IVE

PETRU BOGDAN":
Primarul Municipiului laşi
RS
ITY
aa am ma mas
LIB
RA
R Y
RY
RA
LIB
ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

V. PETROVANU
I/C

Prefectul judeţului laşi


IAS
U
BC
Y R
RA
LIB
ITY
RS
mm a
IVE n

j
UN

j |
N
R AL
ENT
I/C

EUGEN PAVLESCU
Chestorul Municipiului laşi
AS
UI
BC
RY
RA
Y LIB
SIT
ER
NIV
LU
RA
E NT

| | " 3IORN BOTEZ”.


I/C

Preşedintele: Camerei -de Comerţ din laşi


AS
UI
BC
RY -ede ap asuudn> “ajeleD
INI22p u! eued gjeuoițen eneasos 15 injnințuyeg [e sa$ |n5o1qul “20750 pb]
RA
-»4 “(eledpuţid) “24 "4 D v409 ZE61 dun] tounj pnsan> ul injnsej ejjepunul up podsy
LIB
=

ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN
AL IAŞULUI

I/C
PTD m e e e pm
IAS
ma
GHID
U
BC
[00
0| el

RY
fidea
aa Oa Oa a a O Oa Oa

RA
,
i
.

LIB
A NIEXIE:
(1)

Y
Obţinând
soane
din
binevoitoare
partea
SIT mai multor
diferite note“ informative,
per=
asupra unora din instituţiile bisericeşti şi sco-
ER
lastice. din localitate, după apelul ce le-am
“Tăcut în mod personal, note ce interesează
întrun anumit Brad treculul şi misiunea unor
NIV

asemenea așezăminte, ' credem că facem un


serviciu cectitorilor noștri, adăugându-le la stu-.
„„diul şi relaţiile meritoase ale articolului prin-
LU

cipal, datorit istoriografului N. A. Bogdan, pe


care le-am publicatîn primele pagini ale a-
cestei cărți. | o |
RA

„ Astlel, înind le anexăm aici, în. modul în


care notele respective ne-au îost transmise :
NT

Biserica Sf. loan Botezătorul |.


"— Strada Gh. Mârzescu 14. —
E

(După notele date de Dl. Gabriel Parvu)


I/C

După pisania aflată asupra uşei,. dela in-


trarea în Biserică, serisă în limba slavonă, a-
„ceastă Biserică a început a îi zidită de că-
AS

"tre Ioan Miron Barnowschi, Voevodul Țării


Moldovei, sub a căruia domnie zidireaa fost
jăcută numai până la ferestre.
UI

Ioan Vasile Voevod (Lupu), Domnul Țării


Moldovei, a săvârşit-o de deasupra ferestre-
BC

lor până la complecta ci terminare, în -anul


1655 (71-45), luna Noembrie în +.
GHID AL IAŞULUI 75

RY
In decursul vremurilor, această biserică că-
zuse într”o complectă ruină și a stat închisă

RA
timp de peste 20 ani.
In anul 1915 regretaţii îilaniropi ieşeni Ma-
ria şi Vasile Rusovici, au restaurat-o, cu bi-

LIB
necuvântarea |. P. $. S. Mitropolit al Moldo-
vei şi Sucevei Pimen Georgescu, şi a Îost siin-
țită în ziua de $ Decembre 1915.

ITY
In acelaș timp, după dorința regretaților
Maria. şi Vasile Rusoviei şi mijlocirea Sfintei
Mitropolii a Moldovei, Biserica Si. loan Bo-
lezătorul, cu înaltul RS decret Regal No. 615$
IVE
a
A
,
i
UN

po Pe >
)1
+
AL

4 ' !j
z. i to PD a
!
4 ”
+
4pr
-

« 2
.
, .
| i 4 ţ
;> au . DS
.? €
: sili
,
!
;
ă ; 4 i
me
TR

: : : EI
i RE ij
e î ! ȘI U: Să
jo
EN

Pi mia ti poezie LN
pete ae eat
ge isi E i EMaRE RI
:
: ati ai m

po |
I/C

ţ
-

.
4
ţ
. POR a ” .. e
tai ARE :
IAS

Biscrica. Sf. loan Botezătorul |

din "1 Noembre 1915, a îost deslipilă dela pa-


rohia Golia şi declarată Metoc al Mânăstirei
U

Neamţul. .
BC

Această biserică se întreține din veniturile


casei din laşi, strada Cuza-Vodă No. 77, pe
care soții Vasile şi Maria husovici au lăsat-o
Bisericii Si. loan Botezătorul, şi care se ad-
76 CEL MAI NOU

RY
ministrează de către o Epitropie, compusă
din ]. P. S$. Mitropolit al Moldovei, Mimist.

RA
Cultelor şi dl. Const. Rusovici, ca reprezen-
tant al familiei. Administrator al Aşezămân-
tului Rusovici este dl: Gabriel Parvu, iost,

LIB
Director al cancelariei mitropolitane.
Scoala de cântăreţi bisericeşti

Y
a Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Sucevei.

SIT
(După notele date de S. Sa P. Arhimandrit!
Teoctist Stupcanu)..
_ Această şcoală de Cântăreţi, este cea mai
ER
veche .din Moldova. A fost înfiinţată de Mi-
tropolitul losii Naniescu, cam pe la anul 1873,
și a juncționat în curtea Si. Mitropolii, tot
NIV

timpul Arhipăstoriei sale, sub conducerea ma-.


relui Protopsalt Dimilrie Suceveanu, până pe
la anul 1901, cânda venit în scaunul Moldo-
LU

vei Mitropolitul Partenie Clinceanu, şi a pus-o


sub conducerea Protopsaltului Gheorghe Gri-
soriu. Și
RA

Pe la anul 1909, venind în scaunul Mitro-:


polici Moldovei I. P. S. Mitropolitul Pimen
Georgescu, a reorganizal-o cu 5 clase, şi a
NT

luneţionat tot în curtea Si. Mitropolii, până


la anul 1921, când a îost instalată în localul
propriu, construit de soţii Maria şi Vasile |
E

Rusoviei, în curtea bis. Sf. loan Botezătorul,


I/C

unde se află şi astăzi, (Str. Mârzescu Nr. 14).


La anul 1924 a îost numit Director al a-
“ cestei şcoli Arhimandritul Teoctist Stupeanu,
AS

maistru de Muzică bisericească, care a iunc-


ționat cu mici întreruperi până în prezent,
UI

când s'a reorganizat din nou, înființându-se


patru catedre, plătite din budgetul statului.
La anul 1951 s'a înfiinţat și clasa IV, asi-
BC

milându-se cu școlile secundare şi în plus sa. -


mai înființat 2 catedre, plătite de Comitetul
școlar. o
GHID AL IAŞULUI 77

RY
Catedrele sunt ocupate în prezent de ur-

RA
mătorii proiesori :
Arhim. Teoct. Stupeanu, Muzica bisericească ;
Pr. N. Todicescu, Religia;

LIB
D. C. Gălbineanu, Practica Liturgică. ;
D. D. Constantinescu, Româna. Istoria, Geo-
grafia ;

ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

Şcoala de Cântăreţi bisericești.

D. C. Catulescu, Muzica Liniară ;


D. V. Niculea, Matematica, Contabilitatea.
I/C

Şeoala posedă un mic cămin, unde se pot


adăposti până la zece elevi, şi un fond ereat
IAS

din taxele elevilor, destinat pentru elădi-


rea unui internat. La cursuri urmează între
$0-100 elevi. :
U

DCI] Lai aae «COStaciii Dlacanzăzis,


m.
BC

Terenul pe care sa clădit acest ficeu, cel


mai mare şi mai bine organizat din toată
Moldova, se allă în Strada Toma-Cozma, şi
sa cumpărat dle stat în anul 1592, cu preţul
78 | CEL MAI NOU

Y
de 50,988 lei, iar construcția principală a cos-

AR
tat, la început suma de 1.525.950 lei.
In anul 1921-22 s'a mai cumpărat de cătră

IBR
stat un teren alăturat, dintre Liceu şi Insti-

IT YL
RS
Negruţi“.
IVE
UN

„Costache
:
pa
Seat
AL

Internaţ
TR

Liceul
EN
I/C
AS
UI

tutul Pedagogie, mărindu-se curtea Liceului,


iar clădwile ce se allau pe acest teren s'au
BC

amenajat ca ateliere de lucru manual pentru


elevi, cum şi ca locuințe pentru personalul
administrativ. De asemenea, la aceste elă-
diri, Sau mai adăogat, între timpuri: o sală
GHID AL IAŞULUI e creerea aa 9

Y
a maşinelor pentru calorifere şi o allă sală

AR
spațioasă pentru jocul de popice.
"Acest, liceu Îuncţionează în mod regulat, în-
cepând dela 5 Octombrie 1895, având mai

IBR
întăi ca Director pe Neculai Gane, după care
sau perindat: Joan Ralet, Dragomir Hurmu-
Zescu, Calistrat Ilogaş, Gheorghe Lascar, Dr.
Teodor Neculau, iar dela 1915 și până în pre-

YL
zent Divecior e DI. Theodor A. Bădărău. Pri-
mii profesori ai acestui Liceu au fost: Octa-

SIT
vian Erbiceanu, Theodor Neculau, Arhiereul
Conon Arămescu-Doniei, Gavriil Muziceseu,
loan Mitru, Eugen Ludwig, Nicu Gane, Ghe-
ER
orghe Lascar, Jean B. Hetrat, Ioan Paul, loan
Costin, Miron Pompiliu, Gheorghe Arghires-
cu şi alții.
NIV

In prezenti Liceul luncţionează cu seple


clase, din cari cursul interior este dublu, a-
vând de ordinar peste 500 elevi, interni şi ex-
lerni. Elevii interni au săli speciale penru
LU

dormitoare, repetitoare, exerciţii Îizice, curle


mare pentru diferite jocuri distractive şi hi-
gienice şi alte îndemânări speciale, ceia ce
A

lac din asemenea instituție un adevărat Li-


TR

ceu Modern.
Liceul de fete „Oltea-Doamna'"
EN

Strada Muzelor No. 12

Acest aşezământ cultural a fost întemeiat


I/C

prin anul 1864, numindu-se mai întăi Școala


secundară de ete din suburbia Sărărie. In
AS

ca se preda cursurile gimnaziale, având şi


obiecte speciale pentru Îete.
Funeţionând mai întăi în localuri închiriate,
UI

Statul i-a construit mai lârziu un local pro-


»riu în curtea Bisericei Golia, din centrul
BC

|asului, care însă, după câţiva ani a ars a-


proape în întregime, aşa că şcoala sa stră-
'80 = CEL MAL NOU

Y
„mutat în 0 casă mare din. strada Muzelor,
în care Îusese instalate Institutele- Unite, care

AR
a lost apoi cumpărată de stat.
La 1 Septembie 1929, conforn legei învă-

IBR
ământului secundar, şcoala a. fost ridicată la
gradul de Liceu, primind şi denumirea de
„Oltea-Doamna, (mama lui Ștefan cel Mare),

YL
„având 14 clase budgetare. Diferite profesoare

IT
RS
IVE
UN
AL

Pa Liceul de Fete „Oltea-Doamna“.


TR

distinse. sau perindat la Direcţia acestei. ins-


tituțiuni, dintre cari se notează pe dei. Ma-
EN

ria Aenopol (sora istoricului Al. D. Xenopol),


şi D-ra Tereza Stratilescu, cae a luncţionat
în atare calitate aproape 30 de ani, retrăgân-
I/C

du-se la pensie în 1929. Astăzi Directoare a


școlii e D-na Margareta Colonel Roiu.
AS

Actualmente corpul didactic al şcolii se


- compune din 24 persoane şi 9 maistre, având
UI

un efectiv de peste 600 eleve.: Posedă.o bi-


bliotecă de peste 1400 volume. Alăturat ce un
cămin pentru '62 eleve interne...
BC
GHID AL IAŞULUI ar
-

Y
Liceul, Scoala comercială superi-

AR
oară şi Curs seral de băeţi
sblidail [ltogălniceanu"*

IBR
(Şcoli cu drept de publicitate).
Dintre aceste trei instituţii, ce tunc(ionea-

YL
ză în str. Rosetti No. 4, Liceul este instituţia
cea mai veche. EI sa întemeiat în 1919, de.o
asociație de profesori şi din 1922 este pro-

SIT
ZI ZI
3 | —_ a

e
ER
54 “pi
NIV
A LU
TR
EN

Liceul de băcţi „M. Kogălniceanu“


Str. C. A. Rosetti 4.
I/C

prictalea d-lui Titus Patriciu. Liceul a îunc-


(ionat în Str. Carol No. 24 şi din 1925 sa
AS

mutat în localul său propriu de astăzi. După


un an, în 1926, se înliințează de d. Titus Pa-
triciu „Școala comercială superioară de băeţi:,
UI

iar în 1950 şi Cursul seral, suprapus şeoalei


comerciale elementare. ,
BC

Localul Liceului din Str. Rosetti No. + sa


cumpărat în 1925 de d. Titus Patriciu. EL a
fost o veche proprietate a familiei Kogălni-
"82 CEL MAI NOU

Y
7 7

La
A
eputul colulu i al l lea a

AR
CCanu. INC Se pi 4

IBR
IT YL
RS
IVE
UN

Internatul Liceului de băeţi „M. Kogălniceanu“


Sţr. C. A. Rossetti 4 şi Halei 1.
OR

i, iar
CS

„Ir

= "9

Zi
> s
e
2 3
2 a
Tm

>
= e
=
D—

O
Di
9
A:
Pia=)

ora
Un

=
=ZA

Pi
S.9

so

AL

10
- mat

-S
R-

2
TR
EN

pom me op
I/C

Mia
ma iii
AS

. .
bei

UI

e
BC


a îi co e arti în 2 0 în 3 am aa

Şcoala Comercială Superioară „M. Kogălniceanu“


Str. C. HA. Roseţiti 4.
GHID AL IAŞULUI 83

Y
A stăpânit-o multă vreme Michel Daniel și

AR
în urmă moștenitorii săi, până în 1924, când
au vândut-o d-lui Tilus Patriciu. .
Localul acestor şcoli secundare, cu drept de

IBR
publicitale, are patru corpuri de case şi a-
nume: trei clădiri vechi, solide şi spalioase,
una pentru liceu, una peniru internat și una

YL
peniru suiragerie, cu călărie şi 0 clădire
nouă, consirueție modernă, pentru local de
şcoală, unde Îuncţionează Şcoalele: Comerei-

SIT
ale. Măreţia şi frumuseţa clădirilor o repre-
zintă iotograliile lor.
Scoala [lorvmaiă dle Invăţători
ER
„Vasile Lesgat7"*
Este bine cunosculă tuluror intelectualilor
NIV

originea Şcoalei „Vasile Lupu“, instalată as-


slăzi aproape după eşirea din regiunea Co-
munci laşi, spre nord, întrucât ca e urmaşă
LU

celei dintăi organizări scolastice sistematice,


făcută pe urmele unei şcoli rudimentare, ce
sa Îost înliințat în cursul Domnici lui Vasile
A

Lupu, Domnitorul Moldovei, (1634-1655). Pe


la începutul veacului al XIX-lea, cel dintâi lite-
TR

rat moldovan, Gheorghe Asaki, a reorgani-


zat vechea şcoală de care vorbim, şi după
EN

diferite îmbunătățiri și instituiri şi de alte


şcoale publice, sa destinat această instituţie lor-
mărei de învăţători, pentru întreaga Moldovă.
I/C

Prin anul 18091, statul cumpărând o lrumoa-


să proprietate din regiunea Copou, a elădit
acolo un local propriu şi a instalat şcoala de
AS

care vorbim, întrun chip absolut mulţumitor,


în care să se poată instrui o mare parte de
UI

fii de (ărani, cu scopul de a deveni iecare


câte un luminător al poporului,de care se
simte încă şi astăzi destulă trebuinţă.
BC

Aceaslă şcoală îşi are toți elevii interni,


posedă un număr suficient de profesori din
cei mai de samă, are o frumoasă bibliotecă,
84 CEL MAI NOU

Y
i în acelaș timp se pune acolo în practică.
ȘI o sumă de cunoștinți speciale de care arc

AR
pt

IBR
te

Dot 74,

YL
+ | ; $

pa
A ia
Ie

"pl Sr a
IIDa E at A A at
E Ei _

IT
” i , ., i. EAI
RS “ 3
+ doi a.
, a (a 2
a a aci a
- id 2 , ) f | ov

LRCa IT Z9
IVE

: a :
* Ă pa i >

D EI Ie =
UN

pe e Eta £
“ Ș ba Doi i
e zii z
A. ” Să a da - , ”
2 . .. pe ea pei

ei ri
AL

, „Tie ea o
y. .- o
i - vh
TR
EN
I/C
AS

nevoie mai ales țărănimea, ca agricultura, vi-


ticultura, horticultura şi diferite alte îndelet-
niciri, necesare celor ce au a lumina, în ca-
UI

riera lor, marea 'masă a locuitorilor ţării noa-


stre. IE cea mai sistematic organizată şi con-
BC

dusă dintre toate școlile normale similare din


țara întreagă. |
(Vezi urmarea Anexelor la pag. 99 a acestei cărţi).
Îl]
Se
a
lb 1-0 aal)eanl]]
sr
aa ra
ee ipac
ȘT oo —

Y
fifa lao ah da Bal

AR
IBR
+ ADRIESIE LOCALE

YL
Audovităţi
a) Administrative:
SIT
Inspeetoratul Regional Administrativ, Sir. Şte-
ER
fan cel Mare (Palatul Adminisiraliv, E-
taj Il-mijloc).
NIV

Prefectura Jud. laşi. Str. Stefan cel Mare (Pa-


latul Administrativ, Îetaj Il-mijloe).
Primăria Municipiului laşi. Str. Alexandri 12.
“Prefectura de poliţie (Chestura). Sir. Cuza-
LU

Vodă 6.
Circumseripţia | dee poliție, Sir. Păcurari 52,
. . „Nicolina 78.
A

II , a Sărăriei 185.
TR

Circumseripţia IV 'de poliție, Str. C.A. Ro-


selti 59,
Cireumseripţia V de poliţie, Sir. Tataraşi (Ca-
EN

sele C. Iirim).
Corpul sergenţilor de oraş, Sir. Cuza Vodă 6.
I/C

(La Chestură).
Inspectoratul Siguranţei, Sir. Sărăriei 100.
„ Batalionul 4 Admnistrativ, Copou.
AS

b). Financiare şi Economice:


UI

Administraţia Financiară, Str. Ștefan cel Mare


(Palatul Administrativ, Parter Stânga).
Percepția Cir. 1, Str, Cuza Vodă +
BC

93 99 II, 33 , bă) .. 9

93 33 III, 9 93 39 “9
86 = CEL MAI NOU

Y
Vama şi Intrepozitele, Bulev. Ferdinand 22.

AR
IBR
YL

e
-
as)
IT

Sf.
ai
RS

i
Fe.
da “As
N si iri
A
-
ţ
IVE

Îî
. .

Ri
pri

Pai
Wa:
. „ i i ,
p.

ţ
.. .

ARII SE
“+ )
PL ,
.

l . ,
UN

.. „ .. +

. i
| . i

Să E
. i
a:
; ,d
PRI
Sta
. , y ,
AL

EA
. Pi
: a ,
: PR Sia -
: pa
iŢ, iL
TR

4
A) :
7 ?

Ca
EN

. ..
LI a

[0 De
HR Ar

Ai
vi Lan i
74 je
I/C

Păi Y . ,
*,

me
ps r

e id
rr . „S
AS

aa
at eat nai mara aha nat
UI

Bustul povestitorului loan Creangă, aşezat în Grădina Co-


pou, prin iniţiativa unui comitet local, compus din d-nii C.
Meissner, fost Ministru, P. Bogdan, Primar,A. C. Cuza, Prof.
BC

“ Univ,, Gh. Ghibănescu, Prof., şi Gh. Gh. Maxim, publicist.


Camera de Comerţ şi Industrie, Str. Cuza-
Vodă 65. |
GHID AL IAŞULUI 87

Y
Camera de Agricultură, Str. Asachi 12.

AR
Biroul de măsuri şi greutăți, Sir. Lascar Ca-
largi 28.

IBR
c) Justiţia:
1) Civilă

YL
Curtea de Apel, Secţia | şi II, Sir. Ştefan cel _
Mare (Palatul Administrativ, IElag ÎL,
Dreapta).

SIT
Tribunalul Seeţia 1, II şi III, Ste. Ştefan cel
Mare (Palatul Administrativ Etaj |-
Dreapta).
ER
Parchetul general, Str. Ștefan cel Mare (Pa-
latul Administrativ Etaj Il-Migloc. —-
Parchetul tribunalului, Str. Stefan cel Mare
NIV

“(Palatul Administrativ, Etajul I-Mijlot).


Curtea cu juri, Sir. Stefan cel Mare (Palatul
Administrativ, Etajul I-Mijloc).
LU

Corpul portăreilor, Sir. Ştefan cel Mare (Pa-


latul Administrativ, Etajul I-Dreapta).
Judecătoria Ocol IL Urban, Sir. Elena Doam-
A

na 17.
TR

Judecătoria Ocol Il Urban, Ste. Elena Doam-


na 19.
Judecătoria Ocol 1 Mixt, Stradela SI. An-
EN

drei 7. |
Judecătoria Ocol IL Mixt, Ste. lon Creangă.
I/C

2) Militară:
Consiliul de Războiu al Corpului + de Armată.
AS

Aleea Gr. Ghiea-Vodă (Copou).


d) Sanitare:
UI

Inspectoratul VI Sanitar, Str. Elena Doamna 25. .


„Sanitar Veterinar, Str. Si. Sasa 11.
BC

Serviciul Sanitar al Judeţului, Sir. Elena


Doamna 25. N _
Serviciul Sanitar al Oraşului, Sir. G. Enescu 3.
_
88 DN = CEL MAI NOU

Y
Serviciul central medical C. F. R., Str. Las-

AR
_ car Catargi 18. Si |
Depozitul de medicamente, Str. Elena Doam-
na 55; | |

IBR
Inspectoratul surorilor de ocrotire, Str. Mu-
zelor 28.

YL
Spitale:
Spitalul „Si. Spiridon“, Str. 1. C. Brătianu 128;

IT
o pPaşcanu“,. . Paseanu,
» »lzolare“, » Universităţii vechi.
RS
ssIsracelit, „Elena Doamna 49.
» militar, Aleea Gr. Ghica-Vodă (Copou).
„ _ Militar de ochi, Aleea Gr. Ghica-Vo-
IVE

* dă (Copou)... .
„Spitalul dn boli nervoase „Socola“, Sos. So-
cola (Bucium). - - .
UN

„Spitalul de copii De. Ghelerter, Str. Ghica-


Vodă 21. . | Şi
Spitalul de copii „Caritatea“, Str. Lascar Ca-
AL

targi 16. .

| „ Institute,
TR

Institutul Gregorian (Maternitatea); Sir. Cuza-


| Vodă 45. -
EN

Ea
Institutul Antirabic, Str. Speranţei 18. - .
»_ Medieo-Militar, “Aleea Gr. Ghica-
I/C

Vodă (Spitalul Militar).


Institutul de Higienă, Str.. Universităţii 16.
IER de Chimie, Str. Săulescu 6.
AS

„de Radiologie „Dr. E. Radu, Str,


Alexandri 2. a |
Institutul de Radiologie „Dr. Gh. Rosenthal,
UI

Liaţa Unirei. e
Institutu de Ortopedie şi: bangagerie „Sani-
BC

tara“, Str. Lăpuşneanu 27.


Societatea „Salvarea“, Str. Elena. Doamna 25,
GHID AL IAŞULUI II
DID DOI IȚII OD
TI Tae S9

Y
y

Dispensare :

AR
Dispensarul medical Cir. I, Str. Păcurari 92.
-. i sI, Si. Andrei 3.
.. RR III, . G. Enescu 5.

IBR
> » „ IV, „ Bărboiu 5.

YL
SIT
ER
NIV
A LU
TR a...
EN
PS
. pe

r
IN

| PT: [Ii

tape | a e
la Sas ma a
pic ami
Oi, . mană
I/C

' cp Dor zi m ear

e e ,
ae.“ .
AP ai e a a,
AS

Lazi m me he

Bustul fostului Ministru, asasinat-în Senat, Dimitrie


UI

Greceanu, aşezat alăturea de Teatru. Naţional,


ridicut prin subscripţie.

Dispensarul medical Ci ire. V, „ Î. Creangă 60.


BC

de sugari, Sir. Socola.


.9 .. a. .. Stejar.
90 CEL MAL NOU
„Dispensarul de sugari „Ana Conia Kern-

Y
_ haeh*, Str. Poiărnicici 4.

AR
Dispensariul de boli de ochi, Str. Enescu 5.
Ambulatorul | de siiilitici, Str. Palat 60.
Ă Il > Str. 1. C. Brătia-

IBR
nu 128.
Postul de prim ajutor C.F. R., Bulevard ler-
dinand (In laţa sărei laşi.

YL
Sanatorii
Sanatoriul „Dr. Tzaicu“ , Str. Carol 20,

IT
> de tuberculoşi (fete) „Dr. Clunet,
RS
Bucium (Vila Greerul).
Sanatoriul de tuberculoşi, Staţia C. de Bârnova,
Laboratoare:
IVE

Laboratorul Anatomie, Str. I.C. Brătianu 109.


„de Bacteriologie veterinară, Str.
UN

Carol 45. |
Laboratorul de Farmacie „Dr. Racoviţă“, Str.
“L. C. Brătianu.
Laboratorul Geogralie, Str. Codrescu 7.
AL

e) Alte autorităţi Şi servicii:


TR

Inspeetoratul Muncii şi Oerotirilor. sociale,


Str. |. C. Brătianu 155.
EN

a Inspectoratul Industrial al Regiunei V, Str.


Arcu Î5.
Inspectoratul Cadastrului, Str. Lascar Catar-
I/C

gi 10,
Inspectoratul Muncei, Str. Alexandri 5.
Vânătoarei, Str. Păcurari.
AS

Casa Pădurilor Dir. |] Regională, Str. N. Ga-


ne 22,
UI

Direcția VIL- Regională, Poduri și Şosele, Str.


_ Cuza-Vodă 16.
Consilieratul Agricol, Str. Cogălniceanu 14bis.
BC

Comitetul local de revizuire, Str. Ștelan cel:


Mare (Palatul Administrativ),
GHID AL IAŞULUI — 91

Y
AR
Biuroul central al populației, Sir. Alexandri 5,
Biuroul de plasare, Sir. Alexandri 5.
Biuroul servitorilor, Sir. Procopie 10.

IBR
Biuroul de triaj al vagabonzilor şi cerşetori-
lor de stradă, Sir. Zugravi 25.
Serviciul de vidanţare a oraşului, Sir. Sără-

YL
rici 185. |
Abatorul comunal, Sir. Aurel Vlaicu.”
1) Bisericeşti:

SIT
Consiliul Eparhial, Sir. Ştefan cel Mare (Pa-
latul Mitropolitan).
ER
o) Căi ferate:
Gara centrală, Bulevardul Ferdinand.
NIV

„Nicolina, Bariera Nicolina.


„Socola Roşie, Bariera Socola.
Inspecţia 9 Mişcare C. F. R., Bulevardul Fer-
LU

- dinand (Gara centrală laşi).


Inspecţia Tracţiunei C.F. R., Bulevardul ler-
dinand (Gara centrală laşi).
A

Direcţia + exploatare C. Li. hu Bulevardul


TR

l'erdinand (Gara centrală laşi).


Atelierele C.F. RR. Sie. Atelierului, maha-
laua Lrumoasa. i
EN

în) IN. M. 8.
I/C

Manufactura de tutun R. M. 5. Şos. Moara


de foc.
Depozitul R. M. $., Str. Săuleseu $.
AS

i) Poştă, telegraf, telelon şi


observatoare 2
UI

Oficiul central P. T. T.. Bulevardul Ferdi-


nand (lângă Gara laşi). ,
BC

Sucursală P. 1. T., Str. Lăpuşneanu 22,


.. P. T.T. Str. Tataraşi 5.
A P. T. T., Ste. Ștefan cel Mare (Pa-
92 —— — CEL MAI NOU

Y
“latul Administe,, Parter Stânga în spate).:

AR
Oficiul de telefoane, Str. Arcu 16.
Postul de Telegrafic fără îir (al statului), A-

IBR
leca Gr. Ghica-Vodă (Copou).
Postul de Telegraiie fără fir (al C.F. R.), Car-
tierul C.F. R. (Nicolina). | |
Postul de Telegrafic: fără fir (al armatei), Sir.

YL
Aurel Vlaicu (Flotila de Aviaţie). |
Observatorul astronomic, Aleca Gr. Ghica
- Vodă Şoseaua Copou-Breazu.
î) Armata:
IT
RS
Comandamentul Corpului 4 Armată. Sir. Şte-
fan cel Mare 45 (Palatul Roznovanu).
IVE

Comandamentul Teritorial al Corpului + Ar-


mată, Aleca Gr. Ghica-Vodă: (Copou).
Comandamentul Diviziei a Il-a Cavalerie,
UN

St. Carol 56. a |


Comandamentul Brigăzii de Infanterie, Aleea
„Gr, Ghica-Vodă (Reg. 15 Infanterie).
AL

Comandamentul Brigăzii IL de ţandarmi, Sir.


„Imeu 5. . a
Inspectoratul regional al Jandarmilor, Sir.
TR

- Zmeu 5.
- Comenduirea Pieței, Str. Căpitan Păun 19.
Comandamentul Garnizoanei, Sir. Ștefan cel
EN

Mare 45 (Corpul de Armată).


Cercul de Recrutare „Ștelan cel Mare“, Str.
I/C

| Bucşinescu 51. c.
Cercul militar, Str. Carol 56. |
Compania de ţandarmi oraș, Str. Bucşinescu 51.
AS

* Legiunea de ţandarmi lași, Str. Zmeu5.


Regimentul 15 Dorobanţi, „Ştefan cel Mare“,
UI

” Aleea Gr, Ghica-Vodă (Copou).


„Regimentul-Z Roşiori, Str. Sărăriei 4.
>. "2 Artilerie Antiaeriană, Sir. Să-
BC

_răriei 6. -
Regimentul 1 C. F., Str. Socola (La barieră).
“Flotila I Aviaţie, Str. Aurel Vlaicu.
GHID AL IAŞULUI 93

Y
Atelierul de confecţie al Corpului + Armată,

AR
Aleca Gr. Ghica-Vodă (Copou).
Manutanţa armatei, Aleca Gr. Ghica-Vodă
(Copou).

IBR
YL
? ” S,

SIT
pa Pa rr : Mi ,
f : N 4 N
fad rr m, 9
ai N „“ Dat
! pt N
SI, ae
ER
- | ÎI i Pai Înlite:

! N A “
RE f
NIV

Se, N Tei |
a.Ă . 1
a
f rj

Ai Nae
i Pai . ț Ye 1 ,
iii : ai , ?

ED pt Ai -]
LU

a , a
|Ea ui “i „
- ,
|
4 pi
4. i
A
i - 4
A

i — a i
i pi. .
TR

ţ . ! ț ;. | . |
j aid . o at Tal

7
EN

Biserica Sf. lon-Nou zisă Nicoriţă.

“Postul central al Pompierilor, Str. Poţărni-


clei Î2,
I/C

Secţia II Pompieri, Şos. Nicolina 157.


III A Str. Buceşinescu.
AS

I) Filantropice
“Epitropia Si. Spiridon, Str. |. C. Brătianu 128.
UI

Societatea Crucea .hoşie, Str. Toma Cosma.


- . . = "pt +

.. Oerotirea orianilor de războiu,


BC

Str. Cogălniceanu 9.
Socielatea Invalizilor de războiu, Impasul 40
de Sfinţi.
94 CEL MAI NOU

Y
Societatea Colonia școlară „Spiru Haret“, Str.

AR
_ Cogălniceanu (Școala primară de băieţi -
-„M. Cogălniceanu).
Societatea Cantina şcolară, Str. Si. Haralam-

IBR
bie (Școala primară de băieţi „V. Ald-
xandri). .

Cantina „Pâinea săracilor“, Str. Anastasie-


N . A*. o .

YL
Panu.
Orfelinate.

IT
Orielinatul „Cogălniceanu“, RS Str. Cogălnicea-
nu“ (5.
Orielinatul „Gr. Trancu-laşi“ (Triaj), Sir. Co-
| drescu 9. |
IVE

Orielinatul „Evreesc, Str. Mârzescu 24.


"»„Neuschotzs, Str. Academiei 5.
UN

Aziluri
Azilul de bătrâne „Logoleteasa. Balş, Str.
Lascar Catargi 52. |
AL

Azilul de noapte, Str. Arapu 2. »


. bătrâni, Ste. Si. Constantin.
„. bătrâne a Soc. de bineiacere, Str.
TR

Buzdugan :8.
Azilul de bătrâni „Daniel, Str. alei.
EN

.. „bătrâni şi infirmi, Galata (comună)


1) Şeolare =.
I/C

Serviciul Instrucțiunii Publice, Str. Ştefan cel


Mare (Palatul Administrativ, Etaţ Il
Stânga). | | _ |
AS

Inspectoratul şcolar, Str. Ştefan cel Mare (Pa-


latul Administrativ, Etaj III Stânga).
UI

Revizoratul școlar, Str. Ştefan cel Mare (Pa-


latul Administrativ, Etaj III Stânga).
Subrevizoratul şcolar, Str. Şteian cel Mare
BC

(Palatul Administrativ, Etaj II Stânga).


GHID AL IAŞULUI ==

Şeoli de stat,

Y
AR
1) Superioare :
și
Universitatea (Facultatea de Drept, Litere
Ştiinţe), Sir. Carol 24.

IBR
Facultatea de Medicină, Str. Universităţii 16.
Academia de Muzică şi Artă dramatică, Sir.
Banu 10. -

YL
Şcoala de Belle-Arte, Sir. Academiei 2.
2) Secundare:

SIT
Liceul Internat „C. Negruţi“, Str. Toma Coz-
ma 4.
Liceul Naţional, Sir. Academiei 1.
ER
Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul
pedagogic universitar, Ste. Toma Cozma 2.
Liceul mililar „G-ral de divizie Gh. Macaro-
NIV

- vitseh*, Str. Carol 47.


