Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM


Director adjunct pentru instruire și educație ______________ Țurcanu Ina
Şef catedră ,,Contabilitate” ________ Iovu - Carauş Marina

EXAMEN DE PROMOVARE LA UNITATEA DE CURS F.06.O.016 ,, BAZELE CONTABILITĂȚII”


SPECIAITATEA ,,MERCEOLOGIE”, ANUL III, GRUPA: MER-182
TESTUL NR. 2
Elevul (a) Burcă Nicoleta grupa MER-182

1. Citeşte de enunţul din coloana stângă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în coloana din dreapta,
litera A, dacă afirmaţia este corectă şi litera F, dacă afirmaţia este falsă.
Nr. Conţinutul enunţului A/
F
1. Contul cheltuieli şi de venituri nu dispun de solduri iniţiale. A
2. Documentul stă la baza organizării evidenţei contabile. A
3. Inventarierea ocazională se efectuează în caz de calamităţi naturală. A
4. Consumurile în funcţie de modul de includere în costul de producţie se clasifică: costuri directe, costuri A
indirecte.
5. Principiul permanenţei metodelor presupune aplicarea aceloraşi metode de la o perioadă la alta. F
Puncte: 0 1 2 3 4 5
2. Alege, prin încercuire, varianta corectă.
1) Capitalul social este: 2) Conform principiului specializarea
exerciţiilor, cheltuielile din vânzarea
a) surse proprii de finanţare bunurilor se vor înregistra atunci când:
b) surse străine de finanţare a) se fabrică bunurile
c) capitaluri active b) se comandă bunurile
d) capitaluri permanente c) se livrează bunurile
e) nici un răspuns corect. d) în momentul încasării contravalorii
bunurilor livrate
e) nici un răspuns corect.
3) Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice se 4) Dintre rapoartele şi analizele prezentate mai
face: jos, care prezintă aceeaşi importanţă pentru
a) cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor managerul unei bănci şi al unui magazin:
justificative după data de intrare a lor în unitate a) un raport privind planificarea producţiei
b) cronologic, după data de intrare sau întocmire b) un raport privind gestiunea serviciilor
c) invers cronologic, după data intrării în patrimoniu c) analiza bugetului
sau de întocmire d) analiza deciziei de a produce sau a cumpăra
d) sistematic, în registrele deschise pentru conturile e) nici un răspuns corect.
sintetice şi analitice.
Puncte: 0 1 2 3 4
3. Exemplifică patru operaţiuni economice care să genereze modificarea bilanţieră de tipul:
1) Atunci când este modificat numai în activ
A+x -x=P 2)

3)

4)

Puncte: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Formulează conţinutul operaţiunilor economico - financiare.
Dt 217 Ct 612

Dt 112 Ct 521

Dt 242 Ct 523

Dt 211 Ct 532

Dt 811 Ct 531

Puncte: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Întocmeşte, conform operaţiunilor economice, formulele contabile.

Acţionarul aduce aport la capitalul social un utilaj.

Rambursarea creditului bancar pe TL de la bancă.

Procurarea licenţei de la furnizor cu achitarea la moment.

Din creditul pe TL se achită furnizorul de servicii.

Achitarea salariaţilor la cardul bancar.


Puncte: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Defineşte, clasifică şi explica cheltuielile în contabilitate după diferite criterii.
Cheltuieli - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau
de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu (rezultatului financiar), altele decît cele rezultate din
distribuirea acestuia proprietarilor.
Clasificarea
1 După natură:de exploatare, financiare, extraordinare
2 După modul de evidențiere în contabilitate: încorporabile, neîncorporabile, supletive
3 După momentul angajații cheltuielilor: aferente perioadei curente, în avans
4 După importanța în procesul decizionali strategic al interprinderii: de capital, de gestiune
5 După conținutul lor: materiale, cupersonalul, cu amortizarea și provizionalele, cu dobânzile
6 După gradul de cuprindere: totale, parțiale
7 După variația față de volumul activității desfășurate: variabile, flexibile
8 După modul de identificare și repartizare pe purtători: directe, indirecte
9 După măsura în care se poate acționa asupra lor: controlabile, necontrolabile
10 După incidența asupra fluxului de numerar: monetare, nemonetare
11 După caracterul lor: evidente, ascunse, de oportunitate

Puncte: 0 1 2 3 4 5 6 7
7.Problemă . Fabrica de mezeluri prezintă la sfârşitul perioadei de gestiune următoarea situaţie patrimonială:
Întocmeşte bilanţul contabil la sfârşitul perioadei de gestiune.
Nr Elementele patrimoniale Suma, lei Cont contabil

1 Investiţii imobiliare 210 000 1. 151


2 Clădiri 270 000 2. 123
3 Amortizarea licenţei 30 000 3. 113
4 Producţia în curs de execuţie 120 000 4. 215
5 Salariul neplătit 60 000 5. -
6 Valoarea licenţei pentru export 90 000 6. -
7 Valoarea mărfurilor livrate(neachitate) 120 000 7. -
8 Materiale la depozit 150 000 8. -
9 Credite primite pe termin lung 210 000 9. 411
10 Capital suplimentar 600 000 10. 321
11 Subvenţii aferente activelor imobilizate 240 000 11. -
12 Pierderi a perioadei de gestiune 73 000 12. -
13 Amortizarea mijloacelor fixe 123 000 13. 124
14 Mijloace băneşti la contul curent 297 000 14. -
15 Avans primit de către inginerul Roşca 3 000 15. -
16 Venituri anticipate TL 35 400 16. 424
17 Fond comercial 15 000 17. -
18 Avans primit de la SRL ,,Carat” pe TS 90 000 18. -
19 OMVSD uzura 6 600 19. 213
20 Rezerve statutare 180 000 20. -
21 Avans oferit SA ,,Dina” pe TS 50 000 21. 163
22 Utilaj 180 000 22. -
23 Terenuri 27 000 23. 122
112
Puncte: 0 1 2 3 4 5 6