Liceul de fete „Oliea Doamna“, Sir. Muzelor 10,
Gimnaziul „Ștefan cel Mare, Sir. Sărăriei 159
LU

RI „Alexandru cel Bun, Str. Palat.


Scoala normală de învățători „V. Lupu. Şos.
- Gr, Ghica-Vodă (Copou-Breazu).
A

Şcoala normală de învățătoare „M. Sturzu“,


|
TR

Ste. Toma Cozma 5.


Şcoala normală de conducătoare de grădini
de copii „Impăraţii Constantin și [lena“,
EN

Str. Carp 4.
Seminariul teologie „Veniamin Costache”.
Str. Lozonschi.. |
I/C

Şcoala comercială superioară de băieţi, Sir.


Alexandri. |
Şcoala comercială elementară de băeţi „Gh.
AS

_- Mârzeseut; Sir. Lascar Catargi.


Şeoalele comereiale_clementare şi superioare
UI

fete, Sie. Tăutu |


| de
Scoala superioară de Arle şi meserii, Sir. Să-
BC

răriei colț cu Str. Carol.


Scoala inferioară de meserii „V. Mălinescu“,
Sie, Lascar Catargi.
9% CEL MAI NOU

Y
Școala profesională de fete „Si. Sava“, Sir.

AR
Si. Sava (In curtea bisericii).
5) Primare:

R
(Băieți) :

LIB
- Şcoala primară de băieţi „Trei Ierarehi“ No.
| 1, Str. Ştefan cel Mare 64.
Şcoala primară de băieţi „Carol I* No. 3,

ITY
Sir. Toma Cozma 6.
Şcoala primară de băieţi „Cuza-Vodă“ No.
5, Str. Vasile Lupu | a
„Vasile Conta“ No.
RS
Şcoala primară de băieţi
4, Ste, Nicolina 86.. |
Şcoala primară de băieţi „Vasile Alexandri“,
IVE

No. 5, Str. Sf. Haralambie. -


Şcoala primară de băeţi „Costachi Negri“ No.
6, Ste. Eternitatea. -
Şcoala primară de băcţi „Gh. Asachi“ No. 7,
UN

Str. Petru Rareş. *


Şcoala primară de băieţi „Vasile Adamache“
_ No. 8, Str. Elena Doamna 24.
AL

Şcoala primară de băieţi „M. Kogălniceanu“


No. 9, Str. Lascar Catargi.
TR

Şcoala primară de băieţi „Principele Ferdi-


“nand“ No. 10, Sir. Si. Lazăr 55... |
Şcoala primară de băieţi „Gh. Mârzescu“ No.
EN

11, St. Socola 180 (stânga).


Şcoala primară mixtă „Nicolina“, Şos. Nico-
lina 46. |
I/C

Şcoala primară mixtă „P. Bogdan“, Calea Gă-


lăţei. . - |
AS

Școala primară mixtă „Păcurari“, Str. Pă-


„curari 167. ”
UI

(Fete):
Şcoala primară de fete „Carmen Sylva“ No.
BC

1, Str. C. A.. Rosetti. ie


Şcoala primară de fete „Regina Elisabeta,
No. 2, Str. Bucşinescu.
GHID AL IAŞULUI 97

Y
Şcoala primară de fete „Petru Poni“ No. 3;

AR
Str. Păcurari 112.
Şcoala primară de fete „Principesa Maria“
No. 4, Str. Sărăriei.

IBR
Şcoala primară de fete „Haitmanul Nicoară“
No. 5, Str. Nicoriţă.
Şcoala primară de fete „Ana Conta Kern-

YL
bach“ No. 6, Sir. Nicolina 105.
Şcoala primară de îete „Elena Doamnă No.
Z, Str. Muzelor, |

IT
Şcoala primară de îete „Petru Râşeanu“ No.
S, Str. Mitropoliei. RS
Școala primară de fete „Alexandru Lambri-
or* No. 9, Str. G. Enescu 15.
Şcoala primară de fete „Alexandru Bădărău“
IVE

No. 10, Sie. Eternitatea.


Șeoala primară de lete „Gh. Mârzescu“ No.
11, Str. Socola (180 dreapta). -
UN

Grădini de copii:
Grădina de copii Soc, Principele Mircea“ No.
2, Şos. Nicolina 26.
AL

Grădina de copii „Principesa Elena, Sir.


Fundacu Șubă (Nicolina).
TR

Grădina de copii „Alex. Gh. Mavrocordat“,


tr. Socola 62.
aci

Soc. „Principele Mircea“,


EN

Grădina de copii
Str. Vasile Lupu.
Grădina de copii Soc. „Principele Mircea“,
I/C

Str. Tataraşi. |
Grădina de copii Soe. „Principele Mircea“,
Str, Steţar. |
AS

Grăd.decopii „Domnița Elena“, Str. Eternitate.


Grădina de Copii „kegele Mihai“, Stradela
|
UI

Sărăriei.
Grădina de copii Păcurari, Str. Păcura ri.
„Soc. „Principele Mircea“ No.
BC

99
3, Şos. Naţională 21.
Grăd. decopii (Gam leladim), Str. Mârzescu 26.
Şcoala de corecție, Copou. - 5
ar

> LaPlDA RiNeASeĂ

Y
AR
IBR
IAŞI, STRADA LĂPUŞNEANU 6. TELEFON 241.
(Vis-a-vis de Smirnov şi Cercul Didactic)

L
ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

LIBRĂRIE. PAPETERIE- GĂnTI DE LITERATURĂ ŞI STUDIU


I/C

„ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE.—NEVISTE-DE TOT


FELUL —ARTICOLE DE BIUROU.—REGISTRE
O
IAS

„DE CONTABILITATE. —ARTICOLE DE PICTU- .


- “RĂ.—MATERIAL DIDACTICARTICOLE DE
SPORT.—ECINPAMENT PENTRU CERCETAȘI.
U

LUCRĂRI GRAFICE.
_ SALĂ_SPECIALĂ PENTRU EXPOZIȚIE DE ARTĂ. -
BC

PUBLICUL ESTE RUGAT A VIZITA MAGAZINUL


CU TOATĂ ÎNCREDEREA.
DIRECTOR, V. LĂZĂRESCU,
- _

|
gg
ec MI eu]
re
clacaoaza

RY
RA
LIB
ANEXE (2)
rea

ITY
Institutul „Llotre Dare dle Sion
— Strada Cuza Vodă —
"In prima jumătate a veacului al AlA-lea.
RS
au existat, pe lângă câteva şcoli începăloare,
fundate de stat, şi unele şcoli destinate mai
IVE
mult fiilor și fiicelor de boeri, ce sau Îost -
înființat de diferiţi profesori străini, în care
se putea educa şi insirui toţi cei cu oarecare
UN
AL

A ” =
TR

Per în ie r

zi î. a d
ap ț . a
ta
IE . îi SR: 4 a

td
e a EL. r LN
fi a a A
EN

î , i
i 0
"i a.
LI aaa
| ! : _ NR LE: to a
_ speta i | it
: : ii , !:
|
I/C

: ” - ”
IAS

a a aaa a e ne .. . e e a mm e e a a mi ati ha aă Bata


U

Institutul „Nolre Dame de Sion“

mai întăi în învăţătura lim-


BC

dare de mână,
bilor străine,ca Îranceza şi germana, mat a-
les, precum şi muzica sau alle îndeletniciri
Îamiliare. a
100 ze — CEL MAI NOU

+: . Dar nici o şeoală paiticulară cu cursuri su-

Y
.-. perioare şi reglementare nu se crease în laşi,

AR
'din iniţiativă privată, pănă ce, în cursul a-
___mului 1866, după stăruința . unui Episcop ca-
„ tolie din loealitate,: Monseniorul Salandari,.

IBR
„sesizat şi' prin îndemnurile mai multor perso-
nagii din elita socială locală, se hotări înîi-
ințarea unci şcoli sistematice,: după modelul .

L
celor din - străinătate, pentru ictele ce căutau
să se instruiască cât se poate mai perieet. .

ITY
Im aceste împreţurări, la data de 7/19 Mar-
-- tie 1866 luă fiinţă Institutul Notre Dame de
" ""Sion, care obţinu concursul Congregaţiei Ca-
tolice „Notre Dame de Sion“RS din Paris, tri-
“meţindu-se un număr de maici.în laşi, unde
IVE
mu se afla decât. o școală mixtă: pentru co-
iii catolici, condusăde un singur. Institutor.
a. sosirea Maicelor, fetele iură separate de
băeţi, spre a primi o instrucţiune deosebită.
UN

In April următor, după cererea mai mul-


-. tor persoane din elita ieşană, mai sosiră în
- laşi zece Maici catolice, cu care se îniiinţă :
AL

un Institut superior, cu autorizarea Ministe-


“rului Român al. Instrucţiei publice, având ca:
TR

“superioară pe Mere Marie '|heodorine. (Am6-


„lie Randon). - . Re
“Institutul îu instalat mai întăi în casa în-
EN

„chiriată dela Principesa E. Ghyea, din Stra-


“da Lăpuşneanu (astăzi localul Creditului Fun-
'ciar Urban). In Octombre 1868 Institutul îu
I/C

transferat în Casele Balş, din Str.-Golia (as-


| tăzi Strada Cuza Vodă), unde se află şi acum.
IAS

| In 1872 sa deschis acolo un Orfelinat in:


„+ tern gratuit, pentru orfane catolice, în număr
limitat. până la 50. In 1880 sa instituit şi un
[Externat cu plată, pentru. clasele mijlocii.
U

_Mai mulţi profesori români. îură angajaţi,


BC

-ca să predeie anumite. cursuri în limba ro-

1
GHID AL IAŞULUI 101

RY
mână. Cursurile generale se predau în lim-
“bile germană şi lranceză, cum şi pentru a-
numite eleve în limbele engleză şi italiană.

RA
Pe lângă studiile” teoretice se mai predă în
această instituție şi muzica, lucrul manual,
desemnul, gimnastica cete. Numărul elevelor

LIB
crescu în mod gradat, începând dela 55, în
1866, şi ajungând la mai multe mii până în
ziua de astăzi. | N |

ITY
Cu prilejul marelui războiu precedent, în
1916—1918, cursurile în această instiluție lură
suspendate, localurile fiind recheziţionate de
guvern, şi ocupate de RS
un spital român, un
spital rusese şi un spilal îrancez, în mod si-
multaneu. Toi acolo se instală un Comitet sa-
IVE

nilar regional (1916): locuinţe penlru o parle


din parlamentari (1918):un lagăr pentru sol-
dații Algerieni scăpaţi din câmpul prizonie-
UN

rilor din Muntenia: tol aici lu instalat un


punctde legătură între ofițerii ruşi nesupuşi
revoluției ; un sediu şi depozil “al unei coo-
AL

perative. |
La 1918 se redeschise în parle clasele, iar
în 1919 reînecpu funcţionarea normală a in-
TR

stituţiunii.
Actualmente se ailă în acest local: Pensio-
EN

natul (Grădină de copii). curs primar şi li-.


ceal, cu drept de publicitate; ca externat, un
curs secundar cu programă proprie şi studiu
I/C

special al limbei iranceze; o sşeoală primară


parohială de fete, eu patru clase şi cu drept
de publicitate; o şcoală primară parohială
IAS

de băeţi, ea filială a acestei instituţii, se a-


ilă instalată în Strada Colonel Langa, având
pateu clase, cu drept de publicitate: un In-
U

iernat pentru fete sărace cari se formează la


practica lucrărilor de menaj; Patronajul,
BC

operă îilantropică extra-școlară, pentru fetiţe


tinere din „clasa nevoiaşă*, cu colonii «le va-
102 CEL MAL NOU

canță la Grozeşti (Oituz)şi o şeoală de cro-

Y
itorie, pentru lengerii, recunoscută de utili-

AR
tate publică. | |
Tot în această mare clădire lunceţioncază
şi astăzi un Dispensar Franco-Român medical,

IBR

Ӕ
unde în mod gratuit se dau consultații şi în-
-grijiri medicale pentru toți săracii, jără deo-
sehire de vârstă, naţionalitate și religie.

L
Şcoala Primmară „Yrei-lerarhhi""

sa
ITY
— Strada Ștefan cel Mare— |
(Note date de fostul Director al şcoalei, D. Guţu),

RS
Şcoala primară de băeţi „Trei-lerarhi“ a
fost înfiinţată din vechime de către Domni-
torul Vasile-Lupu-Vocevod, în Mânăstirea „Trei-
IVE

lerarhi (cam pela 1650) după întroducerea


tipograiici în laşi, predându-se învăţătura în
limbile: slavonă, grecească şi românească, şi
UN

a funcţionat până la 1724, sub denumirea. de


Şcoala Domnească, când, în urma unui îoc,
ju distrusă, şi studiile se întrerupse până în-
AL

tre anii 1727-1755, când Grigore Ghica-Voe-


vod reorganiză această şcoală, şi o aşeză
- întwo casă zidită anume pentru acest .scop
TR

lângă Mitropolie, rânduind în acelaș timp 4


profesori pentru elineşte, grecește, slavonește:
EN

Şi românește. o
In 1821, şcoala aceasta Îu desfiinţată de revo-
luţia grecească. In 1927, Gheorghe Asachi, prin-
I/C

-4”un memorandum adresat Domnitorului, ceru


atât casele dela Trei-lerarhi, cât şi anumite trei
IAS

moșii, donate de Vasile Lupu şcoalei, din a


căror venituri să se întreţie, spre a îi în-
toarse la destinaţia lor, .reînființându-se ve-
chea şcoală Românească. Domnitorul hotări ,
U

ca 'în Mânăstirea Trei-lerarhi să se întoc-


BC

mească casa respectivă, spre a sluji ca școală


începătoare, care se redeschise la 28 Mart
1828, mai întâi cu 2 clase.
GHID AL IAŞULUI — 103
: i
4

RY
La 1829 şcoala îu închisă din cauza cepi-
- demici de ciumă, care ţinu până în April
1850, când încetând epidemia, Asachi 0 re-

RA
deschise. In 1855 se înfiinţează cl. III şi în
1851 şi cl. IV. Până la 1864 direcţiunea aces-
tei şeoale primare „Vasiliene“, astăzi „Lrei-

LIB
Ierarhi“ No. 1, a lost contopilă cu cca a şcoa-

ITY
RS
IVE
UN

i RI
ramele , NT
tii
vi 4 ao
sama
i stil
4 i pt dbha
Sl ji
4
tote tezei pet Seagate,
pipe ă cate
aaiasi vlziul
“atit .
si
AL

”x sin nat
TR

Şcoala primară de băeţi „Trei-Erarhi“.

Jei normale „Vasile Lupu“, sub un singur Di-


EN

vector.. Până.la 1864 şeoala a Îuneţionat cu


4 clase, şi cu trei institulori, de oarece cl. 1
I/C

cra condusă de elevi normalişti, iar dela


1864—1871, şcoala a Îuncţionat cu + clase şi
cu 5 institutori, căci el. | avea trei secțiuni:
IAS

primele două erau conduse de un singur in-


stitutor, iar secţiunea Ill-a şi Îiccare din ce-
Jelalie clase avea îiecare câte un institutor.
Ministeru-
U

“ In anul 1851, în baza ordinului


lui Instrucţiei şi cultelor se «deslipi dela a-
BC

ceastă şcoală o parte din elevii claselor | şi


a l-a şi se înființă şcoala primară de bă-
104= = CEL MAIL NOU

Y
cţi „Trei-lerarhi“ No.
_ .
2, numită azi „Prin-
capele Ferdinand“.

AR
' Dela această dată şcoala îuneţionă cu 4
clase şi cu 5 institutori (el. Il şi a Il-a îi-

IBR
ind condusă -de un singur institutor), până la.

"A
1880, când se separă cl. ] şi a Il-a, numin-
du-se un al patrulea. institutor.
In toamna anului 1884 școala s'a mutat din

L
vechiul local, din curtea bisericei Trei-lerarhi,;

ITY
prin diferite case din oraș, până la 1891, când
Sa strămutat din nou în vechiul local, iar în
primăvara 1900, s'a mutat în actualul local
RS
propriu, construit de Primăria Iaşului, alătu-
rea cu biserica „Lrei-lerarhi“, “pe locul îos-
tului Han turcesc,
IVE

Dela 1895, accaâstă şcoală serveşte şi ca:


şcoală de aplicaţie a seminarului „Veniamin
Costache“. |
UN

Până în August 1952 Director al aces-:


tei şcoli a fost Dl. D. Guţu. Actualminte Di-
rector e Dl. Gh. Polcovnicu.
AL

Scoala piimară de băeţi lle. 5.


„Vasile Alecsanuri"*
TR

— Strada. St. Haralamb —


EN

Şcoala primară „Vasile Alecsandri“ a îost


înfiinţată în anul 1849 și a iuneţionat în di-
ferite localuri închiriate până în anul 1898,
I/C

când s'a mutat în actualul local propriu, clă-


dit de Primăria Com. laşi.. Şcoala a avut ca .
prim Director pe 1. Cartu, dela 18-49 până la
IAS

1854; urmează-apoi Toma Săvescu dela 1854


până la 1890 August. În timpul acestei direc-
țiuni şcoala se bucură de un mare renume in
U

laşi. Vin apoi următorii Directori: Gh. Mus-


teață dela August 1890 până la Octombre
BC

1900; DI. 1. C. Tăzlăuanu dela Octombre 1900 -


dela Mai *
până la Mai 1905; C. V. Buţureanu,
7
GHID AL IAŞULUI 105

RY
1905 până la Mai 1907; DI. 1. C. Tăzlăuanu
dela Mai 1907 până la Oetombre 1929 şi de
la această dată aclualul director DI. Mihai

RA
Simionescu. Până în anul 1929 şcoala a iunc-
ționat numai cu . primele patru clase primare.

LIB
Dela acea dată are şi cursul complimentar, a-
vând toăte clasele, dela clasa ] până la clasa VII.
Din anul 1929, de când e condusă de actua-.
lul Director, şcoala desfășoară o vie şi întin-

ITY
să activitate şcolară şi; extrașcolară. Are o

RS
IVE
UN
AL
TR
EN

Şcoala primară de băcţi No. 5 „Vasile Alecsandri“

cantină şcolară, unde. sunt hrăniţi zilnic şi


eratuit câte 20—24 copii săraci, are baie şco-
I/C

ară, două biblioteci şcolare pe clase, cu a-


proape 1000 volume, precum şi biblioteca şcoa-
IAS

lei cu 270 volume; are atelier de lucru mu-


“nual, o cooperativă şcolară, Şi un muzeu. -
In localul ei se ţin şi şezătorile culturale ale
Ateneului popular „Sf. Haralambie“. -
U

Institutorii actuali ai şcolii sunt: 1) Titu-


BC

i
:. Emilia
lar Simionescu,- M. Simionescu, Ioan
Motaş şi D. Pescaru; 2) Detaşaţi în anul
1951 | 2: Maria Niculiu, Vasile Wiculiu şi I-
lena Panţiru.
106 = — CEL MAI NOU

Y
Scoala de
primară fete „Alex, *

AR
Lambrior*",
(Colţul siradelor Vovidenia, Sărăria şi Sf.. Teodor),

IBR
Această şcoală a fost înființată în anul
1889, Septembre 1, sub numele de Şcoala pri-
mară-de fete No. 2 din Sărărie, şi pusă sub

L
Direcţia D-nei Elena P. Comarnescu. La în-
ceput avea numai două clase, dar apoi în

ITY
fiecare an următor s'a mai înființat câte o

RS
IVE
UN
AL
TR
EN

Şcoala primară de fete „Blex. -Lambrior“


I/C

clasă, până la patru. Fusese instalată mai în-


tăiu într”o casă particulară din Strada Pot-
IAS

coava,—mutată apoi în strada Albineţ (Casa


Baldovin), apoi în Strada Rafail, (casa Lepă- |
datu), şi în 1899 s'a stabilit definitiv în loca-
lul anume zidit de Primărie, pe locul unde
U

până atunci îusese instalat un post de pom-


aâ>
BC

pierie. | „
D-nci Comarnes cu i-a urmat în direcţiune
D-na Natalia Popescu în 1911; în 1912 a fost
GHID AL IAŞULUI 107

RY
numită Directoare D-na Elena B." Stătescu ;
la 1925 urmă în Direcţie D-na Maria Lăză-
rescu,—la 1950 iu Directoare D-na Păcurariu,

RA
căreia îi suceedă D-na Margareta Motăş. As-
lăzie numită din nou D-na Păcurariu în pos-

LIB
tul de Divectoară. | |
Şcoala primară de băeţi Llo. 7 .
„Gheorghe Asachi".

ITY
| — Strada Negruţi No. 4—
(Note date de Directorul Şcoalei,V, Agapi).
Școala aceasta a îost înființată în 1865, pur-
tând mai întăi numele
RS
de Păcurari No. 2,
IVE
UN
AL
TR
EN

p. : Ă Î... a

: pi 4 ao:
. i.
Na Po.
fi
. , ăi E pai e
E ha
oma
ace a cm a ame ei VIII
I/C

"Şcoala primară de băeţi Mo. 7 „Gheorghe fisachi“.


IAS

"funcţionând prin diierite localuri particulare


închiriate, şi având 14 clase.
Dela anul 1889 Primăria laşi a clădit ac-
tualul local propriu, după toate cerinţele şti-
U

inţei şi a higicnii. |
- Actualmente şcoala îuncţionează cu 8 clase
BC

(4 divizionare), cciace arată că populația şco-


lară s'a dublat.
108 —— CEL MAI NOU

Y
Intre Directorii acestei şcoli au lost: Gh.
Braşovanu, Petru Victor, loan Petrescu, Ldu-

AR
ard Cosmiţă şi de la anul 1919. actualul di-
rector Vasile Agapi. . |

IBR
Institutorii mai vechi ai şcolii au îost: 1. et)

Creangă, loan Dimitriu, Preot Alexandru Po-


ovici, Lazăr Grecea, iar dintre D-ne: Ema

L
Bril și Natalia Popescu. | |
Actualii imstitutori ai şcolii sunt: D-nii V.

ITY
gapi, llie Dumitraș, Petru Modreanu şi 1.
' Rotaru; D-nele Ecaterina A. Duca, Lucreția
* Boreescu, 'Bealrix Dogaru, iar în al VIII-lea
RS
post vacant a fost transierat institutorul |.
Hordilă. e
„Şcoala are un Cămin cultural întitulat „Dr,
IVE

-C. Anghelescu“, cu sală de cinematograf, unde


se ţin șezători, serbări şi conlerinţe, urmate
de cinematograf, săptămânal. Fiecare clasă,
UN

„din cele superioare, au biblioteca lor, deose-


bit de bibhoteca căminului.
Școlarii din fiecare clasă 'sunt organizați
AL

în socictăţi de ajutor, având comitete lor-


mate chiar dintre elevi. |
Şcolărimea întreagă este organizată într”o
TR

„cooperativă („Şcolarul econom şi harnic“), a-


vând până acum un capital de 45.000 lei,
EN

bani ce se păstrează (cu procente)la Banca


Populară a Corpului Didactic, cu sediul la a-
ceastă şcoală,a cărui președinte este Direc-
I/C

torul Şcolii, V. Agapi. e


Şcoala primară de băeţi [lo, 2
IAS

Sa „Carol I**. .
e — Strada Toma-Cozma 6 —
— (După notele date de Directorul Gh. N. Gâscă):
U

Este înființată în anul 1884, August 15, pri-.


.>
BC

mul învăţător fiind loan Praţa.


Funcţiona la început într'o casă particu-
lară din Str. Toma-Cozma.
GHID AL IAŞULUI o ame 109

RY
La .1S77 urmă.la direcţie I. Baican, iar în
18S0 Gh. Hrisoscoleu. Şcoala se mută în ca-
'sele parohiale ale Disericii „Loma-Cozma“,

RA
, purtând denumirea „Şcoala Păcurari No. 1.“
La 1891 direcţia trece d-lui L. S. Matasaru,

LIB
ITY
RS

Şcoala primară de băeţi No. 2 „Carol 1“ -


IVE
UN
AL
TR
EN
I/C
IAS
U

care în 1897 mută școala în localul propriu


BC

de azi, conștruit de comună, cu două etaje,


patru sale de clase, (corespunzând Îiecăreia
câte un vestiar) şi o sală mare la ctaţ, des-
tinată lucrului manual. /
110 . CEL MAI NOU

Y
La 1930, după 'eşirea la pensie a d-lui Ma-

AR
tasaru, succedă la direcţie dl. Gh. N. Gâscă,
institutor. In 1951 d-sa înzestrează școala cu
un salon de serbări, prevăzut cu scenă, cor-

R
tină şi celelalte accesorii. ,
Actualmente îuncţionează cu șepte posturi.

LIB
. Şcoala a îost vizitată la 25 Octombre 1897
şi la' 4 Octombre 1904 de Regele Carol],
iar la 14 lanuar 1905 de Principele moşteni-

ITY
tor Ferdinand. | Sa
(Vezi urmarea Anexelor.la pag. 123 a acestei cărţi).
RS E
.
N

2
IVE
UN

piața Cuza-Vodă.
AL
TR
Sean € 4

Continental, din
paza
EN n oaia
e
na
I/C ,
m
N IBă
n, me
ON
AS
[i

' Hotelul
per
sas

cm
iEh
.

i
UI
BC
GHID AL IAŞULUI MU

RY
Şcoli de ucenici:
Şcoala industrială de Ucenici No, î, Sir. Las-

RA
car Catargi (In localul şeoalei de me-
serii „V. Mălinescu).
Şcoala industrială de Ucenici No. 2, Sir. Si.

LIB
Lazăr 55 (In localul şcoalei primare
„Principele Ferdinand). Si

ITY
Şeoli parliculare
1) Secundare
Liceul de băieţi
RS
„M. Kogălniceanu“, Str. C.
A. Roselti.$.
Liceul de îele „M. Kogălniceanu“.al Asocia-
IVE

"ţiei Profesorilor secundari, Str. Căpitan


Păun 6. , |
Liceul de fete „Elena Odobescu“ al Soc Ortod.
UN

Naţionale a iemeiei Române, Str. Lascar.


Catargi. | _. |
Liecul:de fete „Notre-Dame de Sion“ (Sacre
AL

Coeur), Str. Cuza Vodă (Piaţa Teatrului).


Şcoala comercială de băieţi „M. Kogălniceanu,
Sir. C. A. Rosetti 8.
TR

Şcoala practică de comerț „N. V. Ştefăniu,


Str. Anastase Panu. (In localul şceoalei
EN

profesionale de îete „Steaua“.) |


Scoala profesională de fete „Reuniunea Fe-
meilor Române“ Str. Negruzi.
I/C

Seminarul elerical Catolic, Str. Ştefan cel Mare.


(In curtea Disericei catolice).
Gimnaziul Israclit de băieţi „Moritz şi Betti
AS

Wachtel“, Str. Sărărici 187. .


2) Primare
UI

Şcoala primară catolică de băieţi; Șir. Ştefan


cel Mare. (li curtea bisericei catolice).
BC

“Şcoala primară Israelită de băieţi „Junimea“


No. î; Str. Sărăriel.
112 CEL MAI NOU

Y
Şcoala primară Israelită de băieţi „Junimea“

AR
No. 2, Ste. Palat, |
Şcoala primară Israelită „Cultura“, Str. Gh.
Mârzescu 26,

R
Şcoala primară „„Lalmud Thora Mare“, Şos.

LIB
„“ Naţională 2.
Şcoala primară de fete „Reuniunea femeilor
Israelite“, Str. Lozonsehi.
Şcoala primară de fete „Steaua“, Sir. Elena

ITY
Doamna.
„Şcoala primară de fete „Dr. Ştern“, Str. Pa-
latului. . De
RS
Şcoala primară „Talmud Thora Mare“, Str.
Aron Vodă. A e
Thora Mare“, Sir.
IVE

Şcoala primară „Talmud


Păcurari. |
| Diverse şcoli speciale
UN

Şcoala preparatorie „Al. Vlăhuţă“, Str. Banu $.


. de fete „Champalbert-lterovanu“ Sir.
|
AL

- Tătărași.
Şcoala, de artă naţională pentru fete „„Lereza
" Milicescu“, Str. Albineţ. 5.
TR

*. Şcoala de cusături femceşti „Ilristache Ză-


nescu“, Str. Cuza Vodă. |
Şcoala proiesională „David Hertzenberg“ Str.
EN

Anastase Panu.
Şcoala de sericicultură şi țesatorie „Mironeanu-
I/C

- Viltimescu“, Str. Ghica. Vodă. - .


Scoala de cântăreţi bisericeşti, Str. Şeoalei
de Arte. . o i |
AS

Şcoala de, menaj, Str. Toma Cozma.î.


DR „ educaţie. afiicelor de ofiţeri, Str.
UI

Carol 51. | Se
„Şcoala de moaşe, Str. Cuza Vodă 45 (Insti-
tutul Gregorian). Si |
BC

Şcoala de agenţi sanitari, Str. Spit. Paşcanu 11.


Şcoala de mişeare şi telegraf C.E. R., (Pavi-
-lionul C. F.R., Râpa Galbenă).
GHID AL IAŞULUI = Pe a 113

RY
Căâminuri şi cantine „i
Căminul central al studenţilor, Sir. Păcurari 9.

RA
„__ studenţilor creştini, Bulevardul Eli-
sabeia 5.
Căminul studenţilor Basarabeni, -Sir. Sără-

LIB
rici 147.
Căminul studenţilor Evrei, Sir. Lascar Ca-
targi 59,

ITY
RS
IVE
UN
AL

bi
ae

-
TR

IL

Casa unui funcţionar din Strada Scăricică


EN

Căminul studentelor „Regina Maria“, Strada


Carol 51. -
Căminul fiilor personalului C.F. R. Str. Carp 1.
I/C

_ Căminul „Erato-Văsescu“, Str. Toma Cozma 15.


Cantina studenţească, Str. Arcu 7.
AS

Biblioteci: |
Arhiva Slatului, Sir. Cuza-Vodă (Curtea Bi-
UI

sericei Golia).
Biblioteca publică, Str. Carol 24 (Universi-
tate).
BC

Biblioteca Cercului de Studii Franco-Român


„Luteţia“, (Cereul Militar, Str. Carol). ;
ţ
a a a a Plata lo
pita

ezeaaaebeeeozeazere
10. ABARAGIIL
DIMITRIE

Y
AR
: MAGAZIN DE COLONIALE, DELICA-

R
E TESE, CEREALE, FERĂRIE, STICLĂ»

LIB
= RIE, PAPETERIE, BRÂNZETURI,
: SPIRT DENATURAT ŞI PETROL
laşi, Str. Sit. Haralambie 110. 13 (Gasă proprie)

ITY
tot felui
Instituțiile se pot aproviziona cu
te mult mai conşti-
de mărturi, fiind servi
RS
incios ca în altă parte.

pna
Ru DESFACEREA VINURILOR DI VIILE
D-LUI

: MIRCEA AL. BĂDĂRĂU


IVE

5.
E.
Vizitaţi-ne, spre a vă putea convinge
5
n au atata aia n a lan "a ina nn"
UN

iu aaa au ta
E

0 IPEE
COARFORII
AL
TR

TF rea |lomescaui
STRADA LĂPUŞNEANU 2 şi STRADA
EN

PĂCURARI 5,—IAŞI
Co-
Specialişti în tăiatul părului şi a barbei.
I/C

or, |
“afcază, manichiură şi aranjatul sprincenel
ţi ai
având cei mai buni maeştri,” absolven
AS

Şcoalei Dorthaimer, Bucureşti.


UI

Face abonamente lunare şi cu Cartelă.


iul
excepțional de modeste iar servic
BC

Preţuri
conştiincios şi higienic.

Ci
GHID AL IAŞULUI 115

RY
Biblioteca subrevizoratului şcolar, Str. Ștefan
cel Mare (Palatul Administrativ, la Sub-
revizoralul şcolar). E

RA
Biblioteca „IL. Creangă, Str. Ştefan. cel Mare
(La şcoala primară „Trei-lerarhi).

LIB
Muzee :
Muzeul istorico-naţional, Sir. 1. C. Brătia-
nu 107.

ITY
Muzeul municipal, Strada Cuza-Vodă 10 (In .
curtea bisericei Golia).
Muzeul de antichităţi al Universităţii,
RS Str.
/ Carol 16. |
Muzeul antic militar, Sir. Carol 56.
IVE

Atenee populare : :
Atencul popular „Tataraşi“, Str. 1. Crean-
pă 57,
UN

Atencul popular „Păcurari“, Str. Loma Cozma.


„Nicolina, Str. Nicolina 1:45.
a Si. Haralambie“, Str. SE IHa-
AL

99
_ valambie.
Societăţi culturale şi diverse Cercuri:
TR

Fundaţia culturală „Regele Ferdinand I*, Colț


Sir. Păcurari şi Carol. |
EN

Soe. pentru învăţătura poporului Român, Str.


Carol (Universitate).
Soc. de gimnastică, sport și muzică, Str. Școala
I/C

de Arte.
Cercul didactic, Str. Lăpuşneanu 15.
AS

Cercul Vânătorilor, Str. Păcurari 5.


Cercul inginerilor, avocaţilor, medicilor și Îar-
maciștilor (AMI), Str, Lăpușneanu.
UI

Jochey-Club, Str. Păcurari 2,


Soc. Uniunea. Ofiţerilor de Rezervă, Str. A-
BC

“lexandri 12 (în curtea Primăriei).


Soc. Pensionarilor reangajaţi, Str. Alexan-
dri 5.
/

116 CEL MAI NOU

Soc. Pensionarilor, Str. Mitropoliei...

Y
Sindicatul voiajorilor şi al reprezentanților

AR
din Comerţ şi Industrie, Str. Mârzes-
cu 15. | |
al Băncii Popu-

R
Cercul Cultural. cooperatist
lare „Leul“, Str. Elena Eoamna 10;

LIB
Soc. Veteranilor de războiu, Ste, Ştefan cel
Mare 25.: E |
Publicaţii (ziare şi reviste) :

ITY
“Ziarul „Lumea“, Str. Ştelan cel Mare 6.
„Lunca, 99 9 99 : 9 9%
99
„Opinia Str. Lăpuşneanu 5%. RS
o lribun a Evreea scă, Sărărie 187.
Evenimentul așilor“, Str. Lăpușnea-
IVE

nu 6. N |
Ziavul Apărarea Naţională Creştină, Bule-
- vardul Elisabeta (Motel Bejan).
UN

Revista Arhiva istorică şi filologică, Str. Spe-


ranța 12. . |
Revista „Adamachi“, La Universitate (Facul-”
latea. de Șliinţi). D |
AL

|
Revista „Pagini Moldovene“, Sir. Bărboiu.
Vremea Şcolii“, Str. Păcurari 46.
TR

„Mitropolia Moldovei“,La Mitropolie.


Calea Vieţii“, La biserica SE. Andrei.
» . „Moldova juridică“, Str. Carol (Avo-
EN

cat C. Simionescu.
„Revista Critică, Str. Vasile Conta (Prof. Gh.
I/C

Pascu). - Ă
Revista Chiruygicală, Ste. |. C. Brătianu 127.
AS

- Statui, monumente,
biuastuă:
Statuia „Alexandru IL. Cuza“, Piaţa Unirei.
UI

„Ştefan cel Mare, Str. Ştefan cel


Mare (In faţa Palatului Administrativ).
Statuia „Miron Costin“, Str. Cuza-Vodă (In
BC

| spatele Teatrului Naţional).


“Staluia „Vasile Alexandri“, Piaţa Teatrului
Naţional. e
RY
VIŢE ALTOITE, PORT ALTOL j
î POMI PERUCTIRERI Ă

RA
VINDE

PEPINIERA

LIB
j
N. ID. Nilaraoai ;

ITY
——— GALATA— IAŞI ——————
Premiat cu medalie de argint ia ennoziţia din laşi 1922 -
Şi medalie de aur la marea expoziţie din Chişinău 1925. Ş
,4
RS
jO
IVE
UN

Y
AL

CI]
|
TR

| su 4 GE
EN

SE) Zi j
,4
I/C

| Y > = = Va ;

45 (NS
n :

j
AS

pe x, N
,
UI

iăIIEVA
ț
i
BC

CATALOG 'GRATIS LA CERERE


000000 000000 PPPPPPVPPPPV
mas 9
$ EmilCeieouseli
O ri

Y
[4 . |

aaă
(i. RăcOare -

0000000000

AR
p
AVOCAT - p AVOCAT |
0000000

8-9 d. a. şi 19-20 p. m. p

R
aa
p 1—9 dim.
Siratla Siroescu p
Sirala Roselli 47.

LIB
No. 9.

Ie
0O00000' 000000 7rrrrrrrrr

ITY
ta mt ta ta meta tata ta
mn
ATIELIEIR IDIE INCĂIL IȚ
Ă MIINE
IOAN GAVRIL ROBAN 1. C. BRĂTIANU
RS
No. 70
IAȘI, STRADA
IVE

Execută după comandă orice fel de încălţă-


minte, după ultimele modele, pentru domni,
doamne şi copii.
UN

N
AL
TR

_ Garantez durabilitatea atât ca


EN

- martă, cât şi ca confectiune,


Rog Onor. Public a mă vizita spre încredere
solid, frumos şi eftin.
I/C

- Deviza mea este:


IOAN GAVRIL ROBAN
AS

Mau a ata Mu un a la nana aaa na a latan "tata


eaae

INSTITUT de RADIOLOGIE şi ELECTROTERAPIE pu


UI

Dr. SAMIOIIL ACISIEIRMIAN


pret

Medic Radiolog de Spitai


BC

Viena şi Berlin.
a

ay Specializat la Paris,
n. laşi, Strada Rece No. 2
fu şi 3—7
CONSULT: 8—10
Homoooeeoordeeeeireatizaozeoerereetiti
GHID AL IAŞULUI 119

RY
Statuia
. „Mihail Cogălniceanu“, Str. Carol (În
faţa Universităţii).

RA
Statuia „Mihail Eminescu“, Str. Carol (In îața
Universităţii noi).
Statuia „Gh. Asachi“, Str. Ștefan cel Mare

LIB
| (In faţa şeoalei primare. „Irei-lerarhi*).
Monumentul „Regulamentului Organic, Str.
Carol (In grădina Copou).
Monumentul „Eroilor Diviziei a Il-a Cavale-

ITY
ri“, Str, Carol (In îaţa gsrădinei Copou)
Monumentul „Unirei“, Sir. Carol (In iaţa lun.
daţiei Regele Ferdinand 1). RS
“Monumentul „Crucea lui Ferenţ“, Şos. Nico-
_lima,
IVE

Monumentul „Eroilor căzuţi în războiul în-


tregirii“, Calea Gălăţii (In josul închiso-
rii Galata). NE |
Monumentul „Eroilor căzuţi în războiul între-
UN

girii“, Cimitirul Eternitatea.


Monumentul „Grigore Ghica-Vodă“, Str. Ghi-
„.ea-Vodă (In grădină).
AL

Bustul „Dimitrie. Greceanu“, Sir. Mârzescu


(In stânga Teatrului Naţional).
TR

Bustul „Ion Creangă“, în Grădina Copou).


Bustul „Mih. Kogălniceanu“, Str. 1]. Creangă
(|n faţa Ateneului din Tataraşi).
EN

Teatre, Cinematograie:
I/C

Teatrul Naţional, Str. Căpitan Păun 18.


„ Evreese de vară „Pomul verde“, Str. -
AS

Căpitan Păun 21. |


Cinematogralul „Trianon“, Str. Lăpuşneanu
37 bis.
UI

„Sidoli“, Str. Unirii 5.


. „Phoenix“, Str. Gândn 5.
BC

„Gheltzer“, Str. Elena Doam-


na 19,
„Cinematograful nostru“, Str. Socola 70.
1202 — CEL MAI NOU...

Y
Grădini publice:

AR
Grădina „Copou“, Str. Carol 2. Se
„Teatrului Naţional“, Str. Cuza-Vo-

R
dă (lu jurul Teatrului Naţional).
Grădina „Ghica-Vodă“, Str. Ghica-Vodă.

LIB
„Botanică a Universităţii“, Str. Ca-
rol 22. - o
Grădini de vară:

ITY
"Grădina „Perţoaia“. Şos. Racoviţă, 6.
Ri „Saleca“, Str. Crucei.
RS
IVE
UN
AL
TR
EN

Casă de funcţionar din Strada Simion Barnuţiu' (Ţicău).


I/C

Grădina „Cuibul vânătorilor“ (Martinescu),


Aleea: Gr. Ghica-Vodă (Copou).
"Grădina „Viaţă Lungă“; Aleca.Gr. Ghica-Vo-
AS

„+. -dă (Copou). .


„ Grădina „Raiului“, Şos. Nicolina 121.
UI

„Stănică“, Şos Nicolina 144.


Chirilă“, Str. Tataraşi.
» „Trei Sarmale“, Şos. Socola-Bucium.
BC

„Piscul Socolei“, Şos. Socola (Lângă


Spitalul Socola).
GHID AL IAŞULUI === 121

RY
Stranduri şi Parcuri sporlive:

RA
Strandul Iaşului, Str. Palat 9.
Parcul sportiv, Aleea Gr. Ghica-Vodă (Copou).
> Macabei, Şos. Păcurari.

LIB

Baia Comunală, Str. Mitropoliei 8. -

ITY
» Populară, Str. Uzinei +45.
» „Pogor“, Str. Sărăriei (Lângă Gimnaziul
Ștefan cel Mare). RS |
Baia „Zisu Ierman“, Str. Pantelimon.
; * Cluburi politice:
IVE

Clubul Partidului „Naţional Liberal“ (Gh.


Brătianu), Piaţa Unirei. |
UN

Clubul Partidului „Naţional Liberal“ (|. G.


Duca), Piaţa Unirei.
Clubul Partidului „Naţional Țărănesc“, Str.
___“ Cuza-Vodă (Palatul Braunştein).
AL

Clubul Partidului „Poporului“, Trecătoarea


Banu.
TR

Clubul Partidului „Țărănese“, Sir. Lăpuş-


ncanu. | | a
Clubul Partidului” „Naţional Agrar“ Sti. Ale-
EN

xandri. -
Clubul „Ligei Apărărei Naţionale Creştine“,
Bulevardul Elisabeta (Elotel Bejan).
I/C

Clubul „Gărzei de fer“, Bulevardul Elisabeta


(Căminul studenţilor creştini).
AS

Clubul Partidului „Socialist-democrat“, Str.


Mârzescu, Pa
Clubul Partidului „Conservator“, Str. Lăpuş-
UI

neanu (IHotel Palace). E SI


Clubul Partidului „Naţional Evrcese“, Str.
BC

Palat 2.
Asociaţia pentru emanciparea civilă şi poli-
„tică a Femeilor Române, Str. Buzdugan 8.
6
122——= _—— CEL MAI NOU

Y
_Uzine şi Tramvae:

AR
Uzina de clectricitate, Ste. Uzinei 58.
3 tramvae,.Str. Uzinei 11.
„Linia | de tramvac, C opou-Socola (Tablă

R
albă).

LIB
(Ia- -
Linia Il de tramvac, Păcurari-Nicolina
blă verde).
ă
Linia IL de tramvae; Gava-Abator (Tabl
.

ITY
| galbenă).
(Ta-
Linia IV de.tramvac:. Sărări c-Tg. Cucului
blă albă).
RS
Imchisorii :
bi-
Ichisoarâa civilă Şos. Racoviţă (In'curtea |
IVE

- serieci Galata).
militară, Copou (In dosul spitalu- |
Inchisoarea
lui militar). | -
Cimitire: .
UN

:
Cimitirul ortodox, „Eternitatea“ Str. Bternitate
SE Vasile“, Şos. Racoviţă.
AL

SR „ovreeset , Şos, Păcurari:armenesc, Str. Spitalul Paşcanu.
“, Str. Iter nita tea. . |
TR

i “ prote stant
„catolic“, Ste. Etern itate a. - . .:
29
o militar, Şos. Racoviţă (Cimitirul SI.
EN

Vasilc).
“Ciniitirul. croilor, Ste "Eternitatea.
iuri.
I/C

ale, Pieţe,. Târguri. de vite, Râlc


5l.
“Hala centrală, Str. Anastasie Panu
AS

„Si. Spir idon Str. I.C. Brăt ianu .


Piaţa”
„Nicolina“, Str. Nicol ina.
„i „Bădărău“, Sir. Zugravi.
UI

ai "Sturzoaia“ Str. Săzăriei.


„Păcurari“, Ste. Păcurari (Barieră).
BC

. Vlaicu.
“Târgul de vite „Abator“ St. Aurel
fieca re Joie obor. La. 12 Marti e, 15
-. (In
“August şi 26 Octomv re bâlciuri).
|] ||
ro o _—.— II o

RY
o dal
4 PPM

ÎTI NT TIT a] e Me Mi e ia

RA
LIB
„ANEXE (3)

ITY
Scoala Profesională RS dle îete
Sf. Sava:

— Strada Coslachi Negri —


IVE

Această şcoală sa înființat la 1 Martie 1877,


prin ordinul Ministrului Instrucțiunii Gh. Chițu.
călră Direetoara Externatului Secundar de pe
UN

atunci, Cleopatra Petit născută Stamati, care,


dispune ca acel Externat, ce luneţiona în curtea
Mânăstirei Sf. Sava, să se translorme în scoa-
AL

lă Profesională.
TR

ut DA
EN

p po “x
n N „A
r | | ;
fo ap ma am e . $
. r
Zu
iii
Apr i
“i L i
I/C

iul i a
(ș [ccm
Em
AS
UI

Şcoala de fete „Sft. Sava“.


In toamna anului cilat sa înființat deci a-
BC

ceaslă şcoală, cu trei clase, sub direcţiunea


lot a foaslei directoare a Externatului, care
conduse noua şcoală un an numai, căci în
124 ———— CEL MAI NOU
". Mai 1868, încetând din viaţă, Direcţia Îu în--

Y
credinţată D-nei Cleopatra Gheorghiu năs-

AR
„cută Petit, fiica primei, care conduse apoi a-
ceastă şcoală 55 ani, până la 1 Octombre 1915.
Prin retragerea la pensie a D-nei Gheor-

R
shiu, Direcţia îu încredințată, peziua de i

LIB
Octombre 1915, D-nei Eliza Apostolescu, care
iuncţioncază și astăzi. |
Până la 1899 Şcoala Profesională a iuncţio-
“nat în localul: vechiu, fost proprietatea bise-

ITY
- micii SE. Sava, local care îusese cedat de
- Epitropia bisericii, în 1866, Externatului Se-
cundar: a RS:
a fost dă-
“In vara 1899, tot localul vechiu
vâmat şi timp de 2 ani sa.zidit noul local,
IVE

după. planul Architectului Ministerului In-


strueţici, BăicoianuÎn acest timp, şcoala a
funcţionat. în localul ocupat apoi-de Prefec-..
UN

tura Judeţului, din Str. Săulescu.


“In toamna 1901, şcoala a început a îunc-
"+ ţiona în noul local, pe care-l ocupă şi astăzi.
“La început şcoala s'a înfiinţat cu, 5 clase
AL

de studii şi 2 ateliere : unulde croitorie și altul


de rufărie. Succesiv sau înfiinţat „cl. IV-a
TR

şi V-a şi atelierele: la 1878 atelierul de îlori;


la 1870 atelierul de mode; la 1907 atelierul -
de covoare, la 1922 atelierul de pânză. Cua-
EN

cești 5 ani de studii, cu atelierele de specia-


Jităţi numite, şi cu denumirea de: Şcoala .
Profesională secţia Gr. ], şcoala Si. Sava, -
I/C

“a funcţionat până în toamna anului 1927.


-La 1 Septembre 1927 şcoala aceasta îu
AS

„_compleetată cu secţia superioară Gr. II, care .


“cuprinde: „el. VI şi VII“, atât la studii teore-
_tice, cât şi la ' specialități de lucru. _-
UI

. Acum ea funcţionează ca Şcoală Profesio-


„nală de Gr. IL, cu?Z clase de studii (şi 2 clase
BC

paralele I-a şi II-a) şi următoarele: 4 ateliere


de curs preparator, (el. I și II cu paralele),. .
GHID AL IAŞULUI 125

RY
4 ateliere de croitorie, 5 ateliere de rufărie,
2 ateliere de covoare, 1 atelier de pânză,

RA
1 atelier de îloriși mode, în total 15 ateliere,
și e îrecuentată de 550—.400 eleve,
Predau: Z profesoare de studii, 3 maestre

LIB
de dexterități, 17 maestre şi 7 ajuloare de
lueru la specialităţi.
„Pentru a veni în ajutorul elevelor, care

ITY
sunt ocupate şi dimineaţa şi după amiăza, e-
levele găsese mâncare în şcoală cu 8 lei o masă,
In timpul, războiului 1916—19I8, localul
școalei a lost ocupat de RSSpitalul mobil de
campanie No. 2 al Crucii hoşii, unde erau
îngrițiți bolnavii de tifos exantematic. Alinei
IVE

Școala a îuncţionat şi a luerat pentru armată,


în localul Şcoalei inferioare de meserii din
str. Lascar Catargi.
UN

Școala a îost vizilală de Regele Carol 1 şi


Regina FElisabeta,—de Prinţul Ferdinand si
Prinţesa Maria, cari au comandat şi câteva
lucruri, şi a fost decorată cu mai multe me-
AL

dalii de aur, argint şi bronz la diferite Iix=


poziţii din ţară şi străinătate, pentru lucrările
TR

ce le-au expus.
Scoala Superioară ce Arte
EN

şi ileserii
— Strada Sărăriei şi Strada General Cerkez —
I/C

In cursul anului 1833, sub Domnia Prinei-


pelui Mihail Gr. Sturdza, sa hotărât în prin-
AS

„cipiu- crearea unei noi şcoli praclice în Ca-


pitala Moldovei de pe atunei, cu denumirea
UI

de Şcoala de Arte şi Meşteşusuri; dur abia


la 1 Iulie 1S40 s'au putut pune temeliile unei
mari clădiri, în curtea Disericei SI. Ilie, din
BC

centrul Iaşului,—care să servească scopului


arătat mai sus. |
In curs de doi ani Școala îu instalată și
x
126 i CEL MAI NOU

Y
- cussurile începură, sub conducerea unui în-

AR
„vaţat transilvănean, Inginerul Mihailiuc de
' Hodoezin, începând cu şese ateliere deosebite,
' în care urmă 'să se învețe practica meserii-

R
"lor de lăcătuşărie, ferăne, turnătorie, căru-

LIB
ITY
RS

Şcoala Superioară de Arte şi Meserii.


IVE
UN
AL

3
?
TR
EN

.
I/C
AS

ţărie, strungărie, săidăcărie şi maşinării Îe-


UI

lurite.. a e -
Cursurile trebuiau să dureze iiecare câte
patru ani. De fapt cursurile au început în
BC

lanuar 18+1,cu 12 elevi interni, 12 externi şi


- 12 militari, cari doreau să înveţe meșteșugu-
1
.
GHID AL IAŞULUI —= —— 127

RY
rile. Se aduse multe instrumente ŞI maşini
speciale din Paris, înființându-se în acelaș
timp şi un Cabinet de instrumente de fizică şi

RA
matematică, cum şi un aparat de gaguero-
tipie (iotograiie primitivă), cu care se luară
numeroase_vederi ale Iașului de pe alunci,

LIB
cari se pot vedea-şi astăzi reproduse în ma-
vea monografie a Îaşului de N. A. Bogdan.
Ca Directori ai acestei Şcoli, în cursul lim-

ITY
pului până azi, au fost: Parteni Antoni, Eug,
Aleaz, St. Micle, St. Emilian, W. Pester, N.
Adamovici, M. Vişinescu, Maior Asaki, C. Râ-RS
ureanu, A. D. Ilolban, J. Catargi, Gh. Ilazu,
K. Corban,'Gh. Moisiu, iar actualmente şcoala
e condusă de DI. Inginer Inspector weneral|.
IVE

Casetli, ca Director” şi Inginerul Ollo Ilan,


ca Sub- Director.
După noi organizări lăcule de guvern, în
UN

1994 şi mai încoace, această şe Gală, aşezală


acum. într'o construcție enormă, făcută anume
pentru ca, produce în fiecare an un număr
AL

de sute «de meseriași, muişiri, în tot felul


de meserii şi arte industriale: practice, a-
vând o instrucție fiecare din cele mai de-,
TR

pline, în specialitatea lor. Mulţi din absolven-


ju acestei şeoli au ajuns actualmente să o-
EN

cupe posturi din cele mai înalte în conduce-


rea feluritelor instituţii de stat, Tabrici par-
liculare sau exploatări de petrob mine, ete.
I/C

ŞI în armală,

Azilui de Pătrâni.
AS

laşi, Strada SI, Constantin - 5, Persoană juridică. Fondat


de meseriaşi în 1590. Se -reclădeşte de întreu Iaşul,
UI

Rând pe rând se stâng oamenii generaţiei


BC

ereătoare şi lasă în loc o nouă generație, cu


tendințe puţin conservatoare, dacă nu chiar
128 CEL MARI NOU

RY
de destrămare. Dacă în 1890, mai bine de +
decenii, meseriaşii ieşeni, din sudoarea îrunţii
lor, pun bazele Căminului presbiter „Azilul“,

RA
care în o îriguroasă noapte de Februar 1929 fu
distrus de un incendiu, oare contemporânii
nu mai pot reda bătrânilor casa lor meri-

LIB
luoasă ? Nu se mai poate reclădi acest mu-
zeu, în care să se vadă relicvele vieţii? Nu
se mai poate reda acest îrumos carnaval -al

Y
pârdălnieiei vieţii şi a luptelor noasire de zi

SIT
cu zi? Nu este necesar Azilul în care să se -
ER
NIV
LU
RA
NT

"a..,

.
E

Dr. K. LIPPE (Medicul săracilor).


I/C

adăpostească negustorul ruinat, talmudistul


“inteligent, meseriaşul cinstit, mama fără copil,
AS

tatăl Îiului nerecunoscător, intelectualul de .


samă? Nu este necesară 0 casă bătrânească,
reprezentativă a istoriei neamului omenesc?
UI

Unde sunt reminiseenţele T rappiștilor, care


în viața de toate zilele se saluiau cu 'cele-
BC

brele vorbe: „Îemento mori“ —adică, nu uita


“că vei muri, deci să-ți faci datoria cu mult
bine aliruist, în scurtul circuit al vicții şi în
GHID AL IRŞULUI 129

RY
special pentru terminarea muncii umanitariste,
Sau mai Dine, cum serie Verhaeren din Bel-
sia: „Le but du sol dans Pinfini du moncle““,

RA
trebuie ea acest petec de pământ al odihnei
„Azilul“ octogenarilor obosiţi, cu trupul supt
de vlagă, retrași de lumea infinită a împă-

LIB
?

Tăției gândurilor, să-şi aibă loe de odihnă.


casa bătrâncască „but.du sol“-ul lor! Azilul!
„Iașul istorie și moral este o cascadă de do. -

ITY
RS
IVE
UN
AL
TR
EN
I/C

Cum se roagă
IAS

bătrânii noştri. pentru bunii donatori.


natori şi prin căderea banului lor pot mişca
marile roți amorţite, pentru terminarea reelă-
divei Azilului de bătrâni. Acesta va îi cel
U

maiirumos simbol al filantropiei ieșene, da-


BC

'toria aproapelui faţă de el. ÎNSUȘI, care va


Iâlfâi ca un triumiător drapel deasupra ca-
petelor noastre. Dând liecare totul pentru *
130= CEL MAI NOU

RY
"toţi, va Îio demnă imitație a ilustrului gest
regesc, al Majestății Sale Regina Maria, care

RA
a plătit piatra fundamentală a marelui aşe-
pământal celor şasezeci de moşnegi între-
ţinuţi, „cu marele Dar Regese de Lei 50,000“!

LIB
Să mai iîmităm elanul tineretului ieşan,.
Jeare şi-a însușit vorbele lui Tagore: Că omul:
„finteligent are mai multe necesităţi spirituale
; decât toate celelalte preocupări laolaltă“,

ITY
deci omul tânăr inteligent va” întrebuința €- .. :
” mergia superilue şi pentru creații artistice, -..
care să întreacă valoarea personală, . egoistă,”
RS
“a omului. Azilul de bătrâni terminat, va îi
una din asemenea creaţii vizate de “marele
IVE

visător şi înţeles de tineretul care s'a devotat


cauzei noastre. Acest tineret a zburat în a-
jutorarea bătrânilor, a reelădirei căminului
UN

lor, creând Cercul Dr. K. Lippe. . i


Astiel eternizând memoria marelui Doctor
Evreu — medicul . poporului și mândru or
care ținea scrisă în inima lui toată istoria
AL

Evreilor. Doctorul K. Lippe, care în căuta-


rea zilnică—în mod onorilie—a internilor a-
TR

zilului şi a bolnavilor, confunda pacientul cu


omenirea întreagă; aplecând urechea la picp-
auzul lui discerna _tictacul a-.
EN

tul bolnavului,
cumulat de dureri şi sulerință al'Evreilor su- -
_ ferinzi, din întregul univers. Era o enciclo-
I/C

„pedie însuileţită din care ţâșnea din abun-


dență mila şi mândria cvreiască,;-—râspectul
hătrânese.—De o modestie uimitoare şi mare
IAS

exponent sui-generis al cauzei noastre, Doc-


torul Lippe, un Maimonides, medic al sără-
cimei întregi,—gânditor îin şi abil, mănuitor
U

al penci şial vorbei, cu care ne apăra, ca.


spada în contra dușmanilor, din orice parte.
BC

Născut şi decedat în străinătate, şi-a sacri-


ficat întreaga viaţă pentru poporul meleagu-
rilor noastre. lată de ce zicându- vă
oameni
GHID AL IAŞULUI o 13]

RY
huni, din toate straturile sociale, mic, mare;
tânăr şi bătrân, ajulaţi-ne pentru termina-
rea reclădirei azilului, ajutaţi: ca toate genc-

RA
rațiile prezente şi viitoare să aibă la dispo-
ziție” ce aduce pe neașteptate viiregia soartei,
shidul vieţei plin de coloritul trecutului, aşa

LI B
cum va avea ficeare cetățean la xdispoziție
pentru viața contemporană „ghidul -orașului
laşi“, ă :

Y
„Filip Schiller Preşedinte, K. Mayer şi Willy

SIT
Goldştein Vice-Președinţi, Will. Sehoenblum
Conirolor, Lupu Fisehler Secretar Generul. Il.
Nagler Controlor, ]. Calmanovici Economat,
M. Wachtel. E ”
ER
(Vezi urmarea Anexelor la pag. 147 a acestei cărţi).
NIV

“Yloieluri
Hotel „Palace“, Sir. Lăpuşneanu 4.
U

„ „Continental“, Piaţa Cuza Vodă.


„Traian“, Piaţa Unirii.
AL

„Binder, Str. IL. C. Brătianu 124.


Bristol“, Str. Arcu 5. |
TR

» Sehiller“, Str. Săulescu 2


» : Splendid“, Sir. Lt.-Colonel Langa |.
» Luvru, Str. Mitropoliei 18,
EN

„Rusia, Str. Unirii 5. i


+ „Bejan“, Bulevardul Elisabeta 2.
„Burst, Str. Uzinei 5. . |
I/C

„ „Bulevard“, Bulevardul Ferdinand 16


„Coroana“ s. 17
AS

> Transilvania“,
N .. oC
+ -
ARE
d. |
Ş.
. „Carpaţi“, o.» .- 10...
„Naţional“, A DT bis,
UI

„Paris, a. 55,
= Princiar“, A 51.
20,
BC

hegali, - . A
„Englezi, Str. Ştelan cel Mare - 42,
Cernăuţi“, Str. Si. Andrei 79,
o 0%0P9i040P90%0P0042%0%050040300%0590. |
ă

aopooaiaiosă
na AAĂEOEA

RY
ă
y

RA
& COÂSTRUCTORI ȘI ATITREPREIIORI
y

LIB
DE LUCRĂRI PUBLICE

ă Fabrică sistemalic de Gărămizi și [igle

ooopocaeo oaie
i
ITY
LÂNGĂ ABATORUL COMUILIEI IAŞI

3 Fondată în
RS anul 1895

] Premiaţi: Meritul Indusirial; Paris 1900

Z3 medalie de bronz; București 1905 medalie


IVE
de aur.
ADRESA TELEGR.: „RĂMEDER“, IAŞI.. |
004

UN

O40b9040P9 0405900459 040b9 0405904059


Ă
Z=0

LA SANLIN *
AL

STRADA CUZA-VODĂ 65, IAŞI


TR

(Casele Camerei de Comeiţ).

Manufactură, Mtătăsuri ŞI SIOle-


EN

Se vincle cu Preţuri dle Des facere


Doi [

—7
(

I/C

MPa ea a a a a a a au Maia
——————— MAGAZINUL ——————
IAS

, UIDUL PÂSSIRILOR““
miii

ed

IAŞI, STRADA 1, C, BRĂTIANU [lo. 164 .


U

Este singurul Magazin care vinde


cîtin Rechizite şcolar e, Cărţi de
BC

şcoală, literare, Ar ticole de biu-


„ou; Galanterie şi Mercerie,
Pt

Mama, mai n n nat, e a n a Mai


N

GHID AL IAŞULUI . — = 133

RY
Restaurante şi Berării
„Restaurantul Şcoalei de menaj, Sti. Carol 54.

RA
* Berăria și Restaurantul, Azuga“, Liața Unirii 15.
po . „Luther“, Piaţa Uni--
„66 . <A i

ru Î5—17. |

LI B
29 ».: „Bragadiru“ pn Ze
n La Pavilion“, Str. Păcurari 15.
e „La Florica“, Str. Arcu 15.

Y
Restaurantul „Strandului“, Str. Palat (La

SIT
| ! Strand). a
„ Restaurantul Gărei, Gara Centrală C. F..R.
Bodegi
ER
Bodega „La Podgoreanu, Str. Lăpuşneanu 4..
„La Pogor“, Piaţa Unirii 5...
NIV

„La Stein“, Str. Cuza Vodă ZI.


» „Fraţii Ghelberg, Str. Cuza Vodă 77,
I „Paşcanu“, Str. Alecsandri 16.
U

.. „Palatului“, Str. Anastasie Panu 79.


- „Viile Călugărilor“, :Str.. Păcurari 96.
AL

„La Carpaţi“. Str. Anastasie Panu 27; .


„Dealul Cotnarului“, Str. Alecsandri 9.
TR

„. Cârciumi
La „Trandafir“, Piaţa Cuza Vodă 3.
EN

La „Plevna“, Str. Si. Lazăr 41.


La „Ilie“, Str. Anastasie Panu 60.
La „Mititelu“, Str. Palat 46.
I/C

La „Ciornei, Soş. Naţională 1-0.


La „Simon $mil“, Str. Lăpușneanu 6.
AS

Cofetării şi
Ş bombonării .
Coletăria „Georges“, Str. Lăpușneanu 27.
UI

;„Comereială“, - 2,
„La Funiak“, DR 44;
» o »Streit“;
BC

Piaţa Unirii 19..


. „Zamiirescu“, . „20,
- „La Butuce“, .
9 6 3
. „Centrala“,<6 „ „11 - —
OA — CEL MAI NOU

RY
Cofetăria „Modernă“, Sir. Cuza Vodă 61.
. -„Strugurile de aur, 5.

RA
. „S eranța“, „9 . 2 50.
._aVoilinoviei“, . „0.
E „Vlădescu“, Str. 1. C. Brătianu 18%.

L IB
-. „Universală“,
AU o ;, . „9 157.
= Moldovei“, Str: Anastasie Panu.5$.
Bombonăria „Paris“ Str. Lăpușneanu.

ITY
Plăcintării
şi lăptării
La „Ala Cernăuţi“, St. Uniri 6.
La „Solomon Moise“, Sir. Mârzescu 25.RS
La „Brambier David“, Str. Cucu 52.
La „Lăptăria veche“, Piaţa Unirii 6... -
IVE

La „Doi berbeci“, Str. I. C, Brătianu 1709.

. Cateneie
UN

Cafeneaua -„Traian“, Piaţa Unirii.


„2 „Mereur$, Sir, Academiei 5.
so sLa Rusia, Sie. Unirii 5.
AL

„Bursa Halei, Str. Cizniăriei 55.


1 „Pomulverde“, Str. Gh. Mârzescu12
„La Gavrilaş. Str. Alcesandri 9.
TR

a.
. „Voiajorilor“, Str. Uzinei î.
„lţie Alter“, Sir. Mârzescu 15.
EN

Farmacii şi Droguerii
I/C

Farmacia „Lerenzi Pelru“, Strada Lăpuș-


neanu 59. - Aa
„Centrala“ (C. Werner), Piaţa Unirii.
AS

„şi: laboratorul chimic „Independenţa Ro-


- "oână“ (Dr, D. Beeeanu), Piaţa Ilalei.
UI

5 sPolak&, Str. Ștefan cel Mare 15.


-

3 „Regina Maria“ (M. Herzenberg), Sir.


.

I. C. Brătianu 56.
BC

„Dr; Căpăţână, Str. Păcurari 5.:


„La Speranţa“, Sir. Păcurari 5.
GHID AL IAŞULUI 135

RY
Fărmacia „La Şteian cel Mate“ (Adace lulian)
St. €. Brătianu 171.

RA
“La Inger“ (Dr. N. Racoviţă), Str. 1.
C. Brătianu 129. o
„Minerva“ (C. Vasiliu), Str. Tătăraşi 15.

LIB
„Populară“ (Emanoil Lupu), Str. A-
"mastasie Panu 5. |
„La Coroana“ (Al. Enghel),:Str. Anas-
tasie Panu 52. | i

ITY
- „Providența“ (Th. Jelea), Str. Cuza
Vodă 6. RS
| Na
:
,
a + EI e Taitei

in
es - monede? pateee
IVE

a Ma
a Ta cr Ti

czii007ae€ SSPR
UN
AL

ce
SMD
TR

ARNOODESEoAE
EN

Casă de: meseriaş din strada Păcei (fostă Scăricică).


I/C

' Farmacia „Esculap“ (Eduard Margulies), Str.


Costachi Negri 15.
a
„Nicolina“ (Maria Coroi) Str. Nicolin1$.
AS

„România Mare“ (A. Grosman), Str.


- Păcurari 156 bis.
UI

„Fraţii Dr. Konya, propr. P. Grozea,


Sir. Lăpuşneanu colţ cu [. C. Brătianu.
„La Tigru“ (E. Flach), Str. Socola 25.
BC

„Naţionala“ (Irofte), Bulevardul Fer-


“dinand 8. i
LE) „C. Păun“, Str. Elena Doamna î[.
136==— CEL MAI NOU

Farmacia „Si. Spiridon“ (Heinrich Blumenteld),

Y
i Str. Cuza Vodă 42.

AR
» Şi laboratorul chimic „Sinteza“ (Dr.N.
A. Rătianu), Str. Cuza Vodă 48. .
Drogueria „Centrală“ Sir. Belvedere 9.

R
- „Victoria“, Str. Sărăriei 42,

LIB
- »La Podul de fer, Str. Cucu 12.
Depozile de medicamente.

ITY
„Droguemed“, Str. Anastasie Panu 4.
| Ateliere de vată
“ sVatia“, Soş: Moara de Foc RS î2.
Bandaje şi Ortopedie
VE

“La „Crucea Albă“, 9 Str. Lăpusneanu


3 25.
» „Sanitara“, po „29,
NI

n. Carp Grigore 21,


Ceasornicării şi Juvaicrpii
LU

La „Cronometru C.F. R.“, str. I.C. Brătianu 199


» Lazăr Ioseli“, str. -Cuza-Vodă 52
A

» »ldelovici. Sarah“, Piaţa Unirii 5.


TR

» »Kahane Iosei“, str. Lăpuşneanu 29. |


» „Ceasornicăria Regală, strada Ştefan cel
„Mare 22, y Ia
EN

» »Ceasornicăria Moldovei“, sir. Cuza Vodă42 -


» »„Ceasornicăria' Centrală“, „ 67
» «Mayer Leon“, sir. Ştefan cel Mare 15.
I/C

_ Nadio şi Electricitate
IAS

„Magazinul general“, sir. Lăpușneanu


35. -
„Radio-elecirică“,- RA "40,
»La Sportul modern“, „ 26.
“„Erieson, str. Sărăriei
U

158.
BC

Partumerii
Pariumeria „Palace“, str. Lăpuşneanu 44.
vu
|. losulb Arom
2

RY
Vlagwazim de Croitorie

RA
Pemtru Domni
STRADA ŞTEFAN CEL MARE No. 39

L IB
(VIS-A-VIS DE MITROPOLIE) .
Permanent asortat cu tot felul de stote
streine şi din țară. Bogat asortiment de .
II furnituri fine. III

ITY
De RS
IVE

3 - A 3) ? |
UN

m 9.
Ş g
ALA / ”
AL

$ ri
Ș în / |
TR

6% "/ | |
3 a
EN

3,
9 : - o 9
I/C
AS

ATELIER SEECIAL ne CROITORIE


UI

G Croială ireproşabilă conform QC


ultimelor jurnale de modă,
BC

PREŢURI EXTREM DE REDUSE


Pentru convingere rugăm onorata clientelă a ne
vizita înainte de a se duce în altă parte.
e d în
4

amanata mea Oana am Oa pna asa

ATELIER DE TÂDAPLĂRIE p

Y
AR
“TOHAN KLEPS
STRADA ZUGRAVI No. 35—IAŞI p

R
LIB
Execută orice fel de lucrări |
de tâmplărie, ca: mobile, Iona

ITY
rouri, şilomiere, biblioteci,
strane pentru biserici, ete. RS
| P SE MAL EXECUTĂ ȘI ETUVE DE DE»
VE
U SINFECTARE, PENTIRU SERVICIUL,
SANITAR
NI
LU

i D GR. ALEXANDRESCU $
A
TR

ş. Fost intern al Spitalelor din Paris. 3


“$ Specialitate Boli interne . -î.
EN

3 „_ Consult: dela 3—5 p.m. e


i IAŞI, PĂCURARI 3
I/C
IAS
afin aan" nu

VIAIRIA GAFENCU =
a anna

MOAŞĂ CU DIPLOMĂ | =
U
BC

STRADA RAPEI 17 .

nara Cata tata Para Pa Biata aa


GHID AL IAŞULUI eee 139

RY
“Partumeria „Venus“, str. Cuza, Vodă 52,
„Elefanti, Î. a. 54,
A . -

„DBoţel“ . Î. d SD.

RA
..
Văpsele, Produse chimice şi Uleiuri

L IB
59,
La „Fost L. Katz, str. Ştefan cel Mare
La „Rolela“, sir. [Elena Doam na +. i
..
La „Cămila“, str. Anastasie Panu 47.
La „Smeu“, str. Socola 2.

ITY
La „Elefant“, sr. Cuza Vodă SD
La „Orustein şi Biber“, sir. Ştefan cel Mare 67.
La „Marinarii“, str. Anastasie Panu 51.
RS
La „Olea“, sir. Zugravilor 66,
50,
Lu „Vulturul de aur str. Cuza Vodă
IVE

Librării, Anticării, Tipograiii


Librăria „Socec, sir. Cuza. Vodă 514—560.
„Hachette“, ste, Lăpuşneanu 4,
UN

.
.. „Cartea Românească“, Lăpușneanu 9
a. „Cultura Românească“, sir. Ştelan
cel Mare 35. ,
AL

. „Edison, sir. Ștefan cel Mare. 20.


„Universală str. se Ş,
e
TR

a. „C. Aberman“, 7250,


.. „Populară, str. Cuza Vodă +4.
lon Creangă“, sir. Anastasie Panu-49.
EN

..
„La Marian“, sir. [. C. Brătianu 55.
-3
. 201
.. „Vasile Alecsandri,
I/C

„Educalia“, sir. Cucu 02.


Ă.9 9

„Șaraga“, sir. Păcurari |.


9

DR
Mârzescu
Anticăria „Sehreiber [sidor*, str.
AS

„ „Sarag a, sir. Păcu rari i.


u 57,
Tipogralia „Opinia“, ste. Lăpuşnean
ii
„Progresul“, Piaţ a Unir
UI

„Brawo“, sir, Arcu 9. a


93
„Literatura Românească, str, Tă-
BC

.
tăraşi 15.
Reiter osub*, str. Palat 66.
Iaşilor“, str. Anastasie Panu 46.
.2 3:
140 CEL MAI.NOU

Y
Tipografia „Alex. Țerek şi Gh. Caminski“, str.
Gh. Mârzescu 9.

AR
„Presa Bună“, ste, Ştefan cel Mare.
(In curtea Bisericei Catolice).

R
Consulate

LIB
Consulatul Francez, reprezentat prin Proieso-
rul ]. Siby, str. Paladi.

ITY
Consumuri
„Moldova“, „Piaţa Unirii 5.
“Fraţii Smirnov“, str. Lăpuşneanu 15,
„Consumul oriental, .
RS 6,
„Comerţul Colonial“, str. Ştefan cel Mare 68.
„Consumul Unirea,
VE
.. „21.
„Importul“, > 73.
„Consumul Iaşilor“, ' str. Cuza Vodă 25,
NI

;Consignafor*, Piaţa Unirii 5.


9| Consumul »alatului“ > str, Anastasie
LU

Panudl .

Băcănii

La „Braunștein Riven“, Piaţa Halei.


A

». „David Ițic“, Piaţa St. Spiridon. |


TR

» »Duli, I. Moses“, str. Şteian cel Mare 56,


» »henica“, Piaţa Cuza Vodă 3.
» „Emirzian II. Ohanes“, ste; Cuza Vodă
EN

» „Leul de aur“, str. I. Brătianu 181, j


» »lancu Froim“; sir. Ştefan cel Mare 59.
» „Consum“, Piaţa Unirii 17,
I/C

|
» „Bazarul dulce“, str. Anastasie Panu, (Pa-
vilion 2). |
IAS

Catea |
La „Moca“, str. Lăpuşneanu 4-t
» »Elelant,
U

str. Anastasie Panu 53 :


» „Crucea de aur“, str. I. C. Brătianu 181
BC

» „Muntele Ararat“, 175


>

PE »Consumul Armenesc“, Bulevardul Fer-


dinand 9. i
RY
PALIOANE

RA
DEMLIURI
PARDESIE .

L IB
€OSIUME DE SIRADA
COSTUME DE GALA

ITY
"| COSTUME PENTRU DANS
LA STRAND
RS
IVE

Dacă doriţi.să le aveţi execulate


după ultima expresie a modei,
UN

| cu furnituri impecabile şi cu pre-


uri. absolut citine

COMANDATI NUMAI LA
AL
TR

CROIT OIRIA
EN

(ADAM _
I/C

| 1, PINCOSVIEI
AS
UI

STRADA ŞTEFALNI CEL GIARE 10


(Vis s-a-vis de Banca Em, Marcovici)
BC

Casele L. Mart.

=
A . .

| „REGINA ALBINELOR“ |
——

Y
FOBRIGĂ DE LUMANARI DE CEARĂ

AR
— ŞI PARAFINĂ

R
LIB
SPECIALIST IN INDUSTRIA LUMÂNĂRILOR

ITY
, Casă fondată în anul 1926
IAŞI, STRADA SFT.. LAZĂR 18 Dis (Lângă Plevna)
- (CASELE PROPRII)
FILIALĂ RS
> STRADA CIZMĂNRIEI si
In interesul tuturor bunilor creştini, şi pen»
iru apărarea !
VE
Siintelor biserici, de fumul
dezasiruos al lumânărilor de paratină fă»
cute de orice exploataior la voia Întâm-
plării, cât şi pentru apărarea sănătăţii
NI

fie»
“căruia dintre noi, recomandăm tuturor a
întrebuin(a la orice serviciu relipios,
şi în casă LUMÂNĂRILE CELE RIAL ISUNE câl
LU

MAL CURATE DIN FABRICA NOASTRĂ. ŞI


Asortat în permanenţă cu lumânări de. cu-
nunie şi botezuri, ornâte în cele mai fru-
A

moase inodele moderne. Deasemenise


gă-
TR

sesc lumânări de ceară pură, Smirnă, tă-


măia cea mai curată şi icoane bisericeşti.
„P.S. Fiind singur de branşă, vindem. cu
EN

- Preţuri care destid orice concurență,


(= IO Sl amar ara d .

Oa
I/C

DOO4005OE Do
4
PO

ATEDELINC
IĂLȚ
EĂRI
RATE
PO
IAS

CGI, PAIRIFIENIE
= STRADA LOZONSCIIL=
POOCd

Execută comenzi de pantofi pentru dame,


U

bărbaţi şi copii, după ultimele modele, O


9
BC

Se fac reparaţiuni de orice fel de încălţă- |


îninte, precum Şoşoni şi galoşi.
Se primesc comenzi cu îmaterialul clien
ţilor
3 : PREŢURI MODESTE, EXECUŢIE PROHIPTĂ $
od POOACOLO O
O

DOO
e Ea aa tza mn n "ana nau aaa ua au ua aaa ate e
ea

TIPOGRAFIA

iadizatagdaza
rroeereaezezereeaticeraceai

RY
RA ON
x!Ii aere £

L IB
Iaşi,—Strada Ştefan cel Hare 27

Asostată cu litere absolut

riza
ITY
noui, primeşte spre execu.
tare Prompt si
+ Can Preguari
RS
de Comncuremă:

„ooeetteeea
o orice tel dle
IVE

Lan ireăăei orolice,


UN
abat

nui atata Sade *, aan aratata nara n'a "a "a"a"a”a


=

PPP VA POP PPP AAA PPP PO POP PPP PPM PPP AAA PP PAPA .

; AIELIE ELEGI IEZI!


AL

DUMITRU N, geci
TR

3 "“ Autorizat de Onor. Primăria


EN

7 - Municipiului laşi. .
| 3 IAȘI, STRADAL. C. BRĂTIANU 125
? astatațiuni ele forţe şi lumină e-
I/C

: Hectricii, Paratonere, Telefoane, Pi

Sonerii, Lămpi, Construcţii


AS

de Bobina, 86... ..
.

PROSPECTE ȘI DEVIZE LA CE RENE


.

UI

instalaţiuni Sanitare, Instalaţiuni de Apă,


Canal de scursere, Dăi, Lavoare, Closete,
BC

Caloritere şi Gaz, etc.

| DEPOZIT DE MATERIALE
Desfi Orice concurenţii
PPP PI AAA PP 9 MAMA PP PAPALE Lee p
Y
AR
O sSPĂLATORIE ȘI GĂLCĂTORIE O

R
VASIILIE RIUNTIEANU ŞI 1. BACIU

LIB
| IAŞI, STRADA ȘTEFAN CEL MARE 24
„Se spală şi se. calcă tot felul: de len-

ITY
-gerie ca: gulere; manşete, cămăşi de zi,
cămăşi de :noapte,. indispensabili, pro-
RS
'soape, cearcialuri, fețe de perne, per-
dele, batiste ete.
VE

„Preţurile fiind cele mai modeste


bentru a vă putea convinge
NI

vizitaţi
Spălătoria şi călcătoria „LA HARAP"
LU

AAAAAAAAAAACAA.AAAAAA4
VVVYVVVYVYVvVYVYVVVYIrrrvvVv
4,
<>
4 d
4 A
<P
4d
<d
<>
< )
€4
<d
<d
<$
€P
<>
4>

<d
€P
p
<
<

4
Y VYVYVvYYYrvYvYvYvvvv,

„€
YVYvVVvYVYvYvvvYVvVVVvVVy vrA
24,14,2,4,4,4,4,4.,4.4,4,4.4,4,4,44,44

YVvvYYVvvVvVYvvVVYvvvVy
200014,14444444404004044444

4444444.
vvVvYvYvvYYvYvVYVV9VvV9VvVVvVVir

Lazăr ilarcovici [A loscovici


A

- RVOCAT |
TR

AVOCAT
AANAAAAAACAA

“8-9 dim. 7-9 seara 8-9 dim 7-0 p. m.


Sir. Ștefan cel Mare 1
EN

Sir, Lăpușneanu 21
AQ NAANAAAAAAAAAAAAAAAA
VYVYYrvrVvYrvvYYrYvvvvVv11vV%VvVV AA MMA VMA
ŞI
I/C

PER
i

Piti

=2
LA RENUMITA LIUBIR ĂIRIIE
=i
IAS

=,
i
î
SAUL SEGALU
laşi, Strada Anastasie Panu 52, ”
5
leE
*
U

Găsiţi Furnituri de biurou, Requisite


e.i şco-
BC

lare şi toate: articolele de Papeterie, unde


se vând cu preţuri ce desfid orice concurenţă.
E
E
5
Mie te oreneneniă
GHID AL IAŞULUI 145

RY
Mezeluri
Fabrica de mezeluri „Tătăraşul:“, Str. Stejar5+

RA
La „desfacerea produselor fabricei de me-
zeluri Stanislaus Podsudek din Cernăuţi“,
Str. Lăpuşneanu 18.

L IB
La . „Pricop Gheorghe“, Bulev. Ferdinand 21.
La slancu Gheorghe“, Piaţa Halei 1.
La „Olaru Ion“, Piaţa Sf. Spiridon 8.

ITY
La „Concurența“, Sir. Ciric 15.
La „Boldur N. Ioan“, str. Nicolina 62...
La „Soltuz C..Maria“, Piaţa Halei, (Compar-
- timentul 18).
RS Ă o
_Brânzeturi
IVE

La „lancu Avram“, Piaţa Halei 69 şi 97.


La „Căprioara“, str. |. C. Brătianu 171 7
La „Munca gării“, : Bulevardul Ferdinand
UN

La „Isvorul de brânzeturi“; sir. Cucu «+,


La „Isac“, stre ]. C. Brătianu 118.
La „Brânzăria lui David“, 129,
AL

Si Drojdie comprimată
TR

La „Frănkel Sura“, str. Anastasie Panu 30.


Produse celoloid.
EN

La „Marsek&, str. -C. A. Rosetli 27,


Manultaciură
I/C

La „Cristian“, ste. Lăpuşneanu 327 =


» »Mode II6leri“, sir. Lăpuşneanu 50, Te
AS

» „Iriumi“, str, Lăpuşneanu 44,


„Luxoria“, sir. Lăpuşneanu 42, >
„American Fason“, sir. Lăpuşneanu 43 7
UI

» „Cavalerul Şic“, str. Lăpuşneanu 10.—-:-


» „Magazinul Englez“, str... Lăpuşneanu 39.
BC

» „Magazinul C'ehoslovac*. Piaţa Unirii 6


» săero-Club*, Piaţa Unirii 9 ,
146 CEL MAI NOU .
La

RY
+ Renica“, e Piaţa J Cuza Vodă 5
71
9» „Trandafir“, Piaţa Cuza Vodă 3
„Suzana“, str. Cuza Vodă

RA
9 „Fantasia“, str. Cuza Vodă 52
„Oraşul
7
. Lion", str. Cuza Vodă 9 bis.
.. „Mascota“, „ -,, „56. |

LIB
"39 „Magazinul C. F. R. str. Cuza Vodă 1;
“a
N

» „Hercules“, > 48.


9 »Magaginul elitei“ str. Ştefan cel Mare 2 bis.

ITY
9 „Steaua“, str. Ştefan cel Mare 28 bis.
.. »MagazinulFrancez“, str. Ştefan cel Mare 54
„lemina“, str. Ştefan cel Mare 11
RS
-

„Magazinul Doamna“, str, Ștefan cel Mare 53


Â

,
. „Atlas“, str. Ştefan cel Mare 3.
“99 Au bon marehe*,: str. Ştefan cel Mare îl
E
, „Britania“, str. Ştefan 'cel Mare 48
NIV

„Furnica“, str. Ştefan cel Mare


vu

3 53

3 „Glob“, str Ștefan cel Mare 5 .


»

3 „»Ghem“, str. Ştefan cel Mare 2 bis.


Td

„Bernhard Kaufman“, - strada Ștefan


LU

93 cel
Mare 67. |
9 „Fr. Vartparonian şi Fr. Hleberikian“, str,
AT

Ştefan cel Mare 61.


A

„Fraţii Aronovici Mattes şi Mendel“, str.


TR

3
E]

are 600. . |
EN

Mătăsuri
La „Seta“, str. Șteian cel Mare 3
I/C

33 „Galia“, str. Cuza Vodă 83


Ei „lokio“, str. Lozonski 17 |
99 »lrinaco“, str. Ștefan cel Mare (1.
AS

59 „Serilana“, str. Ştefan cel Mare 2. |


. „Eugen Catelli“, str. Ștefan cel Mare 11.
UI

Ş Tricotaj, Ciorapi
BC

* La „Hercules*, str, Șteian cel Mare 15


La „Lexta“, str. Ștefan cel Mare
La „Lolita“, Ștefan cel Mare 19,
laba] o] e-un
_— C_p” 0 _—p ryo oo
PPM ere

RY
fiiiafara

RA
LIB
ANEXE (4)

ITY
Liceul Ortodox: de fete „Elena
Oadobejcu::
RS
Sirada Lascar Catargi No. 20,
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor
VE

Române, înființată în anul 1910, a întemeiat


cel dintăiu Liceu de fete în Bucureşti, iar în
NI

anul. 1915 a luat ființă cea mai însemnată


dintre îiliole, Liceul Ortodox „Elena Odobes-
U

cu“ din laşi, luând locul renumitului liceu .


„Humpel“.
AL

La început a Îuncţionat în localul din Str.


Carp, aparjinând acum Şcoalei Normale de
Conducătoare, iar în anul 1920 Societatea Or-
TR

lodoxă a cumpărat fostul palat. Mihail Stur=


o o . . . Pai

za din Str. Română, azi Lascar Catargi, a-


EN

menajându-l pentru școală. Localul e încon-


jurat de un pare vast, Îrumos îngriţit, unde
elevele îşi petrec reereațiile. Directoarele care
I/C

au condus această instituţie, în care educa-


tia națională şi religioasă vin în primul rând,
IAS

au jost: D-ra Ana Severin, D-na Victoria Con-


stantinescu, D-ra Semiramiza Dimitriu, D-na
Maximoviei, iar din anul 192.4 liceul este con-
dus de D-na Elvira Balmuş. In anul 1928 li-
U

ceul a obținut dreptul de publicitate. Corpul


BC

didactic ce format din cci mai dislinşi profe-


sori din lași, unii universitari, contribuind cu
toţii la o temeinică pregătire a elevelor şi la
„NDS2qopO euala“ 323 3p XOPOHO 1N3511
RY
Mal
NOU

IE PI E e ET a Poe aer

inst i tuți 1 româneşti « le cultur ă, pe *ntru


> Z> ACo ENE Iti ?.2 bate a
RA , eg
pipi rr.
.

!
LIB
CEL MAI

cele

educaţia fetelor din întreag5 a Mold ovă.


1
4
+

ITY
din

RS E
una

LA
Pe punere
N
e ceetzateanîreteee
nare eramcataneme
Doev rai orabiicatr an inta beat teii oiate îniti
NIV
de

7 mita
LU
i

A
numelu

mi
: TR
e aere e ar ara EN
intaia mumedisti isi I/C
stilicarea

ar aere ca E = -
re
*Cam — n
i cc... a
sami AS
UI

X
bune
148 BC
ju

/.
GHID AL IAŞULUI | 149

RY
Scoala llosmală de Îmvățitoare
Să sbdinail Sturza”: clin Başi.

RA
Strada 'Toma-Cozma No. 3.

Șeoala Normală de Invăţătoare „Mihail


Sturdza“ a îost înființată în anul 1834, pe

LIB
timpul Domnitorului Moldovei Mihail Sturdza.
Dela înființare pănă azi a avut diferite
numiri, astiel: |

ITY
In anul 1854 se numea „Institutul pen
învățătura letelor“, în anul 1851—52 RV, la
RS
VE
A Tztp în
joi
U NI
AL
TR
EN

« Şcoala Normală de învăţătoare „Mihail Sturdza“.


I/C

Centrală de fete“, în 18604-—65 î,Gimnaziul


normal de lele“; în 1$85—84 „Institutul pe-
IAS

dagogie de îele“; în 1890—91 i se 'alipeşte


şcoala de aplicație pentru practica pedago-
gică a normalisielor.
In anul 1995—94 capătă numele de „Școa-
U

la Normală de Institutoare“, iar din 1991 până


BC

azi se numeşte „Şcoala Normală de învăţă-


toare „Mihail Sturdza“.
Directorii cari “au perinda dela înteme-
icre pănă azi sunt următorii: |
"150 | CEL MAI NOU

RY
Samoil Botezatu, Medelnicerul, dela 1 No-
„embre 185-4—1840. | |
Teodor Stamati, dela 1 Octombre 1840—

RA
1850. | Da
D. Lăzărescu, dela Noembre 1$50—1852,

LIB
Petre Costandache, Serdarul, dela Octom-
bre 1852—1856, |
Eliza Barbu Andre, dela Noembre 1856—
1859. | | |

ITY
Neculai Văideanu, dela August 1859—1861.
Olimpie Gros, dela Noembre 1861—1866.
Smaranda Macri, Februar 1866—1898, |
D-ra Elena - Buznea (actuala D-na Meiss- RS
ner) 1 April 1898—1901.
„ Agripina Buţureanu, dela 1901—1919.
E
„D-ra A. Severin, dela 1919—1929.
NIV

D-na Louise Vrabie, dela 1 Mai 1929—15


Septembre 1929. . | |
D-na Ecaterina V. Petrovanu, actuala Di-
LU

rectoară, dela 15 Septembre 1929. |


Corpul didactic e lormat din 25 profesoare,
Școala are 7 clase, cursul inferior echivalând
A

în studii cu liceul. Are un efectiv de 278 e-


leve. Multe din absolventele acestei școli au
TR

jăcut Îală învățământului. Se dă o educaţie


deosebită fetelor, viitoare luminătoare a sa-
EN

telor. |
În anul 1954 această şcoală îşi va sărbă-
tori centenarul.
I/C

Plasa „Sanitară Model Tomeşti»


din judesul iasi,
AS

La $ Km. de Iaşi, pe şoseaua lași-Rădu-


căneni, în satul Tomeşti, se ridică o clădire
UI

mică, albă, prevăzută .cu elcetricitate, Îîmprej-


muită de o grădină frumoasă ; este: Dispen-
BC

sarul Medicul “Tomeşti. |


Vizitatorii, intelectuali în genere, medici în
special şi orice persoană interesată în pro-
GHID AL IAŞULUI
151

RY
gresul sănătăţii publice rurale, vor rămâ
încântați să viziteze acest” aşezământ, ne
se -ailă, între altele, că Institutul unde

RA
ui de ]-

ss 4 :
N:
” E: pp
pi

LIB
a d
cl o.
RI ri
"a
EN E . |
|
„a
$ .
Sua 2Pi:
. pi ” :
. LES Mi
Y .+ - Da) 1, .
N: , '
EPIC RA Ma . 4
ao „"S...

ITY
:
a 3 .,

şosea).
„n Pi
»e DaBR sId. .
.
d 3* : .
a. „. -
a
NA .]
N „sat .
i PE “a , ,
-
aa .
.
7 .

DR
RS -
.


. ”

dinspre
4. ,
p-..
Ă

li 2
VE
ma

Tomeşti, jud. laşi (vedere


-- n -
« Ă
a. e... e.
NI

pi:
fa _ .
- .
4 .ş
...
U

Păi
4 1... ?

p-
ț me E
AL

a -.
mmm - -
+
i ma ei, s=
i
| pm
mp .
În ţ fo a
TR

4
aa. -
o. eo, i. .
i ma de a
. v
PT
fa ed
i
, N
medical

o. Sepi 4
3 ca ar e
EN

Tr N?
;
- Le
a.
Li
ei
£ ex a
I/C

Dispensarul

sii a x.
IAS


de?
U

»
pe ,
BC

gienă şi Sănătate Publică, de sub direcţiunea


Prof. Dr. Al. Slătineanu, dela Fac ultalea de
152—= CEL MAI NOU

RY
Medicină, din Iași, i s'a atașat vechea circum-
seripție sanitară rurală „T omești“, pentru a
servi ca teren de aplicaţie practică viitorilor

RA
medici-igieniști şi surori de ocrotire, cât şi
ca un câmp «e cercetare științifică a proble-
melor sanitare. rurale. Dela 1950,

LIB
decând a-
această cireumseripție a trecut sub accastă di-
rectivă, s'a reorganizat complect, formând
Plasa Sanitară Model Tomeşti. Prin inițiativa

ITY
și stăruința Proi. Slătineanu s'au ercat, în a-
ceaslă plasă, trei dispensare medicale model,
la Tomeşti, Prisăcani şi Poeni, prevăzute cu
RS
tot utilajul necesar, în afară de ospitalizare ;
la Disp. Prisacani există şi o! instalaţie de
raze X şi clinică dentară, iarla Disp. Tomeşti,
E
„o lampă” Quartz de raze ultra-violete.
NIV

Interesul acesiei organizaţii, îl formează


activitatea intensă și sistematică a 'medicilor
și personalului auxiliar. Fiecare familie din
cele 29 de sate ale plășii, cu o populaţie de
LU

22,000 sullete, are un cazier, cu Îişe speciale


pentru fiecare afecțiune, caşi tratamentul ur-
mat; mamele gravide, copiii sugari, sunt vi-
A

zitaţi regulat de sora de ocrotire, dându-le


TR

sfaturile necesare; şcolarii au.lişe de sănă-


: tate individuală, bolile sociale ca Sifilisul,
Tuberculoza, Malaria, Pelagra sunt descoperite
EN

şi tratate,
„ „In ee privește activitalea acestei instituţii,
I/C

vom da câteva cifre: numărul consultațiilor, -


"la cele 5 dispensaie, în 1930) şi 1951, au iost
de 44584; numărul sifiliticilor descoperiţi
AS

5;
„607; tuberculoșşilor 524; malaricilor 594; iar
copiilor vaceinați preventiv contra tubercu-
lozei 1104. Diagnosticele se Dhazează în mare
UI

.
parte pe examene de laborator. Sau făcut —»
55 15 reacții Bordet- Wassermann în sânge pen-
BC

iru sililis, 14.000 examene de sânge pentru


malaria, 587 radioscopii pulmonare, ete. Nu-
GHID AL IAŞULUI seea 153

RY
mai pentru tratamentul. sifilisului sa utilizat
în doi ani 16.602 doze de Neosalvarsan, în
5774 injecții intravenoase.

RA
Pentru educaţia

LIB
ITY

şi sugari).
RS

prenatale
a

VE
LC iernii: '
L_
4

j
7

NI

(Consultaţii
U
AL

a
a...

Tomeşti
TR

Medical
EN
I/C

Dispensarul
IAS
U
BC

sătenilor sau făcut numeroase proccții de ei-


m 7 - .. .

nematograf, cu filme medicale populare.


154 | — CEL MAIL NOU

RY
Nu se poate vorbi de această aclivilate sisle-
maticăşi rezultatele cei, fără să pomenim de
colaboratorii direcţi ai Prof. Slătineanu, eare

RA
însufleţesc această organizaţie : D-ru/ 7, /llexa,
Medie Igienist, Conferenţiar la: Facultatea de

LIB
Medicină din Iași, e conducătorul teehnie al
acesiei organizaţii, și de medicii. celor ivei
dispensare medicale : Dr. 7. Rugină, titula-
rul Dispensarului Tomeşti, Dr. 7. Stretcu al

ITY
Dispensarului Prisăcani şi Dr. C. Gheorghiu
al Dispensarului Pocni.
Menţionăm că plasa Sanitară Modcl a fost
RS
vizitată de numeroase persoane oficiale şi
medici Români, cum şi de persoane oficiale
și medici din diverse țări, din Europa, re-
E
prezentanţi dela Liza Naţiunilor, Medici Ja-
NIV

ponezi, Medici din Statele-Unite ale Americei


de Nord cum şi reprezentanți ai Serviciului
Sanitar din diverse. State din Americade Sud.
LU

PE

Postlăvării
A
TR

Postăvăria „Avântul“, str. Stefan cel Mare 29


. „Primăvara“, ste. Șt. cel Mare 19
RR „Franceză“, str, Ștelan cel Mare 38
EN

se „Buhuşi“, sir. Stefan cel Mare 65.


i. „Laamerieanul“, sir. Cuza Vodă 73
. „La Noul Paradis“, strada Elena
I/C

Doamna +.
Îmbrăcăminte şi Maine
AS

gata
P..

La „Derby“, str. Ștefan cel Mare 253


wăAsconia“, str. Costachi Negri 41
UI

» Select“, str. Cuza Vodă 46


» Fortuna“, str. Cuza Vodă 5
BC

» »Magazinul Englez“, str. Lăpuşneanu 59


» »Imbrăcămintea“, sir. Costachi Negri S4
ss „Praga“, sir. Cuza Vodă -p
RY
mmennnaaa însă cafea bună şi e/linci

RA
|. veţi găsi, în laşi, numai la
magazinul |

LIB
1
A

„MOEA” VE
RS
ITY
Str. Lăpuşneanu 32
NI

„ (Palace Hotel).
U
AL

Unicul magazin special amenajat pentru


TR

acest comerţ. :
EN
I/C

Prăjitul şi râşnitul cafelei


IAS

se face în prezenţa clien-


ţilor, folosindu-se cele mai
moderne instalaţiuni elec-
U

trice. |
BC
COAFOR DE DAME
Al ala mean A ta atata

ooaoareooozezai
aa

RY
DEMEE gseR
a
anunt

SARI, PODIRAZISY |

RA
Ondocțri pomana

LIB
aaa

"Aaaa a e a ta aa 'ta”a inline

ITY

|
——— BOD EG A ——
SIMON PASCANU RS
E
STRADA ALEXANDRI, IAȘI
Cel .mai renumit GRATAR din Moldova
NIV

„cu vinurile cele mai bune


aa
bet în ta ln a la n a a a al a Ma la a a 0 al CACICA
LU

:
9 MMRGAZINUL | UVERSAL.“
a maia

“li | -
ata aaa

Asortat în Parfuraerii, Vopsele, "Su


man

TR

Lacuri, Articole de Toalete... =


iaşi, Strada Lăpuşneanu 2 =
EN

VIDIDE CEL (IAL EETELI aa


ee aoeenennaă
I/C

“ FRRICĂ. DE TRICOTAJE.:
AS

0. | MEUSTEDT & 1. ŞIILOUIEI


„laşi, Strada Mitropoliei 18 bis
UI

—— VIZITAŢI
„FLORĂRIA VIOLETTE“ .
BC

laşi, Strada Lăpuşneanu 31


: GHID AL IAŞULUI a 157

RY
Elănărvii
La „DBlănăria Ruscască“ str; Cuza Vodă 12

RA
» „DBlănăria Occidenială“, sir. Cufa Vodă
» »A. Olivenbaum“, sir. Cuza Vodă 30

LIB
> sUrsul alb“, str, Cuza Vodă 3
Croitorii
La „Renner Alex“, Pasaţul Banu >,

ITY
» slirim“, ste. Lăpuşneanu 55.
lirim Petru“ str. Lăpuşneanu 10.
. „Smiloviei“ „ sir. Lăpuşneanu 52
RS
Încălţăminte
VE
La „Dermata“, sir. Cuza Vodă.
> »lunelul de. aur“ sir. Cuza Vodă p
» „Ghiata de ler“, sir. Cuza Vodă 71.
NI

„ „Talpa de fier“ sir. Cuza Vodă -9.


. „Progresul“ sir. Cuza Vodă 16.
U

„George Macri“ sir. Lăpuşneanu 28,


3 "Tăranca“ str. Anaslasie.Panu 56
AL

slmportul de pielărie“ sir. Palat 55,


TR

Ceaprăzării
La „Foişort , sir. Lăpuşnei inu Îf.
EN

Si ' Infanteri stul“, sir. |. Brălianu 159


„Pulver“ str, Costache Negri 20.
I/C

Pălăriu dame
La „Regina“, sir.. Cuza Vodă 46
IAS

CC vinul alb“ sir. Cuza Vodă 54


» s»Golstein Amalia“ sir. Costache Negri 63.
Coaiori
U

La „Ghiorshiţă Mărioara“ str, Lăpuşneanu 25


BC

3 -sȘnaider“ str. Lăpușneanu 19


99. „Coaior comercial: sir, Șielan cel Mare -ţ2
„Cuza Vodă“ Bulevardul Ferdinand 20
» „Figaro“ sir, Cizmăriei 57
„158 e — CEL MAI NOU

RY
| Fotografii |
„loto Regal“ sti. Lăpuşneanu 5$ Se
„Foto-Luvru“

RA
str, Lâpuşneanu 6 î...
»Sicgmund Paker“, str, Lăpuşneanu 34
„l'oto-Weis, Piaţa Univii |

LIB
„Foto Mimoza“ str. Elena Doamua | bis.
Flori |
La „Domnița Ruxanda“ str. Lăpuşneanu 20

ITY
» »llorăria Violeta“, str. Lăpuşneanu 51
» sala Buchet“, str. Cuza. Vodă 32,
Covoare şi făsături! Româneşti RS
La „Băltăreţ Nicolae str, Lăpuşneanu 4-4
La „Bukara“ str. Cuza Vodă 40
E
„La „Gartenberg Avram
NIV

str. Cuza Vodă +40


La'„Tebritz“, sir. Vasile Stroescu 16,
“Fabrici şi Mori
LU

Fabrica de ţesături şi tricotaj „Progresul“ -


str. Sinagogelor 8.
Fabrica de ţesături și tricotaj „Specterman“.
A

sir. Ștelan cel Mare 45


TR

Fabrica de țesături şi tricotaj „Țesătura Pă-


curari“ str. Moara de îoc 6
„Fabrica de ţesături Și tricotaj „Țesătura Vie-
EN

toria“ str. Ciornei 4, E


Fabrica de fesături și tricotaj „Manor*“ Str.
Si. Andrei 5
I/C

Fabrica de țesături și tricotaj „Bucovina sir,


Elena Doamna 58 . ..
AS

I'abricade ţesături şi tricotaj „„Țesătura. laşi“


str. Socola 157,
Fabrica de ţesături ȘI tricotaje „Trancu“
UI

_ Traneu 2,
str.
ICE
Fabrica de țesături şi tricotaje „Perfecţiunea“,
BC

str. Uzinelor 88. a


Fabrica de ţesături și tricotaj „Textila Iaşi“
Copou. i a i
=

„LA PALIER”!

Y
(3 IBEIR ĂIRIIA ȘI EIESTAUIRAN'TUL

AR
o POSIIBĂD. HAREACIe

IBR
IAŞI, STRADA PĂCURARI 15

L
Specialitătţi de vinuri naturale vechi şi noi (din

ITY
viile proprii). Vinuri de Cotnari şi Domeniile
Corcanei Chişinău

RS
a a A RO FERCI2ANE ACTRA

RIESTAURANII CLASA L-a


Se saiteş te mâncăruri calde şi reci. |
VE
Se fac abonainente lunare cu
Preţuri snoceste.,
NI
A LU
TR
EN

- Ir,
eeee a a

i e ei „> fe mea
“sm? Să msi
e i . (0
Pr
I/C

: - 7
n. si, ” pa mr

- pa - :
+: fe: -
IAS

motan cii oi Aaaa e re arena a ae .


p” i

In tot timpul verei Grăclina „PAVILIOLI»


| este deschisă şi bine aranjată,
U

| Atât iarna cât şi vara, publicul consu-


BC

mator e clisteat cle cele snai alese


orchestre,

-..
/

-| * Amnienla| -Foncleza +|
Netoeioeaetaotactaetecte
- ui fi» | a

RY
RA
P „ SOCIETATE ANONIMĂ DE ASIG
URĂIEI de
A „GENERALEIN BUCUREŞTI
d
) Asigurări de ERICENIDIU, VIA

LIB
| VIATA POPULARĂ
TA, “|
cu TRAGEA d
d| LA sonz, SPARGERI pe GEA
„EIURI şi ACCIDENTE. în CONDI- Î
;
ITY
Îe
TIUNILE CELE IAN AVARI-
„ )
TAJOASE, A RS
Direcţiunea Regională pentru biold
) ova, )
Basarabia şi Bucovina
l
p TAȘI, STRADA ȘTILAN CEL
E
MARE 4 4
Reprezentanţa Generală pentru oraşul )
NIV

| şi judeţul Iaşi.
i „STRADA ȘTEFAN CEL MARIE 4
Slsjejeetoetestoetactaetaj
LU

co===
09
RUTOMOBILIŞTI,
A

| Cauciucuri, toate mărcile, Piese


TR

de schimb pen-
tru toate maşinile, Accesorii, Uleiuri, Articole
"de Sport, cu' preţuri excepţional
gă- de reduse
siţi numai la Firma „ĂXUTOMO
EN

BILUL«, Piaţa
„_. Unirei No. 6. (colt cu Strada Săul
escu).
00
I/C

00 .

ATELIER SPECIAL
AS

DE PLĂPUMI ŞI SALTELE
UI

Lucrate cu Gherghet/după stilul vienez

CAROL EDELSTEIN
BC

laşi, Strada 1. C. Brătianu no. 74


j
GHID AL IAŞULUI 161

Y
Fabrica de ţesături şi tricotaje „Țesătoria ma-
_tasei“ ste. Smârdan 70.

AR
Fabrica de broderie, sir. Golia 7.
Fabrica de ţesătorie „Leon David“ sir, |. C.

IBR
_ Brătianu 53.
Fabrică de boianţerie „Ideal, str. Panteli-
MON 42, -
Fabrica de boianţerie „Marlin Buckholzer“

L
sir. Păcurari 113. ——

ITY
Fabrica de boianjerie „Floridas“, (G. Lust- -
garden) str. Si, Lazăr.
Fabrica de oţet „Carpaţii“, str. Nicolina 52,
Fabrica de lumânări „Popovici
str. Anastasie Panu 67,
RS Gh. loan“,
ăi
Fabrica de lumânări „Rozina“, Mah. Lău-
VE

„tari 52, |
Fabrica de lumânări „loan N. Haraga“, sir.
NI

Si. Lazăr 18 bis...


n

Fabrica de săpun şi lumânări „Carmen Sylva“


LU

sir Nicolina 5S.


Fabrica de săpun şi lumânări „Cerbu“ ste.
Tăctoarea 10,
A

Fabrica de săpun „Olimpia“ sir. Socola 2.


Fabrica de săpun „Bercovici Lupu“ ste, Ce-
TR

"tatea mică 1.
Fabrica de rom, cogneac şi liqucuri „Isvorul
EN

Moldovei“ str. Ghica Vodă 22.


Fabrica de rom, cogneac şi liqueuri „Raiul“
S0ș. Păcururi 70. |
I/C

Fabrica de oglinzi „Emil Bergher* str. Palui 62,


Fabrica de oglinzi |. Ilie Mendelsohn“
str, SI.
IAS

Lazăr 27.
Fabrica de cadre şi galerii „Fulger“ str. Uzi-
nelor 76.
Fabrica de mobile de fier și turnătorie „Vul-
U

căn“ “str. Păcurari 174,


BC

Fabrica de tâmplărie „Gh. Sehreiner*“ strada


SI. Andrei.
Fabrica de cărămizi „lancu Bergher* Sos.
Nicolina |,
Fabrica metalurgică „I. Mar

RY
Fabrica de sumane (Piuă) ek“ ste. Socola 127
„Dobrogea“ Soș,
Nicolina 11. o

RA
Fabrica de sumane (Piuă „Transilvania“ Soş.
Racoviţă 2. |
Fabrica de cuiere, |
scamantane

LIB
»La Oradia Mare“: stu, Pal ȘI Serviete
„Fabrica de perii şi bid at pp. -
inele „Elcoviei Aizice“:
str. Costache Negri 2,
+ Yabrica de acid carbon

Y
ie „Fermentul“ Pla-
(oul - Abatorului,

SIT
“Fabrica de acid carbonic
| „Nicolina: slrada
Crucei 60), |
" Fabrica de bere »DBres
ER
tecico
abpiea de bere „Zimbru“ i Sos. Racoviţă 15
Fabrica de tăbăcărie „lacob str, Păcurari 91
losci* Bulevardul Brătia
Moseu Și lacob
NIV

Fabrica de rahat „Alexiade nu,


s IIristea“ Bule-
vardul Ferdinand 7,
“Fabrica de bamboane „En .
LU

ergia“ sir. Elena


oamna 27,
l'abrica de halva, rahat |
ŞI bomboane Smir-
na“ sie. Nicolina 72,
RA

Fabrica „Induslria lânci“,


l“abrica de făină „Dacia str, Socola 96,
“, ste. Niciman 22,
Moara „IL. Fruchiman“
NT

Soş. Moara de îoc 6.


Moara „Nicolina“ ste, Nic
oli
Moara „Victoria str, Nic na 67,
olina 10|.
E

Depozite de cheresiea
I/C

şi lemne de foc
Depozitul „Moliftul str.
Socola 185,
epozilul „La Increderea“
str, Uzinei 13,
AS

Degozitul „La Bradul:


str. Usinei 9.
apozilul „La zece brazi“ |
epozitul Transilvaniei sir;ste. Si. Lazăr 44,
UI

Depozitul „Bradul SI. Lazăr 61.


verde“ Bulevardul: Fer
nanc 70, di-
epozitul „Forestiera |
BC

* Depozitul „Bicazul l'oreslaşi“ ste. Nicolina 59,


Depozitul „Dum
tier: Soş. Naţională 1.
brava“ Soș. Nicolina 2,
, ; ::
23 d
1950 ăi
: ZE ?
ce
3 (e > a 2
SS:

R Y
-- SonmBoane
ud, Eh

RA
Și | Ciocolată
or oeoa oo

ţ Cararnele .

30 3305veo ecou
=CITRON

LIB

.:....
Biseotari
95070 o aa

Eorsp-Saecsră
.
»ăfitară

ITY
€ vo out fa
i a .
„Tor 2
aa
îpigjuetatei
a

E, 05)

„D900 COFETĂBIA FomdAri 1810 RS


none case

IVE
Sy=—f
az onouaaceconoannc o0ooongafi

[rr oo e TIT Te omor amr me am ame TI


zi
UN

XSSVL
2 -JAS

AL
=

TR

me 0
SA CI
Ei 18
Pet (5
"naArarat] .
i Îi
Aro 5 e, ,
77) , ca
Ip A Di
Sea
42)
Ț
EN

AS Svp8)

+
.
: Cafea
încă

ș
0

ci| ocolată
posnaas moca

| ie
IN1090H9_

IN îi €
sosea
I/C

3 e . 4):
Cafea cu lapte
san

Ceai, tnt, Drioş


>
3

= 7: =
oana

9
IAS

9
AMR Caci la pahar
O urme oo oma enmea penar

;
î
IC pa capac si iata
E
An] Coimenzite
3
2n EN
ProraRt 1
U

CR cz şi Constiinei O5
ul
“i

i pia

a os za [zid
BC

se pile î9

miHN
[i
97 23]

0 ANANAS
ş
€:

e
2

e 5 e

_. ;

i
j

:j
.
“x
Tea

>?

„i
apr:
w;
bi
“i

ej

—:
=

i i efASja i
Na, ri
3.3.9

CIRRI
99

SV i
hj
>

: Ca

sa A
EV,
:/
ca
1]

3
$y

>

m
Esi

)
: 3

ş
.
2
SOS 0202200
pa
INDUSTRIA

RY
RA
IRIEERO NI

LIB
Alexa dlrean Wasilla
| IAŞI, STRADA CERCUIEZ rio, 2

Y
FONDATĂ LA 1 APRILIE

SIT
1923 Si
INSTALAŢIE CU FORŢĂ MOTRICE

Secţie
ER
Construcţii de artă
Se execută orice lucrări ELI FIER ca Porta-
NIV

le, Vitrouri, barchize, Gril


aje, Grile armo-
nice, Coloana şi ferm
e.
i
LUCRĂRI DIINCIPALI EXECUTATI : |
LU

Nanca de Cr dit homân Sir, Cuza-Vodă,


Banca Marmorosch Blank Sir.
Lăpuşneanu,
* Prima Soc. deliconomic Sir.
Ștefan cel Mare.
RA

Secţie mecanică
Reparaţiuni de tnaşini
NT

industriale şi de
tractiune mecanică,

Sucură autogenă Y |
E

„Sudează caputi de motoar


I/C

e, Blocuri de au-
tomobile, diferite piese
în aluminiurma, fon-'
tă, fier şi bronz, Rezerv
oare şi boifăre de
AS

tabl ă sudate şi în nituri, toate mărimi


| le
„EXECUTARE PROMITĂ ŞI CU
UI

PREŢURILE CELE MAL AVAN-


TA JOASE.
BC

E PE EP EEE REGI
"GHID AL IAŞULUI =—= : === 165

Depozitul „Pinul Soş. Nicolina V0,

Y
Depozitul „Teiul Moldovei“ str. Si. Andrei 63,

R
Depozitul „Dorna“ str. Aurel Vlaicu 66.
Depozitul „Bradul Ardealului“

RA
Bulevardul
“ Brătianu 72, |
Depozii de ouă

LIB
La „Matelsohn Liba“ str. Cizmăriei 25,
La „Segal Zelda“ ste. Halei 15.

ITY
_ Tiniehigoerie
La „Todică Gh.” str. |. Creangă 51.
Ferărie
RS
La „lerero“ str. Cucu 57,
IVE

La „kerrum Fraţii Wachtel“ str, 1. C. Bră-


_ Uanu 156-158, | |
La „Oţelul“ str. Anastasie Panu 45.
UN

La „Comerţul“ Piaţa Halei 1,


La „Cleşte şi Ciocan“ str. [. C: Brătianu 155.
La „Metalurgia“ str. Stefan cel Mare 21.
AL

La ;Montana“, str. 1. C. Brătianu 157,


La „Secerea de oţel“, str. Păcurari 184,
TR

Stielărie
La „Turda“, str. Guza Vodă 71.
EN

La „lonas Feldman și fiu“, str. Anastasie


Panu 58. |
La „Fraţii Hirschensohn“, str. Ştefan cel Mare 2
I/C

La „Cristal“, str. Ştefan cel Mare +


La „Gospodăria modernă“, strada Anastasie
IAS

Panu 27.
Poreelanuri
La „Alpâcea“, str. Cuza Vodă B.
U

| Geamuri
BC

La „Geamuri“, sir. Săulescu 2 | _


» »Moşeovici Moise“, sir. |. C. Brătianu 195.
166 — — CEL MAI NOU

RY
| Mobile
La „Magazin de mobile Hirsch“, str, Ştefan

RA
„cel Mare 5,
La „Bazarul universal de mobile“, str. Ştefan
cel Mare 11.

LIB
La „Aranjamentul modern“, strada Costache
Negri 25.
La „Magazin de mobile vechi Și noi“, strada

Y
Costache Negri 24.
La „Prima“, str. Costache Negri 17,

SIT
| Ciment
La „Fraţii Remeder“, str. Ştefan cel Mare 21
ER
Băuturi pazoase
NIV

La „Crâşmarii Asociaţi şi Lumina“, sir. Lo-


zonschi 15.
» „Sanitas“, sir. Bueşeneseu 20.
LU

» »Vulturul“, sir. Si. Lazăr 59,


» »lriumiul“, str. |. C. Brătianu 168.
» „Florida“, ste, Lt.-Colonel Langa 19.
RA

Ghiaţă şi friooritere
Societatea „Ghiaţa“, str. Aurel Vlaicu.
NT

. „Comindus, (îrigorifere) strada A-


sachi 5. -
E

Instrumente muzicale
I/C

La „Inger“, sir. Cuza Vodă 17,


» „Vioara“, str. Cuza Vodă 17.
AS

» „Kotescut, str, Lăpuşneanu 29-21.


» ss Wechsler Isidor“, str. Lăpuşneanu + ,
» La 0 mic“, str. Cizmăriei 17,
UI

» „România Muzicală“, sir. Lăpuşneanu 24


BC

Reparaţiuni maşini
- Societatea .„Sirungul“ sie. Strungu 6.
(7- Ie. Fulop & W. Ir enner NN
ATELIER DE NOBILE FINIE

Y
O „IRANSILV ANIA» O

R
DORMITOARE, SUFRAGERII ŞI ARANIJA-

RA
MELITE PENTRU BDIUROURI ŞI SALOIIAŞE.
SE PRIMESC COMENZI
Strada Mârzescu 9—laşi—Strada Mârzescu 9.

LIB
CU PREŢURI DI CONCURENȚĂ 7

ITY
„BUN
BUN ŞI CU PREȚURI DIPTINE
SI: POATE GĂSI NUMAL

„LA TDAETAIAS"
RS
IVE

IAŞI, STRADA ELELA DQARMIIA lo. î


Lângă Brutăria şi Fabrica de Apă Gazoasă lic Lupu
UN

BINE ASORTAT IN ARTICOLE DI:


GALANTERIE,
i LGIUIGERIE După Comandă
AL

| DPARCULIERIE, CORAPERIE,
TRICOTAJE, CRAVATE,
TR

„UMBRELE, MUŞASIALE
GALOŞI ȘI SOŞOLNII ETC. ETC.
EN

VIZITAŢI SPRE A VĂ CONVINGE.


I/C

ECATERINA CONSTA TINLSGU


IAS

MASEUZA
Specială în masaje contra Gutei., a-Reuma-
tismului, a Obesităţii, a Scrintiturilor etc.
U

Recunoscută prin certificate dela mai mulţi medici


".şi dela diferiţi clienţi trataţi, cari au rămas
BC

pe deplin mulţumiţi.
"IAȘI, STRADELA IPSILALITE flo. 5, ZI]
| | | , . - Ş

Ea _ că
DAL AZVZANOUSU

RY
RA
_ Atelier dle construcție în fier şi in-
„|. stalaţiuni technice
de electricitate.

LIB
laşi, Str. Păcurari 86 sau Str, Şcoalei.6,

„Se primeşte de montat şi de. insta-

Y
lat orice îcl de moteare electrice:

SIT
şi orice fel de instalații de cinema-
1ograi, canalizare, sonerii, ete.
ER
Se efectuează în atelierul imcu |
NIV

orice fel de GRILAGE și construc-


a i -ţie de fier... î- E
i i | N ci
LU

CO

ia
A PARABIS”
RA
NT

"Vinde în rate îmbrăcăminte


ua Funcţionarii C.E. R. şi P. T.T.
E

laşi, Strada Elena Doamna 4. ”


I/C

- 003 == = Co
a
EI 120 ————
4
AS

6 FOTOGRAFII Cărţi Postale


UI

şi UN TABLOUAN CULORI.
-. gratis, axecutat artistic, numai la
BC

=== „FOTO AUREL" O ———


laşi, Str. Cuza-Vodă [io. 6, laşi,

n
: (In rând cu Prefectura de Poliţie) ra de Poliţie ri
GHID AL IAŞULUI 169

Instalaţiuni apă şi canal

Y
La: „Zamiir loan“, sir. Vasile Conta 32.

R
La „Lomescu Aurelian“, str. Sărăriei 165.

RA
Construcţii Şi anireprize
a.
La „Sinaia“, str. Stihi 7.

LIB
La „Klepper Artur“, str. Lăpuşneanu
57.
lee“, str. Lăpuşneanu 40.
» „Danielini Daniele“ : sir. Petru Rareş 17.

ITY
» „Vasilescu Dimitrie“, str. “lutaust 5.
„Treistor loan“, Soş. Arcu 59.
Automobile şi auioiractoare
RS
La „Autoiractor“, sir. Cuza Vodă 87,
La „Zaritopol C-tin“, str, Alecsandri 4.
IVE

Depozit benzină
UN

La „Dobrescu Radu“ Bulavardul Elisabeta 2


» 9 Depozitul Păcurari“, 9 Soş. Păcurari
: |.
Agenţii teatrale
AL

La „Rampa, (lilme) sir. Petru Rareş 1-4.


» „„Brașcu Mih, str. Lăpuşneanu 52,
TR

. „Grindeanu Smaranda“ , str Lăpuşnea-


NU 92,
EN

Bxpediţie şi Camioniaj
La „Coli Rapid“, sti. Strâmbă +4.
I/C

Avmurărie şi Cuţitărie
IAS

La „Taina“, Piaţa Unirii 19:


La „Armurăria Italiană“, str. Cuza Vodă 48.
Fructe
U

“La „iructe de Rădăşeni, str. Lăpuşueanu


BC

La „Ghereta No. 2%, Piaţa Si. Spiridon.


La „Heliu Talie Piaţa Halei.
170= CEL MAI NOU

RY
Impozit şi export cereale şi îvructe
La „Fraţii Manukian', ste. Dancu 7,
La „Codrul și Hambarul“ str. Carol +2:

RA
99 „Weisman Solomon“ str. Lăpușneanu 4.

LIB
. Depozite vinuri :
La „Viile Moldova“, str. Elena Doamna 28.
La „Podgoria Moldovei“, st, Sărăriei 155.
Plevna“,

Y
La . 3 str. Si. Lazăr 10.
“La „fele anu Simon“,

SIT
3 9 str, Anastasie Panu 24,
| Pescării
La „Pesc ăria Iașulu
ER
PL) A | 3 i“, 9 Piata
. IIalei 114
La „Popescu:M. loan“,
A d...
Piaţa St. Spiridon.
- antitii |
NIV

La „Leizer Leibovici“, str, Socola 86.:


Le „losei Iosei“ str. Nicolina 47,

LU

La „Nenciu I. Nicola str. Păcurari 7.


La 93„Lowensohn Setrac“, str. |, C. Brăti
3 anu 163
La „Idel Rosa“ str. Cucu 57, |
La „Dulce Leon“ str. Cucu 51,
RA

La > Chiuca Georg2es“ sir. |. C, Brătianu


La „Gram Strul“, sir. Anastasie> Panu| LL 165
25,
NT

+, La „Climer Lazer* str, Anastasie Panu


Z2,
Măcelării şi Negustori de porci
E

Li „âlba Iulia“ „Th. “Costăchescu, Piaţa SI.


I/C
-

“Spiridon, | a
„Gh: Costăchescu“ Piaţa Si. Spiridon,
„Alex, Doroite“ Piaţa Sf. Spiridon.
AS

„Gh. Insurăţelu“ Piaţa SI. Spiridon


»Gh. Laibel“ Piaţa Sf. Spiridon.
UI

„on Gogioiu“ Piaţa St. Spiridon.


„Neculai Botoșeneanu“ Piaţa SE. Spiridon. -
„Vladimir Baier“ Piaţa Sf. Spiridon.
BC

„lon Eftode Piaţa Si. Spiridon,


„Verdeş C-tin, Piaţa Ilalei
Jo: o oa
îzezaeta Per

îi aia ah d i al

R Y
RA
LIB
ANEXE (5)
Cooperativa Sf, Haralamb

ITY
din laşi str. Sărăriei No. 44
Societatea cooperativă de consum Si. Ia-
RS
ralamb din lași s'a înfiinţat, la 28 lunice 915,
de 92 membrii, . capital subscris 46900 lei, var-
sat 18720 lei, cu actul constituliv aulentifi-
IVE

cat de. judecătoria Ocol. | Urban laşi sub


No. 104; iar activitatea sa a începulla + Au-
UN

i ” . , . .
Pa a
AL
TR
EN
I/C
IAS

Cooperativa de Consum „St. Haralambie“,

gust acelaş an. Primul Consiliu. de adminis-


trație cra compus din: Pr. Gh. Niculea, Gh.
U

Dimitroviei, |. C. T. Tăzlăuanu, Chr. Pasca-


BC

lide, C. Vasiliu, C, Nastase, N. Cojocariu şi


Claudin Rivalei; iar cenzori au fost: Anton
Li

ma CEL MAL NOU !


Popeseu, Pr. Gh. Petrovanu şi Pr. Valeriu

RY
Iordăchescu,
Deocamdată Cooperativa s'a stabilit înti”o

RA
baratcă de scânduri, construită pe terenul
şeoalei primare de băcţi „V. Alecsandri“,
unde a stat până în luna Iulie 1919, când Şi-a

LIB
cumpărat local propriu, în strada Sărărici,
cu prețul de 52000 lei, din care : 20000 lei
capital propriu, 5000 lei împrumutaţi, iarres-
tul de 7000 lei datorie ipotecară, asupra imob.

Y
cumpărat, la Creditul Urban lași.

SIT
La 51 Decemvre 19531, situaţia Cooperali- ”
vei era : 506 membri cu un capital varsat de
528000 lei ; fondul de rezervă de 118790 lei,
ER
deosebit de valoarea imobilului, care, la a-
cea dată, valora aproximativ 400000 lei, ne-
„având
NIV

nici o datorie; numerar în casă 84465


lei şi depuşi la bănei 255259 lei.. |
„Actualul Consiliu de administraţie se com-
pune din: T. -Motăş președinte, M. Simio-
LU

nescu vice-președinte, Pr. Gh. Niculea, Ște-


lania Pascalide, D. Dimitriu, M. Gafencu, Ir;
Gentimir, C. Nastase și Zaharia Strat, mem-
RA

ri ; iar cenzori sunt: D. Ionescu, N. Petres-


cu și C, Popescu.
NT

A = — N

SrerAN BAWSIE
E
I/C

laşi. Stradela Sărărie 39,


AS

Mecanic autorizat, Instalator de lumină, apă Şi canal


Proprietar de Motoare pentru tăiat lemne
UI

Montează şi repară orice fel de Motoare


cu eiplozie (benzină).
BC

Z,
GHID AL IAŞULUI 173

ienalința moclernă

Y
în avza construcţiei la lasi

R
„Construeţiile din iniţiativă particulară, a-

RA
dică vilele şi casele de raport, nu numărau
până acuma .câtă-va vreme mai nici O lucra-

LIB
re de seamă, datorită faptului că ele erau

atu
„i ;

ITY
Pe '
foAj? f
Su mi ZA A]
7 ra
af, ap
*

RS LAS
A
.
a
e

Pra
m
Ce ra
du.

" şt LL
f
-
|
e

(aL
ş

Pr ae N E
- Ia
> pioiÎRDĂL
IVE
> pie 4 pa 4 Pt
| Xe?
Sam

, Te i pe pe mea par POR ” =.


UN

i - a. ++ : ŢI
Hi ; a 2 Ta
oa
a le A i . i ( | Iu 4 | iH ,
Te mere pe mpa ml! -
|: pm ; Ti si = eaezzent ţ-
N De AVERI. hu
TA mii - ri
: ai ] Foaia gl ao „IL iq
AL

st sace ne - , Za . ) me | ,
. 3 i
i |
TR

Teza a „m. d
. Tg nea
Sa |
tir LN
EN

Vila” Irimia, Str. Lascar Catargi.


Construcţie G. & A,
I/C

încredințate antreprenorilor fără de absolut


nici un studiu sau pregătire specială. In a-
IAS

semenea condiţii nu e nici o mirare că sau


construit atâtea monstruozităţi arhitectonice.
Cu încetul însă lumea văzând lucrările din
București şi străinătate precum şi cele din
U

reviste şi Îilme, şi-a dat seama că maximum


BC

de confort, o supraiață clădită utilizată până


la ultimul colţişor precum şi o laţadă corec-
tă se poate obține, numai când lucrarea se
174——= CEL MAL NOU

RY
încredințează unui specialist, nu unui zidar
antrepenor. ,
Acesta din urmă-nu numai că nu e mai

RA
citin, neavând posibilitatea. de a cumpăra
materialele în cantitate și cu preţuri de en-

LIB
gros, dar în majoritatea cazurilor scumpeşte

Y
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT
E
I/C

Vila Tălmăcescu. Str. Lascar Catargi


AS

: ” Coustrucţie G. & n.

casa venind cu o serie de suplimente


UI

nepre-
văzute, lie din nepriecpere de a-face un de-
viz, Îic din rea voință. |
BC

Pintre firmele de arhitectură vom număra:


Inginerul Arthur Klepper, ale cărăui lucrări
„sunt vilele Sava-Goiu, Kahane, Klepper, Casa
de Ticonomie, Kiskania și o' serie
n de vitrine.
GHID AL IAŞULUI = 15
“ Inginerii Goldenberg și Nacht cari în afară

Y
de lucrările monumentale executate. peniru

R
Stat cum ar îi Gara Nouă, Institutul de A-

RA
&ronomie, au executat vila Avocat Șimiloviei,
Damsker, Fabrica Victoria, Opinii, ete.
Meritul cel mare al firmei e că a avut cu-

LIB
rajul a întroduee arhitectura modernă într”o
epocă în care stilul românese era la modă.

ITY
RS
IVE
UN
AL

d ac aus ai în bd
idol
ET naiba
i
TR

Aa C_, ,
EN

ez) az e 7) LE

: Vila Avocat Şmilovici, Str. Ghica Vodă


I/C

_ -
- DD ————— -
Construcţie G, &ă.

Fără să-i pese de părerea mulţimii peniru


IAS

care arhitectura constă din ornamente şi tunv-


nulețe, a luptat pentru puritatea formelor,
Vilele funcţionarilor superiori din str, L.
"Catargi se disting prin claritatea şi armonia
U

formelor și culorilor. |
BC

Ultimele lucrări printre care numărăm Vi-


lele Wachtel, Komarovski şi Fingerhut sunt
construcții cari pot sta cu cinste în ori-care
capitală occidentală. |
176 CEL MAI NOU

RY
FABRICA „DOBROGEZA*: DIN IAȘI
| Soşceaua Nicolina

RA
Piuă pentru bătut sumane, Toreătorie
şi văpsitorie chimică

LIB
Birouri de primire : Iasi, Sir. Anastasie Panu
39, (pavilionul comuni), Sir. Sărărie 13 vis-a=
vis de Meg. 7 Noşiori şi în târeuşoarele: Bivo-
lari, Fe.Frumos, Podul-Iloaici, Todireni Jud. Do-
rohoi, Buda Nafaila Jud. Vaslui, Codăeşti, Mic-

Y
leşii, Parpaniţa, Răducăneni, Jud. Fălciu.

SIT
Fabrica „Dobrogea“ îşi rage numele dela
ER
NIV
LU
RA
NT
E
I/C
AS
UI
BC

Titus Pârvescu, Fondatorul şi Proprietarul Fabricei


- „Dobrogea“.
locul de origine al întemeietorului ȘI. propric-
GHID AL IAŞULUI a 177

Y
iarului ei, căci d. Titus Pârveseu e Dobro-
gean, şi până la război a trăit în Dobrogea,

AR
lăcând acolo o praclică îndelungată cu ma-
şini textile, și ajungând un specialist de pri-
mul rang în ramura industrială, cu care a-

IBR
cum a înzestrat şi Moldova noastră. E inte-
resant modul cum a luat fiinţă în Iaşi aceas-
tă fabrică. Demobilizarea l-a aruncat pe d.

YL
Pârvescu în mijlocul nosiru, dar ca om să-
vrac și îără putinţa de a-şi relua în Dobro-
gea activilatea

IT
de odinioară de oarece răz-
Doiul îi «distrusese acolo lot. A observat însă
că'n Moldova sălenii nu şliau să dea lânii
de pe vile .lor destinația cerută chiar şi de
RS
cel mai elementar calcul gospodărese. In Be-
IVE

neral lâna ajungea pe mâna exploatatorilor,


iar ţăranii purtau în schimb haine de târg,
80/0 bumbac ! Atunci d. Pârvescu s'a gândit
UN

să facă o încercare şi să vadă dacă expe-


riența ce câștigase în Dobrogea, cra bună
pentru: Moldova. Și dini”o” călătorie în satul
său Dobrogean, s'a întois întwo zi cu două
L

ciocane de piuă,
RA

un găvan aproape ars de


loc şi o roată crăpată. Alâta mai găsise,
prinire cenușe şi dărămăluri din instalaţia
T

de altă dată. Și din resturile astea de tuciu


EN

a cșit în 1925, în târguşorul Nicolinei, cea din-


tăi piuă, care a deprins îndată. pe Moldo-
vence să nu mai vândă lâna la sireini, ci s'o
I/C

țeasă singure, scoțând din ca postavul, pe


care-l poarlă azi cu mândrie cei mai mulţi
țărani moldoveni. In câţi-va ani, piua aceia
IAS

a devenit o instalaţie impunătoare, înzesira-


tă cu toate maşinele necesare ca să satisfacă
orice gust nu numai țărănesc, ci şi orăşe-
U

nesc. labrica d-lui Pârvescu are azi sucur-


sale şi birouri în multe. târguşoare, iar „dom-
BC

nu” Dobrogeanu“—căci așa lau boiezat ţăra-


nii pe d. Pârvescu—a hotărât să aducă încă
Y
178= CEL MAI NOU

RY
şi alte înlesniriîn viaţa sătenilor, şi speră
să vadă în curând în Moldova 0: țărănime
cel puţin tot aşa de înstărită ca şi cea din

RA
Dobrogea dinainte de război. -

Y LIB
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT
E
I/C
AS

4 pr, (i
a : d 2 e Sa dai
meet n
2 5,îm a
UI

Pentru îndestularea publicului, fabrica „Do-


brogea“ a înmulţit numărul maşinelor, care
BC

azi e socolilă una din cele mai mari ŞI mai


bună instalaţie din toată Moldova, care
„se
compune din următoarele mașini : |
GHID AL IAŞULUI : 179

Y
4 maşini pentru peptanat lână, o mașină
pentru lors cu 300 use, palru piue cu cio-

AR
cane, mașini peniiu lustruit şi netezit suma-
nele, văpsitorie chimică, peniru stote, fire de.

IBR
-

z:
.
:

Ta
“aa
mii

YL
:


-

pu,
ă
:
:
Aa

IT
a
ii

Pe
ps
ta

RS

;
A
fe

3
,

.

IVE
i

NI
i

s
:

,
me

UN .
-
prea

e
Peer


4 me

-
T RA t

3
EN
I/C
IAS
U

lână 1 bumbac. “Toate maşinele sunt conduse:


cu motor, „Dissel“, de 56 [lp._ c6
BC

—T

Sfaturi pentru ca să ai o lână bună


la lucrat sumane
1802 — —= CEL MAI NOU
cu Îiru scurt şi moale, o opăreşti cu apă îer-

RY
binte, o ţii câteva ceasuri până ese usucul |
ȘI sc.înmoac_murdăriile, o elăteşti în câte-va

RA
7 eee sa ae cr a
pm mei

Y LIB
SIT
a
.
ER
NIV

mii,
e ee mă ee prost
:
if. 7
“t, ”

A |

LĂ : , . pă$
i. ji
LU

- NI Pere
a i

Ş %,
e

“a
RA

+. ,
E i e

. CR
1
NT

„tf
E

par

pari
te

. î „. . „o -
E

” e: mea ve

pi e
I/C

ed
p. .
AS

i . îi
te
Ni
. “ , a
. - pa .
Sei ama Ai
e mere an cra arate momeli ab - .
mal er
ate ma LO: mo ae mai
UI

ape, 0 usuci, o curăți de cornuți şi alte >

dării, şi o duci la daracul. și mașinele mur-


scărmănat de
ale fab. Titus. Pârvescu
BC

„Dobro- :
gea“ care-i dă cacrului tot o față.
i GHID AL IAŞULUI 181
Lâna de pe oaca [igac este cca

Y
mai bună
la noi în țară fiind-că dă lâna mai

AR
de soi,
din care es sumanele cele mai netezi
velite bine, şi în-
iar cele bătute la
„Dobro- ah.
gea“ sunt mai Îrumoase şi de cât stole

IBR
le de
Azuga. |
„Părul pentru urzeală să fie lors subți
cât de răsucica re și
t să nu casă inele,

YL
Bătătura să fie toarsă deslinat, să nu
fie tors
de mai multe mâni, să nu puneţi bătă
* de mai multe feluri de lână, adică o iură

IT
din lână moale și alta dîn lână aspră ţeavă
tunci ese sumanul cuchit ȘI sgâreit. că a-
RS
Să nu puneţi la urzeală mai. muli
de lână, adică din păr ȘI lână moale.e feluri
IVE
Nu puneţi la Dătătură lână veche,
Să nu ţineţi lâna la umezeală ȘI să nu spă-
laţi lâna cu apă rece, cum Îac oamenii
care
UN

locuese pe lânsă Prut,


Dacă aveţi lână ţigae, alegeţi din lână E
țurcană care este mai scurlă ȘI “mai moale -
după ce aţi peptănat-o,- scoateţi părul ,
L

două de
trei ori, ȘI atunci, cănurica o Îaceț
RA

pentru bătătură, iar părul pentru: urzea i


lă. Şi
veți avea un suman fără inele, fără înere
turi cu lustru şi neted, însă să știți; numaţi-
T

fabrica „Titus Pârvescu Dobrogea“ vă i


EN

poale
lucra un suman care vă. este pe placul tutur
or.
Se lucrează sumane adică șiacuri mai sub-
țiri, se poate Îaceși cu urzeală de bumbae
I/C

dar atunci Dbătătura să fie numai din lână


igac, ori numai cănurică moale, scoasă
IAS

din
ână ţureană, numai din păr nu ese lueru bun,

| Măcelării (urmare)
U

La „Leahu Ion“ Piaţa Sf. Spiridon.


» „Vasiliu Neculai', Piaţa Halei (Comparti-
BC

"mentul 17). |
» „Rusu Gheorghe“ Piaţa SE. Spiridon.
182——— — CEL MAI NOU

RY
„Dascălu Sandu Leib“ Piaţa Halei (Com-
partimentlul 1-40).
5; „Brăescu C-tin“, Piaţa Si. Spiridon -

RA
» »Soficu Gh. str. Răchiţi 10
'» „Blănaru C-tin, str. Păcurari 185. -
3; „hocer“, (cușer“?. Piaţa SI. Spiridon.

LIB
o uv-ssfisu Rozensireigt“.- (cuşer) P. Si. Spiridon.
“ - Pompe lunebre şi monumente funerare
Di » a r - e. . ”

Y
»Chirilă: Constantin“ (Pompe îunebre) sir. 1. C.
Brătianu 157

SIT
_ |
„A. Stocker“ (Monumente) str. Păcurari 1
»Weinstein (Monumente) Soş. Păcurari 45.
„Seutari Salvator“ (Monumente) sir. Fulger 1
ER
- “Bănci, economie, cooperative,
.. Societăţi de asigurare
NIV

şi diverse
„Banca Naţională, str. Ştefan cei Mare 17,
- Banca de „Credit și Industrie“ sir. Ştefan cel .
LU

Mare 8 Ma |
Banca „Comercială“ str. Ștefan cel Mare 58
Ianca „Moses Jurist“ stu. Ştefan cel Mare +-t
RA

Banca „Emanoil Marcovici“ str. Ștelan cel


Mare 15 Ia
“Banca „S. O.. Groswald“, strada Ștefan cel
NT

„+ Mare 52, j | A E
Banca, „Românească“, sir. Ștefan cel Mare 47
Banca de „Comerţ din lași“ str, Ștefan cel
E

„* Mare 11 | -
I/C

Banea de „Credit mărunt si economie“ sir.


Ştelan cel Mare 50
AS

Banca ;Moldova de jos din Bârlad“ șir, Şte-


lan cel Mare 1 i N
Banca „Bernstein Zenis“, str. Ştefan cel Mare 69
UI

Banca „Salariaţilor Publici“ str. Gându 2 >


Banca „Agrară“: str. Gusti 6 E
Banca de „Credit
BC

Român“ str. Cuza Vodă 46


Banca „Moldova“ str. Cuza Voda 44
-
Y
bla ÎN UN

AR
„RONBEEA pABREEE

IBR
Podiporriia -:

YL
Averegti
IT
Jundleguall
RS
Fălciu
IVE

Proprietatea D-lui |
Şireffam Negmunzzi
UN

| O.
| Are de vânzare:
L

INI UN ŞI GUSTOASE.
RA

RACEIIURI DE DROJDIE ȘI TES-


COVINA; NULIA CALITĂȚI :
T

„ SUPERIOARE,
EN

VIȚE ALTOITE, de2 ani, viguroase


şi foarte bine cdlezvoitate.
I/C

O
IAS

Ă se adresa D-lui Şiefan Negruzzi, Sir. Mu-


zelor 13 laşi, sau la Averești, prin Mu.

DIRRRa0aRtea RRRRORRMARAA.-
U

„Îi ai dl
BC
RTELIER DE CROITORIE CIVILĂ
|

RY
ŞI MILITARĂ

ANERRORI REMEA

RA
LIB
| PASAJUL BANU No. 2 ;
(Lă ângă Palatul Muncii)

Y
| |

SIT
Se confecţionează costume civile,
militare şi uniforme de tot felul,
ER
| şi cu stofa clienţilor.
Croială ale prrinenunll ziua.
NIV

4, Preţurile cele mai modeste


d

C COPOS
LU

„.„. FRBRICA DE UMBRELE


|

RA

Sa SOIA
NT

laşi, Strada Şiefan cel Mare No. 24


Ptelier pentru orice Reparaţiuni.
E
I/C

COLONIALE ŞI DELICATESE
AS

9 „SUV IAȘILOR“o
UI

Mezeluri, Brânzeturi, Specialităţi de


| Vinuri vechi Şi noi » |
BC

IAŞI, STRADA CUZA-VODĂÂ Io. 25.


——

GHID AL IAŞULUI 185

Y
Banca „Moldova Comercială“, strada Cuza

AR
Vodă 44. E
Banca „Judeţului Iaşi“ ste, C. A, Rosetti 4
Banca „Comerţului Moldovei“ strada Lăpuş-

IBR
> ncanu 35,
Banca „Creditul Moldovei“ str. Lascăr Ca-
“ targiu +8, |

YL
Banca de „Scont şi Credil“ str, Săulescu -
Banca „României“ str. Mârzescu 19
Banca „Apărării Naţionale Creşiine“ Bule-

IT
| vardul Elisabeta Z. Sa
Banca Populară „Ciurehi“ ste. Vasile Lupu
RS
Banca Populară „Gh. Mârzescu“ strada So-
„cola 131... |
IVE
Banca Populară „Leul“ str.C. A. Roseili 3.4-56
“Banca Populară „Si. Voevozi Roşca“ strada
Eternitatea -10
Banca Populară „Curentul“ sir. Uzinei (2,
UN

Banea Populară „Negustorul Român“ Piaţa


Si, Spiridon |
Banca Populară „Economia“ (Corp,
L

Diduc-
tic laşi), str. Negruzzi (Școala Gh. Asachi)
RA

Banca Populară „Școala Superioară de me-


serii laşi“ sir. Sărăriei 2
- Banca Populară a „Pensionarilor Publici“ ste,
T

| „Alecsandri 14
EN

„Banca Populară „Unirea“ str. Uzinei 58


Banca Populară „M. Kogâlniceanu“ strada
Păcurari 78
I/C

Banca Populoră „Cuza Vodă“ (Corpul Di-


dactie Primar Iași) sir. Ştefan cel Mare,
IAS

(n Palatul Administrativ la Sub-revizoratul


şcolar.
Banca Populară a „Funcţionarilor Comunali
Iaşi“ str. Alecsandri 1-4
U

Banca Populară „C, F. R.“ Bulevardul *Fer-


BC

dinand 10. a
Banca Populară „Isvorul“ sir. Carol 24,
186 | — CEL MAI NOU

RY
Federala Băncilor Populare şi a Cooperati-
velor de Producţie şi Consum. str. A-
- nastasic Panu 9. i Si

RA
Banca Podgorenilor: din Moldova, str. Arcu 1.
Soc. Cooperativă „Tătăraşul“ str. Eternita-
„„* tea 04.

LIB
Soc. Cooperativa „Providența“ str. I. C. Bră-
. tianu. |
Soc. Cooperativă „Simion Bărnuţiu“, str. I.

Y
Creangă 57, | | |

SIT
Soe. Cooperativă „Albina“ Atelierele C.F.R.
Nicolina. - - - .
Soe. Cooperativă „Si. Haralamb“ str, Sără-
ER
- viel (colţ cu sir. Palade.)
Societatea Cooperativă .„Frăţia Moldovei-Uni-
- te“ str. Ştefan cel Mare 19... e
NIV

Prima Societate de Economie din Urba . Iaşi


“str. Ştefan cel Mare 45, | Si
——Soe, 'de 'economie „Binele 'Tuturora“ strada
LU

Steţar 64 his. .
“Societatea de economie „Hatmanul Nicoară“,
„str, L. Creangă 61 bis. | !
RA

“Societatea de lransport ;Intercontinentelor*


str. Mârzescu 9. : | Si
- Societatea de transport internaţional „,Car-
NT

men“, str. Cuza Vodă 44,


Socictaiea de transport „Forestiera Baia“ str,
=: Ştelan cel: Mare 45. |
E

Societatea de transport „Pădurea Maxut“,


I/C

str, Mârzescu 22. ”


Societatea, de transport „Sarpit“ (Desfacerea
| măriurilor de manulactură) sir. Costache
AS

Negri 88. Se
Societatea peniru locuinţe cîtine şi construcții
UI

"str. Cuza Vodă 44, E =


„Societatea de transport „Leonida şi Comp.
(automobile),. str. Lăpușneanu +40.
BC

Societatea pentru „Industria de tricotaj“, Soş.


Naţională 55, -. |
ODOOO4 = 9900

"IMMER 2 Ce i

Y
dna

AR
S. A. R. BUCUREŞTI ==
FABRIC
ABRICI DE ULEIURI, LACURI,

IBR
UNSORI, PRODUSE CHIMICE, AMBA-
LAJE DE TABLĂ ȘI LIT OGRAFIE
- Sucursala Iaşi, I.C. Brătianu 155.

YL
: (Palatul Muneci)
Vinde cu preţurile originale de fabrică:

IT
Uleiuri, Lacuri, Vopsele peniru orice sco=
puri. Ar licole de Pictură, Pensule şi Pro»
"duse: chimice.
RS
DEPOZIT GENERAL PENTRU : Unsoare de
IVE
automobile „[-1UNDUS:: şi insecticidul par-
fumat şi concentrat „PICE : -
9 RUGĂM A NE VIZITA.
UN

VEŢI FI MULŢUMIŢI 9
semna aa ooto
_£o ELEIIA CĂRILĂ o i
L
RA

A si Mloaşi Diplomă e A
O E raclă misu le 2 deal 20
T
EN

aa IAŞI aa
Ba STRADA No.
ALBINEŢ 47. m
"n
I/C

Pa tal ada la la a ala 0 atei AO m cam m


CO

ÎNAGBZINL DE NĂUGUEALE
IAS

„SFOARĂ, PÂNZETURI, SACI, BUMBACE


ŞI ARTICOLE DE. PESCĂRIE
U

BENŢIN ALTER
BC

“laşi. Strada Costache Negri [Jo..69 -


VINDE CEL MAI EFTIN -
mo ant ant atatia s.a
FABRICA DE SĂPUN ŞI
za da

RY
LUMÂNĂRI =
o SERII[aa

RA
banana

LIB
WOLF LERNER & €o., IASI
FOHDATĂ 1902

Y
Produce Lumânări aibe şi gal-

SIT
bene şi săpun de rufe, de orice
a

culoare şi calitate.
ER
e

Depozit de materiale prime pentru fa-


NIV

bricarea săpunului
AO

şi oricăror derivate,
TIPI Ir pr
LU

an
mda t
na ata
e ata fa a
S'A. REDESCHIS”nani | |pai
p

RO. CON NEITIAL


RA
NT

IAŞI, PIAŢA CUZA-VODĂ 3-


Situatîn cca mai centrală poziţie a Iaşului,
E

având în jurul lui toate instituţiile şi cen-


I/C

trul comercial. ===>


Hotelul este complect retăcut şi renovat
cu mobilă nouă vieneză şi
AS

aşternut
complect nou.
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
Oa

UI

- APĂ CURGĂTOARE CALDĂ ȘI RECE ÎN.


CAMERE ÎN PERMANENŢĂ |
an 0

Ascensor în funcţiune
BC

tot timpul
BĂI MODERIE—TELEFOII bo, 342
Serviciul
AO

ireproşabil. Preţuri modeste


TOPI Por
GHID AL IAŞULUI 189

Y
Casa de Dconomie a Funeţionarilor din
laşi
str. Săulescu 1.

AR
Casa de Credit a Agricultorilor” din Iaşi, |
Anastasie Panu. str.
|

IBR
Casa Invalizilor din laşi, str. Lăpuşneann
Satul Acgustorese, sir. Cuza-Vodă (Cam 58,
de Comerţ).
era
Pa
Societatea de Asigurare „Aquila Româ ai?

YL
nă“,
Societatea de Asigurare "Ancor
a— |
Societatea de Asigurare „Adriati
ca“ strada

IT
Ștelan cel Mare (5.
Societatea, de Asigurare „Sieaua României“,
str. Banu
Societatea de
6, RS
Asigurare »Urania“, sir, Lă-
pușncanu -44,
IVE

Soc. de "Asig. „Generala“ str, Cuza


Soc. de Asig. „Naţionala“ sie. Lăpu -Vodă XA
Soc. de Asie. „Agricolă Fonciară“ șneanu +40).
UN

str, Ștefan
“col Mare 4,
Societatea anonimă pe acțiuni
„Imp
(Lextile), str. Ștefan cel Mare 49,oliex(*
L

Soc. anonimă pe acțiuni „Moldova


Petroli-
RA

„ feră“ (Petrol), ste, Cuza-Vodă


Soc. anonimă pe acțiuni „Antrepozite 44,
lozuri“. (antrepozitoarea cerealelor)şi Si-
T

Cuza-Vodă +44, str.


|
EN

Soc. anonimă pe acțiuni „Vagonul“


rea “locomotivelorşi a vagoanelor(repa
), str,
ra-
Cuza-Vodă44,
I/C

Soc. anonimă pe acțiuni „Papetăria:


nească“, (Papetărie) sir. Cuza-VodăRomâ-
4,
IAS

Soc. anonimă pe. acţiuni „Moldova


“ (Indus-
tria și comerțul lemnului) strada
odă
Cuza-
44, ”
U

Agentură şi Comision
BC

La »Confidenţia“, str, Șielan


cel Mare +4.
La »Goldenberg Isidor“, str.
Cuza-Vodă 52,
La „Auto-Radio-Mercur*“, str, Lăp
La uşneanu 30,
„Activa“ str, Sărăriei 146,
- CEL MAI NOU
"190

RY
La „Compania Internaţională a. vagoanelor-
cu paturi şi a marelor: exprese -curo

RA
, J pene“ bi Piaţa Unirii. .

a Medici

LIB
Dr. Alexandrescu Gr., str. Păcurari 5.
|
"Argetoianu. loan, str. Păcurari...
9
Anghelescu Denise Maria ; strad a Cuza-
|
bi
Vodă 10.

Y
Apot eker Nicol ae, str. Elena Doamna 16.

SIT
Anghel D. Paul, str. Lascăr Catargiu 20.
99
99
-
39 Acherman Samuel, sir. Rece: 2.
Acherman Freida, str. hece 2.
ER
'Averbue Cazae, sir. Stroescu 7.
99.

Bulău Th. str. Enescu 5 (Dispensarul me-


»

9
dical). | |
NIV

99 Barber G,, sie. Si. Andrei 52.


99 Bălăceanu Anibal, str. Tăutu 15.
“Balil Leon, str.. Cuza-Vodă 25.
U

>
33 Berghiner A. V., sie. Săulescu 2.
Borcea Lucea, sir; Buzdugan 8.
AL

Berbeciu Mars. str. Bărboi 5. (Dispensa-


29
9
rul medical).
Boghen Jean, str. |. C. Brătianu 161.
TR

14$.
Bercovici Jean, str. IL. C. Brătianu
5

9
Brener lacob, sir. Lăpușneanu 25.
EN

Poţărnicicei.
9
Cerehez Vasile, str.
“Cădere Nic. str. Trompeta.
Pi

99
, str. Elena Doamna 25 (In-
9 Cazacu Petru
I/C

speetoratul Sanitar). a
Dasc ăl A. str. Cuza -Vod ă 42.
99 -
12 .
AS

Diaca Maria, str. Păcurari


Dulbergher. A. str. Cuza-Vodă 1$..
9

8
Eminescu Iroite; Bulevardul F erdinand
93
UI

93
Fischer B., str. Cuza-Vodă 50
Fray losif, Aleia Ghica-Vodă 9.
Ă 9%

Friihliig David, str. Lozonsehi 6


5
BC

Fischer losupescu, Soş. Arcu 15


93

“Fainboim I., str, Cuza-Vodă 5$


9%

93
...
| F” : N “AIAȘI, ANIEDICARUL“
STA, CUZA-UODĂ Mo. 73

Y
ra N

AR
E i ie A Se găseşte un marestoc de stofe engle-
: ii La at - ze, franceze, ceho-slovace etc.. Având
Si ( ii E deasemeni un atelier special de croi:
A“

IBR
! -. torie, în care se con ecţionează costue-
Na E J me, paltoane, demiuri, pardesie, după
! croiula cea mai modernă şi cu pre-
(urile cele mai reduse.. Se găsesc con-
SA fecţiuni gatu cu preţuri convenabile.

YL
„A

| A. NAN Se confecționează şi cu stofa cilenţitor..


SN, Se vinde stofe şi cu metrul.
Mare asortiment de Pălării şi

SIT
| LA Mantouri de damă.
4 EH. Îi HERŞCOVICI Vizitaţi spre deplină
Proprietarul Magazinnlui CONvVI noere
ER
CO

- Dal AL, d8) =


NIV

“ TR

0) su PN
E

Zi, AŞ sefa! SIE), :pe


LU

sesEle
pAI
=
0,
pt SE
Ss3),
.
RA
NT

Su izaTe 2
E
I/C

ACTUALMELITE No. 4

loiţi să aveţi un Pantot care să nu vă cauzeze nici


AS

un mic deranj, atât pentru d-vucastră, soţie, fetiță


sau băiat, şi lucrat cu materialul cel mai fin ?
UI

= Comandaţi numai la =>


»INOCREDEREA s6
BC

ATELIER DE ÎNCĂLŢĂMINTE
! o RĂANIEIEIR IDAN “
IAȘI, STRADA SEULESCU No. 1 (în curte).
nana aa aa Pa Aaaa eu nu o |
:
.

a == DENTIST
E,

“n

RY
Su
= ULRICH FPLITT MA NN :
DIPLOMAT DIN PARIS E

RA
=
Consult. 8—1 şi 5—8 ae

. a

LIB
.2 IAŞI, STRADA PALAT No, 19
tea tt ta aa a n a n :
me atata tata atata ata aa aaa

Y
SIT
| Cofletăria
'omadlată înn aul 1914
ER
U NIV
AL
TR

IAŞI
EN

Sir. Lăpuşneanu 32
I/C

-
Da ,

LOSTRAGEAIA AȘILOR
asa
AS

naut Dan ua mata


m aaa uda oaza
2,
il inamic

Du
UI

sa2 STRADA LĂPUŞNEANU 3


(Colț cu Vasile Conta)
E
BC

iu
nu-
", Incălţămintea de orice fel, se5. face cu lustru
n mai cu lei
obiect
=, Vvopseşte orice încălțăminte şi orice
.a da piele, garantat, cu prețurile reduse,
tn intim aan" n "aa tati
taiga a atita aa aaa
Ea aaa”
m ma
Acest Ghid s'a tipărit

Îi a) >)
în atelierele
i

]
Ț
au oa

Y
Imstisutului ale
Ţin

AR
Arie Grafice
)
Ma

IBR
i
|

BRAW O
YL
W
SI
CA &|

SIT
E

ER
O aa

Soc. în nume colectiv


Mail
O,

MMA

Const. Brahă & Em. WJolotziiy


NIV
esa
SI

laşi, strada Arcu LJo. 9 |


[
|

Dn

U
ISI

I] /CIoa] Na] îti) it] e

care a instalat cea mai [1o-


AL
pe a e Oa ma

demnă Tiposraftie, Legătorie


şi Zincocratie, procurânc
TR
RU

clienţilor numai lu-


III

crări ce artă cu pre-


EN
[ut]

| SEI turi îbsolut eftine,


pn Oa 0 a 20

O O
AS
Mire

Spre convingerea superiorității lucră-


UI
ali
>=

rilor noastre, vă rugăm să consultaţi


lucrarea: PLASA SALITARĂ TOMEŞTI,
asa Oa
BC

scoasă de D-nii Prot.. Dr. Al. Slătineanu


es

şi Dr. |. Alexa (Conferenţiar Universi-


ou

tar), lucrare de artă imprimată în ate-


lierele noastre şi executată spre de-
|
|

plina d-lor mulţumire.


nau acutarea Sprie io oo
sI
IE Pi Eni Ea a A a Dan Da Ter Nail Data DE julie

RY
air k

E (O (O _) e
sepac E

RA
Daţi imprimatelor Dy. înm- iati
af portanța cuvenitii, căci |

LIB
az prin feiui lor, clienţii ju- |:
pui, decâi despre valoarea in- ate
treprindlerilor Dv. ee

Y

e! a ee
=
ș|
Prin urmare
primatele Dv. dle orice fel, SIT
câutaţica îna- |
a
ER
22| să lie reprezentative şi es- |ez]
=] tetice şi prin aceasta rieli- rocii
NIV

77] caţi valoarea intreprindle- pg


zace ei Du, zac
U

zeali Aceste
a
imprirnate le pu-
ze

AL

ao teţi însă obţine numai la ase


z0ee: Institutui de (Arte Gra- ae
TR

25| ice „BRAVIO" ciin laşi, sue


= Sâr, Arcu Do, 9 iz
EN

sai care şi-a instalat cel mai ino- i:


I/C

sei dern institut grafic dându-i o ai


zei îndrumare nouă spre a evi- leo
AS

iai] cdienţia progresele intreprin- pe


a derilor cari îşi comand împri-
oz | ratele ză
UI

il oocoesoeek
E | j e
BC

E EEE 0 EEE EI E eee


II E = e ai e
GHID AL INŞULUI 193

Y
Dr. Gheorghiu I.„Bulevardul Elisabeta 2 (ar

AR
macia Dr. Căpăţină).
Gheorghiu A, str. Toma-Cozma 1-4.
Gârneaţă Leonora, str. Săulescu 1

IBR
Gliickman Șloim, sir. Talpalari 1
Grosu Suzana, sir. Anastasie Panu 45
Ghelman E., str. Gându |

YL
Goldner Jatjues, sir. Mârzescu 17
Gratoschi Nic., str. General Berthelot 1
“Ganceviei Corneliu, sir. Cizmăriei (Far-

SIT
macia DBeceanu)
Gavrilescu Alex. str. Lt.-Colonel Langa 15
Ghelman M., str. Cuza-Vodă 15
Himelbrand Halpen, str. Palat 55
ER
* Hurmuzache Em., str. Sî. Alanasie |
Haibengher A., Bulevardul Elisabeta 2
NIV

Hanganu Ioan, sir. Păcurari 52


“Hotiman E. str., Vasile Couta 50 (La dr.
Savagoiu).
Heitel L., str. Lăpuşneanu
LU

Havas |. M., sir. Cuza Vodă 18


Hochman Alex., str. |. C. Brătianu
Istrate Maria, str. Scăricica 2
RA

Iamandi Gh. D., str. Enescu 5.


laby L., str. Banu
NT

Lambrior Eliza, str. IL. C. Brătianu 201


Lazăr N., str. 1. C. Brătianu 64 |
Lupu Roza, str. Cuza-Vodă -+t
E

Moţoc loan, sir. Cuza-Vodă 59


I/C

Margulies IEd., sir. Cuza-Vodă $5


_Milian Mauriciu, str. Palatului Lt.
Nastase Gh., str. Gane 14
AS

Nastase Alexandrina, 'str. Gane 1-4


Nubert Nădejde Elena, str. L. Catargiu 22
Nubert Grigore, str. Lascăr Catargiu
UI

Nubert Ioan, sir. Sărărici 30


Ochs Nathan, str, Cizmăriei 5
BC

a Polac A. str. Lăpuşneanu 21


194 — — CEL MAI NOU

RY
Dr. Puşcariu Elena, str. Ralet. + ” |
> Possa Ştefân, str. Lascar Catargiu 42
> Popoviei Th. str, General Berthelot 4

RA
„ Pârvulescu Gh., sir. Si. Sava +
Petrovanu D., str. Muzelor 22

LIB
; Polac Hirsch, str. Lăpuşneanu 23. Sa
; Ropală Mariă, str. Costache Neg ri 46
Radu Emil, str. Alcesandri 2
» Gharristh N. str, Si. Lazăr 76 |

Y
Suirin Simion, sir. Palat 79

SIT
» Silberstein I.. str. Banu |
» Şepteliei Leon, sir, Gane 5
„ Sirul $., str. Săulescu 2
ER
„ Schreiber Charlotte, Ospiciul Socola
„ Solomoviei I]., str. Cuza-Vodă 65 (Camera
de Coinerţ) -
NIV

» Șmilovici Iosef. sir. Stroescu i


>Segal Caritas, str. Lt.Colonel Lana l
. Savagoiu, str. Vasile Conta 50 ” |
U

-.Svaigher Carol, str. Uzinelor 2 e


II Tănăsescu loan, str.. Coroi + |
AL

Tudorân Gh., sir. Lascar Catargiu CA


; Trose V., str. Păcurari 60
> Toma A. str, Păcurari 11:
TR

>» Taţomir V., str. Palade 10


„ 'Thierer Nathan, str. I. C. Brătianu
,
EN

„ Tzaicu Alex..str. Carol 20.


„ Vasiliu C., str. Muzelor1 |
„ Veisa Emanoil, str. Cool 49, a
I/C

„ Weiss. M., str. “Elena Doamna 18 |


„ Wexler. II. str. Cuza Vodă 7 | _.
» Waserman I., str. Cuza-Vodă 7.
AS

-. Zossin Panaite, str. Armeană 15


„ Zamit II., stradela Golia.:
UI

„ Dabija N., str. Sf. Atanasie +4.


„ Alexa I., str. Academici:6. .
Bălteann I., str. Suhupar >,
BC

„ Bart C., str. Lăpuşneanu.


Costin Gh,, sir. Petru Rareș
„ Rosenblatt M., str. Cuza- Vodă 19,
e
ee TOT po
a oara
ul] sl]

Y
ff fa al M-A Ai lia

AR
IBR
ANEAIE (6).
Casa Asigurărilor bleseriaşilor şi

YL
Llunacitorilor din laşi
"(Strada1. C. Brătianu)
Casa Asigurărilor Mesesiaşilor. şi Muneilo-
rilor din laşi, este o clădire impunătoare de
SIT
ER

. N

N SELI
NIV

„. Ma
As A
+ 4- . ia
. IN .—. „a -
LU

3 . rr - Ă

tai
N N
SE pă
ţ 4

pp În Si Si ...
! a Sie
i ET+ a
RA

hi
l A 2 Ti
. Sai

al y »
fi | > LR:
ti S .
Pa > = | - „m
NT

| TOS pa | 4 o
m Ps f p. A
a E .- g , ,
- DN 4 su, ! |
pe ' i — Li ! i ,

d a muţi
E

, pi Pepi aş pc

ip ea
- ' pi bla ..
. pl iba bc.
I/C

Ta me ori a ro 7,
Ti 4 7 1
: 4 . 59 | E Și
A pe ; o] -j
AS

E FO „i
Pr” ; j i: i Îl
fa li iapa V
PE i | , y4 ai
dia | ! pe fj SI zi!
- y” ) | „” 4
UI

ii pr . p] [. ps
ii i -
E! Pi . La „-- 7 .
4 ÎI - ..
t ” că 7
pie aa Pai - Ta
BC

Palatul Asigurărilor Mescriaşilcr

o construcție arhitectonică în stil modern,


196——= DN N
— CEL MAI NOU
/ a începuta Îi construităîn anul 1926 şi a

RY
————— a . i 8 7

RA
în
ape PI
25
ma
.
. i . d
?
. po | 7 Sami Aa era
ț , Da | A, II ri < Pi DN
a 1. ma: po Aa DIR - pă -
, _ : s
a Ă ST as r ! ne ara ... iai

LIB
,
Mi Diet _ mo
da ,.
| ,
“i, zu i) |
p N -
a Pie bibi Laimd
N = aaa
a 83 PR -
DA
FN m ]

Y
Uli
“de iu LN

Fa]
Ă

| =:
iţi 4 i .

) A i
pm d.i

SIT
pi -
.
f 3
PT -.
ad desi Ț

d ă ă 1=
'. zi
ER
k se 10 tame: .

mi
3 4
If
Pit.
Ă em mmm m EI pg
ÎL Tae 4 sie
ef IE] /
îs
ei tite ap eia Ai - E Pfa
PI) Ei
NIV

” : ZE Sie
3 Hi I = petit ri
LE ! Iei a

A neboa ea nea eta Dl

Dispensarul medical
U

iost terminată în anul 1929. Planurile de:


AL
TR
EN
pmae
va

PP
pe

?
I/C 4
P
a

AS
UI
BC

Corporaţie şi Baia

construcție a fost elaborate de d. arhitect C.


GHID AL IAŞULUI — 197

Ionescu, şeiul serviciului de arhitectură a Ca-

Y
sci Centrale de Asigurări a Meseriașilor şi

AR
- Muncitorilor din Bucureşti.
„Această casă sa clădit pe terenul Îostă gră-
dina Primăriei proprietatea Municipiului laşi

IBR
şi trecut prin mărinimoasa donaţie pentru

YL
SIT
ER
fă23 ai
Ai
NIV
LU
RA
E NT

a
,
I/C

Mihail Enescu, Directorul General al Casei Centrale


” „a Asigurărilor Sociale.
AS

construirea acestei. case, în urma intervenţii-


lor şi, stăruințelor depuse „de. Preşedinţii Cor-
poraţiilor din Iaşi, V. Arsenie, N. O. Mărgă-
UI

rint, Şt. Lungu, Const. Pancu şi Ilorea Gugui


delegatul comitetului de construcții local, de
BC

către consiliul. municipal de pe atunci, pri-


-

198 = ———= CEL MAI NOU


mar Îiind d. avocat Nicu. Petrea, a cărui 'cu-

RY
vânt a fost în sprijinul acestei opere.
Pentru construirea acestui local sa: avut

RA
concursul mult regretatului fost ministru al
muncii Gh. Gh. Mârzescu, a d-lui Grigore
Trancu-laşi, - îost ministru al muncii, şi mai

LIB
cu osebire a fostului şi actualului director
general al Casei Centrale de Asigurări a Me-
N

Y
SIT
ER
NIV
-,

U
.

spe
ÎN: să

AL
TR
EN
I/C

2
AS

V. Hrsenie, Preşedintele Corporaţiei Confecţiilor

scriașilor_ şi Muncitorilor din București dl.


UI

Nihail Enescu, care cu multă bună-voinţă


a dat la timp iondurile necesare pentru a-
ceastă construcție: sprijinind cu mult interes :
BC

desăvârşirea ci. | - |
-

GHID AL'IAŞULUI = 199

Acest local deservește Corporaţiile, dis-

Y
pensar şi băi pentru căutarea intereselor şi

AR
îngrițirea sănătății meseriașilor -şi muncilori-
lor din toate branşele din lași, fiind înzestrat
cu diferite secţii medicale cu instrumente, a-

IBR
- parate, medici, larmacişti cât şi personalul
necesar pentru buna şi regulata funcţionare:
a acestei instituţiuni. Ia

YL
SIT
ER
NIV
LU

.
RA

4
2
î
NT

d
rent
E
I/C

ee

ÎN n ma ce e ee de e În en na ca oa manea ae aaa ma te
7
AS

N. O. Mărgărint, Preşedintele Corporaţiei Constructorilor

Meseriaşii şi Muncitorii din, laşi precum şi


UI

cei din Moldova pot găsi în orice vreme a-


linarea şi vindecarea suferințelor lor, căci
această instituţie are secţiuni speciale pentru
BC

“tratarea bolilor, interne, chirurgie, dermato-


200 CEL MAI NOU

RY
sililitice, genito-urinare, nas-gât și urechi,
„ochi, boli nervoase, genicologie, radiografie;
radioscopie, dentislică ete. ete., având şi o

RA
secţie specială de puericultură. „
"- Deasemenea această instituție are o Îar-
macie modernă, având un depozit cu medi-

LIB
'camentele necesare Îiind în măsură a executa
toate reţetele prescrise de medicii curanţi.

Y
SIT
ER
U NIV
AL

aaa al ca ana Aaa SR E a Rea ie


TR
EN

ea
I/C =

oa
AS

Ştefan Lungu, Preşedintele Corporaţiei Progresul

"Are deasemenea un laborator complect pen-


UI

„ru executarea analizelor care se fac: după


preseripțiile medicale. îi |
“In acest local se găseşte rezervat 'ctaţul II.
BC

care va servi de spital peniru' meseriaşii lo-


cali şi din Moldova, pentru intervenţii de chi-
rurgic şi boli interne. |
GHID AL IAŞULUI 201

Y
Această instituţie posedă o instalaţie de
băi medicamentoase care se ac conform or-

AR
donanţelor d-lor medici, precum şi băi de
curățenic. | |
Tot în cuprinsul acestui local s'a -consiruit

IBR
„o sală specială pentru. conferinţe, cu scop
literar, social, teatru, cinematogral ete. unde

YL
SIT
PI pa
ER
: . „N
NIV

*,

dată
, MS s,
i i -

EX
bă 7
LU

a: 7| 7 A
ţ PM Pa 7
$ - . 7
: f- 7 .
RA

: 2 Pa
îi Z
: și /
i »
: f7: 7 e
: La, , _
: fo
| 7
NT

ț f
: ți
i e]
i
E
I/C

men ai cae otomana maraca ana A

C. Pancu, (decedat) fost preşed. al Corporaţiei Metalurgice


AS

meseriașii şi muncilorii asiguraţi vor avea şi


o hrană suiletească.
UI

Intrun cuvânt această instituție: cinsteşie


orașul laşi cât şi pe loate persoanele care
prin muncă desinteresată a contribuit pentru
BC

înălțarea acestui edificiu. |


„+202 ———— : CEL MAL NOU

RY
Veterinari
Dr. Buzenehi Dumitru, ste, Sărăriei 760

RA
Cuparencu loan, str. Muzelor
„„ Iliescu Eremia, str. Lascăr Catargiu ..
„ Ionescu D-tru, str. A. Vlaicu (Abator)

LIB
3» Obreja Gh., str. |. Creangă
» Protopopescu, str. Lascăr “Catargiu
Dentişti

Y
Dr. Cuparencu Novac, str. Gh. Mârzescu 20
„>

Mare 15
SIT
Enrie-Pekelman, str. Carol 44
Friedirich Griimberg, strada Ștelan cel
| |
ER
E. Fridman Dascăl, sir. Cuza-Vodă Ab
Griimberg Moldovan, str. Cuza-Vodă 25
NIV

„ Griinfeld [., str. Cuza-Vodă 52


„ Iosilov Leia Zisel Cark, str. Săulescu 2
» M. Levental Fridman, strada1. C. Brătia-
nu 201
U

» Ullrich Flitman, str. Palat: 19


Klimer 1., Piaţa Unirii |
AL

|. Paul, str. Păcurari i


» Re Prozementer, str. Șteian cel Mare 9
TR

; Polingher Leon. str. Ştefan cel Mare 9


„Il. Romano, Bulevardul Elisabeta 2
2 Girota Grosu, sir. Anastase Panu 17.
EN

8. Schreiber, 'str. Cuza-Vodă 4-4


. 'Tartocovseaia Sehlear, str, Cuza-Vodă colț
cu Ștelan cel Mare
I/C

; M. Wechsler,. str. Cuza-Vodă' B


AS

Moaşe
. Botez Maria str. Sf. Teodor 5
UI

- Balaban Maria, str. Nicolina “57


“Banu Maria, str. Tataraşi 16 |
Ghelţer Ester, str. |. C. Brătianu 5
BC

Ivănuţă Maria, str. Crucei 06.


lonescu Maria, str. Si. Lazăr 79: -
ÎN
ZI
|
A SA CI SA UA SA SA Sa

| i FARMACIA

ITAODMARĂ”

Y
LA IDEPENDELIBIE

AR
CIEANU
Dr. D. 4.

IBR
IAŞI, PIAŢA MALEI.

YL
?
| E
- m a N
inst ăi E v ID, N Ă

SIT
>= ma | N
- TON LA . _
AID
Di It . MR ina E _ E - ÎNSA |

pe Da ” SI |

* 4 |
ER
|. pi
ț , | Epiiăi IA N mm rate | Ă

a
|
IP?
pi pita
p masi “ A ai ” a N Sa
NIV

. >>: $ Ii ' e) N Li Di
— . i - -
-. m | 4 :
4 „1 bi]
“i m...“ 7 ! 4) Îi
na ' dj ERE

pi ) | N: ! Pi
y
.
N Ia -i DV
ue
Ri - !
LU

di
diei
e,
.... rr + i + t
il Să
Poti pie ss or Di . * -j
Le ce pa eta
i a Ti (e SN
i ca aaa e SI
RA

REi E
Luaae NI
ae i ARE
ei PAe ( par ei Ta

Ş za za la ied
NT

: pt E3
ae Da ate
- | ră >
Oa
:
RE Fa '
Sa
2 .S Ag, be
i ji gi p i TA
[ 3 = itLi _. dN «i pari
E

i Mei n ce acd pr
P pai | ţ . . S a
, N , 1.C

| apr La
ti - ” | ij !
I/C

e
Ia

„Tie
Smeu
iu

-
a
e

i ini
pia).
-
i

A
AS

Dr. BECEANU, SAŞI, PIAȚĂ ALEI.


FARMACIA
LABORATOR DE PRODUSE Chimico-tarmaceu-
UI

_tice, LABORATOR DE ANALIZE CHIRICO-BIO-


LOGICE Specialităţi indigene.
BC

tor.
DALI antinevralgic puternic şi nevătămă
Crema dle Lăcrărnioave curăţă, albe-
şte şi catilejează faţa.

—— A
DA i
Mera Meu mabunatu autem seat nt
= O6laun Gădere£ PT. Andarache
5 Ba
_ |. Baa | ae

RY
mg AVOCAT. 4 %. ! AVOCAT sa
sa 2181 dim. şi

RA
. să BIUROU DE NOTARIAT „a
na „8—10 seara -. - na m S—9 dim. şi 7—9 seara x
ze. Sir. Carol 44 (la etaj) 2 Sr, Elernităţei. 64

LIB
„a
E aaa a mata za aa la aa mac ubi
E

"BOIANGERIA FRANCEZA:
i

Y
SIT
Vopsitorie industrială şi Hpretură
de Ciorapi =
A.- ARONOVICI
ER

“IAŞI, STRA DA GH. MÂRZESCU No. 6


NIV

Execută orice lucrări pent


ru Industriaşi si Co-
mercianţi, cu Preţuri de concurenţă.
CC
U

po

[o VIZITAŢI COFETĂRIA A
AL

„VICTOR HHAUSNER
TR

IAŞI, STRADA CUZR-VODĂ No. 27 |


Asortat cu tot felul de produse ce ating
EN

această branşă, - a
ă Primim comenzi pentru Logodne,
| -'“ Nunţi şi Baluri,
=
I/C

==
7]

ucizi „ÎENBRĂC
GIL iTEA'
-—
AS

IAȘI, STRADA ȘTEFAN: CEL MARE No. 21


UI

Este totdeauna asortat cu ultimele noutăţi.


în stote şi Contecţiuni.
|
BC

VINDE ȘI IN RATE
OAPOEAPOOAPO |
PAPA ODO OdP904P904P90459
GHID AL IAŞULUI = 205

Y
-Margulies Amalia, str. Florilor Z
Nathalia Ioan,

AR
str. Păcurari (+4
Elena Cănilă, str: Albineţ +47.
Popovici Elisa, str, Elena Doamna 57!

IBR
Ștefano Tiţa, sir. Palat 20
B. Start Sor, str. Anastasie Panu (7,
Soltuz Elena, sie. Crucei +45 |
Svartz Iaia, str. Lăpuşneanu S

YL
E. Sterin, ste. Si. Lazăr 44. -
| Îmgineri şi arhitecţi

SIT
Nacht & Goldenberg, sir. Lăpuşneanu 40.
A. Kleper, sir. Lăpuşneanu 37-.
Grig. Bejan, Bulevardul Elisabeta 2
ER
“IL. Rameder, Soș. Arcu -
L. Goldenberg, str. Lascar Catargi 55.
“Mihai Stoian, str. Dancu 2.
NIV

Sakelarie C. A. Emil, str Păcurari 42, -


Franţ Rechila (antreprenor), str. Arcu 11.
a „ Seriălori“şi poeţi
LU

Mihail Sadoveanu, Aleia Ghica Vodă


G. Topârceanu
Mihai Codreanu, sir. Lăpuşneanu.
RA

Demostene. Botez, str. Ştefan cel Mare


I. ]. Mironescu, sir. Albineţ | |
NT

I. Teodoreanu. str. Kogălniceanu


„Păstorel Teodoreanu, sir. Kogălniceanu -
Adrian Pascu, str. 1. Creangă
E

Otilia Cazimir, ste. Păcurari.


I/C

N. A. Bogdan, -str. Albineţ +


Gh. Lesnea, str. Traian |.
A. Philippide o
AS

Titus Ilotnog, Şcoala Normală Vasile Lupu


Sandu Teleaţen, str. Bărboi 9.
UI

- Garaje
S. Rădulescu, sir. Lăpuşneanu
Gh." Săvulescu. str. Sărăriei 16
BC

Leonida, str. Lăpuşneanu. *


Moldova Comereială, str. Lăpnşneanu.
206 CEL MAI NOU

RY
Corpul de Avocaţi
Baroul Avocaţilor, str. Ştelan cel Mare (Pa-

RA
latul Administrativ). |
Decan de onoare; Eugen Ilerovanu
Decan : Petru Pogonat

LIB
Prodecan: „Alfons Herovanu
7

„> Neculai Petrea


„Omer Popoviei

Y
„ Neeulai Apotecher

SIT
„pi loan Î. Rang
SE, Joan Popovici
Membrii. Consiliului - Vasile Frătiţă
ER
Emil Ceicovsehi _.
Neculai Ghiorghiadi
Dimitrie Georgescu”
NIV

„Demostene Botez
„Ionel Teodoreanu
T 1

Sceretari: Margareta Şoimaru


U

Alexandru Ghiorghiţă
AL

Axinte loan, str. Lăpușneanu26


Atanasiu V. loan, ste. Mutu 10
Andreescu Neculai, Tg.Frumos J. lași -
TR

Apotecher Neculai, str. Carol 193 IE


Alexandrescu Vasile, Cartier C.F. R. (Râpa
EN

Galbenă) |
Alexandrescu Dafin loan, str. Muzelor 58
Altein Gherşin,, str. Neculai Gane 1
I/C

Armeanu Vasile, Tg.Frumos J. laşi


Andrecv Alexandru, str. Gusti 6
Averescu Mihail, str. Gându 5
AS

„ Apostol: Filip, str. Zugravilor 57.


Andarache Petru, str. Eternitatea 6-4
UI

Alter Aron, sir. Hotin 20


Bogdan Petru, str. Carol 11
Buţureanu Valeriu, str. Neculai Gane 26:
BC

Borcea Mihai, str.. Lăpuşneanu 52 |


Blumenteld Calman, str. Gh. Mârzesc u 6
„IEdlezinerdl

Y
AR
IBR
IAŞI PIAŢA UNIRII No. i

CROITORIE PENTRU DOMNI, STOFE

YL
STRĂINE, LENGERIE FINĂ ŞI ARTI-
COLE DE GALANTERIE.
CONFECŢIUNE DE PRIM RANG CU

SIT
PREŢURI CONVENABILE.

TC 1] I[*
ER

"991 UNENIP i
NIV

JAŞI, PIAŢA UNIRII No. 1


Ea _— a A
LU

E
En

| MAGAZINUL. ,, LA SLOT
RA

laşi, Strada 1, C. Brătianu 166,


Vinde cel mai eftin toate Articolele de Galanteric,
NT

Mercerie, Lengerie, Tricotaje, Jucării, Parfumeric,


Librărie şi Rechizite şcolare.
Cu Preţuri de Concurenţă
E

d RE Izvorul de Ciorăparie
Ma
I/C

“n
A
- ” „na
u
ATELIER DE TINICHIGERIE
AS

“VASILE SIMIONESCU
UI

Strada Râpei [lo, 9


[execută caminuri pentru sobe, portiţe toate dimen-
siunile, role, cazane pentru rufe, sobe de gătit, şi re-
BC

paraţii la tot ce atinge această branşă.

PREŢURI FOARTE PIODESTE m

N
FACEŢI CUMPĂRĂTURILE

RY
D-STRĂ NUMAI DELA

MINT
RA
LIB
„STR, STEFAN GEL MARE 10, 8.

Y
SIT
: CARE VINDE CEL MAI EFTIN
TOATE ARTICOLELE |
DE CANCELARIE, .
ŞCOALĂ ETC.
ER
= Destide orice concurenţă [N
NIV

NOTAŢI BINE ADRESA EXACTĂ


rrvvrvrva
9 244A,0A4AAAAAAAAAAAAAAAA4A44a

Georges Alain u F. BOroGIn


mer rime
AL

copii.— Venerice :
TR

BIUROU DE NOTARIAT Raze Uitra-Violete.


Diatermie.
N PV

laşi, Str. Neculai Gane 1


EN

laşi, Str. Socola 26


Cons. 8—12 şi 2—7.
AAA PPPAAA
PPP MA
I/C

SN

| AGAZIEUL Ț FEL
=

AS

DILI STRADA CUZA-VODĂ


Llo. 7
UI

(Târgul Cucului, Vis-a-vis de Prefectura Poliţici laşi)


Oferă Consumatorilor ziinic -
tJezeluri proaspete garantate
BC

—Noţaţi—CUZA VODĂ 7 Pentru a nu se:


| „ confunda 'cu alte magazine,
„GHID AL.IAŞULUI : as 209

«5 |

Y
Bantaș loan, sir. Vovidenie S:

AR
Beceanu Olello, str. Cizmăriei 1
„ Bădulescu Neculai, sir. Sărăriei 179
Botez. Demostene, str. Ştelan cel Mare-45 —:

IBR
Bulgaru Valeriu, str. Speranţei 5
Bădărău Al. Mireca, str. Păcurari 56 |
Budac Peiru, sir. Sărăriei 118 | .
Baldovin Gheorghe, sir. Albineţ $

YL
Bergher Eduard, str. Costache Negri 86
Băileanu Gheorghe, sir. Palade5
Beuran Neculai, sir. Kogălniceanu 11

Beer Beno, str. Carol 44:


Brill Marcel, sir. Gh. Enescu2
SIT
Botez I. Constantin, str. Carol 44 .
ER
Botez M. Gheorghe, str. Ghica-Vodă 3-t
Berza Gheorghe, str. Impas 40 Siinţi 2.-
NIV

Berall N. Herş, Tg.-Frumos ]. laşi


Brauriștein Berthold, str. Albineţ 18
" BostanE. Const, Alcia Grig. Ghika V.
Barbu loan, Podul lIloaci J. laşi.
LU

Ciolan Daniil, str. Sărăriei 109 |


Constantinescu Vasile, str. Ștefan cel Mare 40
Carp Dumitru, sir. Neculai Gane 2.
RA

Ciurea Anibal, str. Procopie 26


“Climescu Victor, sir. Neculai. Gane 9
NT

Cernătescu” Vasile, str. Curelari 5


Cădere Victor, str. Carol (Etaţ) 4-4
Coroi Ștelan, str. Lascar Catargiu 5
E

Carp Alexandru, str. |. C.-Brătianu 195


I/C

Ceicovschi Emil, str. Stroescu 9


Călinescu Marin, str. Sărăriei 105 - -
Clecener Solo; sir, Lăpuşneanu 25
AS

Climescu Constantin, str. Kogălniceanu 15


Cheiîncux Andrei, str. Gh. Enescu + bis
Coman Constantin, str. Lăpuşneanu 32
UI

Crupenschi Alexandru, sir. Carol 12


Câmpeanu Mareel, sir. Vasile Alecesandri
-
D.
BC

Ciobanu Dumilru, Şipote Jud. Iaşi


210 CEL MAI NOU
o | . ? pă

Crieghel Henric. str. Cuza-Vodă 17

RY
Codreanu Constantin. str. Lăpușneanu 57
Cron Carol, str. Si, Lazăr 18

RA
Constantinescu Elena, B-dul Ferdinand 22
Cristescu loan, str. Ylorilor S
Cosrdescu Virgil, str. : Stroescu 7.

LIB
„Chelpner Bercu, str. Elena Doamna 1
Cădere Octav, str. Carol (Etal 4-t
Chirica Vasile, str. Moara de Vânt 1
Cuptor loan, str. Albineţ 41

Y
Drăghici: Ştefan, str. Neculai Gane 12

SIT
Dumitriu-Păuşeşti Gh., str. Palat 58
- Dimitriu Dimitrie, ste. Armeană 5
_ Dragomirescu Petru, str. Carol S . |
ER
Drăghici Romeo, sir. Neculai Gane 12
Diamant Carol, str. Vasile Conta 9
Dumbravă Adolf, str. Petru Rareş 9
NIV

Dobreanu: Dimitrie. str. Universităţei 18


Dumbravă Constantin, str. Albineţ; 1
Dascalu Emanoil, str. Moara de Foc 11
U

Dragan Chiril, str. Şcoalei de Arte 2


Davidescu Eugen, str. Carol 52 |
AL

Dulberg Herman, Podul-lloaci J. lași


Drimer Samuel, str. Anastasie Panu îi
TR

Dubovâi Ghcinic, str. Cuza-Vodă 7


Dumitriu Juliana, str. Lăpuşneanu 25
Drugescu Constantin, str. Gându 4
EN

—Evaclide Xenolon, str. Lascar Catargi 16 .


Frătiță Vasile, str; Vasile, Conta 13
Faur Constantin, str. Si. Andrei 15 |
I/C

Focşăneanu Arthur, str. Neculai Gane 28.


Finkelştein William, str. Lăpuşneanu 20 -
AS

Fisehler Gherşin,. Podul-lloaci ]. laşi


„Fliss Isac, str. Brăteanu 151
Felix Rebeca, str. Sî. Teodor 20
UI

Goldenthal -Samoil, str. Lăţescu 7


Ghiţescu . Petre, str. Mitropoliei 2.
BC

Gheorghiadi Neculai, str. Si. Sava 17


Georgescu Neculai, sir. Gusti 6

Y
Da. FREIDA ACKERMAN

AR
MHMOŞ, BOLI DE FEMEI ŞI COPII

IBR
IAŞI, STRADA RECE 2
CONSULT.: 3—6. după amează

YL
BODEGA ŞI RESTAURANTUL

FRAŢII GHELBIERE
SIT
. Iaşi, Strada Cuza-vodă 77,
ER
Găsiţi grătar spaniol la orice oră, Mâncări
„gătite, Vinuri superioare, Aperitive Îine.
NIV

7 == ==
CROITORIA „JUNIMEI“
LU

LEON BLUMENIFELD
IAŞI, STRADA PALAT No. S$
RA

ste singurul care poate servi clientela în modul cel


«mai Convenabil, urând Atelier special de Croi-
forie, cu o croială ireproşabilă, asortat.în stofe
NT

străine şi din ţară.


Ki= - = =
goetboo 0otbeg
E

BRUCK E ba
I/C
AS

PICTOR, DE FIRME
Execută lucrări de firme, în mod cubistic modern,
UI

cu Preţurile cele mai reduse.


COMBATE ORICE COLNCURENITĂ -
BC

OO4POO DOAPOD
4 i
ij
:
Pai

Tu „LIBRĂRIA EDUCAŢIE |

RY
RA
laşi. Strada Cucu 62.

In permanenţă bine asoriat cu furnituri de biurou,


Cărţi literare, şcolare şi rechizite, cu preţurile

LIB
cele mai reduse. | |
-Vizitaţi-ne spre a vă convinge. O
09 . OO

Y
00— e O a: 99
O ATELIERE DE INCALȚAMINEE
IOAN FILON
laşi, Strada Sărărie 41
SIT
ER
Execută în mod conştiincios, orice comenzi ca: pan-
tofi de dame, bărbaţi şi copii. .Se face reparaţiuni
NIV

„de-orice fel de încălțăminte, atât galoşi şi şoşoni.


Preţurile cele mai reduse. 9

A. FITIMAR
O - - 09
.

U
AL
Pa

TR

FOST SANITAR CL. L


EN

„aşi, Strada Ştetan cel Mare 19


9

I/C

09
O
O

Runo SCIRIIRIEIINIEIR
AS

FABRICĂ. DE TÂMPLĂRIE ŞI MOBILĂ


laşi, Soseaua Arcu ilo, 7
UI

Fondată în anul 1885

Se efectuiază orice lucrări. de


C

această branşă.
CO—

Ș
B

— 009
O
GHID AL IAŞULUI === 213
Gheorghiadi Ștefan, sir. Si. Sava 17 |

Y
Georgescu Dimitrie, ste. Palat 19 i

AR
'Ghiulea Constautin, sir. Bărboiu 6
Gall loan, sir. Si. Atanasie 5
Gheorghiu Constantin, sir. Kogălniceanu 17

IBR
| Griinberg Elias, ste. C.A. “Rosefli 2
Gherner “Hers, sir. Ştefan cel Mare 56
Gâreineanu Ca mil, sie. Gh, Mârzescu 12

YL
Ghimpeţeanu Const, str. Elena Doamna 16
Gazi Miltiade, sir. Sf. Teodor 16
Gioiti Neculai. sie. Carol 42

SIT
Ghyka Gr. C. loan. str. Carol 25
Griinşpan Alired, sir, Procopie 8.
Grigoriu Eliza, sir. Vasile Conta 52
ER
Ghyka Ed. Grigore, sir. Mitropoliei 2
Gârneaţă lic, sir. Săuleseu 4 - |
Ghelerter Solomon, sie. Lăpasneanu 50
NIV

Ghika Gr. Geigore, str. Carol 25 ”


Griiuberg: Natalia, si. Cuza-Vodă 52 |
G hereulescu Dan-hanol, str. Lascar Catargi 17
LU

Gamarnie Bereli, sir. V. Siroescu 6


Gavrilescu Lucian. str. Colonel Langa 15
Gavrilescu” loan, str. Elena Doamna 61
RA

Gârneaţă |: Elvira, sir, Săulescu 4


" Glinberg Aron, str, Sărărici 155
Ciâreincanu Simon, str. Cuza-Vodă -42
NT

Gaube Victor, ste. Ștefan cel Mare 56


Herovanu Altons, str. Si. Sava5
E

Hulubei Didi. ste. Elena Doamna 55


Vudiţă loan. sir. Kogălniceanu 17
I/C

Handoca Dimitrie, sir. Lozonsehi 16


Haier loan, str. Elena Doamna 21
AS

IHolescu Adriana, str. Cuza-Vodă 4


IHerşcovici Mareu, str. V. Alcesandri 8
- Haizinhendler Ihil, sir. C.A. Rosetti 11
UI

Holota Vladimir, ste. Tataraşi 21


Haimoviei Marcel, str. Cuza-Vodă 75
BC

Herşcovici” Ilivsch, sir. Stefan cel Mare 6


Iletie loan, ste. Sărăriei 65
214 —— CEL MAL NOU

RY
Horga Gheorghe, siradela. Sărărici. Z
Iamandi Vasile, str. Carol 9
“Joneseu CI,. Teodor, str. Toma-Cozma 55

RA
-”
Idriceanu Constantin, str. Renaşterei |
lanolin Constantin, str. Păcurari S
Iamandi -Vietor, str. Sărărici S6

LIB
Ionescu-Râmniceanu, sir. Buzdugan 2
lonescu Anton, str. Lozonschi +
lonașcu Traian, str. Lasear Catargi '28

Y
lonescu Ioan, str. Universilăţei 21
Ionescu Aurel, sir. Coroi |

SIT
loan Cezar, str. Palat 17
Ionescu Octavian, sie. Albineţ 58
Iordăchescu losil, str. -Tataraşi 22
ER
“Ionașcu Aurelian, str. Neculai Gane 50
lacoby Lueia, sir. Lascar Catargiu 12
Ioseph Neuman, str.. Păcurari51
NIV

Jurist Beniamin, sie. Ştefan cel Mare 44


Korne Carol, str. Si. Atanasie 10 bis
Klingher Oscar, sir. Ştelan cel Mare 11
U

Kahane Emil, str. V. Aleesandri 10


Leatris loan, Alecia Pr. Maria 2
AL

„Lohan Grigore, Colonel Langa 15.


“Lapteş Titus, str. Ghica „Vodă 5.
TR

Lăzărescu Eduard, str. Săulescu 5


Lupu Basile, str.. Cuza-Vodă 69
Leon Constantin, str. Muzelor 44
EN

Lateş Neculai, sir, Sărăriei 99


Loghin Teodor, Voineşti Jud. laşi
Lazăr Peisich, str. V. Alecsandri 5
I/C

Leon Scarlat, Voinești Jud. Iași


Leibovici. Zigmund, str. Cuza-Vodă 52
AS

Lehrer Milton,str.: Armeană 18


Lazăr Dac, sir. |. C: Brătianu 10
Malhasovici Cristea,- str. Kogălniceanu 22
UI

Mihailescu loan, str. Sărărici 151


Mareu Emilian, str. Păcurari Z5
BC

Manea Mihai, str. Negruzzi:5


Mihalcea Grigore, str. Tataraşi 22
C' azLIiBRĂRIA Ș I
P OPULARĂ

Y
AR
IL FIEIRIES IER

IBR
IAŞI, STRADA CUZA-VODĂ +4

YL
O ASORTAT PERMANENT CU TOATE
ARTICOLELE DE PAPETERIE, BIU-

SIT
ROU, RECHIZITE ŞCOLARE, CĂRŢI
| ŞCOLARE ŞI LITERARE ULTIMELE
| NOUTĂŢI
ER
NIV

VINDE MĂRCURILE DE CEA MAL BUNĂ -


O CALITATE CU PNI, URILE CELE MAL EETINL
o
LU

od
VIZITAŢI
MAGAZINUL CN.
RA

Propr. ISACK BRAUCIIRELD


laşi, Strada Cuza-Vodă [lo. 1.
NT

INCĂLȚ ĂMINTE, GALANTERIE: ȘI PĂLARII


VILIDE CU PREŢURI H1O0DESTE
E

»O
RENUMITUL ATELIER DE
I/C

CROITORIE ŞI CEAPRAZERIE CIVILO-OILITANĂ


AS

„LA PATRU SESOANE»


Execută orice unltormă militară şi şcolară, cât şi
UI

- orice model de şapcă, Broderie în fir şi matasă


în mod artistic.
IHICERCAŢI SPRE COLIVILIGERE
BC

-. Notaţi bine adresa : Proprietarul firmei La Patru Sazoane


IAŞI, STRADA|. C. BRĂTIANU 162.

| FIRELE PIE PIOE POE PURE A


a

RY
RENUMITUL MAGAZII DE. CROITORIE PEnrau DON

1. VEL MA

RA
LIB
IAŞI STRADA ŞTEFALI CEL (MARE lo. 21

PE LÂNGĂ ATELIER

Y
| DE CROITORIE ŞI
CROIALA A

SIT
pi - NEÎNTRECUTĂ 9
| O "ESTE PERMANENT O
) ASORTAT ÎN STOFE .
ER
GQ . PUR ENGLEZEŞTII . Q:
= DIN SURSELE CELE
go MRIFINE. |
NIV

6od e = bo5
od == DO
U

„LA MARCU"
BERHRIA ŞI RESTAURANTUL
AL
TR

Iaşi, Str. Gh. Mârzescu [No. 15.

„unde se găsesc zilnic mâncăruri gătite şi graiar spaniol, bine


asorat, la orice oră şi Vinuri vechi din Podgoriile cele mai
EN

o renumite. Bordeaux din viile Leonte, |


OS DO.
I/C

“a

i“ COLLY- RAPID“ |
AS

„1 ORI, | Naulman & |, SEE |


UI

EXPEDIŢIUNI ŞI CADMIONAJ -
Iaşi, Strada Strâmbă No. +. Telelon 270
BC

Execută prompt orice expediţiuni şi camionări


„având legături cu toate _ casele de.
transport din ţară.
Cos D999.
Y
AR
Dacă aveti o comandă

IBR
tipografică cât dle umică
adlresaţi-vă cu încredere |

YL
Im siitanihuallunii
dle Arte (Urafice
SIT
„BIR ADY
ER
NIV

Soc. în
i nume colectiv
LU

Const. Bralhă & ErailiNVoloiziey


laşi, Strada Arcu No. 9:
RA
NT

fiind că acest imsiituni este |


simeyurull care poate să sa-
E

"uisfacă cel mai fim gust a


I/C

clientului, datorită imsta-


laţiei sale superioare.
AS

PREŢURILE DESFID dl ct ||
UI
BC

LT — — — LL e
AMA IMN

| acnee i

RY
a. 00999

RA
LIB
pogrrefai

Y
)
pl Drravyo” SIT
ER
E lira laşi Strada Arcu No. 9
NIV

1.$ se Upărese orice: fel. de imprimate ca:


” Cărţi, Broşuri, Teze; Reviste, Gazete,
Afişe, Circulări, Cărţi de. Vizită, Anun»
U

uri de Căsătorie, Registre, Borderouri,


ete., etc. în.condiţiuni technice. irepro-
AL

j şabile, prompt şi cu preţuri convenabile.

Instalaţia modernă cu carac-


TR

terele de liicre cele mai noi,


*- procurate dela fabricele cele
EN

". mal mari din străinătate şi


cu “reputaţie mondială folo-
- site de specialişti de branșă,
I/C

reprezintă garanţia absolută


că imprimatele efectuate a- . .
"colo, sunt superioare din-:
AS

toate punctele de vedere.

= fi
UI
BC
GHID AL IAŞULUI

Mansâru lordan, str. Eternilate 45

Y
Munteanu Victor, sir. Sărăriei 102

AR
Marinescu Eugen, sir. Elena Doamna 25
Moscu Panait, Cartier cfr. Râpa Galbănă
Moscovici Marcu, str, Ștefan cel Mare 11

IBR
Marcovici LazărFe sir.IE Lăpu.şneanu 25
Manoliu. loan,. Tg.Frumos Jud. Iaşi
1

Manu Constantin, str. Neculai Gane 22

YL
Macri Anastase. Țiganaşi Jud. laşi
Marcovici Israel, str. Anastasie Panu 55
Manoliu Emanoil, sir. Zlataust +

SIT
Miclescu Emil. sir. Aurora Î5
Marcus Beno, sir. Lăpuşneanu 30
Manoliu Florin, str. Săulescu 10
ER
Milescu Nicolae, sir. Lascar Catargi 9
Nedelsehi Petru. sir. Kogălniceanu “+
Negruzzi Leon, ste. Toma-Cozma 5
NIV

Neculeca Paula, sir. Trei-Erarhi 2


Netedu Dimitrie, str. Lozonsehi 10 . |
Onescu Dimilrie, sir. Păcurari 57
LU

Ornstein Kiva, sir. Gh. Mărzescu S


-. Ornstein Iosub, sir. Elena Doamna 17
Pilat Laurenţiu, sir, Lascar Catargi 50
RA

Patron Mihail, sir. Lăpuşneanu 10:


Parvu Gabriel, str. Gh.. Mârzescu14 -
Popovici Omer, str. Cuza-Vodă 45
NT

Petrea Neculai, sir. Colonel Langa 15


Pogonat Petru, sir. Muzelor 17 -
Popoviei P. loan 1. str. Tăutu 5 |
E

Petrescu Constantin, str. Păcurari 5]


I/C

Pavlescu Eugen, sir. Eternitate 17 bis. -


Poni Alexandru, str. Lasear Catargiu 5
AS

Popovici Gheorghe, str. Neculai Gane 22


Petrovici Constantin. -str. Buzdugan 6
Pascaly Petru, sir. Toma-Cozma 7 bis
UI

Popescu-Spineni Ilie, str. Toma-Cozma p


Pineles. Jacques, ste. Şcoala de Arle 2
Romeo, Aleia Gr, Ghika N,
BC

Pomponiu
Popovici I. Joan, Bulevardul Ferdinand 6
Popovici P. loan II, str. -Muzelor15 |
Petroni Petru, str. Suhupan 1
218 Sei CEL MAI NOU
Poni Lucia, sir. Kogălniceanu

RY
9
Popovici Constanţa, sir. Crucei 18
Pavel Vasile, str. Si. Lazăr 91

RA
Pogonat “Teodor, Cartier cir. Aurora
Premisleaner $ncer, sir, Bărboiu 8
Polak Marcu. str. Costachi Negri 55

LIB
Pompilian Gheorghe, sir. Şcoalei 6
Popovici Corneliu, str. Pompieri 6
Radu Vasile, str. Elena: Doamna 25.
Rosetti Lascar, sir. Neculai Gane 22 -

Y
hobert Murat, str, Carol 44

SIT
Racovilză Osvald, sir. Stefan cel Mare 58
hang loan, sir. Kogălniceanu [+
hăşcanu Eduard, sir. Carol.20 |
ER
hozenbaum Aron, ste. |. C. Brătianu 45
Raicu loan, str. Lascar Catargi 45
lhodoș Neculai, str. Carol 5.
NIV

kăcoare Gheorghe, str. Săvescu 26


hoban Vasile, str. Sî. Andrei 2
Rivalet Petru, str. Procopie 9.
U

Rozenhaupt Hers, str. Costachi Negri 81


aboveanu Ovidiu. str. lon Creangă 55
AL

habinoviei Israel, str. Adamache Ş


hozenhaupt Iacob, str.. Gh. Mârzescu 6
Rozenfeld Lupu, str.. Stihi 4
TR

Râpeanu Aurel, Tg.-Frumos Jud. lași


Sion Petru, str. Banu 112
EN

Stoica Alexandru, str. Păcurari 3.


Ștelănescu Dumitru, sir, Lozonschi 10
Șerban Petru, sir, Elena Doamna 22
I/C

Serion Mireca, sir. Muzelor 4


Sion Florin, str. Cuza-Vodă 1-4
AS

Sturdza Costin, str. Si. Atanasie 16


Simionescu Constantin. sir. Carol 1-4
Stanciu: Pascu, str. Anastasie Panu 12
UI

“ Stoianovici Neculai, Alecia Pr. Maria 5


Stati Neculai, Tg.-F'rumos Jud. Iaşi
Serafimi loan, sir. Si. Sava 15
BC

|
Sevaslos Mihai, str, Sărăriei 76 ——:
Șerban Șteian, ste. Drăghici 1 SE
Stoianovici Gheorghe, sir. Anastasie Panu 15
Rada aa a tan la a la a au Ea abia a alia ada tza ah. *
CABINET DENTAR
DocroR MeEb. M. WECIISLER

Y
AR
SPECIALIZATĂ IN FRANŢA
„_ Boli de Gură şi de Dinţi
Consultaţiuni dela 9—12 dim. şi dela 3—7Z seara,

IBR
IAȘI, STRADA ȘTELAN CELL MARIE No. 47
Ea ala a la a la la la a daia ta a a ia la 9 illa m la lala E a la

YL
ZT
oa)
IMAER
SIT pa A
POLITIGĂ ŞI SOGIALĂ
NIV

ZIAR INDEPENDENT
LU

FONDATOR: ALFRED NEFTER


DINECTON-PROPRIETAR: JEAN HEETER
REDACŢIA ŞI AD-ŢIA:
RA

IAŞI, STRADA ŞTEFAN CEL MARE No. 6


-| Fpare zilnic,la ora 5 dimineaţa, cu
ultimile ştiri telegrafice şi telefonice
NT

din ţară şi străinătate.


Două Ediţii: EAȘI și MOLDOVA
Cel mai indicat cotidian
E

pentru publicitate, cu ta:


rife adaptate vremurilor
I/C

Ateliere proprii Sir. Uzinei 33


NR | (7 /
AS

Dr. WASSERMANN |.
Hi a a a ala a a Eau aaa aaa una,
UI

BOLI INTERNE, PIELE, VENERO-


BC

| SIFILITICE
CONSULTAȚII: 4—7 p. m.
Strada Cuza-Vodă 7,
Bu a a a ri a E SE UD UD 8 E RU a UE m
aABDraua RRADLARRAaARRRAuUaAaBaaa
Oa 0 a 0 a „a Om ata aOa ca 0 aa O

„LEIRIICSON* |
ms

RY
“ATELIER ELECTRO-TECHNIC.
mda

RA
FILIP ELUCRMAN
dana

AUTORIZAT DE OXOR, PRIMĂRIA COMUNEI IAŞI

LIB
laşi, Strada Sărărie 150.

900
Qmoantantanta

Instalaţiuni electrice, Tech-

Y
SIT
nice, Sanitare, Forţă
motrică.
ER
Atelier special pentru Bobinaje
şi reparaţiuni de acumulatoare.
NIV

i: a a a at as aaa)
Pau o aa aaa "a aa aa ia aa au a
ATELIER DIE INCĂLȚĂ MINTE ” a
U

JOBHIAN ZIERIFAS î
AL

“aşi, Strada Ştefan cel Mare lo. 19 N su


- (in fundac)
TR

Ba
Execută tot felul de încălţăminte. sa
din materialul cel mai bun, na
EN

Face orice reparaţii, atât galoşi şi şoşoni,. a


PRETURI FOARTE MODESTE | i
na Ep ip Pipe a a“n”, mu Catan iu a a lada a aa aaa tn aa aa
I/C

DN -
(UL

CRFENERUA II
GAVRILAŞI
AS
UI

laşi, Strada Alexandri []lo.. 9


BC

Se serveşte ceai, cafea şi lapte. Serviciu


prompt şi higienic, Biliard, domino şi
table. PRETŢULNI ABSOLUT f1ODESTE
GHID AL IAŞULUI: - = 221
Ștelănescu Neculai, sir. Nicolina 77

Y
Sion Constantin, sir, Buzdugan 10

AR
Schreiber Albert, Fund. lLozonsehi |
Ştiubei Dumitru, sir. Sărăriei 100
Sehreiber osii, -Fund. Lozonsehi |

IBR
Sand Lcizer, str. Cuza-Vodă 21
Schreiber Carol, str. Cuza-Vodă 25
Stein lein, sir. Elena Doamnă 55

YL
Schânblum Arthur, sir. Lozonsehi 12
Stamboliu Gheorghe, str. Toma-Cozma 5

5
_Șmilovici Marcu, str. Ghica-Vodă 55

SIT
Sava Ioan str- loCreangă 55
Şteian Petru, str. Crucei $2 |
Smochină Nechita, sir. Albineţ 24
ER
Schânblum Hugo, str. Lozonschi, 12
Șaimovici Milo, str. Palat 10
„Șpiegler Leopold, str. Uzinei 80
NIV

Șfefăniu Grigore, sir. Si. Lazăr 9


Schvariz Iancu, sir. Șteian cel Mare 15
Silberman Max, str. Vasile Conta 22
LU

Sion Mircea. sir. Unirei 7


Saer Marius, sir. Armeană 9
Ştefănescu Constantin, str, “Lrei-Erarhi 2
RA

Sion Vasile, sir. Unirei 7


Segal Ițic, str. Elena Doamna 26
Teodoreanu Osvald, sir. Buzdugan 5 |
NT

Teodoru Grigore, str. Şt. cel Mare. (Bis. Balş)


Tărăbujă Lascar. sir. Vasile Conta 25
Toma Constantin, str. Păcurari 59
E

Tăutu Constantin, str. Păcurari 35


I/C

Tutoveanu Gheorghe, sir. Săulescu 10.


Teodoreanu Ionel, str Buzdugan 5.
AS

Tabacaru Cristea, sir. Kogălniceanu 20


Tercuzeseu Elena, str. Speranţei 5
Tessaro Raoul, Tg.-Frumos Jud. Iași
UI

Turtureanu Regina, sir. Cuza-Vodă 46


Tironovici Mihail, str. Trei Erarhi 2
BC

Tintilă Maria, Aleia Ghica-Vodă 17


Tamaş Neculai, str. Stroescu 7 |
Teodorescu Ștefan, str. Buceşineseu 15
Turtureanu: Constantin, str. Cuza-Yodă 40.
222 CEL MAI: NOU

RY
Vrânceanu. Vasile, str. Palat 44
Vasiliu-Voinea Gheorghe, 'str. Toma-Cozma 9
Veleiu Alexandru, str. Universităţei 22

RA
Vasiliu Petru, str. Si. Andrei. 11.
Weiller Martin, str. Armeană 18
Wachtel Elias, str. 1. C. Brătianu'126

LIB
Weinştein Michel, str Lăpuşneanu” 52 |
Weissman Ben-Tzion, str. Costachi Negri 37
Weintraub Herman. str. Unirei 5

Y
fippa loan, str. Săulescu 5.
fippa Teodor, Fundacu -Lozonsehi

Mendel, SIT
fune Gheorghe, str. Lăţescu 3 bis.
filberman sir. Elena Doamna 1 bis.
ER
Avocaţi Stagiari
NIV

Avram Isac, Bul. Ferdinand 11


Botez Ionel, sir. Ghica-Vodă 54
Bercovici Marcu, str. General Berthelot 20
U

Basarabsehi Rifca, str. Armeană 10


Butman Mihail, str. Ipsilante 2
Borş Emanoil, Fundacu Trei-Eraichi >
AL

Bareither Imanucel, str. Muzelor +4


Cişman Florica, str. Ralet 4
TR

Caradja Zahara, ste. Palat


. Craveeneo Vladimir, str. Palat 58
EN

Demetrescu Vasile, str. Eternitate 42


Facrman Clara, str. Gându |
Frangulea Constantin, str. Arcu 14
I/C

Fruchtman Iosii, str. |. C. Brătianu 96.


Grosu. Alexei, str. Păcurari 55 -
Iamburgher Avram, sir. Si. Lazăr 22
AS

Olivenbaum Samoil, sti, Sărărici 147


Rătianu Ilipolit loan, str. Mitropoliei 2
UI

Ștelănescu Auguste, str. Sărărici 66


Strat Aurelian, str. Sărăriei S1
Teaciuc Liviu, str. Pctru Rareş 1
BC

Vasiliu Eugenia, str. Sărăriei 66.


Veisbuch Ilie, str. Si. Lazăr 40
MOS
Y
AR
IBR
Lingerie după măsură, din |

YL
cele mai fine mătăsuri, de-
jalenuri, poplinuri şi OXÎor-
duri englezeşti. SIT
ER

Moale cormemzille se
NIV

execultă Îl IBuncunresșiti,
LU

Stoc per rmmaunermil un


cămăși sii pijarnalle
RA

gala
NT

Cravate ultimele creaţiuni


E

pariziene.
I/C

bine Magazinul
AS

Notaţi

„NIDSCU*
UI
BC

lași, Oi, | ăpusgmezanaun 43,


(Vis-a-vis de Nortel Palace).
fit Gota?

RY
JASSY, STR. SAULESCU5
(HOTEL SCIIILLER) TELEFON 555

RA
4 primeşte spre reprezentare şi depozite în
consignaţie pentru acest oraş, numai

LIB
case, agenturi şi fabrici de prim rang:
III ros pa
VECIIIUL IAGAZIIN pe COLONIALE

Y
| SI VOPSELĂ RI
ITŢPIO
IAŞI, STRADA
GROSMAN SIT
1. C. BRĂTIADIU De. 166
ER
Furnizor a mai multor Instituţii
(O militare şi particulare, având în '
NIV

depozit şi asortat cu diferite


uleiuri, lacuri străine şi indigene
pentru a li clientela mulţumită,
U

ETAINA
AL
TR

„IAŞI, Piaţa Unirei 19 - GALAŢI, str. Domnească 4


MAGAZIN ITALIAN
EN

Mare asortiment de cuțitărie lină. // Depozit


de orice sistem de arme şi accesorii.
I/C

Se ascute şi se repară orice obiect tăios..


ST
AS

DOCTOR
VI. ROSENIEILA'TT
UI

Tr

MEDIC DE SPITAL SPECIALIZAT LA PARIS |


BOLI DE INIMĂ ŞI PLAMANI
BC

IAŞI STR. CUZA - VODĂ 10


poȘ

CONS, 3-60 P.M,


"GHID AL IAŞULUI, 225

Y
Tabloul stagiarilor înscrişi

AR
în Baroul aşi
Abramovici Osias. sir. Costachi Negri 6

IBR
3

Apostol Carol, sir. Banu 6


Barber Marcel, str. Procopie 20
Bercovici Rebeca, sir. Săulescu 1

YL
Bercovici Pineles, sir. Săulescu .
Bartield Leo, str. Florilor 10
Bergher Silvia, str. Gh. Mârzescu 3

SIT
Bergher Isidor, str. Costashi Negri 16
Bădărău Rosa, str. : Dreaptă
Braun Etty, sir. Cuza-Vodă 71
ER
Bobulescu Ștelan, sir. Păcurari -40
Berceanu Nicolae, str. Șietan cel Mare -58
Braunştein Ielix. str. Săulescu |
NIV

Brill Nelly, sir. Lozonschi 16


Buşilă Constantin, str. Muzelor 18
Blumenield Alexandru, str. Armeană 12
LU

Costruş Teodor, sir. Albineţ 52


Ciobanu loan, Şipote Jud. lași
Corţescu loan, str. Si. Haralambie 5
RA

-Canner lic, str. Cuza-Vodă 52


Cihodariu Lăscăruş, str. Palade 7
Cohn Jan, sir. Buzdugan 2 |
NT

Constantinescu Clitu, str. Dăncinescu 5


Chirateu Vasile, str. Sărărie 2
Crudu Vietor, str. Lascar Catargiu 5
E

Dimitriu loan, str. Albineţ 9


I/C

Daniş Constantin, sir. Aurora 26


Davidsohn Isac, str. Ghica-Vodă 4
AS

Daniel Alexandru, str. Elena Doamna 26


: Frohliehman Jenny, ste. Palat 2
Feraru Vasile, str. Universităţei 1$S
UI

Florescu Vasile, str. Neculai Gane 21


Fischel Leib, sir. Vasile Conta 183
Finţescu Const., str. Vasile: Conta 26
BC

Feldman Lucia, sir. Şcoalei de Arle S bis


Gheorghiu-Vieru Const., str. Spinţi S
“Groapă Enul, str. Muzelor 4 o
Goldştein Adoli Jean, str. Cuza-Vodă. +1
RY
BIiAITAlE EDA
e APALIU

RA
CASĂ PROPRIE. FONDATĂ ÎN ANUL 1911.

LIB
laşi, Str. |. 6. Brătianu Ho. 65
„| DIeliee de TinIGhiBerie

Y
m Ornamenle8 ZM ŞI
Me] SIT
IUBI 8 BRA).
ER
Se execută garantat orice
NIV

RAcoperişuri cu tablă, zinc


MP
ina

şi tablă galvanizată, înche-


a
ROI

7 etură dublă şi cu-preţ


LU
m

i, | convenabil.
In atelier se confecţionează
A

ornamente de zinc de
orice fel pentru orice stil de acoperişe şi
TR

mansarde.

Se Îd0 Mașini
EN

le gătit, Sobe
I/C

pentru încălzil,
Gazane DeNtPU
IAS

„Less IPL PULE ŞI OFICE


SU ep
2 de menaj,
U

accea O.
BC

Se fac din nou şi se repară Radiatoare


Şi faruri cle automobile. |
RY
RA
LIB
ITY
Văzând că laşul nu are un depozit
serios de obiecte bisericeşti, am crezut
de datoria mea ca creştin ortodox să
RS
înfiinţez pe lângă atelierul de alămărie |
şi un depozit complect asortat cu tot
VE
felul şi mărimile de
Clopote, Sfeşnice, Polican- E
NI

cre, Cristelniţe de arată,


Canclela, Caclelanişe
U

de tot felul precum şi orice


AL

lucrări bisericeşti.
_ Returnăm (prefacem) clopote sparte
TR

(dogite) cu preţ de 50%0 şi garantăm


buna lor executare timp de 30 de ani.
EN

- Având în vedere că în laşi nu există


o fabrică specială de clopote, aceste
obiecte le aducem direct dela cea mai
I/C

mare. şi veche fabrică de turnătorie


din. Bucureşti

NICOLAE IONESCU
IAS

'singura fabrică care toarnă aliajele cele


U

mai speciale în această branşă.


BC

Chemat? printr'o carte postală, vin la


domiciliu fără pretenții.

DIMITRIE COJOCARIU
Oa pata 0.20 Oa ada 2620

A. Poli şi vizitaţi Magazinul de Galanterie


;
„LA TRANDAFIRUL20$“ +

Y
AR
laşi. Strada Elena Doamna No, a

R
Uncle găsiţi toate articolele bune

LIB
ŞI cu 20 la sută Reclucere,
Controlaţi pagina Do. 167

ITY
/ pf
ie
DENTIST

h Ai DEAG-M0LDOVAR
RS
IVE

Strada Cuza-Vodă 23

Chirurgie si proteză. dentară


[nodernă,.
UN

CONSULT. 9—1.-şi 3—7.


AL

DORIŢI SĂ FIŢI ELEGANŢI ?


" ACEASTA O PUTEŢI OBŢINE VIZITÂNID CROITORIA LA
»CAVBLERUL PHARISIAN“
TR

laşi, Strada Sărărie Lo. 150,


EN

„Asortat cu stofe străine


pentru: orice fel de haine
bărbăteşti şi un bogat asor-
I/C

timent de furnituri, calită-


țile” cele mai fine.
Atelier propriu cu lucrători
AS

de primul rang, sub condu-


cerea mea personală.
Atât croiala cât şi lucrul
UI

se execută după ultima


„creatie a Casei Daroux
.

“PRRIS,
i
BC

„Spre convingere rugăm'


a

a ne vizita
ai

Spezele fiind mici prez


(urile sunt foarte
ce

a
modeste,
MORITZ LEIROVICI
GHID AL IAŞULUI 229

RY
Gâreineanu Nathan, str. Si, Andrei: 42
Ghyka Alexandru; sir. Carol 25

RA
Gamburd Relul, sir. Costachi Negri 77
Gâreineanu Victor P., str. Gh. Mârzescu 12
Gheorghiadi Petru, str. Si. Sova 17

LIB
Grimberg Haim losu, str, |. C. Brătianu 22
GoldsehlegherZicea, sir. Si. Teodor 54
Griinştein Ernest, str. Vasile Conta 22

ITY
Granbert ]. lancu, str..Sî. Lazăr 18
Hâncu Nicolae, Sculeni Judeţul Iaşi
Harhas Elena, str. Păcurari 29
Haimovieci Henrich, str. !Elena
. Doamna
RS . 1$
Hausvater Gabriel, sir. Si. Sava 12
Herşcovici Rence;, str, Șteian cel Mare 49
VE
Harhas Alexandru, sir. Lăpuşneanu 29
Iliescu Dimiirie, str. Săvescu 16
Iordăchescu Virgil, sir. Negruzzi 7
NI

Iwanier Dora, sir. Elena Doamna 17


lancovici Samoil, sir. Sărăric 51
U

Kahanc Losa, str. Săulescu 1


Klein Felix, str. Carol 15 >
AL

Kinsbrauner: Isac, sir. Elena Doamna 58 :


Lucinescu Dumitru, str. Universităţei 22.
TR

Leonte Aurel, str. Costachi Negri 50


Leibil Pincu, str. Anastase Panu 55
Lobel Ernest, str, Palade 2
EN

Lazarovici Lea, str. Stefan ccl Mare 56


Meliesohn Eliza, str. Cuza-Vodă 85
I/C

Meierovici Bercu, str. |. C. Brătianu 69.


Marcuzohn Zelma, strada V. Alecsandri 5 bis.”
Mittelman David, str. Ghica-Vodă 55
IAS

Makarovitseh Maria, str. Gându 5


Nuță Alexandru, str. Zugravi 78
". Nuhamovici Iacob, str. Labirint 7 .
Naum loan, str. Uzinei 20 SR
U

Popescu luliă, str. I. C. Brătianu +47


BC

Perlai Zalman-Mendel, str. Elena Doamna |62


Popescu Constantin, str. Trei-Erarhi 2
Păduraru Mihai, str. Palat 60 |
hosenield Ancta, str. Colonel Langa 1!
230 CEL MAI NOU

RY
Reicher. Leib, sie. Cişmeaua. Păşurari 26
- Roitman Froim, Piaţa Halei 5

RA
Rizel Avram, sir. Ştefan cel Mare 11
Reznie Șocl, “str, Costache Negri28
" Șturăm $mil. str; Costachi Negri 95

LIB
Stroici .]lie, str. Neculai Gane 12
Silaghi Victor, str. Săulescu 4
Sofiicu Savel, sir. Costachi Negri 48

ITY
Stroian Maria. Bulevordul Ferdinand 25
Stavăr loan, sir: Cuza-Vodă 57
Schimel Max, sir. Costache Negri 91
RS
Stroian loan. str. Lăpuşneanu 55
Sandu Neculai, sir. llorescu 5
Sava Corneliu; str.: Petru Rareş 15
IVE

Steuerman lury. str. Bărboi 5 |


Șeinteld Matias, str, 1. C. Brătianu 52
Stern Adolphe, Ste, Ștefan cel Mare 56
UN

Șmil Samoil, str. Palat 10


Gieeall Louis, str. Academiei 1
Sachelarescu Petru, str. Ştefan cel Mare 19
Ștelănescu Aureliu, str. Lo zonschi 18
AL

Sehiricier Eugen, str. Păcurari 11


Seriban Victor, "st. Manolescu 4
TR

Simşa Carol, str. Costachi Negri 57


Sehreiber Sofia, str. Cuza-Vodă 42
„ Simionescu Nicolae str. Palat 9
EN

Timoiti loan, str. Poţărnicici 14


Toma Adrian,-str. Păcurari 58
I/C

„Loma Sebastian, str. Păcurari 58


“"Ungureanu--Gheorghe. str. Lozonschi 16
Ungureanu Mihai, str, Sărărie 54
AS

Wexler Ira-Leib. str. Nicolina 41 |


Weinștein Avram str. Costachi Negri 145
UI

> Veith Riehard-Emanoil, str. Sărărici 4


Wanick Eduard. str. Arcu 59
Vexler Frida,:str. Costachi Negri 25
BC

Zaider Haim, str. Sf. Lazăr 25


Zandberg Pepi. str. Neculai Gane i2
Zilber M. Strul, str. Palat 20
GHID AL IAŞULUI == 23]

Apărători

Y
Burghelea Gheorghe, sir. Tatlaraşi 52

AR
Costişanu Gheo eehe, sie. Talaraşi. 26
Luchian Dimilric, Tg. -I"rumos Judeţul laşi
Scorpan Arthur, sir. Asachi 6

IBR
Seriban Gheorghe, sir. Rojniţă 2.

YL
Birou Copiat acte şi maşini dle scris
Palatul Administrativ (Tribunal sala pașilor,

IT
pierduţi).
Cuza-Vodă 16.
(Lupu Nuță) Lăpuşneanu . RS
Ziarişti şi publicişti
IVE

Jean Hefter (Lumea) R. Suţu (publicist)


C.R.Ghiulea (Opinia). G. Maxim (publicist)
Em. Serghie D. Kamaroiseky
UN

]. Ber sher C. Săleanu pc


A. Taxier (Lunea) C. Vlad a,
Neuman loseph M. Herşeoviei î “i
AL

hadu lonel Ii Berman ie :


H. Burileanu e „A. Rosenthal ic ==
Beno Caușanseky - Max Cauiman-Duan .,
TR

|. L. Basarabeanu A. Marcovici Ea
]. Beliert G. Liveanu IO i
EN

Victor Atidi L. Lazaroviei i:


Paul Lazăr Lazăr Marcu i
„NI. Săveneanu Pr, N. Hodoroabă” - j
11.
I/C

M. Frimu . „. Georges Berghiner -. 4


O. Fundoianu M, Mier canu
/10

Gr. Spiru Di
AS

Al. Nichita
Dac

no La DO
UI

Depozitul de Limyerie, Ciorăpă-


BC

rie-lricolaje.
laşi, Str. Cuza-Vodă 55
(Vis-a-vis de Cofetăria Speranţă)
Desfide orice Concu renţă
PI i
II A
[

RY
CITIŢI ZILDIC

Op 1 NI I A

RA
LIB
ITY
d Ziarul cel mai vechi şi cel mai
O răspândit din Moldova
O PUBLICITATEA GEA MAL EFICAGE .-
RS
OO Apare zilnic în 4,6 şi 8 pagini.

“SIMGURUL ZIAR DIli MOLDOVA CARE SE IMPRINIĂ -


IVE

PE MAŞINĂ ROTATIVĂ
O LASI
UN

— n

L od
AL

Pia aa "ta aaa "aaa aan aa aa ala la a Cta la a ta a la a


a.
e ffidittieetadedaaeai

i FAIBIRIICA DIE PLAPONMIE


TR

i ni
ei
INMOCOEA=— 6
=. ,
EN

x laşi, Strada Costache flegri lo. 64,


, m “ .

N ai O
n | DI
I/C

e . pf ii pa ai
= f a: mi | Primeşte COMENZI
= pr SĂ ia „i--| pentru plapomB,
AS

= | N Seini | salteleşi minune,


e Î - e | Se confecționează
UI

* PN 4] st cu materialul
A clienţilor.
BC

fe

. / sp A “
e O
pati

sa DE UIIIDE PLAPOTME MAL EFTII GA ORIUIIDE


ia lan” pa a anna aaa Sigla El E a E 0 man” ma n'x"a
a
ze
e a e

2AGADIRU

Y
AR
_ i: | » BE

_ BERĂRIE ŞI RESTAURANT

IBR
LOCAL NOU ŞI MODENA DE PRIMUL RANG

i STĂNIICĂ COJOCARU

YL
] laşi, Piaţa Unirei 7. * Fondată în anul 1929

„) Serveşte cea mai delicioasă bere


1. „Bragadiru“ din Bucureşti. Vinuri

IT
! superioare din Cotnari, Odobeşti etc. RS
1“ Mâncăruri alese şi bine gătite precum
-) „şi gratar speciul..
IVE

0000

Două Săli unde 'cântă |


UN

! cele mal distinse


] orchestre.
AL

j O
TR

| Sala de jos a Be-


_răriei se închiriază
EN

, ] pentru [lunţi, Ba- |


|) Iuri, : Ciaiuri dan-
I/C

sante etc., cu pre-

Jo ] ţuri toarta mo-


AS

deste.
UI

( cm ma
N
În ID titan SRI cina CE ai o
BC
“L. &, OLSĂASCN

RY
RA
FADEIGĂ ne SODE ne TERACOTĂ

LIB
- IMOBILE PROPIRIA

Y
Biurou şi Depozit: laşi, Str. Lozonschi 1

SIT
Fabrica : Strada laşi-Ciurea (lângă „Regi-
- mentul 1 C, FE. R.).
Cu locuinţa: laşi, Str. Ipsilante Lo. 18,
ER
Execută orice lucrăsi în şobe de
Tepacoliă şi Laianţă la

i
PREŢURILE CELE CAI REDUSE
; IV

dood
UN
O
Ș

AAAAAAAAAAAAAAAAA45
ȚVVVYVvVVvVvVVYvVVVVVVVyrvo
vV

vvvvvrerrrvvvrrT vre

Alei. |. Dluriienfelui
YvYVvVVvVvVVVVvVvVvvvir

“iulae neuron
4A4A-.A4A44,4 AAAAAAAA4
VvvvrrrvvvYyvvvVvv

44,4-44444,4.444444
AL Zi

AVOCAT AVOCAT
wi TR

laşi, Strada Cogălni-


ceanu No. Il Strada Armeană 12
AAA

EN

| i
a

Meli: Mecanie și Aernpărie


I/C

FRAȚII REINHORN
AS

laşi, Strada Anastasie Panu 45, Iaşi


UI

Sc repară Maşini de Cusut, Gramofoane, Biciclete, Arie,


Revolvere. Primuse cete. cte. Aparat pentru sudură. auto-
BC

genă şi aparat special pentru vopsit biciclete cu Duco.


- A
od DO
Ă l
LUi
|
ţ
Q< >0O
A A
Lan „COAFORUL TRAIAN“
| IOAN AMBROZIE a

Y
AR
„Jaşi, Piaţa Unirei [lo. 1.
Lucrează întotdeauna cei niai buni lucrători specia-
lişsti în Tunsori de Dame și Domni. Coufor de Damă.”

IBR
Manicure, Pensutul sprincenelor şi se găsesc întot-
decauna toate felurile de Loţiuui fine,
Se fac abonamente, Preţurile foarte convenabile.
Incercaţi spre a vă convinge. |

YL
BERĂRIA ŞI RESTAURANTUL

IT
a LA PODGOREAN UL RS
laşi; Strada Lăpuşneanu llo. 4.

Grătar spaniol la orice oră.


IVE

blâncăruri gătite, Vinuri superioare.


| Aperitive.
UN

oa = bo
COFETARIA : -
CHI. VIILE
A UILIES CU
AL

laşi, Str, Lăpuşneanu 44 şi Bulcv. Ferdinand 11


TR

Este bine asoriată în Bombonărie,


Pateserie, Foursecuri zilnie proaspete,
EN

Specialist în Comenzi
Vizita]i spre Comvimgere,.
I/C

„O4

s9LĂ PĂUNUL DIE AU Rss


AS

.Jaşi, Strada Costacte [Jegri [llo. 3,


+ (Piaţa „Tg- Cucului).
UI

“aMare cdlepozit de uiei de in şi cânepă


dublu fiere,
BC

Asortirnani complect dle vopsele şi


lacuri, Spirt denaturat, Preţuri reciuse,
od »O
IN STRADA ŞTEFAN VCL, BIARIE.

RY
| Ne. 31 (vechiu)
Sa deschis -un atelier. special. de. Biju-

RA
.

ne
nd

terie Aslislică şi. Ceasornicărie de pre-:

LIB
cizic. Se execută orice îcl de lucrări, în
argint, aur şi platină. Se montează pie-
ire fine. Atelier special de Reparaţiuni

ITY
Și Gravuri cu Preţuri exirem «de reduse.
Notaţi bine adresa :
RS
BIJUTERIA ŞI CERSORNICĂRIA.
153 1 na AED
IVE

[Mle
laşi. Strada Ştefan cel îlare blo. 31.
Sr
Li
UN

d,

ti Pina Da Util ATELIER DE INCĂLTĂNUTE


En. Sturm e PICADYIULE
Pai
prepare

AL
aa

|, MARCOVICI
Pata

_ AVOCAT
TR

e 8-9 dim, 7-9 scara n laşi, Strada Costache Negri 85


i se Str, Cuza- Vodă 55 sa | Comenzi şi reparaţiuni
EN

N anu aaa au ae, cu preţuri foarte reduse.


e, i
I/C

-- SA DESCHIS NOUL MAGAZIN


AS

s»AUTO=TECHNICA”
laşi, Strada Cuza-Vodă No. 87.
UI

„Asortat cu toate accesoriile de automobile, .


piese de schimb, uleiuri, Ateliere pentru vop-
BC

„sit cu duco, Atelier de reparaţiuni şi


vulcanizare de cauciucuri. -
V
“|
Tot laşul îsi comandă . încălţe-

ALEXA înanb
pminte fină şi rezistentă numai la

Y
AR
IBR
_ Jaşi, Strada Cuza Vodă [lo. 65.
ATELIER SPECIAL DE INCĂLȚĂMINTE |
Pentru Domni, Doamne şi Copii. =
-V

YL
O<

ATELIER DE PLHPOMĂRIE

IT
Special pentru Comenzi. Se execută orice lucrare, alin-
"păloare de această branşă, precum RS Plapome, Saltele _de
lână, Saltele de pace, perne, de părete, perne de cap um-
plute cu fulgi, divanuri, somiere, canapele, se. montează
IVE

| perne de faniazii peniru dormeze, perne peniru scaune


“ de .biurou şi orice lucruri de casă. Situat în casele proprii.
UN

[blue Ul. DUE


AL

Strada Traian Llo. 16


| (Prin strada Palat).
TR

Mă prezint la domiciliu printr'o carte poştală


Preţuri foarte scăzute, şi orice comandă se
EN

execută în timp scurt.


i

(DIPIRIR
00 90
$
I/C

o
. (6
e

AS
Trare e Ra

POIITOFĂRIE PEnrau DOANIRE ȘI DOMIII


UI

" laşi, Strada Lăpuşneanu [lo. 25


BC

Execută comenzi după ultimele


pnodeia... |
OO
O
ozostzttnet-nd-ttereta

RY
| VIZITAŢI :

„Lb TARANEA”
MAGAZINUL DE INCĂLŢĂRINTE

RA
LIB
" 1aşi, Strada Anastasie Panu 38 .
Asoriat bine și cu preţuri eftine, Precum Galoşi,
Șoşoni şi Pâslari. ':
| CE
ITY
|
|. 8000 Clecnep „JaCUes Pineles|
RS
„„ AVOCAT: | | AvocaT
IVE

„8—9 dim. 8—9 scară 8—9 dim. S—9 scara


Sir. Lăpuşneanu 5 | | Str. Şeoala de Arte 5
UN

Ic ea
VIZITAŢI. FLORĂRIA a
AL

„gul=td unelte
TR

MARIA GRISS
IAŞI. STRADA CUZA- VODĂ lo. 52:
EN

Totdeauna usortată! cu cele mai frumoase flori; natur ale


şi artificiale.

ct Ne NT Me Te ea
I/C

„COAFOR DE DAME
AS

- ISLE NIEIR & ANA


UI

IAȘI, STRADA LĂPUȘNE ANU No. 7 MI


a Omdmlaţiuni perinanente |
BC

N POPE FIE PUERTO


Ra

„ INDRUMĂTOR
| a) Istoric. |
«de Ju
pag.
până la
pa.

Y
Da


.

Istoricul laşului , AR , Î 71

AR
__b) Anexe
RR

Biserica Sf. loan: Botezătorul . 74 70


Școala de Cântăreţi bisericeşti o 70, râră

IBR
Liceul Internat. „Costachi Negrutzi“ , TU
=

_„ Liceul de fete, „Oltea Doamna“ , 79 SI:


Liceul, șe. comercială superioară și curs
seral „Mih. Kogălniceanu”
.

95:
Mi

"Şcoala Normală „V. lupu?

YL
A

e 55
Institutul „Notre. Dame «de Sion“ . 102
aa

* Şcoala primară băieţi „Erei lerarehis 10.4


a

- » » „Vasile Alecsandri“ 106

IT
a

.. . fete "Alex. lambrior“, 107


ae

DN „băieţi „Gh. Asachi“ , 103


RS
a

„Carol l* , ii
Şcoala proleșională de fete „Sf. Sava“ 125
Şcoala superioară de arte şi meserii 127
Azilul de bătrâni .
IVE
.

„155
„. Liceul ortodox de fete „Elena Odobeseu“, [49
a

Şcoala Normală de fete „Mih. Sturza“ o 150


a

Plasa „Sanitară Model“ Tomeşti A 15.4


Cooperativa „Si. Ilaralambie““
UN
pa cam

A L75
Arta Consiructivă în laşi Pa , 175
a ee

Fabrica „Dobrogea“ din laşi «+ , ISI


Casa asigurărilor meseriașilor. și munci-
me

iorilor din laşi . 202


AL

.
aee

€)' Adrese locale.


Instituţii, administrative, financiare, Jn=
TR

stiție, Samlare şi alte autorităţi şi


servicii ,
Bisericeşti, Căi ferate, RMS. PT.
Dr

EN

observatoare, armata şi funtropiet


o

Şcoli superioare, secundare, primare .


Şcoli particulare ,
I/C

Căinine, cantine, biblioteci, muzee, atencc


populare , . .
Publicaţii, statui, monumente .
“Teatre, cinema, grădini publice; de vară,
AS

siranduri, parcuri sportive, băi .


Cluburi politice uzine. închisori, cimitire.
“hale, pieţe, târguri de vite . .
UI

- Iloteluri, reslauranie, “Derării, Dodegi, câr-


ciume, cofetării, cafenele etc, ,
I =. macii, drogucrii, depozite medica-
BC

mente, vată, handaje .


de la până l
pan. pag.

Ceasornicării, radio, electricitate, p arlum. i

RY
| văpsele, . uleiuri, produse chimice - 136 139;
Librării, antiquerii, tipografii . „159 140:
Consulate, consumuri, băcănii, cafea, me- )
“ zeluri, brânză, drojdie, coloniale,

RA
manufactură, mătăsuri, tricotaj şi |
ciorapi a 145 1460,
" Postăvării, imbrăcăminte, blănării, cro-

LIB
itorii, încălțăminte, ceprăzării, pă- !
lării dame, coafori, fotografi, flori.
i “Covoare - . . 15 158
Fabrici 'şi mori „158 102 -

ITY
Depozite de cherestea şi lemne! foc „102 0 1605
Ouiă, ferării, sticlării, porcelanuri, ' gea-
"muri, mobile, ciment, băuturi ga-
zoase, ghiaţă, instrumente muzicale,
RS
reparațiuni niaşini . „1605 166
Instalaţiuni, apă, canal, consirucţii, an-
irepozite, automobile,: autractoare, |
benzină, agenţii teatrale, expediţie,
IVE

camionaj, armurării, fructe, vinuri,


pescării, brutării, măcelării . „109 170,
Bănci, cooperative, Soc, de asigurare, SI
agentură. comision Aa 182 190.
UN

Medici. . 190 195


Veterinari, dentişti, moaşe, ingineri, arhi- o |
teeţi, scriitori, poeţi, garaje „902 205
Corpul avocaţilor, maşini scris și ziarişti . + 200 951
AL

Din scrierile D-lui N.A. Bogdan


„(Câte se mui află neepuisate):
TR

Monografia Regelui Carul Z şi « II-a Sa Capitală. Ui:


vol. de 6600 pag. şi 170 ilustraţii. „ 500 lei
| recutul Comerţului Moldovenesc. 188 pag. şi 89 TR 150,
EN

Societătea *Medico-Naturalistă şi Muzeul [storico- .


Natural din Iaşi. 178 pag şi 05 ilustraţii . 1925
Şese piese, cu caracter istoric. Vol. 516 pag. şi 17 il. 150 „
I/C

De Ilaz şi de Necaz. (Nuvele), etc. 540 pag. şi nume-


„„ roase ilustraţii . 100 .
Un vânat primejdios. Comedie populară în acte 40 “
Poveşti şi Bazaconii din Moldova. Vol. de 352 pag. 100
AS

Alte'15 comedii. Vol. de 365 pag.


Ă se cere, însoţite de cost,. autorului, str, Albineţ. sa
UI

Cărți apărute în aceiaşi Editură: |


„Problema Budgetară în cadrul dreptului financiar“. . !
"dev. I, erraru, avocat, dr. în dre x, 20, I
BC

„ările Dunărene şi Proiectul Tardieu“ idem . 10"


„Ah Nurorile, Of Ginerii“ de M. Siăveneanu . : '6 ”
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
AL
UN
IVE
RS
ITYL
IBR
AR
Y
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
AL
UN
IVE
RS
ITY
LIB
RA
RY
BC
UI
AS
I/C
EN
TR
AL
UN
IVE
RS
ITYL
IBR
AR
Y
BC
U IAS
I/C
EN
TRA
LU
NIV
ER
SIT
Y LIB
RA
RY

S-ar putea să vă placă și